Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling"

Transkript

1 Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1

2 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process samt nye daglge udfordrng. Praktske oplysnng Uddannelsen bygget op som en vekseluddannelse. Det betyd, at d veksles mellem skoleophold praktk vrksomheden. Hele uddannelsesforløbet gennemføres på Tradum. Dsse nøgleord karaktstsk for den branche, som uddannelsen ndustropatør rettet mod. Uddannelsen bygget op, så den kvalfc medarbejde at mødekomme netop dsse krav. Branchen har hd prmært beskæftget ufaglærte medarbejde, uddannelsen ndustropatør branchens tag for at skre, at d så fremov går velkvalfcet arbejdskraft faget. Man ønsk at være konkurrencedygtge på områd som kvaltet levngsskkhed, at fastholde vdeudvkle det høje nveau på mljøområdet, både ntnt ekstnt - dmed have fuldt fokus på kundnes behov. Lærlngeuddannelse Uddannelsen, d en hvvsuddannelse, kan tages som både ungdomsuddannelse som voksenuddannelse. Styrket konkurrenceevne Organsatonne s uddannelsen som mulgheden for at styrke branchens konkurrenceevne, for at stå stærkt forhold den voksende ntnatonalsng kravene kvaltet. Unge und 25 år For unge und 25 år uden hvvsfarng tag bassuddannelsen 24 måned. Heft man uddannet: Industropatør med svendebrev. I forlængelse af denne uddannelse har man mulghed for at tage ovbygnngen (Produktvtet), som tag 8 måned. Heft man uddannet: Industropatør med svendebrev produktvtet. Voksne ov 25 år med hvvsfarng For voksne ov 25 år med hvvsfarng laves d en mtafklarng, bassuddannelsen forventes at tage 20 måned. Heft man uddannet: Industropatør med svendebrev. I forlængelse af denne uddannelse har man mulghed for at tage ovbygnngen (Produktvtet), som tag 8 måned. Heft man uddannet: Industropatør med svendebrev produktvtet. Vrksomhedspraktkken I forbndelse med vrksomhedspraktkken vl d være krav om, at eleven komm at arbejde med de områd, d fastlagt uddannelsen. I praktkpodne d en defnet opgave des respektve vrksomhed, opgav som af stgende sværhedsgrad, men med udgangspunkt den enkelte elev det nveau, eleven befnd sg på. 2 3

3 Uddannelsens struktur Industropatør med specale produktvtet Industropatør med specale produktvtet - 28 måneder Unge und 25 år Grund- hovedforløb ndustropatør Ovbygnngsmodul produktvtet 12 ugs grundforløb Produkton/Udvklng 1 ½ år 8 måned Praktk-pode Praktk-pode Praktk-pode Praktk * Grundforløbsprøve Voksne ov 25 år Mtafklarng Grundforløb 6 ug Hovedforløb H1 11 ug Hovedforløb H2 7 ug Produktvtet H1 Produktvtet H2 7 ug 3 ug + 1 uge nkl. eksamen Industropatør med svendebrev Industropatør med svendebrev produktvtet 4 5

4 Udbytte For vrksomheden Bredden uddannelsen skr, at medarbejden vl kunne ndgå hovedparten af vrksomhedens arbejdsområd, være stand at løse opgavne selvstændgt på et kvalfcet nveau. Deltagelsen uddannelsen den farngsudvekslng, d komm at foregå på skolen, kan vrke som nspraton nyudvklng af praktkvrksomhedens produktonsprocess. Det vl gøre det nemme at rekrutte fastholde velkvalfcede medarbejde fremtden, da uddannelsen nu på lne med andre hvvsuddannels. For deltagne Intentonen med uddannelsen som ndustropatør at skre, at det faglge nveau komm faste ramm. Det betyd, at d vl være et formelt fundament for de kvalfkaton, som man gennem skoleophold uddannelsespraktk hvv sg. Det vl styrke den enkeltes forudsætnng for at kunne deltage forskellge typ arbejdsfunkton. Det vl så gve mulghed for en me varet arbejdsdag med større udfordrng mulghed for selv at kunne medvrke forbedrng. Den faglge uddannelse vl endelg medvrke at kunne fastholde knytnngen arbejdsmarkedet på såvel kort som langt sgt. Fremtdsmulghed Som færdguddannet vl du have gode mulghed for at blve mellemled komme at arbejde med udvklngsprojekt vrksomhedne. Uddannelsens ndhold Grundforløbet H lær eleven at arbejde med ndvduelle opgav samt en fælles projektorganset gruppeopgave, d skal fremlægges forsvares ved den afsluttende grundforløbsprøve. Eleven undvses en række genelle emn som: IT (Exel/Word) - $26 Førstehjælp/Brand Grundlæggende Lean Forretnngsforståelse Tegne & Måleteknk Kommunkaton & Mødeteknk Teoretsk & Praktsk Organsng Vrksomhedsbesøg Projektarbejde - Præsentatonsteknk. Hovedforløb H1 D arbejdes vde fra grundforløbet med den projektorgansede undvsnng. Eleven lær h betydnngen af at forstå ndgå de forandrngsprocess, vrksomhedne af konkurrencehensyn konstant har fokus på. Denne forståelse vl tage udgangspunkt ord som : Tage ansvar Være omslngsparat Systematsk Have ovblk Samarbejde Se tngene som en helhed Se hnandens styrk svaghed Fokus på kunden (ntn/extn). Eleven undvses følgende: Engelsk Styrng Vrksomhedsbesøg Engforbedrng El teknk Laus Udvklng - Forandrng Samarbejde & Organsaton Kvaltet Lag & Lstk Rapportskrvnng Dokumentaton/Datandsamlng - Lean. Hovedforløb H2 På hovedforløbet H2 arbejdes d vde med den projektorgansede undvsnng, som tag afsæt det lærte. Formålet, at eleven selvstændgt kan løse effektvtetsfremmende opgav vrksomheden. D lægges vægt på færdghedne omkrng følgende: Arbejdsorgansng Samarbejde Omslngsevne Selvstændghed Ovblk Systematk - Tage ansvar. Eleven undvses følgende: ISO 9001 Kvaltet APV Arbejdsmljø Økonom Ledelse/Team Projektledelse Arbejdsorgansng - Lean. Eksamen Hovedforløbet H2 / Uddannelsen afsluttes med en teoretsk praktsk eksamen. 6 7

5 Ovbygnngen På Industropatørens ovbygnng PRODUKTIVITET målrettes fokus ydlge på evnen selvstændg at kunne ndgå som problemknus vrksomhedens organsaton. Eleven vl h få udvdet sn vden omkrng det at kunne ndsamle oplysnng data vde analyse bearbejdelse - med henblk på ratonalsng effektvsng. Uddannelsen omhandl så udarbejdelse mplementng af et vrksomhedsorentet projekt, d skal forsvares forbndelse med den afsluttende eksamen på Produktvtet H2 forløbet. Industropatør med svendebrev produktvtet Admnstratve ramm blankett Ansættelse af en elev sl nle formelle krav. Når I blevet enge med eleven skal d udarbejdes en uddannelsesaftale. Blanketten dette kan hentes på Admnstraton Undvsnngsmnstet hjemmesde, som vrksomheden skal dække. Skolen hvor den så kan udfyldes. Samme sted d en vejlednng udfyldelse. Ansættelse af en elev sl OBS: nle formelle krav. Når I blevet enge med eleven, Hvs d uklarhed kan den nærmeste Inden uddannelsesaftalen undskrves hvvsskole skal d altd udarbejdes kontaktes ell en en af uddannelsesaftale. Blanketten dette kan hentes på Undvsnngsmnstet hjemmesde, skal vrksomheden godkendes at have de to udbydende skol, vl så kunne elev. Godkendelsesskemaet fndes på rådgve. hvor den så kan udfyldes. Samme sted d en vejlednng udfyldelse. Når aftalen udfyld sendes den den hvvsskole som udbyd grundforløbet produkton udvklng hvor eleven Er d tvvlsspørgsmål så kontakt en af de udbydende skol v vl være behjæl- Når aftalen udfyldt sendes pelg med den udfyldelse af Tradum. skemaet. skal starte. Når eleven optaget aftalen regstret, Når vl eleven I modtage en kop optaget af aftalen. aftalen regstret, vl I modtage en kop af aftalen. I vl I vl nu modtage oplysnng om pod nu oplysnng om pod for skole ophold. for skole ophold I forbndelse med skole opholdet vl skolen skre skud fra AER transport. For elev d komm langt fra de to skol vl d være udgft skolehjem byd skolehjem henhold gældende regel. Produktvtet H1 H arbejdes d vde med den projektorgansede undvsnng, hvor d fokus på de forskellge organsaton kultur vrksomhedne - den enkeltes rolle organsatonen. Eleven undvses følgende: Lean - Systematsk problemløsnng Psonlge ressours Kvaltetsbevsthed Kvaltetsstyrng Teambuldng Kommunkaton team Projektarbejde Produktvtet H2 Den projektorgansede undvsnng gen udgangspunktet. På dette modul arbejdes d med forståelsen af opbygnng fastholdelse af arbejdspladsvurdng, forståelse udvklng omkrng skkhedskultur samt vdendelng. Eleven undvses følgende: Lean - APV håndtng Skkhedskultur Forretnngsforståelse Lstk/flow(SCM) Sx sgma Vdendelng Eksamen Produktvtetsforløbet afsluttes med en teoretsk prøve samt en mundtlg, hvor det vrksomhedsorentede projekt forsvares. OBS: Inden uddannelsesaftalen undskrves skal vrksomheden godkendes at have elev. Godkendelsesskemaet fndes på Er d tvvlsspørgsmål, så kontakt Tradum, d så kan være behjælpelg med udfyldelse af skemaet. Økonom Unge uden hvvsfarng For unge elev und 25 år får vrksomheden følgende lønrefuson skolepodne: 1. år: 2.290,- pr. uge 2. år: 2.460,- pr. uge 3. år: 2.760,- pr. uge Satsne gæld for 2014, de regules årlgt pr. 1. januar. Voksne med hvvsfarng For elev ov 25 år får vrksomheden flg. lønrefuson skolepodne: 4.490,- pr. uge. Satsen gæld for 2014 regules årlgt pr. 1. januar. I praktkpodne kan vrksomheden va Jobcentret søge et voksent-lærlngeskud på 30 kr./tme. For ydlge spørgsmål kontakt Jane Lejel, , 8 9

6 Mød en ndustropatør atør Mød en ndustrop Refencelste BHJ A/S Bosal-Sekura Industres A/S Man får stor ndblk vrksomheden Carpent Aps Danfoss A/S Max Dall Pedse lse Får stor ndsgt forståe annelsen veksl udd at r, sæ hæv Han frem len praktk sko på g mellem undvsnn, hvor man komm elevnes egen vrksomhed t det en bred næs D. lng rundt alle afde knyttet en gt uddannelse, som kke fagl at gve den med Den e. bestemt branch somheden vrk n rda enkelte større ndsgt, hvo kss, pra k ets teor e båd fung rng alt omk de m løbet af de to år kom lægnng, IT plan, hold sfor ton duk fra pro skontrol, skkhed kommunkaton kvaltet ø. mlj 10 Danlnd as Dma Pharm A/S eden lært hos entreprenørvrksomh har n år arbejdet som ufag Max Dall Pedsen, 43 år, ge, da læn svarlg. Og han tøvede kke seneste syv år som drftsan P Aarsleff A/S Åbyhøj, de Tradum. e sg ndustropatør på at bruge to år på at uddann vrksomheden foresl ham ja tak annelsen brochur Da jeg havde læst om udd en tråd at tage det se t god på nettet, kunne jeg på mn arbejdsmed g gan v det, old - forh sagde ja tak, jeg Så 5S. plads med LEAN uttet det 3. afsl har fortæll Max, som netop. ul af alt fre mod været rgtg postve, De tre første modul har forventnng, jeg de op t leve har helt. havde, nden jeg startede n lk frmaet, man Man får et rgtg stort ndb lær at arbejde man, fået e hav ells kke vlle forståelse for re stør får sammen på tværs. ton funk ge de forskell Alle på holdet bdrag en postv oplevelse Samtdg har det været hold, d består af at arbejde sammen på et kellg baggrund fors et meg mennesk med farng. har været voksne Det rgtg godt, at det at bdrage med e mennesk. Alle god. Og holdet kan gt øvr de det, vden bdrage. De l ska kke større, end at alle gode måde. den på men det tvunget et grænsemeg et vær For mange har det at se, at lgt tyde ovskrdende, men det g. kln d sket en udv kolleg Vden farng vde vrksomheden, Når Max vend bage drftsansvarlg. som et jobb han fortsætt klart udvklet helt Men uddannelsen har re forståelse stør en ham t gve ham d sg glæ han for vrksomheden, rng vde fa n vde sn dle at form kolleg. Expedt a/s FK Dstrbuton Kamstrup A/S Lemvgh-Müll A/S Lndbg A/S MdtVask NOPA Nordsk Parfumvarefabrk A/S Nørlund-Vskum Træ A/S Ole Nonby A/S P Aarsleff A/S Sntex A/S Skamol A/S Supfos Packagng Vola A/S 11

7 Tradum Blommevej Rands NØ KONTAKT Vl du vde me om at begynde på uddannelsen ndustropatør, så kontakt os. Konsulent Nels Ove Pedsen Tlf.: Læs me om uddannelsen på skolens websde 12

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde

SUF. Kom godt i gang. Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde SUF Kom godt i gang Forslag til en helhedsorienteret indsats, der kan bringe unge i arbejde 2 Unge i arbejde Unge i arbejde 3 En håndbog om unge og arbejdsmarkedet Det, du er i gang med at læse, er en

Læs mere

El-nyhedsbrev - september 2014

El-nyhedsbrev - september 2014 El-nyhedsbrev - september 2014 Tak, fordi du læser EVU s nyhedsbrev. De seneste tre måneder har Det Faglige Udvalg for Elektrikeruddannelsen knoklet løs med at foretage en masse af de mellemregninger,

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer

Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet. Seniorer Ikke-faglærte seniorer veje videre på jobmarkedet Erfaringerne fr a projektet Beskæftigelsess trategi for Seniorer Hvad der skal til for, at ledige ikke-faglærte sen iorer får job og bliver fastholdt på

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed

VORES KULTUR. Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde. Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Spring ud i det! VORES KULTUR Resultatorienteret Punktlighed Effektivitet Hårdt arbejde Høflighed Hjælpsomhed Ærlighed Vi skal gøre kunden glad Vi skal være bedst Vi skal tjene penge Vi skal have det sjovt

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere