Københavns Kommune, Byggeri & Bolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune, Byggeri & Bolig"

Transkript

1 , Byggeri & Bolig Oktober 2005 Implementering af Lean Administration i Byggeri & Bolig, optimering af proceseffektivitet og serviceniveau Opgavebeskrivelse

2 Byggeri & Bolig Opgavebeskrivelse Implementering af Lean Administration i Byggeri & Bolig, optimering af proceseffektivitet og serviceniveau Formål Byggeri & Bolig har over en længere årrække set en stadig stigende tilgang af byggesager, herunder en stigning af komplicerede og ressourcekrævende sager. Denne forøgede sagsindgang giver nu anledning en forøget ophobning af byggesager, og heraf følgende faldende serviceniveau. På baggrund af dette er formålet med projektet at forbedre den samlede proceseffektivitet og det samlede serviceniveau i byggesagsbehandlingen i Byggeri & Bolig med henblik på at forøge produktivitet, sikre et robust og acceptabelt niveau i forhold til antal sager i produktion samt sikre serviceniveauet og kvalitet for Byggeri & Bolig s kunder og interessenter. Specifikt er det formålet med projektet at realisere en produktivitetsstigning på 20% i byggesagsbehandlingen i 2006 og derigennem kraftigt reducere det nuværende ressourceefterslæb i Byggeri & Bolig, der er opstået som følge af den stigende sagsvolumen. Forventningen er, at der kan skabes en sammenhæng mellem indkomne sager, acceptabelt serviceniveau og de tilgængelige ressourcer. Med udgangspunkt i en gennemført og dokumenteret effektivisering af hele Byggeri & Bolig, og dermed en optimeret produktivitet, kan det efterfølgende foreslås at finansiere det løbende omstillingsbidrag gennem merindtægter fra byggesagsgebyrer, såfremt den videre udvikling i sagsmængden og dermed ressourcetrækket fortsat er stigende. Optimeringen skal ske ved brug af Lean Administrations principper til forbedring af arbejdsprocesser, kvalitet, kapacitetsudnyttelse og serviceniveau på tværs af de producerende afdelinger i Byggeri & Bolig. I udgangspunktet er undtaget Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet, men det er en forudsætning for den efterfølgende finansiering af

3 omstillingsbidraget gennem merindtægter fra byggesagsgebyrer, at projektets metode, principper og resultater overføres til disse enheder, således at effektiviteten i hele Byggeri & Bolig er optimal med udgangspunkt i anvendelsen af Lean principperne. Baggrund Baggrunden for projektoplægget er en foranalyse af grundlaget for en omstillingsproces i Byggeri & Bolig, baseret blandt andet på erfaringer fra gennemførelsen af et Lean forsøgsprojekt gennemført for de lette sager i Analysens konklusioner opsummeres i dette afsnit. Byggeri & Bolig har i en længere årrække modtaget en stadig stigende mængde indkomne sager. Desuden er mikset af sager gående mod flere mere komplekse og ressource- og kompetencekrævende sager. Samtidigt med den øgede indgang af byggesager har der i stigende grad været efterspurgt rådgivning gennem personlige, telefoniske og elektroniske henvendelser Estimat over udviklingen i antallet af sager Faktisk Linear (Faktisk) Fig.: Prognose for udviklingen i antallet af byggesager Dette sammenholdt med de årlige omstillingsbidrag har givet Byggeri & Bolig en udfordring i forhold til ophobning af sager og et stigende pres på den enkelte medarbejder

4 Estimat over udviklingen i antallet af komplekse sager Faktisk Linear (Faktisk) Fig.: Byggesager over 10 mio.kr. som indikator for udviklingen i komplekse sager. Byggeri & Bolig vurderer, at en sandsynlig prognose for udviklingen i sagsvolumen og sagskompleksitet er en lineær fremskrivning af udviklingen siden Den stigende sagsindgang og det stigende antal komplekse sager har siden 2001 resulteret i en ophobning af sager i både Arkitekt- og Ingeniørafdelingen, 1. Kontor samt i Inspektoraterne. Denne ophobning af sager medfører en forringelse af serviceniveauet i forbindelse med stigende sagsbehandlingstider og en forringelse af produktiviteten i forbindelse med tidsforbrug til behandling af rykkere, ekspedition af hastesager og eftersøgning af sager i systemet

5 > 60 dage Fig.: Udviklingen i antal af sager der færdiggøres med en sagsbehandlingstid på mere end 60 dage opgjort pr uge i Det er derfor nødvendigt at nedbringe antallet af sager i systemet til det rette acceptable niveau, med henblik på at sikre tilfredsstillende serviceniveau og sagsbehandlingstider. Det rette acceptable niveau for antal sager i systemet, eller driftslejet, defineres som den totale mængde sager, der skal være i produktion i enheden således, at denne til enhver tid kan overholde sine servicekrav i forhold til gennemløbstid, kvalitet og tilgængelige ressourcer jan-99 jan-00 Fremtidigt driftsleje Otiliavej jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 Sager - Otiliavej

6 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 insp. i alt Fremtidigt driftsleje Inspektorater Sagsbunken i Byggeri & Bolig, dvs. hvad der ligger over driftslejet, kan estimeres til at være i størrelsesordenen sager. Størst i Inspektoraterne men lige så synlige i øvrige kontorer. Et gennemført Lean forsøgsprojekt i sagsbehandlingen af de lette sager, dvs. sager der færdiggøres på byggemødet, har vist et betydeligt potentiale for produktivitetsforøgelse i Byggeri & Bolig. Forsøgsprojektet realiserede en produktivitetsforøgelse i størrelsesordenen 45% for de lette sager isoleret. De lette sager udgør ca. 15% af ressourceforbruget i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig. 10% 45% 15% 15% 15% Udvikling Kundebetjening Sager der ikke færdiggøres på byggemødet Intern Tid Sager der færdiggøres på byggemøde

7 Det estimeres, at øvrige sager udgør 45% af det samlede tidsforbrug i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig, og med udgangspunkt i foranalysen vurderes det, at der kan hjemtages mindst samme effekt på produktivitetsudvikling som i det afgrænsede forsøgsprojekt. Det vurderes dermed, at der samlet set er et potentiale for produktionsstigning på 20% i 2006 i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig stigende til godt 30% i Denne produktivitetsforøgelse kan indregnes i et estimat for det krævede fremtidige ressourcebehov efter implementering af Lean virkemidler i hele byggesagsproduktionen: (I beregningen er ikke medtaget mulig effekt i Grønne Gårde og Stadkonduktørembedet) Forventet sagsindgang Ressourcebehov ved lean adm. (estimat) Ressourcebehov ved lineær fremskrivning Gennemsnitlig antal medarbejdere (v. pens. 67 el. 63 år) Forklaring på konkluderende graf: Forventet sagsindgang, er den forventede fremtidige sagsindgang beregnet ud fra en lineær fremskrivning. Dvs. den prognose for udvikling i sagsvolumen som Byggeri & Bolig vurderer som sandsynlig. Ressourcebehov ved lineær fremskrivning, er beregnet ud fra de nuværende antal sager, der bliver produceret pr. medarbejder. Dvs. det ressourcebehov der vil være over tid i Byggeri & Bolig under forudsætning af en stigende sagsmængde og fastholdelse af den nuværende produktivitet

8 Ressourcebehov ved antaget effekt af Lean adm., viser ressourcebehovet i Byggeri & Bolig, under antagelse af en realisering af den vurderede potentielle produktivitetsforøgelse i kombination med en stigende sagsmængde. Gennemsnitligt antal medarbejdere, er beregnet som et gennemsnit ved afgang ved hhv. 63 og 67 år ud fra en vurdering af naturlig afgang, pensionsalder og antallet af medarbejdere (Ingeniør, Arkitekt, 1. Kontor, Fælleskontoret, Inspektorater). Grafen viser dermed det antal medarbejdere, der vil være til rådighed i Byggeri & Bolig over tid uden yderligere ansættelser og uden uforudset afgang. Konklusionen på foranalysen af grundlaget for en omstillingsproces i Byggeri & Bolig, og dermed baggrunden for dette projektoplæg, er: At såfremt der ikke gøres noget i forhold til den samlede produktivitet, vil ressource- og rekrutteringsbehovet være markant og akut i størrelsesordenen plus 20 medarbejdere. At såfremt det lykkes at hjemtage de forventede gevinster er rekrutteringsbehovet væsentligt reduceret over tid. Samlet set vil der, under forudsætning om den forventede naturlige afgang, den vurderede produktivitetsstigning samt en øget sagsmængde, alt andet lige, være et udækket ressourcebehov på ca. 7 medarbejdere ultimo At den øjeblikkelige ressourcesituation ikke er tilstrækkelig til at løfte den nuværende opgavemængde. Dermed er det relevant at tilføre ressourcer, der kan sikre den fortsatte opgaveløsning og projektbelastningen frem til, at effekterne realiseres. Det er foranalysens anbefaling, at de estimerede 7 medarbejdere, der er nødvendige for at sikre den nødvendige kapacitet i Byggeri & Bolig efter implementering af Lean principperne, ansættes umiddelbart. Dette med henblik på at sikre ressourcer til sagsproduktionen, ressourcer til projektgennemførelsen og øvrige udviklingsopgaver samt et glidende generationsskifte i Byggeri & Bolig

9 Forventede resultater De forventede resultater af gennemførelsen af et Lean administrationsprojekt i Byggeri & Bolig er overordnet følgende: At forbedre proceseffektiviteten og serviceniveauet i alle byggesagsproducerende enheder gennem at indføre og opbygge kompetencer hos ledelse og medarbejdere i Lean principper og hertil relevante værktøjer. Konkret forventes det, at den samlede produktivitet er øget med minimum 20% medio 2006 samtidig med, at serviceniveau forbedres, og medarbejdertilfredsheden fastholdes. At sikre en forbedringskultur hvor ledelse og medarbejdere, med udgangspunkt i udvikling af Lean kompetencer, vedvarende arbejder på at skabe mere værdi med færre ressourcer, og dermed sikrer en fortsat udvikling af produktivitet og service i Byggeri & Bolig. At opstille en vision for fremtidens byggesagsbehandling i Københavns Kommune. Dette både for organiseringen af Byggeri & Bolig og for opgaveplaceringen af øvrige byggesagsrelaterede opgaver i. Projektet forventes at levere følgende hovedleverancer: Skitseret vision for byggesagsbehandling: Beskrivelse af fælles fremtidige principper for byggesagsbehandling udformet som et produktionskoncept baseret på relevante Lean principper. Den skitserede vision vil blive udarbejdet med deltagelse af alle afdelinger med henblik på at skabe forståelse for og accept af den fremtidige løsning. Der vil blive taget udgangspunkt i den gennemførte foranalyse. Resultaterne i denne vil herefter blive videreudviklet til et produktionskoncept efter Lean-principper. Visionsarbejdet vil inkludere en vurdering af potentialet ved at udrulle Lean principperne i Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet. Realisering af produktivitetsforbedring på 20% i 2006: Specifikt løsningsdesign og klargøring af Lean virkemidler til realisering af mål

10 satte effekter, herunder udvikling af driftsledelseskompetencer og klargøring af coaching forløb. Konkret igangsætning af den fremtidige løsning i alle relevante enheder. Enhedernes ledelse er ansvarlige for implementeringen af de nye processer og flow tæt fulgt og understøttet af arbejdsgruppen. Gennemførelsen baseres blandt andet på en systematisk kvantitativ opfølgning på produktionen i henhold til de opstillede målepunkter og mål. Projektet følger løbende op på den målsatte resultatskabelse med henblik på iværksættelse af korrigerende handlinger om nødvendigt. Forandringsledelse og vidensoverdragelse: Projektformen vil være tilrettelagt, så der undervejs i projektet sker et løbende arbejde med kulturen i de relevante enheder samt, at der sker en betydelig forankring af løsninger og principper i organisationen. Implementeringsprocessen skal således sikre, at processerne kan vedligeholdes og videreudvikles efter den første implementering. Samtidig sker der en systematisk overdragelse af viden og metoder, herunder driftsledelseskompetencer baseret på Lean erfaringer, til de kommende procesejere, som skal være en central drivkraft i projektet og efterfølgende have ansvaret for den fortsatte brug af principper om metoder i den daglige drift. Forudsætninger og afgrænsning Projektet omfatter arbejdsprocesser og aktiviteter i forbindelse med byggesagsbehandling, som nu udgør ca stk. årligt i Københavns Kommune. Organisatorisk betyder det, at følgende afsnit berøres af projektet (i alt ca. 130 medarbejdere): Arkitektafdelingen (23 medarbejdere) Ingeniørafdelingen (18 medarbejdere) 1. Kontor (30 medarbejdere) Fælleskontoret (29 medarbejdere) Inspektorater (26 medarbejdere)

11 De øvrige enheder indgår ikke i nærværende projekt, men det forventes, at de øvrige enheder (Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet) efterfølgende eller parallelt kan udvikles ved hjælp af samme metoder og principper såfremt, dette besluttes efter visionsfasen. Det er en væsentlig forudsætning for projektet og helt afgørende for forankringen af projektets resultater, at de ansvarlige ledere er involverede og deltagende ved projektets start, og at disse deltager intensivt i projektet. Fremgangsmåde Projektet gennemføres i seks hovedaktiviteter, som beskrevet nedenfor. 1. Planlægning og mobilisering (2 uger). Endelig detailprojektplan, ledelsesintroduktion til Lean og projektet, medarbejderinformation, mobilisering af relevante ressourcer, verificering af målesystemer (målemetode, data, frekvens etc.). Oplæg til kommunikationsplan for kommunikation til hele BTF. Hovedaktivitet 1 drives af Valcon med input fra 2-3 nøglemedarbejdere fra arbejdsgruppen samt de lokale enheder. 2. Analyse, vision og handlingsplan (3 uger).verificering af situationsanalysen, dvs. underbyggende dokumentation af hovedprocesser, organisering, relevante IT-systemer samt eksterne samarbejdsflader. Identifikation af spild og forbedringsmuligheder. Opstilling af vision og bærende principper for det fremtidige byggesagsbehandling, herunder en samlet strukturvision for den fremtidige byggesagsbehandling i. Der gennemføres en vurdering af potentialet ved udrulning af Lean principperne i Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet. Hovedaktivitet 2 drives af Valcon med input fra 2-3 nøglemedarbejdere fra arbejdsgruppen samt de lokale enheder og styregruppen, som deltager i fastlæggelse af vision og ambition. 3. Lean design og gennemførelse af simple forbedringer (6 uger). Justering/supplering af målesystemer, forankring af resultatmål hos enhedsledere. Design af løsninger (ressource- og aktivitetsstyring, kapacitetsplan, fysisk indretning, 5S, arbejdspladsindretning, flow,

12 arbejdsdeling, roller, fejlforebyggelse. Fastlæggelse af målepunkter og konkrete målinger. Hovedaktivitet 3 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppen og de lokale enheder. 4. Forankring af mål og planer (2 uger). Revision af mål og handlingsplaner. Træning af enhedsledere i Kaizen (målstyring og forbedringsarbejde). Inspirationsbesøg hos organisationer der har gennemført Lean Administration. Forankring af mål og planer om resultatforbedring hos enhedsledere. Hovedaktivitet 4 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppen, de lokale enheder samt øvrige relevante dele af driftsorganisationen. 5. Gennemførelse (12-14 uger). Gennemførelse af løsningerne i de byggesagsbehandlende enheder. Gennemførelse af tværgående tiltag. Gennemførelse af lokale tiltag, målstyring og løbende forbedringer, herunder ledelsescoaching. Resultatsikring og løbende opfølgning på resultatmål. Der følges tæt op på de kvantitative mål, og korrigerende handlinger iværksættes om nødvendigt. Gennemførelsesfasen afsluttes med udarbejdelse af fortsatte gennemførelsesplaner for alle enheder, herunder fastlæggelse af opfølgningspunkter til ledelsen. Hovedaktivitet 5 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppe. Det er de lokale enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen. Valcon s involvering aftager gradvist i perioden. 6. Opfølgning (3 måneder efter afslutning af gennemførelsesfasen). Der gennemføres en opfølgningsrunde for alle enheder med henblik på opfølgning på resultatfastholdelse, fastholdelse af løsningsprincipper samt status på gennemførelsesplaner. Der rapporteres til styregruppen. Hovedaktivitet 6 gennemføres af Valcon med deltagelse af Byggeri & Bolig s projektleder

13 Organisering Ole Sperling er opdragsgiver og opgaveansvarlig for Byggeri & Bolig. Fra Valcon er Thomas Fischer opgaveansvarlig. Lasse Mønsted, Valcon, er projektleder. Søren Strunk Sørensen, Valcon, og Christian Balmer Hansen, Valcon, er gennemgående konsulenter på opgaven. Styringen af projektet er forankret i styregruppen, som mødes hver 4. uge med følgende deltagerkreds: Mette Lis Andersen, BTF Ole Sperling, Byggeri & Bolig Martin Kregler, BTF Thomas Fischer, Valcon Projektledere for Valcon og Byggeri & Bolig afrapporterer til styregruppen. Poul Nielsen, Byggeri & Bolig, vil være projektleder for Byggeri & Bolig. Faglige repræsentanter kan tilknyttes arbejdsgruppen såfremt, dette ønskes. Til gennemførelse af opgaven nedsættes en tværgående arbejdsgruppe bestående af følgende personer: Poul Nielsen, Byggeri & Bolig, Projektleder Lasse Mønsted, Valcon, Projektleder Lisbet Lorenzen, Byggeri & Bolig Mette Preisler, Byggeri & Bolig Michael Andersen, IT/system kompetence, Byggeri & Bolig Søren Strunk-Sørensen, Valcon Christian Balmer Hansen, Valcon Det forventes, at tidsforbruget for denne arbejdsgruppe er i størrelsesordenen 2 til 3 dage ugentligt varierende over forløbet. Ressourcetrækket på den tilknyttede IT-kompetence vil være opgaveafhængigt og i et mindre omfang end den resterende arbejdsgruppe. Det forventes at projektlederen for Byggeri & Bolig skal anvende fuld tid i perioden

14 Derudover skal der i de enkelte enheder afsættes ressourcer i størrelsesordenen 1 til 3 dage pr. uge til detailarbejde omkring værktøjer, kompetenceudvikling og gennemførelse af forandringer. Valcon's roller og bidrag i projektet omfatter: Varetage program- og forandringsledelse samt projektstyring. Sikre idehøjde, fremdrift og resultatsikkerhed i projektforløbet. Tilføre viden, metode og værktøjer i Lean Administration, herunder at gennemføre relevant træning. Definere behov for, facilitere samt kvalitetssikre dataindsamling, analyser og løsningsudvikling. Forberede og facilitere prioriterings- og løsningsworkshop med ledere og nøglepersoner. Bidrage med best practice løsninger inden for Lean Administration. Støtte afdelingschefer med igangsætning og forankring af målstyring og Kaizen i team. Udarbejdelse af beslutningsoplæg og fremdriftsrapportering til dels styregruppe, dels den løbende statusrapportering til Ole Sperling. Kvalitetssikring Som en integreret del af Valcon s projektgennemførelse afholder Valcon internt kvalitetsreview af opgavestart, projektgennemførelse og afslutning. Kvalitetsreviewet gennemføres af projektleder og opgaveansvarlig i Valcon. Valcon s interne kvalitetsmodel kan præsenteres for, hvis dette ønskes. Ved opgavens afslutning gennemføres et kvalitetsreview med Mette Lis Andersen, BTF, samt Ole Sperling, Byggeri & Bolig

15 Tidsplan og ressourceforbrug Nedenstående oversigt opsummerer ressourceforbrug for de seks hovedaktiviteter for så vidt angår arbejdsgruppen, Valcon s projektleder, Valcon s konsulenter, samt opgaveansvarlig konsulent. Det samlede antal dage udgør i størrelsesordenen fra 116 til 129 konsulentdage over en periode på 6½ - 7 måneder. Hovedaktiviteter: 1. Planlægning og mobilisering (2 uger) 2. Analyse, vision og handlingsplan (3 uger) 3. Lean design og gennemførelse af simple forbedringer (6 uger) Tværgående arbejdsgruppe (4 5 pers.) Valcon projektleder (1 pers.) Valcon konsulenter (2 pers.) 4 dage pr. person 3 dage i alt 3 til 4 dage i alt 6 dage pr. person 5 dage i alt 8 til 10 dage i alt 12 dage pr. 9 dage i alt 19 til 21 dage person i alt i alt 4. Forankring af mål og planer (2 uger) 5. Gennemførelse, forankring og resultatsikring (12 uger) 4 dage pr. person 3 dage i alt 4 til 8 dage i alt 24 dage pr. 12 dage i alt 44 til 48 dage person i alt i alt 6. review 1dag i alt 1 dag i alt (3 måneder efter gennemførelse) Styregruppe og opfølgning 4 dage i alt I alt 50 dage pr. 37 dage 79 til 92 dage person i alt i alt inkl. styre- i alt gruppe

16 Lean Administration Valcon s referenceliste har i 2004 og 2005 modtaget konsulentprisen af Dansk Industri for bedst gennemførte Lean projekter i samarbejde med henholdsvis PFA Pension og Post Danmark. Valcon har samarbejdet eller samarbejder om implementering af Lean implementeringer med: Coloplast, Icopal, Novo Nordisk, Vestas, Expan BRF, Nykredit, PFA Pension Sundhedsvæsenet i Frederiksborg Amt, Gentofte Amtssygehus, Den Sociale Ankestyrelse Ledernes Hovedorganisation DSB, Post Danmark Københavns Energi, Odense Energi Specifikke referencer kan overleveres

Københavns Kommune, Byggeri & Bolig

Københavns Kommune, Byggeri & Bolig Københavns Kommune, Byggeri & Bolig November 2005 Foranalyse af grundlaget for en omstillingsproces i Byggeri & Bolig (version 3) 02.11.2005 1 Foranalyse af grundlaget for den fremtidige omstillingsproces

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen

Mastercase 2011. Driftsledelse med tryk på LEDELSE. Driftsledelse og effektivisering. Kunde: Ankestyrelsen Mastercase 2011 Driftsledelse med tryk på LEDELSE Kunde: Ankestyrelsen Vi har et godt indtryk af Valcon, og vi har allerede anbefalet dem til en anden afdeling herinde, som nu selv er gået i gang med et

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsamternes produktivitet og effektivitet Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statsamternes produktivitet og

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget

Statusnotat. Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri. Dato 3. december 2007. Økonomiudvalget Statusnotat Sag Organisationsudviklingsproces i Team Byggeri Dato 3. december 2007 Til Fra Økonomiudvalget Styregruppen: Winnie Mogensen Susanne Grum Preben Skiffard Jørgen Høgstrup Preben Juul Sørensen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag

Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Ekstern validering af Kriminalforsorgens reorganiseringsforslag Uddrag fra Implements rapport 13. august 2013 Indhold Formål Fremgangsmåde og metode Rapportens indhold Implements konklusioner Kan reorganiseringsforslaget

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden som vist på MPU januar 2014 Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag

Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune. Projektgrundlag Gevinster med it Strategisk digitaliseringsprojekt Svendborg Kommune Projektgrundlag Marts 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Projektindhold og struktur... 4 2.1 Projekt

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015

Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget kvartal 2015 Kvartalsvis rapportering til Skatteudvalget 1. 3. kvartal 2015 Skatteankestyrelsen blev på baggrund af klagereformen etableret den 1. januar 2014 som en fusion mellem Landsskatterettens og ankenævnenes

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Optimering af processer

Optimering af processer Optimering af processer Bag om arbejdet i Din Åbne Kommune Borger- og virksomhedssituationer Løsningskoncept Løbende ajourføringer af profil Svar på forespørgsler Baseret på MQ Data og applikationer Stamdata/-registre

Læs mere

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19

2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 2. PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTHÅNDBOG S. 19 1. Opgavens formål og baggrund For at sikre fremtidens velfærdssamfund bevæger Hedensted Kommune sig i 2014 over i en ny politisk struktur og selve organisationen

Læs mere

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1

Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Hospitalsenheden Vest Staben Strategi og Plan Projektsekretariatet DNV Gødstrup Oplæg til DNV-Gødstrup flytteorganisation 1 Gl. Landevej 61, Bygn 08 DK-7400 Herning Tel. +45 7843 8750 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. august 2008 Tilførsel af ressourcer på myndighedsområdet, Århus Brandvæsen Århus Brandvæsen Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Baggrunden

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget

Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Vejledning til implementering af styringsgrundlaget Indledning Implementering og forankring af styringsgrundlaget er afgørende for, at grundlaget bliver anvendt i praksis. Det er med andre ord centralt

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær

Forretningsoptimering i ERP-projekter. v/managementkonsulent Jan Damkjær Forretningsoptimering i ERP-projekter v/managementkonsulent Jan Damkjær Indhold Tilgang til ERP-projekter Indhold i en Business case Eksempel på forretningsorienteret ERP projekt Afrunding Udvalgte referencer

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1

Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet. 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Systematisk organisationsudvikling på Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 1 Om Nationalmuseet 9. juni 2006 Workshop 9.6.2006 2 Om Nationalmuseet Nationalmuseet er Danmarks statslige, kulturhistoriske

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration

Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse. administration Pilotprojekt på SCIENCE vedr. ITunderstøttelse af ph.d. administration Tidsplan og rammer for forhandling med IT-leverandør Talentsoft frem mod forventet indgåelse af kontrakt ultimo juni 2017 Status per

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning.

Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Proceseffektivisering Boligforeninger case Januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Procesoptimering af kerneprocesser Situation og behov 3 Vores tilgang til procesoptimering 5 Udbytte

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen

Nedbringelse af sagsbehandlingstider. Ved Rune Munch Christensen Nedbringelse af sagsbehandlingstider Ved Rune Munch Christensen Disposition Status for sagsmængden Sagsbehandlingstiden Byggesagsteamet Mål for det kommende år Største tidsrøvere/hvad tager tid? Igangværende

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven.

Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Bilag 3 og 4 vedr. gennemførelse af effektiviserings og digitaliseringsopgaven 2012 til og med Forslag til prioritering af fast gennemgående projektledelse, samt indhold af opgaven. Dette bilag indeholder

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Resumé af sagsgangsanalyse

Resumé af sagsgangsanalyse Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 48 Offentligt Resumé 1 Resumé af sagsgangsanalyse 1.1. Indledning I løbet af 2005 og 2006 var der øget fokus på Statsministeriets

Læs mere