Dragør Kommune. Udkast. Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dragør Kommune. Udkast. Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand"

Transkript

1 Dragør Kommune Udkast Kvalitetsstandard Personlig pleje og praktisk bistand December 2010

2 Almene forhold/generelle kriterier Målgruppe Borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer ikke selv kan varetage daglig levevis, kan ansøge om hjælp til det. Bevilling af hjælpen tager afsæt i en konkret individuel vurdering af borgerens behov med udgangspunkt i funktionsvurderingsredskabet Fælles sprog. Det betyder, at hjælpen gives på baggrund af en helhedsorienteret vurdering af ansøgningen, hvor borgerens samlede situation - fysisk, psykisk og socialt vurderes og indgår i de faglige overvejelser om hvilken og hvor meget hjælp, borgeren er berettiget til. Lovgrundlag Hjælpen tildeles i henhold til 83 i Lov om social service. Aktiverende hjælp til selvhjælp Serviceloven præciserer, at formålet med hjælpen er at fremme den enkelte borgers mulighed for at klare sig selv, lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved at kunne klare sig selv længst muligt. Det betyder, at hjælpen gives med et forebyggende og aktiverende sigte, så borgeren støttes i at genvinde eller bevare sine fysiske og/eller psykiske færdigheder og dermed ikke på længere sigt taber færdigheder, at borgeren inddrages i udførelsen af hjælpen ved selv at deltage i og udføre de opgaver, som han/hun er i stand til, evt. ved indkøb af egnede hjælpemidler til rengøring. Hjælpen gives således ikke som en passiviserende service eller for at frigøre kræfter og energi til andre gøremål. Dragør Kommunes kvalitetsmål Efter anmodning om hjælp vil visitator i hvert enkelt tilfælde foretage en individuel vurdering af behovet for hjælp. Nye borgere modtager altid visitationsbesøg. Øvrige visitationsbesøg vil blive foretaget, når det vurderes nødvendigt. Hjælpen iværksættes så hurtigt det vurderes nødvendigt. Der udarbejdes skriftlig afgørelse. Borgeren modtager de ydelser, der fremgår af afgørelsen. Borgeren får besked senest om morgenen samme dag, hvis tidspunktet for den planlagte hjælp ændres mere end 1 time. Der er aldrig afbud til personlig pleje fra leverandørens side. Der er højst 1 % skriftlige klager over den personlige hjælp. Borgeren får tildelt en kontaktperson, som også udfærdiger afgørelsen Personalet kan altid legitimere sig. Borgeren ved, at han/hun i særlige tilfælde kan få akut hjælp. Ydelsen revurderes efter behov eller ca. 1 gang årligt. Der foretages hvert 2. år en brugertilfredshedsundersøgelse i form af et spørgeskema til ca. 10 % af hjemmehjælpsmodtagerne, samt alle de borgere, der har privat leverandør.

3 Hvad koster hjælpen Hjælpen til personlig pleje kan bevilges som midlertidig eller varig hjælp. Ved midlertidig hjælp opkræves en brugerbetaling, som er afhængig af borgerens indtægt. Varig hjælp er gratis for borgeren. Borgerens ansvar Borgeren udfører selv de opgaver, hun/han kan klare. Borgeren skal være til stede til aftalt tid, og hurtigst muligt give besked ved opstået fravær. Borgeren skal respektere personalets tavshedspligt. Hvis hjælperen kommer til en låst dør og der ikke bliver svaret, skal døren åbnes af hensyn til borgerens sikkerhed. Dette sker i samarbejde med politi og låsesmed. Borgeren skal betale omkostningerne til låsesmed. Borgerens hjem er personalets arbejdsplads, når der ydes hjemmehjælp. Derfor tilses arbejdsmiljøet i boligen. Borgeren har ansvaret for anskaffelse af arbejdsredskaber, fx støvsuger, kost, gulvskrubbe og klude, der skal være i orden før hjælpen kan iværksættes. Anskaffelse vil også kunne påkræves for at kunne trænes i at klare opgaven uden hjælp. Borgeren gøres desuden opmærksom på, at alle medarbejdere i Dragør Kommune er ligeværdige uanset køn, hudfarve og nationalitet. Borgeren kan derfor ikke fravælge en hjælper af disse grunde. Frit valg af leverandør Borgeren kan vælge mellem følgende leverandører: 1. En godkendt privat leverandør, se leverandørfortegnelsen. 2. Den kommunale hjemmepleje. 3. Enkeltperson, som borgeren har udpeget, og som er godkendt af kommunen. Kompetencekrav til leverandører Medarbejderne skal have en relevant social- og sundhedsuddannelse, fx hjemmehjælper, so.su -hjælper eller sygehjælper, samt være grundigt introduceret til arbejdet. Arbejdet skal udføres under sygeplejefaglig ledelse. Medarbejderne skal tale forståeligt dansk. Visitator træffer afgørelse om hvorvidt borgerens behov for pleje kræver personale med særlig uddannelsesbaggrund Medarbejderne er omfattet af tavshedspligt, observationspligt og meddelelsespligt. Medarbejderne skal, under levering af hjælpen, observere borgerens tilstand og meddele visitationen, hvis borgerens behov ændre sig. Sikring af personalets arbejdsmiljø Iflg. Arbejdsmiljøloven skal alt arbejde udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det gælder også for arbejde i borgerens hjem. Leverandøren er som arbejdsgiver underlagt arbejdsmiljøloven og skal inden for den første måned udføre et sikkerhedstilsyn i hjemmet (APV).

4 Særlige arbejdsmiljø forhold Leverandøren skal levere almindelige vinylhandsker, evt. allergifri handsker til overfølsomme medarbejdere samt skoovertræk m.v. Ved smittefare skal leverandøren sørge for kitler og lignende til medarbejdere, der arbejder i hjemmet. Det kan f.eks. være hos borgere med særlige infektioner m.v. Leverandøren er ansvarlig for at arbejdsmiljøet er i orden. Det kan være nødvendigt at flytte møbler, fjerne gulvtæpper og/eller installere hjælpemidler for at personalet får de rette arbejdsforhold. Tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber Leverandøren har ansvaret for at de nødvendige tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber er til stede i forbindelse med den personlige pleje. Tekniske hjælpemidler og arbejdsredskaber kan f.eks. være plejeseng, personlift eller toiletstol med videre, som er nødvendige for at personalet kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Fleksibel hjælp Borgeren har mulighed for at udnytte servicelovens adgang til fleksibel hjælp. Det indebærer, at borgeren har mulighed for at bytte sin visiterede hjælp til andre ydelser indenfor det fastansatte serviceniveau. Derudover kan der byttes til ordne køkkenskabe i nåhøjde opvask efter gæster ordne blomster og planter lettere bagning og madlavning strygning små reparationer af tøj afvaskning af pynte- og nipsting brevskrivning pynte til højtider indkøb og bankbesøg med borgeren ledsagelse til fx kirkegård, offentlige myndigheder socialt samvær gåtur Hvis borgeren ønsker at bytte ydelser mellem personlig pleje og praktisk hjælp forudsætter det dog, at der er tildelt begge ydelsesformer. En borger, der alene modtager praktisk hjælp, kan således ikke bytte til ydelser indenfor personlig pleje. Et bytte mellem personlig pleje og praktisk hjælp forudsætter desuden, at det er samme leverandør, der leverer de to ydelser. Det er hjælperen, der vurderer, om det er fagligt forsvarligt at fravælge den visiterede hjælp helt eller delvist, ligesom det er hjælperen der vurderer, om udførelsen af den ønskede ydelse ligger inden for de gældende arbejdsmiljøregler. I tilfælde af uenighed er det den hjælp som borgeren er visiteret til, der ydes. Hjælperen foretager registrering af byttede ydelser. Ved bytte af den samme ydelse tre gange indenfor et halvt år, skal det vurderes, om der er grundlag for en revurdering.

5 Klagemulighed Der kan klages til kommunen over afgørelsen af den tildelte hjælp. Der kan klages over tildeling og udmåling af hjælpen efter Servicelovens 83 og 84, samt over udførelsen af opgaverne. Alle klager, der sendes til visitationen, forelægges Social, Børn og Kulturudvalget. Såfremt kommunens afgørelse fastholdes helt eller delvist, kan borgeren, indenfor en tidsfrist på 4 uger indbringe klagen for Det Sociale Nævn. Personlig pleje Personlig pleje ydes til borgere, der ikke selv helt eller delvist kan varetage opgaven. Hjælp til personlig pleje tildeles uanset at der i hjemmet er en rask ægtefælle eller andre pårørende. Lovgrundlag Serviceloven 83 Formål/mål med ydelsen Give personlig pleje til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at varetage opgaven. Borgeren oplever, at ydelsen medvirker til, at borgeren selvstændigt kan varetage sin personlige pleje. Borgeren, der er ude af stand til selvstændigt at varetage sine personlige fornødenheder, oplever god støtte i dagligdagen. Borgeren får hjælp, når behovet opstår. Borgeren oplever sammenhæng og kontinuitet i den tildelte hjælp. Borgeren får den fornødne hjælp til at spise og drikke med opretholdelse af værdighed og selvbestemmelsesret. Give psykisk hjælp og støtte og skabe tryghed for borgeren, således at borgeren støttes i at opretholde bevare og / eller udvikle egne færdigheder og socialt netværk. (Fælles sprog) Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst tre af følgende områder: Personlig pleje, Mobilitet i egen bolig, Sygdom og handicap, Mental og psykisk tilstand, Boligens indretning. Øvre toilette Hjælp til øvre toilette i seng eller på badeværelset, frisering og hudpleje, tandbørstning og protese- og mundpleje, barbering, rensning og klipning af fingernegle. Nedre toilette Hjælp til nedre toilette i seng eller guidning til nedre toilette på badeværelset, hudpleje. Hjælp til nedre toilette kan, af arbejdsmiljømæssige årsager ikke foregå på badeværelset.

6 Bad Brusebad, hårvask. 1 gang om ugen eller ved behov. Hårvask med efterfølgende behov for sætning/tørring tilbydes maks. 1 gang om ugen. Toiletbesøg Hjælp til at komme på toilettet, samt af- og påklædning i forbindelse hermed, bleskift, tømning af kateter/stomiposer, tømning og rengøring af spand/kolbe/bækken. Op til 7 gange i døgnet efter behov. Afklædning Hjælp til at tage tøj og sko af, hjælp til at lægge tøj sammen. Påklædning Hjælp til at finde tøj og sko frem og til at tage det på. Kropsbårne hjælpemidler Af- og påsætning af kropsbårne hjælpemidler (høreapparat, briller, proteser, støttestrømper, støttekorset, mv.), soignering af hjælpemidlet. Sengeredning Glatte lagen, ryste dyne og pude, lægge evt. sengetæppe på, skifte linned ved behov. Dagligt, dog ikke i weekenden. Ydelsen tildeles kun samtidig med anden hjælp Forflytning Hjælp til forflytning fra seng til stol og fra stol til seng, hjælpe borgeren rundt i hjemmet, hjælpe ud og ind af lift og til forflytning ved hjælp af lift. Efter behov. Lift skal altid betjenes af 2 medarbejdere. Lejring Lejring i god hvilestilling, forebygge sengelejets komplikationer. Efter behov. Psykisk pleje og omsorg Tryghedsopkald eller -besøg, skabe struktur og overskuelighed, kontakt til samarbejdspartnere og pårørende.

7 Efter behov. Tryghedsopkald og besøg tildeles kun når anden hjælp er tildelt og hvis borgeren bor alene og ikke kan tilkalde hjælp. Hjælp til medicinindtagelse Hjælp til rettidig og korrekt indtagelse af doseret medicin. Efter ordination. Hjælpen tildeles efter Sundhedslovens 138 og kan delegeres til en hjælper, der har kompetence til at udføre opgaven. Der skal samtidig være visiteret medicindosering eller modtagerkontrol (dosispakning). Ernæring Borgeren skal, for at få hjælp til mad og måltider, som udgangspunkt score 2 i Spise og drikke og mindst score 2 i ét af følgende områder: Mobilitet i egen bolig, Daglig husførelse, Mental og psykisk tilstand, Sygdom og handicap. Hjælp til tilberedning og anretning af kold mad, opvarmning og anretning af tilberedt mad, udskæring efter behov, tilberedning af drikke (varmt og koldt), hjælp til indtagelse af mad og drikke, observation af hydreringstilstand, oprydning og opvask. Efter behov Målrettede pædagogiske opgaver Hjælpens formål er, at borgeren kan udvikle og opretholde egne færdigheder og dermed opnå en forbedret evne til at mestre egen hverdag, samt på sigt mindske eller undgå behov for varig hjælp. Borgeren har fået nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i forbindelse med sygdom, traume, sociale hændelser, overgangssituationer (fx tab af ægtefælle, udskrivning fra sygehus). Borgeren har et potentiale for forbedret funktionsevne. Hjælpen tildeles med henblik på at gøre borgeren mere selvhjulpen og vil derfor være tidsbegrænset. Rådgivning, vejledning, og undervisning af borgeren og evt. pårørende med henblik på, at borgeren selv bliver i stand til at varetage opgaver som fx: Rengøring Tage kropsbårne hjælpemidler af og på (fx støttestrømper) Træningsøvelser og forflytning Inkontinensforebyggelse Af- og påklædning Orienteringstræning Tilberede morgenmad og frokost

8 Praktisk hjælp Praktisk hjælp omfatter den del af opgaven, som borgeren ikke selv kan varetage. Praktisk hjælp tildeles husstanden, men relateres alene til borgeren og ikke til gæster eller logerende. Der tildeles ikke praktisk hjælp, hvis der i husstanden er en rask ægtefælle eller andre voksne pårørende. Lovgrundlag Serviceloven 83 Rengøring Der kan gøres rent i, hvad der svarer til en 2-værelses lejlighed (som udgangspunkt ca. 65 m2). Borgeren skal som udgangspunkt score mindst 2 i funktionsområdet Daglig husførelse og mindst 2 i ét af følgende funktionsområder: Mobilitet i egen bolig, Mental og psykisk tilstand, Sygdom og handicap. Hjælp til rengøring af gulve støvsugning, gulvvask, synlige paneler Hjælp til at tørre støv af vandrette flader i nåhøjde, vindueskarme, borde og hylder hvor det er muligt at komme til. Hjælp til rengøring af køkken aftørring af køkkenbord, komfur og køkkenvask, køleskab rengøres, kaffemaskine afkalkes (efter behov), fryser afrimes (efter behov), køkkenskabe aftørres udvendig, aftørring under køkkenvask. Hjælp til rengøring af badeværelse aftørring af håndvask, toilet, brusekabine (efter brug), spejl, badestol. Hjælp til øvrige rengøringsopgaver rengøring af hjælpemidler, bortskaffelse af skrald, skifte sengelinned, støvsuge møbler. Der ydes ikke hjælp til: Hovedrengøring, vinduespudsning, oprydning efter gæster, havearbejde, rengøring efter håndværkere, pasning af husdyr, rengøring og pakning ved flytning, rensning af tæpper og møbler. Hjælpen gives hver 3. uge. Når der vurderes særlige behov kan hjælp til rengøring eller dele heraf ydes hyppigere. Der udføres ikke hjælp til rengøring i weekenden og på helligdage. Tøjvask Der kan vaskes tøj i hjemmet svarende til 2 maskiner. Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i mindst to af følgende funktionsområder: Daglig husførelse, Mobilitet i egen bolig, Mental og psykisk tilstand. Hjælp til vask af personlig beklædning og linned i maskine i hjemmet/på vaskeri i ejendommen,

9 sortere tøj, ophængning, sammenlægning og lægge på plads. Klatvask håndvask af særlige ting, ex. støttestrømper. Tilslutning til vaskeordning sker efter samme visitationskriterier, når der ikke kan haves vaskemaskine i hjemmet eller i ejendommen. Hjælp til tøj vask i hjemmet gives hver 3. uge sammen med rengøring. Når der vurderes særlige behov kan hjælpen tildeles hyppigere. Hjælp til tøjvask tildeles kun i forbindelse med anden visiteret hjælp i hjemmet. Der udføres ikke hjælp til tøjvask i weekenden og på helligdage. Indkøb Indkøbsordning. Borgerens funktionsniveau er som udgangspunkt mindst 2 i Daglig husførelse og mindst 2 i ét af følgende funktionsområder: Mobilitet uden for egen bolig, Mental og psykisk tilstand. Hjælp til at skrive og faxe indkøbsseddel 1 gang om ugen. Hjælp til at gennemgå køle-, fryse- og køkkenskabe for gamle madvarer 1 gang om ugen. Hjælp til at rengøre køle- og fryseskabe hver 3. måned. Hjælp til at få lavet nøgle og aflevere den til indkøbsfirmaet (engangsydelse). Hjælp til PBS-tilmelding (engangsydelse). Hjælp til bankbesøg 1 gang om måneden i helt særlige situationer, hvor der ikke er pårørende eller andre der kan træde til. Der ydes ikke hjælp til: Afhentning af varer på apotek Køb af tøj og inventar, m.m. Betaling af regninger der kan tilmeldes PBS Hjælpen gives 1 gang om ugen i sammenhæng med anden ydelse. Der udføres ikke hjælp til indkøb i weekenden og på helligdage. I forbindelse med udskrivning fra hospital tildeles hjælp til indkøb ved en hjælper, hvis ingen andre muligheder (engangsydelse).

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4

Indledning: Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Ydelseskatalog 1 Indledning:... 3 Fælles sprog definition af funktionsniveauer... 4 Personlig hjælp og pleje:... 4 Morgenpleje/bad:... 5 Støttestrømper:... 5 Morgenmad:... 5 Middagsmad:... 6 Aftensmad...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Januar 2015 Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i plejeboligerne Indhold Indledning Ældrepolitiske mål og kvalitetsmål Hvem kan få

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d

Kvalitetsstandarder. Personlig hjælp og pleje. Praktisk bistand. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d Kvalitetsstandarder Personlig hjælp og pleje & Praktisk bistand Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes udfra

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

3. Standard for rengøring.

3. Standard for rengøring. 3. Standard for rengøring. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 83, stk. 1-3 og 84 i lov om social service. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe/støtte borgeren med henblik på vedligeholde/genvinde de ressourcer/funktioner

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12

Kvalitetsstandard. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune. for. Godkendt på byrådet d. xx.12 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.12 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 10 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere