Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser!"

Transkript

1 1 Få svar på dine spørgsmål om sikkerhed på legepladser! Glade og muntre børn er det man oftest forbinder med en legeplads, og sådan er det heldigvis i langt de fleste tilfælde. Erfaringen viser dog, at der kan opstå problemer, og derfor er det vigtigt hele tiden at tænke på sikkerhed på legepladser. I nogle tilfælde får dette desværre særlig aktualitet, nemlig når der sker en alvorlig ulykke. Ad den vej kommer det sikkerhedsniveau, man skal kræve på legepladser, jævnligt til debat. Legepladskontrollen ved Teknologisk Institut, bliver i sådanne sammenhænge ofte spurgt til råds eller inddraget i debatten. Vi har derfor med baggrund i mange henvendelser vurderet, at der er behov for en belysning af de hyppigst stillede spørgsmål. Disse spørgsmål samt vores svar fremgår efterfølgende. Der er her foretaget en opdeling, hvor del A belyser de forskellige fejlmuligheder, og hvorledes man kan finde fejlene, mens del B belyser, hvorfor Teknologisk Institut og dets Legepladscertificeringen - har valgt konsekvent at tage afsæt i de europæiske standarder, som de fremgår af DS/EN 1176 og DS/EN

2 A: Muligheder for sikkerhedsmæssige fejl på legepladser og konstatering af fejlene A1: Hvilke fejl kan typisk forekomme på en legeplads? De fejl og mangler, man typisk finder på en legeplads, kan opdeles i forskellige kategorier afhængig af farlighed og art. Vi skelner her grundlæggende mellem: - livsfarlige (et uheld kan få fatale følger) - farlige (kan give større eller mindre lemlæstelse) - mindre farlige (kan give knubs og små skader). Derudover kan skelnes mellem synlige fejl, dvs. hvor en øvet legepladsinspektør - evt. med hjælp af passende testværktøj kan konstatere fejlen ved en visuel kontrol, og skjulte fejl. Til de sidste hører råddannelser, som forekommer indvendigt i træ samt konstruktionsfejl, som i uheldige tilfælde kan få katastrofale følger. Nedenfor er beskrevet forskellige fejl: Fastklemning af hoved og hals (hoved- og halsklemfælder): Huller og åbninger, hvor børnene kan komme igennem med ben og krop, men ikke kan få hovedet med - og hvor børnene ikke kan nå jorden med fødderne Åbninger, hvor børnene kan få halsen ned mellem fx to brædder, og hvor de ikke kan nå jorden med fødderne Forskydelige eller bevægelige åbninger, hvor børnene kan komme i klemme (fx gulvet og sideafskærmningen på en hængebro) Fastklemning af tøj: Snorefælder, hvor beklædningsgenstande kan sidde fast (rutschebaner, hustage og brandmandsstænger) Fastklemning af hele kroppen: Tunneller, hvor kroppen kan sidde fast Ophængte dele, hvor kroppen kan komme i klemme Fastklemning af foden (fodfælder): Huller og lignende, hvor en fod kan sidde fast Snorefælder: Nedadgående spidse vinkler <60 grader, dvs. steder, hvor anoraksnore, tørklæder og lign. kan sidde fast Faldfælder: Ingen stødabsorberende faldunderlag i stødområdets udstrækning, hårde genstande i faldrummet, for høje legeredskaber, manglende sideafskærmninger, faldværn eller håndlister Manglende konstruktionsintegritet: Fx manglende styrke og stabilitet pga. fejl i konstruktionen eller råd og manglende vedligehold Fingerklemfælder: Fx en revne, hvor børnene kan få fingrene i klemme Spidse genstande: Fx udstikkende søm og bolte og gevind, hvor man kan rive sig, eller tøjet kan hænge fast Roterende dele, hvor beklædningsgenstande kan fanges Skarpe kanter og overfladeruheder, som fx kan give splinter i fingrene Løse og manglende dele: Fx brædder og trin, der kan danne livsfarlige huller Dårlig fundering, så fx dele af legepladsredskabet synker 2

3 Fremmedlegemer i faldunderlag og sandkasser, som børnene kan slå eller skære sig på eller de mindre børn kan putte i munden Fastklemningsmuligheder mellem bevægelige dele, fx fingrene i klemme ved en gynge i bevægelse Farlige materialer og stoffer, fx maling, tjære, giftstoffer mv. Uheldige adgangsveje, dvs. en uheldig udformning af de adgangsveje, der skal være for voksne Farlige bygningselementer, dvs. de dele, som ikke direkte er en del af legepladsen, fx stakit, brandtrapper og lysskakter. I den efterfølgende tabel er angivet eksempler på fejlenes farlighed og deres synlighed, men det skal bemærkes, at farligheden for mange fejl i høj grad afhænger af, om uheldet sker i højden eller på jorden. Typiske fejl opdelt efter farlighed og forekomst Farlighed Livsfarlige Umiddelbare/synlige fejl (via visuel kontrol) Fastklemning af hoved og hals. Fastklemning af tøj på kritiske steder. Fastklemning af hele kroppen på kritiske steder. Faldfælder, hvor der er langt ned. Snorefælder, hvor børnene kan være i bevægelse fx ned ad en rutschebane Faldfælder, hvor der er langt ned, og der ligger uheldige forhindringer. Forekomst Skjulte fejl Løse brædder og trin i højden. Løse eller manglende skruer og søm i kritiske dele. Konstruktionsfejl med fare for totalsvigt. Svag fundering, som betyder at bærende stolper eller lignende pludselig kan give efter. Slidte komponenter med fare for totalsvigt Tove, som er rådne eller kan danne løkker. Råd i bærende stolper, som svækker konstruktionen. Farlige Mindre farlige Fastklemning af fod eller ben. Fastklemning af fingre. Manglende fod- og håndstøtter. Manglende finish med betydning for sikkerheden. Manglende brædder (klemfælder). Skarpe kanter og overfladeruheder. Udvendig råd på uproblematiske dele. Manglende finish uden betydning for sikkerheden. Dårlig vedligehold uden betydning for sikkerheden. Beskidt faldunderlag. Klemnings- og klipningspunker ved bevægelige dele. Genstande i faldrummet og i stødområdet. Andre bevægelser i rummet. Hårdtslående gyngesæder. Giftstoffer i sandkasser. Dæmpning af vipper og anslag ved svævebaner. Råd i uproblematiske dele Svag fundering af uproblematiske dele På Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan findes mere uddybende information om forskellige legepladsredskaber og de fejl, der typisk forekommer: 3

4 A2: Hvordan kan man finde fejlene? Det er ikke altid lige let at kortlægge fejlene og at finde ud af, hvor der er særligt farlige detaljer. Dels er legepladser og legepladsudstyr meget forskellige, dels er det ikke altid det, der umiddelbart ser ud til at være farligst, som reelt er det. Eksempelvis vil en tilsyneladende uskyldig revne nær en rutschebane kunne resultere i fatale ulykker, hvis f.eks. en anoraksnor kommer i klemme. Da der let kan opstå diskussion om, hvorvidt alle fejlmuligheder er fundet, og om hvilke konsekvenser de kan få, har Teknologisk Institut og dermed Legepladscertificeringen valgt konsekvent at tage afsæt i de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 (se afsnit B) ved inspektion og gennemgang af legepladser. A3: Er der så mange fejl ved legepladser, som man ofte hører? Svaret hertil er desværre ja. På nogle legepladser kan man konstatere både 3 og 4 forskellige fejltyper på det samme redskab. Yderligere ser man jævnligt, at der ved en senere gentaget inspektion ikke er sket de helt radikale forbedringer. Det er vurderingen, at en kraftig forbedring i høj grad fordrer information og undervisning. A4: Hvor mange ulykker sker der på legepladserne? Der findes ikke systematiske opgørelser over antallet af ulykker på danske legepladser, men forskellige analyser har peget på, at det samlede antal ulykker årligt ligger i størrelsesordenen Andre undersøgelser (2001) har peget på, at 59 % skyldes fald, 27 % kontakt med en genstand og resten klemning samt forskellige overbelastninger. 4

5 A5: Hvad var årsagen til den tragiske ulykke i Århus i aug. 2004? Teknologisk Institut kender ikke den præcise årsag til ulykken i Århus, hvor et barn blev dræbt af en nedstyrtende genstand fra et kollapset legestativ, da vi ikke har haft lejlighed til at undersøge de aktuelle elementer, men noget tyder på, at en medvirkende årsag har været, at legeredskaber har en begrænset levetid, og at det ved redskaber af naturtræ er særlig vigtigt at sikre sig mod skjulte råddannelser. Også ved legeredskaber af andre materialer kan der opstå skader, så løbende vedligeholdelse og kontrol er vigtige forebyggende foranstaltninger, men man skal være opmærksom på, at nogle redskaber kun har begrænset holdbarhed. A6: Hvad kan ejeren af legepladsen selv gøre for at skabe større sikkerhed på legepladsen? Det er vigtigt, at den ansvarlige for legepladsen selv løbende er opmærksom på legepladsens sikkerhed, fx hvis der er begået hærværk, eller der på anden vis er sket skader på legepladsredskaber. Men det er også vigtigt, at man overlader inspektionen, vedligeholdelsen og renoveringen til fagfolk, som har fået den nødvendige uddannelse. Vedligeholdelsen af legepladsen og dens redskaber er et vigtigt led i forebyggelsen af ulykker. Foruden almindelig slitage sker der ofte en uhensigtsmæssig brug af legeredskaberne, og dertil kommer eventuelle problemer med hærværk. En forfalden legeplads har desuden den ulempe, at børnene går andre steder hen for at lege, for eksempel ud på parkeringsområdet eller gaderne. En løbende kontrol af legepladsen og dens legeredskaber er derfor nødvendig. I den europæiske standard EN 1176 del 7 er der en anvisning og beskrivelse på 3 forskellige inspektionsformer, Rutinemæssig visuel inspektion, Driftsinspektion og Hovedinspektion, se spørgsmål A7. Bemærk, at det ikke altid er lige let at finde fejlene, og for dem, der ikke har særlige forkundskaber, vil en vis efteruddannelse ofte være nødvendig. Endelig skal anføres, at der på Forbrugerstyrelsens hjemmeside er informeret om ansvarsforholdene vedr. legepladsers sikkerhed, se: A7: Hvordan kontrollerer man og sikrer legepladsen mod fejl? Der er mange legeredskaber nye som gamle - med fejl og mangler, der kan forårsage alvorlige ulykker. Det understreger vigtigheden af, at alle legepladser og legepladsredskaber bliver kontrolleret (inspiceret) og vedligeholdt med passende mellemrum, fx som det er beskrevet i EN 1176 del 7.Vejledning til brug ved installation, inspektion, vedligeholdelse og drift (se afsnit B). Med hensyn til kontrollen skelner vi mellem: - Rutinemæssig visuel inspektion, der har til formål at identificere åbenlyse risikomomenter eksempelvis opstået på grund af hærværk eller almindelig slitage - Driftsinspektion, der typisk foretages med 1 til 3 måneders interval. Den skal eksempelvis sikre redskabets fortsatte styrke, stabilitet og funktionsdygtighed - Hovedinspektion, dvs. omfattende en årlig, grundig og systematisk gennemgang af alle legepladsens elementer. 5

6 Rutinemæssig visuel inspektion og driftsinspektion anbefales udført af personale, som har deltaget i et 1 2 dags kursus om legepladsers sikkerhed. Hovedinspektionen bør udføres af en uddannet og certificeret legepladsinspektør. Teknologisk Instituts certificerede legepladsinspektører har været på en uges intensivt kursus, og har bestået en teoretisk eksamen samt fået en inspektionsrapport fra en inspiceret legeplads godkendt. Legepladsinspektøren skal derudover årligt dokumentere sin fortsatte viden ved indsendelse af rapporter, som viser, at vedkommende fortsat er i stand til at finde og beskrive de fejl og mangler på legepladsredskaberne og på legepladsen, som er beskrevet i de europæiske standarder (se afsnit B). Den løbende vedligeholdelse bør dække alle legepladsens redskaber, men naturligvis i særlig grad dem, som kan give anledning til livsfarlige ulykker. Samtidig skal man være opmærksom på, at vedligeholdelsen ikke kun gælder selve legepladsredskaberne, men også faldunderlaget og dets udstrækning. Ved faldunderlag af sand kan materialesammensætningen med tiden have ændret sig, så det ikke længere er eftergivende i henhold til standardens krav, eller et gummimateriale kan være blevet stift på grund af alder og vejrlig. A8: Hvad kan man gøre, hvis pengene til renovering ikke kan slå til? Har man fået gennemført en inspektion af en ældre legeplads vil det ofte vise sig, at der er mange fejl, når den skal overholde de europæiske legepladsstandarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 (se afsnit B). Hvis resultatet af inspektionen ser broget ud, får dette desværre nogle ansvarlige til straks at nedlægge legepladsredskaberne og i nogle tilfælde hele legepladsen. En bedre løsning for børnene vil ofte være i første fase at sætte ind mod de fejl, der kan være livsfarlige eller særligt farlige. Herefter laves en flerårig renoveringsplan for, hvornår og hvordan de øvrige fejl udbedres. De europæiske standarder skelner imidlertid ikke mellem fejlenes farlighed. Derfor har Teknologisk Institut valgt at tilbyde en efterfølgende opdeling af fejlenes karakter således, at der kan udarbejdes renoveringsplaner, som også tilgodeser de økonomiske forhold. I renoveringsplanerne indgår vurderinger af fejlenes farlighed som fx kvælningsrisiko, fare for fald på uegnet underlag, og redskaber, der har særlige konstruktive problemer; eksempelvis på grund af manglende vedligehold, slitage, nedbrudt træ, forkert materialevalg osv. (se i øvrigt spørgsmål A1). Hensigten med vurderingen er at gøre det mere overskueligt for den enkelte institution at planlægge renoveringen af legepladsen samt at få et overblik over, hvilke redskaber og andre forhold på den pågældende legeplads, der har så alvorlige fejl, at redskabet bør afspærres, indtil udbedring er foretaget. Teknologisk Institut arbejder i øjeblikket på at udvikle kurser for legepladsinspektører uddannet og certificeret hos Teknologisk Institut, så også de kan tilbyde efterfølgende opdeling af fejlenes karakter og evt. udarbejdelse af renoverings- og vedligeholdelsesplaner. A9: Kan man tage hensyn til, at fejlene ikke er lige farlige for børnene? Teknologisk Institut har valgt at udføre inspektion og inspektionsrapport med konsekvent afsæt i de europæiske standarder og tilbyde supplerende renoveringsplaner, hvor der kan tages hensyn til fejlenes farlighed, jf. spørgsmål A8. 6

7 A10: Kan man tage hensyn til, at børnene opholder sig mere i nogle områder af legepladsen eller legeredskabet end andre? De europæiske standarder (se afsnit B) giver ikke grundlag for at vurdere sandsynligheden for, hvor børnene befinder sig på legepladsen eller på det enkelte legeredskab. Derfor er der ikke noget umiddelbart grundlag for at vægte sandsynligheden for, at fejlene forekommer og eksempelvis se bort fra en fejl, fordi børnene ikke umiddelbart kommer der. Der synes heller ikke at forekommer andre veldokumenterede grundlag for en sådan vægtning. Yderligere viser erfaringen, at børnene i dagens Danmark ofte ikke holder sig inden for de umiddelbart forventede rammer, hvilket jævnligt underbygges af udsagn fra børneinstitutioner og andre med tæt indsigt i børnenes adfærd på legepladser. Her kan både børnenes forskellige baggrund og børneinstitutionens overvågning af børnene spille ind. Teknologisk Institut har derfor konsekvent valgt, at alle legepladsinspektører uddannet og certificeret hos Teknologisk Institut, udarbejder inspektionsrapporterne med afsæt i de europæiske standarder, og ikke at lade individuelle vurderinger afgøre, om man kan nedprioritere en fejl. A11: Kan man tage hensyn til, at nogle redskaber har større legeværdi for børnene end andre? Dette indgår ikke i de europæiske standarder (se bilag B), og der findes desværre ikke nogle bredt anerkendte forskrifter, som giver anledning til, at man på en objektiv og saglig måde kan inddrage det i vurderingen af en renoveringsplan. Det vil naturligvis af hensyn til børnenes tarv være meget nyttigt med et sådant supplerende værktøj, men det forudsætter både, at man gennem forskning får et objektivt grundlag herfor, og at man får opstillet en klar og entydig vurderingsmåde. Vi finder det derfor mest rigtigt, om et sådant arbejde gennemføres som et supplement til standarderne, dvs. så det opnår accept via de formelle hørings- og afstemningsregler, der gælder for det europæiske standardiseringsarbejde. Teknologisk Institut har derfor konsekvent valgt ikke at lade legeværdien indgå i inspektionsrapporten. Med basis i inspektionsrapporten og en eventuel renoveringsplan, se spørgsmål A8 og A9, udarbejder vi som tidligere nævnt gerne en supplerende vurdering i tæt samspil med de personer, der har ansvaret for legepladsen. Vi har også deltaget i indledende tiltag med henblik på etablering af et fremtidigt grundlag, men resultaterne herfra underbygger vores opfattelse af, at dette fordrer en større og systematisk forsknings-/udviklingsindsats, og at det vil have forholdsvis lange udsigter, inden der foreligger et tilstrækkeligt grundlag for en objektiv vurdering. A12: Kan man mærke legepladserne med, hvor sikre de er? Der har i forskellige sammenhænge været peget på, at det kunne være en fordel, om legepladserne var mærket, så man kan se, hvor sikre de er. Yderligere vil en sådan mærkningsordning og en løbende kontrol kunne tilskynde til, at legepladserne løbende forbedres. I den forbindelse har Minister Henriette Kjær, Ministeriet for Familie og Forbrugeranliggender etableret et udvalg, som bl.a. skal se nærmere på det. 7

8 B: Dokumenterede grundlag for vurdering og certificering af legepladsudstyr og legepladser B1: Hvilket grundlag kan benyttes til at finde fejl og stille krav til legepladser? I Danmark har der gennem en årrække været arbejdet på at etablere et grundlag for vurdering af legepladser, og i 1980 erne blev der nedsat et egentligt standardiseringsudvalg (DS S230) med henblik på udarbejdelse og udgivelse af en dansk standard. Dette udmøntede sig sidst i 1980 erne (1988) i standarden DS 2342 og i DS/Inf.37. Tilsvarende viste der sig et behov for en standard i en række andre lande, hvilket resulterede i, at den europæiske standardiseringsorganisation (CEN European Committee for Standardization) nedsatte et udvalg med henblik på etablering af europæiske standarder på området (EN European Norm). Danmark, herunder Teknologisk Institut, deltog lige fra starten i dette arbejde med det danske arbejdsudvalg (S230) som krumtap. Baseret på dokumentation fra alle de deltagende lande, og efter grundigt udvalgsarbejde samt en europæisk høring, resulterede dette i godkendelse og udgivelse af de europæiske standarder EN 1176 del 1-7 og EN Senere i årene 1998 til 2000 blev de udgivet som danske standarder DS/EN 1176 Legepladsredskaber Generelle og Supplerende sikkerhedskrav og prøvningsmetoder og DS/EN 1177 Stødabsorberende legepladsunderlag Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder. De fælleseuropæiske standarder erstattede de tidligere standarder DS 2342 og DS/Inf.37. Danmark valgte som de øvrige lande, bortset fra Tyskland, der har fået indføjet nogle undtagelser (se spørgsmål B2), at tage udgangspunkt i standarden i dens helhed. Der kan naturligvis findes andre håndbøger, vejledninger mv. angående legepladsredskabers og legepladsers sikkerhed, men intet grundlag, der på samme vis som de europæiske standarder har været gennem en formel og anerkendt standardiseringsproces. Det er derfor også vurderingen, at standarderne bakkes op af hovedparten af deltagerne i det danske standardiseringsudvalg såvel som af flere andre, ligesom der refereres til dem i det danske bygningsreglement. Se Bygningsreglementet 1995 kapitel 5.3 Legepladsredskaber m.v. stk. 1, som henviser til DS/EN 1176, del 1-7 og DS/EN Se endvidere i Lov om produktsikkerhed, 7. Standardernes betydning er ligeledes belyst på Forbrugerstyrelsens hjemmeside, hvor der også er refereret til de tyske afvigelser, se: De europæiske standarder er på nuværende tidspunkt under revidering, så det er bestemt relevant løbende at diskutere dem, lave undersøgelser mv., som kan føre til forbedringer og evt. nye standarder. B2: Følger alle europæiske lande de europæiske standarder? Som anført i spørgsmål B1 anvendes standarden i de fleste europæiske lande i fuld udstrækning, men Tyskland har fået en såkaldt A-afvigelse, da man i Tyskland har en lov om, at børn i alderen 0-36 mdr. altid skal være under opsyn af voksne. Dette betyder igen, at en del af standardens krav ikke nødvendigvis skal følges i Tyskland. Det fremgår af standardens Anneks G, hvilke punkter der kan afviges, og hvis dette følges, bør det fremgå af godkendelsen, at produktet er godkendt efter den tyske version DIN/EN Er der givet andre afvigelser fra standarden, bør det naturligvis også fremgå af godkendelsen/certifikatet. 8

9 B3: Har de danske og europæiske standarder en lovgivningsmæssig status i Danmark? De europæiske standarder er som anført i spørgsmål B1 anført som vejledende stof i Bygningsreglementet, ligesom de indirekte fremgår af Lov om produktsikkerhed ( 7). Det betyder, at de ikke er direkte lovpligtige, men at kommunerne i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal sikre, at legeredskaberne har et sikkerhedsniveau, der svarer til det, der er beskrevet i EN 1176 og EN Man må derfor forvente, at kommunernes tekniske forvaltninger i dag lader de europæiske standarder ligge til grund for byggesagsbehandlingen, hvorfor der kan opstå problemer, hvis ikke kravene i disse er opfyldt. Ovennævnte betyder, at såfremt man som køber af legepladsudstyr eller en komplet legeplads ønsker krav om at standarderne skal opfyldes i fuld udstrækning, så forudsætter det, at man direkte foreskriver dette som udbudskrav. Fremgår det ikke klart som et krav, vil man kunne komme ud for, at leverandøren afviser at udbedre afvigelser, som en efterfølgende inspektion måtte vise. I den sammenhæng skal anføres, at Teknologisk Institut har valgt konsekvent at tage udgangspunkt i opfyldelse af de europæiske standarders komplette krav, dvs. for både egne legepladsinspektører og for inspektører certificeret under Legepladscertificeringen. Vedr. naturlegeredskaber og legepladser, se dog spørgsmål B4. B4: Hvorfor stilles der særlige krav til naturlegepladser? Naturlegeredskaber er i manges øjne et helt specielt kapitel. Ofte laves naturlegepladsredskaber af forhåndenværende materialer hentet i den nærmeste skov, og ingen kender måske træets kvalitet og levetid. Derfor er der udarbejdet en dansk standard, DS 1500: Naturlegeredskaber Legepladselementer Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, som supplement til den europæiske standard. Standarden behandler bl.a. hvilke træsorter, der kan anvendes og konsekvenserne heraf. I DS 1500 har man også benyttet lejligheden til at præcisere et par af de mangler, som er i den europæiske standards definitioner og samtidig stillet større krav, således at fx anoraksnorefælder kontrolleres alle steder på legeredskabet. Reelt behøver der dog ikke at være forskel på, hvilke vurderingsgrundlag der anvendes for almindelige legeredskaber og naturlegepladsredskaber. Sikkerhedsmæssigt er der således ikke forskel på, om legeredskaber er lavet af firkantede stolper eller af naturformede stolper, men trækvaliteten kan naturligvis være afgørende. Ved naturlegepladsredskaber skal man dog være særdeles opmærksom på råd, idet det ikke altid kan ses udefra, specielt ved de træsorter, som rådner inde fra kernen. Nogle firmaer er i dag begyndt at lave naturlegepladsredskaber af ædlere træsorter. Der findes faktisk nogle rigtig gode produkter på markedet, som man roligt kan købe, i hvert fald hvad træets kvalitet angår. Om de ønskede sikkerhedskrav er opfyldt er noget andet, men så må man spørge efter dokumentation for det. Det gælder i øvrigt for alle legepladsredskaber. Teknologisk Institut har med baggrund i det foranstående indtil videre valgt at lade Legepladscertificeringens bedømmelser tage afsæt i de europæiske standarder - også når det gælder bedømmelsen af naturlegepladsredskaber. 9

10 B5: Hvilket grundlag benytter Legepladscertificeringen ved vurdering af legepladser og legepladsudstyr? Teknologisk Institut har i sit virke som prøvningsinstitut og uddannelsescenter for legepladsinspektører samt for sit certificeringsorgan, Legepladscertificeringen (også betegnet LPCERT, der dækker legeredskaber, legepladser, faldunderlag og legepladsinspektører) valgt at lægge de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177 til grund, se: Dette skyldes, at standarderne er udarbejdet af mange forskellige eksperter fra producenter, prøvningsinstitutter og forbrugerorganisationer i hele Europa, som hver især har bidraget med erfaringer, og at der i Bygningsreglementet henvises til netop disse europæiske standarder (se spørgsmål B1). Med andre ord prøver vi at lægge os så tæt op ad de krav, der er fastlagt på europæisk plan, og som har været drøftet/og drøftes i disse sammenhænge i stedet for at lave egne regler. På enkelte områder, fx inden for faldunderlag har vi dog via supplerende bestemmelser søgt at konkretisere krav, som har haft en meget generel og ikke operationel form. Eksempelvis kan nævnes måling af urenheder i sand og grusmaterialer til stødabsorberende faldunderlag. Teknologisk Institut har derudover selv siddet med ved bordet under udarbejdelsen af de europæiske standarder og er fortsat aktivt med i DS-udvalget (S230), som repræsenterer Danmark i revideringen af de nuværende standarder. Legepladscertificeringen C E R T I F I K A T Det er samtidig vort mål at følge standarderne konsekvent og sikre en så ensartet bedømmelse som muligt og dermed at overlade det til legepladsens indehavere at fastlægge evt. afvigelser herfra. Dette betyder eksempelvis, at en legepladsinspektør vil give anmærkning vedr. et installeret udstyr, som ikke opfylder standardens krav, uanset at det måtte have mærker, der refererer til en typecertificering. I den sammenhæng skal bemærkes, at en typecertificering ikke nødvendigvis giver garanti for, at et aktuelt leveret udstyr opfylder kravene, ligesom der naturligvis kan være sket fejl ved monteringen på legepladsen. Ved inspektion af legepladser bedømmes de legepladsredskaber, der konkret findes på legepladsen. Dette gælder såvel specielle legepladsredskaber som redskaber, der er produktcertificerede af Legepladscertificeringen eller et andet certificeringsorgan. I den forbindelse er det værd at fremhæve, at det ikke er ualmindeligt, at der også ved certificerede produkter kan forekomme fejl. Årsagerne hertil kan være: Afvigelser mellem typecertificeringens krav og de krav, der baserer sig på en komplet bedømmelse ud fra de europæiske standarder 10

11 Den anvendte metode kan evt. være iht. DIN/EN 1176, som tillader en afvigelse i forhold til de øvrige europæiske lande. Anneks G i EN 1176 beskriver en A-afvigelse, som er tildelt Tyskland pga. en særlig tysk lov Det leverede produkt er ikke nødvendigvis identisk med det certificerede/typegodkendte produkt Der kan være sket fejl under opsætningen af legepladsudstyret, så der fx opstår en hovedklemfælde/anoraksnorefælde, eller produktet er placeret forkert på legearealet, så der ikke er korrekt sammenhæng med faldunderlaget. B6: Hvilke krav stiller Teknologisk Institut til de certificerede legepladsinspektører? Legepladsinspektører uddannet og certificeret på Teknologisk Institut er forpligtiget til at følge kravene i de europæiske standarder (se spørgsmål B1), så længe de har et gyldigt certifikat. Kravene til legepladsinspektørerne er yderligere præciseret på hjemmesiden ligesom der her findes opdateret liste over inspektører med gyldigt certifikat. B7: Hvorfor er Teknologisk Instituts legepladsinspektion akkrediteret? Teknologisk Institut er akkrediteret af DANAK (Reg. nr. 300 og 9033) til at foretage typeprøvning af legepladsredskaber og inspektion hos producenter og på legepladser. Akkrediteringen bygger på de europæiske standarder, hvorfor vi naturligvis ikke må afvige fra standardernes indhold. DANAK er det nationale akkrediteringsorgan, der i henhold til aftale med Sikkerhedsstyrelsen (under Økonomi- og Erhvervsministeriet) foretager akkreditering af danske laboratorier, inspektions- og certificeringsorganer m.fl. Akkrediteringen indebærer bl.a. årlige auditeringer og er dermed en yderligere sikkerhed for, at de nødvendige procedurer og ekspertiser forefindes. B8: Hvorfor kan der være forskel i bedømmelsen af legepladsredskaber og legepladser? Som det er nævnt indtil flere gange, så har Teknologisk Institut især ud fra de i spørgsmål B1 og B5 anførte årsager - valgt at følge de europæiske standarder konsekvent ved sikkerhedsvurdering af legepladsudstyr og legepladser. Leverandøren ved så fra start, hvad han bliver holdt op i mod, og kan ved indgåelse af kontrakt tage forbehold, hvor han finder det urimeligt at opfylde standarderne samt fremlægge relevant dokumentation herfor. Den ansvarlige for legepladsen får mulighed for at tage stilling til og vurdere, om en accept af en afvigelse er forsvarlig, når der sammenholdes med erfaringer fra børnenes leg, og om det er rimeligt ved sammenligning af tilbudet med andre tilbud. Modsvarende ville der, hvis hver legepladsinspektør/-kyndig gav sin egen vurdering, meget let fremkomme så mange forskellige resultater, som der er inspektører og prøvningsinstitutter og det er der næppe generel interesse i. Teknologisk Institut har derfor valgt den holdning, at skal der her gås på kompromis, så må det baseres på, at der er bred opbakning hertil i Danmark. Dvs. at Instituttet ikke selv ønsker at gå i diskussion med enkelte interesseparter om det, men at debatten må ske i et bredt forum, fx via dialog med standardiseringsudvalget, eller ved at der ønskes lovgivet mere entydigt på området. 11

12 Som illustration af problematikkens alvor kan anføres, at der i standarden står (lidt frit oversat), at hovedklemfælder ikke må forekomme i en højde på mere end 60 cm over terræn. Ud fra det, vi hører fra mange legepladser, er det de færreste, der har sikkerhed for, at børnene ikke kommer de mest utilgængelige og udfordrende steder, og mange legepladser er åbne hele døgnet uden restriktioner om, at børn skal være ledsaget af voksne. Derfor finder vi, at legepladsens indehaver bør have fuldt kendskab til, hvis der forekommer sådanne hovedklemfælder. Vi og alle legepladsinspektører uddannet og certificeret hos Teknologisk Institut vil altid teste for hovedklemfælder, når de er mere end 60 cm over terræn. Som sagt, finder vi det rigtigst, at alle facts kommer på bordet, så der klart kan tages stilling og ikke skabes falske forventninger og usikkerhed. Skulle der alligevel opstå diskussioner om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert vurderet, foreslår vi, at problemet fremsendes til vurdering i DS S230- udvalget, som har repræsentanter for producenter, forbrugere, sikkerhedsstyrelsen og prøvningsinstitutter samt private legepladsinspektører. Teknologisk Institut Legepladskontrollen Kongsvang Allé Århus C Telefon: Telfax: Internet: 12

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Side 1 af 25 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Reg.nr. 9044 Dansk Legeplads Sikkerhed Smerupvej 18 4653 Karise Telefon: 40 68 94 69 Fax: 56 71 08 03 E-mail: nz@mail.dk www.dansklegepladssikkerhed.dk Inspektion af legepladsredskaber På foranledning

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune

Notat. Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld. Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Notat Til: Direktionen Kopi til: Lene Wilhøft Fra: Maria Grønkvist Plougheld Godkendelse af legepladser i Assens Kommune Byrådssekretariatet er blevet kontaktet af flere daginstitutioner og skoler med

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup 8. juni 2007 KMC Løsningsforslag

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA)

Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Sikker legeplads Håndbog til ejere og andre med ansvar for v e d lig e h o ld e ls e Idé: David Yearley, (Royal Society of Preventing Accidents RoSPA) Flere oplysninger kan rekvireres på hjemmeside: www.rospa.com/playsafety

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET Legepladsudvalget er valgt på sidste års generelforsamling. Repræsentanter i udvalget: Helle Ann Dorthe Mette Kim Per Vingetoften nr. 178 Vingetoften nr. 176. Vingetoften nr. 108 Vingetoften nr. 104 Vingetoften

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11

Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11 Generalforsamling i Ry Mødereferat egne notater! Møde torsdag den 4. april 2013 Mødested: Hotel Blicher, Kyhnsvej 2, 8680 Ry, 86 89 19 11 Næste møde: Sommer-Camp 29. og 30. august 2013. Mødested: Hotel

Læs mere

Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II. Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold.

Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II. Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold. Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold. Ramsøbakken, Gadstrup Tak for at vi må komme med vores forslag til ny legeplads.

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner

Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde: 951 mm Vægt: 14,65 kg Materialer: Bøg/krydsfiner M-kids Janumvej 20 DK-9460 Brovst Ordrenr. 631254-1 Side 1 af 1 Bilag 2 Initialer laha/prni/hbs Prøvningsrapport Materiale: Model: Høj barnestol Møbeltype: Høj barnestol Længde 440 mm Bredde: 582 mm Højde:

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN

uderum BUPL og PMF LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADS- SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN LEGEPLADS- LEGEPLADS- REDSKABER REDSKABER OG OG SIKKERHED PÅ SIKKERHED PÅ LEGEPLADSEN LEGEPLADSEN uderum BUPL og PMF Indhold Legepladsredskaber og sikkerhed s. 2 Legepladsstandarderne s. 4 generelle sikkerhedskrav,

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1

Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 Marianne Gjesse Tønsbergvej 4000 Roskilde Roskilde, 1. juni 2014 Tilbud Tak for forespørgsel på tilbud vedrørende indretning af udendørs legerum. Jeres nuværende situation er denne: legeareal 1 legeareal

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET LEGEPLADSEN ER BETALT 100% REKLAMEFINANSIERET Indu HAR skaffet sponsorerne, som betaler den nye legeplads! FANTASTISK MODTAGELSE OVER HELE DANMARK Indu a/s Ravmarken 30 9970 Strandby Tlf. 9848 2310 www.indu.dk

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen NIKOSTINE LEGEPLADS 20. januar 2015 GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Peter Jakobsen +45 2711 9720 peterj@nikostine.dk Tilbuddet

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05

PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4. Tillæg 5219:4/2010/05 PRÆSENTATION AF VAREFAKTAS KRAV TIL BARNEVOGNSSELER TILLÆG TIL FORSKRIFT FOR BARNEVOGNSSELER DVN 5219:4 Side 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE Barnevognsseler til børn fra 0 måneder op til 3 år, der ligger på ryggen

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Forebyggelse af børneulykker i uderum

Forebyggelse af børneulykker i uderum Forebyggelse af børneulykker i uderum kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Hvert eneste år bringer pressen beretninger om alvorlige ulykker, børn er blevet udsat for og det virker særlig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Fokus på Tryghed PUBLIKATION 1 VERSION 4. Forebyggelse af børneulykker i uderum

Fokus på Tryghed PUBLIKATION 1 VERSION 4. Forebyggelse af børneulykker i uderum Fokus på Tryghed FOKUS PÅ Forebyggelse af børneulykker i uderum Skolegårde, legepladser, daginstitutioners uderum og naturlegepladser indenfor kommunernes ansvarsområde. Kopiering tilladt med kildeangivelse

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9

Dancert 4. BYGGESTEN AF BETON OG POREBETON 5. BYGNINGSKALK 6. DELMATERIALER TIL BETON. Udg. 9 Supplerende bestemmelser for produktcertificering Dato 2015-06-16 Sign: Side 1 af 8 0. GENERELT Nærværende supplerende bestemmelser for produktcertificering gælder som tillæg til Dancerts Almindelige vilkår

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 B 132 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. august 2010 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2010-157-0112

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder

Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk. Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Juli 2006 Kravspecifikationer certificering af AIA-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord 2 20 Det certificerende

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton

DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005. Betonvarer. Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-HÅNDBOG 134.4.1:2005 1. UDGAVE Betonvarer Belægningssten, fliser og kantsten af beton DS-håndbog 134.4.1 Betonvarer Del 4.1 Belægningssten, fliser og kantsten af beton Betonvarer Del 4.1: Belægningssten,

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Tilbud på legeplads til Flintebakken

Tilbud på legeplads til Flintebakken Tilbud på legeplads til Flintebakken Hvem er UNO Et enestående sortiment fra de bedste producenter. En enestående rådgivning for dig og vores øvrige kunder. En enestående kvalitet i materialer og færdige

Læs mere

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet.

Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Artikel fra BioMar magasinet, efteråret 2010 Sikkerhed af el-installationer og alarmer på fiskeopdræt Færre strømsvigt, færre driftsforstyrrelser, færre alarmer... mere ro i sindet. Siden 1960'erne har

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Mekanisk indbrudssikring

Mekanisk indbrudssikring August 2010 Mekanisk indbrudssikring Kravspecifikationer til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt:

Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt: Legepladssikkerhed. VisitDenmark 21/11-2005 Soc. Pæd. Mogens T. Jensen, Legestafetten. 1 1. Regelsæt: 1.1 EU GPSD See document: ps01_dk.pdf Harmoniserede standarder Sidst revideret: 2005-02-08 Før den

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN.

5-1. Prøver og recertificering. Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. 5-1 Prøver og recertificering Der skelnes mellem syv påtegninger/certifikater i svejsepasset: BASIS, PLADE, RØR, UVE, USME, GAS og MEMBRAN. BASIS = Svejsning af tykvæggede plastmaterialer ved metoderne

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Tagdækninger. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/002 8. udgave Januar 2014 Tagdækninger MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger... 3

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6

Akkreditering til certificering Nr. : AMC 15 samt til verifikation Dato : 2015.05.08 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 - Omfang af DANAK s bedømmelsesaktiviteter (Markbesøg) Side : 1/6 Indledning Akkreditering til certificering samt til verifikation omfatter, at DANAK udfører bedømmelse/overvågning af certificeringsorganers/verifikatorers

Læs mere

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012

Spillemyndighedens krav til akkrediterede testvirksomheder. Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Version 1.3.0 af 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Myndighed... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Målgruppe... 4 1.4 Version... 4 1.5 Henvendelser... 4 2 Certificering... 5 2.1 Rammer for certificering...

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere