Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse"

Transkript

1 Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse

2 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion Gode Automations Projekt processer Medlemsvirksomheder

3 Videns netværket SESAM-World - sekretariatet Det er SESAM's mål at fungerer som det danske videncenter, hvor information, erfaring og praktiske resultater vedrørende sammenkobling af produktionsudstyr udveksles og formidles til danske virksomheder i såvel national som international sammenhæng. SESAM bidrager med viden information om rationalisering, automatisering og integrering af produktionsudstyr i danske virksomheder, for derved at sikre og øge virksomhedernes indtjening. Dette opnås ved: At fremme relevant udvikling og anvendelse af sammenkobling af produktionsudstyr. At arbejde for at placere sammenkoblingen af produktionsudstyr fornuftigt i offentlighedens bevidsthed. At afholde medlemsmøder. At udsende medlemsbladet SESAM-Nyt. At give information om kurser og seminarer. At samle information fra tidsskrifter o.lign. At informere om internationalt arbejde (EU projekter, ISO, IEC, m.fl.) med relation til system integration. SESAM har eksisteret i sin nuværende form siden 1993, og har i dag mere end 130 medlemsvirksomheder. SESAM vil være en førende aktør inden for vidensdeling i forhold til områderne automatisering, produktion, proces, IT og projektledelse. Vi ønsker at formidle viden og erfaring mellem virksomhedsmedlemmerne, myndigheder, standardiseringsorganisationer, m.fl. Her kan du være med til at styrke kompetencerne og få ny viden, der kan være til gavn for dig og din virksomhed. SESAM tilbyder vidensdeling og services inden for forskellige faglige områder, med relation til automatisering og sammenkobling af produktionsudstyr. Der er tale om følgende fokus områder: Automatiseringsteknologi og standarder (SESAM) Projektstyring og ledelse af automationsprojekter (GAPP) Automatisering og IT til fødevareindustrien (FOOD) Automatisering og IT til energi og forsyningssektoren (ENERGI) Læs mere om de enkelte grupper på de kommende sider.

4 Erfaringsudveksling SESAM aktiviter SESAM arrangere faglige arrangementer inden for de 4 hoved- områder: automationsteknologi, GAPP, ENERGI og FOOD. Seminarer Der afholdes 8 seminarer / konferencer inden for automation om året. Hos medlemsvirksomhed kan de medarbejdere som netop har interesse i emnet deltage til medlemspris. Der er tale om aktuelle emner, som har bred anvendelse på tværs af produktions sektorer. F.eks. har der været afholdt seminar inden for: Virtualisering af automationsløsninger Automationsprojekter og kørende produktion Mennesker og teknik og 5-10 år i automationsbranchen Brugergrænseflader Vedligeholdelse af automationsløsninger Samspillet mellem forretningsprocesser og automationsløsninger Hvem kan blive medlem? Et medlemskab af SESAM er relevant for alle danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og konsulentvirksomheder, der arbejder med automatisering. Et medlemskab giver muligheden for at deltage og påvirke arbejdsgruppernes arbejde, seminarer og konferencer. Yderligere information om medlemskab og kontingent findes på hjemmesiden: Workshops I forbindelse med udvalgte seminarer gennemføres der workshops. Resultaterne fra disse workshops samles i en lille rapport, som er tilgængelig for alle medlemsvirksomheder. Arbejdsgrupper SESAM organiserer frekvensmæssigt arbejdsgruppemøder inden for de angivne fagområder, for at sikre at der ske en god dialog mellem medlemmerne. Målet er at virksomheder med interesse i emnet, som ønsker at møde ligestillede for at diskutere emnet, for dermed i fællesskab at finde bedste praksis for branchen. Det er især vigtigt, at der deltagere medlemmer der repræsenterer forskellige roller: Produktion, rådgivning, leverandør, myndighed, mm. Målet er, at der udarbejdes vejledninger, skabeloner og/eller tjeklister, der kan styrke medlemmernes forretning. Medlemmer er velkommen til at foreslå nye arbejdsgrupper. B2B møder SESAM kan også arrangere business2business møder, mellem medlemsvirksomhederne, hvor de kan få en fortrolig dialog om et emne, en case, et projekt, mm. SESAM kan være med til at etablere konsortier til løsning af givne opgaver. Standardisering af systemerne i automations pyramiden.

5 Automationsteknologi SESAM - Teknologi og standardisering Standardisering Reducere tid og omkostningerne til integration af maskinudstyr med guidelines Arbejdsgruppen har fokus på hvordan virksomheder kan forbedre produktions fleksibilitet, gennemløbs tider og øge kapacitet på maskinudstyr og samtidig reducere omkostninger til integration, ved at anvende standarderne fra f.eks. ISA, og OMAC. Hvad har virksomhederne brugt af standarder og hvad har de manglet og været nødsaget til at tilføje. Deltag i diskussionen om den proces som virksomhederne skal i gennem for at skabe et standardiseret interface til systemerne fra produktionsudstyr til ERP. Diskutere samspillet med maskinbyggere og hvilke udfordringerne der er ved at anvende standarder. Hvad kan automationsleverandørerne levere af standard software, der understøtter standarderne, så som, og Make2Pack. Der er en mulighed for at vi som gruppe kan etableret et forum, der sikre uddannelse og træning i standarderne. Den internationale standard for fleksibilitet i produktionen er en international standard. Standarden hjælper industrier til at producere på en fleksibel måde. Standarden består af modeller og terminologi til strukturering af produktionsprocessen og for udvikling af det kontrolsystem til styring af udstyr. kan anvendes i fuldt automatiseret, semi automatiserede og selv i helt manuelle produktionsprocesser. standarden definerer en hierarkiske struktur til styring og proces segmentering, som adskiller produkterne fra den proces, der fremstiller produkterne. Standarden gør det muligt at genbruge og udskifte fleksibilitet udstyr og software. giver en struktur for integration på tværs af de traditionelle ERP, MES og kontrol domæner (SRO). Production capability Product definition Recipe Management Production schedule Production Planning and Scheduling Detailed production scheduling Production resource management Production dispatching Product definition management Recipe Management Equipment and process specific production rules Process Management Production execution management Operatio nal commands Operational responses Production level 1-2 functions Den internationale standard for integration af virksomheden og kontrolsystemer består af modeller og terminologi. Disse kan bruges til at Legend: afgøre, hvilke oplysninger, der control Production activities skal udveksles mellem systemer performance activities for salg, finansiering, logistik og systemer til produktion, vedligeholdelse og kvalitet. Disse oplys Production Information ninger er struktureret i UMLManagement modeller, som er grundlaget for udviklingen af standard grænseproduction tracking flader mellem ERP og MES Production Performance systemer. standarden kan analysis bruges til flere formål, for eksem pel som en guide for definitionen Production data collecti on af brugernes behov, for udvælgelse af MES leverandører og som grundlag for udvikling af MESsystemer og databaser. kan bruges som en metode til at definere grænsefladen Equipment and process mellem virksomheds systemer og specific data produkt io n ko nt ro ls yste mer (SRO). Unit Supervision Process Control

6 Energi & forsyning ENERGI - Energi & forsyning Energi arbejdsgruppen er ny og vil have fokus på at optimere energi- og forsyningsvirksomhedernes anvendelse af IT og tilhørende automationsløsninger. Arbejdsgruppen vil arbejde med automationsløsninger til energi og forsyningssektoren, der vil dække mange faglige discipliner og kompetencer. Målet er, at styrke forsyningssektorens anvendelse og udnyttelse af It og automationsteknologien i forhold til deres forretningsprocesser. Behov for IT strategi Den store omvæltning, der sker i forsyningsbranchen med selskabsdannelser og øget fokus på serviceydelser gør, at der vil komme efterspørgsel efter it systemer til at understøtte disse behov. Der er spottet, at et multiforsyningsselskab har behov for at kikke på følgende områder GIS - Geografisk Informations System ERP - Enterprise Resource Planning ESDH - Elektronisk Sags og Documenthåndtering BI - Business Intelligence CRM og afregningssystem SRO - Styring Regulering og Overvågning Asset Management Projektstyring & -ledelse Infrastruktur og sikkerhed Fjernaflæsning Vedligeholdelse Hændelsesregistrering Erfa netværkets rolle Erfa netværket vil hjælpe med at forbinde forretningen med teknologien. Forbindelsen skaber vi ved, på den ene side, at have virksomheder med teknisk fag forståelse, og på den anden side ved at have deltagere, der kender kunders forretningsprocesser og problemstillinger. At forbinde teknologi med forretning er en svær disciplin. Kun et mindretal af virksomhederne har selv disse kompetencer, og netværket kan være med til at styrke den enkelte deltagers viden på området. Målet er, at erfa netværket kan anvendes til at få ny viden om hvorledes de forretningsmæssige behov bedst mulig understøttes af IT systemer. Der vil i den forbindelse bliver set på systemerne, de krav og ændringer det stiller til organisationen. Erfa netværket tager sigte på at sikre, at de deltagende virksomheden får optimale forretningsprocesser samt det optimale forretningsmæssige udbytte af IT og automations teknologien. En af de første opgaver er at se på hvorledes, virksomhederne kan opnå deres forretningsmæssige mål mht. forsyningspligt, og dermed minimere driftsstop, fejl, mm. Der vil blive set på standardisering indenfor Styring Regulering og Overvågning (SRO). Derudover vil der blive set på, hvorledes virksomhederne kan yde en bedre service over for kunderne, ved at indføre fjernaflæsning og den tilhørende energirådgivning. Netværkets rolle er at skabe et link mellem de forretningsmæssige behov og forsyningsvirksomhedernes IT strategi

7 Fødevareproduktion FOOD - Fødevareproduktion Kravene til fødevareindustrien bliver højere og højere pga. international konkurrence, og et af midlerne for at klare sig i konkurrencen er at automatisere produktionsanlæggene. De øgede krav om automatisering stiller nye krav til fødevareproducerende virksomheder. Fødevareproducenterne skal beherske fremstillingsprocessen og samtidig beskrive processen, således at automationsleverandøren kan fremstille en løsning. Derudover skal fødevareproducenten forholde sig til de løsningsforslag og teknologi som automationsleverandørerne kommer med. Fødevare Myndighedskrav Automation Værdien af FOOD Der er mange elementer som fødevareproducerende virksomheder og automationsleverandører skal forholde sig til, så som uddannelse og træning af medarbejdere pga. det øgede automationsniveau. Fødevareproducenten skal udover selve udviklingen og automatiseringen af et anlæg, også tage højde for den fremtidige vedligeholdelse af anlægget. De skal planægge hvordan vedligeholdelsen skal varetages, og hvem der skal stå for denne vedligeholdelse. FOOD vil via et samarbejde mellem fødevareproducerende virksomheder og automationsleverandører prøve, at beskrive hvorledes en kunde og leverandør opnår det bedste samarbejde for begge parter. For dermed at forhindre forsinkelser, tillægsordrer og manglende funktionalitet. Er produktionskapaciteten ikke som planlagt kan det give alvorlige problemer. Specielt hvis der er gennemført en markedskampagne, eller andre produktionssteder er under afvikling og medarbejderne er opsagt eller bedt om at flytte. FOOD vil bl.a. stille et antal checklister til rådighed, og beskrive hvilke konsekvenser manglende beslutninger i udviklingsprocessen kan have på afleveringsforretningen. Derudover er det målet, at få skabt en mere struktureret udvikling, der vil bidrage til at anlæggene er mere gennemskuelige og dermed mere fremtidssikrede. Nogle af de overvejelser der skal gøres i FOOD er, at vurdere, hvilken data der allerede er tilgængelige i databaser, og som kan anvendes fremadrettet til at optimere produktion og/eller forbedre produkt. Andre overvejelser er anvendelsen af GAPP projektmodellen specifikt til fødevareindustrien. Formål og mål Formålet med SESAM-FOOD er at kunder, leverandører og myndigheder til produktions og automationsanlæg i fødevareindustrien kommer til at forstå hinanden bedre. Målet er, at analyser og beskrive hvorledes fødevareindustriens konkurrenceevne kan forøges ved, at udnytte automations teknologi optimalt i forhold til den nuværende produktion og teknologi. Målet med FOOD er, at sikre ens sprog mellem kunde og leverandør, der sikre bedre kommunikation. Altså, et bedre forhold mellem kunde og leverandør der vil sikre en større innovation og værdi for både kunde og leverandør.

8 Projektledelse GAPP - Gode Automations Projekt Processer Gode Automations Projekt Processer er en projektmodel, med tilhørende vejledninger, skabeloner og checklister til gennemførelse af automationsprojekter i et samspil med andre fag kompetencer, så som proces, mekanik, og bygning. GAPP projektmodellen er udarbejdet af mere end 70 producerende virksomheder, rådgivere og leverandører inden for automationsbranchen, og afspejler bedste praksis i branchen. En forenklet arbejdsgang Med GAPP projekt og dokumentværktøj får du én fælles projektmodel, og et sæt af tjeklister og dokumentskabeloner, der sikre, at gældende krav til specifikationer af automationsprojekter overholdes. Det betyder, at dine samarbejdspartneres fokus rettes mod det, der er særligt for den enkelte del i projektet. Med GAPP projektmodellen er der adgang til de fleste vejledninger, skabeloner og checklister, der dækker lige fra instrumentering, installation, hardware, software, test, m.fl. GAPP projektmodellen består af 3 elementer: GAPP beskrivelse af projektmodellen. En håndbog i opbygningen og brugen af projektmodellen og bedst praksis. GAPP vejledninger, der er beskrivelsestjeklister og beskrivelsesskabeloner der kan anvendes til at udarbejde automatiseringsprojekt beskrivelser. GAPP beskrivelser - en arbejdsspecifik de facto standard, som sammen med projektspecifikke beskrivelser udgør den samlede projekt beskrivelser. En fælles standard GAPP projektmodellen er værktøjet, der sætter dig i stand til lettere at udarbejde beskrivelser, og som samtidig forbedrer din kommunikation med dine samarbejdspartnere, så misforståelser mindskes. GAPP projektmodellen er en fælles standard for beskrivelse af automatiseringsprojekter. Værktøjet er blevet til i samarbejde med en lang række toneangivende aktører i branchen, så kvaliteten og det faglige niveau i beskrivelserne altid er i top. GAPP projektmodellen er tilgængelig SESAM medlemsvirksomheder. Modellen bliver løbende opdateret således, at den afspejler bedste praksis. GAPP projektmodellen skaber sammenhængen mellem projektfaser, skabeloner, checklister og udvalgte vejledninger.

9 Automatisering Beskrivelser med mange fordele GAPP projektmodellen giver dig og dine samarbejdspartnere en række fælles og individuelle fordele: Få en ensartet struktur Det bliver nemmere for dig, at placere og finde informationer på grund af en fælles og ensartet struktur i beskrivelserne. Spar tid på beskrivelserne Du sparer tid på beskrivelsesarbejdet, da beskrivelserne på en ensartet måde angiver de generelle specifikationer for et arbejdes udførelse. Kvalitetssikret indhold Vores faglige redaktører ajourfører løbende værktøjet, og du vil opleve, at beskrivelsernes indhold altid er kvalitetssikret og opdateret, også når det gælder normer og standarder. Kom hurtigt i gang Med GAPP modellen få du ad- GAPP kurser gang til alle vejledninger, skabeloner og checklister der er rela- introduktionskurser, hvoref- SESAM holder løbende teret til GAPP projektmodellen. ter du hurtigt vil være i stand til at arbejde med Desuden får du adgang til alle projektmodellen og de arbejdsdokumenter, og arbejdsgruppemøder. Det betyder at du tilhørende værktøjer, og du vil samtidigt undgå at lave begynderfejl. løbende kan følge med i udviklingen af modellen og dens Hvis du ønsker at vide mere om vores kurser eller firmakurser og hvornår de afhol- værktøjer og du har muligheden for at bidrage med din viden og des kan du se mere på: kompetencer. Du mødes med world.dk kolleger og specialister, og kan få god inspiration til dine opgave som projektdeltager, projektleder og projektejer. GAPP beskrivelsesanvisninger indeholder projektmodel med tilhørende checklister og dokumentskabeloner, der alle kan guide dig igennem et automatiseringsprojekt. Forbedret kommunikation Kommunikationen mellem dig og dine samarbejdspartnere bliver forbedret, da den fælles standard gør at mange misforståelser mindskes, og at alle parter kommer til at tale samme sprog. Enklere beslutninger Når både du og dine samarbejdspartnere på en sag anvender beskrivelsesværktøjet, bliver det enklere at beslutte, i hvilke arbejdsbeskrivelser og faser de enkelte ydelser skal specificeres. En checkiste, der giver større sikkerhed Projektmodellen fungerer som en tjekliste for de forskellige arbejders ydelser, så der er større sikkerhed for, at alt huskes i udarbejdelsen af beskrivelser. GAPP projektmodellen bestående af faser, aktiviteter og gennemgående aktiviteter.

10 Medlemsvirksomheder

11 Medlemsvirksomheder

12 Ny viden gennem netværk Carsten Nøkleby, Direktør, SESAM-World Formand, SESAM SESAM-World Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel.: Mobil:

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Fremtidens automations platform

Fremtidens automations platform Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

SESAM-FOOD NYHEDSBREV

SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM sek retariatet SESAM sekretariatet SESAM-FOOD NYHEDSBREV SESAM-FOOD nr. 2 Oktober 2006 Vil branchen kvalitet? Ved Carsten Nøkleby, Formand SESAM-FOOD Jeg vil tillade mig at stille spørgsmålstegn

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen

Brugermanual. Indhold. I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen Brugermanual Indhold I. Introduktion Konceptet Bag Læringsportalen... 1 II. Formålet med Læringsportalen... 3 III. Tilpasning af Træningen... 4 IV. Tilpasning af Træningsmateriale... 5 V. Tilpasning af

Læs mere

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19

Strateginotat for IT-området i Odder Kommune. Odder Kommune. IT-strategi. November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Strateginotat for IT-området i Odder Kommune Odder Kommune IT-strategi November 2006 Odder Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Forretningsmæssig vision...

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal

Serviceorientering af Danmarks Miljøportal Serviceorientering af Danmarks Miljøportal 1. november 2007 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Arkitekturstrategi for Miljøportalen-v1 Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale

Læs mere

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem 04 2012 NOVEMBER TEMA HMI Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi vi mellem mennesker mellem mennesker og maskiner og maskiner 3 Grunddesign Grunddesign af af operatør operatør HMI HMI hos hos

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab

DAU- BLADET Tidsskrift for Dansk Automationsselskab 02/2010/MAJ ISSN 1601-6750 Omkostninger Spild Kvalitet PERFORMANCE Fleksibilitet Oppetid Energi Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. Bedre konkurrencevene med investeringer

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Værd at vide om Human Resource Management Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer Velkommen til Værd at vide om Human Resource Management Indhold Erhvervslivet

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere