Københavns Kommune, Byggeri & Bolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune, Byggeri & Bolig"

Transkript

1 , Byggeri & Bolig Oktober 2005 Implementering af Lean Administration i Byggeri & Bolig, optimering af proceseffektivitet og serviceniveau Opgavebeskrivelse

2 Byggeri & Bolig Opgavebeskrivelse Implementering af Lean Administration i Byggeri & Bolig, optimering af proceseffektivitet og serviceniveau Formål Byggeri & Bolig har over en længere årrække set en stadig stigende tilgang af byggesager, herunder en stigning af komplicerede og ressourcekrævende sager. Denne forøgede sagsindgang giver nu anledning en forøget ophobning af byggesager, og heraf følgende faldende serviceniveau. På baggrund af dette er formålet med projektet at forbedre den samlede proceseffektivitet og det samlede serviceniveau i byggesagsbehandlingen i Byggeri & Bolig med henblik på at forøge produktivitet, sikre et robust og acceptabelt niveau i forhold til antal sager i produktion samt sikre serviceniveauet og kvalitet for Byggeri & Bolig s kunder og interessenter. Specifikt er det formålet med projektet at realisere en produktivitetsstigning på 20% i byggesagsbehandlingen i 2006 og derigennem kraftigt reducere det nuværende ressourceefterslæb i Byggeri & Bolig, der er opstået som følge af den stigende sagsvolumen. Forventningen er, at der kan skabes en sammenhæng mellem indkomne sager, acceptabelt serviceniveau og de tilgængelige ressourcer. Med udgangspunkt i en gennemført og dokumenteret effektivisering af hele Byggeri & Bolig, og dermed en optimeret produktivitet, kan det efterfølgende foreslås at finansiere det løbende omstillingsbidrag gennem merindtægter fra byggesagsgebyrer, såfremt den videre udvikling i sagsmængden og dermed ressourcetrækket fortsat er stigende. Optimeringen skal ske ved brug af Lean Administrations principper til forbedring af arbejdsprocesser, kvalitet, kapacitetsudnyttelse og serviceniveau på tværs af de producerende afdelinger i Byggeri & Bolig. I udgangspunktet er undtaget Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet, men det er en forudsætning for den efterfølgende finansiering af

3 omstillingsbidraget gennem merindtægter fra byggesagsgebyrer, at projektets metode, principper og resultater overføres til disse enheder, således at effektiviteten i hele Byggeri & Bolig er optimal med udgangspunkt i anvendelsen af Lean principperne. Baggrund Baggrunden for projektoplægget er en foranalyse af grundlaget for en omstillingsproces i Byggeri & Bolig, baseret blandt andet på erfaringer fra gennemførelsen af et Lean forsøgsprojekt gennemført for de lette sager i Analysens konklusioner opsummeres i dette afsnit. Byggeri & Bolig har i en længere årrække modtaget en stadig stigende mængde indkomne sager. Desuden er mikset af sager gående mod flere mere komplekse og ressource- og kompetencekrævende sager. Samtidigt med den øgede indgang af byggesager har der i stigende grad været efterspurgt rådgivning gennem personlige, telefoniske og elektroniske henvendelser Estimat over udviklingen i antallet af sager Faktisk Linear (Faktisk) Fig.: Prognose for udviklingen i antallet af byggesager Dette sammenholdt med de årlige omstillingsbidrag har givet Byggeri & Bolig en udfordring i forhold til ophobning af sager og et stigende pres på den enkelte medarbejder

4 Estimat over udviklingen i antallet af komplekse sager Faktisk Linear (Faktisk) Fig.: Byggesager over 10 mio.kr. som indikator for udviklingen i komplekse sager. Byggeri & Bolig vurderer, at en sandsynlig prognose for udviklingen i sagsvolumen og sagskompleksitet er en lineær fremskrivning af udviklingen siden Den stigende sagsindgang og det stigende antal komplekse sager har siden 2001 resulteret i en ophobning af sager i både Arkitekt- og Ingeniørafdelingen, 1. Kontor samt i Inspektoraterne. Denne ophobning af sager medfører en forringelse af serviceniveauet i forbindelse med stigende sagsbehandlingstider og en forringelse af produktiviteten i forbindelse med tidsforbrug til behandling af rykkere, ekspedition af hastesager og eftersøgning af sager i systemet

5 > 60 dage Fig.: Udviklingen i antal af sager der færdiggøres med en sagsbehandlingstid på mere end 60 dage opgjort pr uge i Det er derfor nødvendigt at nedbringe antallet af sager i systemet til det rette acceptable niveau, med henblik på at sikre tilfredsstillende serviceniveau og sagsbehandlingstider. Det rette acceptable niveau for antal sager i systemet, eller driftslejet, defineres som den totale mængde sager, der skal være i produktion i enheden således, at denne til enhver tid kan overholde sine servicekrav i forhold til gennemløbstid, kvalitet og tilgængelige ressourcer jan-99 jan-00 Fremtidigt driftsleje Otiliavej jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 Sager - Otiliavej

6 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 insp. i alt Fremtidigt driftsleje Inspektorater Sagsbunken i Byggeri & Bolig, dvs. hvad der ligger over driftslejet, kan estimeres til at være i størrelsesordenen sager. Størst i Inspektoraterne men lige så synlige i øvrige kontorer. Et gennemført Lean forsøgsprojekt i sagsbehandlingen af de lette sager, dvs. sager der færdiggøres på byggemødet, har vist et betydeligt potentiale for produktivitetsforøgelse i Byggeri & Bolig. Forsøgsprojektet realiserede en produktivitetsforøgelse i størrelsesordenen 45% for de lette sager isoleret. De lette sager udgør ca. 15% af ressourceforbruget i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig. 10% 45% 15% 15% 15% Udvikling Kundebetjening Sager der ikke færdiggøres på byggemødet Intern Tid Sager der færdiggøres på byggemøde

7 Det estimeres, at øvrige sager udgør 45% af det samlede tidsforbrug i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig, og med udgangspunkt i foranalysen vurderes det, at der kan hjemtages mindst samme effekt på produktivitetsudvikling som i det afgrænsede forsøgsprojekt. Det vurderes dermed, at der samlet set er et potentiale for produktionsstigning på 20% i 2006 i de sagsbehandlende afdelinger i Byggeri & Bolig stigende til godt 30% i Denne produktivitetsforøgelse kan indregnes i et estimat for det krævede fremtidige ressourcebehov efter implementering af Lean virkemidler i hele byggesagsproduktionen: (I beregningen er ikke medtaget mulig effekt i Grønne Gårde og Stadkonduktørembedet) Forventet sagsindgang Ressourcebehov ved lean adm. (estimat) Ressourcebehov ved lineær fremskrivning Gennemsnitlig antal medarbejdere (v. pens. 67 el. 63 år) Forklaring på konkluderende graf: Forventet sagsindgang, er den forventede fremtidige sagsindgang beregnet ud fra en lineær fremskrivning. Dvs. den prognose for udvikling i sagsvolumen som Byggeri & Bolig vurderer som sandsynlig. Ressourcebehov ved lineær fremskrivning, er beregnet ud fra de nuværende antal sager, der bliver produceret pr. medarbejder. Dvs. det ressourcebehov der vil være over tid i Byggeri & Bolig under forudsætning af en stigende sagsmængde og fastholdelse af den nuværende produktivitet

8 Ressourcebehov ved antaget effekt af Lean adm., viser ressourcebehovet i Byggeri & Bolig, under antagelse af en realisering af den vurderede potentielle produktivitetsforøgelse i kombination med en stigende sagsmængde. Gennemsnitligt antal medarbejdere, er beregnet som et gennemsnit ved afgang ved hhv. 63 og 67 år ud fra en vurdering af naturlig afgang, pensionsalder og antallet af medarbejdere (Ingeniør, Arkitekt, 1. Kontor, Fælleskontoret, Inspektorater). Grafen viser dermed det antal medarbejdere, der vil være til rådighed i Byggeri & Bolig over tid uden yderligere ansættelser og uden uforudset afgang. Konklusionen på foranalysen af grundlaget for en omstillingsproces i Byggeri & Bolig, og dermed baggrunden for dette projektoplæg, er: At såfremt der ikke gøres noget i forhold til den samlede produktivitet, vil ressource- og rekrutteringsbehovet være markant og akut i størrelsesordenen plus 20 medarbejdere. At såfremt det lykkes at hjemtage de forventede gevinster er rekrutteringsbehovet væsentligt reduceret over tid. Samlet set vil der, under forudsætning om den forventede naturlige afgang, den vurderede produktivitetsstigning samt en øget sagsmængde, alt andet lige, være et udækket ressourcebehov på ca. 7 medarbejdere ultimo At den øjeblikkelige ressourcesituation ikke er tilstrækkelig til at løfte den nuværende opgavemængde. Dermed er det relevant at tilføre ressourcer, der kan sikre den fortsatte opgaveløsning og projektbelastningen frem til, at effekterne realiseres. Det er foranalysens anbefaling, at de estimerede 7 medarbejdere, der er nødvendige for at sikre den nødvendige kapacitet i Byggeri & Bolig efter implementering af Lean principperne, ansættes umiddelbart. Dette med henblik på at sikre ressourcer til sagsproduktionen, ressourcer til projektgennemførelsen og øvrige udviklingsopgaver samt et glidende generationsskifte i Byggeri & Bolig

9 Forventede resultater De forventede resultater af gennemførelsen af et Lean administrationsprojekt i Byggeri & Bolig er overordnet følgende: At forbedre proceseffektiviteten og serviceniveauet i alle byggesagsproducerende enheder gennem at indføre og opbygge kompetencer hos ledelse og medarbejdere i Lean principper og hertil relevante værktøjer. Konkret forventes det, at den samlede produktivitet er øget med minimum 20% medio 2006 samtidig med, at serviceniveau forbedres, og medarbejdertilfredsheden fastholdes. At sikre en forbedringskultur hvor ledelse og medarbejdere, med udgangspunkt i udvikling af Lean kompetencer, vedvarende arbejder på at skabe mere værdi med færre ressourcer, og dermed sikrer en fortsat udvikling af produktivitet og service i Byggeri & Bolig. At opstille en vision for fremtidens byggesagsbehandling i Københavns Kommune. Dette både for organiseringen af Byggeri & Bolig og for opgaveplaceringen af øvrige byggesagsrelaterede opgaver i. Projektet forventes at levere følgende hovedleverancer: Skitseret vision for byggesagsbehandling: Beskrivelse af fælles fremtidige principper for byggesagsbehandling udformet som et produktionskoncept baseret på relevante Lean principper. Den skitserede vision vil blive udarbejdet med deltagelse af alle afdelinger med henblik på at skabe forståelse for og accept af den fremtidige løsning. Der vil blive taget udgangspunkt i den gennemførte foranalyse. Resultaterne i denne vil herefter blive videreudviklet til et produktionskoncept efter Lean-principper. Visionsarbejdet vil inkludere en vurdering af potentialet ved at udrulle Lean principperne i Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet. Realisering af produktivitetsforbedring på 20% i 2006: Specifikt løsningsdesign og klargøring af Lean virkemidler til realisering af mål

10 satte effekter, herunder udvikling af driftsledelseskompetencer og klargøring af coaching forløb. Konkret igangsætning af den fremtidige løsning i alle relevante enheder. Enhedernes ledelse er ansvarlige for implementeringen af de nye processer og flow tæt fulgt og understøttet af arbejdsgruppen. Gennemførelsen baseres blandt andet på en systematisk kvantitativ opfølgning på produktionen i henhold til de opstillede målepunkter og mål. Projektet følger løbende op på den målsatte resultatskabelse med henblik på iværksættelse af korrigerende handlinger om nødvendigt. Forandringsledelse og vidensoverdragelse: Projektformen vil være tilrettelagt, så der undervejs i projektet sker et løbende arbejde med kulturen i de relevante enheder samt, at der sker en betydelig forankring af løsninger og principper i organisationen. Implementeringsprocessen skal således sikre, at processerne kan vedligeholdes og videreudvikles efter den første implementering. Samtidig sker der en systematisk overdragelse af viden og metoder, herunder driftsledelseskompetencer baseret på Lean erfaringer, til de kommende procesejere, som skal være en central drivkraft i projektet og efterfølgende have ansvaret for den fortsatte brug af principper om metoder i den daglige drift. Forudsætninger og afgrænsning Projektet omfatter arbejdsprocesser og aktiviteter i forbindelse med byggesagsbehandling, som nu udgør ca stk. årligt i Københavns Kommune. Organisatorisk betyder det, at følgende afsnit berøres af projektet (i alt ca. 130 medarbejdere): Arkitektafdelingen (23 medarbejdere) Ingeniørafdelingen (18 medarbejdere) 1. Kontor (30 medarbejdere) Fælleskontoret (29 medarbejdere) Inspektorater (26 medarbejdere)

11 De øvrige enheder indgår ikke i nærværende projekt, men det forventes, at de øvrige enheder (Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet) efterfølgende eller parallelt kan udvikles ved hjælp af samme metoder og principper såfremt, dette besluttes efter visionsfasen. Det er en væsentlig forudsætning for projektet og helt afgørende for forankringen af projektets resultater, at de ansvarlige ledere er involverede og deltagende ved projektets start, og at disse deltager intensivt i projektet. Fremgangsmåde Projektet gennemføres i seks hovedaktiviteter, som beskrevet nedenfor. 1. Planlægning og mobilisering (2 uger). Endelig detailprojektplan, ledelsesintroduktion til Lean og projektet, medarbejderinformation, mobilisering af relevante ressourcer, verificering af målesystemer (målemetode, data, frekvens etc.). Oplæg til kommunikationsplan for kommunikation til hele BTF. Hovedaktivitet 1 drives af Valcon med input fra 2-3 nøglemedarbejdere fra arbejdsgruppen samt de lokale enheder. 2. Analyse, vision og handlingsplan (3 uger).verificering af situationsanalysen, dvs. underbyggende dokumentation af hovedprocesser, organisering, relevante IT-systemer samt eksterne samarbejdsflader. Identifikation af spild og forbedringsmuligheder. Opstilling af vision og bærende principper for det fremtidige byggesagsbehandling, herunder en samlet strukturvision for den fremtidige byggesagsbehandling i. Der gennemføres en vurdering af potentialet ved udrulning af Lean principperne i Grønne Gårde og Stadskonduktørembedet. Hovedaktivitet 2 drives af Valcon med input fra 2-3 nøglemedarbejdere fra arbejdsgruppen samt de lokale enheder og styregruppen, som deltager i fastlæggelse af vision og ambition. 3. Lean design og gennemførelse af simple forbedringer (6 uger). Justering/supplering af målesystemer, forankring af resultatmål hos enhedsledere. Design af løsninger (ressource- og aktivitetsstyring, kapacitetsplan, fysisk indretning, 5S, arbejdspladsindretning, flow,

12 arbejdsdeling, roller, fejlforebyggelse. Fastlæggelse af målepunkter og konkrete målinger. Hovedaktivitet 3 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppen og de lokale enheder. 4. Forankring af mål og planer (2 uger). Revision af mål og handlingsplaner. Træning af enhedsledere i Kaizen (målstyring og forbedringsarbejde). Inspirationsbesøg hos organisationer der har gennemført Lean Administration. Forankring af mål og planer om resultatforbedring hos enhedsledere. Hovedaktivitet 4 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppen, de lokale enheder samt øvrige relevante dele af driftsorganisationen. 5. Gennemførelse (12-14 uger). Gennemførelse af løsningerne i de byggesagsbehandlende enheder. Gennemførelse af tværgående tiltag. Gennemførelse af lokale tiltag, målstyring og løbende forbedringer, herunder ledelsescoaching. Resultatsikring og løbende opfølgning på resultatmål. Der følges tæt op på de kvantitative mål, og korrigerende handlinger iværksættes om nødvendigt. Gennemførelsesfasen afsluttes med udarbejdelse af fortsatte gennemførelsesplaner for alle enheder, herunder fastlæggelse af opfølgningspunkter til ledelsen. Hovedaktivitet 5 drives af Valcon med involvering af arbejdsgruppe. Det er de lokale enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen. Valcon s involvering aftager gradvist i perioden. 6. Opfølgning (3 måneder efter afslutning af gennemførelsesfasen). Der gennemføres en opfølgningsrunde for alle enheder med henblik på opfølgning på resultatfastholdelse, fastholdelse af løsningsprincipper samt status på gennemførelsesplaner. Der rapporteres til styregruppen. Hovedaktivitet 6 gennemføres af Valcon med deltagelse af Byggeri & Bolig s projektleder

13 Organisering Ole Sperling er opdragsgiver og opgaveansvarlig for Byggeri & Bolig. Fra Valcon er Thomas Fischer opgaveansvarlig. Lasse Mønsted, Valcon, er projektleder. Søren Strunk Sørensen, Valcon, og Christian Balmer Hansen, Valcon, er gennemgående konsulenter på opgaven. Styringen af projektet er forankret i styregruppen, som mødes hver 4. uge med følgende deltagerkreds: Mette Lis Andersen, BTF Ole Sperling, Byggeri & Bolig Martin Kregler, BTF Thomas Fischer, Valcon Projektledere for Valcon og Byggeri & Bolig afrapporterer til styregruppen. Poul Nielsen, Byggeri & Bolig, vil være projektleder for Byggeri & Bolig. Faglige repræsentanter kan tilknyttes arbejdsgruppen såfremt, dette ønskes. Til gennemførelse af opgaven nedsættes en tværgående arbejdsgruppe bestående af følgende personer: Poul Nielsen, Byggeri & Bolig, Projektleder Lasse Mønsted, Valcon, Projektleder Lisbet Lorenzen, Byggeri & Bolig Mette Preisler, Byggeri & Bolig Michael Andersen, IT/system kompetence, Byggeri & Bolig Søren Strunk-Sørensen, Valcon Christian Balmer Hansen, Valcon Det forventes, at tidsforbruget for denne arbejdsgruppe er i størrelsesordenen 2 til 3 dage ugentligt varierende over forløbet. Ressourcetrækket på den tilknyttede IT-kompetence vil være opgaveafhængigt og i et mindre omfang end den resterende arbejdsgruppe. Det forventes at projektlederen for Byggeri & Bolig skal anvende fuld tid i perioden

14 Derudover skal der i de enkelte enheder afsættes ressourcer i størrelsesordenen 1 til 3 dage pr. uge til detailarbejde omkring værktøjer, kompetenceudvikling og gennemførelse af forandringer. Valcon's roller og bidrag i projektet omfatter: Varetage program- og forandringsledelse samt projektstyring. Sikre idehøjde, fremdrift og resultatsikkerhed i projektforløbet. Tilføre viden, metode og værktøjer i Lean Administration, herunder at gennemføre relevant træning. Definere behov for, facilitere samt kvalitetssikre dataindsamling, analyser og løsningsudvikling. Forberede og facilitere prioriterings- og løsningsworkshop med ledere og nøglepersoner. Bidrage med best practice løsninger inden for Lean Administration. Støtte afdelingschefer med igangsætning og forankring af målstyring og Kaizen i team. Udarbejdelse af beslutningsoplæg og fremdriftsrapportering til dels styregruppe, dels den løbende statusrapportering til Ole Sperling. Kvalitetssikring Som en integreret del af Valcon s projektgennemførelse afholder Valcon internt kvalitetsreview af opgavestart, projektgennemførelse og afslutning. Kvalitetsreviewet gennemføres af projektleder og opgaveansvarlig i Valcon. Valcon s interne kvalitetsmodel kan præsenteres for, hvis dette ønskes. Ved opgavens afslutning gennemføres et kvalitetsreview med Mette Lis Andersen, BTF, samt Ole Sperling, Byggeri & Bolig

15 Tidsplan og ressourceforbrug Nedenstående oversigt opsummerer ressourceforbrug for de seks hovedaktiviteter for så vidt angår arbejdsgruppen, Valcon s projektleder, Valcon s konsulenter, samt opgaveansvarlig konsulent. Det samlede antal dage udgør i størrelsesordenen fra 116 til 129 konsulentdage over en periode på 6½ - 7 måneder. Hovedaktiviteter: 1. Planlægning og mobilisering (2 uger) 2. Analyse, vision og handlingsplan (3 uger) 3. Lean design og gennemførelse af simple forbedringer (6 uger) Tværgående arbejdsgruppe (4 5 pers.) Valcon projektleder (1 pers.) Valcon konsulenter (2 pers.) 4 dage pr. person 3 dage i alt 3 til 4 dage i alt 6 dage pr. person 5 dage i alt 8 til 10 dage i alt 12 dage pr. 9 dage i alt 19 til 21 dage person i alt i alt 4. Forankring af mål og planer (2 uger) 5. Gennemførelse, forankring og resultatsikring (12 uger) 4 dage pr. person 3 dage i alt 4 til 8 dage i alt 24 dage pr. 12 dage i alt 44 til 48 dage person i alt i alt 6. review 1dag i alt 1 dag i alt (3 måneder efter gennemførelse) Styregruppe og opfølgning 4 dage i alt I alt 50 dage pr. 37 dage 79 til 92 dage person i alt i alt inkl. styre- i alt gruppe

16 Lean Administration Valcon s referenceliste har i 2004 og 2005 modtaget konsulentprisen af Dansk Industri for bedst gennemførte Lean projekter i samarbejde med henholdsvis PFA Pension og Post Danmark. Valcon har samarbejdet eller samarbejder om implementering af Lean implementeringer med: Coloplast, Icopal, Novo Nordisk, Vestas, Expan BRF, Nykredit, PFA Pension Sundhedsvæsenet i Frederiksborg Amt, Gentofte Amtssygehus, Den Sociale Ankestyrelse Ledernes Hovedorganisation DSB, Post Danmark Københavns Energi, Odense Energi Specifikke referencer kan overleveres

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe

Der gives IKKE go til egentlig gennemførsel af projektet før dokumentationen er godkendt af den overordnede styregruppe NY skabelon til beskrivelse af projekter i UCL Følgende skabelon anvendes af projektlederen til at dokumentere projektet. Afhængig af hvilken fase projektet er i, stilles der større og større krav til

Læs mere

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU

Implementering og indhentning af gevinster. Erfaringer fra DUBU Implementering og indhentning af gevinster Erfaringer fra DUBU Agenda Hvordan bidrager forandringsledelse til et vellykket projekt? Janni Bormann, Konsulent, KOMBIT DUBU implementering i praksis? Anders

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Ny struktur på beredskabet

Ny struktur på beredskabet Ny struktur på beredskabet Projektkommissorium Projektleder: Martin Skøtt Revideret: 14. nov. 2014 Version: 06 Politisk styregruppe 1 Administrativ styregruppe Projektgruppe Projektleder Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel

Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Fremskrivning af færdiguddannede radiografer og forventet efterspørgsel Formål At følge op på seneste estimat (april 2012) af udviklingen i hhv. antallet af færdiguddannede autoriserede radiografer, sammenholdt

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor

Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Baggrundsnotat om produktivitet i den offentlige sektor Måling af produktivitet i den offentlige sektor I Nationalregnskabet er produktivitetsstigningen i den offentlige produktion definitorisk sat lig

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier

Præsentation af udbudsstrategi og kategoristrategier Præsentation af og kategoristrategier Agenda Formål med en Fremgangsmåde og involvering Præsentation af overordnet Præsentation af kategoristrategier Almindelig rutekørsel Servicebuskørsel Telebuskørsel

Læs mere

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder.

Driftsoptimering. Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Driftsoptimering Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest udsatte områder. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber tilrettelægger driften med fokus på de mest

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune

Ledelsesmæssige udfordringer her og nu. 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune 7. Maj 2014, Flemming Hansen, Direktør, Rebild Kommune Rebild Kommune 28.500 indbyggere 10 politiske grupperinger Kendetegn: - Fysisk placeret i læ af Aalborg og tæt på Randers og Århus - Mange km2 motorvej

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser Jens Hedegaard Madsen, kundepartner, SKI 7. marts 2014 2 Management Konsulentydelser 17.13 Management Konsulentbistand 17.10 Jens

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd

Lean ledelse. Uddan dig selv og dine ledere i. Bliv din organisations rollemodel i udøvelse af Lean ledelsesadfærd K u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/ulas K ø b e n h a v n 8. - 9. j u n i 24. - 25. n o v e m b e r 2 0 0 9 Uddan dig selv og dine ledere i Lean ledelse Bliv din organisations

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen

Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Vejledningen til proces for design af fremtidsmodellen Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. FREMTIDSMODELLENS OMRÅDER... 3 2.1. AKTIVITETER... 4 DEFINER OVERORDNEDE

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING EFFEKTSTYRING I KOMMUNERNE OPLÆGSHOLDERE Andreas Østergaard Poulsen, Senior Manager i BDO o o o Omfattende erfaring med indførsel af effektbaseret styring i offentlige organisationer Har bistået kommuner

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Business Process Reengineering (BPR)

Business Process Reengineering (BPR) Business Process Reengineering (BPR) Hvad er BPR? 3 cases I spidsen for forandring Slide no.: 1 Efter denne lektion skal I: Kunne analysere en virksomhed og vurdere potentialet for en BPR-proces i den

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Asset management - hvad er det og hvad kan det?

Asset management - hvad er det og hvad kan det? TØF - hvad er det og hvad kan det? Erik Helms Nielsen, direktør En ingeniør krydser sit spor 1 Copyright Reliasset A/S, 2013 1 TØF En ingeniør krydser sit spor 2 En ingeniør krydser sit spor 3 Copyright

Læs mere

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder

Bedste Praksis inden for generelle administrative områder Devoteam A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info.dk@devoteam.com www.devoteam.dk 24. juni 2013 Projektbeskrivelse Bedste Praksis inden for generelle

Læs mere