Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor"

Transkript

1 Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise ITS-M13S-3-E1 Trafikledelsessystem til kørsel i nødspor Hillerødmotorvejen fra <8> Værløse til <6> Bagsværd oktober 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse:

2 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) TAG Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle og specifikke afgrænsninger af tilbudslistens (TBLs) underposter samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og underposter. Hver post/underpost udgør et fastprisbeløb for den pågældende ydelse, som den er beskrevet i SAB og afgrænset i TBL og i denne TAG. Enhedspriser i TBL finder kun anvendelse i det omfang bygherren eksplicit bestiller ekstraydelser eller variationer. Det skal i denne forbindelse præciseres, at entreprenørens assistance til systemintegrator ikke skal betragtes som en ekstraydelse. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt årstidsbestemte foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at overholde projektets terminer og for at kunne følge såvel entreprisens tidsplan som den arbejdsplan, som entreprenøren forelægger bygherren til godkendelse. Entreprenøren skal, uden ekstraydelser, levere et komplet og fungerende system, der opfylder udbudsmaterialets minimumskrav. Det er entreprenørens ansvar at sikre, at alle nødvendige og tilstrækkelige udgifter til at opnå levering af et færdigt system med funktioner og ydeevne, som beskrevet og specificeret i udbudsmaterialet og med de sammenhænge til andre eksisterende og nye systemer som er specificeret, fremgår eksplicit af den udfyldte tilbudslistes beløb. Hvis intet andet fremgår, skal der ske levering til installationssted. Opstår der ved udfyldelse af tilbudslisten tvivl om, i hvilken underpost en nødvendig ydelse skal indregnes, fx pga. den tilbudte løsnings udformning, så indregnes ydelsen i den underpost, hvor den vurderes mest naturligt at høre hjemme. TILBUDSLISTENS POSTER De angivne numre refererer til tilbudslistens underposter. Underpost Beskrivelse GENERELLE YDELSER 1.1 Projektstyring, planlægning, projektering, test, kvalitetsstyring, byggemøder o.a. Alle ydelser (timer, materialer og andre resurser) relateret til levering af den nødvendige og tilstrækkelige, herunder bl.a.: projektstyring planlæg/projektering inkl. udarbejdelse af relevante arbejdstegninger og anden planlægnings- og udførelsesdokumentation indhentning af grave-/rådighedstilladelser, ledningsoplysninger og andre nødvendige tilladelser og oplysninger for arbejder i marken afprøvninger, interne såvel som officielle (dvs. med deltagelse af bygherren) - inkl. udarbejdelse af procedurer, planer og afprøvningsdokumentation samt etablering af testscenarier Side 1 af 7

3 kvalitetsstyring (også ift, underleverancer og bygherreleverancer) forberedelse til, deltagelse i samt opfølgning på byggemøder dokumentstyring assistance til bygherrens systemintegrator ifm. dennes arbejde med at integrere entreprenørens leverance med bygherrens eksisterende systemer 1.2 Dokumentation, vejledninger, drifts- og vedligeholdelsesinstrukser samt opbygning af dokumenthierarki Alle udgifter (timer, materialer og andre resurser) relateret til udarbejdelse af somudført-, anvendelses- og undervisningsdokumentation samt til strukturering af al dokumentation iht. bygherrens specifikke krav som de fremgår af SAB-ITS - herunder specielt dokument- og katalogstruktur til Maximo. Ydelsen omfatter også det at indlægge systemoplysninger i Excel-fil til fejlfri indlæsning i Maximo. Posten skal desuden omfatte entreprenørens kommentering af uddannelsesmateriale. KOMLPLEKSE FUNKTIONER / CENTRALT UDSTYR Versionsstyring og deponering af kildekode Alle udgifter til versionsstyring af software og alle udgifter forbundet med aflevering eller deponering af software mv., herunder også omkostninger til at dokumentere at den afleverede kildekode kan kompileres korrekt Grænseflader og integration Alle udgifter til analyse, design, implementering og verifikation af de krævede datakommunikations- og funktionsgrænseflader, men eksklusive udgifter til den faktiske sammenkobling af det leverede system med eksisterende systemer og med andre leverancer Trafikovervågning og prognosticering Alle ydelser relateret til design, udvikling/tilpasning og levering af applikationssoftware til implementering af funktioner til trafikdetektering, prognosticering og overvågning af nødpladser, aflevering af adviseringer via DOC samt lokalt grænseflade for inspektion og justering af funktioner, ydelse og resultater Automatisk hændelsesdetektering Alle ydelser relateret til design, udvikling/tilpasning og levering af applikationssoftware til implementering af funktioner til trafikdetektering og prognosticering, aflevering af adviseringer, samt lokalt grænseflade for inspektion og justering af funktioner, ydelse og resultater Installering og konfigurering af software til trafikovervågning, prognosticering og hændelsesdetektering Alle ydelser relateret til installering af software på den relevante hardware (fx DOC eller hardware leveret af entreprenøren), samt konfigurering og idriftsættelse af detekteringsfunktionerne. DISTRIBUEREDE FUNKTIONER / DECENTRALT UDSTYR Strømforsyning Fællesomkostninger for strømforsyning af markinstallationer Alle ydelser til etablering af 230 VAC strømforsyning til markinstallationer fra offentligt elnet. Alle graveudgifter ved evt, fællesgravning for etablering af el-forsyning og datakommunikation medregnes under denne post. Mht. føringsveje medregnes kun udgifter til el-forsyning under denne post. (se også post 3.2.1) Installationsstedsomkostninger, markinstallationer (ITV) Alle ydelser til etablering af strømforsyning for ITV i marken, dvs. strømforsyning til kameraer. Der skal angives enhedspris og antal Installationsstedsomkostninger, markinstallationer (andet) Alle ydelser til etablering af strømforsyning til andre strømforbrugende installationer - pr. installation. Der skal angives enhedspris og antal. Side 2 af 7

4 3.1.4 Tilslutningsafgifter Der skal angives både enhedspris og antal. Datakommunikationsnetværk Datakommunikationsnetværk - Kabler, gravning og andre føringsveje Posten skal omfatte alle nødvendige ydelser for etablering af fysisk netværk til datakommunikation med IP-baserede enheder. Posten omfatter kabel, føringsveje og kabelbrønde/tilslutningspunkter. Posten omfatter kun nødvendige gravearbejder i det omfang, de ikke er dækket af post (se denne) Datakommunikationsnetværk - Aktivt udstyr Posten omfatter komponenter, monteringsarbejder, konfigurering og afprøvning/dokumentation, som er påkrævet for at oparbejde det passive net til et aktivt net med indbygget alternativ routing (som sikrer netforbindelse ved evt. enkeltfejl i net eller netudstyr) og tilslutningspunkter (switche) for grupper af eksterne IP-baserede enheder. Omkostninger for tilslutning af specifikke IP-baserede enheder til dette aktive net via switch/router indregnes i installationsomkostningerne for hver specifik IPbaseret enhed Tilslutningspunkter, LAN mod WAN Posten omfatter alle ydelser krævet for at etablere tilslutning af det aktive LAN til Vejdirektoratets WAN (MPLS netværkssky). Ydelsen leveres som bygherreleverance, men de dermed forbundne udgifter - som kan afhænge af den tilbudte netværksløsning (ref. posterne og 3.2.2) - indgår i tilbudsevalueringen i relation til parameteren PRIS.. Entreprenøren skal for denne post angive det nødvendige antal tilslutninger. Enhedsprisen er sat til kr. XXXX, (beløbet oplyses snarest) som er et skøn for bygherrens etableringsomkostninger pr. tilslutning. Der skal som minimum angives 2 tilslutningspunkter års systemteknisk drift af datakommunikationsnetværk Bygherrens betaling for WAN tilslutningspunkter er i høj udstrækning baseret på en periodisk serviceafgift. For at få et korrekt billede af omkostninger ved den tilbudte løsning indregnes 10 års skønnede driftsomkostninger for de nødvendige tilslutningspunkter.: kr YYY,- (beløbet oplyses snarest) pr. tilslutningspunkt. Bemærk, denne post repræsenterer ikke en ydelse, der skal leveres af entreprenøren, men værdien af posten vil indgå i tilbudsevalueringen i relation til parameteren PRIS. Antallet af tilslutningspunkter overføres automatisk fra Vejskabe Vejskab inkl. isolering, indretning og klimaregulering Alle ydelser krævet for at levere et vejskab, der opfylder minimumskravene, som de fremgår af SAB-ITS. Posten omfatter vejskabet med el-tavle, klimaregulering (til niveau krævet af udstyr der indbygges i skabet) og indretning. Indretningen skal give plads til såvel de komponenter, som entreprenøren ønsker indbvgget som til de komponenter der udgøres af bygherreleverancer - herunder DOC og evt. aktivt netværksudstyr Fundamenter m.v. til Alle komponenter (inkl. fundament) til opsætning af vejskab (ref. post 3.3.1) Kabler, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl montering/nedgravning, test, dokumentation, mv. til Alle ydelser relateret til montering af vejskab, test af vejskab samt som-udført dokumentation af vejskab (ref. post 3.3.1) Posten skal også omfatte trafikale foranstaltninger, hvor sådanne er nødvendige. Side 3 af 7

5 DataOpsamlingsComputere Udvikling og test af software til DOC Alle ydelser krævet for at udvilke/tilpasse, teste, og integrere software, som skal køre på den virtuelle server i DOC, som stilles til rådighed for entreprenøren. Eventuelle licenser skal også være inkluderet Installation og konfigurering af DOC i vejskabe Alle ydelser nødvendige for installation af software på DOC i vejskabe, installationstest, konfiguration og idriftsættelse. Eksisterende spoler Overtagelse integration og idriftsættelse af detektorspoler Alle ydelser krævet for at overtage, integrere, teste og idriftsætte eksisterende detektorspoler. Posten skal omfatte alle nødvendige komponenter, f.eks. detektorkort i det omfang sådanne ikke overtages fra den midlertidige installation, og tilslutninger Nedtagning og bortkørsel af midlertidige vejskabe mv. Afkobling og nedtagning af eksisterende midlertidige vejskabe med tilhørende udstyr, samt bortkørsel til en af Vejdirektoratet opgiven adresse - inkl. oprydning/retablering på det tidligere installationssted. Variable vejtavler Variabel vejtavle Levering af variabel vejtavle som opfylder alle form- og funktions- og ydelsesminimumskrav beskrevet i SAB-ITS. Den variable vejtavle skal leveres med korrekt og dækkende CE-mærkning og CE-overensstemmelseserklæring. En variabel vejtavle skal leveres til Vejdirektoratets lager på en adresse i hovedstadsområdet. Øvrige tavler skal leveres til installationsstedet Fundament, beslag etc. for variabel vejtavle i siderabat Levering og montering af fundament, søjle, beslag o.a. som kræves for montering af variabel vejtavle på installationsstedet. Posten skal også omfatte trafikale foranstaltninger i forbindelse med montagen. Posten skal tillige indeholde dokumentation af dimensioneringen af standeren og produktionstegninger for den samlede standerkonstruktion Fundament, beslag etc. for variabel vejtavle i midterrabat Levering af fundament, søjle, beslag o.a. som kræves for montering af variabel vejtavle på installationsstedet. Posten skal tillige indeholde dokumentation af dimensioneringen af standeren og produktionstegninger for den samlede stander konstruktion Kabler/ledninger, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl. montering/nedgravning for vejtavle i siderabat Levering af alle kabler/ledninger, føringsveje, kommunikationsudstyr, stømforsyning etc i tilknytning til variable vejtavler i siderabatten. Posten skal også omfatte montering/nedgravning og trafikale foranstaltninger i den forbindelse. Posten skal tillige omfatte den krævede som-udført dokumentation Kabler/ledninger, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl. montering/nedgravning for vejtavle i midterrabat Levering af alle kabler/ledninger, føringsveje, kommunikationsudstyr, stømforsyning etc i tilknytning til variable vejtavler i midterrabatten. Posten skal også omfatte montering/nedgravning og trafikale foranstaltninger i den forbindelse. Posten skal tillige omfatte den krævede som-udført dokumentation Montering og tilslutning af variabel vejtavle i siderabat Levering af alle ydelser krævet for at samle enhed(er) leveret som posterne 3.6.1, og til fuldt færdig og funktionsdygtig installation af variabel vejtavle på installationsstedet i siderabatten. Posten skal tillige omfatte den nødvendige installationstest samt konfiguration og idriftsættelse. Posten skal desuden indeholde trafikale foranstaltninger i forbindelse med montering, tilslutning, installationstest og idriftsættelse. Side 4 af 7

6 3.6.7 Montering og tilslutning af variabel vejtavle i midterrabat Levering af alle ydelser krævet for at samle enhed(er) leveret som posterne 3.6.1, og til fuldt færdig og funktionsdygtig installation af variabel vejtavle på installationsstedet i midterrabatten. Posten skal tillige omfatte den nødvendige installationstest samt konfiguration og idriftsættelse. Posten skal desuden indeholde trafikale foranstaltninger i forbindelse med montering, tilslutning, installationstest og idriftsættelse Udvikling og test af software til variable vejtavler Alle ydelser krævet for at udvikle/tilpasse, teste, og integrere software til variable vejtavler. Eventuelle licenser skal også være inkluderet. Autoværn Begyndelsessektion Alle omkostninger til indkøb, tilpasning og montage af begyndelsessektion til autoværn. Projektering og trafikale foranstaltninger i forbindelse med montagen medtages i post Der skal angives antal og enhedspris Slutsektion Alle omkostninger til indkøb, tilpasning og montage af slutsektion til autoværn. Projektering og trafikale foranstaltninger i forbindelse med montagen medtages i post Der skal angives antal og enhedspris Autoværn Alle omkostninger til indkøb, tilpasning og montage af autoværn bortset fra de dele, der er inkluderet i og Posten skal desuden omfatte den samlede projektering af autoværn i entreprisen, dokumentation og som-udført tegninger, samt trafikale foranstaltninger i forbindelse med montagen. Der skal angives antal løbende meter og enhedspris. PTZ-kameraer til strækningsovervågning Kameraer til operatørbaseret strækningsovervågning Levering af kameraenhed til brug for operatørbaseret strækningsovervågning. Ydelsen skal omfatte såvel kamerahus som elektronik til kamerahus (herunder også PTZfunktionen) og den tilhørende optik. Der skal angives antal kameraer og enhedspris pr. kamera Fundament og mast for kamera til strækningsovervågning Denne post omfatter alle nødvendige monteringskomponenter til montering af kamera (ref ) på installationsstedet, herunder fundamenter, master, beslag o.l., men ikke montering. Der skal angives antal master og enhedspris pr. mast Kabler, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl montering/nedgravning, test, dokumentation, mv. Levering af alle ydelser krævet for at montere og samle enhed(er) leveret som posterne og til fuldt færdig og funktionsdygtig installation af PTZ kamera på installationsstedet, herunder trafikale foranstaltninger som er nødvendige i forbindelse med montering og test. Posten skal tillige omfatte den nødvendige konfiguration, installationstest, idriftsættelse og den krævede som-udført dokumentation. Der skal angives enhedspris pr. mast. Antal master overføres automatisk fra Udstyr til overvågning af nødpladser Decentralt udstyr til overvågning af nødplads Levering af aktivt udstyr til overvågning af en nødplads Fundamenter, master o.l. til Levering af alle komponenter for montering af aktivt udstyr (ref. post 3.9.1), som er nødvendige for opnåelse af komplet og funktionsdygtig overvågningsinstallation, herunder fundamenter, master, beslag o.l., men ikke montering Kabler, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl. montering/nedgravning, test, dokumentation, mv. til Side 5 af 7

7 Levering af alle ydelser krævet for at samle enhed(er) leveret som posterne og til fuldt færdig og funktionsdygtig installation af "overvågning af nødplads" på installationsstederne. Posten skal tillige omfatte de nødvendige trafikale foranstaltninger i forbindelse med installation, test og idriftssættelse, samt udførelse af installationstest, idriftssættelse og den krævede som-udført dokumentation. Udstyr til automatisk trafikdetektering mv Decentralt udstyr til trafikdetektering, trafikforudsigelse og automatisk hændelsesdetektering Levering af aktivt decentralt udstyr til trafikdetektering, trafikforudsigelse og automatisk hændelsesdetektering Levering af software til trafikdetektering, trafikforudsigelse og automatisk hændelsesdetektering Levering, udvikling og tilpasning af al decentral software til med tilhørende brugsrettigheder og system-, konfigurerings- samt anvendelsesdokumentation Fundamenter, master o,l. til Levering af alle komponenter for montering af aktivt udstyr (ref. post ), som er nødvendige for opnåelse af komplet og funktionsdygtig markinstallation til trafikdetektering, trafikforudsigelse og automatisk hændelsesdetektering Kabler, føringsveje, kommunikationsudstyr, strømforsyning etc. inkl. montering/nedgravning, installering og konfigurering samt test og dokumentation, mv. til Levering af alle ydelser krævet for at samle enhed(er) leveret som posterne til fuldt færdige og funktionsdygtige installationer på installationsstederne. Posten skal tillige omfatte de nødvendige trafikale foranstaltninger i forbindelse med installation, test og idriftsættelse, samt udførelse af installationstest, idriftsættelse og den krævede som-udført dokumentation. SUPPLERENDE ENHEDSPRISER Timer Projektleder, dag Der angives timepris for projektledere og andre ledende medarbejdere og specialister. Prisen skal indeholde alle tillæg, feriepenge, sociale ydelser, entreprenørens administrationsomkostninger, tilsyn, opholds- og befordringsudgifter, udgifter til arbejdsmiljø og andet overhead. Der afregnes for den effektive arbejdstid på arbejdsstedet. Udgifter til anvendelse af håndværktøj og mindre materiel skal være indeholdt i timesatserne Ingeniør, dag Som 4.1.1, men for ingeniører, formænd og andre lignende medarbejdergrupper Montører, dag Som 4.1.1, men for montører, arbejdsmænd, faglærte og ufaglærte Projektleder, nat + søgne/helligdage Som men priserne skal være for arbejde om natten, på søndage eller på helligdage Ingeniør, nat + søgne/helligdage Som men priserne skal være for arbejde om natten, på søndage eller på helligdage Montører, nat + søgne/helligdage Som men priserne skal være for arbejde om natten, på søndage eller på helligdage. Kabler og føringsveje Levering, nedgravning med maskine, 1 trækrør med kabel Opmåling, planlægning, levering og nedgravning af kabelrør, samt levering og trækning af kabel. Prisen skal indeholde alle nødvendige omkostninger, herunder Side 6 af 7

8 kvalitetskontrol, reetablering og nødvendige trafikale foranstaltninger. Der skal angives enhedspris pr. meter. Gravning med maskine Levering, nedgravning ved håndgravning, 1 eller flere trækrør med kabel Som med håndgravning Levering, nedgravning med maskine, 2 trækrør med kabel Som men to rør med kabel i begge rør Levering og trækning af kabel i eksisterende trækrør Levering og trækning af kabel i eksisterende trækrør. Prisen skal indeholde alle nødvendige omkostninger, herunder kvalitetskontrol og nødvendige trafikale foranstaltninger. Der skal angives enhedspris pr. meter Kabelbrønd, levering og installering Levering og montering af egnet kabelbrønd. Prisen skal indeholde alle nødvendige omkostninger, herunder kvalitetskontrol og nødvendige trafikale foranstaltninger. Der skal angives enhedspris pr. stk. De anførte henvisninger til afsnit i SAB er kun vejledende - ikke begrænsende. UDFYLDELSE AF TILBUDSLISTEN Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed, dvs. tilbudsgiver skal udfylde alle med gult markerede felter med et tal. Gule felter udfyldes med et nul, hvis de ikke skal benyttes. Delsummer beregnes automatisk i TBL på basis af tilbudsgivers angivelse af henholdsvis kvantiteter (gule felter) og enhedspriser (gule felter). Tilbudslisten er ved udsendelsen låst, så tilbudsgiver kun kan rette i de gule felter. Side 7 af 7

9 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER OKTOBER 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)...

Læs mere

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013

Særlig ArbejdSbeSkrivelSe - teknik (SAb-tl-teknik) drift og vedligehold AF trafikledelsessystemer oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Teknik () DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 SAB-TL-TEKNIK DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER Oktober 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83. Leverance af portaldragere. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1210.83 Leverance af portaldragere Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 3 - Motorring 4 FEBRUAR 2010 INDHOLD 1210.83 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht.

SAB-ME-TEKNIK. Mekaniske og elektriske installationer. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. SAB-ME-TEKNIK Mekaniske og elektriske installationer oktober 2012 Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter med rettelser iht. rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1210.26. Jord, afvanding og belægning. Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1210.26 Jord, afvanding og belægning Særlige betingelser og beskrivelser København - Frederikssund Motorring 3 - Motorring 4 Anlægsdivisionen - November 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse Indhold

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Kontraktbilagsfortegnelse

Kontraktbilagsfortegnelse Kontraktbilagsfortegnelse Dokument Kontraktbilag 1 - Kravspecifikation Kontraktbilag 1a Spørgsmål og svar fra udbuddets spørgerunde Kontraktbilag 2 Løsningsbeskrivelse (udfyldes af tilbudsgiver) Kontraktbilag

Læs mere

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn

Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Vurdering af særtransportrute over Tjæreborg til Esbjerg Havn Udbudsmateriale Forfatter Gruppe Semester Periode Samarbejdspartner Afdeling Hovedvejleder Faglig vejleder Maria Larsen B7D-5-E13 7. Semester

Læs mere