NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av"

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 Kommunevalgene 0 med oplysninger om valgene i 0 og delvis i 0 se Norges Officielle Statistik, række V,.; Kommunevalgene 0 og se række V, og række VI,. Kristiania Arbeidernes Aktietrykkeri.

3 Indhold. Table des matières. Side (page). Indledning. Introduction * Tabel. Kommunevalgene i landdistriktene. Sammendrag amtsvis. Élections aux conseils communaux dans les districts ruraux, par préfecture. stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Nombre des électeurs inscrits, des votes et des membres élus dans les communes rurales... Kommunevalgene i byene. Élections aux conseils municipaux des villes. stemmeberettigede og avgivne stemmer m. v. i de mindre byer. Nombre des électeurs inscrits et des votants etc. dans les villes nonspécifiées au tableau précédent. De officielle valglisters stemmetal ved forholdsvalg i landdistriktene. Sammendrag amtsvis. Élection proportionnelle dans les districts ruraux: nombre de voix des bulletins valables répartis sur partis, par préfecture. Repræsentantpladsenes fordeling paa de enkelte partigruppers lister ved forholdsvalg i landdistriktene. Sammendrag amtsvis. Élection proportionnelle dans les districts ruraux : représentants élus répartis sur partis, par préfecture. De officielle valglisters stemmetal ved forholdsvalg i byene. Élection proportionnelle dans les villes: nombre de voix des bulletins valables répartis sur partis. Repræsentantpladsenes fordeling paa de enkelte partigruppers lister ved forholdsvalg i byene. Élection proportionnelle dans les villes: représentants élus répartis sur partis 0

4

5 I ndledning Herved fremlægges statistik vedkommende de kommunale valg for land og by i. Det Statistiske Centralbyraa har tidligere offentliggjort resultatet av valgene i 0, 0 og. Om valgene i 0 og delvis er av Tallak Lindstøl utarbeidet en meget indgaaende statistik, som er trykt som bilag nr. til formandskapslovkomiteens indstilling. Fra denne har man i den officielle statistik for 0 medtat enkelte hovedtabeller for 0L I aargangen 0 er desuten indtat endel oversigter over resultatet av val' gene i 0, omfattende de aller fleste landsogn og byer. Til indhentelse av opgaver over valgene i blev benyttet et av Justisdepartementet godkjendt skema, som er gjengit paa side * og * (bilag). Skemaet blev med rundskrivelse fra nævnte departement tilstillet amtmændene til videre forsendelse til de enkelte valgstyrer. Efter avholdt valg blev de utfyldte skemaer indsendt direkte til byraaet. De sidste opgaver indkom i april d. a. Som det vil sees, er der erhvervet oplysninger foruten om antallet av stemmeberettigede og avgivne stemmer m, v. tillike om de officielle valglisters stemmetal og om fordelingen av repræsentantpladsene paa de enkelte partigrupper ved forholdsvalg i bygder og byer. Lignende opgaver til belysning av partistillingen ved kommunevalgene blev indhentet for og, forsaavidt byene angaar, tillike for 0. Disse opgaver er indtat i statistikken for. Idet man henviser til efterfølgende tabelverk, skal man nedenfor gi en kort samlet oversigt over resultatet av kommunevalgene i delvis sammenholdt med tidligere valg. Det bemerkes at de absolute tal for stemmeberettigede og i valget deltagende kvinder for 0 og senere aar, efterat almindelig kommunal stemmeret for kvinder er indført ved lov av juni 0, ikke vil kunne sammenstilles med de tilsvarende tal for valgene i 0 og 0, da kvindernes stemmeret var indskrænket; men de anførte procenttal vil tjene til at belyse kvindernes valgdeltagelse før og nu.

6 Det samlede antal stemmeberettigede (herunder ogsaa medtat personer hvis stemmeret var suspendert) vil sees av nedenstaaende tabel : Aar, Bygder. Mænd. Byer. Riket. Bygder. Kvinder. Byer. Riket Aar. Bygder. lait stemmeberettigede. Byer. Riket Det samlede antal av de i mandtallet indførte stemmeberettigede er saaledes fra til for det hele rike steget med lait 0 eller med. pct. Herav falder eller. pct. paa de mandlige stemmeberettigede og eller. pct. paa kvinderne. Særskilt i bygdene var den samlede stigning 0 eller. pct. og i byene 0 eller. pct Forholdet mellem stemmeberettigede mænd og kvinder stiller sig saaledes at der av 00 av Rikets stemmeberettigede personer i var mænd og Størst var forskjellen i byene, hvor der av 00 stemmeberettigede var mænd og let av stemmeberettigede kvinder overgik her de mandlige stemmeberettigedes antal med 0 eller med ca. pct. Av stemmeberettigede hvis stemmeret var suspendert, viser opgaverne for ialt i bygd ene mænd og kvinder, i byene mænd og 0 kvinder, tilsammen i Riket mænd og I var tilsammen mænd og kvinder indført med suspensionsanmerkning. Den betydelige nedgang fra til i antallet av mandtalsførte personer med suspensionsanmerkning er foraarsaket ved grundlovsbestemmelse av mai, hvorefter grundlovens d er utvidet derhen at heller ikke «understøttelse til ophold under sygdom eller arbeids

7 ledighet og understøttelse som gives til invalider eller uføre og til gamle, alderdomssvake personer», skal medføre stemmerettens suspension Det sees av tabellene at mottat fattigunderstøttelse er den aller væsentligste aarsak til suspensionen. Saaledes var i stemmeretten suspendert av denne grund for ialt mænd og 0 kvinder av samtlige mænd og kvinder med suspensionsanmerkning. Følgende sammenstilling viser antalleta v effektive stemmeberettigede (d. e. de i mandtallet indførte stemmeberettigede med fra* drag av de personer hvis stemmeret er suspendert) i absolute tal og beregnet efter folkemængde: Bygder Mænd Kvinder Tilsammen i pct. av folkemængden , Byer Mænd Kvinder Tilsammen i pct. av folkemængden Riket. JÔ Mænd... Kvinder Tilsammen..... i pct. av folkemængden.....o O.o

8 Den samled( valgdeltagelse vil seesï av følgende oversigt Ved forfaldsanmeldelse Samlet antal avsfivne Personlig fremmøtte. stemte stemmer. Aar. Mænd. Kvinder. Tiis. Mænd. Kvinder. Tiis. Mænd. Kvinder. Tiis. Bygder : Byer: Riket : Forholdet mellem stemmeberettigede og avgivne stemmer stiller sig saaledes for de samme aar: Samlet anta avgivne stemmer i pct. av effektive stemmeberettigede, Aar. Bygder. Byer. Riket. Mænd. Kvinder. Tiis. Mænd. Kvinder. Tiis. Mænd. Kvinder. Tiis i....i o i o. Det vil sees at kvindernes deltagelse i valget endnu staar tilbake for mændenes. Dette er særlig tilfældet paa landet, hvor der i stemte mænd, men bare 0 kvinder av hvert 00 stemmeberettigede. I byene er forholdet jevnere, idet her stemte pct. av mændene og mellem 0 og

9 pct. For det hele land underett stiller det sig saaledes at der for hvert 00 stemmeberettigede blev avgit stemme av mænd og 0 Valgdeltagelsen var i det hele Saavel for mændenes som for kvindernes vedkommende relativt set noget mindre i end i, mens de absolute tal viser et større antal vælgere i, særlig Disse deltok dette aar, ogsaa relativt set, i større antal end før i valget paa landet, idet procenten for valgdeltagelsen for deres vedkommende her gik op fra 0. i til 0. i. Det viser sig forøvrig at i byene var antallet av de i valget deltagende kvinder, Saavel i 0 som i og, større end antallet av mandlige vælgere. Det omvendte var imidlertid tilfældet i bygdene og i det hele rike regnet underett, uagtet antallet av stemmeberettigede kvinder Saavel her som i byene var ikke ubetydelig større end antallet av stemmeberettigede mænd. Angaaende valgdeltagelsen i de enkelte bygder og byer henvises til selve tabellene. Av de indkomne forfaldsanmeldelser blev i f o r k a s t e t paa landet fra mænd og fra kvinder eller henholdsvis. og.o pct., i byene 0 fra mænd og fra kvinder eller. og.o pct. Ved valget i utgjorde de forkastede forfald paa landet. og. pct. og i byene. og.o pct. av samtlige indkomne forfald, henholdsvis fra mænd og fra I rubrikkene for godkjendte stemmer er ikke gjort fradrag for de i urnerne nedlagte forkastede stemmer, hvis antal, som det vil sees av tabellene, er ganske ubetydelig. Repræsentanter og varamænd. Disses antal samt antallet av valgte kvindelige repræsentanter og varamænd vil sees av følgende oversigt : repræsentanter. varamænd. Aar. lait. Herav lait. Herav Land. By. Land. By. Land. By. Land. By let av kvindelige kommunerepræsentanter er saaledes efter valget i gaat noget ned paa landet og steget litt i byene. Ved valget i blev der, som det vil sees, baade i bygdene og byene valgt færre kvinder til repræsentanter end i 0, mens deres tal ved tidligere valg hadde været i

10 îo* stigende. Baade for bygdenes og for byenes vedkommende blev et mindre antal varamandspladser besat med kvinder i end ved forrige valg. I alle noget større byer blev i likesom i 0 og valgt én eller flere kvindelige repræsentanter, flest i Kristiania (), Aalesund (0), Bergen og Fredrikstad (), Trondhjem og Drammen (), Larvik og Haugesund ( i hver). I byer valgtes ingen kvinder til repræsentant og i byer hverken nogen kvindelig repræsentant eller varamand. Efter valget i hadde byer ingen kvindelig repræsentant og byer hverken nogen kvindelig repræsentant eller varamand. Flertalsvalg og forholdsval g. Paa landet var forholdsvalg indført i 0 i av herreder, i 0 i 0 av, i 0 i av 00, i i 0 av og i i av herreder. Forholdsvalgsystemet har saaledes været i jevn fremgang. Det maa dog med hensyn til valgene i 0, og bemerkes at dette system ikke er kommet til anvendelse i alle v a g s o g n av de herreder hvor forholdsvalgsystemet er indført. Til valget i enkelte valgsogn var nemlig enten intet eller bare ett godtat forslag til officielle valglister fremkommet, og i saa fald skal valget i vedkommende sogn ifølge loven av juni 0, sidste punktum, fremmes som flertalsvalg. Dette var tilfældet ved valget i 0 i sogn av samtlige sogn, hvor forholdsvalgsystemet var indført, i i av sogn og i i av sogn. Ogsaa i byene har forholdsvalgmetoden mer og mer avløst flertalsvalgsystemet og er nu indført i alle byer med undtagelse av av de mindste. I 0 var der byer, i 0 0, i 0 og i mindre byer hvor valget foregik efter flertalsvalgsystemet. Desuten blev i 0, og i henholdsvis én, to og én av de mindre byer som har indført forholdsvalgsystemet, benyttet flertalsvalg i henhold til ovennævnte lovbestemmelse. Hvorledes forholdet stiller sig med hensyn til valgdeltagelsen i valgsogn med forholdsvalg og i valgsogn med flertalsvalg, vil sees av følgende tabel, som omfatter de to sidste valg i landdistriktene... lait effektive stemmeberettigede. Derav stemte ialt pct. Ialt effektive stemmeberettigede. Derav stemte ialt pct. I valgsogn med forholdsvalg I valgsogn med flertalsvalg 0..i

11 Som det sees, er valgdeltagelsen betydelig større i valgsogn som har indført forhold s valg metoden end i valgsogn hvor den ældre valgmetode er bibeholdt. Av officielle valglister var kundgjort til valget : For landdistriktene i : lister i valgsogn. 0. i : lister i valgsogn ft For byene i : lister i byer i : lister i byer. 0. Om antallet av de ved kommunevalgene benyttede stemmesteder har man for første gang erhvervet oplysninger fra valget i. Nedenstaaende oversigt viser summarisk hvorledes der var ordnet med valgsteder ved sidste valg: Paa landet: I byene: valgsogn hvori blev byer hvori blev benyttet : benyttet : stemmested stemmested *... stemmesteder 0 stemmesteder 0 Over Over De fleste stemmesteder, nemlig, benyttet Elverum, dernæst hadde Bamle landsogn og Gjerpen. I Kristiania valgtes paa forskjellige steder. Stemmernes fordeling paa partilisterne ved forholdsv a g. De efterfølgende tabeller nr. og, som viser stemmefordelingen ved valget paa landet i, og hvori er medtat opgaver fra samtlige forholdsvalg, omfatter efter Ovenstaaende opgave over antallet av stemme

12 «berettigede og vælgere i valgsogn med forholdsvalg ialt omtrent / av samtlige vælgere i landdistriktene. De tilsvarende tabeller for byene hvor forholdsvalgsystemet er anvendt omtrent overalt, omfatter praktisk talt den samlede vælgerbefolkning i byene. Forinden man gaar over til at behandle resultatet av stemmegivningen ved forhold svalgene, vil man til nærmere forstaaelse av de tal som i tabellene angir valglisternes stemmetal, henvise til formandskapslovens regler om benyttelsen av de officielle valglister, derunder om kumulation, samt om fremgangsmaaten ved stemmernes optælling. Som det vil sees av disse regler, fremkommer en listes stemmetal ved at der for hver listes vedkommende lægges sammen alle stemmer som er faldt paa listens kandidater. De indkomne opgaver viser, forsaavidt angaar de paa de enkelte partigruppers lister avgivne stemmer samt fordelingen av repræsentantpladsene, følgende hovedresultater fra forhold s valgene i : I landdistriktene: Listernes stemmetal. Ialt. Pct. repræsentantpladser, fordelt paa de enkelte partigruppers lister. Ialt. Pct. Arbeiderpartiet Venstre Høire sammen med frisindede venstre.. Moderate, frisindede venstre, liberale.. Arbeiderdemokrater... Høire. Venstre og arbeidere, venstre og smaabrukere Arbeiderdemokrater og venstre Borgerpartiet, de borgerlige partiers fællesliste.. Gaardbrukere, gaardbrukere og fiskere. Smaabrukere, arbeidere og smaabrukere, gaardbrukere og arbeidere Avholdspartiet Riksmaalspartiet..... Andre partigruppers lister «Vilde» o. i i Tilsammen

13 iâ I byene: Listernes stemmetal. lait. Pet. repræsentantpladser, fordelt paa de enkelte partigruppers lister. lait. Pct. Arbeiderpartiet. Høire Venstre Høire sammen med frisindede venstre. Frisindede venstre Arbeiderdemokrater, venstre og arbeiderdemokrater (arbeidere) Borger partiet, de borgerlige partiers fællesliste Avholdspartiet Andre partigruppers lister. «Vilde» o..... Tilsammen... loo.o loo.o De særlig i tabellene for landdistriktene anførte grupper bestaaende av forskjellige partier, f. eks. «venstre og arbeidere», «gaardbrukere og fiskere» betegner vedkommende partiers fælleslister. Under gruppen «borgerpartiet, de borgerlige partiers fællesliste» er medtat dels lister som er opstillet av «borgerpartiet», det vil vistnok i omtrent alle tilfælder sige høire eller høire og frisindede venstre, og dels lister som de borgerlige partier, høire, venstre og frisindede venstre, har opstillet i fælle s skap. I kommunevalgstatistikken for i hvilket aar denne sammenslutning av de borgerlige partier ikke forekom ved valgene er «borgerpartiets» lister behandlet noget anderledes end i nærværende statistik (se herom indledningen til statistikken for side * og *).. De forskjellige lister som i landdistriktene er benævnt moderates, frisindede venstres eller liberales lister, som formentlig alle repræsenterer samme partistandpunkt, er, som det vil sees, slaat sammen til en hoved«gruppe. «Samlingspartiets» lister er henført til gruppen høire og frisindede venstre. Med hensyn til avholdspartiet bemerkes at dette parti i enkelte byer har opstillet liste sammen med de borgerlige partier. Saadanne fælleslister er i tabellene henført til vedkommende politiske parti. Saaledes er f. eks. fælleslisten for høire (venstre) og avholdsfolk regnet til høire (venstre)«det samlede stemmetal som faldt paa disse fælleslister androg til med

14 * repræsentanter, hvilke blir at tillægge avhold spartiet, saafremt man betragter omhandlede lister som helt repræsenterende vælgere der stiller sig paa samme standpunkt som avhold spartiet. «Andre partigruppers» lister er væsentlig lister opstillet av vælgere som har sluttet sig sammen til fremme av fælles lokale interesser, samt endel enkeltvis forekommende særlister som man ikke har kunnet henføre til noget bestemt parti som f. eks. de næringsdrivendes liste, uavhængige vælgeres liste, fremskridtspartiets liste, kvindernes liste o. s. v. Ved «vilde» stemmer forstaaes stemmer paa personer som ikke findes anført paa nogen av de officielle lister. En sammenligning av stemmefordelingen paa de forskjellige politiske partier ved sidste valg og ved valget i er vanskelig at foreta for andre partier end arbeiderpartiet. Dette skyldes dels og hovedsagelig den ved sidste valg hyppig forekommende sammenslutning av de borgerlige partier og opstilling av fælleslister, dels ogsaa forskyvningen inden de grupper som for begge aar har maattet opføres som upolitiske. Vælgerne inden disse grupper maa nemlig antages for en ikke uvæsentlig del at ha skiftet, idet vælgere som i stemte med de politiske partier har latt lokale eller ikkepolitiske interesser gaa foran ved valget i og omvendt. Derimot fremtræder arbeiderpartiet som et strengere avgrænset parti, og man skal derfor indskrænke sig til at opstille nedenanførte summariske oversigt, utvisende resultatet av forholdsvalgene i og særskilt for arbeiderpartiet og for de andre politiske partier underett et resultat som maa bedømmes under de forbehold som er tat ovenfor. Partilisternes stemmetal i forhold til det samlede stemmetal... Bygder. Byer. Bygder. Byer. Arbeiderpartiet De andre, poli tiske partier underett... pct...i pct... pct... pct. 0.0 Det bemerkes at der til procenten for «de andre politiske partier» i bygdene for kommer et mindre tillæg for borgerpartiets lister, som her ikke er medregnet. For byene er disse lister tat med ogsaa for. Ved sammenligningen av foran anførte procenter maa det dog tages i betragtning at de som har stemt paa de ikkepolitiske lister omtrent alle har sin mer eller mindre bestemte politiske farve, som ikke er kommet frem ved valgene, fordi andre hensyn er gaat foran de politiske.

15 * I foranstaaende oversigter har man, efter de i selve tabellene indtagne detaljerte opgaver, ogsaa vist hvorledes repræsentantpladsene er fordelt paa de forskjellige partilister. Foruten at henvise til formandskapsloven, landslovens og bylovens, post, som fastsætter regiene for den tildels temmelig indviklede fremgangsmaate for besættelsen av repræsentantpladsene efter listernes stemmetal ved forholdsvalg, skal man bemerke, at naar forholdstallene for listernes stemmetal og repræsentantenes antal ikke falder sammen, skyldes dette forskjellige aarsaker. Dels har enkelte lister paa grund av etfor litet stemmetal ikke opnaadd at faa nogen repræsentant, dels har valgdeltagelsen været forskjellig i de forskjellige valgdistrikter. Men i særlig grad skriver den omhandlede forskjel sig derfra at de mindre kommuner har forholdsvis flere repræsentanter end de større. Dette bevirker, som det vil forstaaes, at i ett valgdistrikt vil der paa et mindre stemmetal falde flere repræsentanter end paa et større stemmetal i et andet og større distrikt. Forholdene i Kristiania spiller her en væsentlig rolle. Utarbeidelsen av nærværende statistik er, likesom tidligere aarganger, forestaat av sekretær J. Arneberg, som ogsaa har forfattet indledningen. Det'Statistisk.e Centralbyraâ, Kristiania august. N. Rygg. John Eg el and.

16

17 * Bilag. Indsendes snarest mulig efter valget til Det Statistiske Oentralbyraa, Kristiania. Opgaver over det kommunale valg i sogn av herred, i by. A» stemmeberettigede og avglvne stemmer m. v. I. Det samlede antal av stemmeberettigede og av personer hvis stemmeret var suspendert, utgjorde efter mandtallet Av disse var mænd og Stemmeretten var suspendert for mænd og Adgang til at avgi stemme hadde saaledes mænd og Anm, For mænd og kvinder var suspensionsgrunden fattigunderstøttelse. II. Ved valget (det særskilte varamandsvalg efter flertalsvalg paa repræsentanter ikke medregnet) blev der avgit stemme av iast mænd og Av disse stemte: a. Ved personlig fremmøte mænd og b. Ved forfafdsanmeldelse mænd og (Heri medregnet ogsaa forkastede forialdsanrneldelser og stemmesedler.) Av de indkomne forfaldsanmeldelser blev forkastet fra mænd og fra Av de i urnerne nedlagte stemmer blev forkastet. III. Er forholdsvalgsystemet indført? Blev valget fremmet som forholdsvaig? I tilfælde hvor mange officielle valglister var kundgjort? (Oplysninger om stemmernes fordeling paa de enkelte valglister meddeles paa anden side.) IV. valgte repræsentanter: mænd kvinder, tilsammen valgte varamænd: mænd kvinder, tilsammen V. stemmesteder: B. Om stemmernes fordeling ved forholdsvaig, se anden side.

18 * B. Stemmernes fordeling ved forholdsvalg. Officielle valglister. (Lovens,.) Valglisternes stemmetal. (Lovens,.) let av de repræsentanter som tilkommer hver liste. A. ~ ' B. c: D E. F «Vilde» lister (lovens,). Tilsammen valgstyre. (Postadresse ). den Valgstyrets formand.

19 Tabeller.

20 Kommunevalg. Tabel. Kommunevalgene Sammendrag i Herav med Nr. Bygdene amtsvis. Folkemængde, i stemmeberettigede ifølge mandtallet herreder. valgsogn. arnnerkialt mænd. tiis mænd. 0 Smaalenene... Akershus Hedemarken... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Søndre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Fin m arken Rikets bygder (med indskrænket stemmeret for kvinder) Beregnet hjemmehørende folkemængde januar (efter de fra juli gjældende grænser).

21 Kommunevalg. i landdistriktene, amtsvis. io suspensionsning paa grund av kntal effektive stemmeberettigede Av disse avgav stemme ved personlig ved forfalds Nr. fattigunderstøttelse fremmøte anmeldelse mænd. mænd. tiis. mænd. mænd

22 Kommunevalg. Tabel (forts.). Kommune Sammendrag Ï Nr. Bygdene amtsvis. ialt Avgivne stemmer i procent av effektive stemmer Av fe)rfald blev fe rkastet mænd. tiis. mænd. tiis. mænd. 0 IS Smaalenene Akershus.... Hedemarken... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger.. Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø... Finmarken , ' Rikets bygder (med indskrænket stemmeret for kvinder)

23 Kommunevalg. valgene i landdistriktene, amtsvis. 0 Av de let av godkj endte stemmer var altsaa i urnerne nedlagte stemmer valgsogn hvori ingen valgte repræsentanter valgte varamænd Nr, blev kvinder mænd. kvinder tiis forkastet. stemte. mænd. tiis. mænd

24 Kommunevalg. Tabel I (forts.). Kommunesammendrag 0 Nr. Bygdene amtsvis. herreder hvori forholdsvalg var indført. valgsogn i disse herreder. Herav sogn hvori forholdsvalg ikke blev anvendt. valgsogn ivori var opstillet officielle valglister. el. fl. 0 IB Smaalenene Akershus Hedemarken.... Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg. Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Søndre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken i Rikets bygder (med indskrænket stemmeret for kvinder). 0 0, 0 0 Jfr. formandskapsloven sidste led.

25 Kommunevalg. valgene i landdistriktene, amtsvis. 0 valgsogn hvori blev benyttet over Bygdene amtsvis. Nr. stemmested. stemmesteder Smaalenene Akershus. Hedemarken Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... Stavanger Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. Romsdal Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Fin m arken Rikets bygder. 0 0 (med indskrænket stemmeret for kvinder)

26 Kommunevalg. Tabel. stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder.i dec. 0. mænd. Folkemængde effektive s temmeberettigede kvinder tils. avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Smaalenenes amt. Trøgstad... Askim Spydeberg... Skiptvet*.... Rakkestad... Degernes... Eidsberg.... Rødenes.... Rømskogen* Aremark Ømark.... Id Beref Skjeberg.... Hvaler Borge Torsnes... Varteig* i 0 0 Tune Rolvsøy Glemminge... Kraakerøy.... Onsø Raade Rvffe... Moss.... Vaaler*... Hobøl Amtet 0 0 En tilsat * betegner at flertalsvalgsystemet er bibeholdt i herredet. Efter den civile inddeling januar..

27 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. mænd. effektive stemmeberettigede tils. avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Akershus amt. Vestby* Kraakstad.... Aas Frogn Nesodden.... Oppegaard... Aker Herav : Ullern pr.gjeld Vestre Aker pr.gjeld Østre Aker Nordstrand Bærum... Herav : Østre Bærum pr.gjeld Vestre Bærum Asker , i l i l Urskog Høland Setskogen.... Enebak Fet Sørum Skedsmo Lillestrøm.... Løren skogen... Nittedalen Gjerdrum.... Ullensaker.... Nes... Eidsvold. Herav : Eidsvold sogn N a n n e s t a d.... Hurdalen.... Feiring lill l Amtet 0 0

28 Kommunevalg. 0 Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis. avgivne stemmer mænd. tiis, valgte repræsentanter. Herav Hedemarkens amt, Ringsaker.... Nes Vang Furnes Løiten Romedal Stange Søndre Odalen.. Nordre Odalen.. Vinger Eidskogen Brandval.... Grue Hof Aasnes Vaaler Elverum Trysil Aamot StorElvedalen.. Sollien Ytre Rendalen.. Øvre Rendalen.. LilleElvedalen.. Fold alen Tønset Tolgen Engerdalen*... Kvikne Amtet 0 0

29 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder, Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis avgivne stemmer mænd. tiis, valgte repræsentanter. Herav Kristians amt. Dovre Lesje Skjaak*.... Lom Vaage Hedalen.... Sel Nordre Fron no Søndre Fron.. Ringebu.... Øier Østre Gausdal. Vestre Gausdal. Faaberg Biri Snertingdalen Vardal.... Østre Toten. Vestre Toten. Eina Kolbu Lunner.... Jevnaker.... Brandbu.... Gran Fluberg.... Søndre Land. Nordre Land. Torpen* ! Søndre Aurdal* Etnedalen*... Nordre Aurdal* Kun 0 repræsentanter valgt, da det ene av de to partier, som hadde opstillet valgliste, undlot at stemme og den anden liste bare hadde 0 kandidater, fordi av disse var kumulert. *

30 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemme Derettigede mænd. tiis. avgivne stemmer mænd. tiis. valgte reprætanter Herav Kristians amt (forts.). Vestre Slidre.. Østre Slidre*... Vang* Amtet 0 0 Buskerud amt. Hole Tyristranden... Norderhov.... Aadalen Flaa Nes Gol Hemsedal.... Aal Hol Sigdal Krødsherred... Modum Øvre Eker... Nedre Eker... Lier Herav : Frogner sogn.... Røken Hurum Ytre Sandsvær.. Øvre Sandsvær. Flesberg*.... Rollag Øpdal... Nore* Jondalen distrikt.* Amtet 0 0 0

31 Tabel (forts.) Kommunevalg. stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. Folkemængde dec. 0 effektive stemmeberettigede mænd. tiis, avgivne stemmer mænd. tiis, valgte repræsentanter. Herav Jarlsberg og Lar vik amt. Strømmen... Skoger..... Sande Hof Botne..... Vaale..... Borre Ramnes.... Andebu*.... Stokke..... Sem Nøtterø.... Tjømø* I Sandeherred.. Tjølling.... Fredriksværn. Brunlanes*... Hedrum.... L a r d a l Amtet 0 00 Bratsberg amt. Drangedal... Sannikedal.. Skaatø Bamle Eidanger... Slemdal.... Gjerpen Solum Hollen Lunde Bø.. Saude

32 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i *. Herreder. Folkemængde dec. 0. iîffektive stemmeberettigede mænd. tils. avgivne stemmer mænd. tils valgte repræsentanter. Herav Bratsberg amt (forts.). Hitter dal 0 0 Tinn Herav : Dal sogn Hovin Gransherred... Hjartdal Seljord..... Kviteseid.... Nissedal* Fyresdal Mo* Laardal... Vin j e Rauland* Amtet Nedenes amt. Vegaarsheien.. Gjerstad Søndeled Flosta*... Dybvaag*.... Holt LilleTopdal*... Gjøvdal* Aamli Mykland Herefoss Froland Østre Moland.. Tromø..... Hisø... Øiestad Fjære Landvik

33 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. mænd. Effektive stemmeberettigede tils. avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Nedenes amt (forts.). Eide Vestre Moland.. Høvaag* Birkenes* Vegusdal*.... Iveland... Hornnes..... Evie Bygland..... Bykle* Valle* Hylestad* J Amtet 0 Lister og Mandal amt. Tveit*. Oddernes.... Randøsund*.,. Vennesla..... Øvrebø*. Hægeland*... Søgne*.... Greipstad.... Halsaa og Hart mark* Holme Laudal.* Øislebø* Finsland*.... Grindum*.... Bjelland Aaseral* Konsmo* Vigmostad*

34 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreden Folkemængde dec. 0. mænd. affektive stemmeberettiged tiis. avgivne stemmer mænd. tiis. valgte repræsentanter. Herav Lister og Mandal amt (forts.). Søndre Undal.. Spangereid* Vanse..... Herred* Spind*.. Austad* Lyngdal*..... Kvaas* Hægebostad*... Eiken*.. Fjotland*..... Fede* Liknes*.... Hitterø* Nes Bakke..... Gyland Øvre Siredalen*. Tonstad* Amtet 0 0 Stavanger amt. Sogndal* Lund*.. Heskestad.... Bjerkreim*... Helleland*... Egersund*.... Ogne*.. Nærbø.. Varhaug*.... Klepp* Time* Gjesdal Høiland

35 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. i. affektive stemme mænd. berettigede tiis. avgivne stemmer mænd. tiis. valgte repræsentanter. Herav kvinder Stavanger amt (forts.). Haaland*.... Hetland Høle*.. Fossan Strand*..... Finnø*.... Rennesø* Mosterø* Vikedal* Nerstrand*.... Sjernerø*.... Fister* Aardal* Hjelmeland*... Jelsa* Erfjord*..... Sand*.. Saude*.. Suldal* Aakre* Skudenes*.... Kopervik*.... Avaldsnes.... Torvestad*... Skaare... Tysvær*..... Bokn* Skjold Vats* i Amtet

36 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis. avgivne stemmer mænd. tiis. valgte repræsentanter, Herav Søndre Bergenhu: amt Varaldsø *... Strandebarm*. Kvinnherred*. Skaanevik... Etne*..... Fjelberg.... Ølen Vikebygd*... Sveio* Valestrand*.. Moster*.... Bømmel*.... Bremnes*... Stord Fitjar* Tysnes*.... < 0J 0C S C : ' ( 00!! nr : < ( Ç 0 ; ' 0 0i ' 0 0'! 0 0 ' 0 : 0 Fuse* Haalandsdalen* Strand vik*... Os* Samnanger*.. Fane..... Austevold*... Sund* Fjeld* Askøen.... Herav : Laksevaag sogn.. Haus Herav : Arne sogn.... Bruvik Hosanger*... Modalen*..... Hamre Aasene* Alversund* ,

37 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter î de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemme I: >erettigede mænd. tils avgivne stemmer mænd. tils. valgte reprætanter. Herav Søndre Bergenhus amt (forts.). Herlø* Hjelme* Manger Lindaas* Austrheim*.... M as fjorden* Røldal Odda Ullensvang.... Kinservik*.... Eidfjord*.... Ulvik*.. Granvin*..... Kvam* Jondal* Evanger*.... Voss... Vossestranden* Amtet 0 0 Nordre Bergenhus amt. Jostedalen*.... Lyster... Hafslo. Aardal Lærdal.... Borgund*.... Sogndal Aurland Leikanger*... Balestrand*... Vik* Kirkebø Lavik*

38 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. mænd. effektive stemme erettigede tils. avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Nordre Bergenhus amt (forts*). Brekke* Gulen* Sulen*.. Hyllestad* Askvold*... F j aler* Gaular*.....Jølster* Førde*.... Naustdal*.... Vevring* Kinn* Bremanger*... Selje*. Søndre Vaagsø. Nordre Vaagsø*. Da viken*..... Eid*... Hornindalen*.. Gloppen*..... Breim* Indviken*.... Stryn ' Amtet 00 0 Romsdals amt. Vannelven*.... Sande* Rovde* Herø Ulstein* Hareid* Vartdalstranden.. Volden... Ørsten

39 Tabel (forts.) Kommunevalg. stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. mænd. avgivne stemmer tiis. valgte repræsentanter. Herav Romsdals amt (forts.). Hjørundfjord*. Sumielven*... Norddalen*... Stranden*..., Stordalen*.... Søkkelven.... Ørskog* Skodje Vatne*... Borgund Giske... Roald* Haram* S y l t e Vestnes Vold*... Eid* Grytten* Hen* V e ø * Eresfjord og Vistdalen* Nesset* Bolsø* Frænen*..... Akerø* Sandø* Bud* Kvernes* Grip*... Bremsnes*.... Kornstad*.... Eide* Frei* Gjemnes*.... Øre*

40 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder i Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis. avgivne stemmer mænd. tiis. valgte repræsentanter. Herav Romsdals amt (forts.). Strømsneset*... Tingvold*.... Øksendalen*... Ulvundeidet*... Sundalen*.... Stangvik Aasgaard*... S urend alen... Rind alen Aure... Stemshaug... Valsøfjorden... Halse Tusteren Edø* Bratvær* Hopen* Amtet Søndre Trondhjems amt. Osen*... Roan* Stoksund*.... Aa*.... Jøssund* Nes* Skjørn* Agdenes*.... Ørland et*.... Sørfrøya Nordfrøya.... Hitteren* Kvenvær*

41 Kom mimevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder, Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis mænd. avgivne stemmer valgte repræsentanter. Herav Søndre Trondhjems amt (forts.) Fillan* Sandstad*... Heim* Hevne Rissen... Lensviken... Stadsbygden Orkedalen... Meldalen... Rennebu*... Opdal Røros Aalen..... Holtaalen... Singsaas.... Budalen.... Støren Soknedalen.. Horg Hølandet... Flaa Melhus Rørseskognen*. Børsen Gjeitestranden. Bu viken.... Byneset.... Lein strand en. Strinden.... Malvik Klæbu... Tilder Selbu... Tydalen*.... Amtet

42 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis, avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Nordre Trondhjems amt. Meråker.... Hegre* Skatval.... S tj ør dalen... La anke*... Leksviken... Frosta Aasen..... Skogn..... Levanger... Værdalen Ytterøen*... Mosviken. Verran... Inderøen..... Røra Sandvollan*.. Sparbu.... Ogndalen... Egge Beitstaden... Malm Namdalseidet. Kvam Stod Snaasen.... Nordli*..... Sørli*.... Grong Hølandet.... Overhallen... Vemundvik.. Klingen.... Fosnes Otterøy... Flatanger*... Nærø* Vikten*... Leka*

43 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder, Herreder. Folkemængde dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd. tiis, avgivne stemmer mænd. tiis. valgte repræsentanter. Herav N. Trondhjems amt (forts.). Grav vik*.... Kolvereid... Foldereid* Amtet 00 0 Nordlands amt. Bindalen.... Vik Brønnøy.... Vega* Velfjord*.... Vevelstad*... Tjøtta* Vefsen*.... Hatfjelldalen*. Alstahaug*... Stamnes.... Leirfjord.... Herøy* Donnes*.... Nesna* Hemnes*.... Mo Lurøy*..... Træna*.... Rødøy*.... Meløy* Gildeskaal*. Beiarn... Bodin*... Skjerstad*. Fauske... Herav : Fauske sogn. Saltdalen. Sørfold.. Nordfold.. Kjerringøy* Leiranger

44 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. e ffektive stemme Derettigedc mænd. tils. avgivne stemmer mænd. tils. valgte repræsentanter. Herav Nordlands amt (forts.). Steigen Hamarøy*.... Tysfjord... Ankenes.. Evenes..... Lødingen*.... Tjeldsund* , 0 0 Vaagan Gimsøy*.. Borge* Buksnes* Moskenes*.... Flakstad*.... Værøy*.. Hadsel... Herav : Hadsel sogn.... Bø.... Øksnes* Sortland Dverberg* ' Amtet Tromsø amt. Kvæfjord.... Trondenes.... Bjarkøy Ibbestad Lavangen.... Salangen Dvrøv* Sørreisa*..... Tranøy* Berg*.... Torsken* Hillesøy*..... Lenvik Maalselven*... Bardu

45 Kommunevalg. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne stemmer og valgte repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. Folkemængde dec. 0. teffektive stemmeberettigede mænd. tils. avgivne stemmer mænd. tils valgte repræsentanter. Herav Tromsø amt (forts.). Malangen*.... Balsfjord*.... Tromsøysund.. Lyngen Sørfiord*. Karlsøy* Helgøy* Skjervøy*.... Nordreisa*... Kvænangen* Amtet Finmarkens amt. Kautokeino*... Alten*. Talvik* Loppen og Øksfjord*. 0 : 0 0 Hasvik*..... Hammerfest*... Kvalsund*.... Maasø*... Kjelvik*..... Kistrand.... Karasjok*.... Lebesby*..... Tanen*. Gamvik* Berlevaag*.... Næsseby*.... Polmak* Nordvaranger.. Sydvaranger... Vardø* Amtet

46 Kommunevalg. Tabel. Kommune Nr, Byer. Folkemængde. stemmeberettigede ifølge mandtallet Herav med suspenialt mænd. tiis. mænd. 0 0 De større byer. Fredrikshald... Sarpsborg.... Fredrikstad... Moss. Kristiania Hamar Lillehammer... Gjøvik Drammen Kongsberg.... Horten Tønsberg Sandefjord.... Larvik Kragerø Porsgrund.... Skien Notodden Risør Arendal... Kristiansand... Mandal Egersund Stavanger.... Haugesund.... Bergen Aalesund..... Kristiansund... Trondhjem.... Bodø Narvik. Tromsø. Vardø Tilsammen De øvrige byer Rikets byer (med indskrænket stemmeret for kvinder) Beregnet hjemmehørende folkemængde januar (for Skien by efter de fra juli gjældende grænser).

47 Kommunevalg. valgene i byene. 0 il sionsanmerkning paa grund av fattigunderstøttelse effektive stemmeberettigede Av disse avgav stemme ved personlig fremmøte ved forfaldsanmeldelse Nr. mænd. mænd. tiis. mænd. mænd * For disse byers vedkommende henvises til efterfølgende tabel.

48 Kommunevalg. 0 Tabel (forts.) Kommune Avgivne stemmer Nr. Byer. ialt i procent av effektive stemmer mænd. tiis. mænd. tiis. 0 0 De større byer. Fredrikshald.... Sarpsborg Fredrikstad Moss Kristiania Hamar Lillehammer.... Gjøvik. Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord..... Larvik Kragerø Porsgrund Skien Notodden Risør Arendal Kristiansand.... Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund.... Trondhjem Bodø Narvik Tromsø Vardø o o.o...i i.i 0...i 0.i....i.i i O.o.i O.o.o...o. 0...o.. 0..o o.i i.....i....o. 0..i. Tilsammen De øvrige byer Rikets byer (med indskrænket stemmeret for kvinder) o i

49 Kommunevalg. valgene i byene. Av forfald blev forkastet mænd. let av godkjendte temmer var altsaa mænd. tils. Av de i urnerne nedlagte stemmer blev forkastet. lister ved forholdsvalg. valgsteder. Nr. 0 " Q

50 Kommunevalg. Tabel (forts.). Kommunevalgene i byene. 0 Nr. Byer. valgte repræsentanter valgte varamænd mænd. tiis. mænd. tiis. 0 0 De større byer. Fredrikshald.... Sarpsborg Fredrikstad..... Moss Kristiania Hamar Lillehammer.... Gjøvik Drammen Kongsberg Horten Tønsberg Sandefjord..... Larvik Kragerø Porsgrund Skien Notodden... Risør Arendal Kristiansand.... Mandal Egersund Stavanger. Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund.... Trondhjem..... Bodø «. Narvik Tromsø Vardø Tilsammen De øvrige byer... 0 Rikets byer (med indskrænket stemmeret for kvinder)

51 Kommunevalg. Tabel. stemmeberettigede og avgivne stemmer m. v. i de mindre byer. Nr. Byer. Folkemængde. effektive stemmeberettigede mænd. tiis. avgivne stemmer mænd. tiis, lister ved forholdsvalg. Av de valgte repræsentanter var 0 De mindre byer. Son Hølen Drøbak Kongsvinger... Hønefoss Svelvik Holmestrand... Aasgaardstrand.. Langesund.... Stathelle Brevik Tvedestrand,.. Grimstad Lillesand Farsund Flekkefjord.... Sogndal Sandnes Skudeneshavn.. Kopervik Florø Molde Levanger..... S tenk j ær..... Namsos Mosjøen..... Harstad Hammerfest... Vadsø Tilsammen 0 0 Beregnet hjemmehørende folkemængde januar. I Son, Hølen, Stathelle, Sogndal, Skudeneshavn og Florø er forholdsvalgsystemet ikke indført. I Aasgaardstrand er systemet indført, men valget fremmet som flertalsvalg i henhold til formandskapsloven, sidste led. i samtlige mindre byer (d. e. byer med ikke over 000 indbyggere ved folketellingen i 0) blev efter loven valgt ialt repræsentanter, undtagen i Sogndal ladested, hvor der, likesom tidligere, valgtes kun. Ladestedene Hvitsten og Holmsbu har ikke eget kommunestyre.

52 Kommunevalg. Tabel. De officielle valglisters stemmetal Sammendrag Nr. Bygdene amtsvis. Arbeiderpartiet. Venstre. Høire sammen med frisindede venstre. Moderate, frisindede venstre, liberale. Arbeiderdemokrater. Høire. Venstres og arbeidernes liste, venstres og smaabrukernes liste. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik 0 0 Bratsberg 0 0 Nedenes 0 Lister og Mandal.. 0 Stavanger 0 0 Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland 0 Tromsø Finmarken..... R i k e t s b y g d e r

53 ved forholdsvalg i landdistriktene, amtsvis. Kommunevalg. 0 Borgerpartiets Arbeiderdemokratenes liste, de borgerlige og venstres partiers liste. fællesliste. Gaardbrukernes og fiskernes lister. Smaabrukernes liste, arbeidernes og smaa brukernes liste. Avholdspartiet. Riksmaalspartiet. Gaardbrukernes og arbeidernes liste. Andre partigruppers lister, upolitiske eller lokale grupper. Vilde" stemmer. Samtlige godkj endte listers stemmetal ialt. Nr ?

54 Kommunevalg. Tabel. Repræsentantpladsenes fordeling paa de enkelte Sammendrag Nr. Bygdene amtsvis. Arbeiderpartiet. Venstre. Høire sammen med frisindede venstre. Moderate, frisindede venstre, liberale. Arbeiderdemokrater. Høire. Venstres og arbeidernes liste, venstres og smaabrukernes liste. Smaalenene 0 Akershus Hedemarken Kristians.. Buskerud. 0 Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal... i 0 Stavanger Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus.. 0 Romsdal Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken Rikets bygder..,..

55 Kommunevalg. partigruppers lister ved forholdsvalg i landdistriktene, amtsvis. Arbeiderdemokratenes og venstres liste. 0 Borgerpartiets liste, de borgerlige partiers fællesliste. 0 Oaardbrukernes og fiskernes lister. 0 il Smaabrukernes liste, arbeidernes og sraaabrukernes liste. 0 0 Avholdspartiet. Riksmaalspartiet. 0 Gaardbrukernes og arbeidernes liste. Andre partigruppers lister, upolitiske eller lokale grupper. 0 0 Vilde" stemmer. Samlet antal repræsentanter Nr. 0

56 Kommunevalg. Tabel. De officielle valglisters stemmetal i Nr. Byer. Arbeiderpartiet. Høire. Venstre. Høire sammen med frisindede venstre, samlingspartiet. De større byer. Fredrikshald.. Sarpsborg Fredrikstad. Moss Kristiania Hamar... Lillehammer Gjøvik t Drammen... Kongsberg Horten..... Tønsberg.. Sandefjord Larvik Kragerø Porsgrund.... Skien... Notodden Risør Arendal Kristiansand. Mandal Egersund Stavanger.... Haugesund Bergen Aalesund.. Kristiansund Trondhjem Bodø Narvik Tromsø Vardø Tilsammen De øvrige byer Rikets byer 0 0 Se side, note.

57 ved forholdsvalg i byene. Kommunevalg. 0 il Frisindede venstre. Arbeiderdemoog arbeiderd em o krater VI * \J JtV * Cl IV. (arbeidere). Borgerpartiets liste, de borgerlige partiers fællesliste. Avholdspartiet. Andre partigruppers lister, upolitiske eller lokale grupper. Vilde" stemmer Samtlige godkjendte listers stemmetal i alt. Nr

58 Kommunevalg. Tabel. 0 Repræsentantpladsenes fordeling paa de enkelte partigruppers lister ved forholdsvalg i byene. Nr. Byer. Arbeiderpartiet. Høire. Venstre, Høire sammen med frisindede venstre, samlingspartiet. Frisindede venstre. Arbeiderdemokrater, venstre 'arbeïderdemokrater (arbeidere). Borgerpartiets liste, de borgerlige partiers fællesliste. Avholdspartiet. Andre parti gruppers lister, upolitiske ell. lokale grupper. 0 Samlet antal re præsen tanter. De større byer. Predrikshald... Sarpsborg.... Fredrikstad... Moss Kristiania ty) 0 Hamar Lillehammer... Gjøvik.... Drammen.... Kongsberg ,0 Horten Tønsberg.... Sandefjord.... Larvik Kragerø II 0 / Porsgrund.... Skien Notodden.... Risør Arendal Kristiansand... Mandal Egersund.... Stavanger.... Haugesund ; 0 Bergen. Aalesund Kristiansund... Trond h jern.... Bodø Narvik Tromsø Vardø / Tilsammen De øvrige byer. 0 0 Rikets byer... 0

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Dokument nr. 12

Dokument nr. 12 1999 2000 Dokument nr. 12 17 7 Forslag fra Gunnar Skaug, Carl I. Hagen, Einar Steensnæs, Jan Petersen, Kristin Halvorsen og Lars Sponheim om endringer av Grunnloven 50, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63 og ny

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Iv Prmstegjeld (forts.)

Iv Prmstegjeld (forts.) Tabel (forts.). Folkemængden 1 August 19 fordelt efter Livsstilling. A Landdistrikterne No Landsdele Iv Prmstegjeld (forts.) BO 1 9 10 Geistlig- Rangs- heden, personer Skole- Bonder og m.f1. med betjente

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2013

Spilleplan Tippeligaen 2013 Spilleplan Tippeligaen 2013 Runde 1 Søndag 17/3 Lillestrøm - Sarpsborg 08 Brann - Vålerenga ODD Grenland - Rosenborg Strømsgodset - Sandnes Ulf Aalesund - Haugesund Viking - Molde Start - Hønefoss Sogndal

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere