Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål?"

Transkript

1 Hvad er danskernes holdninger til narkotikapolitiske spørgsmål? Som et led i en større europæisk kortlægning har Gadejuristen fået foretaget en meningsmåling hos firmaet Synovate I meningsmålingen, som blev foretaget i januar 2009, har danskerne tilkendegivet deres holdning til illegale rusmidler, og deres holdning til hvilke foranstaltninger, der bør iværksættes for at imødegå skader relateret til brug af illegale rusmidler. Meningsmålingen var internetbaseret og 1122 personer over 18 år besvarede de stillede spørgsmål. Det er måske ikke overraskende, at danskerne på flere væsentlige punkter ikke er enige i den aktuelt førte narkotikapolitik, men det må give stof til eftertanke, at de danske politikere indtil nu ikke har været videre lydhøre overfor vælgernes holdninger til indsatser på narkotikaområdet. 1. Cannabis I 2003 udkom regeringens narkotikapolitiske plan: Kampen mod narko, som introducerede et brud med de danske traditioner om ikke at forfølge og straffe brugerne af illegale rusmidler. Nu skulle der være nultolerance, ikke mindst over for unge, som efter regeringens mening, havde et alt for lemfældigt eksperimenterende forbrug af rusmidler, ikke mindst af cannabis. Men hvor mange danskere bakker egentligt op om denne politik? Når man spørger danskerne om, hvordan man bedst kontrollerer forbrug af cannabis, er det kun 23% som tilkendegiver deres støtte til regeringens aktuelle nul tolerance politik, mens 34% mener, at staten selv bør regulere og beskatte omsætningen af cannabis mod at lade voksne indtage rusmidlet på dertil indrettede steder. Andre 25% giver udtryk for den holdning, at brugere af cannabis ikke hører hjemme i straffeapparatet; brugerne skal ikke mødes med straf, det skal alene de, som sælger. Hvad mener du er den mest effektive kontrolindsats for cannabis? a. Total krig mod cannabis: Anholdelse og fængsling af både brugere og forhandlere b. Afkriminalisering af brug af cannabis: Straffe forhandlere, men ikke brugere c. Man bør regulere og beskatte cannabis, men begrænse salg og forbrug til voksne og på særlige steder d. Fuld lovliggørelse: Salg af cannabis i fx supermarkeder, ingen restriktioner på salg e. Ved ikke 1

2 Hvad mener du er den mest effektive metode til at kontrollere cannabis? 35% 25% 15% 1 5% 23% Total krig mod cannabis: Anholdelse og fængsling af både brugere og forhandlere 25% Afkriminalisering af brug af cannabis: Straffe forhandlere, men ikke brugere 34% Regulere og beskatte cannabis, men begrænse salg og forbrug til voksne og på særlige steder 3% Fuld lovliggørelse: Salg af cannabis i fx supermarkeder, ingen restriktioner på salg 15% Ved ikke 2. Grunde til ikke at bruge illegale rusmidler Der blev også spurgt om, hvilke grunde danskerne selv har, til IKKE at bruge illegale rusmidler, ud fra den betragtning, at en repressiv lovgivning med strafhjemmel i sig selv kunne have en forebyggende virkning. Altså forestillingen om, at danskerne undlader at forbruge narkotika, fordi det er forbudt. Som man kan se, er danskerne tilsyneladende velinformerede om narkotikas skadevirkninger, for hele 56 % tilkendegiver, at de ikke forbruger narkotiske stoffer, fordi de mener, at det er skadeligt for helbredet. Kun 3% peger på lovgivningen, som den betydeligste faktor. Danskerne anser altså ikke på nogen måde lovgivningen som en hindring for eget forbrug. Konkret blev der spurgt om følgende: Hvilken grund er den vigtigste for at afholde dig fra at bruge illegale rusmidler? KUN ÉT SVAR a. Fordi det er forbudt b. At jeg tror brug af stoffer er skadeligt for mit helbred c. At jeg ikke tror, at jeg bryder mig om virkningen af stoffer d. At jeg ikke mener, at stoffer gør mit liv bedre e. At min religion forbyder brug af stoffer f. Anden årsag 2

3 Hvilken grund er den vigtigste for at afholde dig fra at bruge illegale stoffer 6 56% At min religion forbyder brug af stoffer 3% 3% 6% At det er forbudt Anden årsag At jeg ikke tror, at jeg bryder mig om virkningen af stoffer 31% At jeg ikke mener, at stoffer gør mit liv bedre At jeg tror brug af stoffer er skadeligt for mit helbred Der har i 3. Uddeling af sterilt injektionsudstyr I Danmark har der aldrig været forbud mod salg af injektionsudstyr, som det f.eks. har været eller er tilfældet i USA, Rusland og andre lande, men danske stofbrugere har på den anden side heller ikke et retskrav på let adgang til sterilt injektionsudstyr og prioriteringen af denne væsentlige smitteforebyggende og skadesreducerende indsats er da også svingende fra kommune til kommune. Det følgende spørgsmål adresserer udlevering af sterilt injektionsudstyr, og det bekræftes, at en sådan praksis er i klar overensstemmelse med danskernes holdning. Er du enig i, at der bør udleveres sterile sprøjter og nåle til stofbrugere for at stoppe spredningen af blodbårne infektioner som HIV og leverbetændelse? a. Helt enig b. Delvist enig c. Delvist uenig 3

4 d. Helt uenig e. Ved ikke Er du enig i, at der bør udleveres sterile sprøjter og nåle til stofbrugere for at stoppe spredningen af blodbårne infektioner som HIV og leverbetændelse? Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 4. Hvem skal tage sig af udsatte stofbrugere? Det næste spørgsmål drejer sig om holdninger til, hvilke faggrupper danskerne tillægger størst autoritet i forbindelse med behandlingen af de mest udsatte stofbrugere. Dette spørgsmål kan ses i det perspektiv, at mange stofbrugere har tættere og mere intensive relationer til politi og retsvæsen, end de har til sundhedsfagligt personale som følge af den massive prioritering af kontrolindsats som indebærer, at hovedparten af det samlede ressourceforbrug i narkotikaindsatsen anvendes på kontrol og retshåndhævelse på bekostning af den forebyggende indsats og behandlingsindsatsen. Overordnet mener danskerne imidlertid, at sundhedspersonale og familiemedlemmer er de mest nærliggende aktører i forhold til denne gruppe af stofbrugere. Hvilke personer synes du er de mest kompetente, når det drejer sig om at sætte ind i forhold til de mest udsatte stofbrugere? Rangér efter kompetence: Mest kompetente = 1 og mindst kompetente = 5 a. Familiemedlemmer b. Læge/ sundhedspersonale c. Socialarbejdere d. Politibetjente e. Religiøse overhoveder, f.eks. præster, imamer eller rabbinere 4

5 Hvilke personer synes du er de mest kompetente, når det drejer sig om at sætte ind i forhold til de mest udsatte stofbrugere? 35% 25% 15% 1 5% Læge samt sundhedspersonale Hvilke personer synes du er de mindst kompetente, når det drejer sig om at sætte ind i forhold til de mest udsatte stofbrugere? 8 7 Religiøse overhoveder 69% % 5% 5% 13% 5

6 5. Hvilke tiltag er de vigtigste på narkotikaområdet? Det følgende spørgsmål kortlægger danskernes holdninger til hvilke indsatser der bør prioriteres i narkotikaindsatsen. Igen skal dette spørgsmål ses i det perspektiv, at langt størstedelen af de økonomiske midler på narkotikaområdet allokeres til kontrolindsats, dvs. politi og retsvæsen. Den danske befolkning peger imidlertid på forebyggelse som den foranstaltning, der skal prioriteres højest. Alligevel findes der i Danmark næsten ingen regulær forskning, som kunne give anvisninger til hvordan denne indsats varetages bedst, og forebyggelsestiltag udføres for ofte tilfældigt og ukoordineret. Hvilke af følgende tiltag synes du er de vigtigste i indsatsen på narkotikaområdet? Rangér efter vigtighed: Vigtigst = 1 og mindst vigtig = 5 a. Forebyggelse og undervisning b. Social indsats, omsorg og skadesreducerende tiltag for stofbrugere c. At anholde og straffe narkotikahandlere d. At anholde og straffe stofbrugere e. Adgang til behandling og rehabilitering for stofbrugere Hvilke af følgende tiltag synes du er de vigtigste i indsatsen på narkotikaområdet? Forebyggelse Foreb ygg else Soci al ind sats o g ska desre du kti on Anh ol de og straffe n arkotikaha ndl ere Anh ol de og straffe stofbru gere Adga ng ti l beh an dli ng og rehabilitering 6

7 Hvilke af følgende tiltag synes du er de mindst vigtige i indsatsen på narkotikaområdet? At anholde og straffe stofbrugere Forebyggelse Social indsats og skadesreduktion At anholde og straffe narkotikahandlere At anholde og straffe stofbrugere Adgang til behandling og rehabilitering 6. Behandling med heroin Nu har den danske regering sagt ja til opstart af heroinbehandling, som er en behandlingsform, der gennem adskillige grundigt udførte forsøg i udlandet har bevist sin relevans. Heroinbehandlingen startes op i København februar 2010 og derefter i en mindre håndfuld andre byer. Danskerne har fra forholdsvis tidligt i 1990erne støttet iværksættelse af et dansk heroinforsøg, eksempelvis også i en Vilstrup måling i 1998 der viste, at 2/3 af den danske befolkning bakkede op, og støtten ser ud til at være steget her 11 år efter, hvor 75% erklærer sig helt enige eller delvist enige i, at heroin bør anvendes i behandlingen. Er du enig i, at man bør ordinere heroin til de heroinafhængige stofbrugere, som ikke kan behandles på nogen anden måde? a. Helt enig b. Delvist enig c. Delvist uenig d. Helt uenig e. Ved ikke 7

8 Er du enig i, at man bør ordinere heroin til de heroinafhængige stofbrugere, som ikke kan behandles på nogen anden måde? 45% 35% 25% Serie1 15% 1 5% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 7. Fixerum På trods af at lokale beboere, forretningsdrivende, lokalpolitikere og en række andre aktører på Vesterbro i København i årevis har peget på behovet for et såkaldt fixerum i bydelen, har regeringen, såvel som den tidligere regering, hidtil nægtet opførelsen af et sådant, uden i øvrigt at have gyldige argumenter for opretholdelse af forbuddet. Fixerum har i andre europæiske lande gennem mange år vist, at det har været en fornuftig investering, både hvad angår stofbrugeres helbred, forebyggelse af overdosedødsfald, og i forhold til at skåne nærmiljøet for henkastet brugt injektionsudstyr og øvrige gener fra åbne stofscener. Et overvældende flertal af danskere, hele 8 som altså også bor i Vestjylland og i Kerteminde og ikke kun på Vesterbro har erklæret sig positive overfor etablering af fixerum. Er du enig i, at man bør åbne såkaldte fixerum med sundhedsfagligt personale, hvor stofbrugere, som nu indtager stoffer under uhygiejniske og risikable forhold i baggårde og direkte på gaden til stor gene for lokale befolkningsgrupper, i stedet kan tage stofferne under mere sikre forhold for alle parter? a. Helt enig b. Delvist enig c. Delvist uenig d. Helt uenig e. Ved ikke 8

9 Er du enig i, at man bør åbne såkaldte fixerum med sundhedsfagligt personale, hvor stofbrugere, som nu indtager stoffer under uhygiejniske og risikable forhold i baggårde og direkte på gaden til stor gene for lokale befolkningsgrupper, i stedet kan tage stofferne under mere sikre forhold for alle parter? 45% 35% 25% Serie1 15% 1 5% Helt enig Delvist enig Delvist uenig Helt uenig Ved ikke 8. Religiøs omvendelse i behandlingen af stofbrugere De danske myndigheder har siden den økonomiske oprustning af stofbehandlingssystemet i 1996 været vidne til etablering af en række meget forskellige behandlingsideologiske tiltag, heriblandt en række tilbud baseret på religiøs forkyndelse og omvendelse af behandlingssøgende stofbrugere. Gadejuristen spurgte danskerne, hvorvidt man mente, at denne type tilbud skulle finansieres af offentlige midler. Og selvom man må formode, at danskerne i det store og hele støtter offentligt finansierede behandlingstilbud til stofbrugere, så går grænsen åbenbart, hvor det drejer sig om religiøs forkyndelse. 7 af danskerne mener ikke denne type tilbud skal betales via skattebilletten. Denne holdning skal ses i sammenhæng med at en lang række eksisterende tilbud i dag ville kunne karakteriseres som religiøse, hvor stofbrugerens loyalitetstilkendegivelse til den givne religiøse praksis er en forudsætning for at kunne modtage behandling. 1) Der er i Danmark etableret en række private behandlingstilbud, som på religiøst grundlag søger at omvende stofbrugere til en bestemt religiøs opfattelse. Det gælder f.eks. sekten Evangelist, 12-trinsbaseret minnesotabehandling, Pinsekirken og Scientology. Mener du, at det er acceptabelt, at offentlige midler bruges på sådanne religiøse behandlingsformer? a) Ja, absolut b) Ja, måske c) Både/og d) Nej, nok ikke e) Nej, absolut ikke 9

10 Der er i Danmark etableret en række private behandlingstilbud, som på religiøst grundlag søger at omvende stofbrugere til en bestemt religiøs opfattelse. Det gælder fx sekten Evangelist, 12 trinsbaseret minnesotabehandling, Pinsekirken og Scientology (Narconon). Mener du, at det er acceptabelt, at offentlige midler bruges på sådanne religiøse behandlingsformer? Ja, absolut Ja, måske Både/og Nej, nok ikke Nej, absolut ikke Ved ikke 10

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet

Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet VIBEKE ASMUSSEN HELLE DAHL ÖVERSIKT Skadesreduktion som forebyggelse på stofmisbrugsområdet Introduktion Et varieret landskab toner frem, når man dykker ned i det felt, der hedder brug og misbrug af euforiserende

Læs mere

portugal AF BIRGITTE JENSEN

portugal AF BIRGITTE JENSEN portugal Narkotikapolitiske reformer: Se Portugal! I mere end ti år har Portugal haft Europas mest tolerante narkotikapolitik, men i Danmark har vi ikke hørt meget om det. Denne artikel indkredser Portugals

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE

HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE HÅNDBOG FOR PÅRØRENDE TIL STOFBRUGERE 1 INDHOLD Hvorfor denne håndbog? 3 Kort om stofbrugsbehandlingen i Danmark 4 Typiske pårørende temaer 6 Skyld og skam 6 Adskillels e a f stof og menneske 9 Hvordan

Læs mere

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Hvidbog om socialt udsatte grønlændere i Danmark Indholdsfortegnelse Sammenfatning s. 3 Kapitel 1 Indledning s.5 Inddragelse og deltagelse i det danske demokrati s.6 Den svageste og mest belastede gruppe

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug

En tværfaglig udfordring. Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug En tværfaglig udfordring Undersøgelse af kommunernes indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug Socialt Udviklingscenter SUS 2011 En tværfaglig udfordring - Undersøgelse af kommunernes indsats for

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn?

Tre spørgsmål om udsatte børn. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? Tre spørgsmål om udsatte børn 1. Hvad er kommunernes største udfordring i sager om udsatte børn? 2. Hvordan sikrer samfundet at børn vokser op og får et godt liv? 3. Hvem har ansvaret, når børn ikke vokser

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN

AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN heroin Brugerperspektiver på heroinbehandling de første resultater I marts 2010 startede de første brugere her i landet i behandling med heroin. Hvordan er det gået? AF KATRINE SCHEPELERN JOHANSEN Beslutningen

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker

Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker Review: Indsatser i forhold til unge med hjemløseproblematikker December 2014 Indhold Indledning... 3 Kort om metoden bag review... 3 Indsatser og fokuspunkter generelt... 4 Housing First... 4 Økonomi

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere