program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:"

Transkript

1 HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

2 2/19

3 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen), samt afgørelser truffet af Energitilsynet, har HMN GasNet P/S udarbejdet følgende program for intern overvågning med de af HMN GasNet P/S besluttede tiltag. Beskrivelsen af programmet følger og refererer til de specifikke krav i overvågningsbekendtgørelsen. 2. Selskabsstruktur Pr. 1. januar 2016 er selskabsstrukturen i HMN Naturgas-koncernen som vist i nedenstående figur, og alle distributionsaktiviteter befinder sig i HMN GasNet P/S, der har bevillingen til at drive distributionsnettet. Selskabsstrukturen er nærmere beskrevet i bilag Fortrolig behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1 For at sikre at forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), som HMN GasNet P/S modtager under udøvelsen af sin virksomhed, behandles fortroligt eventuel videregivelse af FFO sker på en ikke-diskriminerende måde har HMN GasNet P/S vedtaget de under beskrevne tiltag. 3/19

4 3.1.Hvilke oplysninger er forretningsmæssigt følsomme? Som led i driften af distributionsnettet, herunder varetagelse af opgaver i forbindelse med det åbne gasmarked, modtager og håndterer HMN GasNet P/S oplysninger om gasmarkedets aktører og deres aktiviteter. I det omfang sådanne oplysninger er fortrolige eller kan anvendes af aktørerne til at opnå markedsmæssige fordele, anses de af HMN GasNet P/S som forretningsmæssigt følsomme. HMN GasNet P/S opfatter bl.a. følgende oplysninger som forretningsmæssigt følsomme: Relationer mellem leverandører og den enkelte gasforbruger (eksempelvis hvem der er leverandør på det enkelte målersted, og hvilke leverandører, der har overtaget forsyningen af hvilke gasforbrugere) Oplysninger om den enkelte leverandør (eksempelvis oplysninger i den del af aktørregisteret, som ikke er offentligt tilgængeligt, men som distributionsselskaberne har adgang til) Oplysninger om enkeltleverandørers kundeporteføljer (eksempelvis hvor mange og hvilke typer af kunder en leverandør forsyner, samt oplysninger om leverandørens afsætning/markedsandele) HMN GasNet P/S håndterer endvidere en række oplysninger om den enkelte gasforbruger, som i medfør af persondata- og markedsføringslovgivningen skal håndteres fortroligt. Oplysninger om den enkelte gasforbruger kan samtidig have en kommerciel værdi for gasleverandørerne. HMN GasNet P/S har besluttet at håndtere sådanne oplysninger, som om de er forretningsmæssigt følsomme. Det drejer sig om følgende oplysninger: Stamdata, som i reglerne for det åbne gasmarked er defineret som: Målerstedsnummer (GSRN-nummeret), tilslutningsstatus (tilsluttet/afbrudt), tidspunkt for sidste leverandørskifte, afregningsmetode (timeaflæst/månedsaflæst/årsaflæst), forventet årsforbrug (andelstal), leverandør-id (GLN nummer for aktuel leverandør), kundenavn samt målerstedsadresse Gasforbrug Installationer på forbrugsstedet (tilvejebragt via myndighedsrollen) Restanceforhold 3.2.Principper for videregivelse af FFO HMN GasNet P/S har fastlagt følgende principper for videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger: Alle FFO er som udgangspunkt fortrolige og må derfor ikke videregives til personer eller selskaber udenfor HMN GasNet P/S Dog videregives følgende FFO i følgende tilfælde: Stamdata må og skal videregives til den nye gasleverandør i forbindelse med leverandørskifte (via en EDI-meddelelse), og skal løbende opdateres overfor aktuel gasleverandør 4/19

5 Oplysninger om gasforbrug (aflæsninger) må og skal videregives til den aktuelle gasleverandør FFO vedrørende den enkelte gasforbruger må videregives til den, som kan dokumentere gasforbrugerens samtykke hertil Oplysninger om gasforbrug og kedelalder i naturgasområder, der planlægges udlagt til fjernvarme, videregives i medfør af projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016) til projektmager/rådgiver, idet en forudsætning for kommunens godkendelse af et konverteringsprojekt er, at der foreligger en beregning af kompensationsbeløbet. Oplysningerne videregives med en klausul om, at oplysningerne er fortrolige, ikke må offentliggøres og alene må anvendes i forbindelse med det konkrete projektforslag Håndtering af FFO HMN GasNet P/S har besluttet følgende tiltag for håndtering af FFO: En medarbejder skal være FFO godkendt for at kunne modtage, besidde, behandle og videregive FFO. FFO-godkendelse sker ved, at medarbejderen i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram. De skriftlige erklæringer fremgår af bilag 2-4 til overvågningsprogrammet, idet der er udarbejdet en særlig FFO-erklæring til medarbejdere, der kun har behov for begrænset adgang til FFO-oplysninger. Endvidere er der udarbejdet en særlig FFOerklæring til den administrerende direktør i HMN-koncernen, der i kraft af sin funktion kan have behov for adgang til oplysninger, som er omfattet af FFO, men som følge af hvervet som bestyrelsesformand for HMN-koncernens kommercielle selskaber ikke kan have uhindret adgang til FFO-oplysninger. Medarbejdere, som udfører distributionsrelaterede opgaver, og som i forbindelse med deres opgavevaretagelse kan få behov for at modtage, besidde, behandle eller videregive FFO, bliver FFO-godkendt. FFO-godkendelsen sker efter en konkret vurdering. Rådgivere, der arbejder for HMN GasNet P/S, skal være FFO-godkendte for at kunne modtage og håndtere FFO. FFO-godkendelse sker ved, at rådgiveren i en skriftlig erklæring forpligter sig til at gøre sig bekendt med og efterleve reglerne i det interne overvågningsprogram, herunder særligt reglerne for håndtering af FFO. Den skriftlige erklæring fremgår af bilag 2 til overvågningsprogrammet FFO må kun videregives til medarbejdere, rådgivere og øvrige personer, som er FFO-godkendt og i det omfang, der fremgår af denne godkendelse. En til enhver tid opdateret liste over FFO-godkendte medarbejdere skal være tilgængelig på HMN GasNet P/S intranet Direktører og ledende medarbejdere i HMN-koncernens øvrige selskaber, der sælger eller producerer naturgas, kan ikke blive FFO-godkendt eller 5/19

6 godkendt til at modtage og håndtere oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug Medarbejdere, som varetager opgaver for både HMN GasNet P/S og HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber, må ikke misbruge den viden (herunder FFO), som medarbejderen er kommet i besiddelse af i forbindelse med varetagelsen af opgaver for HMN GasNet P/S, ved varetagelsen af opgaver for øvrige selskaber i koncernen Medarbejdere, som varetager opgaver for både HMN GasNet P/S og koncernens øvrige selskaber, må ikke misbruge den viden (herunder FFO), som medarbejderen er kommet i besiddelse af i forbindelse med varetagelsen af opgaver for koncernens øvrige selskaber, ved varetagelsen af opgaver for HMN GasNet P/S Alle chefer og ledere i HMN GasNet P/S har ansvar for, at deres medarbejdere har kendskab til og efterlever FFO-retningslinjerne. Alle chefer og ledere i HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber, som har medarbejdere, der kan komme i besiddelse af FFO-oplysninger, har ansvar for, at deres medarbejdere har kendskab til og efterlever FFO-retningslinjerne. En medarbejder, som observerer en overtrædelse af FFO-retningslinjerne, eller som er i tvivl herom, har pligt til at informere sin leder eller den overvågningsansvarlige om overtrædelsen Hvis det konstateres, at reglerne i en FFO-erklæring, jfr. bilag 2-4, ikke er efterlevet, skal det følges op af en samtale med deltagelse af den pågældende medarbejder, dennes nærmeste chef samt den ansvarlige for det interne overvågningsprogram. Samtalen skal blandt andet klarlægge, hvori den manglende efterlevelse består og eventuelle årsager hertil (en bevidst handling, en fejl, uklare regler mv.). Manglende efterlevelse af FFO-reglerne kan betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre ansættelsesretlige sanktioner i form af påtale og - i gentagne tilfælde - advarsel eller afskedigelse 3.4.Adgangsstyring til it-systemer HMN Naturgas-koncernen anvender visse fælles it-systemer, f.eks. kundesystemet og andre administrative systemer. HMN GasNet P/S har besluttet følgende tiltag for håndteringen af FFO i fælles it-systemer: I det omfang HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber eller andre udfører opgaver for HMN GasNet P/S, skal det i hver af de indgåede aftaler herom fremgå, hvilke informationer (herunder FFO) HMN GasNet P/S må eller skal stille til rådighed for koncernens øvrige selskaber eller andre Der oprettes adgangsrettighedsgrupper med tilhørende afgrænsning af, hvilke it-systemer medarbejderne i den enkelte brugergruppe må have adgang til, samt med hvilke adgangsrettigheder 6/19

7 Adgangsrettighedsgrupperne afgrænses således, at alene FFO-godkendte medarbejdere kan få adgang til FFO i it-systemerne Kundeadministrations- og afregningssystemet Xellent samt andre it-systemer indeholder kunde- og leverandøroplysninger eller oplysninger om HMN GasNet P/S selv, som er forretningsmæssigt følsomme eller fordelagtige. Adgangen til disse oplysninger begrænses til de FFO-godkendte medarbejdere, som har et konkret behov herfor i forhold til varetagelsen af de daglige arbejdsopgaver I det fælles elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem oprettes særlige sager og enkeltdokumenter, som indeholder FFO. Kun FFO-godkendte medarbejdere med et konkret behov for behandling af spørgsmål, som omfatter FFO, eller som har en væsentlig interesse heri, kan få adgang til sager og enkeltdokumenter, som indeholder FFO HMN GasNet P/S vil mindst én gang årligt foretage en samlet gennemgang af medarbejdernes behov for adgang til relevante it-systemer som indeholder FFO, og om nødvendigt foretage en tilpasning af rettighedstildelingen Der etableres et it-understøttet administrativt system, som løbende sikrer opdatering af medarbejdernes FFO-status og tildeling af adgangsrettigheder til it-systemer, f.eks. i forbindelse med nyansættelser og organisatoriske ændringer. Tildelingen af adgangsrettigheder skal kunne dokumenteres It sikkerhedspolitik for HMN skal udformes således, at den understøtter tiltagene i programmet for intern overvågning 4. Oplysninger om HMN GasNet P/S egne aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 2 For at forhindre, at oplysninger om HMN GasNet P/S egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde, har HMN GasNet P/S besluttet følgende tiltag: De oplysninger om HMN GasNet P/S egne aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige, skal håndteres efter reglerne i kapitel 2.3 i dette overvågningsprogram Offentligt tilgængelige oplysninger om HMN GasNet P/S egne aktiviteter skal fremgå af HMN GasNet P/S hjemmeside 5. Ikke diskriminerende adgang til nettene, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 3 For at sikre at adgangen til HMN GasNet P/S net sker på ikke-diskriminerende vilkår vedligeholdelse og udbygning af HMN GasNet P/S net sker på en ikkediskriminerende måde tilslutning til HMN GasNet P/S net sker på en ikke-diskriminerende måde 7/19

8 har HMN GasNet P/S besluttet at lade det interne overvågningsprogram omfatte følgende tiltag: Der anvendes i Danmark en markedsmodel, hvor den enkelte gasforbruger har adgangen til og transportretten i distributionsnettene Alle tilsluttede gasforbrugere har ret til adgang til distributionsnettene og har ret til frit valg af gasleverandør på vilkår, som er beskrevet i HMN GasNet P/S distributionsbetingelser, som er tilgængelige på HMN GasNet P/S hjemmeside og anmeldt til Energitilsynet Gasleverandørernes lige ret til at indgå leveringsaftaler med gasforbrugerne i HMN GasNet P/S distributionsområder er sammen med de øvrige rettigheder og forpligtelser over for gasforbrugere og HMN GasNet P/S fastlagt i Gasleverandøraftale mellem HMN og Gasleverandøren samt Regler for Gasdistribution, som er tilgængelige på HMN GasNet P/S hjemmeside, ligesom de samlet anmeldes til Energitilsynet. Udbygning af distributionsnettene sker efter objektive vilkår, som er anmeldt til Energitilsynet og er tilgængelige på HMN GasNet P/S hjemmeside under Brugerbetalinger og gebyrer. Vilkårene sikrer, at gasforbrugerne behandles lige Tarifferne for benyttelse af distributionsnettene er ens for alle grupper af gasforbrugere. Tarifferne er tilgængelige på HMN hjemmeside og er anmeldt til Energitilsynet HMN GasNet P/S går i dialog med større gasforbrugere og informerer mindre gasforbrugere forud for gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, som kan påvirke naturgasforsyningen 6. Ingen favorisering i kundekontakten, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4 For at sikre, at HMN GasNet P/S i kundekontakten ikke favoriserer bestemte selskaber, har HMN GasNet P/S besluttet følgende tiltag: HMN GasNet P/S forpligtelser i kundekontakten med gasleverandørerne er på en række områder fastlagt enslydende i Gasleverandøraftale mellem HMN og Gasleverandøren samt Regler for Gasdistribution, HMN GasNet P/S medarbejdere skal i kundekontakten sikre, at alle gasleverandører behandles ens og at der ikke sker favorisering af bestemte selskaber I det omfang HMN GasNet P/S vælger at lade gasleverandører udføre markedsføring af naturgas med henblik på at øge flowet af gas gennem systemet med lavere tariffer til følge, skal alle aktive gasleverandører i HMN GasNet P/S distributionsområder have lige adgang til og vilkår for at gennemføre markedsføring af naturgas. De nærmere retningslinjer herfor er fastlagt i Retningslinjer for markedsføring af naturgas, som er tilgængelige på HMN GasNet P/S hjemmesider og anmeldt til Energitilsynet via overvågningsprogrammet. (bilag 5). 8/19

9 Enhver gasleverandør har mulighed for at håndtere indgåelse af tilslutningsaftale med gasforbrugeren på nærmere angivne vilkår fastlagt i Retningslinjer for indgåelse af tilslutningsaftaler, som er tilgængelig på HMN GasNet P/S hjemmesider og anmeldt til Energitilsynet via overvågningsprogrammet (bilag 6). 7. Kommunikationsarbejde og identitetsstrategier, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 5 For at sikre at HMN GasNet P/S i sit kommunikationsarbejde og sine identitetsstrategier ikke skaber uklarhed om distributionsselskabets særskilte identitet har HMN GasNet P/S besluttet følgende tiltag: På al aktiv kommunikation fra HMN GasNet P/S skal det klart fremgå, at HMN GasNet P/S er afsender HMN GasNet P/S skal i egne breve og s, på egne notater og udgivelser i øvrigt optræde med selvstændigt navn og CVR-nummer HMN GasNet P/S skal have sin egen selvstændige hjemmeside, som skal indeholde relevante oplysninger om alle de distributionsrelaterede opgaver HMN GasNet P/S varetager. HMN GasNet P/S må ikke dele hjemmeside med andre selskaber, herunder andre selskaber i HMN Naturgas-koncernen HMN GasNet P/S fastlægger indholdet på og har den fulde råderet over oplysninger tilgængelige på HMN GasNet P/S hjemmeside 8. Selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 6 For at sikre at HMN GasNet P/S overholder kravet om selskabsmæssig udskillelse af aktiviteter, er der besluttet følgende tiltag: Med den selskabsmæssige opdeling, der er gennemført pr. 1. januar 2016, ligger alle aktiviteter i HMN GasNet P/S inden for rammerne af bevillingspligtig virksomhed, jfr. naturgasforsyningslovens 28a 9. Krav om regnskabsmæssig adskillelse, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 7 For at sikre, at bevillingspligtige aktiviteter holdes regnskabsmæssigt adskilt fra andre aktiviteter har HMN GasNet P/S vedtaget følgende tiltag: HMN GasNet P/S fører med virkning fra og med regnskabsåret 2016 interne regnskaber for Bevillingspligtig aktivitet 10. Habilitetskrav til bestyrelsesmedlemmer, direktører og ledende medarbejdere, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 8 HMN GasNet P/S anser ledende medarbejdere for at være medarbejdere, der har personaleansvar, og dermed har titel af chef eller leder. 9/19

10 For at sikre, at Direktører og ledende medarbejdere i HMN GasNet P/S hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af øvrige selskaber i HMN Naturgas-koncernen, der sælger eller producerer naturgas. Bestyrelsesmedlemmer i HMN GasNet P/S hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af øvrige selskaber i HMN Naturgas-koncernen, der sælger eller producerer naturgas. har HMN GasNet P/S vedtaget følgende tiltag: I forbindelse med ansættelse af direktører og valg af bestyrelsesmedlemmer til HMN GasNet P/S samt de øvrige selskaber i HMN Naturgas-koncernen skal lederen af HMN Naturgas-koncernens personalefunktion sikre sig, at besættelsen af den pågældende direktørstilling og bestyrelsespost ikke strider mod naturgasforsyningslovens 28b Ved enhver udpegning af ledende medarbejdere i HMN GasNet P/S har lederen af HMN Naturgas-koncernens personalefunktion ansvaret for, at den pågældende medarbejder hverken direkte eller indirekte deltager i driften af et eller flere af koncernens øvrige selskaber. HMN Naturgas-koncernens personalefunktion skal samtidig løbende sikre, at ledende medarbejdere i HMN GasNet P/S ikke hverken direkte eller indirekte deltager i driften eller ledelsen af øvrige selskaber i HMN Naturgas-koncernen, der sælger eller producerer naturgas. 11. Aftaler på markedsbestemte vilkår, jfr. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 9 For at sikre overholdelse af kravet om, at aftaler, som HMN GasNet P/S indgår med andre selskaber, skal indgås på markedsbestemte vilkår samt foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, har HMN GasNet P/S besluttet følgende tiltag: Alle aftaler som HMN GasNet P/S indgår med andre selskaber, herunder aftaler om udførelse af ydelser mellem HMN GasNet P/S og et af HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber, skal indgås skriftligt HMN GasNet P/S køber ydelser af og sælger ydelser til HMN Naturgaskoncernens øvrige selskaber til markedspris for løsning af den pågældende samlede opgave Der betales ens priser for ens ydelser, uanset hvem køberen af ydelser er. Ikke-koncernforbundne selskaber skal således tilbydes de samme priser og vilkår for samme ydelse som koncernforbundne selskaber Der foretages en årlig revision af bestående aftaler (herunder af om priser og betingelser er markedsbestemte) samt af, om der foreligger skriftlig aftale for alle de ydelser, der udføres mellem koncernforbundne virksomheder 10/19

11 12. Kontrol af overvågningsprogrammet og sikring af den overvågningsansvarliges uafhængighed, jf. overvågningsbekendtgørelsens 2, stk. 2 Den administrerende direktør for HMN GasNet P/S har ansvaret for, at der udarbejdes et internt overvågningsprogram samt at programmet overholdes. Den administrerende direktør for HMN GasNet P/S udpeger en medarbejder (en overvågningsansvarlig), som har følgende opgaver: Udarbejdelse og revision af det interne overvågningsprogram Udarbejdelse af årsberetning Det daglige ansvar for programmets administration Løbende at gennemføre kontrol og opfølgning af programmets overholdelse i samarbejde med HMN GasNet P/S interne kvalitetsstyringsafdeling Rapportering til den administrerende direktør for HMN GasNet P/S Den overvågningsansvarlige skal herunder i samarbejde og dialog med medarbejderne i HMN GasNet P/S bl.a. sikre: Kommunikation af overvågningsprogrammet Afklaring af spørgsmål i forbindelse med overvågningsprogrammets implementering og overholdelse Opsamling og formidling af erfaringer med overvågningsprogrammets implementering og overholdelse Registrering og behandling af hændelser, der ikke følger de i det interne overvågningsprogram opstillede regler og procedurer Den overvågningsansvarlige skal endvidere finde løsninger til, hvordan hændelser, der ikke følger overvågningsprogrammet, kan undgås og informere HMN GasNet P/S interne kvalitetsstyringsafdeling herom. Den overvågningsansvarlige skal have uhindret adgang til alle nødvendige oplysninger hos HMN GasNet P/S og HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber. Den administrerende direktør har pr. 1. juni 2013 udpeget Bjarne Mortensen som overvågningsansvarlig. HMN GasNet P/S interne kvalitetsstyring gennemfører løbende audits af HMN GasNet P/S interne overvågningsprogram samt implementeringen og overholdelsen heraf. De løbende audits gennemføres efter de almindelige regler for interne audits. Dette indebærer bl.a., at audit udføres iht. et årligt auditprogram, at resultater registreres og at der følges op på eventuelle afvigelser og forbedringsforslag, indtil disse er blevet lukket tilfredsstillende. HMN GasNet P/S interne kvalitetsstyring gennemfører audits af egen drift eller efter ønske fra den overvågningsansvarlige. 11/19

12 Overvågningsprogrammet skal i sin helhed revideres årligt. Ved revisionen vurderes bl.a., om de i programmet beskrevne tiltag på relevant måde og i tilstrækkeligt omfang sikrer opfyldelse af de i overvågningsbekendtgørelsen fastlagte krav. 12/19

13 Bilag 1 Selskabsstruktur, organisation og opgavevaretagelse for HMN Naturgas-koncernen HMN Naturgas-koncernens nye koncernstruktur, der træder i kraft pr. 1. januar 2016, fremgår af nedenstående figur. HMN Naturgas I/S (57 kommuner) 100% HMN Holding ApS HMN Komplementar ApS 100 % 100% 0% HMN GasNet P/S HMN Naturgas A/S HMN Gastankstationer ApS HMN Biogas ApS HMN Naturgas I/S Dette selskab er moderselskab i koncernen og er identisk med det hidtidige HMN Naturgas I/S med en politisk valgt bestyrelse. Hvor alle distributionsaktiviteter tidligere lå i dette selskab, er disse nu flyttet til et datterselskab, jf. nedenstående. HMN GasNet P/S og HMN Komplementar ApS HMN GasNet P/S er oprettet som et nyt datterselskab til HMN Naturgas I/S, og selskabet ejer distributionsnettet, ligesom alle gasdistributionsaktiviteter udføres i dette selskab. For at opretholde den hidtidige situation, hvor distributionsselskabet ikke er skattepligtigt, er HMN GasNet er oprettet som et partnerselskab (P/S). Denne selskabsform kræver, at der er oprettet et sekundært selskab, som kan fungere som en såkaldt komplementar i partnerselskabet. Til dette formål er 13/19

14 HMN Komplementar ApS oprettet. Da komplementaren således ikke har nogen styringsmæssig betydning er denne etableret som et anpartsselskab uden en bestyrelse. HMN Holding ApS HMN Holding ApS er sambeskatningsselskab for de skattepligtige virksomheder i koncernen (HMN Naturgas A/S, HMN Tankstationer ApS og HMN Biogas ApS). Da selskabet ikke har nogen styringsmæssig betydning, er det etableret som et anpartsselskab uden en bestyrelse. HMN Naturgas A/S Dette selskab er en fusion af det tidligere HMN Gassalg A/S med HMN Gashandel A/S, hvor HMN Gashandel A/S udgør det fortsættende selskab. HMN Gastankstationer ApS Det tidligere HMN Erhverv A/S er omdannet til et ApS med navnet HMN Gastankstationer ApS og er datterselskab for aktiviteterne omkring gastankstationerne. HMN Biogas ApS HMN Biogas ApS er oprettet som et nyt datterselskab for biogasaktiviteter, pt. navnlig opgraderingsanlæggene. 14/19

15 Bilag 2 Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO). Jeg bekræfter herved at jeg har modtaget en kopi af HMN GasNet P/S program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) og forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger, reglerne om at HMN GasNet P/S i kundekontakten ikke må favorisere bestemte selskaber, samt at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem HMN GasNet P/S og HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber. 15/19

16 Bilag 3 Erklæring om håndtering af Forretningsmæssigt Følsomme Oplysninger (FFO) for medarbejdere med begrænset adgang til FFO-oplysninger. Jeg bekræfter herved at jeg har modtaget en kopi af HMN GasNet P/S program for intern overvågning og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om modtagelse, behandling og videregivelse af oplysninger om gasinstallationer og gasforbrug, reglerne om at HMN GasNet P/S i kundekontakten ikke må favorisere bestemte selskaber, samt reglerne om at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem HMN GasNet P/S og HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber. 16/19

17 Bilag 4 Erklæring for HMN koncernens administrerende direktør med begrænset adgang til forretningsmæssigt følsomme oplysninger. Jeg bekræfter herved, at jeg har modtaget en kopi af HMN GasNet P/S program for intern overvågning, og at jeg har gjort mig bekendt med reglerne i programmet. Jeg erklærer i den forbindelse, at jeg vil efterleve reglerne i det til enhver tid opdaterede program for intern overvågning, herunder særligt reglerne om, at HMN GasNet P/S i kundekontakten ikke må favorisere bestemte selskaber, samt reglerne om at medarbejdere med dobbeltroller ikke må misbruge viden mellem HMN GasNet P/S og HMN Naturgas-koncernens øvrige selskaber. Jeg erklærer samtidig, at jeg ikke har adgang til FFO-oplysninger på daglig basis, men alene kan indhente specifikke FFO-oplysninger i de tilfælde, hvor disse oplysninger er nødvendige for varetagelsen af mine opgaver som koncerndirektør, herunder det samlede ansvar for, at alle led i koncernen fungerer hensigtsmæssigt. 17/19

18 Bilag 5 Retningslinjer for markedsføring af naturgas HMN GasNet P/S kan gennemføre målrettede kampagner for markedsføring af naturgas med henblik på at øge flowet af gas gennem systemet med lavere tariffer til følge. I det omfang HMN GasNet P/S vælger at lade gasleverandører udføre produktmarkedsføring gælder følgende retningslinjer: Alle aktive gasleverandører i distributionsområdet skal have lige adgang til og vilkår for at gennemføre produktmarkedsføring Når HMN GasNet P/S ønsker at lade gasleverandører udføre produktmarkedsføring inviteres alle aktive gasleverandører til at deltage. Invitation sendes samtidig til alle gasleverandører. Betingelserne for deltagelsen skal fremgå af invitationen, herunder gasleverandørens forpligtelser, gasleverandørens adgang til HMN GasNet P/S potentialedatabase og HMN GasNet P/S eventuelle økonomiske tilskud til markedsføringen Alle gasleverandører, som accepterer betingelserne, har ret til at gennemføre produktmarkedsføring HMN GasNet P/S indgår særskilt aftale med hver enkelt gasleverandør, som ønsker at gennemføre produktmarkedsføring 18/19

19 Bilag 6 Retningslinjer for indgåelse af tilslutningsaftaler En tilslutningsaftale er en aftale mellem HMN GasNet P/S og en gasforbruger om etablering af gasforsyning. Tilslutningsaftalen indeholder bl.a. bestemmelser om selve stikledningen, herunder forbrugerens eventuelle betaling for ydelser som ligger ud over standardbetingelserne. Endvidere skal der på tilslutningsaftalen angives, hvem gasforbrugeren ønsker som gasleverandør, når gasmåleren åbnes. Der gælder følgende retningslinjer for indgåelse af tilslutningsaftaler: HMN GasNet P/S og gasforbrugeren er de to parter som indgår en tilslutningsaftale HMN GasNet P/S må i forbindelse med gasforbrugerens valg af gasleverandør ikke give rådgivning om eller anbefale bestemte gasleverandører. Kundeservice og udstillingen i Gladsaxe kan alene udlevere ikke-underskrevne tilslutningsaftaler til kundens underskrift. Enhver gasleverandør har mulighed for at håndtere tilslutningsaftalen over for gasforbrugeren, herunder angivelse af forbrugerens valg af gasleverandør, på én af følgende måder: Gasleverandøren kan under den udtrykkelige forudsætning at gasleverandøren har indgået eller vil indgå en forsyningsaftale med gasforbrugeren bede HMN GasNet P/S om at forberede og udskrive en tilslutningsaftale, som gasleverandøren kan tage med til gasforbrugerens underskrift Gasleverandøren kan under den udtrykkelige forudsætning at gasleverandøren har indgået en forsyningsaftale med gasforbrugeren bede HMN GasNet P/S om at fremsende en tilslutningsaftale til gasforbrugerens underskrift 19/19

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning

J.nr Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 980 af 6. oktober 2011 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning J.nr. 1018 Program for intern overvågning Tarm Elværk Net A/S CVR-nr. 25 80 45 62 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 667 af 19. maj 2015 om program for intern overvågning

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 6. NOVEMBER 2015 DAGSORDENSPUNKT 4. Implementering af den nye koncernstruktur i HMN Naturgas

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 6. NOVEMBER 2015 DAGSORDENSPUNKT 4. Implementering af den nye koncernstruktur i HMN Naturgas REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 6. NOVEMBER 2015 DAGSORDENSPUNKT 4 5. oktober 2015 Sagsnr.: 2015080059 sic/ HRD Implementering af den nye koncernstruktur i HMN Naturgas Repræsentantskabet i besluttede på repræsentantskabsmødet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf for elnetvirksomheder Vordingborg Elnet A/S CVR.nr. 27 41 27 69 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning. 1. Generelt

Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning. 1. Generelt 15. april 2016 Sagsnr.: 2015010036 Årsberetning 2015 for gennemførelse af HMN Naturgas I/S program for intern overvågning 1. Generelt I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober

Læs mere

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund

Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund 29. maj 2009 Sagsnr.: 2008060179 Årsberetning 2008 for gennemførelse af HNG I/S' og Naturgas Midt-Nord's fælles program for intern overvågning. 1. Baggrund I henhold til 5 i Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007.

NOTAT. Dokumentation for at IO-programmet er gennemført. - Ifølge IO-programmet er der afholdt informationsmøde for medarbejdere i 2. kvartal 2007. NOTAT Emne: Intern overvågning 2010 Dokument nr.: 2011-598 Dato: 31. maj 2011 Direkte telefon: 96 84 22 45 E-mail: peb@struerforsyning.dk Referent: Per Bergkvist Årsberetning om intern overvågning. 0.

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (juni 2017) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning for Program for Intern Overvågning

Årsberetning for Program for Intern Overvågning Årsberetning for Program for Intern Overvågning - 2013 Dokument nr.: 2014-6214 Dato: 30. maj 2014 0. Gennemførsel og kontrol af IO-program. Generel gennemgang af information og ændringer for netselskabet.

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2007 El-net A/S Årsberetning 2007 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd El-net A/S beretning for 2007 - Intern overvågning Indledning Elforsyningslovens 20a kræver, at netvirksomheder

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS

Årsberetning for intern overvågning. gældende for Vestforsyning Net AIS Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net AIS Maj 2015 Vestforsyning A/5 Nupark 51 7500 Holstebro tlf.: 9612 7300 fax 9612 7301 vestforsyning@vestforsyning.dk www.vestforsyning.dk

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011

Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Program for sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning heraf Årsberetning 2011 Side 1 af 5 1. Gennemførsel og kontrol af IO-program... 3 2. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg 10. februar 2017 Sagsnr.: EMN-2017-00187 sic/hrd Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 27. februar 2017 i HMN Naturgas I/S, Søborg Der er afholdes gruppemøder fra kl. 9:30 til 10:30. Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Årsberetning 2010 for Intern overvågning

Årsberetning 2010 for Intern overvågning Næstved den 27. maj 2011 Årsberetning 2010 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en ny håndbog indeholdende et tilrettet

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning

Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning 2009 for program Intern Overvågning Nyfors Net A/S Årsberetning for program Intern Overvågning 2009 Side 1 Energitilsynet Center for Energi, Konkurrencestyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S Årsberetning 2008 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd TRE-FOR El-net A/S beretning for 2008 Intern overvågning Indledning Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Elforsyningslovens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente Østerbye

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente Østerbye (Naturgasforsyning) HNG I/S og Midt-Nord I/S over Energitilsynet af 18. december 2007 program for intern overvågning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Civilingeniør Jens Packness Sektionsdirektør Bente

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2012 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2013 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2011 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 24. maj 2012 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning

Intern overvågning. IO Håndborg. Indledning Side 1 af 16 Indledning Virksomheden har udarbejdet et IO-program, der opfylder de krav, der er defineret som IO-krav for at opnå og opretholde en ikke diskriminerende adfærd i Nakskov Elnet A/S. Programmet

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012

SEAS-NVE Net A/S. Årsberetning 2012 SEAS-NVE Net A/S Årsberetning 2012 Intern overvågning SEAS-NVE Net A/S Maj 2013 Anne Larsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program... 3 2.1 Generel gennemgang

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato: GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato: 24.08.2017 1 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7

1 Indledning 3. 2 Ledelseserklæring 4. 3 Beskrivelse af program for intern overvågning Overvågningsprogrammet 6. 4 Foretagne kontroller 7 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 6 4 Foretagne kontroller 7 4.1 Konklusion på årets kontroller 8 5 Oversigt over

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.:

VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: VEDTÆGTER FOR HMN GASNET P/S CVR-NR.: 37 27 00 24 31. DECEMBER 2015 1. Navn 1.1 Selskabets navn er HMN GasNet P/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet GasNet.dk P/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0201-0025 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 2690 Karlslunde HNG Hovedstadsregionens Naturgas I/S Gladsaxe Ringvej 11 Postboks 83 2860 Søborg CVR 8856 8818 Kontrakt Klage over

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for <organisation>

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for 1. Formål informationssikkerhedspolitik beskriver vigtigheden af arbejdet med informationssikkerhed i og fastlægger

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: Acadre 07 27813 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2010 for alle selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg Affald

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane

Årsberetning Intern Overvågning. Erik Thrane Årsberetning 2009 Intern Overvågning Erik Thrane Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generel gennemførelse og kontrol af IO-program...3 2.1 Generel gennemgang af information og ændringer

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere