Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering"

Transkript

1 Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Miljø Lean Trin 3 Trin 2 Trin 1 Trin 2 Trin 3 Jens Christian Aggerbeck & Nanja Hedal Institut for Produktion & Ledelse Danmarks Tekniske Universitet Juni 2006

2 Samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering - med eksempler fra dansk bioteknologisk industri Af: Jens Christian Aggerbeck, s Nanja Hedal, s Vejleder: Lektor Henrik Wenzel Institut for Produktion og Ledelse, DTU Medvejleder: Lektor Peter Jacobsen Institut for Produktion og Ledelse, DTU For yderligere informationer kontakt: Jens Christian Aggerbeck: Nanja Hedal:

3 Forord Forord Denne rapport beskriver mulighederne for samspil mellem Lean Manufacturing og miljøoptimering med henblik på, at danske virksomheder kan høste de synergier, der er mellem Lean- og miljøarbejdet. Projektet er et eksamensprojekt på 30 ECTSpoints, og det er gennemført ved Institut for Produktion og Ledelse på Danmarks Tekniske Universitet i første halvdel af Vi ønsker at takke de involverede virksomheder for deres store interesse for projektet og medvirken til at gøre dette projekt muligt. Specielt vil vi takke miljøkoordinator Helle Nayberg og Lean-koordinator Anders Arnum Jensen, Novo Nordisk A/S; miljøkoordinator Steen Olesen, Chr. Hansen A/S samt teamleder for miljø- og arbejdsmiljøafdelingen Anja Asgaard og Lean-projektleder Paul Wiberg-Jørgensen, H. Lundbeck A/S. Desuden ønsker vi at takke alle de medarbejdere fra virksomhederne, som har vist interesse for projektet og bidraget med oplysninger, idéer og feedback. Derudover vil vi gerne takke Lektor Henrik Wenzel og Lektor Peter Jacobsen for god vejledning og konstruktiv kritik undervejs i projektforløbet. DTU, 30. juni 2006 Jens Christian Aggerbeck Nanja Hedal

4

5 Resumé Resumé Siden 1990 erne har Lean Manufacturing (herefter Lean) vundet stor indpas over hele verden, og i Danmark har stadig flere virksomheder taget Lean-filosofien til sig. Indførelsen af Lean sker i de fleste virksomheder uafhængigt af og uden hensyntagen til miljøarbejdet, og der er kun få undersøgelser af, om arbejdet med miljøoptimering modarbejdes eller understøttes af Lean-tankegangen. Denne rapport afklarer rationaliseringsgevinster ved integration af Lean og miljøoptimering og giver konkrete forslag til, hvorledes virksomhederne kan høste disse synergier. Projektet er opdelt i tre hovedfaser: Afklaring af synergier og antagonier på teoretisk niveau med udgangspunkt i udvalgte Lean- og miljøværktøjer. Cases, der illustrerer samspillet mellem Lean og miljø i Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S og H. Lundbeck A/S. Udvikling af et Lean & Green-værktøj, der indeholder forslag til, hvorledes virksomheder kan integrere Lean og miljøoptimering. I projektet er udvalgt en række ledelsesorienterede og konstruktive værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering: Ledelsesorienterede Konstruktive Lean-værktøjer Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Miljøværktøjer Miljøledelse Miljøøkonomistyring Eco-Design Livscyklusvurdering Procesintegration Affaldsminimering Procesintensivering Nøgleaspekterne i samspillet mellem Lean og miljø er de forbedringer inden for Lean, der er relaterede til øget produktivitet og kapacitet samt minimering af spild, som i Lean-terminologien er inddelt i syv typer, bl.a. ventetid og unødvendige lagre. Disse forbedringer medfører en reduktion i miljøeffekterne pr. produceret enhed. De empiriske undersøgelser understøtter generelt disse positive miljømæssige konsekvenser af at indføre Lean, med undtagelse af Just in Time Production, hvor forkert dimensionerede maskiner og øget behov for rengøring i denne case medfører

6 Resumé negative miljømæssige konsekvenser. Positive miljøkonsekvenser i andre dele af forsyningskæden kan dog medføre trade-offs. Ud fra de identificerede sammenhænge er der udviklet et Lean & Green-værktøj, der består af tre trin med en række forslag og anbefalinger til, hvorledes virksomhederne kan høste endnu flere synergier og undgå antagonier mellem Lean og miljøoptimering. Trin 1 Lean & Green Thinking beskriver de ledelsesmæssige og strategiske overvejelser, der er knyttet til arbejdet med Lean og miljøoptimering, og hvordan virksomhederne skaber fundamentet for at integrere Lean- og miljøarbejdet. Medarbejderinddragelse er et altafgørende element i Lean, og det anbefales, at virksomhederne medtager miljø i den kulturændring, som er nødvendig for få succes med medarbejderinddragelsen. Trin 2 Lean & Green på produktions- og procesniveau indeholder en række forslag til, hvordan virksomhederne kan integrere miljøhensyn og brugen af miljøværktøjer i Lean-arbejdet. Det største potentiale er identificeret inden for Leanværktøjerne Kaizen, Total Quality Management, 5S og Value Stream Mapping. De konkrete forslag til integration af miljø i disse værktøjer er: Kaizen: Ved at informere medarbejderne om miljøforhold og miljøspild (fx via Miljøledelse) opnås forslag til miljøforbedringer. Det anbefales desuden at foretage en miljøscreening af alle Kaizen-forslag for at sikre, at der ikke er negative miljøkonsekvenser forbundet med disse. Total Quality Management: ISO-standarderne for kvalitet og for miljø er tæt relaterede, og der er derfor en gevinst ved at samkøre disse to områder. Dette gøres allerede i mange virksomheder. 5S: Ved at indføre miljøhensyn forankres Lean & Green. Affaldsminimering kan supplere dette arbejde. Value Stream Mapping: Miljødata integreres i kortlægningen, og der kan gøres brug af miljøværktøjerne Affaldsminimering, Procesintegration og Procesintensivering til specifik problemløsning. Trin 3 Produktorienteret Lean & Green beskriver i overordnede træk mulighederne for at integrere Lean og miljø i hele forsyningskæden eksempelvis ved at koble Supply Chain Management og Livscyklusvurdering.

7 Resumé Værktøjet er præsenteret for case-virksomhederne for derigennem at validere det. Enkelte idéer og pointer er efterfølgende rettet til ud fra den feedback, der blev givet. Desuden viser eksempler fra Novo Nordisk og Lundbeck, hvor VSM og Kaizen er brugt som værktøj til at opnå reduktioner i vand- og energiforbrug samt affald, at der kan opnås store økonomiske og miljømæssige gevinster, når Lean og miljøoptimering integreres. Case-virksomhederne og andre interessenter har vist stor interesse gennem hele projektet, hvilket delvist kan tilskrives, at ingen tidligere har dokumenteret denne sammenhæng mellem Lean og miljø i danske virksomheder. Case-virksomhederne er blevet tilført kompetencer inden for området og har allerede taget mange af idéerne til sig. Det er indtrykket, at virksomhederne i fremtiden vil benytte sig af den viden, de har opnået gennem deltagelse i projektet, og som er præsenteret i denne rapport. Ligeledes vil andre virksomheder kunne blive inspireret til at optimere deres arbejde med Lean og miljø på denne måde. Der er med projektet etableret et fundament for yderligere samarbejde mellem Lean- og miljøområdet i virksomhederne og på Danmarks Tekniske Universitet.

8

9 Abstract Abstract Since the 1990s Lean Manufacturing (called Lean) has gained popularity all over the world, and several companies in Denmark have adopted the philosophy of Lean. The implementation of Lean is done without addressing environmental issues, and only a few studies have investigated whether Lean is supporting or counteracting Green Manufacturing. This report reveals the efficiency gains of integrating Lean and Green Manufacturing and suggests how companies can reap the benefits. The project has three main phases: Determine the synergies and antagonisms at a theoretical level using selected Lean and Green tools. Cases illustrating the interaction between Lean and the environment in Novo Nordisk A/S, Chr. Hansen A/S and H. Lundbeck A/S. Development of a Lean & Green tool with suggestions for integration of Lean and Green Manufacturing in companies. Among several tools used within Lean and Green Manufacturing a number of management tools and constructive tools have been selected: Management Constructive Lean tools Kaizen Just in Time Production Supply Chain Management Total Quality Management 5S Kanban Value Stream Mapping SMED Total Productive Maintenance Green tools Environmental Management Environmental Management Accounting Eco-Design Life Cycle Assessment Process Integration Waste Minimization Process Intensification The key aspects of the interactions between Lean and the environment are the improvements within Lean related to increased productivity, increased capacity and elimination of waste, which the Lean philosophy divides into seven types (e.g. waiting and unnecessary inventory). These improvements cause a reduction in environmental effects per produced unit. In general, the empirical investigations support these environmental benefits of introducing Lean, but Just in Time Production is the exception due to lack of possibilities of adjusting the machinery and increased demand for cleaning. Trade-

10 Abstract offs might occur, if positive environmental consequences are identified in other parts of the supply chain. A Lean & Green tool has been developed on the basis of the identified links between Lean and the environment. The tool consists of three steps with suggestions and recommendations for the companies on how to gain benefits from integrating Lean and Green Manufacturing. Step 1 Lean & Green Thinking describes the managerial and strategic considerations connected with the work with Lean and Green Manufacturing and how the companies create the basis of integration. Involvement of employees is an essential part of Lean, and it is recommended that the companies incorporate environmental concerns into the change of organizational culture necessary to succeed in involving the employees. Step 2 Lean & Green at production and process level contains a number of suggestions on how to integrate environmental concerns and the use of environmental tools into Lean. The largest potential is found within Kaizen, Total Quality Management, 5S and Value Stream Mapping. The suggestions for integration of environment into these tools are: Kaizen: By teaching the employees about environmental concerns and environmental waste (e.g. by the use of Environmental Management Systems), suggestions for environmental improvements can be obtained. Furthermore, an environmental screening of all Kaizen suggestions is recommended to identify possible negative environmental consequences. Total Quality Management: The ISO standards for quality and for environment are closely connected and it is beneficial for the company to coordinate these areas of work. This is already done in many companies. 5S: By introducing environmental concerns, Lean & Green is embedded. Waste minimization can support this work. Value Stream Mapping: Environmental data is integrated in the mapping, and the Green tools Waste Minimization, Process Integration and Process Intensification can be used for specific problem solving. Step 3 Product-oriented Lean & Green briefly describes the possibilities of integrating Lean and Green Manufacturing in the supply chain. This could be done by linking Supply Chain Management and Life Cycle Assessment.

11 Abstract The Lean & Green tool has been presented to the case companies to validate the tool. Following these presentations, some ideas and main points have been revised in accordance with feedback obtained. Furthermore, examples from Novo Nordisk and Lundbeck, where Lean is used for achieving reductions in waste and the use of water and energy, shows that significant economical and environmental benefits are gained from integrating Lean and Green Manufacturing. The case companies and other stakeholders have shown great interest throughout the project. This can partly be ascribed to the fact that nobody ever documented this link between Lean and the environment in Danish companies. The case companies have gained competencies within the field and have already accepted a lot of the ideas. The impression is that in the future the companies will use the knowledge they have gained through participation in this project and presented in this report. In the same way, other companies might be inspired to optimize their work within Lean and Green Manufacturing, and on the Technical University of Denmark a basis for further research within this area has been created.

12

13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Problemformulering Formål Afgrænsning Fremgangsmåde Teori Lean Manufacturing Lean i danske virksomheder Produktivitet og kapacitet Værktøjer Miljøoptimering Miljøoptimering i danske virksomheder Værktøjer Teoretisk afklaring af synergier og antagonier Fællestræk inden for Lean- og miljøværktøjer på produkt-, produktions- og procesniveau Lean & Green i litteraturen Nøgleaspekter for samspil mellem Lean og miljø Produktivitet og kapacitet Lean-spildtypernes miljømæssige betydning Anvendelse af analysemodel på baggrund af nøgleaspekter Cases Dataindsamling VSM hos Novo Nordisk Øget produktivitet ved automatisk skæring Reduktion af tests ved brug af Kaizen hos Novo Nordisk Mindre batchstørrelser som følge af JIT hos Chr. Hansen Kaizen-forslag i farveproduktionen hos Chr. Hansen Reduktion af lager ved brug af Kanban hos Lundbeck SMED og TPM på tabletkompressorer hos Lundbeck VSM med fokus på vand og energi hos Novo Nordisk Kaizen med fokus på affald og energi hos Lundbeck Generelle erfaringer fra virksomhederne Delkonklusion Lean & Green-værktøj... 85

14 Indholdsfortegnelse 8.1 Interessentanalyse Metode Trin 1 Lean and Green Thinking Trin 2 Lean & Green på produktions- og procesniveau Trin 3 Produktorienteret Lean & Green Virksomhedens udbytte af Lean & Green-værktøjet Hvad kan Lean tilføre miljøarbejdet? Hvad kan miljø tilføre Lean-arbejdet? Validering Rapport om Lean og miljø fra US EPA Sådan kommer virksomheden i gang: 10 gode spørgsmål Perspektivering Konklusion Referencer Liste over bilag: Bilag 1 Miljøværktøjer Bilag 2 Beskrivelse af Novo Nordisk A/S Bilag 3 Beskrivelse af Chr. Hansen A/S Bilag 4 Beskrivelse af H. Lundbeck A/S

15 Liste over forkortelser Liste over forkortelser CIP COD EMAS EMA GMO ISO JIT LCA MØS OEE SCM SMED TPM TQM VOC VSM Cleaning in Place Chemical Oxygen Demand Eco-Management and Audit Scheme Environmental Management Accounting Gen-modificerede organismer International Organization for Standardization Just in Time Production Life Cycle Assessment Miljøøkonomistyring Overall Equipment Efficiency Supply Chain Management Single-digit Minute Exchange of Die (reduktion af omstillingstid) Total Productive Maintenance Total Quality Management Volatile Organic Compounds Value Stream Mapping

16

17 Baggrund 1 Baggrund Da den første danske miljølov blev vedtaget for mere end 30 år siden, medførte det en udvidet regulering af virksomheders miljøpåvirkning, og mange større virksomheder etablerede dengang miljøafdelinger. De miljøgodkendelser, der i medfør af den nye miljølov blev givet til virksomhederne, indeholdt i de fleste tilfælde krav om store reduktioner i virksomhedernes udledninger af spildevand, luft og affald, og virksomhedens miljøarbejde fokuserede hovedsageligt på at leve op til godkendelsernes krav. Efter en periode, hvor virksomhedernes miljøarbejde således overvejende har været en respons på myndighedernes regulering, har mange virksomheder ønsket at være mere proaktive og har udarbejdet deres egen miljøpolitik. Mange virksomheder har, især op gennem 1990 erne, indført systematisk miljøledelse certificeret efter standarderne fra den internationale organisation for standardisering (ISO) eller efter EU s retningslinier (EMAS). Nogle har set en fordel i at profilere sig som miljøbevidste, og i dag er det frivillige miljøarbejde veludviklet i mange virksomheder. Miljømyndighederne har tilskyndet til og støttet virksomhederne i det frivillige miljøarbejde. Gennem 1980 erne og 1990 erne har myndighederne, især Miljøstyrelsen, støttet udviklingen af renere teknologier i virksomhedernes produktion gennem store brancheorienterede programmer. Brancher som galvanoindustrien, tekstilindustrien, den grafiske industri, papirindustrien og fødevareindustrien (bl.a. slagteri, mejeri og fiskeri) har alle nydt godt af disse programmer, og programmerne har haft relativt stor bevågenhed blandt virksomhederne, som for manges vedkommende har benyttet sig af denne mulighed for at få moderniseret produktionen i en mere miljøvenlig og økonomisk retning. Essentielt for virksomhederne er at skabe overskud og vækst, hvilket gøres gennem effektiviseringer mv. I den sammenhæng har begrebet Lean Manufacturing (herefter kaldet Lean) vundet stor indpas i danske virksomheder, og indførelsen af Lean har mange steder betydet store økonomiske besparelser. Begrebet Lean Manufacturing blev første gang introduceret i 1990 i en stor undersøgelse, der var bestilt af den amerikanske bilindustri. Baggrunden var, at bilfabrikanterne til stadighed undrede sig over, hvordan japanerne kunne producere flere biler med færre medarbejdere, mindre fabrikker og lavere investeringer. Side 1 af 126

18 Problemformulering Rapporten afslørede, at den japanske bilindustri og i særdeleshed Toyota siden Anden Verdenskrig systematisk havde arbejdet med metoder til at minimere alt spild. I 1990 beskrev Womack, Jones og Roos The Toyota Production System som Lean Manufacturing trimmet produktion (Womack et al., 1990). I modsætning til den mere traditionelle og ufleksible masseproduktion, som Ford introducerede i 1920 erne, betegner Lean en ny, fleksibel produktionsfilosofi. Udgangspunktet i Lean er produktets værdi forstået som det, der skaber værdi for kunden. Derfor handler Lean om at identificere værdikæden, de værdiskabende aktiviteter optimeres, mens de ikke-værdiskabende aktiviteter elimineres. Yderligere handler Lean om at skabe et øget flow, mindske spild, skabe et træk gennem værdikæden og søge perfektion i produktionsprocesserne. Side 2 af 126

19 Problemformulering 2 Problemformulering I de fleste virksomheder foregår indførelsen af Lean uafhængigt af miljøarbejdet, og miljøaspekterne af Lean er kun sparsomt beskrevet i litteraturen. Det vides således ikke, i hvilket omfang arbejdet med miljøoptimering modarbejdes eller understøttes af Lean-tankegangen. Der kan derfor tænkes at ligge en rationaliseringsgevinst i at integrere de to tankegange og derved høste de potentielle synergier samt håndtere eventuel modstrid bedst muligt. Arbejdet med Lean og miljø foregår i praksis på flere forskellige niveauer og med flere, af hinanden uafhængige, bidragsydere. Universiteterne og forskere i andre institutioner arbejder primært på metodeudvikling inden for både Lean- og miljøoptimeringsmetoder, og i virksomhederne arbejdes næsten udelukkende med den praktiske anvendelse. Fælles for industrien og forskermiljøerne er, at de oftest ikke kommunikerer på tværs af faglige interesseområder. Derfor integreres tankegange og nye teorier sjældent på trods af den åbenlyse interesse, virksomheder har i at høste gevinsten af eventuelle synergier og minimere problemerne ved eventuelle antagonier. Dette gælder også inden for Lean og miljøoptimering, hvor man i Danmark kun har set få praktiske forsøg på at bygge bro mellem de to verdener. 2.1 Formål Projektet skal klarlægge samspillet mellem Lean og miljøoptimering med henblik på integration af de to metoder ved anvendelse i danske virksomheder. Hovedformålet er at udarbejde et integreret Lean & Green -værktøj, der så vidt muligt skal have generel gyldighed, men som udvikles i samarbejde med danske bioteknologiske virksomheder. Dette hovedformål søges nået gennem en række delmål. Første delmål er at beskrive de begreber og værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering, og derefter på teoretisk niveau analysere, hvor der kan opstå synergier og antagonier. Næste delmål er at efterprøve og supplere denne viden i praksis i 3 case-virksomheder i dansk bioteknologisk industri ved at analysere de miljømæssige aspekter af indførelsen af Lean. På denne baggrund ønskes udviklet et værktøj, der skaber synergi mellem arbejdet med Lean og miljø i virksomhederne, ved at integrere miljø i Lean. Værktøjet præsenteres for case-virksomhederne, og der foretages en efterfølgende revision af Side 3 af 126

20 Problemformulering værktøjet. Endelig er det målet at tilføre kompetencer omkring sammenhængen mellem Lean og miljøoptimering og anvendelsen af værktøjet til de involverede virksomheder og herigennem bidrage til det tværgående samarbejde mellem forskellige funktioner i virksomhederne. Ligeledes skal der på Danmarks Tekniske Universitet skabes en forbindelse mellem forskningsområderne Lean og miljøoptimering, hvilket kan åbne nye muligheder for fælles projekter inden for universitetets rammer og i samarbejdet med industrien. 2.2 Afgrænsning Kulturen og ændringen af kulturen i virksomhederne er altafgørende for, om Lean bliver en succes. Dette er et emne, der behandles under teorier om forandringsledelse 1 i virksomheden. Da udgangspunktet for projektet er sammenspillet mellem Lean og miljøoptimering og ikke som sådan implementeringen af disse, er projektet afgrænset til ikke at omfatte teori om og analyse af forandringsledelse i virksomhederne. Der kan identificeres mange interessante sammenhænge mellem arbejdsmiljø og Lean. Arbejdsmiljø er et fagområde i sig selv, og for at begrænse projektet er det ligeledes valgt ikke at medtage arbejdsmiljømæssige aspekter, men kun fokusere på miljømæssige aspekter relateret til det eksterne miljø 2. 1 Forandringsledelse: Ledelsens styring af forandringsprocesser, der primært omhandler menneskelig adfærd (Hildebrandt og Waldstrøm, 2001). 2 Miljøpåvirkninger af det omkringliggende miljø Side 4 af 126

21 Fremgangsmåde 3 Fremgangsmåde Projektet tager udgangspunkt i teori om Lean og miljøoptimering, og på baggrund af en analyse af sammenhængen mellem disse samt anvendelse i praksis udvikles et værktøj, som efterfølgende valideres. Figur 3.1 viser det overordnede projektflow. Teori Lean Manufacturing Teori Miljøoptimering Afklaring af synergier og antagonier på teoretisk niveau Cases Chr. Hansen A/S Novo Nordisk A/S H. Lundbeck A/S Syntese Udarbejdelse af Lean & Green -værktøj Præsentation, revision og validering af værktøj Konklusion og færdiggørelse Figur 3.1. Projektflowdiagram. Efter en teoretisk gennemgang af teori om Lean og miljøoptimering afklares synergier og antagonier. Sammenhængen mellem Lean og miljø klarlægges gennem case-studier i tre virksomheder. Ud fra den teoretiske analyse og de praktiske erfaringer udarbejdes et værktøj, der præsenteres i casevirksomhederne, hvorefter projektet revideres og færdiggøres. Første fase af projektet er en teoretisk gennemgang af en lang række Lean- og miljøværktøjer. Formålet er at beskrive, hvorledes værktøjerne anvendes, og hvilke ændringer i virksomheden de kan medføre. Der indsamles generel litteratur om Lean og miljøoptimering samt specifikke guidelines for anvendelse af disse værktøjer. Side 5 af 126

22 Fremgangsmåde Desuden er der suppleret med erfaringer fra anvendelse af miljøværktøjerne i forbindelse med andre projekter. Derudover er synergier og antagonier klarlagt dels gennem et litteraturstudie, dels gennem en systematisk analyse. Litteraturstudiet tager udgangspunkt i en række publicerede analyser af den statiske sammenhæng mellem Lean og miljø, og de væsentligste pointer herfra er beskrevet. Til den systematiske analyse er udarbejdet en analysemodel, der gennem en række spørgsmål afklarer, hvordan hvert Leanværktøj er koblet til miljø. Anden fase af projektet er gennemført i samarbejde med virksomhederne Chr. Hansen A/S, Novo Nordisk A/S og H. Lundbeck A/S. Der er gennem flere end 20 møder, telefonsamtaler og deltagelse i workshops og events indsamlet information om virksomhedernes praktiske anvendelse af Lean, hvorefter der er udvalgt nogle cases, der illustrerer, hvordan Lean-tiltagene kan forårsage ændringer i miljøforholdene. Efter gennemførelse af første og anden fase er der udarbejdet en delkonklusion, hvori de praktiske erfaringer holdes op mod den teoretiske analyse. Denne danner udgangspunktet for tredje fase, som er udviklingen af Lean & Green-værktøjet. Idéer til værktøjets indhold er analyseret løbende gennem hele projektperioden og er blevet suppleret af den udviklede analysemetode, som i denne fase hjælper til at afklare potentialet for at integrere miljøarbejde i Lean-værktøjerne. I sidste fase er værktøjet præsenteret for de tre case-virksomheder samt Novozymes A/S. Her har virksomhederne fået mulighed for at give feedback på værktøjet, og denne feedback er efterfølgende indarbejdet. Desuden har kommentarer fra virksomhederne medvirket til at validere værktøjet. Side 6 af 126

23 Teori 4 Teori Den teoretiske baggrund for dette projekt er dels værktøjerne knyttet til Leanmetoden, dels værktøjer inden for miljøoptimering i virksomheder. I dette kapitel introduceres baggrunden for arbejdet med Lean og miljøoptimering og status på anvendelsen i danske virksomheder. Derudover beskrives en række af de værktøjer, som anvendes inden for Lean og miljøoptimering. Til at strukturere Lean- og miljøværktøjerne er der anvendt en opdeling af forsyningskæden på tre niveauer, som det gøres inden for miljøoptimering (Wenzel og Alting, 2004). Forsyningskæden dækker udvinding af råstoffer, produktion, forbrug og bortskaffelse. De tre niveauer er produkt, produktion og proces. På produktniveau tages hele forsyningskæden i betragtning, mens produktionsniveauet både kan dække hele virksomheden og en afgrænset del af produktionen. Procesniveauet dækker over de specifikke processer, der indgår i produktionen. I Figur 4.1 er de tre niveauer illustreret. Produktion Proces Produkt Enhedsproces Materialefase Produktionsfase Forbrugsfase Bortskaffelsesfase Figur 4.1. Produkt-, produktions- og procesniveauets placering i forsyningskæden. Produktniveauet omfatter hele forsyningskæden (blå indramning), produktionsniveauet omfatter virksomhedens produktion eller dele heraf (grøn indramning), og procesniveauet dækker en enhedsproces inden for virksomheden (rød indramning). 4.1 Lean Manufacturing Lean Manufacturing er et begreb, der siden midten af 1990 erne er blevet brugt om fleksibel produktion, der er styret af kundens ønsker (Womack og Jones, 2003). Alle Side 7 af 126

24 Teori unødvendige processer fjernes, og der fokuseres i stedet på de processer, der skaber værdi for kunden. Lean-filosofien bygger på erfaringer fra den japanske bilindustri og blev i Vesten i første omgang introduceret i bilindustrien. Siden blev andre typer produktionsvirksomheder opmærksomme på metoden, og inden for de sidste par år er metoden blevet udviklet til anvendelse inden for administration og service. Grundprincippet i Lean er at løse opgaverne rigtigt første gang til gavn for både kunden og virksomheden selv. Allerede ved den første kundekontakt er det vigtigt at omsætte kundens ønsker til et produkt, som virksomheden kan levere, og derefter have de rigtige råvarer klar, sikre produktets flow og dermed sørge for, at kunden får produktet til rette tid. En Lean produktion er træk-styret, altså styret af kundens ønsker/krav, i modsætning til tryk-styring, som er den typiske måde at producere på, hvor varer produceres og sættes på lager, indtil de afsættes. I produktionen fokuseres der på produktets værdi, og derfor er det vigtigt at identificere værdikæden samt at få medarbejderne til at fokusere på denne og derudfra søge at eliminere de processer, som ikke er værdi-skabende og dermed spild. Målet er således ikke at få medarbejdere til at arbejde hurtigere, men at strømline processerne, så arbejdet bevæger sig hurtigere gennem processerne (Godske, 2005). Indførelsen af Lean kræver et helt nyt syn på produktionen, og et Lean-projekt kræver, at man arbejder systematisk og vedholdende med at trimme virksomheden. Et helt grundlæggende begreb i Lean er de løbende forbedringer, som gør virksomheden i stand til løbende at optimere produktionen. Lean skal således ikke opfattes som et mål, men bliver i stedet ofte beskrevet som en rejse. Standardarbejdet er essentielt for de løbende forbedringer, således at man ved hjælp af Lean kan bevæge sig fra én standard til en bedre standard uden af falde tilbage. I Figur 4.2 ses en illustration af forskellen mellem de vestlige og japanske forbedringstiltag. Side 8 af 126

25 Teori Forbedringer Forbedringer I Vesten I Japan Standardiser (fastholdelse og udbredelse) Løbende forbedringer Kaizen Tid Tid Figur 4.2. Forskellen på den vestlige (venstre) og japanske (højre) tankegang. Hvor man i Vesten laver forbedringstiltag og efterfølgende falder tilbage i gamle mønstre, bibeholder man ved hjælp af Kaizen den nye høje standard i Japan. (Michelsen, 2006) Lean i danske virksomheder Mange danske virksomheder har taget Lean-filosofien til sig, og Lean optræder ofte i overskrifterne i bl.a. Børsen og Ingeniøren. Det drejer sig om såvel positive som negative historier om danske virksomheders arbejde med Lean. Der er 2 primære årsager til, at virksomheder vælger at implementere Lean. Enten for at forbedre produktkvaliteten, der er relateret til kundens behov, eller for at mindske produktionsomkostningerne (op mod 90% af virksomhedernes processer er ikke værdi-skabende) og derved bevare konkurrenceevnen i forhold til de kraftigt voksende industrielle markeder i eksempelvis Asien. Lean har således vist sig som et værktøj, der kan sikre en fortsat konkurrencedygtig produktion (US EPA, 2003). Dansk Industri gennemførte i starten af 2005 en spørgeskemaundersøgelse i primært mellemstore og store virksomheder. Formålet var at klarlægge, i hvilket omfang og hvorledes danske virksomheder anvender Lean for at øge deres produktivitet. Rapporten viser, at Lean-tankegangen er udbredt i de 47 virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. De virksomheder, der arbejder med Lean, har prioriteret at indføre en forbedringskultur, reducere produktionsomkostninger og skabe et øget flow ved blandt andet at mindske gennemløbstider. For at opnå dette er anvendt simple Lean-værktøjer, og mange af virksomhederne er nu klar til at tage næste skridt i implementeringen af Lean (fx ved anvendelse af Just-in-Time-produktion) (DI, 2005) Produktivitet og kapacitet Mange af de forbedringer, der fremkommer ved anvendelse af Lean-værktøjer er, som det fremgår af næste afsnit, knyttet til øget produktivitet og kapacitet. Produktivitet bliver bredt betegnet som et mål for, hvor effektivt inputs (materialer, mandetimer, kapital mv.) omsættes til outputs fx i form af et færdigt produkt. Der Side 9 af 126

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi

Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi Hvordan gennemføres Lean i praksis - Hvilke erfaringer har vi John Johansen Aalborg Universitet Ræset Hver morgen vågner en gazelle et sted i Afrika. Den ved, at den skal løbe stærkere end den hurtigste

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering

Ajour 2104 27.11.2014. Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Ajour 2104 27.11.2014 Højere produktivitet gennem produktionsoptimering og Automatisering Agenda Produktionsoptimering Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi Genefke-Skalaen et beslutningsstøtteværktøj/fælles

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

og medarbejderindflydelse

og medarbejderindflydelse L ea og medarbejderindflydelse n Lean Lean og medarbejderindflydelse Udgivet af CO-industri Vester Søgade 12, 2. 1790 København V Telefon 33 63 80 00 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Black Belt Lean Six Sigma Black Belt Six Sigma Lean Black Belt Master Class Teknologisk Institut tilbyder nu uddannelse til Lean Six Sigma Black Belt på Danmarks eneste Master Class uddannelse, der kombinerer Lean

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser

HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser HECO International A/S case Produkter og marked: HECO International A/S udvikler, producerer og sælger såkaldte Stempelstangspakdåser til 2 takts dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer

Læs mere

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk

Netværksmøde, Produktivitet. Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Netværksmøde, Produktivitet Velkommen 2009.09.22 Novo Nordisk Agenda Tid. Emne. 0900-0930 Morgenbrød og introduktion til dagen 0930-1115 clean værktøjer hos Novo Nordisk 1115-1200 Frokost 1200-1300 Rundvisning

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist

Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist Noter til underviser Produktfamilien til værdistrømsanalysen skal være væsentlig for virksomheden, og vareflowet skal være så komplekst,

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 LEAN & Kvalitetsledelse Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 Lasse Sall, konsulent Fagområder: Miljø- og Kvalitetsledelse LEAN Ledelse Mine styrkeområder er: Helhedsorienterede løsninger Kunden i centrum

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse

Hands on dag Mer Værdistrømsanalyse Hands on dag Mere Værdistrømsanalyse Mer Værdistrømsanalyse Agenda Hands On dag Lidt erfaringer Værdistrømsanalyse fysisk produktion Værdistrømsanalyse administration og service Fredagsøvelse Egen værdistrømsanalyse

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean mennesker og metoder

Lean mennesker og metoder Lidt Lean før vi når til arbejdsmiljøet Lean mennesker og metoder Mange slags Lean Lean Production Lean Construction Lean Administration/Service Lean Management Lean Six Sigma Osv. osv. En lang række metoder/værktøjer

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Fredag den 25. september 2015 Jan Stentoft Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker alle de emner, du som

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm

Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm LEANREJSEN - Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Adobe full screen: Ctrl + L Værdistrømsanalyse - Service Fase 2 Fremtidig værdistrøm Undervisning 2 Brugerlicens DI ejer alle rettigheder

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. 5S LEAN Værktøj Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk 5S LEAN Værktøj 2 Sorter og smid væk Dette første S betyder, at alt i hvert arbejdsområde eller i hver produktionscelle skal gås

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Lean Virksomhed og Tavleledelse

Lean Virksomhed og Tavleledelse Lean Virksomhed og Tavleledelse "Clear awareness of problems and a very low tolerance for the current condition is the proper attitude and the right starting point for Lean." Lean Ledelse Agenda Hvad er

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik

Produktion & EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk. Samlet Samlet overblik EG NeoProcess inviterer til gratis seminar om Microsoft Dynamics AX 6. juni i Århus 7. juni i Vedbæk Produktion & Samlet overblik Effektiv produktion La Samlet Samlet overblik Effektiv produktion Smidig

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments

Pains. Gains. We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments + We offer SAP advisory services helping Your company to eliminate Your painpoints and gaining the most out of Your SAP investments Pains Pain Relievers Gains Gain Creators We help businesses gaining benefits

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere