Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Fremgangsmåden for deltagelse i Twinning findes under Retningslinjer for deltagelse i EU s Twinningprojekter på Udenrigsministeriets Twinning hjemmeside. Formålet Formålet er at støtte dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter gennem økonomisk tilskud (FINS) til danske myndigheders og institutioners forberedelse af projektforslag og deltagelse i EU s Twinningprojekter. Der kan på følgende vilkår og efter ansøgning ydes økonomisk tilskud til tilrettelæggelse og udarbejdelse af projekter samt til visse lønudgifter under gennemførelse af projekter, der opfylder kravene til deltagelse i EU s Twinningprojekter. Ansøgere Offentlige institutioner og visse af en offentlig institution udpegede private organisationer m.fl., der forestår gennemførelse af EU-lovgivningen i Danmark, og som påtænker at deltage i Kommissionens Twinningprogram, eller som er udpeget til at gennemføre et projekt, vil kunne ansøge om økonomisk tilskud til projektforberedelse og visse lønudgifter. Ansøgeren må besidde den nødvendige kapacitet og evne til at overføre sin viden og forpligte sig til at forestå gennemførelse af de projekter, der bydes på, herunder tilvejebringe de nødvendige korttids- og langtidsrådgivere samt forestå projektledelsen på de vilkår som er beskrevet i Retninglinjer for deltagelse i EU s Twinningprojekter samt på vilkår beskrevet i projektoplægget (project fiche). Ansøgningsfrist Ansøgningen skal være Udenrigsministeriet, kontoret for det Europæiske Naboskab, EUN, i hænde og godkendt inden påbegyndelse af aktiviteter, hvortil der ansøges om tilskud. Projektområder Kommissionens og partnerlandets udbud af Twinningprojekter til EU-medlemsstaterne er grundlaget for dansk deltagelse. Der vil kunne ydes tilskud til konkrete projekter, som er vedtaget af Kommissionen til gennemførelse af medlemsstaterne. Der kan kun ydes tilskud til projekter, som er omfattet af EU s Twinningprogrammer. Projektudbud på kommercielle vilkår er ikke omfattet af denne tilskudsordning. Derudover vil der i meget begrænset omfang kunne ydes tilskud til rejseudgifter i forbindelse med rejse til partnere, hvor der forventes udbud af konkret EU-Twinningsprojekt indenfor en overskuelig tidshorisont. I ansøgningen skal det fremgå, hvad grundlaget er for forventningen om et EU-Twinningprojekt på det relevante område.

2 2 Tilskud omfatter Til forberedelse af tilbud som er vedtaget af Kommissionen omfatter tilskuddet afholdelse af konkrete og nødvendige udgifter, som ikke betales af projektbudgettet, til: Udarbejdelse af velforberedte projektforslag, rejse- og opholdsudgifter i partnerlandene i forbindelse med forundersøgelse eller præsentation af projektforslag Tilrettelæggelse og udarbejdelse af projektdokumentation, der er nødvendig for projektets gennemførelse, bl.a. arbejdsplan, budget og kontrakt, og som ikke kan dækkes fuldt ud under det godkendte projektbudget. Endvidere løntilskud til midlertidig ansættelse, evt. udstationering af RTA (resident Twinning adviser) i afventning af kontraktens godkendelse Visse lønudgifter til aktiviteter under projektets gennemførelse, f.eks. studiebesøg i Danmark eller rådgivning mellem opholdene i partnerlandene, som ikke dækkes fuldt ud under det godkendte projektbudget. Aktiviteterne skal væsentligt understøtte projektets målopfyldelse. Det samlede tilskud under ovenstående punkter, der kan forventes imødekommet for hvert projekt, vil skulle. sættes i forhold til projektets omfang og budgetmæssige grundlag Tilskuddet kan omfatte følgende elementer: 1. lønkompensation for arbejde udført af institutionens eget personale 2. lønudgifter til midlertidig ansættelse af projektmedarbejdere 3. honorarer til private konsulenter ved udlicitering af opgaver 4. rejse- og opholdsudgifter 5. oversættelser, annonceudgifter, gebyrer for attester og mindre udstyrsanskaffelser. Vedr. 1 og 2: Lønudgifter skal stå i rimeligt forhold til et konkret tidsforbrug. Budgettet for lønudgifter skal være opdelt på enkeltprojekter og angivet med tidsforbruget i de forskellige faser af projektforberedelsen. Tidsforbruget bør kunne dokumenteres ved en tidsregistrering Vedr. 3: Honorarer vil kun kunne dækkes efter en konkret vurdering og på grundlag af et skriftligt tilbud fra et privat konsulentfirma eller lign. Tilbuddet kan basere sig på KR-reglerne (Danidas regler for korttidskontrakter for rådgivningsydelser, der findes på Danidas hjemmeside under Staff rules and general information for advisers on short-term assignment ). Vedr. 4: Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder i partnerlandet vil kunne omfatte den ansvarlige medarbejder og en ekspert. Ved præsentation af projektforslaget tillige kandidaten til langtidsrådgiverstillingen samt, hvis projektets karakter og størrelse tilsiger det, også forslag til 1 2 kerneeksperter. Finansministeriets rejseregler er gældende. Vedr. 5.: Såfremt der vil være behov for at oversætte helt nødvendige dokumenter til eller fra partnerlandets sprog, vil der i rimeligt omfang kunne ydes tilskud hertil. Der vil efter en konkret vurdering bl.a. kunne gives tilskud til rimelige annonceudgifter og evt. trykning af projektdokumentation. Derimod ikke til udstyrsanskaffelser, herunder PC og software forudsættes at høre til en institutions normale udstyr.

3 3 Råd og vejledning vil kunne indhentes i Udenrigsministeriet, Nationalt Kontaktpunkt for Twinning: E-post adresse: Postadresse: NCP Twinning, att. EUN, Asiatisk Plads 2, 1448 København K

4 4 Ansøgning om tilskud til A: Forberedelse af projektforslag og præsentation med henblik på udvælgelse B: Projektforberedelse : Udarbejdelse af projektdokumentation bl.a. arbejdsplan, budget og kontrakt C: Tilskud til lønudgifter under projektets gennemførelse (FINS+) 1. Ansøger ( Institutionens navn, adresse, tlf., faxnr., , kontaktperson) 2. Henhører under følgende institution/styrelse/ministerium 3. Twinning projekt (titel og nr.), hvortil der søges tilskud (kort beskrivelse af projektets indhold og omfang) A: Ansøgning om forberedelse af projektforslag med henblik på udvælgelse bør som minimum indeholde følgende: - Kort vurdering af ansøgers kapacitet og evne til at gennemføre projektet bl.a. ansøgers organisation, projektstyring og ekspertkapacitet. Gerne en vurdering af konkurrencen - Ansøgers kompetencer indenfor det udbudte projektområde (acquis et). Evt. erfaring fra andre bilaterale og/ eller multilaterale projektopgaver - Påtænkes/er der budt på hele ovennævnte projekt? Eller hvilke konkrete dele deraf? - Forudsættes inddragelse af andre danske institutioner i projektet - Vil der kunne samarbejdes med andre medlemslandes institutioner om projektets gennemførelse - Hvilken dokumentation er der udarbejdet til projektet? - Vedlæg beskrivelse af indhold og omfang af det projektforslag, der tænkes udarbejdet (disposition og indholdsfortegnelse) eller henvis til tidligere fremsendt dokumentation - Hvilke (yderligere) forundersøgelser påregnes gennemført? - Øvrige oplysninger om den ønskede deltagelse i projektet

5 5 B: Ansøgning om projektforberedelse efter udvælgelse (Udarbejdelse af arbejdsplan, budget og kontrakt) bør som minimum indeholde følgende: Da visse forberedelsesudgifter (honorarer og rejseudgifter) afholdes af projektbudgettet, skal der nærmere redegøres for nødvendigheden af supplerende midler til dette formål, herunder fordeling af det forventede tidsforbrug hjemme, på antal af rejser og rejsende Ved behov for midlertidig ansættelse bør der særligt redegøres for - hvorfor internt personale ikke kan påtage sig de pågældende arbejdsopgaver. - og ved ansættelse og udstationering af RTA (Resident Twinning Adviser) inden kontraktens godkendelse, hvorfor dette ikke kan udsættes til kontrakten er godkendt, og projektet kan afholde samtlige udgifter C: Tilskud til lønudgifter under projektets gennemførelse (FINS+) Der bør nærmere redegøres for forudsætningerne i projektbudgettet evt. - ændrede forudsætninger i projektbudgettet, som begrunder de manglende midler - muligheden for omlægning af budgettet til dækning af det supplerende behov - evt. ekspertstøtte under studiebesøg

6 6 FINS-budget A: Forberedelse og præsentation af projektforslag DKK Rejseudgifter (max. 2 personer pr. rejse) Antal flyrejser Hotelophold Dagpenge Løn til eget personale Løn til midlertidig ansættelse (timer, manddage, fordelt på opgaver) Honorarer (evt. KR-skema/tilbud vedlægges) Oversættelse Annoncering, gebyrer for attester og lign. Andet Ansøgt beløb i alt

7 7 FINS-budget - Projektforberedelse B B: Tilskud til udarbejdelse af arbejdsplan, Supplement til Kommissionens bevilling Ansøgt tilskud DKK Afholdt af Kommission DKK Rejseudgifter (max. 2 personer pr. rejse) Antal flyrejser Hotelophold Dagpenge Løn til eget personale Til midlertidig ansættelse (timer løn, manddage, fordelt på opgaver) Honorarer (KR-skema/tilbud vedlægges) Oversættelse Annoncering, gebyrer for attester og lign. Evt. indkøb I alt

8 8 FINS+-budget projektgennemførelse C Der henvises til EU-kommissionens Tw inning Manual om standardatser for korttidseksperter Danske lønsatser godtgøres i et lønskema i.h.t KR-reglerne evt.tillagt DB-tillæg C: Støtte til lønudgifter under projektets gennemførelse omfatter Forskel i lønudgifter beregning af honorar Evt. andre lønudgifter under studiebesøg i Danmark eller rådgivning mellem opholdene i kandidatlandene, som ikke afholdes under Kommissionens Twinning-budget Beregning af honorar for korttidseksperter i henhold til EU s regler: Euro pr. dag x 2,5 (Project Management Costs: 150%) x antal opholdsdage i kandidatlandet. DKK Samlet budget for honorarer til korttidseksperter i henhold til det godkendte Twinning-budget, inkl. project management costs Eurokurs: 7,50 kr. Honorarberegning efter danske regler (maks. KR-reglerne: Danida s reglement for korttidseksperter): 1. Arbejde i kandidatlandet: Lønsats (inkl. DB-tillæg) x 8 timer x antal dages arbejde: 2. Arbejde i Danmark: Lønsats (inkl. DB-tillæg) x 7,4 timer x antal dages arbejde) 3. Forskel i de samlede lønudgifter: Beløbene under pkt minus pkt Evt. tilskud til andre lønudgifter: f.eks studiebesøg i Danmark eller rådgivning mellem opholdene i kandidatlandene, der ikke afholdes under det godkendte Twinning-budget. Vedlæg beregning (Lønsats (inkl. evt. DB-tillæg) x 7,4 timer x antal dages arbejde) Ialt ansøgt beløb til FINS+

9 9

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Privat Sektor Programmet

Privat Sektor Programmet Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Privat Sektor Programmet Vejledning til Virksomheden 2a Udarbejdelse af projektansøgning Udenrigsministeriet Danida

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net

Håndbog. Version nr. 4 22.08.2012. www.fehmarnbeltregion.net Håndbog Vejledning, Retningslinjer og Forordninger om støtte til projekter inden for Målet om Europæisk territorialt samarbejde (INTERREG IV A) i programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013 Version nr. 4 22.08.2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide)

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak VEJLEDNING OM NATIONAL KONTROL OG ANMODNING OM UDBETALING (FLC Guide) DANSK VERSION 2 Juni 2014 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 1.1 NATIONAL KONTROL... 4 1.2 FORVALTENDE

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse. for jordbrug og fødevarer. 15. august 2013

Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse. for jordbrug og fødevarer. 15. august 2013 Vejledning til demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer 15. august 2013 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere