13. Direktion og sekretariater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13. Direktion og sekretariater"

Transkript

1 13.

2

3 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger. Herudover skal sikres, at formelle regler og procedurer bliver fulgt, så de grundlæggende demokratiske principper efterleves. Under bevillingen for ligger således en række opgaver, der understøtter Kommunalbestyrelsen, Direktionen og den øvrige organisation i at skabe en værdibaseret, udviklings-, kompetence- og serviceorienteret organisation. Fokus er på borgernes behov. Bevillingen dækker følgende områder: Kommunalbestyrelsen Direktionen Borgmestersekretariatet Udviklingssekretariatet. Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til drift af Kommunalbestyrelsens aktiviteter, herunder møder og aflønning af politikkere samt drift af diverse udvalg og nævn. Rammen for Direktionen indeholder budget til aflønning af direktion, centerchefer samt personale knyttet til Direktionen. Under Direktionen ligger tillige en række tværgående puljer m.m. Borgmestersekretariatet varetager sekretariatsfunktioner for Borgmesteren, Kommunalbestyrelsen og udvalg. Sekretariatet varetager endvidere opgaverne i forbindelse med vielser og registreret partnerskab. Sekretariatet koordinerer og sikrer gennemførelsen af valg og folkeafstemninger samt valg til seniorrådet. Kommunens interne og eksterne kommunikation er forankret i Borgmestersekretariatet. Borgmestersekretariatet yder juridisk rådgivning til den øvrige organisation og understøtter sagsbehandlingen i form af rådgivning og centralt sagshåndteringssystem. Borgmestersekretariatet har ansvaret for Kommunens primære sagsbehandlingssystem - Acadre. Udviklingssekretariatet er en stabsfunktion til Direktionen og består af følgende: Direktionssekretæren, Borgervejlederen, Udviklingsteamet, Digitaliserings- og effektiviserings-teamet, samt eventuelle tidsafgrænsede strategiske projekter, hvilket lige nu omfatter NØPS (nyt økonomi- og personalestyringssystem). Direktionssekretæren servicerer Direktionen og Chefgruppen Borgervejlederen behandler klager over Kommunens sagsbehandling, personalets optræden og udførelsen af praktiske opgaver Udviklingsteamet har som overordnet formål at understøtte og drive en udvikling i hele Egedal Kommune, så Kommunen optræder som en moderne, effektiv og veldrevet virksomhed, der leverer god offentlig service, der er afstemt med økonomi og borgerens behov. Enheden fungerer som internt konsulent-team, der kan inddrages i projektstyring og projektledelse samt procesfacilitering, hvor organisationen har brug for assistance. Herudover understøttes arbejdet med udformning af Kommunens politikker og strategier, og der udføres bruger- og borgerundersøgelser i organisationen Digitaliserings- og Effektiviseringsteamet er en central spiller i Kommunens samlede arbejde med digitalisering, optimering og løbende procesforbedringer på bagrund af strategiske mål og overordnede prioriteringer. Derfor er teamet placeret i Direktionens Udviklingssekretariat med reference til Social- og sundhedsdirektøren. Teamet har ansvar for Kommunens digitaliserings-, effektiviserings- og it-strategier og deres sammenhæng til de nationale strategier, konsolidering af it-systemer samt rådgivning om nye 1

4 digitale løsninger i Kommunen. Teamet har i relation til effektivisering ansvar for det fælles arbejde i forhold til implementering, forankring og udvikling af Lean. Samlet har teamet et betydeligt medansvar i at fremme fornyelse og innovation i Kommunen og i at gøde jorden for, at Kommunen kan høste effektiviseringsgevinster, der giver merværdi for borgere/brugere og Kommunens ansatte. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser Direktion og Sekretariaternes bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Direktion og Sekretariaternes budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Den samlede bevilling udgør i 2013 i alt 62,5 mio. kr., heraf 31,3 mio. kr. til løn og 31,2 mio. kr. til øvrig drift. Bevillingen varierer hen over årene bl.a. på grund af beløb afsat til udløb af åremålskontrakter, valghandlinger og diverse puljer m.m. Aktivitetsbaseret budget og perspektiver Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategien er udmøntet i en handlingsplan med 32 konkrete projekter, der skal føre strategiens initiativer ud i livet. Handlingsplanen er rammen om digitalisering i kommunerne til og med Målet er at give borgere bedre og mere fleksibel service og samtidig effektivisere kommunernes administration. Arbejdet med projekterne relateret til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi er godt i gang. Der vil for året 2013 i Egedal Kommune være specielt fokus på at opbygge forståelse for digitalisering, sikre overordnet tværgående projektstyring og en organisation, der kan sikre lokal forankring og udmøntning af projekterne fra handlingsplanen. Projekterne er spredt over fire fagområder: Beskæftigelse (effektivitet, kvalitet i data og sammenhængende sagsforløb) Børn og kultur (digitale læringsformer, videnscentre på tværs og velfærdsteknologi) Social og sundhed (digital sundhedsforebyggelse, fjerndiagnose, patientstøtte gennem øget brug af velfærds og robotteknologi) Teknik og miljø (digital selvbetjening, stedfæstelse og kortdata, klima og energi). Samt to tværgående områder: Digital borgerbetjening (effektiv digital selvbetjening og borgerkommunikation) Sammenhængende it og konkurrence (fælles løsninger, standarder og rammearkitektur). Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Der er tæt sammenhæng mellem handlingsplanen for kommunernes digitaliseringsstrategi og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

5 Strategien er udarbejdet fra centralt hold med henblik på at skabe en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor. Centralt står ambitionen om, at de digitale kanaler i 2015 skal være danskernes førstevalg, når de skal i kontakt med det offentlige. Strategien sætter samtidigt en ambitiøs dagsorden på store velfærdsområder som undervisning, sundhed, miljø og erhverv. Digitalisering skal på disse områder skabe grundlag for højnelse af kvaliteten, et mere effektivt ressourceforbrug og en styrket brugeroplevelse. NØPS Efter planen vil Kommunens nye administrative systemer være implementeret og klar til ibrugtagning fra Det betyder, at projektet vil lukke ned i løbet af første halvår af 2013, hvorefter systemerne indgår i den daglige drift. Der vil dog stadig ske udvikling af systemerne, men den proces vil fremadrettet være forankret hos det systemansvarlige center. KOM-LIS KOM-LIS er Kommunens ledelsesinformationssystem, der digitaliserer og effektiviserer en række manuelle processer. Løsningen bliver implementeret i kuber, der dels kan anvendes silobaseret i de enkelte fagcentre og dels sammensmeltet kan anvendes helhedsorienteret på tværs af organisationen. På nuværende tidspunkt er der implementeret kuber på følgende områder: Økonomi Beskæftigelse Anbringelse og handicap. Derudover er yderligere to kuber på bedding, det drejer sig om: Ældreområdet Personaleforhold, løn og fravær. KOM-LIS benyttes blandt andet til analyse og simulering af konsekvenser på tværs af sagsforløb, eksempelvis refusionsberegninger på arbejdsmarkedsområdet. I 2013 er det planen, at KOM-LIS skal danne grundlaget for en digitalisering af processerne omkring det overordnede mål- og økonomistyringskoncept. Nyt mål- og økonomistyringskoncept Et nyt koncept for mål- og økonomistyring forventes klar i 2012, således at det i fuld skala kan blive implementeret fra og med budgetlægningen for 2014 og fremover. Formålet er at forenkle det nuværende system og sikre den røde tråd i kommunens målarbejde, samt sikre en sammenhæng mellem mål og økonomi. Det nye koncept betyder, at alle såvel administrativt som politisk skal til at arbejde på en anden måde med budgettet, hvor der er øget fokus på helhederne og det strategiske. Konceptet tænkes understøttet af KOM-LIS, så en stor del af arbejdet bliver automatiseret. Innovation Innovation er en del at tankesættet bag den styrkede kultur, og et af de værktøjer vi skal have mere fokus på i Innovation skal, hvor det giver mening, medvirke til at vi får tænkt ud af boksen, på tværs af faglighederne og gerne i dialog med vores borgere og virksomheder. Nogle af de gode forslag der fremkommer gennem dialogen skal derefter fastholdes og implementeres, så vi dermed får sikret og udviklet vores velfærd. 3

6 Tabel 2 Direktion og Sekretariaternes Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. 2) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 3) forslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Kommunaldirektøren Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsen Direktør - Social og sundhed Digitalisering og effektivisering Direktør - Plan og miljø Egen ramme i alt Kommunaldirektøren Fælles ramme Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 2) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 3) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni 2012 Kommunaldirektøren Der budgetteres med 11,5 mio. kr. til løn til Direktionen og ledelse samt medarbejdere under Direktionen. Der er budgetteret med 0,3 mio. til udviklingspulje og uddannelse. Borgmestersekretariatet Løn til personale Der budgetteres med en netto lønudgift på 5 mio. kr. til administration i Sekretariatet. Annoncer, abonnementer m.v. Der budgetteres med 2,7 mio. kr. Det dækker primært kontingent til KL på 1,5 mio. kr. og herudover andre kontingenter og abonnementer, annoncer, konsulentbistand samt udgifter til statens arkiver. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn Der budgetteres med 7,2 mio. kr. til den politiske organisation i form af borgmestervederlag og vederlag for udvalgsposter, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, uddannelse, repræsentation, rejser og mødeaktivitet m.v. til varetagelse af politiske opgaver. Herudover er der budgetteret med diæter til kommissioner, råd og nævn samt støtte til politiske partier. I 2013 er der budgetlagt med 0,8 mio. kr. til kommunalvalg. I 2014 er budgetteret med 0,9 mio. kr. til valg til Europa-parlamentet. I 2015 er budgetteret med 0,7 mio. kr. til folketingsvalg. Direktør Social og sundhed Der budgetteres med 4,3 mio. kr. til ledelse, udviklingspulje og til ledelse vedrørende digitalisering og effektivisering. Digitalisering og effektivisering Der budgetteres med 1,5 mio. kr. medarbejderløn og øvrig drift. Direktør Plan og miljø Der budgetteres med 3,9 mio. kr. til vicedirektør, centerchefer og beredskabschef samt medarbejdere tillnyttet ledelsen. 4

7 Kommunaldirektørens fællesramme Der er budgetteret med 26,2 mio. kr. på Kommunaldirektørens fællesramme, jf. nedenstående: Strategisk pulje Der budgetteres med 0,7 mio. kr. i 2013 til Direktionens strategiske pulje. Puljen anvendes til eksempelvis organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. Projekt administrative systemer Der er i 2013 afsat 0,9 mio. kr. til projektet. Det budgetterede beløb skal bl.a. anvendes til udbud og implementering af administrative systemer, i form af konsulenthjælp, sekretariatsunderstøttelse m.v. Kommunaldirektør Der budgetteres med 2,0 mio. kr. til løn m.v. til Kommunaldirektøren. Besparelse ved etablering af nyt rådhus Der budgetteres med en besparelse på 3,2 mio. kr. i 2014 og 4,6 mio. kr. i de følgende år. Den forventede besparelse vedrører løn og er relateret til ibrugtagning af det nye rådhus. Budgetsikkerhedspulje Til imødegåelse af uforudsete udgifter i budgetperioden er der afsat 15,2 mio. kr. hvert år med henblik på at imødegå usikkerheden. Investeringspulje vedr. effektiviseringer Til investeringspuljen vedr. effektiviseringer budgetteres med 4,1 mio. kr. i 2013 og i overslagsårene. Puljen skal anvendes til investeringer i effektiviseringstiltag, der forventes at give et afkast mindst svarende til investeringen. Der henvises til effektiviserings-strategien. Organisationsændringer reguleringer Der henstår 0,7 mio. kr. hvert år efter ombrydning af organisationen. Digitaliseringspulje Der kan ansøges fra puljen til finansiering af IT-projekter, som centrene ønsker iværksat i henhold til Kommunens digitaliseringsstrategi. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. årligt i FLIS OG LIS FLIS er et fælles kommunalt ledelsesinformationssystem og LIS er et lokalt ledelsesinformationssystem. Der budgetteres med 0,4 mio. kr. til ledelsesinformationssystemerne hvert år. Tilskud til personaleaktiviteter Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. hvert år. Direktørens udviklingspulje Kommunaldirektøren har 0,2 mio. kr. til kontorhold i udviklingspuljen. Bycirkel-samarbejdet Der budgetteres med 0,2mio. kr. årligt til Bycirkel-samarbejdet. 5

8 Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Direktion og Sekretariaternes bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 nes budget funktionsopdelt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsservice og iværksætteri Centerets bevilling i alt ) Korrigeret budget 2012 er omregnet til 2013-pris, så tallene er sammenlignelige i hele perioden 2) Korrigeret budget 2012 pr. 20. juni

9 Tekniske korrektioner Tabel 4 Tekniske korrektioner til budgetforslag Beløb i kr. 1) Budget- Budget- Budget- Budgetforslag forslag forslag forslag Økonomiudvalget Regulering af budget til lederløn nedenfor. Restbeløb på 0,165 mio. kr. tilgår puljen for Organisationsændring reguleringer : Ledelse CSD Personale Digitalisering og effektivisering Jobområdet kommunaldirektør Plan og kultur Sundhed og Omsorg Borgerservice Familie Direktion teknik Ejendomme og Intern service Miljø Direktion Social Økonomi Difference tilgår pulje til budgetregulering Budgetmidler overrullet fra overslagsår 2015 til forventet folketingsvalg kan fjernes Budget ifm. eventuel udløb af åremålsforpligtelse vedr. Social- og sundhedsdirektør Budget til eventuel udløb af åremålsforpligtelse vedr. Kommunaldirektør Konto vedr. reguleringer efter organisationsændring kan nedskrives med kr Konto vedr. pulje for 0-fremskrivning nulstilles Finansiering af projekt administrative systemer KBmøde Bycirkel-samarbejdet flyttes til Direktionens fællesramme (fra CPK) Samling af dagsordensproduktion finansieres ved omplacering fra andre centre Korrektion efter organisationsændring vedr. budget til kommunal information (flyttes fra CEI) Halvdelen af udviklingspulje samt uddannelse under det tidligere direktørområde for Skole, Institution, Kultur og Fritid flyttes til centerchefen for Skole og Dagtilbud Se ovenfor Der omplaceres budgetmidler til Borgmestersekretariatet fra Center for Ejendomme og Intern Service til abonnementer mv Ifm. at teknisk vicedirektør forventes at ophøre sker overførelse af budgetmidler til Center for Ejendomme og Intern Service til fortsat opgavevaretagelse Tekniske korrektioner i alt ) Budget er angivet i 2013-pris. 7

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service -18 Præsentation (CAS) er etableret med det formål at skabe sammenhængende administrative serviceydelser for kommunens øvrige centre; herunder for ledelse, direktion og det politiske niveau. Centeret er

Læs mere

Bevilling 12 Kommunale ejendomme

Bevilling 12 Kommunale ejendomme Bevilling 12 Kommunale ejendomme Netto 1000 kr. i prisniveau Arealer 945 945 945 945 945 Beboelse -613-775 -775-775 -775 Andre faste ejendomme -1.921-6.089-6.089-6.089-6.089 Byfornyelse 1.259 1.291 1.321

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse

Budget 2014-17. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.... Politisk organisation Egedal Kommunes administrative organisation Generelle bemærkninger aftalen for 2014-17. Hoved- og beholdningsoversigt Vision, politikker og strategiske

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Den Digitale Strategi styring og organisering

Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi for Herning Kommune 2013-2017 Version 1.3 Den 22 august 2013 Den Digitale Strategi styring og organisering Den Digitale Strategi styring og organisering 1. Indledning...3 2. Fælles

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg 215-18 Økonomicentret d. 13-8-214 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Budgetforslag 215 i hovedtal... 4 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 6. 6. Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Centerets

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening

Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening Digitaliseringsstrategi 2012 15 Revideret 10..12.2012. Opdateret bølgeplan for obligatorisk selvbetjening 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Baggrund... 3 Hvorfor have en digitaliseringsstrategi?... 3 Hvad

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer

Oversigt over forslag til IT-investeringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer Oversigt over forslag til ITinvesteringspuljen, Effektiviseringsforslag samt forslag til strukturelleeffektiviseringer 3 4 ITinvesteringspuljen (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl og

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008

Administrative servicecentre i staten. - Hovedrapport. Udkast. Januar 2008 1 Administrative servicecentre i staten - Hovedrapport Udkast Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Ledelsesresume...4 1.1. De administrative opgaver i centraladministrationen i dag...7 1.2. Anbefalinger

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 BORGMESTERENS FORORD... 3 PÅTEGNINGER... 4 LEDELSENS PÅTEGNING... 4 HOVEDKONKLUSIONER... 5 REGNSKABSRESULTAT... 5 INDTÆGTER... 6 HVOR

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere