Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat"

Transkript

1 Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat 1 Restaurering af stenrev i Kattegat

2 Kolofon Blue Reef restoration of stone reefs in Kattegat/ Restaurering af stenrev i Kattegat Udgivet af/published by: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Grafisk design/graphic design: LIVe Grafisk Fotos/Photos: Karsten Dahl DTU Aqua Naturstyrelsen Jens O Skovsgaard ISBN: Juni 2013/June 2013 Denne såkaldte lægmandsrapport er et led i afrapporteringen af LIFE Nature III projektet: Restaurering af stenrev i Kattegat ( Blue Reef ). This Layman report is part of the LIFE Nature III project: Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat ( Blue Reef ).. 2 Restaurering af stenrev i Kattegat

3 Indholdsfortegnelse Contents 1. Stenrev en sjælden naturtype 2. Formålet med Blue Reef-projektet 3. Om Blue Reef-projektet 4. Det nye stenrev 5. Anbefalinger til genopretning af stenrev 6. Nøgletal om Blue Reef-projektet side 4 side 6 side 8 side 12 side 14 side Stone reefs - rare natural habitats 2. The objective of the BlueReef project 3. About the BlueReef project 4. The new stone reef 5. Best practice for restoration of stone reefs 6. Key figures in the Blue Reef-project side 5 side 7 side 10 side 13 side 15 side 17 3 Restaurering af stenrev i Kattegat

4 1. Stenrev en sjælden naturtype Stenrev ligger ude på havet og er dannet under istiden. De rager op over den omgivende havbund, men størrelsen og tætheden af sten kan variere. De mest spektakulære stenrev er de huledannende stenrev, som består af store bunker af næsten lige store kampesten stablet oven på hinanden. Stenrevene rummer en stor artsrigdom og en stor mængde (biomasse) af både planter og dyr. Her findes f.eks. søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde planter. Især de huledannende stenrev rummet et meget artsrigt dyre- og planteliv, og er blandt andet levested for hummer. På grund af især stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg er stenrev på lavt vand blevet en sjælden naturtype i Danmark. Stenfiskeri blev endelig forbudt i danske farvande pr. 1. januar Naturtypen stenrev er på listen over Habitatdirektivets beskyttede naturtyper. Det betyder, at Danmark har pligt til at udpege områder, såkaldte habitatområder, for at sikre, at de beskyttede naturtyper har en gunstig bevaringsstatus. Habitatområder kaldes sammen med fuglebeskyttelsesområder for Natura 2000-områder, og indgår i et europæisk netværk af Natura 2000-områder. Kort over det genoprettede stenrev. Map of the restored stone reef. 4 Restaurering af stenrev i Kattegat

5 1. Stone reefs - rare natural habitats Stone reefs are found in the ocean and developed during the ice age. They protrude from the surrounding seabed and vary in size and compactness. The most spectacular type of stone reef is the cavernous boulder reef, which consists of large piles of similar-sized boulders. Stone reefs are home to a great variety of species and extensive amounts of plant and animal biomass. For example, they are home to sea anemones, soft corals, and extensive seaweed forests with green, brown and red plants. Cavernous boulder reefs, in particular, are home to a very diverse plant and animal life, and provide habitats for lobsters, for example. Stone reefs in shallow waters have become a rare habitat in Denmark. This is due, in particular, to previous removal of stones and boulders from the seabed for use in the construction of harbour piers and coastal protection. The removal of stones and boulders from the seabed in Danish waters was finally banned from January Reefs are included in the Habitats Directive s list of protected natural habitat types. This means that Denmark is required to designate areas, so-called habitat sites, to ensure a favourable conservation status for protected natural habitat types. Habitat sites and special protection areas for birds are called Natura 2000 sites under one, and they form part of a European network of Natura 2000 sites. Kort over Natura 2000 området Læsø Trindel og Tønneberg Banke Map of the Natura 2000 site Læsø Trindel and Tønneberg Banke Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 5

6 2. Formålet med Blue Reef-projektet Stenrevet på Læsø Trindel i det nordlige Kattegat blev som mange andre danske stenrev udsat for stenfiskeri. Det kunne således ud fra gamle og nye søkort dokumenteres, at den oprindelige vanddybde var øget fra ca. 1,2 m til ca. 4 meter. Undersøgelser i 1990 erne viste desuden, at de mindre sten, der lå tilbage på revet, hyppigt blev vendt rundt, og at store bølger nedbrød revet ved at flytte sten ud på større vanddybder. Det blev derfor besluttet, at gennemføre et storskala projekt med genopretning af stenrev på Læsø Trindel, som er en del af Natura 2000-området Læsø Trindel og Tønnesberg Banke. Projektet fik titlen Blue Reef. Læsø Trindel vil med status som Natura 2000-område desuden være et beskyttet hjemsted for fiskepopulationer og være med til at sikre spredning af arter inden for netværket af Natura 2000 områder i Kattegat. Formålet med Blue Reef-projektet har været at restaurere og stabilisere strukturen og funktionen af huledannende stenrev inden for et stenrevsområde på 5 ha, samt skabe øget opmærksomhed hos forvaltere, planlæggere og den brede offentlighed om marin naturgenopretning, beskyttelse og forvaltningsmæssige emner. Tang - før naturgenopretningen Seaweed - before restoration. 6 Restaurering af stenrev i Kattegat

7 2. The objective of the BlueReef project As is the case for many other Danish stone reefs, stones and boulders have been removed from the stone reef on Læsø Trindel in the northern part of the Kattegat. A comparison of old and new nautical charts revealed that the original water depth had increased from approx. 1.2m to approx. 4m. Furthermore, surveys from the 1990s showed that the stones and smaller boulders left on the reef were frequently toppled over, and that large waves were destroying the reef by relocating stones to greater water depths. It was therefore decided to carry out a large-scale restoration project to restore the stone reef on Læsø Trindel, which is a part of the Læsø Trindel and Tønnesberg Banke Natura 2000 site. The project was entitled BlueReef. As a Natura 2000 site, Læsø Trindel is also a protected habitat for fish populations; the project helps ensure the distribution of species within the network of Natura 2000 sites in the Kattegat. The purpose of the BlueReef project was to restore and stabilise the structure and function of of cavernous boulder reefs within an area of approx. 5ha, as well as to boost awareness among managers, planners and the general public about marine nature restoration, protection and management. Dybdeforholdene på Læsø Trindel før naturgenopretningen. Depth conditions at Læsø Trindel before restoration. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 7

8 3. Om Blue Reefprojektet Projektet har været bygget op om 4 hovedaktiviteter: 1) forundersøgelser og design, 2) udlægning af sten, 3) overvågning og 4) formidling af projektets gennemførelse og resultater. 3.1 Forundersøgelser og design Der blev gennemført en række forundersøgelser for at sikre, at det nye stenrev kunne leve op til formålet og ikke havde negative konsekvenser for den omkringliggende natur, lokalsamfundet m.m. Geologiske undersøgelser af havbunden viste, at den øverst bestod af et op til 4 meter tykt lag af sand og småsten oven på et dybere lag af ler. Det blev derfor vurderet, at havbunden kunne bære de mange tunge sten. Modelberegninger af sedimenttransport viste, at der i en afstand af mere end 300 m fra de nye revstrukturer, ikke ville være væsentlige ændringer af transport og aflejring af sediment. Der var derfor ikke risiko for, at det nye stenrev kunne skade et nærliggende boblerev eller føre til øget tilsanding af sejlrenden ved Østerby Havn på Læsø. Der blev udarbejdet et stenrevsdesign med huledannende stenrev, små toppe af sten og stabiliserende stenlag for at genskabe en varieret struktur og funktion. Designet byggede på kendskab til havbundens bæreevne og sedimenttransporten, ligesom det skulle kunne modstå strøm og bølger under ekstreme vejrforhold. En konsekvensvurdering viste, at Blue Reef-projektet ikke vil have negativ påvirkning på det udpegede Natura 2000-område. 3.2 Udlægning af sten Genopretningen af stenrev er sket med natursten. Det har ikke har været muligt at finde tilstrækkelige mængder sten i form af søsten fra havne og moler eller marksten. Genopretningen er derfor sket med sprængsten fra stenbruddet Krageø i det sydlige Norge. Af hensyn til anlægsarbejderne og sejladssikkerheden blev der udlagt et arbejdsområde, som blev markeret med bøjer. Det var ikke tilladt at fiske eller sejle inden for arbejdsområdet under anlægsarbejderne. Der er sommeren 2007 i alt blevet udlagt ca tons sten, som ad 8 gange er blevet fragtet med pram fra Krageø til Læsø Trindel. De enkelte sten havde en vægt mellem 0,6 og 6 tons og blev udlagt med gravemaskiner om bord på prammen. Placeringen af stene blev fastlagt ved hjælp af GPS-udstyr, og mængden af sten blev estimeret ud fra den gennemsnitlige vægt af en grab. Det var desuden nødvendigt efterfølgende at flytte enkelte af de udlagte sten ved hjælp af en gammel stenfiskerbåd. Der er i alt restaureret og stabiliseret stenrev inden for et samlet areal på ca. 5 ha. Dybderne ved det restaurerede stenrev er blevet opmålt først i starten af 2009 og senere i sommeren 2012, dels for at sikre at stenene er lagt korrekt, dels for at sikre opdaterede søkort med de nye vanddybder. En sammenligning af de to opmålinger har vist, at de udlagte sten ligger stabilt. Allerede under anlægsarbejderne og efterfølgende har lystbåde sejlet på det restaurerede stenrev, idet vanddybden nogle steder kun er ca. 1 m. For at forebygge påsejlinger, har der været gennemført informationskampagner for at informere om de nye sejladsforhold, ligesom en kombineret markeringsog dykkerbøje har været udlagt. 8 Restaurering af stenrev i Kattegat

9 3.3 Overvågning Området med stenrev har været undersøgt før stenudlægningen i 2008 og igen i 2012 for at finde ud af, hvad restaureringen har betydet for havets planter og dyr. Man har bl.a. undersøgt antal arter af alger og den samlede mængde (biomasse) af alger. Der har også været talt bunddyr som f.eks. krebsdyr, muslinger og snegle. Stenrevets fisk har været undersøgt i forhold til arter, størrelse og antal individer. For en række arter har man desuden undersøgt, hvad fiskene har spist. For at især fiskebestanden ikke skulle påvirkes, har der været et forbud mod fiskeri på og omkring det genoprettede stenrev under hele overvågningsprogrammet. 3.4 Formidling Projektet har været formidlet via hjemmesiden som indeholder information om projektet, dets organisation, udgivne rapporter, kortmateriale, fotos og video, kontaktoplysninger. Hjemmesiden er på både dansk og engelsk. Der er opsat informationskilte i udvalgte havne på Læsø og Frederikshavn samt på Læsø Færgen. Teksten er på dansk og med engelsk resumé. Der har været gennemført 3 offentlige møder på Læsø for at informere om projektet og drøfte dets gennemførelse og den fremtidige drift. Projektet har vist, at selv om der er tale om et projekt ude på havet, så er det vigtigt at informere og inddrage den lokale befolkning. Der er gennemført et internationalt symposium om Marine Nature Restoration in Northern Europe, hvor omkring 65 videnskabsfolk, forvaltere, NGO ere og andre har udvekslet erfaringer og drøftet den fremtidige rolle for marin naturgenopretning. Der er produceret en dokumentarvideo på ca. 20 minutter, som beskriver hele projektets forløb med forundersøgelser, anlægsarbejder og koloniseringen af flora og fauna på det nye stenrev. Video er produceret både med dansk og engelsk indtaling. Den danske version kan downloades fra projektets hjemmeside, mens den engelske kan bestilles via Naturstyrelsen. En planlagt undervandssti for dykkere blev opgivet, da området var mere udsat for vind og strøm end forventet. Det er i stedet udarbejdet en folder Læsø Trindel ny stenrevsnatur for dykkere og andre interesserede. Folderen er på dansk og engelsk, og en printvenlig udgave kan hentes fra projektets hjemmeside. Der har to gange været udlagt en dykkerbøje for at angive et velegnet sted for dykning, men begge gange har bøjen revet sig løs på grund af ispakning eller storm. Der vil i stedet blive udlagt en bøje via en aftale med Søfartsstyrelsen. Den nye dykkerbøje vil også skulle fungere som afmærkning af den lave del af det nye stenrev for at undgå at sejlere kolliderer med stenrevet. Nøgne sten. Bare boulders Udlægning af sten. The boulders are laid out 10 9 Restaurering af stenrev i Kattegat

10 3. About the BlueReef project The project comprised four main activities: 1) preliminary surveys and design; 2) laying out boulders; 3) monitoring; and 4) communication and information campaigns about the project and its outcomes Preliminary surveys and design A number of preliminary surveys were conducted to ensure that the new reef could live up to the objective and would not have negative impacts on surrounding nature, local community, etc. Geological surveys of the seabed showed that the topmost part of the seabed consisted of a thick layer of sand and gravel (up to 4m) on top of a deeper-lying layer of clay. The seabed was therefore assessed to be able to carry the weight of the many heavy boulders. Model calculations of sediment transport indicated that there would be no substantial changes to the transport and deposition of sediment in a distance of more than 300m from the new reef structure. This meant there would be no risk of damage to an adjacent bubbling reef. Nor would there be risk of increased shoaling of the navigation channel at Østerby harbour by Island of Læsø. A reef design was prepared with cavernous boulder reefs, protruding piles of stones and boulders and stabilising cobble layers, in order to make for a varied structure and function. This design was based on knowledge about the carrying capacity of the seabed and sediment transport, and the structure was designed to withstand current and wave conditions during extreme weather. An impact assessment revealed that the BlueReef project would not impact the designated Natura 2000 site negatively. 3.2 Laying out boulders Reef sections were restored using natural rock. It was not possible to acquire adequate amounts of fieldstones and sea boulders from harbours and piers. Therefore, the reefs were restored using quarrystone from the Krageø quarry in southern Norway. Out of consideration for the safety of construction workers and for navigation safety, a working area was designated which was marked by buoys. Fishing and navigation were not allowed inside this area while construction was ongoing. During the summer of 2008, a total of approx. 100,000 tonnes of boulders were laid out, carried by barge from Krageø to Læsø Trindel in eight shipments. The individual boulders weighed between 0.6 and 6 tonnes and were laid out using mechanical diggers onboard the barge. The location of the boulders was determined using GPS equipment and the quantity was estimated on the basis of the average weight of a grab bucket. Furthermore, subsequently it was necessary to relocate some of the individual boulders using an old stone extraction boat. Stone reef were restored and stabilised within a total area of 5ha. The depths at the restored stone reef were first measured at the beginning of 2009 and again in the summer of This was to ensure the stones had been laid out correctly, as well as to ensure the availability of up-to-date nautical charts. A comparison between the two instances of measurement have shown that the boulders are stable. Both during and after the construction, there has been recreational sailing in the area, which in some places has a water depth of only 1m. In order to prevent collision, information campaigns were carried out to inform yachters about the new conditions for navigation in the area, just as a marker and dive buoys had been be set up. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 10 9

11 3.3. Monitoring The area with stone reef was surveyed before the construction works in 2008 and, again, in 2012, in order to discover the significance of restoration efforts for ocean plants and animals. Amongst other things, surveys looked at the number of species of algae and the total biomass of algae. Benthic animals such as crustaceans, mussels, snails and slugs were also counted. The fish on the stone reef were also examined in terms of species, size and number of individual fish. Further for a number of species it was examined what they feed on. In order to ensure that fish stocks, in particular, were not affected, fishing on and around the restored stone reef was banned throughout the monitoring programme. 3.4 Communication The project was communicated via the website which contains information about the project, its organisation, published reports, maps and charts, photos and video, and contact details. The website is available in both Danish and English. Signs with information about the project were set up at selected harbours on Læsø island and in Frederikshavn, as well as on the Læsø ferry. The text on these signs is in both Danish and English. Three public meetings were carried out on Læsø island to provide the public with information about the project and discuss its completion and future management. The project has revealed the importance of informing and involving the local population, even for projects that take place at sea. An international symposium was held on Marine Nature Restoration in Northern Europe. Around 65 scientists, managers, NGOs, and others stakeholder participated and exchanged experience and debated the future role of marine nature restoration. Furthermore, a video documentary of lasting approx. 20 minutes was produced, which describes the project from start to finish, including preliminary surveys, construction work, and colonisation of the new reef by flora and fauna. The video was produced with Danish as well as English speak. The Danish version can be downloaded from the project website and the English version can be ordered via the Danish Nature Agency. Plans for a subsurface trail for divers were discarded, as the area turned out to be more exposed to wind and currents than expected. Instead, a leaflet was produced about the new stone reef habitat on Læsø Trindel aimed at divers and other stakeholders. This leaflet is available in both Danish and English in a print-friendly version from the project website. On two occasions, a dive buoy was set up to indicate suitable diving locations, however the buoy detached itself from its anchorage on both occasions due to ice or stormy conditions. Consequently, a buoy will be set up in accordance with an agreement with the Danish Maritime Authority. The new dive buoy will also serve to buoy the shallow part of the new stone reef, so as to prevent yachters from colliding with the stone reef. Artsbestemmelse af fladfisk. Determining the species of flatfish. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 11

12 4. Det nye stenrev Der er med projektet restaureret stenrev inden for et område på ca. 5 ha. Der er etableret en række nye revstrukturer med bl.a. huledannende stenrev, ligesom det eksisterende stenrev er stabiliseret. Dette understøttes af de to opmålinger af vanddyber, som er foretaget i hhv og Overvågningsresultaterne viser, at der er sket en 6-8 dobling af biomassen og der er kommet flere flerårige arter af tang, fordi stenrevet er blevet mere stabilt. Der er desuden sket en 4-6 dobling af antallet af individer, ikke mindst er antallet af krebsdyr steget. Antallet af torsk er også steget markant, specielt på de lavere dele af det nye stenrev. Derimod er antallet af hummer uændret. Hummer er dog en langsomt voksende arter, som først bliver kønsmoden i en alder af 5-6 år. Der kan derfor ikke forventes en stigning inden for en så kort overvågningsperiode. Koloniseringen af det nye rev er dog langt fra færdigt. Det må indenfor de kommende år forventes, at der dukker nye arter op og at især biomassen stiger yderligere i takt med at de flerårige tangarter vokser sig store. Dykkerbøjen udlægges i havet. The diver bouy is being put down. 12 Restaurering af stenrev i Kattegat

13 4. The new stone reef As a result of the project stone reef within an area of approx. 5ha has been restored A number of new reef structures have been established, including cavernous boulder reefs, and the existing stone reef has been stabilised. The two measurements of water depths in 2009 and 2012, respectively, document this. Monitoring results show a 6-8-fold increase of the biomass, and the number of perennial seaweed species has increased because the reef is now more stable. Furthermore, abundance of marine life has increased four to six-fold, not the least the number of crustaceans. The number of cod has also increased considerably, especially at the more shallow part of the new reef, whereas the number of lobsters is unchanged. However, lobster is a slow growing species that is mature only after five to six years. Therefore, the number of lobsters cannot be expected to increase over so brief a period of monitoring. Colonisation of the new reef is however far from complete. In the years to come, new species are likely to occur and the biomass will increase further as the perennial seaweed species grow in size. Det nye stenrev. Dybdeforholdene på Læsø Trindel efter naturgenopretningen. The new stone reef. Depth conditions at Læsø Trindel after restoration. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 13

14 5. Anbefalinger til genopretning af stenrev Der var ved projektets start i 2006 kun kendskab til få projekter med marin naturgenopretning, herunder genopretning af stenrev. Genopretning af naturtyper på havet adskiller sig på en række punkter fra naturgenopretning på land. Det gælder bl.a. i forhold til logistik/transport og synlighed samt inddragelse af interessenter og borgere. Best-practice -notatet er udarbejdet efter indhentning af bidrag fra partnere, drøftelser på offentlige møde på Læsø og høring af følgegruppe, ligesom udvalgte emner har været drøftet på en workshop i forbindelse med det internationale symposium. Det udarbejdede best-practice kan findes på projektets hjemmeside. Blue Reef-projektet har derfor i høj grad haft karakter af et pioner-projekt. Der er som led i projektet foretaget en sammenskrivning af praktiske erfaringer og anbefalinger for genopretning af stenrev ( Best practice ). Der er desuden et særligt afsnit om myndighedsbehandling og tilladelser i forhold til etablering af stenrev i danske farvande. Det nye Stenrev. The new stone reef 14 Restaurering af stenrev i Kattegat

15 5. Best practice for restoration of stone reefs When the project began in 2006, knowledge was available of only a few other marine nature restoration projects, including projects to restore stone reefs. Projects to restore natural habitats at sea differ from nature restoration projects on land in a number of areas: for example, in relation to logistics/transport and visibility, as well as the involvement of stakeholders and the public. The BlueReef project is therefore in many senses a pioneer project. A best practice document was prepared as part of the project which describes practical experience and recommendations for restoration of stone reefs. This document also contains a special section on processing by the authorities and the permits required when establishing stone reefs in Danish waters. The best practice document was prepared after input from partners, discussions at public meetings on Læsø island, and consultation of an advisory group, just as selected themes were discussed during a workshop in the context of the international symposium. The best practice document can be downloaded from the project website. Søstjerne på et tæppe af helt unge brunalger kaldet sukkertang Rødnæb, en af revenes mest farvestrålende fisk. Common starfish on a bed of young brown algae called sugar kelp. Cuckoo wrasse, one of the most colorful reef fish. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 15

16 6. Nøgletal om Blue Reef-projektet Projektnummer: Titel: Ansøger: Partnere: LIFE06 NAT/DK/ Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat Danish Nature Agency, Ministry of Environment DCE, University of Aarhus, DTU Aqua, Technical University of Denmark Varighed: 01/08/ /04/2013 Budget: 35,7 mill. kr. EU s program LIFE har støttet med ca. 50 % Hjemmeside: 16 Restaurering af stenrev i Kattegat

17 6. Key figures in the Blue Reef-project Project number: Title: Beneficiary: Partners: LIFE06 NAT/DK/ Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat Danish Nature Agency, Ministry of Environment DCE, University of Aarhus DTU Aqua, Technical University of Denmark Duration: 01/08/ /04/2013 Budget: 4,8 mill. Euro. EU s LIFE Programme has financed app. 50 % Web site: Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 17

18 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik

Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk. Fremtidens Matematik Lars Gregersen Technical Product Manager COMSOL A/S larsg@comsol.dk Fremtidens Matematik Agenda Baggrund COMSOL og IDA Matematik COMSOL Multiphysics Udvikling Anvendelse Matematisk software Hvad kan vi

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015

Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Fuld Skrue Kasper Christensen, 17. marts 2015 < 1 > Tænk udvikling - Hvordan bruger vi de nyeste teknologier? Præsentationen omhandler udelukkende

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere