Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni ) Byrådsmødet den 31. august ) Byrådsmødet den 8. februar ) Byrådsmødet den 14. marts 1940 Uddrag fra byrådsmødet den 22. juni side 5 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Indstilling angaaende Overenskomst vedrørende Oprettelse og Drift af en neurologiskneurokirurgisk Afdeling ved Kommunehospitalet. Følgende Overenskomst forelaa: "I Anledning af den i Sundhedsstyrelsen den 10. d. M. førte Forhandling mellem Repræsentanter for Aarhus Kommune og undertegnede Repræsentanter for Indenrigsministeriet og Finansministeriet udbeder vi os Bekræftelse af, at der som Resultat af Forhandlingerne forelægges henholdsvis Aarhus Kommunalbestyrelse og de interesserede Ministerier følgende Forslag til en Ordning, hvorefter Staten yder et aarligt Tilskud til Aarhus Kommune til Drift af en neurologiskneurokirurgisk Afdeling ved Aarhus Dette dokument er fra Side 1 af 9

2 Kommunehospital. Aarhus Kommune opfører i Tilknytning til Aarhus Kommunehospital den fornødne Bygning og bekoster alt fornødent Udstyr til Drift af en neurologiskneurokirurgisk Afdeling, beregnet til 80 Sengepladser, hvoraf de 30 Sengepladser til neurokirurgiske Patienter. Betalingstaksterne fastsættes indtil videre til 4 Kr. pr. Sygedag for almindelige Patienter paa Fællesstue og 2 Kr. pr. Sygedag for Medlemmer af statsanerkendte Sygekasser. For Enestuepatienter, hvorved forstaas Patienter, der selv begærer Enestue, fastsættes Betalingen til 12 Kr. pr. Sygedag. Forsaavidt der foretages Forandring i Taksterne for Patienternes Betaling, vil der være at foretage den deraf flydende Ændring i den nedenfor nævnte Tilskudstakst. Idet Afdelingens Drift iøvrigt i enhver Henseende foregaar for Aarhus Kommunes Regning, ydes der fra Statens Side et aarligt Driftstilskud, som beregnes efter følgende Regler: Med Udgangspunkt i Regnskabsaaret 1936/ 37 fastsættes der et Tilskudsbeløb, svarende til 9 Kr. pr. Sygedag for neurologiske og neurokirurgiske Patienter paa den nævnte Afdeling. Denne Tilskudstakst skal dog fra og med Regnskabsaaret 1940/41 reguleres saaledes, at den forhøjes eller nedsættes med samme Procent, hvormed Rigshospitalets Udgift pr. Sygedag i Henhold til Beregningen i den aarlige Medicinalberetning er højere eller lavere i Aaret 1940/41 end i Aaret 1936/37. En tilsvarende Regulering foretages derefter hvert 3. Aar. Det forbeholdes herved, at den nævnte Beregning af Rigshospitalets Udgift pr. Sygedag fremdeles foretages paa samme principielle Beregningsgrundlag som den for Aaret 1936/37 benyttede, idet der i modsat Fald efter Forhandling mellem Indenrigsministeriet og Aarhus Kommune foretages en Ændring af Tilskudstaksten saaledes, at der opnaas samme Resultat som ved en uforandret Beregning af Rigshospitalets Udgift pr. Sygedag. Ved alle Omberegninger af Tilskudstaksten oprundes der til hele Øre. Fra det Tidspunkt, da Afdelingen aabner for Drift, og indtil der foreligger endelig Opgørelse over Statstilskudet for et fuldt Regnskabsaar, ydes der for hvert af Finansaarets Kvartaler bagud et á conto Tilskud svarende til 9 Kr. pr. Sygedag, beregnet at et anslaaet aarligt Antal af Sygedage. Derefter beregnes áconto Udbetalingerne til enhver Tid som 1/4 af det senest opgjorte endelige Statstilskud for et Regnskabsaar. Efter Udgangen af hvert Regnskabsaar tilstiller Aarhus Kommune Indenrigsministeriet en af Dette dokument er fra Side 2 af 9

3 de paagældende Overlæger attesteret Opgørelse over Antallet af Sygedage i det foregaaende Regnskabsaar for neurologiske og neurokirurgiske Patienter paa den nævnte Afdeling, hvorefter endelig Regulering af Statstilskudet finder Sted." Fra Budgetudvalget forelaa følgende Indstilling: "Budgetudvalget indstiller til Byraadets Vedtagelse, at Kommunen for sit Vedkommende tiltræder Overenskomsten. Da man ikke er fuldt Herre over de til Bygninger og Inventar medgaaende Beløbs Størrelse, gaar Udvalget ud fra, at der vil finde en Forhandling Sted om det til Forrentningen pr. Sygedag beregnede Beløb, saafremt Udgiften væsentlig overstiger Kr." Borgmesteren forelagde Sagen og meddelte, at der havde været ført mange Forhandlinger med Ministerierne om denne Sag, og nu var man enedes om det foreliggende Forslag. K. Mousten henviste til det foreliggende Overenskomstforslag. Der var Tale om en Afdeling paa 80 Senge, der skulde modtage Patienter fra hele Jylland. Kommunen skulde have 9 Kr. pr. Sygedag, og der skulde betales 2 Kr. pr. Dag for Sygekassepatienter og 4 Kr. for Selvbetalere, medens Patienter paa Enestuer betaler 12 Kr. Der vilde eventuelt blive en Stigning i Statstilskudet paa de 9 Kr. i Forhold til en eventuel Stigning paa Rigshospitalet; man vidste ikke endnu, hvor meget det vilde beløbe sig til; men der kunde nok regnes med et ret betydeligt Beløb. ca. 2 V2 Kr. pr. Dag, altsaa ialt IIV2 Kr. Kommunens Hospitalsudgifter var ca. 7 Kr. pr. Dag, og der blev altsaa ca. 4,50 Kr. tilovers. Dette kunde dog næppe helt dække de Udgifter, Kommunen skal afholde, da det var noget dyrere at drive en saadan Afdeling end et almindeligt Hospital. Indirekte vilde Kommunen have Fordel af Hospitalet, og man havde tillige i Forvejen en lille Afdeling paa en halv Snes Patienter, som vilde gaa over paa den ny Afdeling, hvilket jo vilde aflaste Kommunen. I Universitetsbetænkningen stod, at Kommunen skal oprette visse Specialafdelinger, deriblandt en Nerveafdeling, og den slap man altsaa for at indrette, naar man fik Hospitalet. Selv om der maaske ikke blev fuld Dækning for Kommunens Udgifter, var Overenskomsten dog saaledes, at Byen kan være vel tjent dermed, og det vilde sikkert være umuligt at faa den bedre, hvis Byen ønskede at faa Hospitalet. Borgmesteren pegede paa, at Aarhus skal udrede Kr. til Opførelse af Bygningen, og man havde ment det rigtigst at indsætte en Bestemmelse om, at saafremt Byggeriet væsentlig overstiger Kr., skal der forhandles om yderligere Tilskud fra Statens Dette dokument er fra Side 3 af 9

4 Side. Paa den anden Side var der visse Ting som Kedelanlæg, Personale og Kontorhold, der ikke fordyrede de nuværende Hospitalsudgifter særlig, og deri laa naturligvis en Fordel for Kommunen. Vald. Kloster var stort set enig med Hr. Mousten. Men Taleren havde den Opfattelse, at man kunde have faaet Overenskomsten bedre fra første Færd, hvor det næsten blev stillet i Udsigt, at Kommunen kunde faa det hele gratis. Man regnede fra først af med en Byggeudgift paa Kr., og det var derfor forkert, at det senere var rettet til Kr. En senere Forhandling om Sagen, hvis Byggeudgiften blev større, stod der ikke noget om i selve Overenskomsten, og Taleren havde ikke det bedste Haab om, at en saadan Forhandling med Finansministeren vilde nytte. Det vilde være korrekt at rette Tallet til Kr. og saa kræve yderligere Forrentning af det Beløb, som Bygningen kom til at koste derudover. K. Mousten syntes, at det kunde være lige meget, om man beregnede Renten af eller Kr., naar Tilskudet var fastsat til 9 Kr. pr. Sygedag. Borgmesteren gjorde opmærksom paa, at de Kr. var paa Tale i 1938, og der var sket nogen Stigning siden. Vald. Kloster svarede, at ved Mødet i København forelaa Summen Kr. Deraf regnede Mousten 4 ½ %, og paa det Grundlag kom man til 9 Kr. pr. Dag. Kontorchef Dige regnede med 5 % af Kr. og kom ogsaa til 9 Kr., saa det stemte daarligt sammen. Borgmesteren oplyste, at man ikke havde turdet fastholde de Kr., hvis man vilde have Hospitalet; men de Kr. maatte være Maximum, og hvad der eventuelt kom derudover, maatte der forhandles om. Vald. Kloster troede ikke, at Hospitalet kunde lægges andre Steder end i Aarhus, baade af Hensyn til Universitetet, og fordi det var det mest centrale Sted i Jylland. Det vilde blive meget dyrere at bygge i København. Man burde have fastholdt de Kr. K. Mousten meddelte, at de først tilbød at yde Aarhus et Tilskud svarende til, hvad det kostede paa de mindre Sygehuse i Provinsen, medens Repræsentanterne fra Aarhus holdt paa, at det skulde være Udgiften i København, der skulde lægges til Grund. Saa enedes man om 9 Kr. pr. Sygedag, og naar Forrentningen var indenfor dette Beløb, var Byggeprisen i den Forbindelse ligegyldig. Hvis man kunde være sikker paa, at Aarhus i alle Tilfælde fik Hospitalet, burde man ikke være gaaet ind paa Overenskomsten; men det var Dette dokument er fra Side 4 af 9

5 ikke givet. J. R. Fanger beklagede, at Aarhus skulde stilles anderledes end København; men det var Tendensen, at der fra Statens Side lægges mere og mere over paa Kommunerne. Men selv om Byen fik nogen Udgift udover de 9 Kr., var det selvfølgelig en Fordel at faa Hospitalet. Taleren mente, at man godt kunde fastholde de Kr., hvis det var en Forudsætning fra Kommunens Side, saa kunde de 9 Kr. til Gengæld nedsættes, hvis Byggeomkostningerne blev under Kr.; men det skete vel næppe. Borgmesteren oplyste, at Finansministeren stærkt fremhævede, at der ikke var Tale om Universitetet i den Forbindelse, og at Hospitalet lige saa godt kunde ligge i København eller i Sønderjylland. Taleren havde forsaavidt ikke noget imod, at Tallet rettes til Kr. men det vilde næppe betyde noget. Val d. Kloster svarede, at Finansministeren ikke var alene om at afgøre dette Spørgstnaal, idet ogsaa Undervisningsministeren var med, og Medicinaldirektøren holdt stækt paa, at det burde ligge i Aarhus. Borgmesteren bemærkede, at Kloster jo havde været med til Forhandlingerne og godt vidste, hvorledes Landet laa. K. Mousten var klar over, at hvis Provinsen vilde have saadanne Institutioner, skulde man altid stilles ringere end København. Taleren vilde fraraade at lave om paa Overenskomsten. J. R. Fanger mente, at man ogsaa kunde være for bange for ikke at faa saadanne Ting. Taleren kunde tænke sig, at man satte Kr. og saa maaske kunde gaa til Kr. uden at stille Krav; men hvis det blev Kr., maatte man forbeholde sig, at Tilskudet forhøjes. Borgmesteren svarede, at man enten maatte rette det til Kr. eller fastholde de Kr. og eventuelt stemme derom. Stecher Christensen henstillede at tiltræde Forslaget, som det foreligger. Der var ført saa mange Forhandlinger om denne Sag, og naar man nu fra alle Sider var enedes om dette, vilde Staten staa meget stærkt, hvis der igen skulde forhandles. Man vilde sikkert sige, at der er ikke noget at forhandle om, naar der er sluttet en Overenskomst, saa det vilde blot forhale Sagen. Vald. Kloster havde ikke stillet noget Forslag, som krævede Afstemning, men blot ment at Dette dokument er fra Side 5 af 9

6 man skulde have staaet fast ved de Kr. Taleren nærede ikke samme Ængstelse som Borgmesteren og Mousten for, at man her skulde forbigaa Aarhus. Stecher Christensen henstillede at vedtage Overenskomsten, saa kunde de Herrer maaske senere forsøge, om der kan skaffes bedre Vilkaar. Borgmesteren erklærede, at det gik ikke paa den Maade. Hvis man vedtog Overenskomsten, kunde man ikke forsøge at opnaa noget andet. Stecher Christensen: Det er et lukket Møde, og ingen ved, hvad vi vedtager! Borgmesteren svarede, at det skulde meddeles Ministeriet, hvad Byraadet vedtager. Kai Blicher: Hvis det nu koster 1 Mill. Kr, hvad saa? Borgmesteren pegede paa, at man havde forbeholdt sig en Forhandling om det overskydende Beløb, hvis det oversteg Kr.; det stod i Redegørelsen, som blev tilsendt Ministeriet. Naar der ikke forlangtes Afstemning, maatte man altsaa henholde sig til Udvalgets Indstilling. Indstillingen vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 31. august side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Skrivelse fra Indenrigsministeriet angaaende Overenskomsten med Kommunen om Drift af en neurologisk - neurokirurgisk Afdeling ved Kommunehospitalet. Følgende Skrivelse forelaa. "I Skrivelse af 23. Juni d. A. til Sundhedsstyrelsen angaaende Forslagtil en Overenskomst med Aarhus Kommune vedrørende Driften afen neurologisk - neurokirurgisk Afdeling ved Aarhus Kommunehospital har Byraadet taget Forbehold med Hensyn til det til Forrentning pr. Sygedag beregnede Beløb, saafremt den samlede Udgift ved Bygningens Opførelse og Montering væsentlig overstiger det forudsatte Beløb af Kr. I denne Anledning skal man meddele, at Indenrigsministeriet forudsætter, at Etableringen gennemføres for Kr., for saa vidt der ikke indtræder uforudseelige Forhold, Dette dokument er fra Side 6 af 9

7 saaledes at der kun, hvis dette skulde blive Tilfældet, vil blive Spørgsmaal om Ændring af det til Forrentningen beregnede Beløb. Man udbeder sig en Udtalelse om, hvorvidt Byraadet er enigt heri." Budgetudvalget indstiller attilræde Skrivelsen. Borgmesteren henviste til den tidligere Behandling af Sagen, hvor Byraadet indsatte den Tilføjelse, at saafremt Prisen væsentlig oversteg Kr., skulde der forhandles om yderligere Tilskud fra Statens Side. Nu forelaa der et Svar herpaa, som man vel maatte tiltræde. I. C. Sørensen kunde paa Gruppens Vegne tiltræde det, men man var ikke helt tilfreds med det opnaaede Resultat. Forholdet var vel det, at hvis Hospitalet skulde have ligget i København, havde Staten betalt det hele, men i Provinsen maatte man altid bidrage til saadanne Ting. Det var et stort Beløb, som Kommunen skulde hæfte for, og naar man saa, hvad Staten ydede i København, var det ikke retfærdigt. Taleren vilde anbefale, naar der engang kom en Arkitekt, da at faa et specificeret Overslag frem og holde sig indenfor dette, og man maatte saa i hvert enkelt Tilfælde tage Stilling til, om det er noget, Staten eller Kommunen skal betale. Udgifter, som skydtes Krigsfare, Kronesænkning o. lign., maatte vel henregnes til ekstraordinære Forhold, som Staten skal yde Erstatning for. Borgmesteren svarede, at Overenskomsten tidligere var vedtaget i Byraadet, og saa maatte man jo gaa med dertil. De af Landsretssagføreren nævnte Ting maatte sikkert kaldes uforudseelige Udgifter, der skulde erstattes. Taleren havde talt med Indenrigsministeren om Sagen, og man var enedes om en Forhandling, hvis det anslaaede Beløb ikke kunde holde. Indstillingen vedtoges. Uddrag fra byrådsmødet den 8. februar side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Skrivelse fra Indenrigsministeriet med ændret Forslag til Overenskomst angaaende Opførelse af den neurologiskneurokirurgiske Afdeling ved Kommunehospitalet. Dette dokument er fra Side 7 af 9

8 Fra Sygehusudvalget forelaa Forslag om følgende Ændringer til Overenskomsten: 2, Stk. 1. Tilføjelse: Byraadet forbeholder sig at lægge en Bygning i Tilslutning til neurologisk Afdeling, dog saaledes, at Afdelingens Selvstændighed ikke forrykkes derved. 6, Stk. 4, Linie 3: Ordet "Procent" ændres til "Beløb". 6, Stk. 4, Linie 6: "hvert 3. Aar" ændres til "hvert Aar". 6, Stk. 5, Linie 4: Ordet "bagud" ændres til "forud". 7, Linie 1: Efter Ordet "Statens" tilføjes "eller Aarhus Byraads". Fra Indenrigsministeriet forelaa følgende Skrivelse: "Efter Modtagelsen af Byraadets Skrivelse af 5. d. M. skal man hoslagt tilstille Byraadet et ændret Forslag til Overenskomst mellem Indenrigsministeriet paa Statskassens Vegne og Aarhus Byraad paa Aarhus Kommunes Vegne angaaende Indretning af en neurologisk og neurokirurgisk Afdeling ved Aarhus Kommunehospital. Det bemærkes, at der i Forslaget er optaget de af Byraadet i fornævnte Skrivelse foreslaaede Ændringer og Tilføjelser til Overenskomstens 2, Stk. 1, 6, Stk. 4, Linie 6, og 7, hvorimod Indenrigsministeriet ikke har kunnet tiltræde de til 6, Stk. 4, Linie 3, og Stk. 5, Linie 4 stillede Ændringsforslag. Forsaavidt angaar Byraadets Bemærkning med Hensyn ti! Forslagets 6, sidste Stk., vedrørende Overskridelse af Etableringsudgifterne skal man meddele, at Indenrigsministeriet er enig i, at Forholdene ved Aftalens Indgaaelse i Juni 1939 lægges til Grund ved en eventuel Forhøjelse af den aftalte Tilskudstakst. Saafremt Byraadet kan tiltræde det saaledes ændrede Forslag, skal man anmode Byraadet om at underskrive og derefter tilbagesende Overenskomsten hertil. Naar Overenskomsten tillige er underskrevet af Indenrigsministeriet, vil en bekræftet Genpart af denne blive tilstillet Byraadet." Borgmesteren meddelte, at Sygehusudvalget havde ønsket enkelte Ændringer i Overenskomsten, og Ministeriet var gaaet med til nogle af disse, hvorefter man anbefalede at godkende Overenskomsten. Tiltraadtes. Dette dokument er fra Side 8 af 9

9 Uddrag fra byrådsmødet den 14. marts side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde Til første side Indenrigsministeriets Godkendelse af Overenskomsten angaaende Indretning af en neurologisk og neurokirurgisk Afdeling ved Kommunehospitalet. Toges til Efterretning. Dette dokument er fra Side 9 af 9

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_5-1933) Originalt emne Aarhus Museum Aarhus Teater Begravelsesvæsen Begravelsesvæsen i Alm. Belysningsvæsen Bevillingsnævn Biblioteker Boligforeninger Brandkommission

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 588-1930) Originalt emne Marselisborg Skole Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. december 1930 2) Byrådsmødet den 5. februar 1931 Uddrag

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 554-1920) Originalt emne Forskellige Næringsdrivende Kommunens Hospitalsvæsen i Almindelighed Næringsvæsen Sundhedskommission Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 517-1923) Originalt emne Den gamle By Museer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. november 1923 2) Byrådsmødet den 21. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 11_17-1918) Originalt emne Jorder Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1919 2) Byrådsmødet den 13. marts 1919 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 577-1929) Originalt emne Aarhus Amt Aarhus Amtssygehus Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Erhvervelse af Grunde og Jorder Gader Jorder Kommunens

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere