Lean og Legal Risk Management 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean og Legal Risk Management 1"

Transkript

1 NFT 4/2007 Lean og Legal Risk Management 1 af Marianne Edler von Eyben 2 og Jon Iversen 3 Marianne Edler von Eyben Risikostyring og procesoptimering er kommet på agendaen i forsikringsselskaberne. Mange juridiske afdelinger er derfor begyndt at arbejde systematisk med legal risk management, som beskrevet nedenfor. Men det er ikke blot i relation til risikostyring, at juridiske afdelinger kan hente inspiration fra de initiativer, der er igangsat i andre af virksomhedens afdelinger. Et andet styringsværktøj er Lean. Denne artikel indledes med en kort beskrivelse af legal risk management og Lean, hvorefter den forsøger at give et bud på, hvorledes en juridisk afdeling med fordel kan arbejde med Lean og de principper og værktøjer, der er knyttet hertil. Jon Iversen 1. Legal Risk Management Legal risk management spiller naturligvis en væsentlig rolle i relation til overholdelse af love og regler; men juridiske forhold er også af stor vigtighed i relation til de tre øvrige risikostyringsformer under paraplyen enterprise risk management jævnfør strukturen og rammerne udviklet af Pricewaterhouse- Coopers på vegne af den amerikanske organisation Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). 4 Denne såkaldte COSO-rapport sætter antagelig rammerne for debatten om enterprise risk management i de kommende år. Grafisk kan samspillet mellem legal risk management og de fire risikostyringsformer under enterprise risk management-modellen illustreres med figur 1. Legal risk management handler om at være på forkant med udviklingen og i videst muligt omfang forhindre, at juridiske problemer opstår, eller at juridiske muligheder overses. Juridisk afdeling/juridiske rådgivere undgår derved at skulle agere i rollen som brandslukker, når først problemerne har indfundet sig, eller at skulle ærgre sig over en forpasset mulighed. Det udgør også en risiko, hvis juridiske muligheder overses, som kunne have været værdiskabende for virksomheden. Marianne Edler von Eyben er ansat som seniorspecialist og projektleder i Kundeservicestaben i PFA Pension. Jon Iversen arbejder p.t. som General Counsel hos DSB. 364

2 Figur 1: Legal Risk Management grafisk Enterprise risk management Strategic risk management Operational risk management Financial risk management Compliance risk management Legal risk management Helt kort kan legal risk management defineres som: Identifikation, vurdering, håndtering, kontrol, overvågning og kommunikation af og om juridiske muligheder og risici. Et godt legal risk management-system sikrer sunde juridiske rutiner i virksomheden generelt, internt i juridisk afdeling, mellem juridisk afdeling og virksomhedens øvrige afdelinger, mellem juridisk afdeling og eksterne advokater, samt sikring af at disse rutiner løbende kontrolleres, evalueres, tilpasses og udbygges i takt med, at virksomheden, samfundet og lovgivningen udvikler sig. 5 Har virksomheden ikke implemteret et effektivt legal risk management-system, er der risiko for, at virksomheden mister eller går glip af muligheden for at skabe stakeholder value. I forbindelse med implementeringen af et legal risk management-system, er det naturligvis vigtigt, at juridisk afdeling anvender sit budget på den mest cost-effective måde og udnytter sine juristers kompetencer optimalt. Det er i denne sammenhæng, at Lean kan være til inspiration. 2. Lean 2.1 Introduktion Hvad er Lean? Et modeord eller en tankegang? In i dag, out i morgen? Det er forfatternes opfattelse, at Lean er kommet for at blive, og at Lean-principperne kan være til inspiration for juridiske afdelinger i såvel produktions- som servicevirksomheder. Lean identificeres ofte med Toyotas bilfabrikker, der har praktiseret Lean-tankegangen siden midten af forrige århundrede, hvor Toyotas produktionsdirektør hr. Ohno indledte arbejdet med det såkaldte Toyota Production System. Det er imidlertid ikke kun produktionsvirksomheder, der med fordel kan benytte Lean. Servicevirksomheder kan også have stort udbytte ved at anvende principperne. I Danmark bliver Lean i dag anvendt af blandt andet sundhedsvæsnet i Frederiksborg Amt og PFA Pension. Lean (mager) betyder trimmet til nye aktiviteter og udfordringer. Ved at skære spild væk i de enkelte arbejdsprocesser og sætte kunden i centrum for den værdiskabelse, som virksomheden har sat som mål for sin berettigelse, opnås det mest optimale resultat for både virksomhed og kunde. Ud over at det 365

3 naturligvis er økonomisk fordelagtigt for begge parter, hvis virksomheden forhøjer sin produktivitet, er det en juridisk sidegevinst, at virksomheden gennem Lean kommer til at kende sine processer bedre og dermed de juridiske risici, som virksomheden er eksponeret for. I relation til juridiske afdelinger, vil det være brugere af afdelingen, der er kunder, og det er med dette for øje, at juridiske afdelinger bør læse de følgende afsnit. 2.2 Lean s fem principper Lean bygger grundlæggende på følgende fem principper: 1. Value (hvad giver værdi for kunden) 2. Value Stream (værdistrømmen fra ide til slutprodukt) 3. Flow (få bevægelse i processen og undgå stop) 4. Pull (fremstil kun det, der er efterspurgt af kunden) 5. Perfection (produktion af det kunden ønsker, når han ønsker det, til en fornuftig pris og med et imum af spild) Tilsvarende principper kan med fordel være ledestjerner også for juridiske afdelinger. Identifikation af indsatsområder indenfor hvert af de fem principper kan ikke gennemføres en gang for alle, men vil være en rejse bestående af løbende forbedringer. Derfor taler Lean-praktikere også om Lean rejsen. 2.3 Spild Som nævnt handler Lean om at skære spild væk i de enkelte arbejdsprocesser. I relation til produktionsvirksomheder blev der oprindelig opregnet syv former for spild: 1. Transport 2. Lager 3. Bevægelse 4. Ventetid 5. Overproduktion 6. Overbearbejdelse 7. Fejl ved produkterne I servicevirksomheder kan spild relatere sig til: 1. Duplikering af data 2. Unødvendige bevægelser (eksempelvis at skulle gå flere gange ud til en printer for at kontrollere, at et dokument er korrekt udskrevet) 3. Uklar kommunikation 4. Ukorrekte lagre (eksempelvis i form af mangel på papir og kuverter til kundernes breve) 5. Manglende kundefokus 6. Fejl i serviceleverancen I begge virksomhedstyper ses også de mere bløde kilder til spild: 1. Fremstilling af forkerte produkter/serviceydelser, 2. Unødvendige systemer 3. Ressourcespild 4. Uudnyttede menneskelige ressourcer Hvor førstnævnte former for spild vil blive behandlet i de kommende afsnit af denne artikel, finder vi, at det er relevant i dette indledende afsnit kort at omtale de uudnyttede menneskelige ressourcer i relation til juridiske afdelinger. Da virksomhedsjurister ofte er nogle af virksomhedens bedre velbetalte ansatte, bør de ikke udføre arbejde, som ikke udnytter deres kompetencer optimalt. Sker dette alligevel, vil det med en engelsk betegnelse medføre opportunity costs omkostninger, der er en følge af, at juristen kunne have anvendt sin tid på noget mere værdiskabende. Af samme grund er antallet af såkaldte para-legals da også forøget kraftigt i de senere år, specielt i USA og Storbritannien. Para-legals assisterer juristerne med diverse tidskrævende opgaver, der ikke kræver indgående juridisk indsigt, hvorved tid frigives til, at juristernes fulde værdi kommer virksomheden til gode. Tilsvarende bør virksomhedsjurister benyttes til det, de er bedst til nemlig juridisk rådgivning. Desværre ses ofte, at virksom- 366

4 hedsjurister involveres i et utal af ikke-juridiske opgaver, der optager juristernes tid i større eller dre omfang, herunder udarbejdelse af standardbreve for ledelsen og behandling af rutineklagesager, som de berørte business units lige så godt kunne have behandlet selv. Det er naturligvis vanskeligt klart at definere, hvad der bør falde inden og udenfor juridisk afdelings arbejdsopgaver. I stedet kan en sondring foretages mellem værdifulde juridiske opgaver og sådanne opgaver, juristerne kan løse, men som har begrænset værdi. Med henblik på at optimere og effektivisere juridisk afdeling er det vigtigt, at lederen af juridisk afdeling har overblik over omfanget af begge type opgaver, hvorefter juristernes tid i videst muligt omfang allokeres til opgaver, der er af maksimal værdi for virksomheden og dermed virksomhedens kunder. Følgende spørgsmål kan være til inspiration: 6 1. Er virksomheden villig til at betale en ekstern advokat for at løse opgaven? Er dette langt fra tilfældet, taler det for, at virksomhedsjuristens tid kunne bruges bedre. 2. Kunne en ikke-jurist løse opgaven lige så godt? 3. Er de juridiske risici forbundet med opgaven ubetydelige eller usandsynlige? 4. Hvordan gør andre virksomheders juridiske afdelinger indenfor samme branche? Hvis de ikke benytter jurister til den pågældende opgave, er det sandsynligt, at juristens tid ikke bruges optimalt. Problemet er ofte størst i decentrale juridiske organisationer, hvor de enkelte jurister ikke refererer til en juridisk chef, men i stedet til en chef med ikke-juridisk uddannelse. Sidstnævnte har ofte en tendens til at tildele juristerne opgaver, der ikke udnytter deres juridiske kompetencer optimalt. Tilsvarende gælder, hvis en virksomhed har gennemgået en større afskedigelsesrunde, og der af den grund er mangel på intern arbejdskraft nogle gange sættes virksomhedsjuristerne herefter til at udføre dre værdifuldt arbejde, som for eksempel at varetage dokumenthåndtering. Og er en opgave først allokeret til en jurist, er det svært at slippe af med den igen. Endelig følger tildeling af uhensigtmæssige opgaver til jurister nogle gange gamle rutiner men hvor arbejdsprocesserne over tid er blevet standardiserede, hvorefter opgaverne ikke længere behøver at blive behandlet af en jurist. 2.4 Nyttige værktøjer For at komme i gang med Lean er det vigtigt at kende nogle af de værktøjer, som med fordel kan anvendes. Det er imidlertid vigtigt ikke at fokusere for meget på værktøjerne, uanset at de naturligvis kan de være anvendelige hver for sig. Det er nemlig af betydning at erindre, at Lean bør indføres end-to-end i en virksomhed for at have optimal effekt. Det nytter ikke at indføre en fantastisk Lean-løsning i et produktionsteam, hvis de informationer, som teamet indledningsvis har modtaget, er fejlbehæftede. I en sådan situation vil produktet/ydelsen uanset effektivitet i det Lean-indførende team stadig være fejlbehæftet, når den forlader teamet. Dette vil udgøre spild, hvilket er, hvad virksomheden med indførelse af Lean netop søger at eliere. Tilsvarende gælder, at virksomhedens legal risk management-system bør spille sammen med risikostyringen i resten af virksomheden. Et legal risk management-system bør derfor implementeres i overenstemmelse med virksomhedens risikoappetit, ligesom det er vigtigt, at jurdiske risici vurderes ud fra den samme målestok, som de andre risici virksomheden er eksponeret for, og at de samme termer benyttes konsistent. Arbejdet med Lean involverer brug af et betydeligt antal værktøjer. Ikke alle værktøjer nævnt nedenfor er oprindeligt Lean-værktøjer, men de kan alle med fordel benyttes i en Lean-sammenhæng. Det er ikke denne arti- 367

5 kels mål at opliste og beskrive dem alle, idet vi i stedet henviser til diverse bøger om Lean. 3 Følgende værktøjer kan imidlertid være anvendelige også med legal risk management for øje, hvorfor vi i tilknytning til hvert værktøj har beskrevet, hvorledes juridisk afdeling med fordel kan arbejde hermed Key Performance Indicators (KPI) Uden fastsatte mål er det umuligt at arbejde fornuftigt med Lean. Mål kan opsættes for alt. Det kan være medarbejdernes tilstedeværelse, deres arbejdsindsats, deres fejlprocenter, kundeklager med videre. Juridiske afdelinger bør naturligvis også sætte sig mål, i hvilken forbindelse det er nødvendigt at have et fornuftigt datagrundlag. Kun derved bliver det muligt at fastslå, hvor afdelingen er nu, og herefter sætte sig et mål for, hvor afdelingen ønsker at være for eksempel om et år. Hvis en virksomhed ønsker at honorere sine virksomhedsjurister med variabel løn i form af bonus eller lignende, bliver fastsættelse af konkrete mål for juridisk afdeling naturligvis af indlysende vigtighed. En af årsagerne til, at nogle virksomhedsjurister i sin tid forlod advokatbranchen til fordel for en virksomhed var måske, at de var grundigt trætte af tidsregistrering og fokuseringen på debiterbare timer. Det kommer derfor måske som en overraskelse for nogle virksomhedsjurister, at tidsregistrering i fremtiden formentlig også vil vinde indpas i virksomheders juridiske afdelinger, hvis de er over en vis størrelse. Dette er en helt naturlig følge af, at større juridiske afdelinger har adskillige jurister tilknyttet og anvender betydelige ressourcer, hvorfor ledelse og procesoptimering bliver af stadig større vigtighed. Det vil ikke være nødvendigt med detaljeret tidsregistrering, som det kendes fra advokatfirmaerne. For eksempel vil en ugentlig tidsregistrering af hver virksomhedsjurist ud fra en række relevante sondringer ofte være nok til at give lederen af juridisk afdeling et datagrundlag, som han vil kunne sætte som mål for afdelingen. Følgende sondringer kan eventuelt være til inspiration: 1. Generel versus specifik juridisk rådgivning hvor generel rådgivning er den form for juridisk rådgivning, som juridisk afdeling ofte selv vil være i stand til at yde virksomheden forudsat dens advokater ikke er overbebyrdede, mens specifik rådgivning er den form for rådgivning, som virksomheden sjældent har brug for i forbindelse med den daglige drift, og som juridisk afdeling derfor ofte ikke er fagligt kompetent til at yde. Grænsen kan løbende flyttes i takt med, at virksomheden udvikler sig. Således kan rådgivning om virksomhedsoverdragelser overføres fra kategorien specifik til generel juridisk rådgivning, hvis virksomheden beslutter sig for en aggressiv opkøbsstrategi og opretter en M&A faggruppe i sin juridiske afdeling til at bistå sig hermed. 2. Forebyggende versus defensiv juridisk rådgivning hvor forbyggende rådgivning relaterer sig til rådgivning, der forsøger at forhindre juridiske problemer i at opstå, mens defensiv rådgivning vedrører rådgivning på et tidspunkt, hvor de juridiske problemer allerede har materialiseret sig. 3. In-house versus ekstern juridisk rådgivning (fast advokat og ad hoc advokat) 4. Juridisk rådgivning fordelt geografisk og på juridiske enheder. Denne registrering sammen med for eksempel brugerundersøgelser vil gøre lederen af juridisk afdeling i stand til at sætte en række mål for juridisk afdeling. Det kan være: 1. Inden [DATO] skal virksomheden nedbringe omkostningerne til ekstern juridisk rådgivning med [**] procent gennem en udvidelse af juridisk afdeling og implementering af en række salærkon- 368

6 trolprocedurer i forhold til eksterne advokater. 2. Inden [DATO] skal virksomheden nedbringe omfanget af forsvarende juridisk rådgivning til [**] procent af de samlede omkostninger til juridisk rådgivning gennem en øget fokus på forebyggende juridisk rådgivning, herunder implementering af et legal risk management-system 3. Ved årets udgang skal juridisk afdeling opnå en vis score i en brugertilfredshedsundersøgelse. Ud over operationelle mål kan der også opstilles diverse rapporterings-, compliance- og værdisikringsmål for juridisk afdelings virke Kaizen løbende forbedringer Kaizen bygger på en grundholdning om, at det vi gør godt i dag, kan vi helt sikkert gøre bedre i morgen. Det baserer sig på den enkelte medarbejders ekspertviden om, hvordan arbejdsprocesser forløber og hænger indbyrdes sammen. Det er den enkelte medarbejder, som er idemageren bag en forbedring, hvilket skaber ansvar og motivation. Det betyder samtidig, at forankringen af forandringer også er nemmere for medarbejderen at acceptere, idet han/hun jo selv har været med til at få ændringen gennemført. I praksis kan Kaizen implementeres på mange måder. PFA Pension har valgt at holde et ugentligt stående møde af maksimalt 15 utters varighed. Her gennemgås opfyldelsesgraden af de KPI-mål, som er registreret for den forløbne uge. Nogle KPI-mål vil være i grønt (OK), mens andre vil være i rødt (ikke OK). De røde skal medarbejderne gøre noget ved inden næste uges møde, mens de grønne skal holdes under observation. Medarbejderne bør nemlig have den grundindstilling, at selv om et KPI-mål er nået, er det måske muligt at gøre det endnu bedre. De ugentlige møder bruges ikke til at finde løsninger. Det har den ansvarlige den kommende uge til, mens resten af teamet er forpligtet til at videregive viden, som kan hjælpe den ansvarlige. Et legal risk management-system bør naturligvis på samme måde forankres i organisationen, ligesom udviklingen i KPI er, som beskrevet ovenfor, løbende bør følges. Det kan for eksempel være ideer fra Kaizen-lignende møder, der medvirker til at få identificeret behovet for tilretninger og forbedringer i compliance-programmer, videnbanker, standardaftaler og manualer i indgåelse og ophør af vigtige kontrakter. Udvalgte jurister i juridisk afdeling vil typisk have ansvaret for at sikre den løbende opdatering af de enkelte dele af legal risk management-systemet De fem S er De fem S er står for: 1. Sort (ryd ud) 2. Set in order (sæt på plads) 3. Shine (hold det rent) 4. Standardize (udarbejd forretningsgange) 5. Sustain (fasthold selvdisciplinen) Ved at sætte orden og struktur på dagsordenen skabes overblik. Et rodet skrivebord, et ustruktureret arkiv, sager, som forsvinder, fordi de ikke har en præcis placering, er alle sammen steder, hvor der med enkle midler kan sættes ind. Ryd op i rodet. Placer genstandene, så de er nemme at komme til. Søg for, at den løbende oprydning finder sted og vis selvdiciplin i forsøget på at bevare overskueligheden. Derved er det muligt at undgå spild som beskrevet indledningsvis. Tænk bare på Krønikkens rationaliseringsekspert, som fik indført det skrå bord med dimser på Bella med henblik på at imere antallet af uhensigtsmæssige bevægelser for loddedamerne og gøre det lettere for den person, der havde til opgave at fylde bordet op med dimser, at identificere mangler. Gennem indførelse af struktur og standarder forsvinder irritationen over ikke at kunne finde papirer og bilag, ligesom virksomhedens ansatte ved, hvor de skal lede, og hvad de skal gøre i forskellige situationer. 369

7 Tilsvarende gør sig gældende for juridiske afdelinger. Ved at implementere for eksempel compliance-programmer og contractual og document risk management-programmer opnår virksomheden, at det juridiske arbejde bliver sat i system, at ansvar og opgaver er klart placerede, og at juridisk viden forankres i virksomheden. Derved bliver virksomheden dre ekspertafhængig og således dre sårbar, hvis en nøglemedarbejder i juridisk afdeling holder ferie, bliver syg eller finder et nyt job. Da den løbende opdatering af sådanne programmer kræver en vis grad af selvdiciplin blandt afdelingens jurister, er det vigtigt, at lederen af juridisk afdeling sætter arbejdet hermed på dagsordenen samt løbende følger og belønner juristernes indsats i relation hertil. Et område, hvor juridisk afdeling kan sætte ind med stor værdiskabende effekt for virksomheden, og hvor Lean kan være til inspiration, er virksomhedens kontrakter. Dem, der har prøvet at forhandle aftaler med forskellige personer kvinder overfor mænd, københavnere overfor jyder, danskere overfor sydeuropæere, østeuropæere, amerikanere, asiater eller afrikanere kan nikke genkendende til, hvor forskelligt forhandlingerne ofte forløber, og hvor forskelligt slutresultatet i nogle tilfælde kan blive. Diverse undersøgelser og tests på blandt andet internationale MBA-programmer viser tilsvarende resultater. Ved for eksempel at operere med en række fornuftige standardkontrakter og i en manual i aftaleindgåelse at strukturere kontraktforhandlinger på en hensigtsmæssig måde, vil virksomheden ofte kunne skabe grundlaget for en betydelig værdiskabelse. En manual i aftaleindgåelse vil ofte indeholde en beskrivelse af et normalt forhandlingsforløb, modpartens normale forhandlingsudgangspunkt samt virksomhedens forhandlingsudgangspunkt, alternative bestemmelser og fall-back-klausuler med tilhørende argumentation. Endvidere kan manualen med fordel indeholde en angivelse af en række forhandlingstips til brug i forskellige forhandlingssituationer. De fleste virksomheder har en række personer, som er gode til at forhandle og dermed optimere virksomhedens retsstilling. Nogle gange kan første udkast til en manual tage udgangspunkt i en række interviews med de pågældende personer, hvorved virksomheden sikrer sig, at mange års forhandlingserfaring forankres i virksomheden generelt og ikke blot findes i hovedet på enkelte personer. Endelig bør manualen naturligvis også indeholde retningslinier for, hvornår juridisk afdelings medvirken er anbefalet, og hvilke bestemmelser der under ingen omstændigheder må ændres eller godtages uden afdelingens forudgående godkendelse. Nedenfor er opregnet en række yderligere idéer til, hvordan juridisk afdeling kan trimme sin kontraktshåndteringsfunktion i overenstemmelse med Lean-principperne: 4 1. Benyt konsekvent de samme termer og definitioner i alle virksomhedens kontrakter, hvorved de ansatte bliver fortrolige hermed og i kontraktforhandlinger tør påtage sig ansvaret uden at involvere juridisk afdeling. 2. Brug af tjeklister for at sikre, at alle vigtige forhold i aftalen er reguleret og beskrevet på en fornuftig måde. 3. Fornuftig brug af para-legals, så juristernes tid anvendes optimalt og turnaround time i juridisk afdeling nedbringes i videst muligt omfang. 4. Brug af fornuftige tærskelværdier. Små ubetydelige kontrakter bør ikke runde juridisk afdeling og optage juristernes tid. 5. Lad business units være ansvarlige for, at kontrakter runder alle relevante personer i virksomheden med henblik på input og godkendelser på engelsk kaldet document sheparding i stedet for at juristerne bruger tid herpå. Eventuelt kan hver business unit udpege en contract coordinator. 370

8 6. Få kolleger til at kommitte sig til relativt hurtige turn-around times. 7. Etabler faggrupper med jurister såvel som ikke-jurister som medlemmer vedrørende de forskellige kontrakttyper og hold efter behov faglige møder for at sikre udviklingen i kontrakterne. 8. Uddan årligt relevante ansatte i forhandling og kontraktudarbejdelse og udarbejd FAQ. 9. Indgå eventuelt en aftale med et advokatfirma om at udlåne en advokat eller to i forbindelse med spidsbelastninger, hvis der for eksempel er sæsonudsving i flowet af kontrakter. Det afgørende er at være forudseende. 10. Lav oversigter Business Process Review der viser kontrakt-flowet endto-end. Dette kan være et værdifuldt redskab i.f.m. at strømline processerne (se i øvrigt afsnittet om flow charts nedenfor). 11. Overvej brug af elektroniske dokumenthåndteringsløsninger der findes i et utal af mere eller dre sofistikererede versioner. Under alle omstændigheder kan det ikke anbefales, at juristers tid forbruges med arkivering og anden simpel dokumenthåndtering fejlstolerance I Lean-sammenhæng betyder 0-fejlstolerance, at fejl ikke accepteres. Den pågældende medarbejder bør stoppe op med det samme og finde ud af, hvorfor fejlen er opstået og herefter gå så i gang med at rette den. Selv om rettelsen kan koste i tid, for eksempel fordi medarbejderne skal videreuddannes, vil tiden normalt være givet godt ud set fra kundernes synspunkt. De fleste kunder foretrækker en fejlfri leverance lidt senere, fremfor en fejlfyldt leverance til tiden. Ovennævnte bør naturligvis også være en ledetråd for juridiske afdelinger. Men på trods af rettidig omhu og indførelsen af kontroller og systemer, vil der alligevel fra tid til anden opstå fejl. I relation hertil er det vigtigt, at juridisk afdeling ser på de juridiske arbejdsprocesser i den sammenhæng de indgår. Jurister kan til tider have en tendens til i for høj grad at fokusere på juridiske forhold og ikke fokusere nok på praktikken og de forretningsmæssige realiteter. Det kan derfor ikke anbefales at gå efter den optimale juridiske løsning (og 0 fejl), hvis arbejdsprocessens værdi for kunden derved forsvinder for eksempel som følge af lange sagsbehandlingstider. I den forbindelse kan det være relevant at arbejde med en række sondringer for at holde skidt fra kanel. Nogle juridiske arbejdsprocesser er lovregulerede, mens andre processer blot har til hensigt at optimere virksomhedens retsstilling (nogle gange med betydelig værdiforøgelse til følge). Tilsvarende vedrører nogle arbejdsprocesser decideret juridisk arbejde, mens andre vedrører kontrol heraf. Gennem arbejdet med disse og andre sondringer kan virksomheden prioritere de juridiske arbejdsprocesser i forhold til hinanden og justere omfanget heraf op og ned, med henblik på altid at optimere værdien af slutproduktet for kunden Gemba Gemba handler om ikke at stole på tredjehåndsoplysninger, men i stedet at tale direkte med de involverede parter. Fejl og uhensigtsmæssige procedurer findes på alle arbejdspladser og kan umiddelbart identificeres i relation til medarbejdernes måde at gøre tingene på. Det er vigtigt at være til stede ude i de enkelte teams og iagttage, hvad der rent faktisk foregår i stedet for at sidde lukket inde i kontorer og mødelokaler og tro, at noget formentlig foregår på en bestemt måde. Tilsvarende bliver juridisk rådgivning mest værdiskabende, hvis juristerne i juridisk afdeling har et indgående kendskab til virksomhedens produkter/services og arbejdsprocesser. Det kan derfor ofte anbefales som en del af et 371

9 uddannelsesforløb at sende jurister ud i de business units, som de skal yde rådgivning til. Endvidere er en sidegevinst derved ofte, at kommunikationen mellem juridisk afdeling og de pågældende business units optimeres, ligesom folk kommer til både at kende hinanden og de processer, som måske kan eller bør optimeres juridisk Flow Charts For at lette identificeringen af spild anvender Lean en række forskellige flow charts, herunder blandt andet: 1. Spagetti-diagrammer 2. Value Stream Map 3. Swimlanes Brugen af flow charts kan medvirke til at identificere indsatsområder i relation til spild eller kritiske ansvarsskift og vil kunne være til inspiration også for juridiske afdelinger. Nedenfor vises to spagetti-diagrammer (figur 2) henholdsvis før og efter en forbedring. For en juridisk afdeling kunne situationen være, at den i stedet for at blive kontaktet en enkelt gang i forbindelse med en konkret aftaleindgåelse, unødigt bliver kontaktet to eller flere gange med dårlig udnyttelse af ressourcer og tidsspilde til følge. En manual i indgåelse af denne type aftaler kan medvirke til at fordske denne form for spild. Value Stream Map (figur 3) viser, hvor lang tid det tager at gennemføre de enkelte delprocesser i en generel arbejdsproces. For en juridisk afdeling kunne der være tale om visse rutineundersøgelser i forbindelse med indgåelse af ofte forekommende standardaftaler. Value Stream Map kan medvirke til at identificere spild i form af for høj gennemløbstid i forhold til, hvor længe juristen reelt arbejder med opgaven. Swimlane-figuren (figur 4) viser, hvilke ansvarskift der indgår i en konkret arbejdsproces. For juridiske afdelinger kan figuren for eksempel være til hjælp i forbindelse med vurderingen af eventuelle ansvarsskrift i visse compliance-procedurer. Samtidig kan figuren medvirke til at identificere processer, som med fordel kan slås sammen/elieres. Figur 2: Spagetti-diagram Arbejdsgang før Arbejdsgang nu 3. SAL 2. SAL Postfordeling Team Nytegninger Adm. opgaver 3. SAL 2. SAL Postfordeling Team Nytegninger Adm. opgaver 1. SAL Team DHS 1. SAL Team DHS s 372

10 Figur 3: Value Stream Map DEFINE MEASURE ANALYZE IMPROVE CONTROL Value Stream Map (Målinger på delprocesser af, = Værdiskabende aktivitet = Lagerpunkt = Aktivitet = Transport gennemløbdstid samt Værdiskabende/ ikke værdisk. At.) Postkvalificering Kundeservice PAS Policesager PAS Antagelse PAS Specialsager PAS Post sort. flyver Samles Antagelse Sag. og håndbragt håndbragt håndbragt ren/uren tastes Beh. Post beh. Kontrol + antagelses bilag Helbred svurderi ng Tilbud Fortsættes Forsikrede modtager policen Kundeservice PAS Policesager PAS Brev Connie hermansen Sagsbeh. Post beh. Accept el. ann. Kontrol + Sagsbehandling Acceptliste + print Kommentarer til VSM - policeopgaver (Urene) Kommentarer til VSM - policeopgaver (Urene) 15 aktiviteter, hvoraf 4 er værdiskabende for kunden. 15 aktiviteter, hvoraf 4 er værdiskabende for kunden. Der er 21 lagerpunkter. Der er 21 lagerpunkter. Der Der er er 9 9 transporter, transporter, hvoraf hvoraf 3 3 er er håndbårne. håndbårne. Klagesag - Udbetalingssag Figur 4: Swimlane-figur Postmodtagelse Klagetype Hvem skal have klagen? Direktion Direktionsklage Registrering og videresendelse Beslutning om udfald Klageafdeling Klageansvarlig Klagebehandling, dialog udbetaling og indstilling til direktion Skriver brev til kunde Udbetaling Svar til klageafdeling Kunden Brev fra kunde Svar til kunde 373

11 3. Konklusion Ovenstående gennemgang af Lean i sammenhæng med legal risk management viser, at juridiske afdelinger med fordel kan arbejde med Lean-principper og værktøjer i forbindelse med implementeringen og den løbende tilretning af et legal risk management-system. Lean kan blandt andet medvirke til at sikre forankringen af et legal risk managementsystem, fordi virksomhedens ansatte via egne Kaizen-forslag og de fundne løsninger motiveres til selv at tage ansvar for implementeringen og den løbende forbedring af systemet. Lean kan endvidere gøre det nemmere at identificere forskellige former for spild med henblik på få mest ud af juridisk afdelings budget, ligesom arbejdet med Lean vil medvirke til at juridisk afdeling sørger for for altid at sætte kunden (brugerne af afdelingen) i centrum. Endelig kan Lean medvirke til at sikre, at juridisk afdeling får en række engagerede og tilfredse jurister, fordi deres juridiske kompetencer anvendes optimalt til fordel for både juristerne og virksomheden. 9 Noter 1 En stor tak for værdifulde kommentarer og input fra Katrine Rohde, Senior Manager og Lean-ekspert i PricewaterhouseCoopers. For god ordens skyld bemærkes, at ansvaret for indholdet af denne artikel naturligvis alene er forfatternes. 2 Marianne Edler von Eyben er ansat som seniorspecialist og projektleder i Kundeservicestaben i PFA Pension. I tre år arbejdede hun som Leanspecialist. PFA Pension er den første private finansielle virksomhed, som med succes har indført Lean. Marianne er uddannet cand.jur. og har arbejdet som sådan både i PFA Pension, hvor hun har været med til at stifte juridisk afdeling, samt i retshjælpsafdelingerne i Codan og Hafnia. 3 Jon Iversen arbejder p.t. som General Counsel hos DSB og har tidligere arbejdet som Senior Manager hos PricewaterhouseCoopers og som Head of Legal, CEE & Asia i medicinalvirksomheden Actavis. Han er forfatter til adskillige bøger og artikler om Legal Risk Management og dermed relaterede emner. 4 Se hjemmesiden 5 En kortfattet beskrivelse af legal risk management findes i artiklen af Jon Iversen, Legal Risk Management, Revision & Regnskabsvæsen, november I øvrigt henvises til bogen af Jon Iversen, Legal Risk Management, Forlaget Thomson, november 2004, ISBN Cf. Rees W. Morrison, Trim the Fat From Your Law Department, Legal Times, 1. august Læs med fordel den danske oversættelse ved Jacob Austad og Bjarke Blöndal af John Bichenos bog Den nye Lean Værktøjskasse, udgivet af Lean Team Danmark, København 2004, ISBN Bogen kan bestilles på 8 Se også Jonathan P. Bellis, Improving the Contraction Function, 10. december 2003 og Rees W. Morrison, Drowning in contracts?, Legal Times, 21. november Dele af artiklen er tidligere bragt i Revision & Regnskabsvæsen 4/

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden

Digital Post - Fjernprint - Sikker mail. Erfaring fra Næstved Kommune. Lean metoden Erfaring fra Næstved Kommune Implementering med Lean metoden Helle Bonvang, Projektleder hebon@naestved.dk Lean i sig selv må ikke blive målet Lean er en metode til at opnå målet Outputmanagement system

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Strategidagen den 25. april 2008

Strategidagen den 25. april 2008 Lean Six Sigma Strategidagen den 25. april 2008 Annette Kjærgaard Annette.kjaergaard@teknologisk.dk Center for kvalitets- Center og for miljøledelse Produktion Kort introduktion til Lean Highland Park

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Hvor er Call Centrets serviceaftaler?

Hvor er Call Centrets serviceaftaler? Hvor er Call Centrets serviceaftaler? v. Ole Westergaard Westergaard CSM om Westergaard CSM Westergaard CSM er markedsledende rådgivere indenfor Customer Service Management (CSM). Vi udvikler kundeserviceorganisationer

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kom godt i gang med Lean

Kom godt i gang med Lean Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Kom godt i gang med Lean Manager Bo Nielsen Rambøll Management 8 trin til forandring 1 Etablering af en oplevelse

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3

QUARTERLY ANALYTICS 4 2014. contract management del 3 6 contract management del 3 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 3: Opbygning af Contract Management-funktion Contract Management kan være et centralt redskab i arbejdet med at nedbringe

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17

Kvalitetsledelse. Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 LEAN & Kvalitetsledelse Lasse Sall lqs@force.dk Tlf. 22 69 76 17 Lasse Sall, konsulent Fagområder: Miljø- og Kvalitetsledelse LEAN Ledelse Mine styrkeområder er: Helhedsorienterede løsninger Kunden i centrum

Læs mere

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april

Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd. Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Six Sigma effektivitet og arbejdsglæde hånd i hånd Arbejdsmiljø i tiden Årskonference 2012 17. 19. april Master Black Belt, Cand. Oecon. og MMD Ane S. Ry Storm Management A/S April 2012 Min opgave Effektivitet

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Projektopgave: Ændring af løndata

Projektopgave: Ændring af løndata Projektopgave: Ændring af løndata Af XXX Dato: XXX 1 Indledning: Jester laver arbejde for flere private og kommunale interessenter/virksomheder samt drifter eget lønsystem Joe samt sammen med Johnson A/S.

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere

Tillidsbaseret Lean. Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere Tillidsbaseret Lean Hvordan du med udgangspunkt i tillid på én gang kan skabe effektivitet, kundetilfredshed og motiverede medarbejdere 2014 Lean Akademiet & Living Lean - Danmark Hvordan du med udgangspunkt

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil

Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning. - vi efterlader altid et smil Lad os klare din Facility Service, så du kan bruge tiden på din kerneforretning Forenede - vi efterlader altid et smil Service SPAR 25% PÅ OMKOSTNINGERNE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED KVALITETEN Styrk jeres

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet

ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2. ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet ITIL I ODENSE KOMMUNE - VERSION 2 ITIL rejsen fra 2005 til 2014 ITIL og Lean ITIL set i et forandringsperspektiv ITIL vendt på hovedet HVEM ER VI Marlene Karmark Andersen HR chef Forretningsservice Marianne

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side

Nyhedsbrev. På vej mod en (næsten) printerfri Stab. Staben. og julefesten ramte Staben. Læs mere på næste side Nyhedsbrev Nr. 16 11. december 2014: Nyhedsbrev fra Stabens ledelse På vej mod en (næsten) printerfri Stab Læs mere på næste side Printerfri Stab Kursus i App Oprydning i Designer ESDH og julefesten ramte

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012)

Lønpolitik. (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Lønpolitik (intern forretningsgang, senest ændret i 2012) Passende aflønning For koncernens lønpolitik er visionen, at leder og medarbejder har en fælles forståelse og accept af rimeligheden i lønniveauet.

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012.

Velkommen. Gruppe SJ1. IADK - SJ1 19. september 2012. www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1. Tankerne bag. Lasse Ahm Consult. 19. september 2012. Velkommen Gruppe SJ1 Lasse Ahm Consult 19. september 2012 23:12 1 23:12 2 Tankerne bag At skabe relationer mellem auditorer At skabe øget værdi når vi auditorer Erfaringsudvekling på tværs af virksomheder

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX På vores onlinebaserede webinarer kan du få overblik over de mest effektive tillægsløsninger til Dynamics AX og se, hvordan du optimerer din virksomheds forretningsgange

Læs mere

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste

Det vigtigste først! Dette er måske den vigtigste bog der nogensinde er skrevet om agile vs. vandfald. Muligvis fordi det vel stadig er den eneste WTF? Thomas Schou-Moldt, Miracle A/S (siden 2008) Arkitekt, udvikler, teknisk projektleder, mv. Indtil videre afsonet lidt over 20 år i branchen, ingen udsigt til prøveløsladelse tsm@miracleas.dk, 5374

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed?

Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Risikostyring og interne kontroller oplysningskrav i EU s 4. og 7. direktiv Hvad betyder oplysningskravene for din virksomhed? Marts 2009 2009 PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers betegner det

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

360 Digital Styringsreol

360 Digital Styringsreol 360 Digital Styringsreol OPNÅ BEDRE STYRING, OPFØLGNING, OVERBLIK SAMT DOKUMENTATION AF ORGANISATIONENS PROCESSER Mange organisationer oplever et voksende pres for på samme tid at skulle levere højere

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere