Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat"

Transkript

1 Blue Reef - restoration of stone reefs in Kattegat 1 Restaurering af stenrev i Kattegat

2 Kolofon Blue Reef restoration of stone reefs in Kattegat/ Restaurering af stenrev i Kattegat Udgivet af/published by: Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø Grafisk design/graphic design: LIVe Grafisk Fotos/Photos: Karsten Dahl DTU Aqua Naturstyrelsen Jens O Skovsgaard ISBN: Juni 2013/June 2013 Denne såkaldte lægmandsrapport er et led i afrapporteringen af LIFE Nature III projektet: Restaurering af stenrev i Kattegat ( Blue Reef ). This Layman report is part of the LIFE Nature III project: Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat ( Blue Reef ).. 2 Restaurering af stenrev i Kattegat

3 Indholdsfortegnelse Contents 1. Stenrev en sjælden naturtype 2. Formålet med Blue Reef-projektet 3. Om Blue Reef-projektet 4. Det nye stenrev 5. Anbefalinger til genopretning af stenrev 6. Nøgletal om Blue Reef-projektet side 4 side 6 side 8 side 12 side 14 side Stone reefs - rare natural habitats 2. The objective of the BlueReef project 3. About the BlueReef project 4. The new stone reef 5. Best practice for restoration of stone reefs 6. Key figures in the Blue Reef-project side 5 side 7 side 10 side 13 side 15 side 17 3 Restaurering af stenrev i Kattegat

4 1. Stenrev en sjælden naturtype Stenrev ligger ude på havet og er dannet under istiden. De rager op over den omgivende havbund, men størrelsen og tætheden af sten kan variere. De mest spektakulære stenrev er de huledannende stenrev, som består af store bunker af næsten lige store kampesten stablet oven på hinanden. Stenrevene rummer en stor artsrigdom og en stor mængde (biomasse) af både planter og dyr. Her findes f.eks. søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde planter. Især de huledannende stenrev rummet et meget artsrigt dyre- og planteliv, og er blandt andet levested for hummer. På grund af især stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg er stenrev på lavt vand blevet en sjælden naturtype i Danmark. Stenfiskeri blev endelig forbudt i danske farvande pr. 1. januar Naturtypen stenrev er på listen over Habitatdirektivets beskyttede naturtyper. Det betyder, at Danmark har pligt til at udpege områder, såkaldte habitatområder, for at sikre, at de beskyttede naturtyper har en gunstig bevaringsstatus. Habitatområder kaldes sammen med fuglebeskyttelsesområder for Natura 2000-områder, og indgår i et europæisk netværk af Natura 2000-områder. Kort over det genoprettede stenrev. Map of the restored stone reef. 4 Restaurering af stenrev i Kattegat

5 1. Stone reefs - rare natural habitats Stone reefs are found in the ocean and developed during the ice age. They protrude from the surrounding seabed and vary in size and compactness. The most spectacular type of stone reef is the cavernous boulder reef, which consists of large piles of similar-sized boulders. Stone reefs are home to a great variety of species and extensive amounts of plant and animal biomass. For example, they are home to sea anemones, soft corals, and extensive seaweed forests with green, brown and red plants. Cavernous boulder reefs, in particular, are home to a very diverse plant and animal life, and provide habitats for lobsters, for example. Stone reefs in shallow waters have become a rare habitat in Denmark. This is due, in particular, to previous removal of stones and boulders from the seabed for use in the construction of harbour piers and coastal protection. The removal of stones and boulders from the seabed in Danish waters was finally banned from January Reefs are included in the Habitats Directive s list of protected natural habitat types. This means that Denmark is required to designate areas, so-called habitat sites, to ensure a favourable conservation status for protected natural habitat types. Habitat sites and special protection areas for birds are called Natura 2000 sites under one, and they form part of a European network of Natura 2000 sites. Kort over Natura 2000 området Læsø Trindel og Tønneberg Banke Map of the Natura 2000 site Læsø Trindel and Tønneberg Banke Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 5

6 2. Formålet med Blue Reef-projektet Stenrevet på Læsø Trindel i det nordlige Kattegat blev som mange andre danske stenrev udsat for stenfiskeri. Det kunne således ud fra gamle og nye søkort dokumenteres, at den oprindelige vanddybde var øget fra ca. 1,2 m til ca. 4 meter. Undersøgelser i 1990 erne viste desuden, at de mindre sten, der lå tilbage på revet, hyppigt blev vendt rundt, og at store bølger nedbrød revet ved at flytte sten ud på større vanddybder. Det blev derfor besluttet, at gennemføre et storskala projekt med genopretning af stenrev på Læsø Trindel, som er en del af Natura 2000-området Læsø Trindel og Tønnesberg Banke. Projektet fik titlen Blue Reef. Læsø Trindel vil med status som Natura 2000-område desuden være et beskyttet hjemsted for fiskepopulationer og være med til at sikre spredning af arter inden for netværket af Natura 2000 områder i Kattegat. Formålet med Blue Reef-projektet har været at restaurere og stabilisere strukturen og funktionen af huledannende stenrev inden for et stenrevsområde på 5 ha, samt skabe øget opmærksomhed hos forvaltere, planlæggere og den brede offentlighed om marin naturgenopretning, beskyttelse og forvaltningsmæssige emner. Tang - før naturgenopretningen Seaweed - before restoration. 6 Restaurering af stenrev i Kattegat

7 2. The objective of the BlueReef project As is the case for many other Danish stone reefs, stones and boulders have been removed from the stone reef on Læsø Trindel in the northern part of the Kattegat. A comparison of old and new nautical charts revealed that the original water depth had increased from approx. 1.2m to approx. 4m. Furthermore, surveys from the 1990s showed that the stones and smaller boulders left on the reef were frequently toppled over, and that large waves were destroying the reef by relocating stones to greater water depths. It was therefore decided to carry out a large-scale restoration project to restore the stone reef on Læsø Trindel, which is a part of the Læsø Trindel and Tønnesberg Banke Natura 2000 site. The project was entitled BlueReef. As a Natura 2000 site, Læsø Trindel is also a protected habitat for fish populations; the project helps ensure the distribution of species within the network of Natura 2000 sites in the Kattegat. The purpose of the BlueReef project was to restore and stabilise the structure and function of of cavernous boulder reefs within an area of approx. 5ha, as well as to boost awareness among managers, planners and the general public about marine nature restoration, protection and management. Dybdeforholdene på Læsø Trindel før naturgenopretningen. Depth conditions at Læsø Trindel before restoration. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 7

8 3. Om Blue Reefprojektet Projektet har været bygget op om 4 hovedaktiviteter: 1) forundersøgelser og design, 2) udlægning af sten, 3) overvågning og 4) formidling af projektets gennemførelse og resultater. 3.1 Forundersøgelser og design Der blev gennemført en række forundersøgelser for at sikre, at det nye stenrev kunne leve op til formålet og ikke havde negative konsekvenser for den omkringliggende natur, lokalsamfundet m.m. Geologiske undersøgelser af havbunden viste, at den øverst bestod af et op til 4 meter tykt lag af sand og småsten oven på et dybere lag af ler. Det blev derfor vurderet, at havbunden kunne bære de mange tunge sten. Modelberegninger af sedimenttransport viste, at der i en afstand af mere end 300 m fra de nye revstrukturer, ikke ville være væsentlige ændringer af transport og aflejring af sediment. Der var derfor ikke risiko for, at det nye stenrev kunne skade et nærliggende boblerev eller føre til øget tilsanding af sejlrenden ved Østerby Havn på Læsø. Der blev udarbejdet et stenrevsdesign med huledannende stenrev, små toppe af sten og stabiliserende stenlag for at genskabe en varieret struktur og funktion. Designet byggede på kendskab til havbundens bæreevne og sedimenttransporten, ligesom det skulle kunne modstå strøm og bølger under ekstreme vejrforhold. En konsekvensvurdering viste, at Blue Reef-projektet ikke vil have negativ påvirkning på det udpegede Natura 2000-område. 3.2 Udlægning af sten Genopretningen af stenrev er sket med natursten. Det har ikke har været muligt at finde tilstrækkelige mængder sten i form af søsten fra havne og moler eller marksten. Genopretningen er derfor sket med sprængsten fra stenbruddet Krageø i det sydlige Norge. Af hensyn til anlægsarbejderne og sejladssikkerheden blev der udlagt et arbejdsområde, som blev markeret med bøjer. Det var ikke tilladt at fiske eller sejle inden for arbejdsområdet under anlægsarbejderne. Der er sommeren 2007 i alt blevet udlagt ca tons sten, som ad 8 gange er blevet fragtet med pram fra Krageø til Læsø Trindel. De enkelte sten havde en vægt mellem 0,6 og 6 tons og blev udlagt med gravemaskiner om bord på prammen. Placeringen af stene blev fastlagt ved hjælp af GPS-udstyr, og mængden af sten blev estimeret ud fra den gennemsnitlige vægt af en grab. Det var desuden nødvendigt efterfølgende at flytte enkelte af de udlagte sten ved hjælp af en gammel stenfiskerbåd. Der er i alt restaureret og stabiliseret stenrev inden for et samlet areal på ca. 5 ha. Dybderne ved det restaurerede stenrev er blevet opmålt først i starten af 2009 og senere i sommeren 2012, dels for at sikre at stenene er lagt korrekt, dels for at sikre opdaterede søkort med de nye vanddybder. En sammenligning af de to opmålinger har vist, at de udlagte sten ligger stabilt. Allerede under anlægsarbejderne og efterfølgende har lystbåde sejlet på det restaurerede stenrev, idet vanddybden nogle steder kun er ca. 1 m. For at forebygge påsejlinger, har der været gennemført informationskampagner for at informere om de nye sejladsforhold, ligesom en kombineret markeringsog dykkerbøje har været udlagt. 8 Restaurering af stenrev i Kattegat

9 3.3 Overvågning Området med stenrev har været undersøgt før stenudlægningen i 2008 og igen i 2012 for at finde ud af, hvad restaureringen har betydet for havets planter og dyr. Man har bl.a. undersøgt antal arter af alger og den samlede mængde (biomasse) af alger. Der har også været talt bunddyr som f.eks. krebsdyr, muslinger og snegle. Stenrevets fisk har været undersøgt i forhold til arter, størrelse og antal individer. For en række arter har man desuden undersøgt, hvad fiskene har spist. For at især fiskebestanden ikke skulle påvirkes, har der været et forbud mod fiskeri på og omkring det genoprettede stenrev under hele overvågningsprogrammet. 3.4 Formidling Projektet har været formidlet via hjemmesiden som indeholder information om projektet, dets organisation, udgivne rapporter, kortmateriale, fotos og video, kontaktoplysninger. Hjemmesiden er på både dansk og engelsk. Der er opsat informationskilte i udvalgte havne på Læsø og Frederikshavn samt på Læsø Færgen. Teksten er på dansk og med engelsk resumé. Der har været gennemført 3 offentlige møder på Læsø for at informere om projektet og drøfte dets gennemførelse og den fremtidige drift. Projektet har vist, at selv om der er tale om et projekt ude på havet, så er det vigtigt at informere og inddrage den lokale befolkning. Der er gennemført et internationalt symposium om Marine Nature Restoration in Northern Europe, hvor omkring 65 videnskabsfolk, forvaltere, NGO ere og andre har udvekslet erfaringer og drøftet den fremtidige rolle for marin naturgenopretning. Der er produceret en dokumentarvideo på ca. 20 minutter, som beskriver hele projektets forløb med forundersøgelser, anlægsarbejder og koloniseringen af flora og fauna på det nye stenrev. Video er produceret både med dansk og engelsk indtaling. Den danske version kan downloades fra projektets hjemmeside, mens den engelske kan bestilles via Naturstyrelsen. En planlagt undervandssti for dykkere blev opgivet, da området var mere udsat for vind og strøm end forventet. Det er i stedet udarbejdet en folder Læsø Trindel ny stenrevsnatur for dykkere og andre interesserede. Folderen er på dansk og engelsk, og en printvenlig udgave kan hentes fra projektets hjemmeside. Der har to gange været udlagt en dykkerbøje for at angive et velegnet sted for dykning, men begge gange har bøjen revet sig løs på grund af ispakning eller storm. Der vil i stedet blive udlagt en bøje via en aftale med Søfartsstyrelsen. Den nye dykkerbøje vil også skulle fungere som afmærkning af den lave del af det nye stenrev for at undgå at sejlere kolliderer med stenrevet. Nøgne sten. Bare boulders Udlægning af sten. The boulders are laid out 10 9 Restaurering af stenrev i Kattegat

10 3. About the BlueReef project The project comprised four main activities: 1) preliminary surveys and design; 2) laying out boulders; 3) monitoring; and 4) communication and information campaigns about the project and its outcomes Preliminary surveys and design A number of preliminary surveys were conducted to ensure that the new reef could live up to the objective and would not have negative impacts on surrounding nature, local community, etc. Geological surveys of the seabed showed that the topmost part of the seabed consisted of a thick layer of sand and gravel (up to 4m) on top of a deeper-lying layer of clay. The seabed was therefore assessed to be able to carry the weight of the many heavy boulders. Model calculations of sediment transport indicated that there would be no substantial changes to the transport and deposition of sediment in a distance of more than 300m from the new reef structure. This meant there would be no risk of damage to an adjacent bubbling reef. Nor would there be risk of increased shoaling of the navigation channel at Østerby harbour by Island of Læsø. A reef design was prepared with cavernous boulder reefs, protruding piles of stones and boulders and stabilising cobble layers, in order to make for a varied structure and function. This design was based on knowledge about the carrying capacity of the seabed and sediment transport, and the structure was designed to withstand current and wave conditions during extreme weather. An impact assessment revealed that the BlueReef project would not impact the designated Natura 2000 site negatively. 3.2 Laying out boulders Reef sections were restored using natural rock. It was not possible to acquire adequate amounts of fieldstones and sea boulders from harbours and piers. Therefore, the reefs were restored using quarrystone from the Krageø quarry in southern Norway. Out of consideration for the safety of construction workers and for navigation safety, a working area was designated which was marked by buoys. Fishing and navigation were not allowed inside this area while construction was ongoing. During the summer of 2008, a total of approx. 100,000 tonnes of boulders were laid out, carried by barge from Krageø to Læsø Trindel in eight shipments. The individual boulders weighed between 0.6 and 6 tonnes and were laid out using mechanical diggers onboard the barge. The location of the boulders was determined using GPS equipment and the quantity was estimated on the basis of the average weight of a grab bucket. Furthermore, subsequently it was necessary to relocate some of the individual boulders using an old stone extraction boat. Stone reef were restored and stabilised within a total area of 5ha. The depths at the restored stone reef were first measured at the beginning of 2009 and again in the summer of This was to ensure the stones had been laid out correctly, as well as to ensure the availability of up-to-date nautical charts. A comparison between the two instances of measurement have shown that the boulders are stable. Both during and after the construction, there has been recreational sailing in the area, which in some places has a water depth of only 1m. In order to prevent collision, information campaigns were carried out to inform yachters about the new conditions for navigation in the area, just as a marker and dive buoys had been be set up. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 10 9

11 3.3. Monitoring The area with stone reef was surveyed before the construction works in 2008 and, again, in 2012, in order to discover the significance of restoration efforts for ocean plants and animals. Amongst other things, surveys looked at the number of species of algae and the total biomass of algae. Benthic animals such as crustaceans, mussels, snails and slugs were also counted. The fish on the stone reef were also examined in terms of species, size and number of individual fish. Further for a number of species it was examined what they feed on. In order to ensure that fish stocks, in particular, were not affected, fishing on and around the restored stone reef was banned throughout the monitoring programme. 3.4 Communication The project was communicated via the website which contains information about the project, its organisation, published reports, maps and charts, photos and video, and contact details. The website is available in both Danish and English. Signs with information about the project were set up at selected harbours on Læsø island and in Frederikshavn, as well as on the Læsø ferry. The text on these signs is in both Danish and English. Three public meetings were carried out on Læsø island to provide the public with information about the project and discuss its completion and future management. The project has revealed the importance of informing and involving the local population, even for projects that take place at sea. An international symposium was held on Marine Nature Restoration in Northern Europe. Around 65 scientists, managers, NGOs, and others stakeholder participated and exchanged experience and debated the future role of marine nature restoration. Furthermore, a video documentary of lasting approx. 20 minutes was produced, which describes the project from start to finish, including preliminary surveys, construction work, and colonisation of the new reef by flora and fauna. The video was produced with Danish as well as English speak. The Danish version can be downloaded from the project website and the English version can be ordered via the Danish Nature Agency. Plans for a subsurface trail for divers were discarded, as the area turned out to be more exposed to wind and currents than expected. Instead, a leaflet was produced about the new stone reef habitat on Læsø Trindel aimed at divers and other stakeholders. This leaflet is available in both Danish and English in a print-friendly version from the project website. On two occasions, a dive buoy was set up to indicate suitable diving locations, however the buoy detached itself from its anchorage on both occasions due to ice or stormy conditions. Consequently, a buoy will be set up in accordance with an agreement with the Danish Maritime Authority. The new dive buoy will also serve to buoy the shallow part of the new stone reef, so as to prevent yachters from colliding with the stone reef. Artsbestemmelse af fladfisk. Determining the species of flatfish. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 11

12 4. Det nye stenrev Der er med projektet restaureret stenrev inden for et område på ca. 5 ha. Der er etableret en række nye revstrukturer med bl.a. huledannende stenrev, ligesom det eksisterende stenrev er stabiliseret. Dette understøttes af de to opmålinger af vanddyber, som er foretaget i hhv og Overvågningsresultaterne viser, at der er sket en 6-8 dobling af biomassen og der er kommet flere flerårige arter af tang, fordi stenrevet er blevet mere stabilt. Der er desuden sket en 4-6 dobling af antallet af individer, ikke mindst er antallet af krebsdyr steget. Antallet af torsk er også steget markant, specielt på de lavere dele af det nye stenrev. Derimod er antallet af hummer uændret. Hummer er dog en langsomt voksende arter, som først bliver kønsmoden i en alder af 5-6 år. Der kan derfor ikke forventes en stigning inden for en så kort overvågningsperiode. Koloniseringen af det nye rev er dog langt fra færdigt. Det må indenfor de kommende år forventes, at der dukker nye arter op og at især biomassen stiger yderligere i takt med at de flerårige tangarter vokser sig store. Dykkerbøjen udlægges i havet. The diver bouy is being put down. 12 Restaurering af stenrev i Kattegat

13 4. The new stone reef As a result of the project stone reef within an area of approx. 5ha has been restored A number of new reef structures have been established, including cavernous boulder reefs, and the existing stone reef has been stabilised. The two measurements of water depths in 2009 and 2012, respectively, document this. Monitoring results show a 6-8-fold increase of the biomass, and the number of perennial seaweed species has increased because the reef is now more stable. Furthermore, abundance of marine life has increased four to six-fold, not the least the number of crustaceans. The number of cod has also increased considerably, especially at the more shallow part of the new reef, whereas the number of lobsters is unchanged. However, lobster is a slow growing species that is mature only after five to six years. Therefore, the number of lobsters cannot be expected to increase over so brief a period of monitoring. Colonisation of the new reef is however far from complete. In the years to come, new species are likely to occur and the biomass will increase further as the perennial seaweed species grow in size. Det nye stenrev. Dybdeforholdene på Læsø Trindel efter naturgenopretningen. The new stone reef. Depth conditions at Læsø Trindel after restoration. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 13

14 5. Anbefalinger til genopretning af stenrev Der var ved projektets start i 2006 kun kendskab til få projekter med marin naturgenopretning, herunder genopretning af stenrev. Genopretning af naturtyper på havet adskiller sig på en række punkter fra naturgenopretning på land. Det gælder bl.a. i forhold til logistik/transport og synlighed samt inddragelse af interessenter og borgere. Best-practice -notatet er udarbejdet efter indhentning af bidrag fra partnere, drøftelser på offentlige møde på Læsø og høring af følgegruppe, ligesom udvalgte emner har været drøftet på en workshop i forbindelse med det internationale symposium. Det udarbejdede best-practice kan findes på projektets hjemmeside. Blue Reef-projektet har derfor i høj grad haft karakter af et pioner-projekt. Der er som led i projektet foretaget en sammenskrivning af praktiske erfaringer og anbefalinger for genopretning af stenrev ( Best practice ). Der er desuden et særligt afsnit om myndighedsbehandling og tilladelser i forhold til etablering af stenrev i danske farvande. Det nye Stenrev. The new stone reef 14 Restaurering af stenrev i Kattegat

15 5. Best practice for restoration of stone reefs When the project began in 2006, knowledge was available of only a few other marine nature restoration projects, including projects to restore stone reefs. Projects to restore natural habitats at sea differ from nature restoration projects on land in a number of areas: for example, in relation to logistics/transport and visibility, as well as the involvement of stakeholders and the public. The BlueReef project is therefore in many senses a pioneer project. A best practice document was prepared as part of the project which describes practical experience and recommendations for restoration of stone reefs. This document also contains a special section on processing by the authorities and the permits required when establishing stone reefs in Danish waters. The best practice document was prepared after input from partners, discussions at public meetings on Læsø island, and consultation of an advisory group, just as selected themes were discussed during a workshop in the context of the international symposium. The best practice document can be downloaded from the project website. Søstjerne på et tæppe af helt unge brunalger kaldet sukkertang Rødnæb, en af revenes mest farvestrålende fisk. Common starfish on a bed of young brown algae called sugar kelp. Cuckoo wrasse, one of the most colorful reef fish. Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 15

16 6. Nøgletal om Blue Reef-projektet Projektnummer: Titel: Ansøger: Partnere: LIFE06 NAT/DK/ Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat Danish Nature Agency, Ministry of Environment DCE, University of Aarhus, DTU Aqua, Technical University of Denmark Varighed: 01/08/ /04/2013 Budget: 35,7 mill. kr. EU s program LIFE har støttet med ca. 50 % Hjemmeside: 16 Restaurering af stenrev i Kattegat

17 6. Key figures in the Blue Reef-project Project number: Title: Beneficiary: Partners: LIFE06 NAT/DK/ Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat Danish Nature Agency, Ministry of Environment DCE, University of Aarhus DTU Aqua, Technical University of Denmark Duration: 01/08/ /04/2013 Budget: 4,8 mill. Euro. EU s LIFE Programme has financed app. 50 % Web site: Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat 17

18 Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø

Before. After. BACI-design example: The Blue Reef Project at Læsø Trindel, Kattegat. Restaurering i marin miljø 3 4 februar Sverige

Before. After. BACI-design example: The Blue Reef Project at Læsø Trindel, Kattegat. Restaurering i marin miljø 3 4 februar Sverige BACI-design eample: The Blue Reef Project at Læsø Trindel, Kattegat Josianne G. Støttrup, Claus Stenberg, Karsten Dahl Before After Restaurering i marin miljø 3 4 februar 2015 - Sverige DCE, Århus University

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET

Blue Reef. Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 AARHUS AU UNIVERSITET Blue Reef Status for den biologiske indvandring på Læsø Trindels nye rev i 2011 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juni 2013 Karsten Dahl Institut for Institut for Bioscience

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Restoration management in Lille Vildmose:

Restoration management in Lille Vildmose: Restoration management in Lille Vildmose: Little Wild Bog Finland Norge Sverige Estland Danmark Letland Kaliningrad Litauen Tyskland Polen Geology and landscape Lindenborg å Kongerslev Kongstedlund Smidie

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder

Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Natura 2000 Revision af udpegningsgrundlaget og valg af nye områder Temadag i Dansk selskab for marin biologi Lone Reersø Hansen Biolog, By- og Landskabsstyrelsen. D. 5. november 2009. Disposition 1. Kort

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 8. september 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 35 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 284-292 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat BLUE REEF

Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat BLUE REEF The Danish Forest and Nature Agency Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs in Kattegat BLUE REEF August 2009 NIRAS i The Danish Forest and Nature Agency Rebuilding of Marine Cavernous Boulder Reefs

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 23. december årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 23. december 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 50 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 470-473 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 28. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 541-553 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 12. december årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 12. december 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 49 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 326-333 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 8. november 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 507-523 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 24. februar 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 7 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 54-61 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 18. marts 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 118-138 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. februar 1999 11. årgang SØKORTRETTELSER CHART CORRECTIONS 4/99 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Løbenr. / Serial No. Kort / Chart 21 95(INT1451), 60,61 Skallingen S Tilføj

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. december 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 48 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 553-570 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The soil-plant systems and the carbon circle

The soil-plant systems and the carbon circle The soil-plant systems and the carbon circle Workshop 15. november 2013 Bente Hessellund Andersen The soil-plant systems influence on the climate Natural CO 2 -sequestration The soil-plant systems influence

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 2. december 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 47 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 503-521 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet

Stenrev i Denmark. Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012. DTU, Danmarks Tekniske Universitet Stenrev i Denmark Josianne Støttrup DTU Aqua - Sektion for Kystøkologi Temadag om Havbund og Fisk 7 Juni 2012 DTU, Danmarks Tekniske Universitet Dansk kystlinie 7314 km 1 km / 10 km 2 land Omkring 500

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 1-7

Rettelse nr. / Correction no. 1-7 17. januar 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 1-7 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 20. juni 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 24 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 131-141 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 27. maj 2016 28. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2016 Rettelse nr. / Correction no. 224-233 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 224,

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 144-152 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 27. september 2013 25. årgang SØKORTRETTELSER 38 DANISH CHART CORRECTIONS 2013 Rettelse nr. / Correction no. 408-425 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen

Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen Hvad skal der skrives under på? - A4 og A5 v/ Tais Sandal Nissen A4 Associated beneficiary declaration and mandate 1/2 A4 skal underskrives og afleveres senest 1. April. Eksempel med Horsens: I, the undersigned,

Læs mere

LIFE Nature projekt - fra ide til projektets realisering -

LIFE Nature projekt - fra ide til projektets realisering - LIFE Nature projekt - fra ide til projektets realisering - ENVINA 24. januar 2013 Claus Paludan Faaborg-Midtfyn Kommune LIFE Nature Baggrund LIFE 70 RARE Nature (2012-2018) Bøjden Nor (2010-2013) Odense

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Danish Chart Corrections på / via 3. marts 2017 29. årgang SØKORTRETTELSER 8 DANISH CHART CORRECTIONS 2017 Rettelse nr. / Correction no. 62-68 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 62

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 6. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 5 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 47-65 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 84 47

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 572-581

Rettelse nr. / Correction no. 572-581 30. oktober 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 43 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 572-581 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 4. september 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 35 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 464-480 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 92 (INT

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 500-518

Rettelse nr. / Correction no. 500-518 7. november 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 44 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 500-518 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 28. marts 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 74-82 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no

Rettelse nr. / Correction no 13. februar 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 66-85 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 83

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere