STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER"

Transkript

1 STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR DIGITALE PROJEKTER - en del af Leveringsaftalen for digitale projekter Version 2.0, Juni 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Præambel Aftalen Leverancen Underleverandører Anvendelse af underleverandører Information Loyal informationsforpligtelse Dokumentation Informationsmateriale fra producenter/licensudbydere Bureauets egne ydelser og produkter Bureauets forpligtelser Udførende team Informationspligt ved ændringer Rettigheder Teknologi og rådgivning Kundens forpligtelser Projektdeltagere Informationspligt Mødedeltagelse Test og godkendelse Adgang til information Rettigheder Teknologi Undervisning Levering Klar til drift Leveringstidspunkt Mangler Mangler... 9 Side 2 af 24

3 9.2 Væsentlige mangler Afhjælpning af mangler Ændringer foretaget af Kunden eller tredjemand Pris Prismodel Forhold, som pris og tidsplan ikke inkluderer Ændringer Ændringer af Aftalen Væsentlige ændringer fra budget Ændringer af timepriser Ændringer af tredjeparts software Fakturering Fakturering Eksterne omkostninger Afbestilling Delleverancer Kompensation Kundens rettigheder Kundens rettigheder Programmel Bureauets rettigheder Programmel Open source-software Rettigheder ved aftalens ophævelse Tredjemandsrettigheder Ansvar for lovgivning m.v Produktansvar Fortrolighed Reklamationspligt Mangler, som burde være opdaget under acceptfristen Mangler, som først kunne opdages efter acceptfristen Væsentlige mangler Et-årig reklamationspligt Side 3 af 24

4 21. Anden teknisk leverandør Misligholdelse Erstatningsansvar Ansvarsbegrænsning Erstatning ved forsinkelse Force Majeure Overdragelse Ophør Tvist Bilag 1: Prismodeller Indledende Fast pris, fast leverance ("Fastpris-modellen ) Fast pris, variabel leverance ("Timeboxing-modellen") VARIABEL PRIS, VARIABEL LEVERANCE ("ESTIMAT-MODELLEN ) Shared Risk ( target Cost-modellen ) Shared Risk ( Max Pris-modellen ) Overskridelse af estimat Ændringer af estimat Side 4 af 24

5 1. PRÆAMBEL Disse standardvilkår og betingelser for projekter er et bilag til Leveringsaftalen for digitale projekter, og udgør sammen med leveringsaftalen og andre bilag den samlede aftale, herefter kaldet "Aftalen". Parterne er enige om at samarbejde med en positiv, professionel og ansvarlig holdning under hele forløbet. Parterne vil yde en betydelig indsats for at opnå det bedst mulige resultat. Parterne vil udvise den fleksibilitet, som må anses for rimelig og sædvanlig ved gennemførelse af digitale projekter. 2. AFTALEN 2.1 LEVERANCEN Aftalen omfatter de ydelser, projekter, løsninger mv. (herefter kaldet "Leverancen"), som er beskrevet i Leveringsaftalen for digitale projekter eller anden tilsvarende aftale. Kundens skriftlige accept er påkrævet, inden Leverancen igangsættes af Bureauet. 3. UNDERLEVERANDØRER 3.1 ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER Bureauet er berettiget til at anvende underleverandører. Der påhviler Bureauet samme ansvar for sådanne underleverandørers ydelser og leverancer, som gælder for Bureauets egne ydelser og leverancer i henhold til Aftalen. 4. INFORMATION 4.1 LOYAL INFORMATIONSFORPLIGTELSE Parterne skal løbende informere hinanden skriftligt om ethvert forhold, der skønnes at have betydning for gennemførelse af et hensigtsmæssigt kontraktforløb i så god tid, at den anden part har mulighed for at tilpasse sig den fremtidige situation. 5. DOKUMENTATION 5.1 INFORMATIONSMATERIALE FRA PRODUCENTER/LICENSUDBYDERE Side 5 af 24

6 I enhver leverance medfølger, medmindre andet er udtrykkeligt angivet, alene den dokumentation for anvendelse, som medfølger fra de respektive producenter/licensudbydere. 5.2 BUREAUETS EGNE YDELSER OG PRODUKTER Udvikling af Bureauets egne ydelser og produkter dokumenteres alene med inlinekommentering. Udvikling af yderligere dokumentation, f.eks. brugermanualer, undervisningsmateriale mv. skal aftales specifikt og honoreres særskilt. 6. BUREAUETS FORPLIGTELSER 6.1 UDFØRENDE TEAM Bureauet forpligter sig til så vidt muligt at stille det præsenterede team til rådighed inden for Leverancens rammer, herunder i form af projektledelse og projektstyring. Hvis personer fra det præsenterede team forlader Bureauet, eller af anden grund ikke kan være tilknyttet Leverancen, er Bureauet ansvarlig for at sikre, at nye medlemmer af Bureauets team har tilsvarende kompetencer, og at de får en indføring i Leverancen. Denne indføring sker for Bureauets egen regning. 6.2 INFORMATIONSPLIGT VED ÆNDRINGER Bureauet forpligter sig til at meddele Kunden, når ændringer eller uforudsete forhold får indflydelse på de aftalte forhold Når der arbejdes efter estimater/fast tidsforbrug, forpligter Bureauet sig til at kommunikere væsentlige ændringer af estimater hurtigst muligt til Kunden. Formodning om ændringer skal kommunikeres af Bureauet uden ugrundet ophold Bureauet forpligter sig til at indgå i dialog med Kunden om eventuelle ønsker til ændringers indflydelse på Leverancens leveringstidspunkt og pris. 6.3 RETTIGHEDER Bureauet forpligter sig til at sikre, at alle nødvendige rettigheder og licenser til fotos, software og andre rettighedsbeskyttede materialer, som Bureauet anvender i Leverancen, er til stede i overensstemmelse med den aftalte eller forudsatte brug. Side 6 af 24

7 6.4 TEKNOLOGI OG RÅDGIVNING Bureauet forpligter sig til at kunne dokumentere hvilke kodningsstandarder, Bureauet benytter Bureauet forpligter sig til at rådgive om tekniske standarder, hardware og software, der har relevans for Leverancen Bureauet forpligter sig til at indgå som rådgiver for Kunden i forbindelse med eventuelle køb af hardware- og/eller softwareprodukter, samt ved udvælgelse af Open Source-moduler og -komponenter. Bureauet hæfter på ingen måde, og yder ikke nogen form for reklamationsret, for sådanne produkter. 7. KUNDENS FORPLIGTELSER 7.1 PROJEKTDELTAGERE Kunden forpligter sig til at stille egne projektdeltagere og andre interessenter med den nødvendige viden og kompetencer til rådighed på de aftalte tidspunkter og i det nødvendige omfang. Kunden er ansvarlig for ledelse og koordinering af alle Kundens interessenter, herunder deres kommunikation med Bureauet. 7.2 INFORMATIONSPLIGT Kunden forpligter sig til så vidt muligt at holde Bureauet opdateret om kommende budgetter og planer, der kan påvirke Leverancen Kunden forpligter sig til at respondere på modtagne dokumenter og forespørgsler uden ugrundet ophold, så tidsplanen kan overholdes. 7.3 MØDEDELTAGELSE Kunden forpligter sig til at deltage i de aftalte møder. Både dem i tidsplanen og ad-hoc møder. 7.4 TEST OG GODKENDELSE Kunden forpligter sig til at medvirke til test og godkendelse af Bureauets ydelser. 7.5 ADGANG TIL INFORMATION Side 7 af 24

8 7.5.1 Kunden forpligter sig til at give adgang til tilgængelig produktinformation, nødvendige systemer, brugerinformation, websiteanalyser og enhver eksisterende strategisk dokumentation, som er aktuel og relevant for udførelse af Leverancen Kunden forpligter sig til at forsyne Bureauet med godkendte elektroniske filer med logoer, produktbilleder og skriftligt indhold Kunden forpligter sig til at være ansvarlig for nøjagtighed af udleveret materiale og de nødvendige godkendelser af al indhold. 7.6 RETTIGHEDER Kunden forpligter sig til at være i besiddelse af alle nødvendige rettigheder og licenser til materiale, udleveret til Bureauet. 7.7 TEKNOLOGI Kunden forpligter sig til, i samarbejde med Bureauet, at kommunikere skriftligt, hvilke udviklingsstandarder, browserkrav eller andre tekniske standarder, som det forventes, at Bureauet skal forholde sig til. Når disse krav er opfyldt, skal det udstyr, programmel og dokumentation, som Bureauet leverer være tilstrækkeligt til, sammen med Kundens itmiljø, at opfylde kravene i Aftalen. Det er en forudsætning for Bureauets opfyldelse af Aftalen, at der ikke forekommer fejl i Kundens it-miljø, som påvirker Bureauets opfyldelse af kravene i Aftalen. 7.8 UNDERVISNING Det er Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning, der muliggør brugen af Leverancen. 8. LEVERING 8.1 KLAR TIL DRIFT Bureauet afleverer Leverancen til Kunden for accepttest af Kunden. Kunden skal udføre accepttesten hurtigst muligt og senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor Bureauet melder Leverancen klar til accepttest. Såfremt denne tidsfrist overskrides uden forudgående aftale mellem Kunden og Bureauet, betragtes Leverancen som accepteret og meldt Klar til drift af Kunden, hvorefter pkt træder i kraft. Side 8 af 24

9 8.1.2 Når Bureauet har rettet alle væsentlige mangler (som defineret i pkt ), der blev fundet i Kundens accepttest, så er Leverancen Klar til drift. Bureauet skal meddele Kunden, når Leverancen er Klar til drift. 8.2 LEVERINGSTIDSPUNKT Levering er sket rettidig, når Leverancen er Klar til drift (jf. pkt ) på det aftalte leveringstidspunkt og -sted. Bureauet forpligter sig til at levere rettidig, medmindre Kundens forhold forhindrer, at tidsplanen kan overholdes Bureauet bærer risikoen for Leverancen, indtil den er Klar til drift. Sker overtagelsen før Leverancen er Klar til drift, overgår risikoen til Kunden på overtagelsesdagen, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. 9. MANGLER 9.1 MANGLER Er Leverancen ikke udført i overensstemmelse med Aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med Kundens eventuelle skriftlige anvisninger, som Bureauet har accepteret, foreligger der en mangel Leverancen skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge Aftalen. Såfremt en fejlfunktion ved det leverede skyldes forhold, som hidrører fra Kundens øvrige programmel og udstyr eller forhold, som skyldes, at andre end Bureauet har tilpasset eller udført vedligeholdelse til Leverancen, anses dette ikke som en mangel, og Bureauet kan således ikke drages til ansvar herfor Hvis Bureauet kan godtgøre, at manglen skyldes forhold, som Bureauet ikke havde viden om på tidspunktet for Aftalens indgåelse, kan Bureauet ikke drages til ansvar herfor. Det arbejde, Bureauet skal levere, er altså den version af det aftalte software, som er gældende den dato, hvor Bureauets udvikling påbegyndes (aftale tidspunktet). Hvis den leverede ydelse på leveringstidspunktet ikke kan integreres med systemer, som er ændret efter aftaletidspunktet, er dette således ikke at anse som en mangel. Kunden bærer således risikoen for ændringer i de systemer, som Bureauets arbejde efterfølgende skal integreres med. Side 9 af 24

10 9.1.4 Lider Leverancen af en mangel, skal Kunden give Bureauet skriftligt meddelelse herom i overensstemmelse med pkt VÆSENTLIGE MANGLER Der foreligger en væsentlig mangel, når manglen medfører uoprettelige forhold, forhindrer, at Leverancen kan opfylde Kundens forretningsmål, som beskrevet i Leveringsaftalen eller på afgørende vis leverer forkerte informationer til brugerne. Det vil sige forhindrer brugerne i at anvende Leverancen, og hvis rettelse ikke kan udskydes uden, at dette vil være til væsentlig ulempe for Kunden Mangler, der kan løses ved at benytte andre datainput eller metoder end oprindeligt aftalt mellem Parterne, regnes ikke som væsentlige mangler. 9.3 AFHJÆLPNING AF MANGLER Hvis der foreligger mangler, prioriteres disse i en skriftlig aftale med tilhørende afleveringsfrister mellem Bureauet og Kunden senest 5 hverdage efter udløb af reklamationsfristen jf. pkt Afhjælpning af manglerne gennemføres hurtigst muligt i henhold til den skriftlige aftale med tilhørende afleveringsfrister, som er godkendt af Kunden. 10. ÆNDRINGER FORETAGET AF KUNDEN ELLER TREDJEMAND Bureauet fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt den ændres af Kunden eller tredjemand inden leveringen, efter levering eller efter Kundens overtagelse, jf. pkt , uden Bureauets forudgående skriftlige godkendelse af ændringen. 11. PRIS 11.1 PRISMODEL Prisen kan enten være fast eller fleksibel, alt afhængigt af hvorledes projektet gennemføres, jf. Bilag 1: Prismodeller FORHOLD, SOM PRIS OG TIDSPLAN IKKE INKLUDERER Priser og tidsplaner specificeret i Aftalen inkluderer ikke det arbejde, der kræves for at rette fejl, som Kunden måtte lave. Såfremt Kunden skifter ud i sine projektdeltagere, kan Side 10 af 24

11 Bureauet kræve særskilt betaling for den ekstra tid, som medgår til at sætte nye deltagere ind i Leverancen. 12. ÆNDRINGER 12.1 ÆNDRINGER AF AFTALEN Ændring i Aftalen kan kun ske ved skriftlig meddelelse, som den anden part skriftligt accepterer VÆSENTLIGE ÆNDRINGER FRA BUDGET Såfremt Bureauet bliver opmærksom på en væsentlig ændring fra det aftalte budget, skal Bureauet give Kunden skriftlig besked herom, inden arbejdet fortsættes ÆNDRINGER AF TIMEPRISER Ændringer i Bureauets gældende timepriser kan ske årligt og meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel ÆNDRINGER AF TREDJEPARTS SOFTWARE Tredjeparts software, herunder browsere mv. ændres ofte uden forvarsel. Sådanne ændringer kan afstedkomme fejl og forstyrrelser på software, udviklet af Bureauet. I det omfang Leverancen inkluderer bestemte software-løsninger eller integration med bestemte softwareleverandører, vil Aftalen kun inkludere den version af det aftalte software, som er "live" den dato, hvor Bureauets udvikling starter. Alle ændringer til software, som ikke er kontrolleret af Bureauet, er ikke inkluderet i tilbuddet. Nødvendige tilrettelser af Leverancen vil blive faktureret separat efter aftale. 13. FAKTURERING 13.1 FAKTURERING Betaling følger den fastsatte betalingsplan. Ved for sen betaling er Bureauet berettiget til at debitere Kunden et rykkergebyr samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler Kunden kan forlange en fuldstændig timeopgørelse over de forbrugte timer som faktureringsgrundlag. Side 11 af 24

12 Indkøb foretaget af Bureauet på vegne af Kunden til brug for Leverancer (eksterne omkostninger) kan faktureres straks Den samlede eller resterende kontraktsum forfalder til betaling senest på overtagelsesdagen medmindre andet er aftalt i betalingsplanen Alle priser er i danske kroner, medmindre andet fremgår af Aftalen EKSTERNE OMKOSTNINGER Bureauet er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører For så vidt angår rejseaktiviteter (fx tog, færge, fly, hotel, forplejning), så afregnes disse i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller efter Statens til enhver tid gældende takster. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres med 70 % af gældende timepriser Kunden skal desuden betale alle andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte efter Aftalens indgåelse. 14. AFBESTILLING 14.1 DELLEVERANCER Afbestilling af delleverancer skal ske skriftligt og indebærer, at Bureauet indstiller igangværende arbejde på den aktuelle del af Leverancen, og så vidt muligt begrænser omkostningerne for Kunden. Kunden betaler omkostninger og medgået tid, der allerede er afholdt, samt Bureauets tidsforbrug forårsaget af afbestillingen efter Bureauets gældende timepriser KOMPENSATION Endvidere kan Bureauet kræve en rimelig kompensation, dog maksimalt 15 % af den resterende del af kontraktsummen. Afbestilling af hele leverancen betragtes som en opsigelse af Aftalen og reguleres efter pkt KUNDENS RETTIGHEDER 15.1 KUNDENS RETTIGHEDER Side 12 af 24

13 Alle kundedata, som er registreret i Leverancens systemer, tilhører Kunden PROGRAMMEL For programmel af enhver art gælder rettighedsindehaverens (producentens) til enhver tid gældende licensbetingelser, medmindre andet er udtrykkeligt angivet For programmel, der udvikles eller tilpasses (videreudvikles) af Bureauet under Leverancen, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen uden tidsmæssige eller geografiske begrænsninger. Kunden kan frit bearbejde og udvikle på Leverancen, herunder ved hjælp fra tredjemand. 16. BUREAUETS RETTIGHEDER 16.1 PROGRAMMEL For programmel, der udvikles eller tilpasses under denne aftale, erhverver Kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen. Aftalen forhindrer ikke Bureauet i at udføre tilsvarende ydelser og leverancer for andre kunder. Med respekt for Kundens rettigheder, forretningshemmeligheder og fortrolig information er Bureauet berettiget til frit at videreudvikle, benytte og udnytte den generelle viden og knowhow samt værktøjer, koder, teknikker, ideer og anden information mv., som Bureauet har anvendt, udviklet eller erhvervet i forbindelse med Leverancen I det omfang fortrolige oplysninger og/eller forretningshemmeligheder indgår i programmellet, skal de fjernes, før Bureauet kan udnytte programmellet i andre kommercielle sammenhænge OPEN SOURCE-SOFTWARE Hvad angår Open Source-software kan Parterne aftale skriftligt at gøre udviklet software tilgængeligt for offentligheden Hvis der indgår Open Source-software i Bureauets Leverance, opnår Kunden de rettigheder hertil, som fremgår af de til enhver tid gældende licensbetingelser for det relevante Open Source-software. Bureauet er ikke ansvarlig for fejl i Open Source-software eller andre forhold, som medfører, at Bureauet skal udføre rettelser eller yderligere arbejde vedrørende det konkrete Open Source-software. Side 13 af 24

14 16.3 RETTIGHEDER VED AFTALENS OPHÆVELSE Såfremt Aftalen ophæves helt eller delvist, tilbagegår enhver af Kunden erhvervede rettigheder uindskrænket til Bureauet for den del af Aftalen, der ophæves. Det samme gælder, hvis Leverancen ikke finder sted på grund af force majeure TREDJEMANDSRETTIGHEDER Bureauet indestår for, at Leverancen ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det gælder dog ikke, såfremt Kunden anvender Leverancen, eller delelementer af den, på andre måder eller i videre omfang end aftalt Indeståelsen forudsætter, at Kunden straks giver Bureauet skriftlig meddelelse, når Kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og Kunden bistår Bureauet under sagen i fornødent omfang I det omfang Kunden leverer rettighedsbeskyttet materiale, software og andet til brug for udarbejdelse af Leverancen, kan Bureauet ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemandsrettigheder Såfremt Leverancen medfører, at Kunden udnytter tredjeparts software, påhviler det Kunden at tegne og opretholde licensaftaler eller på anden måde opnå rettighedsindehaverens samtykke til sådan udnyttelse, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af Aftalen. Bureauet skal på Kundens anmodning bistå Kunden i nødvendigt og rimeligt omfang med rådgivning og evt. indkøb af licensaftaler. 17. ANSVAR FOR LOVGIVNING M.V. Bureauet arbejder i overensstemmelse med den danske markedsføringslov ( 1-12). Kunden sikrer, at lovgivning og branchekutymer inden for kundens fagområde iagttages. Kunden orienterer Bureauet skriftligt, og inden arbejdet påbegyndes, om særlige lov- og produktkrav m.v., som Bureauet skal tage højde for. 18. PRODUKTANSVAR Bureauet har produktansvar i henhold til Produktansvarslovens præceptive regler. Bureauet fraskriver sig ethvert andet produktansvar. Side 14 af 24

15 19. FORTROLIGHED Parterne forpligter sig til ikke at videregive oplysninger til tredjepart, som de modtager fra hinanden inden for rammerne af Aftalen, medmindre der er tale om forhold, som er offentliggjort, eller af anden grund naturligt kan bringes videre til tredjemand. Tavshedspligten påhviler ligeledes den respektive parts ansatte og andre, der er beskæftiget med Aftalens udførelse både under og efter udvikling af Leverancen Uanset ovenstående har Bureauet ret til i markedsføringsøjemed og i forbindelse med konkurrencer og prisoverrækkelser at oplyse, at Kunden er kunde hos Bureauet Såfremt der blandt Bureauets øvrige kunder er sådanne, der måtte drive konkurrerende virksomhed med Kunden, skal Bureauet, hvis Kunden specifikt anmoder om dette, etablere og opretholde informationsbarrierer. Disse skal sikre, at der ikke opstår personsammenfald blandt de medarbejdere, der udfører arbejdsopgaver hos henholdsvis Kunden og den konkurrerende virksomhed. 20. REKLAMATIONSPLIGT 20.1 MANGLER, SOM BURDE VÆRE OPDAGET UNDER ACCEPTFRISTEN Mangler, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget under accepttesten, kan ikke senere gøres gældende over for Bureauet MANGLER, SOM FØRST KUNNE OPDAGES EFTER ACCEPTFRISTEN Vil Kunden påberåbe sig en mangel, som ikke blev opdaget og heller ikke burde have været opdaget under accepttesten, skal Kunden give Bureauet meddelelse herom inden for 10 arbejdsdage efter levering, jf. pkt I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen VÆSENTLIGE MANGLER Reglen i pkt gælder dog ikke for væsentlige mangler: 1) som det ikke var muligt for Kunden at opdage under accepttesten, eller inden for 10 dage efter leveringen, jf. pkt , og 2) som Kunden kan bevise var til stede på leveringstidspunktet. Side 15 af 24

16 Såfremt Kunden påberåber sig en mangel, og det efterfølgende viser sig, at manglen ikke skyldes Bureauets leverance, har Bureauet ret til kompensation for de timer, der er anvendt på at undersøge manglen Såfremt ansvaret for manglen ikke kan placeres entydigt ved én part, udgør kompensationen for timer på undersøgelse af manglen alene 50 % af den forbrugte tid ET-ÅRIG REKLAMATIONSPLIGT Har Kunden ikke inden et år efter levering, jf. pkt meddelt, at denne vil påberåbe sig en mangel, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende, medmindre Bureauet har påtaget sig at indestå for genstanden i længere tid eller har handlet i strid med almindelig hæderlighed Såfremt Kunden påberåber sig en mangel, og det efterfølgende viser sig, at manglen ikke skyldes Bureauets leverance, har Bureauet ret til kompensation for de timer, der er anvendt på at undersøge manglen Såfremt ansvaret for manglen ikke kan placeres entydigt ved én part, udgør kompensationen for timer på undersøgelse af manglen alene 50 % af den forbrugte tid Udbedring af mangler efter reklamationsrettens udløb vil blive håndteret som supportopgaver. 21. ANDEN TEKNISK LEVERANDØR Såfremt Leverancen ikke implementeres af Bureauet, afholdes et overleveringsmøde med Kundens tekniske implementeringspartner. Er der behov for yderligere dialog end overleveringsmødet med den tekniske implementeringspartner, afregnes efter anvendt tid i henhold til Bureauets timepriser. 22. MISLIGHOLDELSE Dansk rets almindelige regler regulerer misligholdelse med de undtagelser, der følger af Aftalen. Misligholdelse skal meddeles straks og inden 1 uge fra, at Kunden får eller burde have fået kendskab til misligholdelsen. Misligholdelse meddeles Bureauet skriftligt. Side 16 af 24

17 Misligholder Kunden sine forpligtelser efter punkt 4 eller 7, er Bureauet berettiget til at fakturere Kunden de meromkostninger, som forårsages af Kundens misligholdelse Såfremt en part væsentligt misligholder sine forpligtelser, skal den anden part give 15 dages skriftligt varsel til at bringe misligholdelsen til ophør. Har den misligholdende part ikke bragt misligholdelsen til ophør inden denne frist, kan den anden part herefter hæve Aftalen helt eller delvist Hver af Parterne kan dog ophæve Aftalen uden varsel, såfremt den anden part træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om akkord eller tages under konkursbehandling, såfremt konkursboet på baggrund af skriftlig henvendelse fra den anden part ikke uden ugrundet ophold meddeler, at boet indtræder i kontrakten. 23. ERSTATNINGSANSVAR 23.1 ANSVARSBEGRÆNSNING Bureauets erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af Bureauets misligholdelse Bureauets erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen. Bureauets ansvar for underleverandører er omtalt i pkt. 3 Underleverandører Herudover kan Bureauets samlede ansvar ikke overstige 100 % af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer gennem de seneste seks måneder op til meddelelsen om misligholdelse. Bureauet har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen. Side 17 af 24

18 23.2 ERSTATNING VED FORSINKELSE Såfremt Kundens forhold bevirker, at Bureauet ikke kan udføre sit arbejde som aftalt og planlagt, er Bureauet berettiget til at kræve vederlag for de(n) af Bureauets medarbejdere og underleverandører, der ikke med det samme kan overføres til andre projekter i en periode på op til 4 uger. Dette gælder dog ikke ved afbestilling, jf. pkt. 14 eller opsigelse, jf. 26. Det er en betingelse for Bureauets vederlagskrav efter denne bestemmelse, at Bureauet aktivt og loyalt har bestræbt sig på at overføre sådanne medarbejdere og underleverandører til andre projekter. 24. FORCE MAJEURE En part er ikke ansvarlig for skade, mangler eller forsinkelser i henhold til Aftalens udførelse, såfremt parten forhindres i at opfylde sine forpligtelser på grund af forhold, som parten ikke er herre over, og som parten ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset på aftaletidspunktet, og hvis følger parten heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet (force majeure) Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part inden 3 arbejdsdage efter, at force majeure-situationen er indtrådt. 25. OVERDRAGELSE Kunden og Bureauet har ret til at overdrage deres rettigheder og forpligtelser til et andet selskab i deres respektive koncerner. Herudover kan ingen af Parterne uden den anden parts skriftlige samtykke overdrage rettigheder og forpligtelser til tredjemand. 26. OPHØR Aftalen kan opsiges skriftligt af hver af Parterne med 3 måneders varsel, dog er Bureauet berettiget til betaling for sine ydelser frem til opsigelsestidspunktet, allerede afholdte omkostninger, samt omkostninger i forbindelse med opsigelsen. Bureauets arbejde i forbindelse med opsigelsen debiteres Kunden i henhold til timeforbrug efter Bureauets til enhver tid gældende timepriser Ved Aftalens afslutning skal hver part på en anden parts skriftlige anmodning tilbagelevere eller tilintetgøre materiale og dokumenter, der tilhører den anden part. Side 18 af 24

19 Bestemmelser, som efter deres natur rækker ud over Aftalens løbetid, skal også være gældende efter Aftalens ophør. 27. TVIST Tvister afgøres efter dansk ret. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Hvis Parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling, kan konflikten søges løst enten ved syn og skøn eller mediation, hvis Parterne er enige om det Søges konflikten løst ved syn og skøn, kan hver af Parterne anmode enten ADDA og Dansk Annoncørforening eller Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv om i forening at bringe en syns- og skønsmand i forslag. Syns- og skønsmand skal være medlem af mindst en af de nævnte organisationer. Parterne er i så fald enige om, at sagen afsluttes i overensstemmelse med syns-og skønsmandens vurdering af sagen, som forelagt i et fælles syns- og skønstema Søges konflikten løst ved mediation, og Parterne ikke inden 14 dage har aftalt, hvem der skal være mediator, kan hver af Parterne anmode Danske Mediatoradvokater om at bringe en mediator i forslag, eventuelt via henvisning til Mediationsinstituttet Mediator skal være medlem af Danske Mediatoradvokater, og mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de etiske regler for Danske Mediatoradvokater Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med syn og skøn eller mediation, deles omkostningerne til syns- og skønsmand/mediator ligeligt mellem Parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med syn og skøn/mediationen Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediation er aftalt, er Parterne ikke længere bundet af en aftale om konfliktløsning via mediation En aftale om syn og skøn/mediation er ikke til hindring for indgivelse af stævning, voldgiftsklage mv. i Danmark sideløbende med syn og skøn/mediation, såfremt det er nødvendigt for at undgå rettighedsfortabelse ved forældelse eller lignende. En aftale om syn og Side 19 af 24

20 skøn/mediation indebærer ikke afkald på at bruge foreløbige retsmidler som arrest og fogedforbud Alle drøftelser i tilknytning til et syn og skøn/mediation er fortrolige for alle medvirkende Hvis Parterne ikke kan finde anden løsning, skal tvisten løses af de danske domstole, medmindre Parterne indgår aftale om at anvende en dansk voldgift. Side 20 af 24

21 BILAG 1: PRISMODELLER I dette bilag beskrives forskellige prismodeller, som ofte anvendes ved udførelse af digitale projekter. INDLEDENDE Et projekt afgrænses af tre variabler; leverance, deadline og pris 1. Man kan vælge at lade alle tre variable være fleksible, lade alle tre være faste - eller en hvilken som helst kombination herimellem. Det giver følgende tre primære prismodeller. For alle tre modeller gælder, at detaljer er specificeret i Leveringsaftalen eller i et separat bilag. 1. FAST PRIS, FAST LEVERANCE ("FASTPRIS-MODELLEN ) Ved denne model er hovedformål, pris og leverance lagt fast fra starten. Deadline kan aftales fast eller variabel. Alle projekter, der honoreres med en fast pris for en fast leverance, må nødvendigvis indeholde en detaljeret og fuldstændig løsningsbeskrivelse. Alle afvigelser fra beskrivelsen, også mindre justeringer, skal aftales skriftligt. Alle priser er, medmindre andet fremgår af bilag (Budget), faste og skal således ikke være genstand for regulering. Denne model benyttes typisk ved mindre leverancer. 1 I overensstemmelse med Project Triangle eller Triple-constraint modellen, der består af Cost, Scope og Schedule (fra Project Management Body of Knowledge, PMBOK.) Side 21 af 24

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem

RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER. mellem RAMMEAFTALE VEDRØRENDE UDFASNING AF KRITISKE IT-LØSNINGER mellem KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S CVR. nr.: 19435075 (herefter KOMBIT ) og Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden)

Udkast til KONTRAKT. køb og leje. kaffemaskiner og kaffeautomater. Gældende for delaftale 2. mellem. REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) Udkast til KONTRAKT om køb og leje kaffemaskiner og kaffeautomater Gældende for delaftale 2 mellem REGION MIDTJYLLAND (herefter benævnt Kunden) og [NAVN PÅ LEVERANDØREN] (herefter benævnt Leverandøren)

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02

VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 VEJLEDNING TIL STANDARDKONTRAKT FOR LANGVARIGT IT-PROJEKT K02 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Indledning...5 Baggrund for arbejdet...6 De overordnede målsætninger for kontraktarbejdet...7 Kontraktens

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere