Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: V.571

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571"

Transkript

1 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet 1. Skal grundforløbsprøven bedømmes efter 7 trins skalaen eller med Bestået/Ikke Bestået? Svar: Grundforløbsprøven bedømmes med afsluttende standspunktskarakter efter 7-trinsskalalen og med bestået/ikke-bestået ved prøven. Det fremgår af skabelonen til det uddannelsesspecifkke fag. 12. maj 2015 Sags nr.: V Skal eleven til grundforløbsprøve, selvom skolen godskriver en ung/voksen elev undervisning i det uddannelsesspecifikke fag? Svar: Ifølge reglerne om godskrivning i 59 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEU), kan skolen kompetencevurdere en elev på grundlag af formelle eller reelle kvalifikationer til at blive fritaget for både undervisning og prøve. Det skal fremgå af grundforløbsbeviset, om der er sket godskrivning og på hvilket grundlag. 3. Hvad betyder en uddannelsesaftale slår alt i Jørgen T Møllers slides side 7 fra STIL konferencen, hvor der blev spurgt til elever, der ikke har bestået grundforløbsprøven? Svar: Hvis en elev har en uddannelsesaftale, men dumper grundforløbsprøven, kan eleven påbegynde sin uddannelsesaftale og bestå grundforløbsprøven inden skoleundervisningen i hovedforløbet påbegyndes jfr. (BEU) 22: Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 4. Vi bliver ved at høre fra forskellig side, at meritbilaget også gælder for unge. Er det korrekt, og betyder det, at der via meritbilaget for voksne også er indført tvangsmerit for unge under 25 år? Skal unge også tvangsafkortes i forhold til de standardmeritter, som vi har anført i afsnit 2 og 3 i meritbilagene for voksne? Hvis det er tilfældet, hvem (skolen eller udvalget) skal så afgøre, hvor meget afkortning der skal ske, når de faglige udvalg alene har anført afkortningens længde for voksne? Svar: 6 i de merkantile bekendtgørelser siger, at meritbilaget gælder for alle. Det fremgår dog af

2 2 meritbilaget, at kriterierne for, om den voksne har to års relevant erhvervserfaring, kun gælder for den obligatoriske godskrivning af voksnes kompetencer, mens de øvrige kriterier for godskrivning og godskrivningens omfang også kan bruges vejledende som en del af grundlaget for individuel godsskrivning for de unge. Dvs. at meritskemaerne kun er obligatoriske for afgørelserne vedr. de voksne. Det faglige udvalg skal godkende eller træffe afgørelse om individuel godskrivning af praktikuddannelse for både unge og voksne. Den standardiserede godskrivning for voksne følger af reglerne, og skal ikke forelægges udvalget. 5. Hvis en elev består grundforløbsprøven i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del i f.eks. Detailhandelsuddannelsen, men f.eks. stadig mangler Dansk D, kan grundfaget Dansk så indgå i en uddannelsesaftale, selvom grundforløbsprøven er bestået, og det eneste der mangler er Dansk D, før skolen kan udstede grundforløbsbevis? Svar: Se også spørgsmål 2. Hvis en virksomhed vil indgå uddannelsesaftale med en elev, som skal supplere sin skoleundervisning for at kunne optages til skoleundervisning i hovedforløbet, er det en mulighed, som aftaleparterne kan vælge. Overgangskravene blot være opfyldt før skoleundervisningen i hovedforløbet kan begynde. 6. Er det alle gamle regler, der gælder, for de elever, der skal tilbydes skolepraktik til sommer efter afsluttet HG/grundforløb? a. Skal elever, der til sommer afslutter det 76 ugers grundforløb, tilbydes skolepraktik og optagelse i skolepraktik på trin 1, Butiksmedhjælper/Kontorservice/Kundekontaktcenter, selvom trinnene er nedlagt? Svar: Ja, fordi eleverne vil være begyndt på uddannelsens trin 1 før 1. august, og for disse elever gælder indgangsbekendtgørelsen fortsat, jf. 1, nr. 9 og 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 282 af 23. marts 2015 om ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med gennemførelsen af erhvervsuddannelsesreformen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. b. Gælder afskaffelsen af adgangsbegrænsning til skolepraktik også for disse elever, der følger gamle regler, så skolerne til sommer kan optage et ubegrænset antal elever til skolepraktik inden for kontoruddannelse med specialer (hvor der hidtil har været skolepraktikkvote)? Svar: Nej, afskaffelsen af adgangsbegrænsning til skolepraktik gælder kun for elever, som begynder grundforløbet den 1. august 2015 eller senere. c. Er det muligt i skolepraktik at skifte mellem 1911 Generel kontoruddannelse og 1912 kontoruddannelse med specialer efter den 1. august? Hvis elever pt. er optaget i skolepraktik inden for 1911 Generel kontoruddannelse, kan skolepraktikeleven så

3 3 i. sammen med praktikcentret efter 1. august søge uddannelsesskift til kontoruddannelse med specialer (gamle regler), hvis elevens grundforløbsbevis giver adgang til begge uddannelser? Svar: Nej, for eleven er ikke begyndt på den gamle uddannelse før 1. august Eleven kan gå over på den nye uddannelse, hvis de faglige betingelser er opfyldt. ii. tage i mod en uddannelsesaftale til kontoruddannelse med specialer (gamle regler), hvis elevens grundforløbsbevis giver adgang til begge uddannelser, eller er eleven nødt til at færdigøre inden for Generel kontor? Svar: Nej, for eleven er ikke begyndt på den gamle uddannelse før 1. august Eleven kan gå over på den nye uddannelse, hvis de faglige betingelser er opfyldt. 7. Hvad ligger der i retskravene i forhold til at færdiggøre uddannelser, der er påbegyndt eller påbegyndes før den 1. august (lovens ikrafttrædelsesbestemmelser) a. Elever der har afsluttet deres grundforløb med et grundforløbsbevis har typisk fået et bevis, der giver adgang til både flere uddannelser og flere trin. Har man ret til at indgå uddannelsesaftale inden for alle de uddannelser, specialer og trin, som beviset nævner? Svar: De kan afslutte en uddannelse efter den ordning, de er startet under, og som deres bevis giver adgang til. Hvis de ønsker at overgå til ny ordning, skal de leve op til de nye krav. Dvs. at hvis de ønsker at gå over på ny kontor, skal deres uddannelse indeholde eux. Skolerne fastsætter i deres overgangsbestemmelser, som anføres i skolens lokale undervisningsplan. i. Hvis man f.eks. har bevis med adgang til både trin 1 Butiksmedhjælper og til trin 2 Salgsassistent, kan man så selv vælge, om man vil indgå uddannelsesaftale inden for Butiksmedhjælper eller inden for Salgsassistent? Svar: Ja. 1. Hvis man har ret til at indgå aftale inden for Butiksmedhjælper, har man så også efterfølgende ret til at fortsætte på trin 2 Salgsassistent og kan det ske både med uddannelsesaftale og med skolepraktik? Svar: Ja.

4 4 b. Har elever, der har afbrudt/afbryder deres grundforløb efter gamle regler uden et grundforløbsbevis, ret til at genoptage det gamle grundforløb og dermed også senere indgå uddannelsesaftale i. Når de har afbrudt pga. af barsel/sygdom Svar: Ja, så er eleven (forhåbentlig) ikke udmeldt, men har orlov. ii. iii. Når de er udmeldt af skolen på grund af fravær, eller de blot er udeblevet Svar: Nej, så gælder de nye regler om optagelse mv. Når de er bortvist fra skolen Svar: Nej, så gælder de nye regler om optagelse mv. c. Elever, der har fået et grundforløbsbevis til Handelsuddannelsen, mangler nogle gange kun f.eks. et enkelt grundfagsniveau for også at opfylde adgangskravene til kontoruddannelse med specialer. Det er irrelevant, hvis suppleringen først finder sted efter 1. august. Før denne dato er der ingen ændringer. i. Har disse elever mulighed for at indgå en uddannelsesaftale ad praktikindgangsvejen inden for kontoruddannelse med specialer efter gamle regler efter den 1. august, fordi de egentlig har været i gang med både handelsuddannelsen og kontoruddannelsen, mens de var optaget på grundforløbet, men alene afsluttede grundforløbet til Handel? Svar: Elever, som har afsluttet grundforløbet til handelsuddannelsen før den 1. august, kan fortsætte i denne uddannelses hovedforløb både før og efter 1. august Hvis der er indgået uddannelsesaftale før 1. august 2015, kan eleven afslutte hovedforløbet i den aftalte uddannelse; hvis det er kontoruddannelsen, har praktikvirksomheden pligt til at tåle, at eleven supplerer med de manglende fag før skoleundervisningen i hovedforløbet. Uddannelsesaftalen kan i givet fald forlænges efter regler i erhvervsuddannelseslovens 58. d. Har man ret til at modtage tilbud om skolepraktik, hvis man uforskyldt mister en uddannelsesaftale, som er påbegyndt efter gamle regler - efter den 1. august? Svar: Ja. e. Har elever med et grundforløbsbevis også mulighed for at bruge PiU ordningen efter 1. august til at færdiggøre efter gamle regler? Svar:

5 5 PIU-ordningen, som er fastsat i lovens 5 c, stk. 2 (dog 5, stk. 5 i den tidligere lov for elever efter gammel ordning) er ikke ændret, hvorfor elever kan færdiggøre uddannelsen efter de gamle regler. f. Har man stadig påbegyndt kontoruddannelsen, hvis man har fået et HG bevis til både Detail, Handel og Kontor og man i første omgang har brugt HG beviset til at gennemføre hovedforløbet inden for f.eks. Detail Svar: Hvis man har gennemført et hovedforløb og har en afsluttet erhvervsuddannelse, så er man ikke længere i kategorien påbegyndt, der kan benytte overgangsbestemmelserne, så man kan afslutte efter gammel ordning. i. Kan man efter den 1. august benytte det samme HG bevis til at indgå uddannelsesaftale inden for en af de andre uddannelser på HG beviset, f.eks. Kontor? Svar: Man kan kun afslutte en uddannelse, som grundforløbsbeviset giver adgang til. Om tilfælde, hvor der er indgået uddannelsesaftale før 1. august, se dog ovenfor. ii. Kan man efter den 1. august benytte det samme HG bevis til at indgå aftale inden for et af de andre specialer inden for samme uddannelse? Svar: Nej, hvis man f.eks. er færdiguddannet advokatsekretær og ønsker at blive lægesekretær fortsætter man ikke sin uddannelse. Derfor skal man ansøge om optagelse på den nye uddannelse, og man skal derfor opfylde de nye krav om uddannelsesspecifikt fag samt eux. 8. På kontoruddannelsen med obligatorisk eux skal de 8 grundfag på GF1 og GF2 lede op til det studiekompetencegivende år og dermed indgå i EUXforløbet. Vi er tidligere blevet lovet en afklaring på, hvorvidt de 8 C- niveauer på GF1 og 2 indgår i det studiekompetencegivende forløb for voksne, der indplaceres i EUV 1, eller hvorvidt EUV 1 elever selv skal supplere sig forinden de starter på det studiekompetencegivende år på 40 uger? Svar: Det studiekompetencegivende forløb indeholder de samme fag og niveauer for unge som for voksne. Det betyder, at alle elever skal have opnået 8 fag på C-niveau forud for optagelsen til det studiekompetencegivende forløb. Euv1-elever skal derfor supplere sig forud for optagelsen på uddannelsen i de nødvendige fag. Erhvervsuddannelsesreformen indeholder, at eleverne kan opnå refusion for aflagt deltagerbetaling til undervisning, der er nød-

6 6 vendig for at opfylde adgangskravene til hovedforløbet til et euxforløb. Opkvalificeringen kan enten ske som eud-enkeltfag efter lov om åben uddannelse eller som hf-enkeltfag på VUC. En euv1-elev kan få udgiften refunderet. Hjemlen til refusion af deltagerbetaling for eud-enkeltfag er tilvejebragt for eud-enkeltfag i 11 i bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Anja Otterstrøm Lokal tlf.: EUD-kontoret

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet

Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis Workshop 11 Jørgen Torsbjerg Møller Kontorchef Undervisningsministeriet Eud-reformen i praksis workshop 7, Odense, 18. marts 2015 Side 1 Hvilken formular? Spørgsmål nr. 1.1: Hvilken

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Reformkonference 2015

Reformkonference 2015 Reformkonference 2015 Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Reformkonference 2015: Erhvervsuddannelsesreformen og elevtyper Side 1 Fra programmet: er et nyt begreb, der med reformen implementeres i

Læs mere

Sådan indgår du en uddannelsesaftale

Sådan indgår du en uddannelsesaftale Sådan indgår du en uddannelsesaftale Undervisningsministeriet 2010 Sådan indgår du en uddannelsesaftale Tekstredaktion: Redaktion og produktion: Vibe Aarkrog, Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsfaglige

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering

De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe. Sags nr.: 030.78S.541. Udkast til grundfagsbilag til orientering De faglige udvalg Efteruddannelsesudvalgene Kopi til REU's reformfølgegruppe Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere