Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering"

Transkript

1 Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Miljø Lean Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Jens Christian Aggerbeck & Nanja Hedal Institut for Produktion & Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Juni 2006

2 Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Af: Jens Christian Aggerbeck, s Nanja Hedal, s Vejleder: Lektor Henrik Wenzel Institut for Produktion og Ledelse, DTU Medvejleder: Lektor Peter Jacobsen Institut for Produktion og Ledelse, DTU For yderligere informationer kontakt: Jens Christian Aggerbeck: Nanja Hedal:

3 Forord Forord Denne rapport beskriver mulighederne for samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering med henblik på, at danske virksomheder kan høste de synergier, der er mellem Lean- og miljøarbejdet. Projektet er et eksamensprojekt på 30 ECTSpoints, og det er gennemført ved Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet i første halvdel af Vi ønsker at takke de involverede virksomheder for deres store interesse for projektet og medvirken til at gøre dette projekt muligt. Specielt vil vi takke miljøkoordinator Helle Nayberg og Lean-koordinator Anders Arnum Jensen, Novo Nordisk A/S; miljøkoordinator Steen Olesen, Chr. Hansen A/S samt teamleder for miljø- og arbejdsmiljøafdelingen Anja Asgaard og Lean-projektleder Paul Wiberg-Jørgensen, H. Lundbeck A/S. Desuden ønsker vi at takke alle de medarbejdere fra virksomhederne, som har vist interesse for projektet og bidraget med oplysninger, idéer og feedback. Derudover vil vi gerne takke Lektor Henrik Wenzel og Lektor Peter Jacobsen for god vejledning og konstruktiv kritik undervejs i projektforløbet. DTU, 30. juni 2006 Jens Christian Aggerbeck Nanja Hedal

4

5 Resumé Resumé Siden 1990 erne har Lean Manufacturing (herefter Lean) vundet stor indpas over hele verden, og i Danmark har stadig flere virksomheder taget Lean-filosofien til sig. Indførelsen af Lean sker i de fleste virksomheder uafhængigt af og uden hensyntagen til miljøarbejdet, og der er kun få undersøgelser af, om arbejdet med miljøoptimering modarbejdes eller understøttes af Lean-tankegangen. Denne rapport afklarer rationaliseringsgevinster ved integration af Lean og miljøoptimering og giver konkrete forslag til, hvorledes virksomhederne kan høste disse synergier. Projektet er opdelt i tre hovedfaser: Afklaring af synergier og antagonier på teoretisk niveau med udgangspunkt i udvalgte Lean- og miljøværktøjer. Cases, der illustrerer samspillet mellem Lean og miljø i Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S og H. Lundbeck A/S. Udvikling af et Lean & Green-værktøj, der indeholder forslag til, hvorledes virksomheder kan integrere Lean og miljøoptimering. I projektet er udvalgt en række ledelsesorienterede og konstruktive værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering: Ledelsesorienterede Konstruktive Lean-værktøjer Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Miljøværktøjer Miljøledelse Miljøøkonomistyring Eco-Design Livscyklusvurdering Procesintegration Affaldsminimering Procesintensivering Nøgleaspekterne i samspillet mellem Lean og miljø er de forbedringer inden for Lean, der er relaterede til øget produktivitet og kapacitet samt minimering af spild, som i Lean-terminologien er inddelt i syv typer, bl.a. ventetid og unødvendige lagre. Disse forbedringer medfører en reduktion i miljøeffekterne pr. produceret enhed. De empiriske undersøgelser understøtter generelt disse positive miljømæssige konsekvenser af at indføre Lean, med undtagelse af Just in Time Production, hvor forkert dimensionerede maskiner og øget behov for rengøring i denne case medfører

6 Resumé negative miljømæssige konsekvenser. Positive miljøkonsekvenser i andre dele af forsyningskæden kan dog medføre trade-offs. Ud fra de identificerede sammenhænge er der udviklet et Lean & Green-værktøj, der består af tre trin med en række forslag og anbefalinger til, hvorledes virksomhederne kan høste endnu flere synergier og undgå antagonier mellem Lean og miljøoptimering. Trin 1 Lean & Green Thinking beskriver de ledelsesmæssige og strategiske overvejelser, der er knyttet til arbejdet med Lean og miljøoptimering, og hvordan virksomhederne skaber fundamentet for at integrere Lean- og miljøarbejdet. Medarbejderinddragelse er et altafgørende element i Lean, og det anbefales, at virksomhederne medtager miljø i den kulturændring, som er nødvendig for få succes med medarbejderinddragelsen. Trin 2 Lean & Green på produktions- og procesniveau indeholder en række forslag til, hvordan virksomhederne kan integrere miljøhensyn og brugen af miljøværktøjer i Lean-arbejdet. Det største potentiale er identificeret inden for Leanværktøjerne Kaizen, Total Quality Management, 5S og Value Stream Mapping. De konkrete forslag til integration af miljø i disse værktøjer er: Kaizen: Ved at informere medarbejderne om miljøforhold og miljøspild (fx via Miljøledelse) opnås forslag til miljøforbedringer. Det anbefales desuden at foretage en miljøscreening af alle Kaizen-forslag for at sikre, at der ikke er negative miljøkonsekvenser forbundet med disse. Total Quality Management: ISO-standarderne for kvalitet og for miljø er tæt relaterede, og der er derfor en gevinst ved at samkøre disse to områder. Dette gøres allerede i mange virksomheder. 5S: Ved at indføre miljøhensyn forankres Lean & Green. Affaldsminimering kan supplere dette arbejde. Value Stream Mapping: Miljødata integreres i kortlægningen, og der kan gøres brug af miljøværktøjerne Affaldsminimering, Procesintegration og Procesintensivering til specifik problemløsning. Trin 3 Produktorienteret Lean & Green beskriver i overordnede træk mulighederne for at integrere Lean og miljø i hele forsyningskæden eksempelvis ved at koble Supply Chain Management og Livscyklusvurdering.

7 Resumé Værktøjet er præsenteret for case-virksomhederne for derigennem at validere det. Enkelte idéer og pointer er efterfølgende rettet til ud fra den feedback, der blev givet. Desuden viser eksempler fra Novo Nordisk og Lundbeck, hvor VSM og Kaizen er brugt som værktøj til at opnå reduktioner i vand- og energiforbrug samt affald, at der kan opnås store økonomiske og miljømæssige gevinster, når Lean og miljøoptimering integreres. Case-virksomhederne og andre interessenter har vist stor interesse gennem hele projektet, hvilket delvist kan tilskrives, at ingen tidligere har dokumenteret denne sammenhæng mellem Lean og miljø i danske virksomheder. Case-virksomhederne er blevet tilført kompetencer inden for området og har allerede taget mange af idéerne til sig. Det er indtrykket, at virksomhederne i fremtiden vil benytte sig af den viden, de har opnået gennem deltagelse i projektet, og som er præsenteret i denne rapport. Ligeledes vil andre virksomheder kunne blive inspireret til at optimere deres arbejde med Lean og miljø på denne måde. Der er med projektet etableret et fundament for yderligere samarbejde mellem Lean- og miljøområdet i virksomhederne og på Danmarks Tekniske Universitet.

8

9 Abstract Abstract Since the 1990s Lean Manufacturing (called Lean) has gained popularity all over the world, and several companies in Denmark have adopted the philosophy of Lean. The implementation of Lean is done without addressing environmental issues, and only a few studies have investigated whether Lean is supporting or counteracting Green Manufacturing. This report reveals the efficiency gains of integrating Lean and Green Manufacturing and suggests how companies can reap the benefits. The project has three main phases: Determine the synergies and antagonisms at a theoretical level using selected Lean and Green tools. Cases illustrating the interaction between Lean and the environment in Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S and H. Lundbeck A/S. Development of a Lean & Green tool with suggestions for integration of Lean and Green Manufacturing in companies. Among several tools used within Lean and Green Manufacturing a number of management tools and constructive tools have been selected: Management Constructive Lean tools Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Green tools Environmental Management Environmental Management Accounting Eco-Design Life Cycle Assessment Process Integration Waste Minimization Process Intensification The key aspects of the interactions between Lean and the environment are the improvements within Lean related to increased productivity, increased capacity and elimination of waste, which the Lean philosophy divides into seven types (e.g. waiting and unnecessary inventory). These improvements cause a reduction in environmental effects per produced unit. In general, the empirical investigations support these environmental benefits of introducing Lean, but Just in Time Production is the exception due to lack of possibilities of adjusting the machinery and increased demand for cleaning. Trade-

10 Abstract offs might occur, if positive environmental consequences are identified in other parts of the supply chain. A Lean & Green tool has been developed on the basis of the identified links between Lean and the environment. The tool consists of three steps with suggestions and recommendations for the companies on how to gain benefits from integrating Lean and Green Manufacturing. Step 1 Lean & Green Thinking describes the managerial and strategic considerations connected with the work with Lean and Green Manufacturing and how the companies create the basis of integration. Involvement of employees is an essential part of Lean, and it is recommended that the companies incorporate environmental concerns into the change of organizational culture necessary to succeed in involving the employees. Step 2 Lean & Green at production and process level contains a number of suggestions on how to integrate environmental concerns and the use of environmental tools into Lean. The largest potential is found within Kaizen, Total Quality Management, 5S and Value Stream Mapping. The suggestions for integration of environment into these tools are: Kaizen: By teaching the employees about environmental concerns and environmental waste (e.g. by the use of Environmental Management Systems), suggestions for environmental improvements can be obtained. Furthermore, an environmental screening of all Kaizen suggestions is recommended to identify possible negative environmental consequences. Total Quality Management: The ISO standards for quality and for environment are closely connected and it is beneficial for the company to coordinate these areas of work. This is already done in many companies. 5S: By introducing environmental concerns, Lean & Green is embedded. Waste minimization can support this work. Value Stream Mapping: Environmental data is integrated in the mapping, and the Green tools Waste Minimization, Process Integration and Process Intensification can be used for specific problem solving. Step 3 Product-oriented Lean & Green briefly describes the possibilities of integrating Lean and Green Manufacturing in the supply chain. This could be done by linking Supply Chain Management and Life Cycle Assessment.

11 Abstract The Lean & Green tool has been presented to the case companies to validate the tool. Following these presentations, some ideas and main points have been revised in accordance with feedback obtained. Furthermore, examples from Novo Nordisk and Lundbeck, where Lean is used for achieving reductions in waste and the use of water and energy, shows that significant economical and environmental benefits are gained from integrating Lean and Green Manufacturing. The case companies and other stakeholders have shown great interest throughout the project. This can partly be ascribed to the fact that nobody ever documented this link between Lean and the environment in Danish companies. The case companies have gained competencies within the field and have already accepted a lot of the ideas. The impression is that in the future the companies will use the knowledge they have gained through participation in this project and presented in this report. In the same way, other companies might be inspired to optimize their work within Lean and Green Manufacturing, and on the Technical University of Denmark a basis for further research within this area has been created.

12

13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Problemformulering Formål Afgrænsning Fremgangsmåde Teori Lean Manufacturing Lean i danske virksomheder Produktivitet og kapacitet Værktøjer Miljøoptimering Miljøoptimering i danske virksomheder Værktøjer Teoretisk afklaring af synergier og antagonier Fællestræk inden for Lean- og miljøværktøjer på produkt-, produktions- og procesniveau Lean & Green i litteraturen Nøgleaspekter for samspil mellem Lean og miljø Produktivitet og kapacitet Lean-spildtypernes miljømæssige betydning Anvendelse af analysemodel på baggrund af nøgleaspekter Cases Dataindsamling VSM hos Novo Nordisk Øget produktivitet ved automatisk skæring Reduktion af tests ved brug af Kaizen hos Novo Nordisk Mindre batchstørrelser som følge af JIT hos Chr. Hansen Kaizen-forslag i farveproduktionen hos Chr. Hansen Reduktion af lager ved brug af Kanban hos Lundbeck SMED og TPM på tabletkompressorer hos Lundbeck VSM med fokus på vand og energi hos Novo Nordisk Kaizen med fokus på affald og energi hos Lundbeck Generelle erfaringer fra virksomhederne Delkonklusion Lean & Green-værktøj... 85

14 Indholdsfortegnelse 8.1 Interessentanalyse Metode Trin 1 Lean and Green Thinking Trin 2 Lean & Green på produktions- og procesniveau Trin 3 Produktorienteret Lean & Green Virksomhedens udbytte af Lean & Green-værktøjet Hvad kan Lean tilføre miljøarbejdet? Hvad kan miljø tilføre Lean-arbejdet? Validering Rapport om Lean og miljø fra US EPA Sådan kommer virksomheden i gang: 10 gode spørgsmål Perspektivering Konklusion Referencer Liste over bilag: Bilag 1 Miljøværktøjer Bilag 2 Beskrivelse af Novo Nordisk A/S Bilag 3 Beskrivelse af Chr. Hansen A/S Bilag 4 Beskrivelse af H. Lundbeck A/S

15 Liste over forkortelser Liste over forkortelser CIP COD EMAS EMA GMO ISO JIT LCA MØS OEE SCM SMED TPM TQM VOC VSM Cleaning in Place Chemical Oxygen Demand Eco-Management and Audit Scheme Environmental Management Accounting Gen-modificerede organismer International Organization for Standardization Just in Time Production Life Cycle Assessment Miljøøkonomistyring Overall Equipment Efficiency Supply Chain Management Single-digit Minute Exchange of Die (reduktion af omstillingstid) Total Productive Maintenance Total Quality Management Volatile Organic Compounds Value Stream Mapping

16

17 Baggrund 1 Baggrund Da den første danske miljølov blev vedtaget for mere end 30 år siden, medførte det en udvidet regulering af virksomheders miljøpåvirkning, og mange større virksomheder etablerede dengang miljøafdelinger. De miljøgodkendelser, der i medfør af den nye miljølov blev givet til virksomhederne, indeholdt i de fleste tilfælde krav om store reduktioner i virksomhedernes udledninger af spildevand, luft og affald, og virksomhedens miljøarbejde fokuserede hovedsageligt på at leve op til godkendelsernes krav. Efter en periode, hvor virksomhedernes miljøarbejde således overvejende har været en respons på myndighedernes regulering, har mange virksomheder ønsket at være mere proaktive og har udarbejdet deres egen miljøpolitik. Mange virksomheder har, især op gennem 1990 erne, indført systematisk miljøledelse certificeret efter standarderne fra den internationale organisation for standardisering (ISO) eller efter EU s retningslinier (EMAS). Nogle har set en fordel i at profilere sig som miljøbevidste, og i dag er det frivillige miljøarbejde veludviklet i mange virksomheder. Miljømyndighederne har tilskyndet til og støttet virksomhederne i det frivillige miljøarbejde. Gennem 1980 erne og 1990 erne har myndighederne, især Miljøstyrelsen, støttet udviklingen af renere teknologier i virksomhedernes produktion gennem store brancheorienterede programmer. Brancher som galvanoindustrien, tekstilindustrien, den grafiske industri, papirindustrien og fødevareindustrien (bl.a. slagteri, mejeri og fiskeri) har alle nydt godt af disse programmer, og programmerne har haft relativt stor bevågenhed blandt virksomhederne, som for manges vedkommende har benyttet sig af denne mulighed for at få moderniseret produktionen i en mere miljøvenlig og økonomisk retning. Essentielt for virksomhederne er at skabe overskud og vækst, hvilket gøres gennem effektiviseringer mv. I den sammenhæng har begrebet Lean Manufacturing (herefter kaldet Lean) vundet stor indpas i danske virksomheder, og indførelsen af Lean har mange steder betydet store økonomiske besparelser. Begrebet Lean Manufacturing blev første gang introduceret i 1990 i en stor undersøgelse, der var bestilt af den amerikanske bilindustri. Baggrunden var, at bilfabrikanterne til stadighed undrede sig over, hvordan japanerne kunne producere flere biler med færre medarbejdere, mindre fabrikker og lavere investeringer. Side 1 af 126

18 Problemformulering Rapporten afslørede, at den japanske bilindustri og i særdeleshed Toyota siden Anden Verdenskrig systematisk havde arbejdet med metoder til at minimere alt spild. I 1990 beskrev Womack, Jones og Roos The Toyota Production System som Lean Manufacturing trimmet produktion (Womack et al., 1990). I modsætning til den mere traditionelle og ufleksible masseproduktion, som Ford introducerede i 1920 erne, betegner Lean en ny, fleksibel produktionsfilosofi. Udgangspunktet i Lean er produktets værdi forstået som det, der skaber værdi for kunden. Derfor handler Lean om at identificere værdikæden, de værdiskabende aktiviteter optimeres, mens de ikke-værdiskabende aktiviteter elimineres. Yderligere handler Lean om at skabe et øget flow, mindske spild, skabe et træk gennem værdikæden og søge perfektion i produktionsprocesserne. Side 2 af 126

19 Problemformulering 2 Problemformulering I de fleste virksomheder foregår indførelsen af Lean uafhængigt af miljøarbejdet, og miljøaspekterne af Lean er kun sparsomt beskrevet i litteraturen. Det vides således ikke, i hvilket omfang arbejdet med miljøoptimering modarbejdes eller understøttes af Lean-tankegangen. Der kan derfor tænkes at ligge en rationaliseringsgevinst i at integrere de to tankegange og derved høste de potentielle synergier samt håndtere eventuel modstrid bedst muligt. Arbejdet med Lean og miljø foregår i praksis på flere forskellige niveauer og med flere, af hinanden uafhængige, bidragsydere. Universiteterne og forskere i andre institutioner arbejder primært på metodeudvikling inden for både Lean- og miljøoptimeringsmetoder, og i virksomhederne arbejdes næsten udelukkende med den praktiske anvendelse. Fælles for industrien og forskermiljøerne er, at de oftest ikke kommunikerer på tværs af faglige interesseområder. Derfor integreres tankegange og nye teorier sjældent på trods af den åbenlyse interesse, virksomheder har i at høste gevinsten af eventuelle synergier og minimere problemerne ved eventuelle antagonier. Dette gælder også inden for Lean og miljøoptimering, hvor man i Danmark kun har set få praktiske forsøg på at bygge bro mellem de to verdener. 2.1 Formål Projektet skal klarlægge samspillet mellem Lean og miljøoptimering med henblik på integration af de to metoder ved anvendelse i danske virksomheder. Hovedformålet er at udarbejde et integreret Lean & Green -værktøj, der så vidt muligt skal have generel gyldighed, men som udvikles i samarbejde med danske bioteknologiske virksomheder. Dette hovedformål søges nået gennem en række delmål. Første delmål er at beskrive de begreber og værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering, og derefter på teoretisk niveau analysere, hvor der kan opstå synergier og antagonier. Næste delmål er at efterprøve og supplere denne viden i praksis i 3 case-virksomheder i dansk bioteknologisk industri ved at analysere de miljømæssige aspekter af indførelsen af Lean. På denne baggrund ønskes udviklet et værktøj, der skaber synergi mellem arbejdet med Lean og miljø i virksomhederne, ved at integrere miljø i Lean. Værktøjet præsenteres for case-virksomhederne, og der foretages en efterfølgende revision af Side 3 af 126

20 Problemformulering værktøjet. Endelig er det målet at tilføre kompetencer omkring sammenhængen mellem Lean og miljøoptimering og anvendelsen af værktøjet til de involverede virksomheder og herigennem bidrage til det tværgående samarbejde mellem forskellige funktioner i virksomhederne. Ligeledes skal der på Danmarks Tekniske Universitet skabes en forbindelse mellem forskningsområderne Lean og miljøoptimering, hvilket kan åbne nye muligheder for fælles projekter inden for universitetets rammer og i samarbejdet med industrien. 2.2 Afgrænsning Kulturen og ændringen af kulturen i virksomhederne er altafgørende for, om Lean bliver en succes. Dette er et emne, der behandles under teorier om forandringsledelse 1 i virksomheden. Da udgangspunktet for projektet er sammenspillet mellem Lean og miljøoptimering og ikke som sådan implementeringen af disse, er projektet afgrænset til ikke at omfatte teori om og analyse af forandringsledelse i virksomhederne. Der kan identificeres mange interessante sammenhænge mellem arbejdsmiljø og Lean. Arbejdsmiljø er et fagområde i sig selv, og for at begrænse projektet er det ligeledes valgt ikke at medtage arbejdsmiljømæssige aspekter, men kun fokusere på miljømæssige aspekter relateret til det eksterne miljø 2. 1 Forandringsledelse: Ledelsens styring af forandringsprocesser, der primært omhandler menneskelig adfærd (Hildebrandt og Waldstrøm, 2001). 2 Miljøpåvirkninger af det omkringliggende miljø Side 4 af 126

21 Fremgangsmåde 3 Fremgangsmåde Projektet tager udgangspunkt i teori om Lean og miljøoptimering, og på baggrund af en analyse af sammenhængen mellem disse samt anvendelse i praksis udvikles et værktøj, som efterfølgende valideres. Figur 3.1 viser det overordnede projektflow. Teori Lean Manufacturing Teori Miljøoptimering Afklaring af synergier og antagonier på teoretisk niveau Cases Chr. Hansen A/S Novo Nordisk A/S H. Lundbeck A/S Syntese Udarbejdelse af Lean & Green -værktøj Præsentation, revision og validering af værktøj Konklusion og færdiggørelse Figur 3.1. Projektflowdiagram. Efter en teoretisk gennemgang af teori om Lean og miljøoptimering afklares synergier og antagonier. Sammenhængen mellem Lean og miljø klarlægges gennem case-studier i tre virksomheder. Ud fra den teoretiske analyse og de praktiske erfaringer udarbejdes et værktøj, der præsenteres i casevirksomhederne, hvorefter projektet revideres og færdiggøres. Første fase af projektet er en teoretisk gennemgang af en lang række Lean- og miljøværktøjer. Formålet er at beskrive, hvorledes værktøjerne anvendes, og hvilke ændringer i virksomheden de kan medføre. Der indsamles generel litteratur om Lean og miljøoptimering samt specifikke guidelines for anvendelse af disse værktøjer. Side 5 af 126

22 Fremgangsmåde Desuden er der suppleret med erfaringer fra anvendelse af miljøværktøjerne i forbindelse med andre projekter. Derudover er synergier og antagonier klarlagt dels gennem et litteraturstudie, dels gennem en systematisk analyse. Litteraturstudiet tager udgangspunkt i en række publicerede analyser af den statiske sammenhæng mellem Lean og miljø, og de væsentligste pointer herfra er beskrevet. Til den systematiske analyse er udarbejdet en analysemodel, der gennem en række spørgsmål afklarer, hvordan hvert Leanværktøj er koblet til miljø. Anden fase af projektet er gennemført i samarbejde med virksomhederne Chr. Hansen A/S, Novo Nordisk A/S og H. Lundbeck A/S. Der er gennem flere end 20 møder, telefonsamtaler og deltagelse i workshops og events indsamlet information om virksomhedernes praktiske anvendelse af Lean, hvorefter der er udvalgt nogle cases, der illustrerer, hvordan Lean-tiltagene kan forårsage ændringer i miljøforholdene. Efter gennemførelse af første og anden fase er der udarbejdet en delkonklusion, hvori de praktiske erfaringer holdes op mod den teoretiske analyse. Denne danner udgangspunktet for tredje fase, som er udviklingen af Lean & Green-værktøjet. Idéer til værktøjets indhold er analyseret løbende gennem hele projektperioden og er blevet suppleret af den udviklede analysemetode, som i denne fase hjælper til at afklare potentialet for at integrere miljøarbejde i Lean-værktøjerne. I sidste fase er værktøjet præsenteret for de tre case-virksomheder samt Novozymes A/S. Her har virksomhederne fået mulighed for at give feedback på værktøjet, og denne feedback er efterfølgende indarbejdet. Desuden har kommentarer fra virksomhederne medvirket til at validere værktøjet. Side 6 af 126

23 Teori 4 Teori Den teoretiske baggrund for dette projekt er dels værktøjerne knyttet til Leanmetoden, dels værktøjer inden for miljøoptimering i virksomheder. I dette kapitel introduceres baggrunden for arbejdet med Lean og miljøoptimering og status på anvendelsen i danske virksomheder. Derudover beskrives en række af de værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering. Til at strukturere Lean- og miljøværktøjerne er der anvendt en opdeling af forsyningskæden på tre niveauer, som det gøres inden for miljøoptimering (Wenzel og Alting, 2004). Forsyningskæden dækker udvinding af råstoffer, produktion, forbrug og bortskaffelse. De tre niveauer er produkt, produktion og proces. På produktniveau tages hele forsyningskæden i betragtning, mens produktionsniveauet både kan dække hele virksomheden og en afgrænset del af produktionen. Procesniveauet dækker over de specifikke processer, der indgår i produktionen. I Figur 4.1 er de tre niveauer illustreret. Produktion Proces Produkt Enhedsproces Materialefase Produktionsfase Forbrugsfase Bortskaffelsesfase Figur 4.1. Produkt-, produktions- og procesniveauets placering i forsyningskæden. Produktniveauet omfatter hele forsyningskæden (blå indramning), produktionsniveauet omfatter virksomhedens produktion eller dele heraf (grøn indramning), og procesniveauet dækker en enhedsproces inden for virksomheden (rød indramning). 4.1 Lean Manufacturing Lean Manufacturing er et begreb, der siden midten af 1990 erne er blevet brugt om fleksibel produktion, der er styret af kundens ønsker (Womack og Jones, 2003). Alle Side 7 af 126

24 Teori unødvendige processer fjernes, og der fokuseres i stedet på de processer, der skaber værdi for kunden. Lean-filosofien bygger på erfaringer fra den japanske bilindustri og blev i Vesten i første omgang introduceret i bilindustrien. Siden blev andre typer produktionsvirksomheder opmærksomme på metoden, og inden for de sidste par år er metoden blevet udviklet til anvendelse inden for administration og service. Grundprincippet i Lean er at løse opgaverne rigtigt første gang til gavn for både kunden og virksomheden selv. Allerede ved den første kundekontakt er det vigtigt at omsætte kundens ønsker til et produkt, som virksomheden kan levere, og derefter have de rigtige råvarer klar, sikre produktets flow og dermed sørge for, at kunden får produktet til rette tid. En Lean produktion er træk-styret, altså styret af kundens ønsker/krav, i modsætning til tryk-styring, som er den typiske måde at producere på, hvor varer produceres og sættes på lager, indtil de afsættes. I produktionen fokuseres der på produktets værdi, og derfor er det vigtigt at identificere værdikæden samt at få medarbejderne til at fokusere på denne og derudfra søge at eliminere de processer, som ikke er værdi-skabende og dermed spild. Målet er således ikke at få medarbejdere til at arbejde hurtigere, men at strømline processerne, så arbejdet bevæger sig hurtigere gennem processerne (Godske, 2005). Indførelsen af Lean kræver et helt nyt syn på produktionen, og et Lean-projekt kræver, at man arbejder systematisk og vedholdende med at trimme virksomheden. Et helt grundlæggende begreb i Lean er de løbende forbedringer, som gør virksomheden i stand til løbende at optimere produktionen. Lean skal således ikke opfattes som et mål, men bliver i stedet ofte beskrevet som en rejse. Standardarbejdet er essentielt for de løbende forbedringer, således at man ved hjælp af Lean kan bevæge sig fra én standard til en bedre standard uden af falde tilbage. I Figur 4.2 ses en illustration af forskellen mellem de vestlige og japanske forbedringstiltag. Side 8 af 126

25 Teori Forbedringer Forbedringer I Vesten I Japan Standardiser (fastholdelse og udbredelse) Løbende forbedringer Kaizen Tid Tid Figur 4.2. Forskellen på den vestlige (venstre) og japanske (højre) tankegang. Hvor man i Vesten laver forbedringstiltag og efterfølgende falder tilbage i gamle mønstre, bibeholder man ved hjælp af Kaizen den nye høje standard i Japan. (Michelsen, 2006) Lean i danske virksomheder Mange danske virksomheder har taget Lean-filosofien til sig, og Lean optræder ofte i overskrifterne i bl.a. Børsen og Ingeniøren. Det drejer sig om såvel positive som negative historier om danske virksomheders arbejde med Lean. Der er 2 primære årsager til, at virksomheder vælger at implementere Lean. Enten for at forbedre produktkvaliteten, der er relateret til kundens behov, eller for at mindske produktionsomkostningerne (op mod 90% af virksomhedernes processer er ikke værdi-skabende) og derved bevare konkurrenceevnen i forhold til de kraftigt voksende industrielle markeder i eksempelvis Asien. Lean har således vist sig som et værktøj, der kan sikre en fortsat konkurrencedygtig produktion (US EPA, 2003). Dansk Industri gennemførte i starten af 2005 en spørgeskemaundersøgelse i primært mellemstore og store virksomheder. Formålet var at klarlægge, i hvilket omfang og hvorledes danske virksomheder anvender Lean for at øge deres produktivitet. Rapporten viser, at Lean-tankegangen er udbredt i de 47 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. De virksomheder, der arbejder med Lean, har prioriteret at indføre en forbedringskultur, reducere produktionsomkostninger og skabe et øget flow ved blandt andet at mindske gennemløbstider. For at opnå dette er anvendt simple Lean-værktøjer, og mange af virksomhederne er nu klar til at tage næste skridt i implementeringen af Lean (fx ved anvendelse af Just-in-Time-produktion) (DI, 2005) Produktivitet og kapacitet Mange af de forbedringer, der fremkommer ved anvendelse af Lean-værktøjer er, som det fremgår af næste afsnit, knyttet til øget produktivitet og kapacitet. Produktivitet bliver bredt betegnet som et mål for, hvor effektivt inputs (materialer, mandetimer, kapital mv.) omsættes til outputs fx i form af et færdigt produkt. Der Side 9 af 126

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Lean Six Sigma i service

Lean Six Sigma i service Hvorfor du både bør anvende og i procesoptimering i servicevirksomheder Lene Tolstrup Christensen & Rune Josefsen, Kvalitor København 2007 Introduktion Vi kender alle historierne om store internationale

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Lean i forsyningskæden

Lean i forsyningskæden Lean i forsyningskæden Sådan fjernes spild og sådan skabes øget værdi i forsyningskæden Claus Fabricius LOGISYS A/S 20 års erfaring med sund fornuft Værdi Synergi Salgsudvikling Logistikudvikling Agenda

Læs mere

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1

Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Six Sigma gammel vin på nye flasker, eller? Hvorledes træffer man sine valg, når det gælder produktionskoncepter? 08/02/2010 Michael Vaag 1 Indhold Meget kort om Ingeniørhøjskolen i Århus Kvalitet er også

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at:

Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: Lean Enterprise med TPM-RCM Elementer Lean Lean processen skal sikre at vi er i stand til at: producere kvalitet til tiden, ikke hver gang, men hver eneste gang vi ønsker det og til lavest mulige omkostninger

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 5.1 Konkurrenceparametre Leveringssikkerhed Virksomhedens fokus i forhold til produktionsfunktionen. Leveringssikkerhed betyder, at ordren leveres

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse

INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT. Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse INDUSTRIENS LEAN-KØREKORT Forretningsforståelse gennem brug værdistrømanalyse Program LEAN kørekortet og værdistrømanalyse Værdistrømanalyse med svømmebaner Formål med værdistrømanalyse Før værdistrømanalyse

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding

Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! itsmf konference, Kolding Lean ITIL gør de rigtige ting, rigtigt! 7. oktober 2009 itsmf konference, Kolding 1. Kort om Implement og os Implement 200+ management konsulenter grupperet omkring projektledelse, virksomhedsstrategi,

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen

Titel: LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen Dias 1 Titel: "LEAN - en diskussion af rammebetingelser. Erland Hejn Nielsen LEAN er i dag et meget fremherskende koncept indenfor logistikstyringen i mange danske virksomheder, såvel indenfor produktions-

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv

Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Relationel koordinering - i et logistisk perspektiv Forventninger Udbytte Viden om relationel koordinering Kobling mellem Lean og relationel koordinering Medarbejderkompetencer i relationel koordinering

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Optimering af performance ved benyttelse af LEAN

Optimering af performance ved benyttelse af LEAN Forfatter: Camilla Juul Møller Eksamensnummer.: 302146 Vejleder: Erland Hejn Nielsen Optimering af performance ved benyttelse af LEAN Antal anslag:84.682 INSTITUT FOR ØKONOMI AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Dis Guide For Leanledelse - Leanrejsen - 2010-08-16 Copyright by the Confederation of Danish Industry page 1 of 9

Dis Guide For Leanledelse - Leanrejsen - 2010-08-16 Copyright by the Confederation of Danish Industry page 1 of 9 DI s guide til Leanledelse Introduktion Danske virksomheder efterspørger en guide, der viser dem, hvordan de forankrer lean i deres virksomhed. Med et konstant behov for at forbedre deres konkurrenceevne

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar

VMM. VELUX Manufacturing Model. Præsentation: SESAM seminar VMM VELUX Manufacturing Model Præsentation: SESAM seminar 22.11.2011 2011-11-16 Agenda VELUX / VELUX Accessories / Gåsdal Bygningsindustri A/S VMM VMM i Teknologi afdelingen Flowprojekt Erfaringer med

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden?

Hvordan styrer man så en Lean-forsyningskæde, hvor kunder og leverandører er afhængige af hinanden? Lean-forsyningskæde Under et Lean-forsyningskædeprojekt for et par måneder siden stillede en af leverandørerne følgende spørgsmål: Er det muligt at være Lean, når man er leverandør til en kunde, som arbejder

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer

Lean. Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave. Forsvar af speciale: 27. februar 2007. - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Lean - Fasthold forbedringer & løbende forbedringer Forsvar af speciale: 27. februar 2007 Af Janni Nielsen & Rasmus Bukkehave 1 Agenda Introduktion Rapports anbefalinger Input fra Toyota i Bruxelles Kulturelle

Læs mere

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Godt håndværk siden 1975. Byggeri Øst og vest. 632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer, murer, blikkenslagere, malere, stillads, jord/beton/kloak).

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015

Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskema til DI s produktivitetspris 2015 Ansøgningsskemaet er bygget op omkring fem kriterier, der skal underbygge ansøgningen med forskellige vinkler på den indsats, din virksomhed har gennemført.

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Auditbeskrivelser for TPM

Auditbeskrivelser for TPM 2-5-3 V01 Udføres vedligeholdelse: Forebyggende på udstyr? Punktet er opfyldt, hvis det kan verificeres, at der udføres forebyggende vedligeholdelse på udstyr. Verifikationen kan opfyldes ved, at der er

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016

CSR workshop - sådan kommer du godt i gang. Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR workshop - sådan kommer du godt i gang Danish Farmers Abroad 12. januar 2016 CSR handler om at skabe værdi for både forretningen, mennesker og miljø At skabe sunde og sikre arbejdspladser At få mere

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere