Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014"

Transkript

1 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1

2 2 Program Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard Folkeskolereformen baggrund og lovstof Lotte /Lene Finn Juel Larsen næstformand Skole og Forældre Frokost Finn Juel Larsen næstformand Skole og Forældre /kaffe Opsamling Side 2

3 3 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt - danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD-undersøgelser i dansk, matematik og naturfag, når de forlader folkeskolen Vi udvikler ikke de fagligt svage eller de fagligt stærke elevers potentiale tilstrækkeligt Mellem 15 og 17 pct. af eleverne forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læse - og matematikfærdigheder, og for mange elever henvises til specialundervisning Danmark har relativt få fagligt stærke elever Side 3

4 4 Gør en god skole endnu bedre! Tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis For at opfylde målene bygger reformen på tre overordnede indsatser: 1. En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere 3. Få klare mål og regelforenkling Side 4

5 5 Uddybende kommentarer omkring mål og indsatser Udbyttet af undervisningen skal ikke afhænge af, hvor man bor, eller hvem der er ens forældre Det skal være spændende at gå i skole Folkeskolen skal være indrettet efter nutidens børn, så de trives og kan lide at gå i skole. Lærerne skal have uddannelse og efteruddannelse, så de har stærke kompetencer i deres fag, og de skal anvende de bedste undervisningsmetoder i deres fag. Lærerne skal nyde respekt og tillid. Side 5

6 6 Loven om folkeskolen vedtaget ved 3. behandling den 20. december Reformen træder i kraft i august 2014, tid til faglig fordybelse og lektiehjælp frem til næste folketingsvalg bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men et frivilligt tilbud for eleverne. Med reformen lægges der op til øget fokus på mål- og resultatstyring i folkeskolen baseret på få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater. Den samlede ambition er, at eleverne på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Side 6

7 7 En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring I undervisningen indgår fremover fagopdelt undervisning i fagene samt understøttende undervisning, som supplement og understøttelse af den fagopdelte undervisning. Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde inklusiv pauser på: 30 timer for 0. klasse til 3. klasse 33 timer for 4. klasse til 6. klasse 35 timer for 7. klasse til 9. klasse Side 7

8 8 Vil du stille krav til dine børn, at de skal deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse? Nej Ved ikke Ja Side 8

9 9 Fra undervisning til læring Fra Hvad laver du? - til Hvad lærer du? Fra input til outcome Side 9

10 10 Den fagopdelte undervisning udvides. En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag; indgår både i den fagopdelte og understøttende undervisning Flere timer til dansk og matematik fra klasse Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde Flere valgfag og fra 7. klasse Valgfag gøres obligatorisk for klasse Styrkelse af idrætsfagets status ved at faget indgår i rækken af prøvefag til udtræk til 9. klasseprøverne Side 10

11 11 1. og 2. kl. Fagdelt undervisning Understøttende undervisning Bevægelse/ Motion Lektiehjælp / faglig fordybelse Pausetid I alt ,05 % Pausetid Årsbasis 18,75 1,58 3,75 2,00 3,93 30 Ugebasis Side 11

12 12 Eliteklasser og idræt som prøvefag. Skolen skal udfordre og udvikle alle elever også de elever, der har et særligt sportsligt talent. Det foreslås derfor, at det gøres muligt at oprette særlige eliteidrætsklasser i klasse, så undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent giver de bedst mulige rammer til at kunne træne. Eleverne optages i de særlige klasser på baggrund af deres sportslige talent. Idræt som prøvefag. For at styrke idrætsfagets status og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen, placeres idræt i rækken af prøvefag. Det er hensigten, at eleverne ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin skal udarbejde et oplæg, som danner grundlag for en mundtlig/praktisk prøve. Ved prøven skal eleverne gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser demonstrere tilegnede kundskaber og færdigheder i faget. Side 12

13 13 Den understøttende undervisning skal understøtte den fagopdelte undervisning, som læreren har ansvaret for. Kan varetages af lærere, men også af pædagoger eller andre med relevante kompetencer Kan konverteres til fagopdelt undervisning Mulighed for dispensation og veksling til to voksne i klassen Motion og bevægelse i gennemsnit dagligt i 45 minutter; indgår både i fagopdelt undervisning som idræt eller i den understøttende undervisning Obligatorisk tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse, målrettet både de fagligt stærke og de fagligt svage elever Skolen skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund med større inddragelse af det lokale idræts-, kulturog foreningsliv samt forpligtende samarbejde med de kommunale musik- og billedskoler Side 13

14 14 De opgaver, som ikke-læreruddannet personale kan varetage, kan fx vedrøre: Pædagogiske værksteder, eksperimenter, læringsspil Lektiehjælp og anden form for træning Motion og bevægelse Sprogstimulering Dele af samarbejdet med forældrene Sammenhængen mellem skolefritidsordning og skole Udvikling og social træning af eleverne Elevadfærd, problemløsning og ro i klassen Overgang fra dagtilbud til skole Introduktion til skolen ved tidlig start i SFO Samarbejde mellem idræts-, kultur- og foreningsliv Ekskursioner, lejrskoler og fælles arrangementer på skolen Personlig støtte Forskellige opgaver på skolebiblioteket Andre pædagogiske arbejdsopgaver efter skolelederens nærmere anvisning Side 14

15 Beslutning i Den understøttende undervisning udmøntes med minimum 20 % lærere, minimum 20 % pædagoger og 60 % andre. Side 15

16 16 Der er opstillet operative resultatmål for de nationale mål, der vil gøre det muligt løbende at følge op på udviklingen. Resultatmålene er klare, enkle og målbare: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Elevernes trivsel skal øges. Side 16

17 17 SFO Skolernes fritidstilbud SFO 1 reduceres til en ugentlig åbningstid på 23,5 timer det første år derefter 21,5 timer Forældrebetalingen fastsættes til 1200 kr. pr. måned i SFO SFO 2 - forældrebetalingen bibeholdes, men åbningstiden kan evt. flyttes Side 17

18 18 Kompetenceudvikling Børnehaveklasselederne i 0. klasse Engelsk i 1. klasse Tysk i 5. klasse Håndværk og Design Idræt i 9. klasse som prøvefag Udvikle undervisningsforløb til tysk i 5. og 6. klasse Lederuddannelse Linjefagsuddannelser Side 18

19 19 Messe den åbne skole Program: Trivselsprogrammet Mentale ombygninger Udeskoler Faglokaler der emmer af fag og et opgør med hjemmeklassen! Skoletjenesten i landbrug og fødevarer Ungdomsskolen Vesthimmerlands Gymnasium Skraldeskolen - Renovest Cykelmuseet Aalestrup Levende landsby Folkekirkens Skoletjeneste (giver endelig besked) Vesthimmerlands Museum Stenalder-centeret Støtteforeningen for Johannes V. Jensen museet Vesthimmerlands Biblioteker Kulturskolen Herregården Hessel Børn i bevægelse Aars Amatør Astronomer Erhvervsskolerne Side 19

20 20 Den åbne skole Hvilken forskel kommer den åbne skole til at gøre på jeres skole? Side 20

21 21 Side 21

22 22 Fokusgrupper Folkeskolereformens særlige indsatsområder er samlet i fokusgrupper. For at opnå størst mulig ejerskab og skabe platforme til gensidig inspiration og dialog arbejdes der på flere niveauer både centralt og decentralt. Side 22

23 23 Tiltag i Vesthimmerland ledelse m.m. Byrådet har afsat 1 mio Professionel ledelseskraft med fokus på samskabende processer i leder- og medarbejdergrupper skolernes ledelsesteam. Frem til december 2014 KL s 3 dages uddannelsesforløb (camp 19) med fokus på ledelsens rolle i forbindelse med implementering af folkeskolereformen Hvordan ser elevernes varierede og motiverende skoledag ud på din skole om 5 år? Hvordan vil I på skolen øge elevernes læring og trivsel? Hvad er jeres skoles næste skridt i digital læring og undervisning? Hvordan skal de fysiske rammer ændres eller anvendes på en anden måde for at fremme elevernes læring og trivsel? Skolebestyrelserne Dialogmøde Temalørdag for skolebestyrelserne den Elevrådene Samarbejde med Danske skolelever om kursusdag den Side 23

24 24 Tiltag i Vesthimmerland - Undervisning / læring Lederne under Kultur, Plan og Fritid er informeret om lovudkastet til skolereformen Møde med DGI Nordjylland Forvaltningen har deltaget i Nordjyllands Kulturskolers møde med Marianne Jelved Vesthimmerlands Museum, Limfjordsmusset, Ungdomsskolen, Vesthimmerlands Biblioteker, Kulturskolen, DGI Nordjylland, afdelingschefen for Kultur, Plan og Fritid samt skolelederne har afholdt temadag vedr. samarbejdet om den understøttende undervisning Spotkurser for lærere Engelsk i 1. klasse 2. fremmedsprog fra 5. klasse Håndværk og Design De folkeoplysende foreninger den understøttende undervisning Møde med tilmeldte aktører på Messe den 12. februar 2014 Messe den 18. marts 2014 Målgruppen er lærere, pædagoger og andre i folkeskolen (alle interesserede er velkomne) Indhold: Alle, der har noget at tilbyde i relation til uformelle læringsmiljøer, skoletjenester og andet i forhold til elevernes læring Oplæg ved konsulent om skolens indretning Side 24

25 25 Yderligere oplysninger Side 25

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15

Baggrund. Skolereformen træder i kraft fra skoleåret 2014/15 Kommissorium. Opgaven: Proces og tidsplan for udarbejdelse af forslag til implementering af ny skolereform. Udarbejdet af /styregruppe Projektejer Børn og Uddannelsesudvalget Version Versionsbeskrivelse

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 250209 Brevid. 1825639 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 8. januar 2014 Folkeskolereformens

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013

Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 NOTAT Institutions- og Skolecentret 21-08-2013 Skolereformen i pixi-udgave Notatet giver svar på oftest stillede spørgsmål omkring den politiske aftale om et fagligt løft af folkeskolen Notatet er et supplement

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Skolens SFO nu og i fremtiden

Skolens SFO nu og i fremtiden Skolens SFO nu og i fremtiden 1) Fakta om folkeskolereformen 2) SFOens udfordringer lovgivning og økonomi 3) Fra SFO til pædagoger i skolen Proces om Skolens overvejelse i forbindelse med inkorporering

Læs mere