MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. * Der afholdes formøde kl i mødelokale H5. Mødeleder: Karin Zimmer :30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. * Der afholdes formøde kl i mødelokale H5. Mødeleder: Karin Zimmer :30"

Transkript

1 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe * Der afholdes formøde kl i mødelokale H5 Mødeleder: Karin Zimmer MØDETIDSPUNKT :30 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H5 MEDLEMMER Else Hjortsø Udvalgsmedlem Deltog Jesper Lihn Udvalgsmedlem Deltog Karin Zimmer Udvalgsmedlem Deltog Marianne Puge Udvalgsmedlem Deltog Eva Branner Deltog Jesper Lundh Deltog Michel Kjeldsen Deltog Michael Nixon Deltog Anette Sonne Nielsen Afbud Hanne Vig Flyger Deltog Side 1 af 14

2 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsorden 2. Porteføljestatus 3. Afrapportering to medicinprojekter 4. Årsregnskab 5. Beslutning om alternativ til projektrum 6. Orientering om udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter 7. Opfølgning på styregruppeseminar 8. Godkendelse af punkter til næste styregruppemøde 9. Evt. Side 2 af 14

3 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at dagsordenen godkendes. STYREGRUPPENS BESLUTNING Dagsordenen blev godkendt. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 3 af 14

4 2. PORTEFØLJESTATUS ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager status til efterretning. SAGSFREMSTILLING Vedlagt er porteføljestatus. Det første bilag er for KAP-H overordnet, hvorefter der følger status for hver indsats. Status for hver indsats starter med overblik over indsatsen. Læsning af overblikket kan springes over, såfremt man ikke har behov for at få opfrisket indsatsens indhold. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen havde følgende generelle bemærkninger: Styregruppen ønsker, at der byttes rundt, så status for indsatsen kommer først og formål og handleplan til sidst i hver statusrapport. De steder, hvor der er udfordringer for en indsats (markeret med rødt), skal der angives en handling, som følger op på denne. De steder datafangst er nævnt skal det fjernes. Bemærkninger til de enkelte rapporter: Tværsektorielt samarbejde: Styregruppen efterspørger en procedure for tilblivelse af vejledninger. DDKM understøttelsen: Styregruppen efterspørger en opdatering af de eksempler på retningslinjer, som DDKM-teamet har udarbejdet. DDKM-teamet følger op på dette. Medicin: Styregruppen efterspørger en handling på den udfordring, der er med kontakt til PLO-K. Det var en idé til et evt. kommende projekt; at medicinteamet via PraksisNyt formidler en ordning, hvor man kan tilmelde sig og få tilbagemeldinger og statistik for medicinforbrug, (rød-gul-grøn). Koordinatorteamet undersøger mulighederne med medicinteamet. Dette er en indsats ud over det planlagte i handleplanen. Organisationskonsulent: Der er uklarhed i indsatsbeskrivelsen og behov for en revidering af statusrapporten til næste møde. Tværgående AK-indsats: Fjerne sætning om datafangst. IT & DATA: Styregruppen foreslog samarbejde med PLO-H's FMK-gruppe. Dette er allerede etableret. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. 0_Porteføljestatus Statusrapport 1. kv DGE Statusrapport 1. kv Tværsektorielt samarbejde Statusrapport 1. kv DDKM Statusrapport 1. kv Lægemiddelgrupper i fokus 6. Tillægsstatus for medicinindsatsen 1. kv Statusrapport 1. kv Organisationskonsulent Statusrapport 1. kv Organisering Side 4 af 14

5 9. 7. Statusrapport 1. kv Tværgående AK indsats Statusrapport 1. kv It og data Statusrapport 1. kv Patientsikkerhed Statusrapport 1. kv Årskurser i ledelse Side 5 af 14

6 3. AFRAPPORTERING TO MEDICINPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Medicinindsatsen skal understøtte almen praksis i arbejdet med rationel medicinanvendelse, og bl.a. fungere som en balanceret modvægt til industriens påvirkning af almen praksis. Medicinteamet er kommet i mål med to af projekterne, der blev igangsat i 2014: "Rationel medicinanvendelse hos ikkebesøgte" og "Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte". På baggrund af projekternes afslutning, blev det på sidste styregruppemøde aftalt, at der skulle laves en afrapportering til styregruppen. Vedhæftet er de to afslutningsrapporter. Projekt "Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte" Afslutningsrapport Projekt "Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte" Afslutningsrapport Den generelle vurdering af projekterne er, at de var en succes. 30 ud af 32 ikke tidligere besøgte læger var besøgt og 127/196 (65%) nynedsatte læger var besøgt. Begge projekter havde tre udfordringer til fælles, at det var svært: at skabe et validt overblik over, hvem skulle inkluderes i målgrupperne, at få lægerne til at tage imod et besøg, og at indsamle data på projekternes efterfølgende effekt. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte slutrapporter for de to medicinprojekter med bemærkning om, at slutrapporter også bør indeholde en økonomisk afrapportering. SAGSBEHANDLER Michael Nixon BILAGSFORTEGNELSE 1. Pkt 3 Bilag 1_Afslutningsrapport_ikke besøgte 2. Pkt 3 Bilag 2_Afslutningsrapport Nynedsatte Side 6 af 14

7 4. ÅRSREGNSKAB ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender årsregnskabet. SAGSFREMSTILLING Her fremlægges årsregnskab for KAP-H for Forbruget er fordelt på de fem finansieringskilder: Regionale midler, KEU-driftsbevilling, DGE, DDKM og Eksterne bevillinger. Det samlede forbrug var kr. samt en budgetkorrektion på kr. Med en samlet bevilling for året på kr., giver det et overskud på kr. Hertil kommer de midler, der er overført fra 2013 og STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen godkendte årsregnskabet med præcisering af, at overførslen vedrører Der er mulighed for at igangsætte nye indsatser. Ved behov kan der også være mulighed for at øge nogle af de nuværende indsatser i en periode. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Pkt 4 Bilag_KAP-H årsregnskab 2015 Side 7 af 14

8 5. BESLUTNING OM ALTERNATIV TIL PROJEKTRUM ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender, at det nuværende Projektrum afvikles, og at der i stedet benyttes en dropboks-løsning som platform for dokumentdeling og en Google kalender som fælles kalender på tværs af KAP-H teams. SAGSFREMSTILLING Det blev efter KAP-H s dannelse besluttet at få udviklet et lukket forum, hvor konsulenter og sekretariat kunne videndele. Der blev derfor i 2013 afsat kr. til udvikling af Projektrummet. Formålet med Projektrummet var at få en virtuel platform for konsulenternes interne dokumentdeling, fælles kalender med arrangementer og møder, kontaktoplysninger og et forum for kommunikation. Projektrummet blev lanceret i starten af 2014, men blev ikke rigtig anvendt af konsulenterne. Efter feedback blev forbedring af projektrummet igangsat i slutningen af Forbedringer var i forhold til hastighed, navigation og diskussionsforum. De forbedringer der blev lavet medførte ikke en tilstrækkelig brugervenlighed. Efter en lang udviklingsfase står den seneste version af Projektrum nu primo 2016 overfor at skulle ibrugtages af konsulenterne, men det rummer stadig så mange udfordringer, at det endnu ikke er gået i luften og åbnet op for konsulenterne. Den største udfordring ved Projektrum er, at det stadig ikke er særlig brugervenligt/intuitivt at oploade og finde information. Brug af Projektrummet kræver derfor en del oplæring. Der har været afholdt møde med Peytz & co., som er leverandøren af Projektrum om ovenstående problemer og de tilbyder at udvikle Projektrummet i en mere brugervenlig og simpel opsætning. Dette vil dog kræve dels noget udviklingsarbejde hos leverandøren - groft estimeret til minimum 110 timer svarende til kr. Det er sekretariatets vurdering, at leverandøren selv med de ekstra midler tilført - ikke vil formå at levere noget der er lige så brugervenligt som Dropboks, Google kalender eller Facebook. Hertil kommer, at det også vil kræve ressourcer i KAP-H sekretariatet at indgå i udviklings- og afprøvningsfasen. I forbindelse med en evt. videreudvikling af Projektrum foreslås bl.a. afholdt en workshop, hvor også KAP-H-konsulenter inviteres til at bidrage med input til udviklingsfasen. Det skal bemærkes, at den oprindelige leverandør undervejs i forløbet blev opkøbt. Det nye firma anbefalede at omlægge kodningen til det, de normalt arbejder i (en omkostning de selv har stået for), som også ville give mulighed for, at andre nemmere kunne udvikle på projektrummet. Undervejs skiftede det nye firma medarbejdere på opgaven. Alt sammen noget der har forlænget og kompliceret processen. Forslag til alternativ løsning I den periode, der er gået med udviklingen af Projektrum har flere konsulentteams brugt Dropboks som redskab til dokumentdeling og dette fungerer tilfredsstillende. Dropboks har således kunnet løse behovet for at dele og opdatere fælles dokumenter og øvrig kommunikation. Behovet for en fælles kalender vil kunne dækkes af en Google kalender, hvor der gives adgang til konsulenter og andre relevante brugere. Etablering af dropbokse for samtlige konsulentgrupper, vedligeholdelse af disse samt oprettelse en fælles Google kalender kræver også ressourcer fra både sekretariats- og konsulentside. I forhold til Projektrum vil der ikke være en samlet platform og heller ikke et forum til fælles kommunikation og en nyhedsoversigt, som var planen med Projektrum. Dette behov dækkes dog af KAP-H s facebook side og månedlig nyhedsmail fra koordinatorteamet i KAP-H. Såfremt en dropboks-løsning vælges, skal det tydeliggøres for konsulenter og øvrige brugere, at der ikke deles personfølsomme data eller øvrige dokumenter, som ikke må være tilgængelige for udenforstående, da sikkerheden ved dropboks ikke er tilstrækkelig til at dette kan garanteres. Side 8 af 14

9 Trods ulemperne/begrænsningerne ved valg af en dropboks og Google-kalender løsning anbefales dette, dels ud fra et ressource- og tidsperspektiv og dels fordi risikoen vurderes som stor, for at Projektrummet ikke komme til at virke efter hensigten og blive anvendt. Dropboks-løsninger er allerede implementeret i flere konsulentteams og vil kunne umiddelbart etableres for hele konsulentkorpset. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tiltrådte indstillingen, med forbehold for skriftlig godkendelse fra CIMT til at lægge KAP-H dokumenter i Dropbox og bruge Google kalender. Benyttelse af Google+ og Google drev blev nævnt som alternativ til Dropboks. Sekretariatet undersøger den mulighed nærmere. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 9 af 14

10 6. ORIENTERING OM UDPEGNINGER AF FAGLIGE ALMEN PRAKSIS REPRÆSENTANTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING På sidste styregruppemøde blev det aftalt, at styregruppen skulle forelægges liste over KAP-H udpegede faglige almen praksis repræsentanter til diverse råd, udvalg, styregrupper og arbejdsgrupper mm. Vedhæftet er de to lister over udpegninger. Udpegninger til Sundhedsfaglige Råd (SFR) Udpegninger til andre udvalg, styregrupper, arbejdsgruppe mm. På styregruppemøder vil styregruppen herefter blive forelagt udpegninger, der er sket siden sidste styregruppemøde. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen foreslog, at lister med faste udvalg lægges på sundhed.dk. Desuden blev det besluttet, at de udpegede konsulenter skal melde tilbage til sekretariatet, når arbejdsgruppen afsluttes. Styregruppen forelægges på hvert styregruppemøde de opdaterede lister med markering af, hvilke udvalg der er nye/sket ændringer ved. SAGSBEHANDLER Eva Branner BILAGSFORTEGNELSE 1. Pkt 6 Bilag_Liste over repræsentationen i SFR og komiteer Pkt 6 Bilag - Udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Side 10 af 14

11 7. OPFØLGNING PÅ STYREGRUPPESEMINAR ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen tager orienteringen til efterretning. SAGSFREMSTILLING Her gives en orientering som opfølgning på styregruppeseminar afholdt 17. december Status på de drøftede punkter er: Samarbejde styregruppe og koordinatorteam Der er udarbejdet et udkast til beskrivelse af ansvarsområderne mellem styregruppe og koordinatorteam. Styregruppemedlemmerne drøfter udkastet på formødet til dette styregruppemøde. Specialepraksiskonsulenter og hospitalspraksiskonsulenter Koordinatorteamet kommer til styregruppemøde i april med oplæg, således at timer og funktioner bliver tilpasset til aktuel organisering på hospitalerne. Evaluering Enhed for Evaluering og Brugerinddragelser har, efter styregruppens kommentarer, justeret spørgsmålene i spørgeskemaet og skal nu til at teste spørgeskemaet hos udvalgte læger. Interview af nøglepersoner er igangsat. Den samlede evaluering vil blive præsenteret på styregruppemøde i april. Handleplan medicinområdet Arbejdsgruppen mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling og KAP-H har igangsat arbejdet med at sætte gang i handleplanen. Fremtidige faglige indsatser Styregruppen kom med input til oplægget til, hvilke fagområder KAP-H skal arbejde med. De enkelte teams vil blive bedt om, at udarbejde oplæg til handleplan for deres team. Koordinatorteam samler handleplanerne til en samlet portefølje med samarbejde på tværs af teams. Handleplanerne vil blive forelagt styregruppen til godkendelse på styregruppemøde i april. Konsulentdag Det blev aftalt at flytte den årlige halve dag for alle konsulenter i KAP-H, til justeringer i KAP-H, på baggrund af evalueringen mm., er afklaret i april. Ny dato er fastsat til 26. maj Faglig interessentgruppe På seminaret blev det drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt, at den faglige interessentgruppe får en sammensætning med et bredere udsnit af interessenter. Koordinatorteamet vil komme med et oplæg til dette. KEU og styregruppe På seminaret blev der talt om, hvorvidt nogle sagsgentagelser mellem KEU og styregruppe kan leanes. Koordinatorteam og sekretariat vil komme med et oplæg til dette. STYREGRUPPENS BESLUTNING Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Til handleplan medicinområdet tilføjes, at positivlisten opdateres. Styregruppen ønsker, at konsulenter ved opstart i KAP-H gøres opmærksomme på muligheden for at blive udpeget som faglig repræsentant for KAP-H, hvad denne rolle indebærer og hvor man henvender sig, hvis man har spørgsmål. Denne information gives igen i forbindelse med udpegning. Desuden skal det sikres, at formandskabet for det pågældende udvalg kender til den rolle, KAP-H repræsentanten Side 11 af 14

12 indgår i arbejdet med. Der blev orienteret om, at konsulenthåndbog er ved at blive udviklet for Specialepraksiskonsulenter og Hospitalspraksiskonsulenter. Håndbogen suppleres med retningslinjer for, hvad det indebærer at være udpeget som faglig repræsentant for KAP-H. Oplæg til evt. justering af faglig interessentgruppe og sagsgange mellem KEU og styregruppe fremlægges på styregruppemøde i april. SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 12 af 14

13 8. GODKENDELSE AF PUNKTER TIL NÆSTE STYREGRUPPEMØDE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at styregruppen godkender punkterne til de næste styregruppemøder. SAGSFREMSTILLING Oplæg til punkter til næste styregruppemøder i april er: Porteføljestatus Årsberetning 2015 Fremlæggelse af evaluering af KAP-H Beslutning om justering af hospitals- og specialepraksiskonsulenter Beslutninger om organisering af KAP-H Godkendelse af handleplaner Budgetter for 2017 og 2018 Status udpegninger af faglige repræsentanter til råd, udvalg mm. Kommende møder i styregruppen: Mandag den 14. og onsdag den 27. april. To halvdagsmøder Torsdag den 18. august Torsdag den 27. oktober STYREGRUPPENS BESLUTNING Godkendt. Desuden fremlægges: Afrapportering fra Store Praksisdag Oplæg til evt. justering af faglig interessentgruppe Oplæg til evt. justering af sagsgange mellem KEU og styregruppen SAGSBEHANDLER Eva Branner Side 13 af 14

14 9. EVT. På baggrund af styregruppemedlemmernes formøde til styregruppemødet, blev den aftalte fremtidige rollefordeling mellem styregruppe og koordinatorteam forelagt og dokumentudkast tilrettet. De to godkendte dokumenter om roller fremgår her som bilag. BILAGSFORTEGNELSE 1. Oversigt over beslutninger omkring KAP-H 2. Roller og arbejdsdeling styregruppe og koordinatorteam feb 2016 Side 14 af 14

15 Bilag 1 - Side -1 af 3 Porteføljeoverblik rapport KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Telefon: Mail: Status over overordnet styring af KAP-H Journal nr.: Dato: Strategisk styring Ressourcestyring Aktivitetsstyring Organisatorisk styring Overordnet styring af KAP-H OK OBS! FARE!! Status Strategisk styring KAP-H styregruppe afholdt seminar d. 17. december Opfølgning på dette møde afrapporteres i et separat punkt på denne dagsorden. Ressourcestyring KAP-H årsregnskab for 2015 aflægges på dette styregruppemøde. Nanna Balle Mikkelsen er startet som studentermedhjælp pr. 1/ Gry Munk Petersen har overtaget funktionen som specialepraksiskonsulent i planområde Midt (geriatri, reumatologi og rygkirurgi) 1. november 2015 efter Jannie Sørensen. Vibeke Hlin Vestereng har overtaget funktionen som specialepraksiskonsulent i planområde Byen (præhsopital, akutmodtagelse, CVI og ortopædkirurgi) 1. november 2015 efter Paw Bjørn Jensen. Claus Rendtorff har overtaget funktionen ved Psykiatrisk Center København pr. 1. december 2015 efter Henrik Malling. 1

16 Bilag 1 - Side -2 af 3 Michele Saldo og Gitta Trier er startet som konsulenter inden for organisering pr. 1. januar Belén Redal-Baigorri har opsagt sin funktion som konsulent pr. 31. december 2015, og der er opslået en ny konsulentfunktion for kardiologi og endokrinologi i planområde Syd. Helle Middelfart har overtaget samarbejdet med nefrologisk afdeling på Herlev Hospital efter Belén Redal-Baigorri. Henrik Rømer er efter orlov stoppet helt som medicinkonsulent pr. 31. december Peter Haugaard har opsagt sin funktion pr 29. februar som konsulent på Psykiatrisk Center Frederiksberg. Afløseren til den ledige funktion som specialekonsulent ved Psykiatrisk Center Amager er endnu ikke fundet og opslaget er fortsat aktivt. Aktivitetsstyring Aktiviteterne afrapporteres i vedlagte statusrapporter. KAP-H (Hanne Hjortkjær Petersen) og en regionsmedarbejder (Heidi Mortensen) er, som andre regioner, involveret i udvikling af den systematiske efteruddannelse. I samarbejde med psykiatripraksiskonsulenter og medicinkonsulter er der to psykiatripraksisdage under udvikling, som samlet vil opfylde curriculum for den systematiske efteruddannelse inden for temaet mentale problemer i almen praksis. Planen er at afholde de to dage i regi af KAP-H i efteråret Store Praksisdag har været afholdt d. 28. januar. Der er modtaget meget positiv feedback på dagen. Der bliver lavet en skriftelig evaluering af dagen. Organisatorisk styring Samarbejdet med Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og KAP-H er blevet konkretiseret i en fælles handleplan. Arbejdet med at sætte handling bag planen er i gang. Siden sidste styregruppemøde har der været afholdt møde i faglig interessentgruppe 10/ Mødedatoer i den faglige interessentgruppe for 2016 er: 17/3, 19/5, 25/8 og 3/11. Specialepraksiskonsulenter og hospitalspraksiskonsulenter var samlet til kompetenceudvikling d. 11. januar. Tilbagemeldingen er, at konsulenterne fik opbygget væsentlig viden til varetagelse af deres funktion. 2

17 Bilag 1 - Side -3 af 3 Projekt- og indsatsoverblik Følgende signaler anvendes til statusangivelse om hvorvidt projektet følger projektplanen: OK OBS! FARE!! Projekt- og indsatsoverblik Styregruppe prioritering Strategisk vigtighed Projekt/indsats Økonomi Målsætninger Tidsplan Risici 2 2 DGE 2 1 Tværsektorielt samarbejde DDKM 2 2 Lægemiddelgrupper i fokus Organisationskonsulent 1 1 Organisering 2 2 Tværgående AKindsats 2 1 It 2 1 Patientsikkerhed 3 2 Årskurser i ledelse Kommentarer til OBS-punkter findes i de enkelte projekters/indsatser statusrapporter. 3

18 Bilag 2 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: januar 2016 Projektoverblik: Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) Sekretær: Pernille Schmidt-Andersen. Efteruddannelseskoordinator: Hanne Hjortkjær Petersen. Efteruddannelsesvejledere: Anne Højte, Arne Hantho, Mads Klem Thomsen, Peter Gram Arildskov og Trine Juhler. Formål Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse arbejder for at tilvejebringe efteruddannelse og netværksdannelse blandt regionens læger gennem efteruddannelsesgrupper og en supervisionsordning. Når lægerne organiserer sig i grupper, bliver der skabt et godt læringsmiljø og mulighed for social netværksdannelse. Ofte er grupperne lokale, så der foruden skabes nære samarbejdsrelationer. I DGE bliver der arbejdet for udviklingen af og tilslutningen til DGE. Det er også et mål, at DGE bliver brugt af de andre indsatser i KAP-H. Handleplan 2016 DGE udvikler og formidler undervisningstilbud til grupperne og er behjælpelig med vejledning og sparring i forhold til emner om efteruddannelse, som vedrører den enkelte læge og dennes praksis. Dette sker ved faste arrangementer tilrettelagt af DGE: I slutningen af februar arrangeres møde for nynedsatte læger. Mødet er introduktion til efteruddannelsesordningen inkl. mulighed for gruppedannelse. Derudover introduceres nynedsatte for de regionale tilbud om konsulenthjælp og bistand ved kvalitetsudvikling i klinikkerne. To gange årligt inviteres gruppeledere af efteruddannelses- og supervisionsgrupperne til træf med fagligt og socialt indhold. Det første træf er minigruppeledertræf, som afholdes som et halvdagsarrangement i maj måned, og det andet er gruppeledertræf over to dage, som afholdes i oktober måned. Alle efteruddannelsesgrupper har en vejleder og nye grupper modtager besøg af deres vejleder. DGE-teamet medvirker i tilrettelæggelsen af Store Praksisdag, DDKM og i andre indsatser efter behov. DGE-sekretariatet servicerer grupperne med relevante informationer og vejledninger om refusion, registrering, evaluering m.m. Diverse tilbud til grupper udvikles løbende og annonceres via sundhed.dk. DGE afprøver løbende nye tiltag. Aktuelt er der tilbud om gruppedannelse (juniorgrupper) for de læger, der er på vej til at blive speciallæger i almen medicin. Et kommende tiltag vil være at facilitere gruppedannelse for de læger, der ønsker at skifte/søge en ny efteruddannelses- og/eller supervisionsgruppe. DGE medvirker i et nationalt samarbejde om udviklingen af Systematisk Efteruddannelse.

19 Bilag 2 - Side -2 af 3 Effektmål (2016) At 10 % flere af regionens læger organiserer sig i en gruppe eller benytter sig af supervisionsordningen over en to-årig periode. At 80 % af deltagerne ved møderne for nynedsatte læger finder indholdet relevant. At alle deltagere ved møderne for nynedsatte bliver organiseret i en efteruddannelsesog/eller supervisionsgruppe, hvis de ønsker det. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DGE bidrager til de øvrige indsatser i KAP-H (DDKM, Store Praksisdag m.fl.) ved at bistå med pædagogisk vejledning og rådgivning. DGE er en platform for de øvrige indsatsområder, dvs. at indsatser i KAP-H på en lang række områder kan målrettes DGE-grupperne. Efteruddannelsesvejlederne står også til rådighed med hjælp i denne henseende. I forbindelse med møde for nynedsatte læger bliver de respektive indsatser indbudt til at medvirke i Markedspladsen. Status for fjerde kvartal i 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. Målsætninger: Ingen bemærkninger. Tidsplan: Ingen bemærkninger. Risici (særlige udfordringer). Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal 2015: Afholdelse af gruppeledertræf den oktober. Deltagelse i arbejdsgruppen, der planlægger Store Praksisdag. Forberedelse af KEU-ansøgning om Problem Based Small Group Learning. Udvikling og afprøvning af KIS (database til gruppernes registrering af aktiviteter og økonomi). Opstart af KIS efter gruppeledertræf. Forberedelse af møde for nynedsatte. 2

20 Bilag 2 - Side -3 af 3 Modtage og administrere fakturaer for DGE-grupperne og refusionsskemaer for alle grupper. Besøg i grupper. Møde med uddannelseslæger. Særligt for DGE-koordinatoren: o Sekretariatsmøder. o Deltagelse i nationalt møde om Systematisk Efteruddannelse. o Deltagelse i NIG (National Implementeringsgruppe af nationale vejledninger). o Møde i nationalt koordinatorforum. Væsentlige aktiviteter i første kvartal 2016: Afholdelse af møde for nynedsatte læger den 25. februar. Udvikling af nye tilbud til DGE-grupper. Deltagelse i arbejdsgruppen, der planlægger Store Praksisdag. Deltagelse med DGE-stand på Store Praksisdag. Revision/opdatering af pjecer, website m.m. Særligt for DGE-koordinatoren: o Sekretariatsmøder. o Fortsat deltagelse i nationalt samarbejde om udvikling af Systematisk Efteruddannelse. o Fremlæggelse af status for Systematisk Efteruddannelse for PLO-H. o Fortsat deltagelse i NIG. o Møde i nationalt koordinatorforum. 3

21 Bilag 3 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Jan Projektoverblik: Tværsektorielt samarbejde Administrativ projektleder: Anette Sonne Nielsen Faglige projektledere: Bjørn Perrild, Jonas Meile, Kim Lybeck Sørensen, Kirsten Sander, Lars Larsen, Lars Rytter, Niels Jacob Nielsen, Stig Sonne-Larsen og Thomas Saxild Konsulenter: Andreas Højring, Anette Denker, Annette Randløv, Birgitte Bibow, Bodil Johnsen, Christian Ivar Müller, Christina Hundrup, Christina Thein, Claus Rendtorff, Gry Munk Petersen, Helle Vestergaard Middelfart, Henrik Nathansen, Jan Værnet, Jens Drejer, Jørgen Steen Andersen, Karin Stausholm, Kasper Hvid, Kristian Arendrup, Lars J. Hansen, Lars Rytter, Lene Flachs, Lisbeth Boss, Marike Nicolaisen Møller, Nhat Ngo, Niels Dreisler, Niels Erik Møller, Nikolaj Askjær, Peder Christian Reistad, Peter Gram Arildskov, Peter Haugaard, Peter Søttrup, Peter Winge, Rikke Hjorth Westh, Stig Bille Hansen, Stig Sonne-Larsen, Susanne de Lony, Thomas Gorlen, Thomas Saxild, Vibeke Hlin Vestereng Formål Den tværsektorielle indsats arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer. Konsulenterne bidrager til udredning og identifikation af problemstillinger i sektorskiftet, og agerer som brobyggere og formidlere af informationer mellem almen praksis, hospitaler og psykiatriske centre. Handleplan 2016 (handleplan er justeret i december 2015) Opgaverne vil være en fortsættelse af de driftsmæssige opgaver, der vedrører forløbsbeskrivelser, audits og nyhedsformidling, og derudover vil der fortsat være fokus på at: - Afklare arbejdsgange og have løbende kontakt til direktioner/afdelinger/psykiatriske centre - Arbejde med at forenkle og forbedre kvaliteten af henvisninger og epikriser (herunder implementere dynamiske henvisninger, se på epikriser for patienter i sikringsgruppe-2) - Medvirke ved temamøder (fx roadshows), og ved implementering af fælles medicinkort (FMK) og korrespondancemeddelelser (KM) - Medvirke ved tværsektorielle aktiviteter, udviklings- og forskningsprojekter, som har tværsektoriel vigtighed, og hvor der er brug for bidrag fra almen praksis (fx Collabri) - Lette almen praksis adgang til relevante diagnostiske metoder (fx billeddiagnostik) - Iværksætte nye efteruddannelsestilbud inden for psykiatri, der kan godkendes som systematisk efteruddannelse. Desuden vil den nye laboratorieordning og en kommende Sundhedsplatform have konsulenternes opmærksomhed.

22 Bilag 3 - Side -2 af 3 Effektmål (2016) Den tværsektorielle indsats skal have effekt på kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen, herunder en øget tilfredshed blandt sundhedsvæsnets aktører i samarbejdet om patienterne og en øget patientoplevet kvalitet. Det har været en udfordring at finde frem til effektmål, og det er fortsat en udfordring. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Den faglige redaktør er en tæt samarbejdspart for konsulenterne i hospitals- og psykiatrisamarbejdet, da det er en fælles opgave at udarbejde forløbsbeskrivelser og nyheder til PraksisNyt. Der er etableret samarbejde med øvrige konsulentteams om FMK, KM, palliation og ældre. Desuden er der etableret samarbejde med fokusområderne patientsikkerhed, medicin og DGE. Sidstnævnte samarbejde er et tiltag for at udvikle gå hjem-møderne. Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Fastsættelse af effektmål er stadig en udfordring - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici: Der er aktuelt tre ledige konsulentfunktioner inden for Tværsektorielt samarbejde. Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: o Store RH-dag blev afholdt den 5. november 2015 med mere end 70 deltagere o Midtvejsevalueringen blev drøftet i HPK-kredsen o Der blev udarbejdet nye forløbsbeskrivelser, hvoraf Montebello er blevet godkendt o Vejledningen Hygiejne i almen praksis blev færdig og gjort tilgængelig på sundhed.dk o Der blev gennemført audits på pakkeforløb (kræft, hjertesygdom og psykiatri), demens og rygforløb o Konsulentdag 11. januar har været under forberedelse o Specialepraksiskonsulenter i psykiatrien og psykiatripraksiskonsulenten har indgået i forberedelse af efteruddannelsestilbud til praksis. o Forberedelse af status for 2015 og ny handleplan for 2016.

23 Bilag 3 - Side -3 af 3 Status for 2015: Brugerundersøgelsen af PraksisNyt og forløbsbeskrivelser viste høj tilfredshed. Der er blevet arbejdet videre med forbedringspotentialet, og PraksisNyt har bl.a. fået nyt topbanner. Midtvejsevalueringen blandt specialepraksiskonsulenterne og samarbejdspartnere viste også høj tilfredshed. Der er sidenhen blevet arbejdet videre med forbedringstiltag, og en kortlægning er gennemført. Desuden er flere initiativer sat i værk for konsulenterne (fx konsulentdag, håndbog). Opdateringer af forløbsbeskrivelserne hvert andet år er en udfordring i forhold til at nå tilfredsstillende i mål. I alt 40 forløbsbeskrivelser blev opdateret i 2015, Aktuelt mangler en tredjedel at blive opdateret i henhold til tidsrammen. Medio 2016 forventes 80 % at være opdateret. I efteråret 2016 skal en stor del på ny opdateres, og der arbejdes på at forenkle procedurer og arbejdsgange. Væsentlige aktiviteter i første kvartal af 2016: o Fortsætte arbejde med retningslinjer om receptfornyelser o Afholde Konsulentdag den 11. januar (40 SPK/HPK deltog) o Skrive status for 2015 og visioner for 2016 (for hvert ressortområde) o Udarbejde konsulenthåndbog o Afholde gå hjem-møde på Rigshospitalet den 11. februar o Færdiggøre audits på pakkeforløb og formidle resultaterne i PraksisNyt o Medvirke ved udarbejdelse af årsberetning 2015 o Fortsætte arbejde med efteruddannelsestilbud inden for psykiatri o Fortsætte arbejde med forløbsbeskrivelser.

24 Bilag 4 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: DDKM-understøttelse Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglige projektledere: Mads Crandal og Rudi Slatanach Formål Formålet med KAP-H s DDKM indsats er løbende at yde bistand til implementeringen af DDKM i almen praksis. KAP-H har etableret et DDKM-team, som har fået til opgave at koordinere indsatsen for at understøtte klinikkernes proces for at opnå akkreditering. Derudover har DDKM-teamet til opgave, at opkvalificere KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Handleplan DDKM-teamet i KAP-H vil løbende facilitere implementering af DDKM i de enkelte praksis og yde faglig sparring, forestå undervisning og formidle best practice ved regionale fyraftensmøder, oplæg i PLO-kommuner, DGE-grupper og til workshops og kurser for læger og klinikpersonale. I første omgang fokuseres på tilbud til klinikker i de kommuner, der skal akkrediteres i For at kunne hjælpe klinikkerne i Region Hovedstaden bedst muligt, kræver indsatsen, at der trækkes på alle de gode ressourcer i KAP-H. Derfor kommer vi til at arbejde sammen og på tværs af KAP-H for at kunne levere kvalificeret undervisning og hjælp til klinikkerne. I DDKM-teamet har vi fokuseret vores indsats i 3 trin, som i et kontinuum vil blive tilbudt klinikkerne: Kontakt til de udtrukne klinikker via møder i PLO-kommune med henblik på: Basal information om akkreditering Møde og undervisning af de praktiserende læger i PLO-kommune primo 2015 Udlevering af skriftligt materiale, som hjælp til processen Fyraftensmøder, hvor alle kan tilmelde sig uafhængigt af tidspunkt for akkreditering med henblik på generel information og vejledning. Konkrete indsatser og uddannelsestilbud: Workshop: Kom godt i gang med akkreditering; arbejd med én standard og få fem med hjem Workshop: Få akkreditering til at give mening - om ledelse af akkrediteringsprocessen Akut beredskab og hjertestop: Kursus for læger og praksispersonale Medicin: Undervisningstilbud ved individuelle klinikbesøg ved medicinkonsulenter Klinikbesøg til særligt udfordrede klinikker Formidling af DDKM nyheder og tilbud via sundhed.dk og PraksisNyt. Udarbejde diverse undervisningsmaterialer samt eksempler på retningslinjer og procedurer til de 16 standarder. Effektmål (2016) Minimum 80 % af de klinikker, som skal akkrediteres i 2016, har benyttet et eller flere tilbud om understøttelse af implementering af DDKM fra KAP-H.

25 Bilag 4 - Side -2 af 2 Minimum 80 % af de klinikker, som har deltaget i KAP-H s tilbud om understøttelse af implementering af DDKM tilkendegiver, at det har hjulpet dem i akkrediteringsprocessen. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser DDKM-teamet varetager opkvalificering af KAP-H-konsulenter fra andre temaer til at understøtte akkreditering ved at sikre, at de får indsigt i standarderne og akkrediteringsprocessen i almen praksis. Konsulenter fra Organiseringsteamet (PUK-teamet) er med til at udvikle og afholde workshoppen: Kom godt i gang med akkreditering. PUK-teamet er ligeledes med til at udarbejde eksempler på retningslinjer for de 16 standarder. Konsulenter fra Medicinteamet tilbyder klinikbesøg med fokus på de klinikker, der skal akkrediteres i 2016 og understøttelse af de standarder, der relateres til medicinindsatsen. Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: Afholdelse af nye workshops: Kom godt i gang med akkreditering med PUK-teamet nu med alle 16 standarder Afholdelse af kurser i ledelse af akkrediteringsprocessen Fortsat tilbyde kursus i akut beredskab og hjertestop samt tilbyde udlån af træningsdukker Tilbud til klinikker, som endnu ikke er kommet i gang eller som er bagud Planlægge informationsmøder i Lægelaug/PLO-K, der skal akkrediteres i Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Afholde informationsmøder i Lægelaug/PLO-K, der skal akkrediteres i Afholdelse af nye workshops: Kom godt i gang med akkreditering med PUK-teamet nu med alle 16 standarder Afholdelse af kurser i ledelse af akkrediteringsprocessen Fortsat tilbyde kursus i akut beredskab og hjertestop samt tilbyde udlån af træningsdukker Følge op på, hvordan det går med akkreditering af klinikker og tilbyde hjælp til de klinikker, som ikke bliver akkrediteret i første omgang

26 Bilag 5 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Lægemiddelgrupper i fokus Administrativ projektleder: Michael Nixon Faglige projektledere: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup Formål At understøtte rationel medicinanvendelse af udvalgte lægemiddelområder med størst relevans ud fra de rationelle farmakoterapeutiske principper og med kobling til de øvrige indsatser i KAP-H. Det revideres løbende, hvilke lægemiddelgrupper, der skal inkluderes i indsatsen. Metoden er besøg i PLO-kommunerne og DGE-grupper med efterfølgende tilbud om praksisbesøg til de deltagende læger, hvor der kigges nærmere på egne ordinationsdata. Handleplan 2016 Medicinteamet tilbyder besøg i DGE-grupper og i PLO-H grupper. Tilbuddet om dette annonceres på sundhed.dk, i KAP-H s aktivitetskatalog, og på DGE s egen hjemmeside. Effektmål (2016) - Basislistens anbefalinger om relevante lægemiddelgrupper følges i højere grad - 80 % af deltagere fandt tilbud relevant - 80 % af deltagere er tilfredse eller meget tilfredse med tilbud Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Lægemiddelgrupper kan udvælges med kobling til øvrige indsatser i KAP-H. Relevante UTH-, it- og organiserings-spørgsmål kan inddrages i undervisningen. Der er desuden en tæt faglig sparring med Medicinfunktionen på Klinisk Farmakologisk Afdeling (KLFA). Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Målsætningen om, at Basislistens anbefalinger om at relevante lægemiddelgrupper følges i højere grad, er svær at måle og svær (hvis ikke umulig) at tilskrive netop dette delprojekt. Der er en række andre indsatser bl.a. fra Medicinfunktionen, som også tager

27 Bilag 5 - Side -2 af 2 udgangspunkt i Basislisten. Medicinteamet foreslår derfor at dette effektmål revurderes til noget vi kan måle på. - Tidsplan: Der er ikke sat konkrete mål for hvor mange gruppebesøg der skal nås i 2016, men med kun 2 besøg vurderer medicinteamet, at tidsplanen ikke holder bl.a. pga. udfordringer beskrevet under risici. - Risici (særlige udfordringer): Metoden i dette delprojekt er besøg i DGE- grupper og i PLO- Kommuner (lægelaug) med eventuelle opfølgende praksisbesøg hos de, som har deltaget i et gruppebesøg. På trods af annoncering af tilbuddene kommer meget få henvendelser fra DGEgrupper, og slet ingen fra PLO- kommuner. Erfaring fra DDKM teamet viser, at det er muligt at kontakte PLO-K med telefon opringning og mail til formanden og tilbyde KAP-H ydelser. Samme procedure kan overvejes af medicinkonsulenter. Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: - Der har i projektperioden i alt været afholdt to gruppebesøg (DGE-grupper). - Der er gennemført 46 praksisbesøg med fokus på DDKM og planlagt 6 nye. - Samlet er der i projektet gennemført 165 generelle praksisbesøg. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Medicinkonsulenterne tilbyder medicinbesøg i DGE-grupper og PLO-K.

28 Bilag 6 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Tillægsstatus for medicinindsatsen Administrativ projektleder: Michael Nixon Faglige projektledere: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup. Jf. afslutningsrapporterne for hhv. indsatsen for nynedsatte og praksis der ikke tidligere har haft besøg samt statusrapport om lægemiddelgrupper i fokus, er målgrupperne enten helt nået eller svære at få fat på. Efter aftale med styregruppen bruger medicinkonsulenterne derfor nogle af deres timer på andre aktiviteter end de, der er beskrevet specifikt i projektbeskrivelsen og de enkelte afslutningsog statusrapporter. Praksisbesøg udenfor de definerede målgrupper Konsulenterne kontakter efter aftale praksis, der ikke er en del af de i projektbeskrivelsen definerede målgrupper. Disse besøg har medicinteamet benævnt brede eller generelle besøg. Status Udover de besøg, der er rapporteret i afslutnings- og statusrapporterne for hhv. nynedsatte, praksis der ikke tidligere har haft besøg og lægemiddelgrupper i fokus, har 165 praksis udenfor de definerede målgrupper været besøgt. Fremadrettet Så længe der er timer til det, fortsætter konsulenterne med at kontakte praksis udenfor de definerede målgrupper. Fokus på de medicinske standarder i DDKM Medicinteamet har i andet halvår af 2015 inkorporeret et generelt fokus på at understøtte de medicinrelevante standarder i DDKM. Status Fokus på medicinstandarderne i alle praksisbesøg og i temamøderne om rationel farmakoterapi (se beskrevet nedenfor). Fremadrettet Tæt sparring med DDKM teamet omkring eventuel justering af DDKM indhold i både praksisbesøg og temamøder. Temamøder om rationel farmakoterapi med udgangspunkt i Basislistens anbefalinger Status Der er afholdt 4 temamøder om rationel farmakoterapi i planområderne inkl. Bornholm. Efter hvert møde har der været udleveret en skriftlig evalueringsseddel og evalueringer har været så positive, at der er planlagt to nye temamøder i 2016, som er lagt i mødekalenderen på sundhed.dk.

29 Bilag 6 - Side -2 af 2 Fremadrettet Medicinteamet afholder to rationel farmakoterapi temadage i foråret, og efterårets temadage skal også planlægges. Roadshow om palliation Medicinteamets konsulenter underviser på roadshows om palliation i den del, der omhandler medicin. Status Der har været afholdt 2 roadshows om palliation i fjerde kvartal. Fremadrettet Der er planlagt 4 roadshows i første kvartal 2016.

30 Bilag 7 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisationskonsulent/DDKM Formål Formålet med organiseringsindsatsen er at højne kvaliteten i behandlingen gennem fokus på organisering internt i klinikken. Inden for sygdomsspecifikke områder sker dette ved at kvalitetssikre arbejdsgange jf. evidensbaserede vejledninger og forløbsprogrammer. Organisationskonsulenten skal sikre, at det organisatoriske perspektiv varetages i konsulentordningens tilbud med et særligt fokus på den interne organisering, arbejdsdeling og arbejdstilrettelæggelse i klinikken samt aktuelle indsatsområder. Der udover skal organisationskonsulenten understøtte ledelsen og styregruppen på det strategiske område. Siden november 2014 er det ligeledes afsat 8 ekstra timer til KAP-H s understøttelse af den kommende akkreditering i almen praksis foreløbig frem til 31. oktober Input Ressourcer er ud fra konsulentens ansættelse samt mødelokaler, forplejning, materialer og transport. Aktiviteter Dette gøres ved at - have faste dage og møder med henblik på at sikre KAP-H s understøttelse af den kommende akkreditering samt koordinering af denne - have faste møder med ledelsen med henblik på at sikre retning og understøttelse af den overordnede strategi - være involveret i projekterne og sikre at det organisatoriske perspektiv varetages. - varetage en opsøgende, rådgivende rolle for projekter hvor organisering indgår - udarbejde redskaber til organisering og arbejdsdeling i sygdomsspecifikke indsatser i samarbejde med projektledere for de enkelte indsatser - afdække behov og igangsætte indsatser med organisatorisk fokus - udarbejde redskaber, der kan understøtte implementering af disse indsatser - koordinere og integrere implementeringsindsatser med de øvrige aktiviteter i konsulentordningen for almen praksis - være ressourceperson ved organisatoriske udfordringer i forbindelse med de øvrige konsulentindsatser - bistå med uddannelse af konsulenter inden for organiseringsemner

31 Bilag 7 - Side -2 af 3 Status for fjerde kvartal 2015 Projektfase: Planlægning samt gennemførelse, 4. kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Økonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik Økonomi: Ingen uforudsete udgifter. Målsætninger: o At organisationskonsulenten fortsat er flere dage om ugen på Regionsgården for at udbygge det samarbejde som er kommet op at stå siden denne ordning er påbegyndt o Fortsat løbende møder med koordinatorteam hvor dagsordenen bl.a. er strategi, styringsværktøjer samt den daglig drift. o Indgå i DDKM teamet hvor opgaven er at koordinere og udvikle KAP-H s indsats i understøttelsen af den kommende akkreditering. Herunder udfærdigelse af materialer, deltagelse i møder med ledelse, undervisning på lægelaugsmøder og DGE møder, afholdelse af fyraftensmøder samt sikring af, at de tilbud DDKM teamet udbyder, stemmer overens med de aktuelle behov. Tidsplan: OK Risici: Ingen umiddelbart Væsentlige aktiviteter i dette kvartal o Den fortsatte udvikling og afholdes af tilbud i DDKM projektet har været den vigtigste aktivitet i dette kvartal. o Fortsat udvikling af kurset akut beredskab og hjertestop samt afholdelse/undervisning på de afholdte kurser. o Deltagelse i PUK teamet, herunder deltagelse i møder, med projektleder såvel som konsulenter, samt heraf følgende koordinering og udvikling/afholdelse af Kom-godt-i-gang kursus og Roadshow til almen praksis i samarbejde med PUK teamet. o Implementering og promovering af udlånsordning for genoplivningsdukker til akut beredskab og hjertestop i samarbejde med studenterhjælp o Udvikling og facilitering på Styregruppens seminar i december 2

32 Bilag 7 - Side -3 af 3 Forventede væsentlige aktiviteter i næste kvartal o Fortsat arbejde med DDKM o Undervisning, afholdelse af møder om DDKM vil fortsat fylde meget i det kommende kvartal herunder yderligere 2 Kom godt i gang møder, 1 kursus om ledelse i Praksis og 4 kurser i Hjertestop og akutberedskab samt ad hoc kurser o Planlægning, udvikling og booking af nye tilbud til KAP-H s understøttelse af DDKM herunder de kommende møder i lægelaug (PLO-K). Foreløbig er 2 planlagt og de resterende hen over året. o Oplæg på Store Praksisdag om DDKM o Faste møder i DDKM teamet o Faste møder med studentermedhjælp med henblik på at sikre at hjemmeside, Conference Manager etc. altid er opdateret o Revidering af organisering i samarbejde med koordinatorteam og de temaansvarlige. Herunder udarbejdelse de faglige retninger i KAP-H og rollebeskrivelser o Forberedelse af Konsulentdag i maj o Fortsat aktiv rolle i PUK teamet, herunder deltagelse på PUK møder med heraf følgende koordinering og udvikling af tilbud til almen praksis i samarbejde med PUK teamet. o Kursusleder/underviser/udvikler på PUK aktiviteter, herunder planlægning af seminar i foråret. 3

33 Bilag 8 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr Projektoverblik: Organisering Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglig projektleder: Lars Rytter Konsulent: Jannie Sørensen, Jørgen Steen Andersen (orlov til 1. marts), Line Ekstrøm Løkkegaard, Lene Gerlach Jørgensen, Rudi Østlund Slatanach, Stine Lei Fredslund, Gitta Trier (pr. 1. jan. 2016), Michela Saldo (pr. 1. jan. 2016) og Mads Crandal. Formål Det overordnede formål med organisationsindsatsen at arbejde med praksis og organisationsudvikling med udgangspunkt i krav fra overenskomsten, DSAM vejledninger, regionale forløbsprogrammer, 2 aftaler, nationale handleplaner, systematisk efteruddannelse m.m. Handleplan Aktuelt arbejdes med implementering af vejledningen om den ældre patient (DSAM) samt den nationale handleplan om den ældre patient, herunder implementering af opfølgende hjemmebesøg og 2 aftalen for demens. Implementering af DDKM i almen praksis samt DSAM vejledningen om palliation samt implementering af 2 aftale om palliation. Desuden arbejdes med understøttelse af implementering af DDKM i almen praksis i tæt samarbejde med DDKM-teamet. Indsatser: Understøtte implementeringen af aktuelle kliniske retningslinjer, 2 aftaler og vejledninger for ældre medicinske patient ved afholdelse af roadshows om den ældre patient, som er tværsektorielle møder i hver kommune med repræsentation af kommunalt sundhedspersonale, almen praksis og region. Ad hoc afholdes møder med lægegrupper og RIV grupper med samme tema. Udvikle roadshow om palliation i tværfaglig arbejdsgruppe inkl. hjemmeplejen og SPK m indsigt i palliation samt medicin konsulenter. Testmøder afholdes i september - oktober Herefter planlægges roadshow i samtlige kommuner efterår 2015 og forår Understøtte implementering af DDKM ved afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering og fremadrettede understøttende møder, klinikbesøg hos klinikker med særlige behov. Tilbuddene udvikles i samarbejde med DDKM team, ligesom der er udviklet et komplet sæt retningslinjer for DDKM. Effektmål (2016) Kommunerne oplever at praktiserende læger har 10% flere opfølgende hjemmebesøg hvert år i projektperioden. 1. oktober 2016 har 10 % flere end nuværende andel af almen praksis klinikkerne benyttet sig af kvalitetstilbud inden for organisationsindsatsen. 80 % af deltagerne finder tilbuddene relevante, og 80 % er tilfredse eller meget tilfredse.

34 Bilag 8 - Side -2 af 2 Understøtte samarbejdet i det nære sundhedsvæsen ved afholdelse af roadshows i mindst 80% af regionens kommuner med deltagelse af i gennemsnit 50% af de praktiserende læger. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Tværgående indsats: udarbejdelse og afholdelse af workshop: Kom godt i gang med akkreditering i samarbejde med DDKM team Samarbejde med DDKM-teamet om udarbejdelse af retningslinjer for DDKM standarder. Tværgående indsats i forhold til roadshow om palliation med medicinteamet og SPK. Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterie Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: Projektøkonomi: Ressourcer/konsulenttimer er omfordelt, da to konsulenter og en projektleder er fratrådt i alt 14 timer/uge. De øvrige konsulenter er opnormeret med i alt 8 timer. Målsætninger: Målsætninger og succeskriterier er ændret jf. ovenstående beskrivelse. Tidsplan: Ingen bemærkninger Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: Træning af organiseringskonsulenter/praksisudviklingskonsulenter (PUK) og testmøder for roadshow om palliation Udvikling og test af roadshow om palliation og medicin Rekruttering af to nye konsulenter i teamet Udvikling og afholdelse af 4 nye DDKM-workshops: Kom godt i gang med akkreditering (2) (nu med samtlige standarder) Afholdelse af møder med København Kommune om roadshows om den ældre patient. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Afholdelse af roadshow om palliation og medicin Opstart af roadshow om den ældre patient i Københavns Kommune DDKM-understøttelse: Opfølgning på surveyor besøg, individuelle besøg i praksis med særlige behov, temamøder, oplæg i DGE grupper og workshops: Kom godt i gang. Udvikle tilbud til nyhedsatte læger

35 Bilag 9 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Tværgående AK indsats Administrativ projektleder: Michael Nixon Faglige projektledere: Janne Unkerskov og Jørgen Jensen Konsulent: Nikolaj Askjær, Torben Brøgger-Jensen, Lene Gerlach Jørgensen, Line Stormgaard Jepsen, Jan Børger, Frederik Tholstrup. Formål Formålet er at optimere behandlingen af den store og komplekse patientgruppe i AK-behandling gennem en række temamøder afholdt i hvert planområde og på Bornholm. I 2015 afholdes 2. række af temamøder møder med fokus på AK-behandling. Handleplan 2016 Medicinteamet vil fortsat udarbejde generel information om AK-behandling, med fokus på pausering og forløbsbeskrivelser. Informationen vil formidles, hvor muligt, bl.a. på praksisbesøg og andre fora, f.eks. Store Praksisdag. Effektmål (2016) - Øget viden og opmærksomhed på optimal AK(VKA)-behandling - Introduktion af relevante datafangstrapport til monitorering af patienter i VKA-behandling - Bidrag til konsensus og ensretning i behandlingen på tværs af sektorer - Øget viden om de nyere behandlingstyper - Øget fokus på relaterede UTH Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser AK-indsatsen er tværgående med forankring i medicintemaet. Organisationstemaet deltog i organisering af indsatsen. Patientsikkerhedstemaet bidrager med fokus på UTH er i AKbehandlingen. Der arbejdes sammen med det tværsektorielle tema omkring opdatering af forløbsbeskrivelser og temamøder med deltagelse på tværs af sektorer. Desuden kan DGE-grupper eventuelt tilbydes en møderække med deltagelse af relevante KAP-H-konsulenter med fokus på AKbehandling.

36 Bilag 9 - Side -2 af 2 Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: - Udarbejdede støtteredskab Pausering af AK-behandling før invasive indgreb Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: - Implementere AK pauseringsvejledning - Opdatere forløbsbeskrivelser for AK-behandling (sidst opdaterede i 2011) sammen med specialepraksiskonsulenter - Undervise på Store Praksisdag

37 Bilag 10 - Side -1 af 2 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: It og data Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglige projektledere: Jens Parker og Peter Schultz-Larsen Konsulent: Morten Randløv-Andersen (Patientsikkerhed) Formål It-konsulenterne rådgiver om og bidrager til, at it og data i almen praksis understøtter patientbehandlingen i det samlede sundhedsvæsen. Handleplan Fortsat fokus på FMK-samarbejdet på tværs af sektorer i samarbejde med datakonsulenterne deltager i undervisning i FMK. Udvikling af tværgående it-indsats med fokus på telemedicin og FMK. Effektmål (2016) Af hensyn til patientforløbet er det it-konsulenternes mål at blive involveret tidligst muligt i indsatser, arbejdsgrupper mm. Det er også it-konsulenternes mål, at it bliver et fast punkt alle projekter skal forholde sig til fra starten. Indsatsen kan forventes at få positiv effekt på elektronisk kommunikation, men da der er mange forhold der påvirker kommunikationen, kan den ikke forventes at være målbar. Den konkrete problemløsning foregår i samarbejdsflader mellem systemhuse, datakonsulenter og brugerne. I forbindelse med evaluering vil det være relevant at spørge til samarbejdspartneres tilfredshed med rådgivning og sparring. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser I forbindelse med implementering af FMK inddrages konsulenter med medicin kompetencer, konsulenter med organisationskompetencer og konsulenterne i det tværsektorielle samarbejde. Sammenhæng med patientsikkerhedsindsatsen sikres via deltagelse af konsulent fra patientsikkerhedsteamet i gruppens møder. Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici

38 Bilag 10 - Side -2 af 2 Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Ingen bemærkninger - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger - Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: o Deltagelse i arbejdsgrupper vedr. FMK-samarbejdet på tværs af sektorer o Systemspecifik undervisning i FMK. Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: o Fortsat fokus på FMK-samarbejdet på tværs af sektorer o Udvikling af tværgående it-indsats med fokus på telemedicin og FMK. o Tage hul på handleplan for KAP-Hs It og data indsatser 2017-?

39 Bilag 11 - Side -1 af 3 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Jan Projektoverblik: Patientsikkerhed Administrativ projektleder: Michael Nixon Faglige projektledere: Ynse de Boer, Morten Randløv-Andersen Formål Det overordnede formål med patientsikkerhedsindsatsen i KAP-H er at styrke patientsikkerheden i almen praksis i Region Hovedstaden ved at øge viden om og opmærksomhed på patientsikkerhed hos almen praktiserende læger og deres klinikpersonale. I indsatsen vil der bl.a. blive arbejdet med at: Fremme udviklingen af patientsikkerhedskultur i almen praksis Implementere strategier og konkrete handleplaner for patientsikkerhedsarbejdet Gøre patientsikkerhed operationel i almen praksis Integrere arbejdet med patientsikkerhed i andre indsatser i KAP-H Integrere budskaber vedrørende patientsikkerhed i de øvrige KAP-H indsatser Handleplan 2016 Patientsikkerhedsteamet vil arbejde videre med resultaterne/viden indsamlet i patientsikkerhedskulturundersøgelsen, og i den efterfølgende workshop med Kimcentre for at styrke og udvikle patientsikkerhedskulturen i almen praksis. Patientsikkerhedsteamet tilbyder fortsat praksisbesøg med udgangspunkt i UTH er indberettet i DPSD. Patientsikkerhedsteamet vil arbejde for øget synlighed over for kollegaer og samarbejdspartnere. Teamet kan bidrage med: rådgivning om konkrete og generelle patientsikkerhedsmæssige problemstillinger, medvirke til analyser i den enkelte klinik og undervisning i klinikker, efteruddannelsesgrupper og lægelaug. Derudover medvirker teamet til en løbende opdatering af de forskellige patientsikkerhedssider på Sundhed.dk. Effektmål (2016) Generelt skal projektlederne for patientsikkerhed bidrage til, at både konsulenter og øvrige praktiserende læger øger deres viden om og opmærksomheden på patientsikkerhed og utilsigtede hændelser (UTH). Desuden forventes det, at projektledere løbende afdækker og beskriver risikoområder i almen praksis og medvirker til udarbejdelse af forslag (og implementeringsvejledning) til forbedring af patientsikkerheden i almen praksis og det tværsektorielle samarbejde.

40 Bilag 11 - Side -2 af 3 For patientsikkerhedsarbejde vil det være umuligt at opnå målbare resultatparametre inden for projektets tidsramme. Vi vil vurdere effekten af vores indsats gennem procesparametre, idet vi vil registrere Antallet af praksis, der ønsker konsulentbesøg med henblik på opgradering af patientsikkerheden i deres klinik. Antallet af kontakter fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed og de andre sektorers risikomanagere Deltagelse i tværfaglige projekter Antal af praksis der vil medvirke i Kimcenterprojektet Succeskriteriet vil være øget efterspørgsel efter vores ydelser. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser - Patientsikkerhed er en del af DDKM i almen praksis, og patientsikkerhedsteamet samarbejder/koordinerer tilbud med DDKM teamet. - Medicingennemgangsprojektet v. Anette Kobberø Jensen (Medicinfunktionen) - It & data herunder særligt FMK Patientsikkerhed: Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger - Målsætninger: Der arbejdes med at præcisere succeskriterierne fremadrettet - Tidsplan: Ingen bemærkninger - Risici (særlige udfordringer): Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i fjerde kvartal: Udvikling: - Udvikle projektbeskrivelse for Projekt KIM i samarbejde med risikomanager for praksisområdet i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed, Helle Søgaard Frappart, og herunder udvikle og beskrive koncept for Patientsikkerhedsrunder. - Deltage i forbindelse med KAP-H s samlede understøttelse af DDKM

41 Bilag 11 - Side -3 af 3 - Møde med parakliniske afdelinger om utilsigtede hændelser ved prøvetagning, mærkning og forsendelser - Afholde 2. workshop med Kimcentre. Der er nu nedsat en DGE-gruppe, som arbejder videre med emnet i egne praksisser - Deltagelse i workshop om proaktiv patientsikkerhedsarbejde i regi af Nordisk Ministerråd - Deltagelse i arbejdsgruppen vedrørende borgerinddragelse - Deltagelse i IT/DATA-konsulentgruppen primært mhp UTH er i forbindelse med FMK - Deltagelse ved udarbejdelse af analyserapport om kerneårsagsanalyse Drift: - Driftsmøder med Helle Søgaard Frappart fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed - Udarbejdelse af månedens UTH - Udsendelse af UTH rapporter til klinikker (kun klinikkens egne hændelser) - Møder i de tværsektorielle patientsikkerhedsmøder og i patientsikkerhedsrådet - Deltage i møder vedr. implementering af FMK (KAP-H s FMK gruppe) - Deltage i tværregionalt netværk for riskomanagere (4/år) - Besøg i 12-mandsgruppe på Østerbro - Deltagelse i midlertidig arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i forbindelse med Sundhedsaftalen Væsentlige aktiviteter i næste kvartal: Udvikling: - Omstrukturering af side om patientsikkerhed på Sundhed.dk - Deltage i DGE-gruppe om Kimcentre - Videreudvikle arbejdet med månedens UTH - Ifm. at der er kommet en nye kørselskategorier vedr. bestilling af patienttransport til hospitalet, vil konsulenterne udarbejde en oversigt over de nye bestillingsmuligheder. Målet er, at det vil hjælpe med at forbygge forkerte bestillinger af ambulancetjenesten. - Tilbyde patientsikkerhedsrunder til praktiserende læger Drift: - Driftsmøder med Helle Søgaard Frappart fra Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed - Udarbejdelse af månedens UTH - Udsendelse af UTH rapporter til klinikker (kun klinikkens egne hændelser) - Møder i de tværsektorielle patientsikkerhedsmøder og i patientsikkerhedsrådet - Deltage i møder vedr. implementering af FMK (KAP-H s FMK gruppe) - Deltage i tværregionalt netværk for riskomanagere (4/år) - Deltagelse i midlertidig arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i forbindelse med Sundhedsaftalen

42 Bilag 12 - Side -1 af 1 Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Journal nr: Projektoverblik: Årskursus i ledelse Administrativ projektleder: Hanne Vig Flyger Faglig projektleder: Hanne Hjortkjær Pedersen Konsulent: Peter Gram Arildskov Formål Styrke ledelsen af lægeklinikker i regionen. Styrke lægernes evne til at gennem føre udviklingsprojekter i egen klinik. Øge opmærksomheden på teoretisk og praktisk ledelse. Udvikle administrativ ledelsesstøtte (praksis management). Effektmål Der er gennemført et årligt årskursus i ledelse og udvikling. Der er lavet et årligt opfølgningskursus for tidligere deltagere i årskurset. Der er udviklet nye kurser indenfor temaet ledelse og udvikling. Sammenhæng med øvrige KAP-H-indsatser Behovsafklarende indsats i samarbejde med de øvrige indsatser. Samarbejde med DDKM-teamet om ledelse af akkrediteringsprocessen. Samarbejde med PUK- og DDKM-teamet om etablering af DGE-grupper om akkreditering Status for fjerde kvartal 2015 Status Styringsparametre OK OBS! FARE!! Projektøkonomi Målsætninger/succeskriterier Tidsplan Risici Konkret projektoverblik: - Projektøkonomi: Ingen bemærkninger. - Målsætninger: Ingen bemærkninger. - Tidsplan: Ingen bemærkninger. - Risici: Ingen bemærkninger Væsentlige aktiviteter i 4. kvartal: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering - Udvikle samarbejde med DGE; DDKM-teamet og PUK-teamet Planlagte aktiviteter i 1. kvartal 2016: - Fortsat moduler på Årskursus i Ledelse og løbende evaluering

43 Punkt nr. 3 - Afrapportering to medicinprojekter Bilag 1 - Side -1 af Projekt Rationel medicinanvendelse hos ikke-besøgte Afslutningsrapport Baggrund og formål: Medicinindsatsen skal understøtte almen praksis i arbejdet med rationel medicinanvendelse, herunder virke som en balanceret modvægt til industriens påvirkning af almen praksis. Derfor er det vigtigt, at alle klinikker i Region Hovedstaden får i hvert fald ét besøg af en medicinkonsulent. Selv om mange læger har haft et besøg, findes der en lille gruppe, som ikke tidligere har haft et besøg. Dette projekt var et forsøg på, at få fat i denne gruppe og, besøg dem for at se, hvordan de kunne anvende medicin mere rationelt. Projektets formål var derfor at understøtte rationel medicinanvendelse hos gruppen af læger, der ikke tidligere har modtaget besøg af en medicinkonsulent (fra den tidligere medicinkonsulentordning). Ordinationsdata for yderen blev analyseret med henblik på at finde afvigelser i ordinationsmønstre. Konsulenterne benyttede databasen OPS2000 til analyserne. Projektstart var 1. februar 2014 med forventet slut 31. december Projektet nåede i mål i september Der var budgetteret med 183 konsulenttimer og 28 projektledertimer til projektet. Der blev brugt 120 konsulenttimer på besøg og 18 projektledertimer på projektet. Hertil kommer en andel af det samlede medicinkorps tidforbrug til kompetenceudvikling, udvikling af materialer samt km-penge. Effektmål og resultater Ved projektstart blev der opstillet effektmål. Nedenfor sammenholdes disse, hvor muligt, med viden om, hvad projektet har opnået. Effektmål 100 % af klinikkerne i målgruppen er kontaktet med henblik på deltagelse i tilbud 90 % af de klinikker, der ikke tidligere har modtaget medicinbesøg, har nu deltaget i et tilbud 70 %, har interesse for at deltage i et eller flere af KAP-H s øvrige tilbud Resultater 100 % (32/32) af klinikkerne i målgruppen blev kontaktet og mange af dem flere gange 94 % (30/32) af klinikkerne i målgruppen blev besøgt Der blev orienteret om KAP-H og øvrige tilbud på besøgene 80 % fandt tilbud relevant Både konsulenter og besøgte læger har givet udtryk for at de var glade for, at besøget er 80 % er tilfredse eller meget tilfredse én-til-én med en lige-parter pædagogisk 1

44 Punkt nr. 3 - Afrapportering to medicinprojekter Bilag 1 - Side -2 af tilgang, med udgangspunkt i egen praksis ordinationsdata. Tilfredsheden understøttes af brugergruppeinterviews i forbindelse med KAP-H brugerundersøgelse (december 2015), der viser stor tilfredshed med medicinbesøg. Der er ikke indsamlet data på enkeltbesøg, men en tidligere evaluering fra 2012 har vist en stor tilfredshed blandt læger med rationel medicinanvendelse besøg. Læring og Perspektivering Det var en udfordring, at der var en manglende interesse i at få et besøg blandt nogle i denne målgruppe af ikke tidligere besøgte læger. Der er forskellige årsager til det: Udfordringer pga. overenskomst mellem Regioner og almen praksis i 2014, uklarhed over hvem KAP-H er, og hvad KAP-H vil med besøget, lægen fik tilbuddet på et tidspunkt, som ikke passede. Derfor har konsulenterne været opsøgende og ringede flere gange, indtil de kunne finde et tidspunkt, der passede bedre (f.eks. pga. generationsskift i praksis). Konsulenterne kom bl.a. gennem til målgruppen, fordi de understregede KAP-H s faglige fokus og én-til-én, lige-parter pædagogiske tilgang. Det var en udfordring for medicinteamet at sikre et validt overblik over alle ikke tidligere besøgte læger i Region Hovedstaden. Konsulenterne har prøvet at skabe et overblik ved at lave et udtræk fra OPS Derefter har konsulenterne brugt deres personlige netværk og manuelt identificere ikke tidligere besøgte læger. Resultatet var usikkerhed over, hvor mange læger burde inkluderes i målgruppen ikke tidligere besøgte læger. 32 ikke tidligere besøgte læger blev identificeret, men det er sandsynligvis en undervurdering. Det var en udfordring at indsamle data på projektets effekt. Den tidligere medicinordning gik siden 2011 over til elektronisk indsamling af evalueringsdata. Det skete ved at sende evalueringsskemaet via mail til praktiserende læger. Men erfaring viste en nedgang i svarprocent, med en svarprocent på omkring 40-45% for elektroniske evalueringer og 90-95% med papir-evalueringer. Fremover kan en systematisk metode til at indsamle evalueringsdata udarbejdes for at sikre, at disse data bliver indsamlet. 2

45 Punkt nr. 3 - Afrapportering to medicinprojekter Bilag 2 - Side -1 af Projekt Rationel medicinanvendelse hos nynedsatte Afslutningsrapport Baggrund og formål Medicinindsatsen skal understøtte almen praksis i arbejdet med rationel medicinanvendelse, herunder virke som en balanceret modvægt til industriens påvirkning af almen praksis. Derfor er det vigtigt, at alle klinikker i Region Hovedstaden får i hvert fald ét besøg af en medicinkonsulent. Projektet tog afsæt i ønsket om et særligt fokus på uddannelse og konsulentbistand til de nynedsatte læger i regionen, så de blev vant til at benytte KAP-H s konsulenttilbud, fik kendskab til de hjælpeværktøjer/tilbud, der er omkring rationel farmakoterapi og fik indarbejdet hensigtsmæssige rutiner og arbejdsgange fra starten af deres praksistid. Herunder at de undgik unødig ordination af problematiske lægemidler, samt kendte og fulgte bl.a. Basislistens og antibiotikavejledningens anbefalinger. Endvidere kunne der fokuseres på ordinationer af lægemidler, som den nynedsatte læge har arvet fra sin forgænger, som skønnes uhensigtsmæssige eller irrationelle. Projektstart var 1. februar 2014 med forventet slut 30. september 2016 Projektet nåede i mål i september Der var budgetteret med 667 konsulenttimer og 123 projektledertimer til projektet. Der blev brugt 508 konsulenttimer på besøg og ca 93 projektledertimer på projektet. Hertil kommer en andel af det samlede medicinkorps tidforbrug til kompetenceudvikling, udvikling af materialer samt km-penge. Effektmål og resultater Ved projektstart blev der opstillet effektmål. Nedenfor sammenholdes disse, hvor muligt, med viden om, hvad projektet har opnået. Effektmål 95 % nynedsatte er inden for deres 1. år i praksis blevet kontaktet (mail eller tlf.) med henblik på deltagelse i tilbud 70 % nynedsatte har inden for deres 2. år i praksis deltaget i tilbud Efter: 80 % fandt tilbud relevant Efter: 80 % er tilfredse eller meget tilfredse med tilbud Resultat 89% (174/196) nynedsatte var kontaktet inden for deres første år i praksis. Konsulenterne besøgte 65% (127/196), ud af dem, der blev kontaktet. Både konsulenter og besøgte læger har givet udtryk for at de var glade for, at besøget er én-til-én med en lige-parter pædagogisk tilgang, med udgangspunkt i egen praksis ordinationsdata. Tilfredsheden understøttes af 1

46 Punkt nr. 3 - Afrapportering to medicinprojekter Bilag 2 - Side -2 af 2 Efter: 90 % af deltagerne, føler at de kender og følger basislistens anbefalinger Efter: 70 %, har interesse for at deltage i et eller flere af KAP-H s øvrige tilbud brugergruppeinterviews i forbindelse med KAP-H brugerundersøgelse (december 2015), der viser stor tilfredshed med medicinbesøg. Der er ikke indsamlet data på enkeltbesøg, men en tidligere evaluering fra 2012 har vist en stor tilfredshed blandt læger med rationel medicinanvendelse besøg hos nynedsatte. Basislisten og dens anbefalinger har været behandlet på besøgene. Der blev orienteret om KAP-H og øvrige tilbud på besøgene. Læring og Perspektivering Nynedsatte læger tager ikke altid imod et praksiskonsulentbesøg. De er ofte meget interesserede, men tilbuddets timing passer ikke altid med deres situation. Derfor har det været vigtigt, at medicinteamet var opsøgende med deres tilbud og gentog tilbuddet til de nynedsatte på et senere tidspunkt. Det var en udfordring for medicinteamet at sikre et validt og opdateret overblik over alle nynedsatte i Region Hovedstaden. Udtræk fra yderregistret har givet data på tilgang af nye ydernumre samt ydernumre, hvor der har været tilgang af en læge inden for de sidste to år. Projektteamet har herefter kategoriseret, hvorvidt tilgangen kunne betragtes som en nynedsat. Konsulenterne har suppleret overblik ved at bruge deres personlige netværk og manuelt identificere mulige nynedsatte lægerne. Resultatet var en mindre robust oversigt over, hvor mange læger der var i målgruppen af nynedsatte. Lister over nynedsatte i hver konsulents geografiske ansvarsområde, skulle løbende opdateres med nytilkomne nyhedsatte. Udvikling af et mere robust værktøj til at skabe overblik, vil styrke lignende indsatser fremover. Det kommende nye ydersystem, Praksys, kan nok bidrage til lettere overblik over opdateringer. Men der vil næppe blive mulighed for skriveadgang, således at konsulenter kan holde styr på deres aftaler og afholdte besøg. Det var en udfordring at indsamle data på projektets effekt. Den tidligere medicinordning gik siden 2011 over til elektronisk indsamling af evalueringsdata. Det skete ved at sende evalueringsskemaet via mail til praktiserende læger. Men erfaring viste en nedgang i svarprocent, med en svarprocent på omkring 40-45% for elektroniske evalueringer og 90-95% med papir-evalueringer. Fremover kan en systematisk metode til at indsamle evalueringsdata udarbejdes for at sikre, at disse data bliver indsamlet. KAP-H vil også fremover tilbyde nynedsatte læger besøg mhp rationel medicinanvendelse. Projektet afsluttes og tilbuddet vil herefter overgå til drift. 2

47 Punkt nr. 4 - Årsregnskab Bilag 1 - Side -1 af 1 KAP-H Regnskab 2015 Regnskab jan-dec 2015 Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Administration - løn Administration - drift Indsatser Konsulenthonorarer Indsatser i øvrigt Interne aktiviteter Konsulentkompetenceudvikling Konsulentnetværk Eksterne aktiviteter It-understøttelse Markedsføring Konferencer og uddannelse Evaluering I alt Budgetramme 2015 Regionale KEU DGE DDKM Ekstern Total Bevilling Overført fra Budgetkorrektion adm. bidrag Budgetramme 2015 i alt Resultat

48 Punkt nr. 6 - Orientering om udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Bilag 1 - Side -1 af 2 Repræsentation for almen praksis i regionale sundhedsfaglige råd og komitéer (SFR) samt i samordningsudvalg Senest opdateret SFR Repræsentant Suppleant *Anæstesiologi Arbejds- og miljømedicin AD HOC/lokal HPK Børne- og ungdomspsykiatri Kasper Hvid Demensrådet Christina Thein + Christian Ivar Müller Dermatologi-venerologi inkl. Niels Erik Møller Bjørn Perrild Allergologi Diabetesudvalget - Planområde Nord: Lars J. Hansen - Planområde Midt: Helle Vestergaard Middelfart - Planområde Byen: Christian Ivar Müller - Planområde Syd: Diagnostiske Enheder Stig Bille Hansen Peter Gram Arildskov Endokrinologi Christian Ivar Müller *Ernæringskomiteen (komité) Gastroenterologi inkl. Hepatologi Peder Chr. Reistad Geriatri Gry Munk Petersen Vibeke Vestereng Gynækologi og obstetrik Lene Flachs Bjørn Perrild Hjertestopkomité, Den Regionale Ingen repræsentation (komité) Hæmatologi Ingen repræsentation Infektionskontrol & Hygiejne, Den Niels Erik Møller Regionale (komité) Infektionsmedicin Niels Erik Møller Niels Dreisler Kardiologi Helle Middelfart Karkirurgi Peter Søttrup Kim Lybeck Sørensen Kirurgi inkl. børnekirurgi Thomas Saxild Klinisk Biokemi Susanne de Lony Bodil Johnsen Klinisk Farmakologi Ingen repræsentation fra almen praksis Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Thomas Saxild Stig Sonne-Larsen Klinisk Genetik Thomas Saxild *Klinisk Immunologi Klinisk Mikrobiologi Kristian Arendrup Susanne de Lony/ Bodil Johnsen Lungesygdomme Peter Gram Arildskov Stig Bille Hansen Lægemiddelkomité, Den Regionale Jørgen Jensen Mammakirurgi Jørgen Steen Andersen Nefrologi Christian Ivar Müller 1

49 Punkt nr. 6 - Orientering om udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Bilag 1 - Side -2 af 2 Neurokirurgi Christian Ivar Müller Neurologi og Klinisk Neurofysiologi Kasper Hvid Lars Rytter Oftalmologi Lars Rytter / (Ad hoc) Onkologi Andreas Højring Kirsten Sander Ortopædkirurgi Annette Randløv Vibeke H. Vestereng *Oto-rhino-laryngologi inkl. Audiologi Palliativ behandling Anette Denker + Thomas Gorlén Patologi Kristian Arendrup Susanne de Lony/ Bodil Johnsen Plastikkirurgi Jørgen Steen Andersen Præhospital og Akutmodtagelse Henrik Nathansen Jan Værnet Psykiatri Lars Larsen Pædiatri inkl. Neonatologi Marike Møller Bjørn Perrild Radiologi Stig Sonne-Larsen + Thomas Saxild Reumatologi Vibeke H. Vestereng Andreas Højring Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Ingen konsulent Thoraxkirurgi Thomas Saxild *Transfusionskomité, Den Regionale (komité) Urologi Jens Drejer Peter Søttrup Samordningsudvalg i psykiatrien Planområde Nord Planområde Midt Planområde Byen Planområde Syd Bornholm Samordningsudvalg i somatikken Planområde Nord: Planområde Midt: Planområde Byen: Planområde Syd: Bornholm Peter Winge Peder Christian Reistad Lars Larsen Karin Stausholm Christina Hundrup Stig Sonne-Larsen Kirsten Sander/Bjørn Perrild Kim Lybeck Sørensen/Thomas Saxild Jonas Meile/Lars Rytter Niels Jacob Nielsen *Koordinatorteamet har vurderet, at der ikke er brug for en repræsentant fra almen praksis. Repræsentanterne fungerer også som konsulenter i KAP-H, der i øvrigt har stået for udpegningen. Læs mere om de enkelte sundhedsfaglige råd og komiteer: 2

50 Oversigt Punkt over nr. udpegninger 6 - Orientering af faglige om udpegninger almen praksis af repræsentanter faglige almen praksis repræsentanter Bilag 2 - Side -1 af 2 Midlertidige arbejdsgrupper mm Fra Til Varetages af Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Kasper Hvid Sundhedsstyrelsens faglige referencegruppe for udviklingsprojektet Forebyggelse i almen praksis ? Jesper Lundh Arbejdsgruppen vedr. implementering af forløbsprogram for rehabilitering af erhvervet hjerneskade (voksne) Claus Perril Arbejdsgruppe vedr. implementering af forløbsprogram for rehabilitering af erhvervet hjerneskade (voksne) Afv. forløbsprog. Kasper Hvid Arbejdsgr. som skal revurdere regionens lokale vejledning Psykologbehandling vejledning ved henvisning Lars Larsen Styregruppe projekt medicingennemgang Michel Kjeldsen 360 grader rundt om den socialt udsatte familie i sundhedsvæsenet Lene Flachs Fødeplanudvalget 2014 Birgitte Bibow FMK arbejdsgruppe, 2 praksiskonsulenter mar Jens Parker og Ynse de Boer Palliationsarbejdsgruppe i planlægningsområde nord Andreas Højring Arbejdsgruppe vedr. implementering af sundhedsaftale Michel Kjeldsen Følgegruppe til Tværsektoriel kompetence udvikling Lars Rytter, Bjørn Perrild, Eva Branner Projektstyregruppen for Telemedicinsk sårvurdering Peter Schultz-Larsen Arbejdsgr. om lighed i sundhed ifm ny almen praksisplan Lise Dyhr Arbejdsgruppe patientsikkerhed ifm FMK Ynse de Boer Hjernekræft kræftpakkearbejdgr implem trin 2 opfølgningsprog 2015 Thomas Saxild Arbejdsgruppe om CVI - og Stig Sonne Kræftpakker opfølgningsprogram for: - brystkræft, Andreas Højring - de gynækologiske kræftformer, Bjørn Perrild - tyk og endetarmskræft og Anette Denker - Prostatakræft Kim Lybeck Trin 3 børn Efterår 2015 forår 2016 Marike Møller Trin 3 hæmatologi Efterår 2015 forår 2016 Kirsten Sander Trin 4 urologiske kræftformer Efterår 2015 forår 2016 Kim Lybeck Sørensen Trin 4 øvre mave-tarm Efterår 2015 forår 2016 Nhat Ngo Trin 4 lungekræft Efterår 2015 forår 2016 Niels Dreisler Styregruppe - Evaluerings og analysemodel for implementering af forløbsprogrammer Kirsten Sander Arbejdsgruppe om monitorering af implementering af forløbsprogrammer Michel Kjeldsen Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. patientsikkerhed 2015 ca Ynse De Boer Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. borgerinddragelse 2015 ca Morten Randløv Andersen Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. revision af sam.aftalen inden for psykiatri - børne- ungeområdet 2015 ca Kasper Hviid Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. revision af sam.aftalen inden for psykiatri - voksenområdet 2015 ca Karin Stausholm Diabetes type II projekt - indledende møder derefter vende tilbage til styregruppen Jonas Meile, Thomas Saxild Arbejdsgruppe, der skal se på ensartethed i håndtering af MRSA patienter i regionen Stand by Kristian Arendrup

51 Punkt nr. 6 - Orientering om udpegninger af faglige almen praksis repræsentanter Sarkomer kræftpakkearbejdsgrupper implem trin 2 opfølgningsprog efter kræft fortløbende Stig Sonne-Larsen Melanomer Bilag kræftpakkearbejdsgrupper 2 - Side -2 af 2 implem trin 2 opfølgningsprog efter kræft fortløbende Thomas Saxild Implementering af DSAM's kliniske vejledninger Hanne Hjortkjær Petersen Evaluering af forløbsprogrammet for hjerte kar sygdomme Jørgen Jensen Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe om samarbejdet på børneområdet Marike Møller Bestyrelsespost i foreningen for palliativ indsats Anette Denker Etableringsgruppe for rådgivningsfunktioner (på kræftområdet) for henvisende læger Bjørn Perrild MedCom10-temadag relevant ift. arb. i Sundhedsaftale: Arbejdsgr. vedr. sundheds-it og elektronisk kommunik Peter S. Larsen Faste udvalg/råd Fra Varetages af National praksisinformationsgruppe Bjørn Perrild RLK AK-underudvalg Janne Unkerskov Styregruppen for livmoderhalskræftscreeningen Bjørn Perrild Samordningsudvalg på Bornholm for henholdvis voksen og børne-ungdoms psykiatri Christina Hundrup Lokal demensforum på Bornholm Christina Hundrup MRSA styregruppen (Multi Resistente Staphylococys Aureus ) Kristian Arendrup MRSA styregruppen (Multi Resistente Staphylococys Aureus ) Suppl. Susanne de Lony/Bodil Johnsen SFR kirurgi inkl. børnekirurgi Thomas Saxild APO netværk Jesper Lundh Koordinationsgruppen for Praksiskonsulentordningerne (PKO) Bjørn Perrild Tværsektorielle Patientsikkehedsfora Planområde Syd Jonas Meile Planområde Midt Kirsten Sander Planområde Byen Kim Lybeck Sørensen Planområde Nord Stig Sonne-Larsen Rigshospitalet Thomas Saxild Bornholm Niels Jacob Nielsen Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Stig Sonne-Larsen Skrivegruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Stig Sonne-Larsen Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. kronisk sygdom og patientrettet forebyggelse Jonas Meile Skrivegruppe: SOFT-portalen Jonas Meile Skrivegruppe: fælles retningslinjer for samarbejdet om den terminale og palliative indsats Thomas Gorlen og Anette Denker Sundhedsaftale: Arbejdsgruppe vedr. sundheds-it og elektronisk kommunikation Peter S. Larsen

52 Punkt nr. 9 - Evt. Bilag 1 - Side -1 af 1 Oversigt over beslutninger omkring KAP-H SU KEU Styregruppe Koordinatorer Strategi - godkendes x x x x Årsberetning x x x x Budget og regnskab x x x x Handleplan/indsatsområder x x x x Retningslinjer evaluering a) x x x Interessentgrupper - nedsætte og kommisorier x x Koordinatorer - indgåelse og opsigelse af kontrakter x Opsigelse af kontrakter sekretariat/projektledere/konsulenter x x Funktionsbeskrivelser koordinatorer/projektleder/konsulenter x x Sekretariat - rekruttering. *Den personaleansvarlige i regionen indgår x* Projektledere - rekruttering. *Styregruppen godkender kandidat inden indgåelse af aftale. **Hospital indgår vdr. hospitalspraksiskonsulenter x* x** Konsulenter - rekruttering x Projektbeskrivelser - godkendelse x Fastsættelse af sekretariatets opgaver x Stillingtagen til om der skal udpeges faglige repræsentanter til særlige udvalg, arb. gr. mm. x x Udpegninger faglige repræsentanter - KAP-H konsulenter x a) forslag om at teksten i KEU forretningsorden og Aftale vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden ændres fra godkender retningslinjer for evaluering til at KEU godkender overordnet procesplan og forelægges resultater fra evaluering

53 Punkt nr. 9 - Evt. Bilag 2 - Side -1 af Oversigt over roller og arbejdsdeling mellem styregruppe og koordinatorteam i KAP-H Den daglige ledelse af KAP-H udgøres af et koordinatorteam, der refererer til en styregruppe. I det følgende er ansvarsfordelingen mellem de to beskrevet. Styregruppe Styregruppen er at betragte som bestyrelsen for KAP-H og består af to repræsentanter fra PLO-H og to fra Region Hovedstaden. Styregruppen træffer beslutninger på et overordnet strategisk niveau og beslutninger af anden væsentlig betydning. Herudover sætter styregruppen rammerne for arbejdet. Et formandskab for styregruppen udgøres af ét styregruppemedlem fra PLO-H og ét styregruppemedlem fra Region Hovedstaden. Styregruppen har følgende opgaver: Godkender strategi Godkender handleplaner og modtager løbende status på den samlede portefølje Godkender budget og regnskab Fastsætter retningslinjer for evaluering Nedsætter interessentgrupper og definerer disses kommissorier Indgår og opsiger kontrakter for koordinatorer Godkender kandidater til faglige projektlederfunktioner Godkender funktionsbeskrivelser for koordinatorer, projektledere og konsulenter Opsigelse af kontrakter for sekretariat, projektledere og konsulenter Tager stilling til, om KAP-H skal udpege faglige repræsentanter til særlige arbejdsgrupper og udvalg f.eks. udvalg knyttet til praksisplan og sundhedsaftaler, samt udvalg som kan have et fagpolitisk sigte. Formandsskabet kan tage ikke principielle beslutninger mellem styregruppemøderne. Koordinatorteam Koordinatorteamet står for den daglige ledelse af KAP-H. Koordinatorteamet består af en administrativ og to faglige koordinatorer, der i fællesskab har ansvaret for udvikling og drift af KAP-H. Det vil sige, at koordinatorteamet har ansvaret for: Udarbejde strategioplæg Udarbejde handleplaner Gennemførelse af den samlede projektportefølje i henhold til handleplanerne 1

54 Punkt nr. 9 - Evt. Bilag 2 - Side -2 af Godkendelse af projektbeskrivelser Sekretariatsbetjening af styregruppe og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Afrapportering af projektporteføljen til styregruppen. Herunder at gøre opmærksom på væsentlige afvigelser eller risici Budgetansvar Rekruttering af personale til sekretariat, projektlederfunktioner og konsulenter Koordinering af KAP-H sekretariatets og projektledernes arbejde At der sker en koordinering på tværs af indsatserne i projektporteføljen Koordinere interessentgruppernes arbejde Udpegning af KAP-H konsulenter som faglige almen praksis repræsentanter i diverse råd og nævn Følgende økonomiske beføjelser er givet: Den administrative koordinator kan indgå aftaler, der ligger inden for godkendte budgetter f.eks. med konferencesteder mm. Kontrakter med eksterne konsulentfirmaer skal godkendes af styregruppen. Koordinatorteamet kan beslutte at bruge af ad hoc-puljen uden begrænsning på kr pr. år, med et maksimalt beløb pr aktivitet på kr Styregruppen skal løbende orienteres om forbruget i ad hoc-puljen. 2

Organisation, fokusområder og konsulenter

Organisation, fokusområder og konsulenter Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden Organisation, fokusområder og konsulenter Information til samarbejdspartnere, nov. 2013 KAP-H s konsulenter i Regionsrådssalen på intromødet den 7. november 2013.

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet

Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Indsatsbeskrivelse for psykiatrisamarbejdet Journal nr: 14000943 27-02-2014 Formål (opgave): Konsulenterne i psykiatrisamarbejdet arbejder for patientforløb af høj kvalitet på tværs af sektorer herunder

Læs mere

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.

REFERAT. Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Torsdag den 7. maj 2015. Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Torsdag den 7. maj 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00-11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00-09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Marianne Puge (afbud)

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdes kl i H :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdes kl i H :00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Karin Zimmer * Formøde afholdes kl. 08.00-09.00 i H5 MØDETIDSPUNKT 27-10-2016 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H5 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl

Dagsorden. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Onsdag den 4. februar Tidspunkt: Kl Formøde for styregruppen kl Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Tidspunkt: Kl. 09.00 11.00 Formøde for styregruppen kl. 08.00 09.00 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H6 Flemming Skovsgaard (afbud)

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Decentral Gruppebasere t Efteruddann else (DGE) Medicin Tværsek torielt samarbejde Organisering Patientsikkerhed

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe 03-11-2015 09:00. Regionsgårdens mødelokale H6 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe MØDETIDSPUNKT 03-11-2015 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø Jesper Lihn Karin Zimmer Marianne Puge Eva Branner Jesper Lundh

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2013 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indledning... 3 2. Opgaver for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU)...

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden VEJLEDNING FOR EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER AT VÆRE

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Jesper Lihn. * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 14-04-2016 16:00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Jesper Lihn * Formøde afholdes kl. 16.00-17.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 14-04-2016 16:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i det

Læs mere

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden

Årsrapport Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Årsrapport 2011 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Indledning. side 3 2. Mål for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets arbejde side 3

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012

REVIDERET REFERAT. Revideret referat fra møde i Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 8. marts 2012 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktionen REVIDERET REFERAT Telefon Direkte Fax Mail Web 3531 3531 3531 6749 mchr0085@bbh.regionh.dk www.regionh.dk Dato: 17. april 2012 Revideret referat fra

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation

KONKLUSIONER. Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Center For Sundhed Enhed for tværsektorielt udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Arbejdsgruppen Sundheds-it og elektronisk kommunikation Dato: Mandag den 31. august 2015 Kl.: 8:30-10:00

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014

KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN ÅRSBERETNING 2014 STRATEGI 20 14 KVALITET I ALMEN PRAKSIS I HOVEDSTADEN FORORD 2 STRATEGI 2020, INKL. ORGANISATIONSDIAGRAM 4 KAP H BRUGER JOHN ROSENBERG 7 BERETNING FRA KONSULENTTEAMS INKL. PRÆSENTATION AF KONSULENTER 9

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. KAP-H Styregruppe. Mødeleder: Karin Zimmer. * Formøde afholdt kl i H :00 BESLUTNINGER KAP-H styregruppe KAP-H Styregruppe Mødeleder: Karin Zimmer * Formøde afholdt kl. 8.00-9.00 i H6 MØDETIDSPUNKT 27-04-2016 09:00 MØDESTED Regionsgårdens mødelokale H6 MEDLEMMER Else Hjortsø

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Vejledning for DGE & Supervisions grupper

Vejledning for DGE & Supervisions grupper Vejledning for DGE & Supervisions grupper DGE [Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse - Region Hovedstaden] DGE Ø Farimagsgade 5 Opgang S Bygning 24, 1.sal 1014 Kbh K T: 2360 9928 E: dge@regionh.dk W:

Læs mere

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS

AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS AKTIVITETSKATALOG 2014 TILBUD TIL ALMEN PRAKSIS KONTAKTOPLYSNINGER KAP-H-sekretariat KAP-H Center for Sundhed Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 3866 5299 E-mail STB-KAP-H@regionh.dk

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Kiropraktisk behandling DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Kiropraktisk behandling * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED. Mødelokale H4 MEDLEMMER. Side 1 af 18

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED. Mødelokale H4 MEDLEMMER. Side 1 af 18 DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 17:45 MØDESTED Mødelokale H4 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette Abildgaard Niels

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H5 *

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNING til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger 2 Titel Furesø Kommune Implementering af den kommunale del

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager FÆLLES MØDE MELLEM UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE OG SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 04-11-2014 19:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5

Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer 12. februar 2016 Kl Regionsgården, H5 Møde i: Arbejdsgruppen vedr. nye samarbejdsformer Dato: 12. februar 2016 Kl.: Kl. 10-12.00 Sted: Regionsgården, H5 Deltagere: Peter Mandrup Jensen Christian Bartholdy Anne Hertz Birte Sonnenborg Grothe

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Evaluering af KAP-H Brugerundersøgelse og organisationsanalyse

Evaluering af KAP-H Brugerundersøgelse og organisationsanalyse Evaluering af KAP-H Brugerundersøgelse og organisationsanalyse Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af KAP-H Brugerundersøgelse og organisationsanalyse Udarbejdet af Enhed

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Kommunalt lægeligt udvalg SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, lokale 329 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles:

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere