Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning"

Transkript

1 Generalforsamling 2013 Skolelederens beretning Kære forældre, kære medarbejdere, kære øvrige samarbejdspartnere og kære elever. Ledelsesberetningen er på vegne af daglig ledelse, men også som min oplevelse af det samarbejde og de beslutninger, der har været og er taget bl.a. i løbet af 2013, sammen i bestyrelsen, med medarbejderne, med forældrene, med elever og i daglig ledelse. Uden samarbejde ingen skole. Vi skal nemlig sammen have en skole, der passer til os. En skole i superligaen. En skole, hvor vi ikke tænker dem og os, men tænker og arbejder i en gensidig afhængighed og samhørighed mellem forældre, børn og medarbejdere. En skole, hvor der er rum til nytænkning, rum til nogle ansvarlige og velovervejede eksperimenter, rum til utraditionelle tiltag. På Realskolen reformeres der ikke blot, men nytænkes. Realskolen skal hele tiden blive bedre at tage udgangspunkt i de mange potentialer og muligheder, vi har lige foran os i stedet for eller som supplement til at se begrænsninger og barrierer. Vi skal hele tiden blive bedre til at føle en samhørighed med den ankommende fremtid med dens muligheder og potentialer. Realskolen tør nytænke Realskolen ser de mange potentialer og muligheder. Realskolen har en visionsplan og som professor Steen Hildebrandt ville sige: I Vi har turdet slippe skolen fri. Vi har set, at der er et behov for nysyn og ikke blot eftersyn. Vi ønsker en professionel, fleksibel og fremtidssikret skole for børnene.

2 Således også i 2013, som jeg nu skal berette om. Dette år, hvor skoleverdenen blev rystet på mange måder. Lockout, folkeskolereform, inklusion, heldagsskole, ny arbejdstid, it, engelsk fra 1., forberedelsestid, aktivitetstimer osv. osv. alt sammen på engang. Jeg behøver vel ikke engang nævne de mange bolde, der blev kastet op for medierne sørgede for på bedste vis at holde debatten i kog og ofte omdanne bordtennisbolde til store badebolde. Realskolens vision om udvidelse af elevtallet er netop for at skabe det økonomiske grundlag på sigt for at kunne gennemføre andre spændende visionære tanker og ideer for børnene. Som fortsættelse af 2012 fortsatte Realskolen i 2013 ligeledes en udvidelse af skolens læringsrum for elever. Morten har nævnt Tiltrækningen af nye elever bygger på en formodning om realisering af skolens visionsplan Vision 2021, hvoraf væsentlige og realistiske visionære ideer i relation til elevernes udbytte af såvel undervisning i skolen som af en bedre trivsel i et socialt samvær eleverne imellem gerne skulle være en naturlig del af skolehverdagen. Visionsplanen afspejler, at vi har turdet slippe skolen fri. Måske afspejler de enkelte visioner, der er at finde i forslaget til den nye folkeskole- reform, Realskolens Vision 2021? Mange ideer i folkeskolereformen har vi allerede implementeret: I foråret 2013 udvikledes fortsat de undervisningsmæssige tiltag fra august 2012 med udgangspunkt i skolens visionsplan Vision 2021, hvori Realskolen beskriver de fremadrettede tiltag, skolen ønsker at foretage frem til I 2013 kom det til at omhandle engelsk fra 0.klasse og opefter, ipad til hver enkelte elev som et digitalt penalhus fra 0.klasse, pc eller lignende fra 4.klasse, studietimer fra kl. med mulighed for morgenmad, motion og lektiehjælp samt projektorienteret undervisning i samfund og medier i 10.klasse. Derudover forsøgtes med et udvidet timetal til klassevejlederen i 10.klasse, så denne hver morgen kunne møde sine elever med det formål at fastholde eleverne i at møde hver dag og ikke mindst møde forberedt til dagens tilbud i 10.klasse. Lektiedagbog blev indført på alle klassetrin. Derudover udvikledes samarbejdet

3 mellem skole og hjem ved mere strukturerede møder og samtaler med et større udbytte for øje. Inden sommerferien planlagdes næste skoleårs tilbud i undervisning og andre aktiviteter. Desuden ønskedes der stadig en læringsmæssig helhedsopfattelse af det enkelte barn og den enkelte gruppe i såvel skole som FO. Forud for planlægningen var der i samarbejde mellem ledelse og lærere foretaget en evaluering af de nye undervisningsmæssige tiltag mv. og derudfra blev kommende års fag med timefordeling fastlagt. De nye tiltag blev fastholdt. Derudover arbejder skolen sig gradvist hen imod de slutmål, som er opstillet i Vision 2021 herunder de undervisningsmæssige tilbud. Alle undervisnings- og læringsmæssige mål tager et naturligt afsæt i de krav, der stilles i folkeskolen med de fastlagte mål dér. I skoleåret 2013/14 tilbyder Realskolen således yderligere: En ugentlig kulturtime og musiktime i 0.klasse, to lærere i musik i 1.klasse, to ugentlige studietimer med lektiehjælp fra klasse, en ugentlig lektion med økonomi i 10.klasse, to lærere i dansk, matematik og engelsk i to til tre ugentlige lektioner pr. fag. Der udover er interessefag på forskellige klassetrin oprettet som miniband, skoleband, den lille kokkeskole, parkour, boldspil samt fransk. Realskolen besluttede sig også for en udvidelse af de digitale hjælpemidler, idet eleverne i den nye 0.klasse fik som den foregående udleveret en ipad hver, 1.klasse bibeholdt ipad fra 0.klasse; derudover skulle 3.klasse anvende egen pc/ipad i den daglige undervisning, hvilket som foregående år krævede en tilpasning og udvidelse af skolens eksisterende hardware. Desuden blev i efteråret i forbindelse med motionsdag indkøbt et undervisningsmæssigt klassesæt af GPS til brug i alle fag i relation til Realskolens fokus på bevægelse i undervisningen. Endelig ansås det for nødvendigt at udskifte projektorer i tre klasselokaler for at optimere anvendelsen af de digitale tavler. For at gøre Realskolens medarbejdere undervisningsmæssigt parate til nye fag og med udvidelse af de digitale hjælpemidler er der afsat midler til kurser og efteruddannelse af lærere. Samtidig er der bl.a. på skolens ugentlige faste mødedage fokus herpå, således at der er mulighed for instruktørhjælp og

4 indbyrdes erfaringsudveksling som grundlag for sammen at udarbejde undervisningsplaner. På disse faste mødedage har der i 2013 også væres betydeligt fokus på, input til og drøftelser af evaluering i undervisningen som følge af skolens valg af selvevalueringsform, der skal være færdig ultimo Denne proces og i øvrigt de nye tanker om inklusion har affødt en efterspørgsel på et mere dybdegående kursus over en periode om klasserumsledelse. Realskolen tilstræber således stadig at have 22 elever i hver klasse og en udvidelse af skolens to klasser på hver årgang til tre. For dermed sikres den økonomiske frihed til at slippe tankerne frie for børnenes skyld. Derudover tilstræbes en 10.klasse med 26 elever ligeledes giver de ekstra elever en mulighed for undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev.. Realskolen fortsætter med at have en førskole fra 1.maj for kommende 0.klasseelever. Derudover en fritidsordning for klasse og en café for primært elever fra klasse i morgen har caféen et- års- fødselsdag. I 2012 indledte Realskolen drøftelser blandt medarbejdere og daglig ledelse sammen med bestyrelsen om det rent bygnings- tekniske i forhold til det udvidede elevtal. Mange ideer er allerede kommet på bordet ingen barrierer og begrænsninger dér. Men store forandringer skal også have hviletid og lige nu har vi tilstrækkelig plads inden for eksisterende lokaler. Ud over nye tiltag fra visionsplanen har Realskolen fokus på og arbejde med skolens selvevaluering, der skal være klar efteråret Der er nedsat en meget bred (i forhold til alder, fag, køn, erfaring med evaluering mv.) styregruppe blandt lærerne, der i den første selvevalueringsproces skal være Realskolens primære ambassadører med initiativ, med inspiration, med kvalitet og udvikling for øje samt med en vis kontrolegenskab over for skolens samlede lærerteam. Realskolens daglige pædagogiske ledelse ved skoleleder og pædagogisk leder deltager og har hovedansvaret for gennemførelse og offentliggørelse af selvevalueringen. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger, videreudvikles løbende. Der er også i skoleåret 2013 afsat 40 timer, pr. pædagog, til samarbejdet i undervisningen. Der samarbejdes om de enkelte klassers og børns sociale trivsel, og emner som

5 mobning, venskaber og omgangstone er på skemaet når lærere og pædagoger mødes i læringsrummet. Førskolen i 2013 var andet år med 3 klasser. Der blev igen tænkt nye tanker, og afprøvet nye ideer i forhold til organiseringen. Hvorfor ikke udnytte de dejlige FO- lokaler?nogle dage delte vi børnene på tværs af klasserne og lavede både ture, samt i aktiviteter kun for drenge eller kun for piger. Her var der igen mulighed for at danne venskaber på tværs af klasserne, men også at arbejde kønsopdelt med eks. motoriske udfordringer, male og tegne. Nyt var det i cafeen: I cafeen med elever fra 3. til 5.klasse bliver børnenes eget initiativ afprøvet og justeret og børnenes eget ansvar udvides. Dette var mange ord om mange tanker, ideer, visioner der allerede i 2012 og nu i begyndelsen af 2013 er blevet ført ud i virkeligheden i en afhængighed, i en samhørighed og i et samarbejde blandt Realskolens yngste og ældste brugere. Vi er i bevægelse vi er ved at skabe en skole til superligaen. Nye medarbejdere sikrer også bevægelse. Nogle har vi sagt farvel til og andre har vi budt velkomne. Lærere blev ansat. Esben, Dorthe, Isabel, Jannie, Asger. Fire kvinder skulle på barsel og enkelte er det stadig. Af pædagoger blev ansat MarkStor tak til alle børn, forældre, medarbejdere samt mange andre eksterne samarbejdspartnere. Og her vil jeg til sidst så sige, at uden lærere ingen skole. Lockouten trak tænder ud på alle, men lærerne især. At blive forbudt at gå på arbejde var ingen rar følelse. Ingen af os på Realskolen ønskede denne situation. Vi er vant til at tale om tingene her. Resultatet blev en forordning om ny tjenestetid. Næste skoleår vil lærernes arbejdstid blive planlagt på Realskolen ud fra denne aftale men vi tillader os at nytænke og sammen inden for nogle af ledelsen fastlagte rammer. Vi ønsker en lærergruppe, der stadig får mulighed for at arbejde med det og for det, de brænder for og er gode til. Vi ønsker om nogen at beholde de gode lærere, vi har. Personalepleje er stadig gældende på Realskolen som altid. En konsekvens af manglende undervisning pga. lockout besluttedes at tilbyde klasser fra 2.klasse en ekstra matematiktime i skoleåret 2013/14, 9.klasse ydermere en ekstra dansktime. I skoleåret 2014/15 er der budgetteret med, at alle klasser skal have kompensation ved en ekstra dansktime. De daværende

6 afgangselever fik tilbudt ekstra undervisning af deres faglærere forud for prøveafvikling. Afvikling af projektopgave i 8.klasse blev flyttet til 9.klasse i efteråret Egentlig er der i flere år blevet arbejdet med folkeskolereformen men druknede lidt i lockouten. Som privat grundskole er vi ikke forpligtet til at følge den nye reform, men vi skal leve op til de mål, der generelt er fastsat for undervisningen på de forskellige klassetrin og i de enkelte fag. Men Realskolen har været på forkant også her så næste skoleår 2014/15 er børnenes undervisningsmæssige rammer de samme antal lektioner (bortset fra lockouttimer), og samme fag. Vi holder også en hvilepause der. Skal se effekten af de mange nye tiltag, der har været de sidste år. Også en kæmpe tak til alle på Realskolen. Uden samarbejdet med jer ingen skole i superligaen.

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for Ejby Skole skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil At lære er at leve Profillinjer Læringscenter Glade

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune

Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Bilag til Kvalitetsrapport 2012-2013 Folkeskolerne - Haderslev Kommune Side 3 Side 7 Side 15 Side 20 Side 25 Side 28 Side 31 Side 35 Side 41 Side 46 Side 50 Side 56 Bilag vedr. Fællesskolen Starup-Øsby

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning...

Indhold. Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19. Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21. Læsevejledning... Resultater af Nationale tests i dansk og matematik i %... 19 Indhold Læsevejledning... 3 Klager til Klagenævnet for Specialundervisning... 21 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning...

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole

Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Værdigrundlag og principper for Mølholm Skole Indhold Skolens værdigrundlag... 2 Principper:... 3 Skole/hjemsamarbejdet... 3 Skolens struktur... 3 Undervisningens organisering... 5 Arbejdets fordeling...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for.

Der er tale om en stor omstillingsproces, som involverer mange kommunale aktører, og som kommunalbestyrelsen skal stå i spidsen for. En ny folkeskole 2 Forord Danmark har en god folkeskole, men den kan gøres bedre. Alle børn skal lære mere uanset social baggrund. Målet er ikke at gøre mere af det samme. Målet er at skabe en skole til

Læs mere

Kære forældre og elever på Åby Skole

Kære forældre og elever på Åby Skole Efterårsbrev Å b y S k o l e n o v e m b e r 2 0 1 2 Kære forældre og elever på Åby Skole Vi er allerede langt inde i efteråret, og skoleåret er mere end godt i gang. I dette nyhedsbrev kan I støde på

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Skolereformen i Sorø Kommune

Skolereformen i Sorø Kommune Skolereformen i Sorø Kommune Nyhedsbrev nr. 5, marts 2014 Kære forældre, elever, medarbejdere og alle med interesse for folkeskolerne i Sorø Kommune Så har nyhedsbrev nr. 5 set dagens lys, og endnu en

Læs mere