OPTIMERING AF PRODUKTIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTIMERING AF PRODUKTIONEN"

Transkript

1 REAL WORLD SCENARIOS Del 2 Case 7-12 OPTIMERING AF PRODUKTIONEN Optimér udbyttet af produktionen Planlægningsoptimering Forbedring af produktionsflow Integreret planlægning af vedligeholdelse Integreret projektstyring Forbedring af forebyggende vedligeholdelse Øget gennemsigtighed i projekter

2

3 OPTIMERING AF PRODUKTIONEN Med en omfattende, brugervenlig og samtidig effektiv suite af planlægningsværktøjer bliver det muligt at forbedre virksomhedens operationelle resultat markant. Indkøbere og produktionsplanlæggere har brug for klart overblik over, hvad der kræves, hvornår og hvorfor. Levering af indkøbte materialer og fremstillede komponenter skal styres for at minimere lagre, optimere produktiviteten og maksimere virksomhedens overholdelse af leveringsfrister. Udstyrsvedligeholdelse spiller en afgørende rolle for at minimere afbrydelser i produktionen og for at sikre produktkvaliteten. Mange virksomheder indfører forebyggende vedligeholdelse for at øge oppetiden i produktionen og minimere udstyrets livstidsomkostninger. Opkobling i realtid til udstyret i produktionen giver mulighed for at overvåge udstyrets tilstand og foretage forebyggende vedligeholdelse. Der kan opnås mange fordele ved at integrere forretningssystemerne. Det understøtter den koordinerede produktionsplanlægning med andre funktioner, såsom indkøb og vedligeholdelse. Det giver også præcise og analyserbare data, der understøtter flowoptimering med f.eks. Lean. Følgende cases illustrerer, hvordan Columbus har hjulpet forskellige brancher med at optimere produktionen med en ColumbusManufacturing-løsning baseret på Microsoft Dynamics. Øget gennemsigtighed forbedrer reaktionsevnen i forhold til ændringer i efterspørgslen og sikrer en mere proaktiv tilgang.

4 Case 7: Planlægningsoptimering Udfordring En virksomhed, der fremstiller plastiklegetøj, havde behov for at optimere planlægningen for sprøjtestøbemaskinerne og samtidig koordinere planerne med samlelinjerne, der omkonfigureres til den enkelte legetøjsmodel. Problem Omstilling af sprøjtestøbemaskinerne og omkonfigurering af produktionslinjen var tidskrævende processer. Den samlede proces skulle koordineres præcist med forskellige kritiske ressourcer - opsætning, værktøjsmontering, operatører, komponenter og pakning. Løsning Ved at bruge Microsoft Dynamics til udarbejdelse af masterplan og skemaer kan der nu tages højde for alle begrænsede ressourcer allerede i planlægningen. Ressourcerne tilknyttes enten via produktstrukturen (BOM) eller produktionsruter. Nu, hvor planlægningen er automatiseret, kan der genereres en første råskitse til planen, og efterfølgende versioner kan finjusteres. Dermed bliver det også lettere at modellere ændringer i efterspørgslen og udarbejde reviderede produktionsskemaer. Fordele Det gamle ERP-system kunne integrere sprøjtestøbeskemaer og samlelinje, men de øvrige ressourcer skulle styres manuelt. Planlægningen krævede en mindre hær af personale og resulterede i konstante ændringer i produktionsplanen, hvilket igen genererede for mange ændringer i produktionslinjen og krævede større bufferlagre for at sikre sig mod forsinkelser i produktionen. Modellering og optimering af planer, hvor der tages højde for alle begrænsninger, kan nu foretages hurtigere, og dermed opnås en mere effektiv sekventering ved omskift. Antallet af sidsteøjebliksændringer i programmet reduceres. Med en mere stabil planlægning falder behovet for bufferlagre. Fordelene på bundlinjen var: Bedre udnyttelse af maskiner Højere produktivitet hos medarbejderne Reducerede lagerbeholdninger Bedre reaktionsevne over for efterspørgselsændringer 4

5 Case 8: Forbedring af produktionsflow Udfordring En virksomhed, der fremstiller elektronisk udstyr, havde en stigende lagerbeholdning til igangværende opgaver, delvist på grund af et behov for bufferkapacitet afledt af ustabil drift på enkelte vigtige maskiner. Virksomheden havde pladsmangel i produktionen, og det gjorde det vanskeligt at sikre et stabilt flow i produktionen og afvikle hasteordrer. Man ønskede samtidig at implementere Lean-tankegangen, men virksomheden havde ikke det tilstrækkelige overblik til at igangsætte processen. Problem Løsning Ved at anvende Microsoft Dynamics har virksomheden fået mulighed for at registrere nøgledata fra produktionen, som f.eks. tidspunkter for produktionsstart og -slut på kritiske maskiner. De har også fået mulighed for at analysere data på forskellige måder som en del af overgangen til Lean. Derudover har man introduceret elektronisk Kanban, så der kun trækkes fra lager, når det kræves til produktionen, og man stadig har den sporing og omkostningsstyring, der er behov for i virksomheden. Fordele Det eksisterende ERP-system indeholdt oplysninger om generelle lagerbeholdninger og produktionsomkostninger, men omfattede ikke tidsregistreringer fra produktionen, og dermed var det ikke muligt at analysere, hvor flaskehalsene var. Derudover kunne lager kun tildeles batchvis ved starten af en opgave, og der var ingen nemme løsninger til at løse problemer eller gå over til en Kanban-tilgang for enheder af mindre værdi. Med de to tiltag har virksomheden påbegyndt omlægningen til Lean. Ved at opsamle mere præcise data om de kritiske maskiner kan virksomheden identificere flaskehalsene i produktionen og sikre høj driftsikkerhed på kritiske maskiner. Med Kanban reduceres lagerbeholdningerne, og som en endnu vigtigere gevinst er produktionen blevet mere overskuelig, og problemer som kø ved flaskehalse bliver mere synlige. 5

6 Case 9: Øget gennemsigtighed i projekter Udfordring En produktionsvirksomhed udvikler og producerer specialmaskiner til bilindustrien, luftfartsindustrien og forsvaret. Virksomheden producerer fortrinsvis efter kundernes specifikationer, og virksomheden er overvejende projektdrevet. De generelle leveringstider svinger fra 6 til 18 mdr. Problem Afledt af den høje variation i kundekrav og de lange leveringstider har virksomheden oplevet to primære problemstillinger. Den første var at sikre rettidig levering af materialer. Den anden var ressourceplanlægning både internt og hos underleverandører. Det bagvedliggende problem var manglende transparens i det gamle kundedrevne system. Effekten var manglende overholdelse af leveringsfrister og tab af ordrer. Løsning Microsoft Dynamics er blevet implementeret med supplerende moduler, der giver en øget projektspecifik funktionalitet. Columbus Advanced Project Management og Columbus Visual Project Planning giver virksomheden mulighed for at planlægge ressourcer for hele fabrikken mere effektivt. Ganttkort-formatet giver mulighed for at følge afviklingen af et konkret kundeprojekt i et visuelt værktøj med røde og gule alarmer, der angiver mulige leveringsforsinkelser på indkøbte eller producerede dele. Det fuldt integrerede system giver et komplet billede af ordren fra udvikling, indkøb og produktion til afsendelse og installation. Fordele De primære fordele er øget transparens for ordrer under produktion, og det giver: Lettere sporing i projektafviklingen Bedre muligheder for at reagere på ændringer rettidigt og korrekt Mere effektiv ressourceplanlægning både internt og eksternt Reducerede lagerbeholdninger Bedre performance med hensyn til rettidig levering Det endelige udbytte af de gennemførte forbedringer er øget forretningsengagement med kunderne. 6

7 Case 10: Integreret projektstyring Udfordring En projektbaseret design- og udviklingsvirksomhed havde hidtil styret projekterne ved hjælp af traditionel, isoleret projektstyringssoftware, der ikke var koblet sammen med økonomisystemet. De enkelte projekter blev styret uafhængigt af hinanden, og det medførte konfliktende ressourcebehov i de igangværende projekter. Omkostningsstyring og økonomirapportering var vanskeligt. Projekterne overskred typisk planerne, både hvad tidsforbrug og omkostninger angik. i Microsoft Dynamics, er alle projektledelsesopgaver nu blevet migreret fra de tidligere standalone projektsystemer. Alle projekter oprettes med en initiel økonomibaseline. Ved ændringer genberegnes projekterne automatisk med en ny budgetversion før godkendelse. Ressourcer defineres på tværs af hele virksomheden, så belastningen kan afstemmes. Arbejdstimer bookes nu via daglige timeskemaer, der automatisk opdateres med gennemførte opgaver, og hvor der er mulighed for at markere potentielle overskridelser. Problem Det indebar flere problemstillinger, at projekterne blev styret uden sammenhæng til økonomisystemet. Omkostningsestimering og budgettering var vanskeligt, især når der forekom ændringer. Det var tidskrævende at foretage replanlægning og omkostningsberegning for projekterne. Det var vanskeligt at afdække og løse problemerne med, at projekter under de forskellige projektledere trak på samme projektressourcer, og det medførte uventede forsinkelser og meromkostninger. Indkøb var dårligt koordineret i forhold til projektplanerne. Løsning Fordele Med integration af projektledelse, indkøb, produktion og økonomiprocesser i et samlet Microsoft Dynamics-system opnås en langt bedre evne til at styre den projektbaserede ordrebog. Fordelene omfatter: Lavere tidsforbrug til dobbelt indtastning af data og mere tid til løsning af projektopgaver Materialeplanlægning bedre synkroniseret med opdaterede projektplaner Færre afbrydelser og forsinkelser på grund af færre ressourcekonflikter Rettidig ledelsesinformation sikrer mere proaktiv håndtering af potentielle problemer Med Columbus Advanced Projects-modulet, der er implementeret sammen med standardprojektøkonomistyring 7

8 Case 11: Forbedring af forebyggende vedligeholdelse Udfordring En stor producent af madrasser ønskede at nedbringe antallet af uplanlagte produktionsstop på grund af nedbrud på udstyret. Med en stigende produktionsvolumen var der større pres på udstyrets oppetider. De ønskede også at forlænge udstyrets levetid ved at foretage forebyggende vedligeholdelse på en mere systematisk basis. Problem Alt væsentligt produktionsudstyr er nu registreret, og der er fastlagt politikker for forebyggende vedligeholdelse for de enkelte udstyrstyper. Planen for planlagte vedligeholdelsesarbejder er nu tilgængelig for produktionsplanlæggerne og kan bekræftes eller ændres op til tidpunktet for vedligeholdelsesarbejdet. Status på aktuelle vedligeholdelsesarbejder er ajourført og synlig. Alle vedligeholdelsesopgaver, både arbejdstimer, reservedele og tredjepartsleverancer, bookes til det specifikke udstyr. Vedligeholdelse blev primært udført efter behov, og registreringerne var mangelfulde, da de ofte blev lavet som efterregistreringer. Da registreringerne vedrørende vedligeholdelse var mangelfulde, var det vanskeligt at udtrække valide data for udstyrets driftsstabilitet og vedligeholdelsesomkostninger. Løsning Virksomheden har indført Columbus Enterprise Asset Maintenance sammen med Microsoft Dynamics. Fordele Fordelene har til dato været: Flere vedligeholdelsesopgaver udføres efter planen Præcise registreringer af vedligeholdelsen giver bedre information om udstyrets driftsstabilitet og omkostninger Statistikker over vedligeholdelsesarbejder og reaktionstider Bedre planlægning af genanskaffelse og erstatning af produktionsaktiver Færre nedbrud og afbrydelser 8

9 Case 12: Integreret planlægning af vedligeholdelse Udfordring En volumenproducent af autodele har et avanceret, computerstyret produktionsudstyr. Udstyret kræver god forebyggende vedligeholdelse for at overholde krav til oppetider og effektivitet. Computerstyringen genererede alarmer om status på udstyret, men de blev ikke brugt. Problem Virksomheden havde hidtil styret deres eget produktionsudstyr ved hjælp af en standalone softwareløsning til udstyrsvedligeholdelse, som ikke var integreret med ERP-systemet. Det resulterede i dobbelt indkøb af reservedele og forbrugsdele. Derudover havde produktionen begrænset adgang til information om planlagt forebyggende vedligeholdelse, og det skabte utilfredshed med vedligeholdelsesafdelingen. Løsning Columbus Enterprise Asset Management-modulet blev implementeret sammen med Microsoft Dynamics. Der er nu fastlagt en vedligeholdelsespolitik for hver enkelt maskine, og der er indført nye forretningsprocesser til planlægning af vedligeholdelsesarbejder koordineret med produktionsplanerne. Interfacet til maskinstyringen er nu skrevet, så det registrerer data for maskindrift, der anvendes som nøgledata som grundlag for den forebyggende vedligeholdelse og til at opfange alarmer om nødvendig vedligeholdelse på maskinerne. Man har prioriteret at indlæse historiske data fra det gamle vedligeholdelsessystem for de vigtigste maskiner, men generelt er kun summariske historiske data indlæst i det nye system, da de tidligere registreringer var af svingende kvalitet. Nye maskiner indkøbes nu via Microsoft Dynamics, så præcise data logges i hele udstyrets levetid i ét integreret system. Fordele Den tætte integration i Microsoft Dynamics eliminerede dobbeltarbejde, forbedrede gennemsigtigheden og bidrog til at sikre, at de rigtige dele var tilgængelige til at foretage service på udstyret efter behov. De generelle fordele omfatter: Bedre planlægning af vedligeholdelsesafdelingens arbejdsbelastning bevirker højere effektivitet Vellykket introduktion af principper for forebyggende vedligeholdelse Overgang til forebyggende vedligeholdelse baseret på data fra overvågning af udstyrets tilstand i realtid Bedre performance med hensyn til rettidig levering 9

10 ColumbusManufacturing De problemstillinger og udfordringer, vi har gennemgået her, og mange flere, er blevet løst med ColumbusManufacturing, en integreret virksomhedsløsning skræddersyet til ordreproduktionsvirksomheder. ColumbusManufacturing giver mulighed for at udnytte de løsninger og den funktionalitet, der er behov for. Læs mere om de enkelte komponenter på Løsningen omfatter en kombination af vores prisbelønnede og avancerede discrete manufacturing-software, vores brancheskabeloner og implementeringsmetodik, alt sammen integreret i den fleksible og pålidelige Microsoft Dynamics-platform. ColumbusManufacturing starter ved leverancekæden og dækker engroslager, detaillager, produktionsplanlægning, fremstilling, salg, service, vedligeholdelse af udstyr, distribution, udvikling, værkstedsstyring, kontraktstyring af underkontrakter samt projektplanlægning og sporing. Produktet er bredt anerkendt for at give øget effektivitet og lavere omkostninger ved at integrere alle leverancekædeprocesser og samtidig levere præcise forretningsmæssige målepunkter, der danner et forbedret beslutningsgrundlag. > > Microsoft Dynamics AX > > Columbus ADM (Advanced Discrete Manufacturing) > > Columbus SCS (Supply Chain Solution) > > Columbus BIS (Business Integration Software) >Columbus > RapidValue >Columbus > SureStep+ > > Microsoft Dynamics CRM 10

11 Introduktion til Columbus RapidValue RapidValue er designet og udviklet af Columbus som et værktøj til virksomheder til at implementere best practice forretningsprocesser sammen med ERP-løsningen. RapidValue er en Business Process Modeling-løsning, der er fuldt integreret med Microsoft Dynamics AX, der er den underliggende platform for ColumbusManufacturing. > > Effektivisering af forretningsprocesser for at opnå øget effektivitet og hastighed > > Indførelse af best practice-løsninger, hvor det er relevant i virksomheden > > Standardisering af forretningsprocesser på tværs af organisationen RapidValue sætter kunderne i stand til at omsætte forretningsprocesmodeller til løsninger, hvor der arbejdes direkte i Microsoft Dynamics AX. RapidValue er designet til at opfylde 80 % af jeres branchekrav i standardløsningen. > > Forretningsprocesser > > Brugerprocedurer > > Programfunktionalitet > > Brugerroller og -profiler > > Systemopsætning og grunddata 11

12 ColumbusManufacturing Real World Scenario-serien REAL WORLD SCENARIOS Volume 1 Cases 1-6 REAL WORLD SCENARIOS Volume 2 Cases 7-12 REAL WORLD SCENARIOS Volume 3 Cases REAL WORLD SCENARIOS Volume 4 Cases MANAGING PRODUCT COMPLEXITY GETTING THE RIGHT MIX OPTIMIZING PRODUCTION SQUEEZE MORE OUT OF PRODUCTION MANAGING CUSTOMER REQUIREMENTS KEEP DELIVERING ENSURING BEST PRACTICE... STREAMLINE YOUR BUSINESS PROCESSES. INTEGRATING PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM) FACILITATING PRODUCT PERSONALIZATION OPTIMIZING SCHEDULING INTEGRATED PROJECT MANAGEMENT CONFIGURING PRODUCTS TO ORDER REUSING COMPONENTS IMPROVING VERSION CONTROL AND TRACEABILITY MANAGING ENGINEERING CHANGES PRODUCTION FLOW IMPROVEMENTS IMPROVING PREVENTATIVE MAINTENANCE INTEGRATED MAINTENANCE PLANNING ENHANCING PROJECT VISIBILITY MANAGING COMPLAINTS AND THEIR ASSOCIATED COSTS CONTROLLING WARRANTY CLAIMS ADDING A SERVICE BUSINESS OPPORTUNITY UTILIZING BEST PRACTICE PROCESSES EXPANDING BUSINESS OPERATIONS BUSINESS PROCESS STANDARDIZATION Del 1 Case 1-6 Del 2 Case 7-12 Del 3 Case Del 4 Case Vi siger mange tak til ColumbusManufacturing Teamet for at bidrage med deres praktiske scenarier: Dave Ward, Deborah Vermillion. David McKenna, Niraj Nanda, David Raaphorst, Antony Prabhath, Bo Prychidnyj, Jeevan Anthony Louis, Les Shippen og Clyde Bennett. Læs mere om Columbus, vores referencer og løsninger på Om Columbus: Columbus har i øjeblikket over faglige eksperter ansat på virksomhedens 41 kontorer i 21 lande. Med over 20 års erfaring og gennemførte implementeringer anerkendes Columbus af Microsoft som en vigtig global partner og har modtaget stort set alle de priser og certificeringer, der gives. Columbus er en del af det registrerede varemærke Columbus IT

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed

STYRING AF KUNDEKRAV REAL WORLD SCENARIOS. Indfri kundernes forventninger. Case 13-15. Serviceprodukter som ny forretningsmulighed REAL WORLD Del 3 Case 13-15 STYRING AF KUNDEKRAV Indfri kundernes forventninger Håndtering af klager og relaterede omkostninger Serviceprodukter som ny forretningsmulighed Styring af garantisager STYRING

Læs mere

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre.

Driftseffektivitet MANUFACTURING KNOW HOW. Forecast og budgetter. Engineering Change Orders. Fire trin til at anvende it til at forbedre. MANUFACTURING KNOW HOW Fire trin til at anvende it til at forbedre Driftseffektivitet Præcise Forecast og budgetter Øget gennemsigtighed i leverancekæden Lageroptimering med LEAN Højere effektivitet i

Læs mere

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder

omsætningsvæksten 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder MANUFACTURING KNOW HOW Guide 2 Forbedring af 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD Microsoft Dynamics bidrager

Læs mere

samarbejde i leverancekæden

samarbejde i leverancekæden MANUFACTURING KNOW HOW Guide 3 Forbedret samarbejde i leverancekæden 4 TRIN TIL FORBEDRINGER i virksomheden KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv LÆR AF DE førende produktionsvirksomheder HØR HVAD

Læs mere

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde

bedre nøjagtighed i din forsyningskæde REAL WORLD SCENARIOS Nr. 2 Case 4-6 bedre nøjagtighed i din forsyningskæde Effektiviseringer Integreret informationsog ledelsesinfrastruktur Systematisering og effektivisering Kundefokuseret procesoptimering

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse

Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET. Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring. kompetencer. Optimeret teknologiudnyttelse real world SCENARios Nr. 3 Case 7-9 ØGET PRODUKTIVITET GENNEM effektivisering AF din forsyningskæde Effektiviseringer Ressourceeffektivitet og omkostningsstyring Styrkelse af medarbejdernes kompetencer

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI

InTEllIGEnT JERn. Innovation med ny teknologi. Provinsindustriens A rbejdsgiverforening. Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI InTEllIGEnT JERn Innovation med ny teknologi Provinsindustriens A rbejdsgiverforening Medlem af Dansk Industri EN DEL AF DANSK INDUSTRI 2 SÅdAn Udgivet af ITEK, Provinsindustriens Arbejdsgiverforening

Læs mere

TAKE YOUR BUSINESS INTO THE FUTURE. Virksomhedsløsninger til en verden uden grænser

TAKE YOUR BUSINESS INTO THE FUTURE. Virksomhedsløsninger til en verden uden grænser TAKE YOUR BUSINESS INTO THE FUTURE Virksomhedsløsninger til en verden uden grænser SÆT FARTEN OP De færdige rollecentre i Microsoft Dynamics AX 2009 tilfører værdi for alle ansatte i din virksomhed fra

Læs mere

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder

EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder EG er en af Skandinaviens førende it-servicevirksomheder. Vi har specialiseret os i at levere it-løsninger, der skaber forretningsmæssig værdi for

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

slip potentialet løs

slip potentialet løs Xerox Global Services Oversigt slip potentialet løs Gennem tæt samarbejde med vores kunder afdækker vi skjult potentiale til forbedring af dokumentprocessen 7,5 milliarder dokumenter produceres årligt

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma

IBM Global Business Services Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma Procesoptimering i den offentlige sektor værdien af Lean Sigma ibm.com/services/dk Mulighederne En undersøgelse, som IBM gennemførte fornylig for et britisk ministerium, der styrer kundekontaktcentre og

Læs mere

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG

PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG PERFEKTE PROCESSER RUNE JOSEFSEN KRISTIAN STEEN HOLME JOAKIM BÆKGAARD PERFEKTE PROCESSER PRAKTISK FORLAG Perfekte processer 2014 Praktisk Forlag 1. Udgave, reviderede udgave 2014 Omslag: Marta Podolska

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing

Factory. Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Factory 17. januar 2014 Nyhedsbrev vedr. C5 Factory & OpenERP advanced Manufacturing Hermed har vi fornøjelsen at udsende nyt om Danmarks bedste IT løsninger til produktionsstyring. Indhold Det er stadig

Læs mere

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11.

Indhold. 1 Introduktion 13. 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29. 3 Fremgangsmåden 55. Forkortelser 11. Indhold Forkortelser 11 1 Introduktion 13 Doors A/S 16 2 Specifikationsprocesser og produktkonfigurering 29 Specifikationer 29 Specifikationsprocesser 31 Mass customization og specifikationsprocesser 35

Læs mere

COLUMBUS15 HALF WAY HOME

COLUMBUS15 HALF WAY HOME COLUMBUS15 HALF WAY HOME Alle tal der omhandler forventninger til perioden 2013-2015 i dette dokument, er udelukkende et udtryk for virksomhedens interne langsigtede strategiske planer, og er ikke officielle

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER

T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER T-DOC OVERBLIK, STYRING, KVALITET FULD KONTROL OVER JERES INSTRUMENTER 2 T-DOC OPNÅ KONTROL LØFT JERES OPERATIONS- NIVEAU TIL NYE HØJDER Mange hospitaler har ikke det fulde overblik over deres beholdning

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Supply Chain Risk Management does size matter?

Supply Chain Risk Management does size matter? Supply Chain Risk Management does size matter? CBS, Copenhagen Business School - HD 2 - Supply Chain Management 2014 Vejleder Kim Sundtoft Hald Helle Hahn Jimmy Parbst 14. maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt

MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009. Enkelt. Smart. Innovativt MICROSOFT DYNAMICS NAV 2009 Enkelt. Smart. Innovativt ENKELHED Virksomhedsløsningen der bruges af flere end 1 million brugere på verdensplan Hurtigt at implementere, nemt at konfigurere, og simpelt at

Læs mere

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse

Overblik. Resultater. www.planningintelligence.dk. Beslutninger Transparent udførelse Overblik Beslutninger Transparent udførelse Resultater www.planningintelligence.dk Denne brochure introducerer Marstrand Planning Intelligence (MPI): Baggrund og idégrundlag De fire dimensioner i effektiv

Læs mere