Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser"

Transkript

1 Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser

2 Kommunikations- og inddragelsesmetoder til områdebaserede indsatser Rapporten er udgivet af: Socialministeriet Rapporten er udarbejdet af: Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB) Herudover har følgende bidraget med materiale: Studerende fra LFB 2006/07 Foto og layout: LFB Socialministeriet, 2007 Rapporten kan downloades fra:

3 Indhold Redegørelse for idekatalogets kontekst Læreanstalternes Fælles Byplankursus Inddragelse og Engagement Transformation af Haraldsgadekvarteret Idekatalogets opbygning Idekataloget Eksempler fra Haraldsgadekvarteret Afslutning Læreanstalternes Fælles Byplankursus 2006/07 s. 4 s. 5 s. 6 s. 7 s. 9 s. 12 s. 13 s. 32 s. 33 3

4 Redegørelse for idékatalogets kontekst I dette idékatalog præsenteres bud på forskellige kommunikationsformer, informations- og borgerinddragelsesmetoder til brug ved omdannelse af eksisterende bykvarterer. Formålet er at inspirere helhedsorienterede områdebaserede indsatser bredt i Danmark til at tænke i anderledes og kontroversielle processer for at kunne opnå en bredere flade af deltagende borgere i områdebaserede indsatser. Kataloget præsenterer generelle kommunikationsmetoder, opdelt tematisk efter inddragelsesgraden. Metoderne er udarbejdet af tværfaglige teams specifikt til områdefornyelsesindsatsen i Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro i København. I dette katalog er vægten lagt på det generelle element i metoderne for, at forskellige typer områdebaserede indsatser skal kunne lade sig inspirere heraf. Vi har dog valgt at supplere metoderne med eksempler på anvendelse i Haraldsgadekvarteret i København. Kataloget er blevet udarbejdet på baggrund af Læreanstalternes Fælles Byplankursus , som under temaet handlede om områdefornyelse i Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro, København. Kursisterne har i deres projektarbejde fokuseret særligt på kommunikationsaspekterne ved områdefornyelsesprojekter og inddragelsen heri. Resultatet er dette idékatalog, som er et produkt af et samarbejde mellem Socialministeriet, Københavns Kommune og LFB Læsevejledning: Venstre opslag er tilegnet idékatalogets generelle refleksioner og metoder, mens højre opslag er tilegnet metoderne i deres kontekst: Områdefornyelsen i Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro, København. 4

5 Læreanstalternes Fælles Byplankursus Læreanstalternes Fælles Byplankursus (LFB) er et tværfagligt kursus til overbygningsstuderende fra de højere læreanstalter i Hovedstadsområdet. På kurset får de studerende dels et kendskab til byplanlægningens historie, rammer og virkemidler, dels en indsigt i et aktuelt tema og en konkret lokalitet. Kurset henvender sig til overbygningsstuderende, der har interesse i byplanlægning, og som har lyst til at udvikle deres samarbejdsevner og evne til at producere tværfaglige projekter. Tværfagligheden giver LFB s studerende mulighed for at belyse lokale forhold fra mange forskellige sider og analysere både dybereliggende og mere generelle bymæssige problemstillinger samt konkretisere deres viden i lokalt forankrede løsningsforslag. LFB fejrede sit 50 års jubilæum efterår 2005 og har historisk set altid dannet ramme for uddannelsen af byplanlæggere fra mange forskellige discipliner. Et af kursets styrker er en tæt kontakt med planlæggerverdenen, ligesom projekternes konkrete karakter tvinger de studerende til at forholde sig aktivt til og arbejde indgående med aktuelle bymæssige problemstillinger og metoder. Emnet for LFB var helhedsorienteret områdefornyelse med fokus på det nye områdefornyelsesprojekt i Haraldsgadekvarteret, Ydre Nørrebro i København. Som del af kursets projektarbejde indsamlede, udviklede og formidlede kursisterne kommunikationsmetoder, der kan bruges ved opstart af områdebaserede indsatser. Det er denne del af kursisternes arbejde fra LFB , der er taget med i dette idékatalog. Kursisternes samlede tværfaglige planforslag og strategier i sammenhæng med kommunikationsmetoderne kan ses her: Rapporter LFB : Gruppe 1: Et Bevægelsesrum Gruppe 2: Techné - Fremtidens Kulturhus Gruppe 3: The Missing Link Gruppe 4: Den Urbane B-plan Gruppe 5: Haraldsgadekvarterets skjulte potentialer Gruppe 6: Liv i Trekanten Yderligere information om LFB kan findes på 5

6 Inddragelse og engagement Kommuner, der får statslig støtte til at gennemføre områdefornyelse, skal inddrage borgerne i udviklingen af området. Almindelig praksis ved opstart af områdefornyelse og projekter herunder er, at der indkaldes til et borgermøde, som borgerne i kvarteret almindeligvis informeres om gennem postomdelt invitation til mødet, gennem boligforeningerne i kvarteret og gennem lokalpressen. Der er typisk alt mellem 50 og 250 borgere, der møder op til sådanne møder, hvilket bl.a. er afhængigt af, hvor meget der er gjort ud af informationen om mødet. Hvordan inddrages størstedelen af de forskellige borgere, vi har i Danmark i byplanlægningen? Den udfordring står ikke bare områdefornyelsen over for men de allerfleste dele af planlægningen i dag. Metoderne i dette katalog afspejler mange af de udfordringer, som bør tackles i kommunikationen med og inddragelsen af kvarterets borgere Særligt når det gælder den områdebaserede fornyelse af eksisterende byområder, bliver kommunikationen med borgerne helt central. Borgerne i området skal nemlig være med til at udvikle ideerne bag og skrive selve byfornyelsesprogrammet. Heri ligger et af de væsentligste og mest særegne træk ved områdefornyelsen; empowerment idealet om, at borgerne skal lære at påvirke og forme deres eget område gennem lokale, demokratiske processer. Og i kraft af denne forankring i planlægningens demokratiske potentiale er områdefornyelsesidealerne egentlig meget ambitiøse omkring inddragelsesfladen - jo flere der er med og sætter aftryk på deres lokalområde, jo bedre! Og dermed bliver næste spørgsmål næsten retorisk: hvor mange forskellige borgere - og brugere - fra det givne område er faktisk med i processerne og udformningen af planerne? Det er en kendt sag, at mange aktive under områdebaserede indsatser er tordenskjolds soldater og lokale ildsjæle - borgere der er aktive fra boligforeningerne og i andre af områdets foreninger og organisationer i forvejen. Disse mennesker yder en kolossal indsats, som ikke kan undervurderes - men hvordan kan vi få flere af områdes borgere og brugere med i de lokale planprocesser? Børnefamilier, erhvervsaktive, unge og indvandrere for at nævne nogle af de grupper, som er svære at få engageret. Metoderne i kataloget leverer ikke et endeliggyldigt svar herpå, og engagement må altid betragtes kontekstafhængigt. Kataloget leverer idéer til, hvordan netværksdannelse og andre typer kommunikation kan bruges som supplement til områdefornyelsens mere klassiske informations- og inddragelsesformer. 6

7 Transformation af Haraldsgadekvarteret Haraldsgadekvarteret ligger på Ydre Nørrebro i Københavns Kommune og er et af Københavns første større samlede industrikvarterer. Området er geografisk klart afgrænset af tre store veje; Tagensvej, Lersø Parkallé og Jagtvej, som alle er brede og stærkt trafikerede gader. Desuden afgrænses området mod nordøst af et jernbaneterræn, som afskærer områdets forbindelse til Lersø Parken på den anden side. Indtil 1900, da Tagensvej blev forlænget ind over Fælleden til Nørre Allé, var området så godt som ubebygget, bortset fra enkelte virksomheder og småhuse langs Tagensvej. Herefter blev området hurtigt taget i anvendelse til industri- og værkstedsformål og i mindre omfang til arbejderboliger. Vejene blev udlagt med særlig stor bredde pga. industrien. Senere er bl.a. flere karrebebyggelser og store almene boligblokke kommet til. Området består i dag primært af ældre bolig- og industribebyggelse, et område med 2-etages byggeforeningshuse, tre ældre almene bebyggelser og to større af nyere dato samt spredt småerhverv, et par universitetsbygninger, større kontorerhverv, kreative erhverv og produktionsselskaber. Kvarteret er i dag præget af en nærmest total mangel på byfunktioner, der mangler detailhandelsmuligheder, og der er få fælles faciliteter. Denne situation forværres af, at området også socialt set rummer store problemer. Der er høj arbejdsløshed blandt de ca beboere, hvoraf ca. 38 % er indvandrere og efterkommere heraf, og der er mange børn og unge i området. Samlet set er Haraldsgadekvarteret karakteriseret af både store problemer af erhvervsmæssig, integrationsmæssig og særlig fysisk karakter. Trods den veldefinerede ydre afgræsning fremstår området internt som fragmenteret og splittet op i både fysiske og sociale enklaver. Arkitektonisk set mangler området sammenhæng og æstetik, og når man færdes i området, fremstår både gaderum og byrum meget nedslidte og tomme. Desuden betyder de store, trafikerede veje, at områdets børn har svært ved at bruge de faciliteter der måtte være uden for området. Blandt andet skal Jagtvej krydses for at besøge Fælledparken, og Tagensvej skal passeres for at kunne låne bøger på Nørrebros bibliotek. Haraldsgadekvarteret er dog også præget af mange potentialer. Der er mange kreative erhverv i området, som i dag lukker sig meget om sig selv, men som formentlig vil kunne bruges som dynamo til at forandre områdets karakter. Disse erhverv forskanser sig i dag bag hegn og videokameraer, da de bl.a. har været udsat for megen hærværk fra områdets unge. Men de kreative erhverv har også organiseret sig i større arbejdsfællesskaber fysisk set, fx i Vermundsgade 40, 7

8 hvor et tidligere industriområde er omdannet til lokaler for kreative erhverv. Flere af LFB-projekterne har derfor arbejdet med, hvordan både kvarteret og erhvervene kan drage nytte af hinanden ved at åbne mere op og igangsætte initiativer på tværs af de forskellige grupperinger i kvarteret, i håb om at en gensidig ejerskabsfølelse kan udvikles. Desuden er områdets fragmenterede karakter ikke kun et problem, da det samtidig åbner for mange forskellige fysiske udviklingsmuligheder. Fra at virke som et relativt funktionstømt og diffust område kan kvarteret forhåbentligt omdannes til at være et spændende, dynamisk og mangfoldigt byområde tæt ved Københavns centrum. De brede veje og tomme områder kan med fordel udvikles til aktivitetsfyldte og spændende pladser og bevægelsesrum til gavn for alle kvarterets beboere og brugere. Med den kommende metro city ring bliver der formentlig ligeledes placeret en metrostation i området, tæt ved Haraldsgade, som er kvarterets navlestreng, så at sige. Selvom dette først sker i 2017 vil det sammen med udvidelse af Center for Videregående Uddannelser skabe meget mere bevægelse igennem området. Dette bør ligeledes udnyttes til kvarterets fordel, så det ikke blot bliver et gennemgangsområde, men et sted hvor også besøgende har lyst til at opholde sig fra tid til anden. 8

9 I dette idékatalog vil følgende tre emner blive gennemgået: Formidling af viden Medbestemmelse Selvbestemmelse Idekatalogets opbygning Titlerne svarer til forskellige grader af indflydelse for den enkelte borger - fra formidling af viden fx om opstart af en områdefornyelsesproces til selvbestemmelse over fx en beboerstyret café. Hvert emne vil indeholde flere forskellige idéer til, hvordan kommunikationen mellem borgere, brugere, aktører og kommunen kan udvikles. På højre opslag vil de generelle forhold være beskrevet, mens venstre spalte vil illustrere ideen med udgangspunkt i eksempler fra Haraldsgadekvarteret. Hver metode vil blive beskrevet og bearbejdet ud fra følgende kategorier: Formål Målgruppe Form Vurdering: styrker og svagheder 9

10 10

11 11

12 Idékataloget Formidling af viden Offentlige tavler Form: I området hænges tavler op, hvor områdets brugere og beboere kan skrive deres kommentarer om kvarteret eller områdefornyelsen. Opslagstavlerne kan være enten tomme eller med et spørgsmål. Alle kan anonymt og på alle tider af døgnet give deres meninger til kende på tavlerne. For at få folk til at skrive på tavlerne kan man skrive spørgsmål, som beboerne kan besvare, og for at tydeliggøre rammerne for kommunikationen kan man anvende specialfabrikerede opslagstavler. Et eksempel på opslagstavler kan være talebobler. Formen taleboble er nem at forstå og formidler visuelt, at der ønskes et udsagn. Taleboblerne kan målrettes efter målgrupper, eksempelvis ved at opsætte dem ved skoler og fritidsinstitutioner. Eller de kan opsættes det sted, man ønsker at skabe opmærksomhed omkring. Taleboblerne kan også bruges til at skabe dialoger, hvilket gøres ved at opsætte talebobler med et spørgsmål og ved siden af opsætte tomme talebobler med plads til svar. Formål: Der kan være flere formål med brugen af offentlige opslagstavler: at skabe opmærksomhed omkring, hvad der er i gang i området eller indhente viden om området. Formålet kan også være at skabe et blankt lærred, hvor alle områdets beboere kan give deres mening til kende anonymt. Målgruppen: Hele kvarterets beboere og brugere. Afhængigt af placeringen i området eller ved at stille specifikke spørgsmål på opslagtavlen kan man dog henvende sig til definerede målgrupper som eksempelvis børn. Styrker: Inddrager beboere og brugere Rammer bredt Skaber opmærksomhed Svagheder: Manglende reaktioner Manglende detaljering i udsagn Platte kommentarer 12

13 Eksempler fra Haraldsgadekvarteret Formidling af viden Talebobler Billede hentet fra: htm I Haraldsgadekvarteret vil man kunne ophænge talebobler der, hvor kvarterets unge hænger ud for på en anderledes måde at få de unge i tale, fx ved skolen eller på Haraldsgade. De unge kan skrive kommentarer, meninger og ønsker i taleboblerne. 13

14 Yellow Arrows Form: Store gule pile, Yellow Arrows, sættes op i området. Pilene skal opsættes steder, hvor man gerne vil skabe opmærksomhed. Hver Yellow Arrow har sin egen unikke kode. Denne kode kan man via sms sende til et givet telefonnummer, og man vil så modtage en sms, der fortæller om, hvorfor pilen er sat op. Der kan eksempelvis stå Her kan der være en fodboldbane eller Dette er en historisk bygning. De opsatte pile kan understøttes af en husstandsomdelt brochure, der fortæller om, hvad pilene er, og hvorfor de er blevet sat op. Brochuren bør være både på dansk og på de andre sprog, der måtte være repræsenteret i området, særligt hvis der er en stor koncentration af forskellige etniske grupper. Der bør gå fx 14 dage mellem pilene sættes op, og brochuren sendes ud, så der er tid til at undre sig over pilene. Ligesom der kan opstilles Yellow Arrows, der udpeger dele af et område, kan beboerne selv udpege områder. Dette gøres ved at få et officielt Yellow Arrow klistermærke, der har sin egen sms-kode, som man kan sætte op, hvor man ønsker det. Der kan fx skrives en sms-tekst om, hvorfor det udvalgte sted er godt eller dårligt. Eller hvis man har en god historie, man gerne vil fortælle, fx Her fik jeg mit første kys. Denne tekst kan andre personer modtage på deres egen mobiltelefon ved at sende en sms med pilens sms-kode til et på pilen angivet telefonnummer. Se for mere information om Yellow Arrows. Formål: At skabe opmærksomhed om udvalgte steder i området og at få beboere og brugeres kommentarer om området. Målgruppe: Alle der har deres gang i kvarteret, men især unge og mobiltelefonbrugere. Styrker: Opmærksomhed i området Nemt at forstå Enkelt tiltag Udpegning af særlige steder. Svagheder: Udpeger primært fysiske tiltag og potentialer - ikke sociale Manglende engagement/nysgerrighed 14

15 Yellow Arrows I Haraldsgadekvarteret kan man ophænge Yellow Arrows, hvor der er udpeget potentialer for pladsdannelser fx på hjørnet af Rådmandsgade og Titangade i nærheden af udvidelsen af Center for Videregående Uddannelser eller på hjørnet af Haraldsgade og Tagensvej, hvor en af stationerne på den kommende metro city ring skal etableres. 15

16 Flyers Form: Flyers kan være fx en enkeltbladet tryksag i postkortstørrelse, der grafisk og tekstuelt viderebringer et budskab. Formål: At skabe opmærksomhed om områdefornyelse eller enkelte tiltag indenfor områdefornyelsen. Målgruppen: Afhænger af hvor de uddeles. Kan spænde fra alle (hvis de hustandsomdelt, omdeling i butikker, på gaden) til en bestemt målgruppe (eks. hvis de uddeles på skoler og fritidsordninger), men primært unge, der er vant til at orientere sig vha. flyers. Styrker: Henvender sig til alle Enkel formidling Reklameværdi Svagheder: Envejskommunikation Manglende opmærksomhed Podcasts i forbindelse med hjemmeside Form: En podcast er en lydfil, der kan downloades fra områdefornyelsens hjemmeside til en mp3-afspiller eller computer. En podcast kan handle om alt, eksempelvis kan man fortælle historier fra området eller have interviews med politikere eller borgere. Områdefornyelsen lægger podcasts på deres hjemmeside, som alle interesserede kan downloade. Podcasts kan produceres af områdefornyelsen eller i samarbejde med lokal radio, skole eller lignende. For eksempler på podcasts se Formål: Præsenterer områdefornyelsen, kvarteret og dets beboere. Målgruppe: Henvender sig til folk, der er hjemmevante med IT og til daglig benytter sig af internettets muligheder. Styrker: Udvider kendskabet til områdefornyelse Inddrager nye målgrupper Fortæller om kvarteret Mulighed for stor synlighed ved samarbejder med ex. skoler Svagheder: Inddrager kun internetbrugere Det virtuelle kvarter, spil i forbindelse med hjemmeside Form: Det virtuelle kvarter er et computerspil, man kan spille på områdefornyelsens hjemmeside. Man genskaber området virtuelt og giver brugerne mulighed for at have deres egen figur, der kan bevæge sig rundt i kvarteret og tale med dem, de møder på deres vej. Der skal være mulighed for, at hver spiller kan have sin egen pose penge, som der kan shoppes områdefornyelsesprojekter for, fx bedre pladser måske i samarbejde med andre. Derudover skal det være muligt at kommentere på hinandens byrum. 16

17 Flyers Billede af flyer med tekst: Streetbasket turnering onsdag kl. 16 i Kulturhuset Techné i Vermundsgade STREETBASKET TURNERING FREDAG FRA TILMELDING IKKE NØDVENDIGT! ARRANGERES AF GAM3 Podcasts og det virtuelle kvarter Et eksempel på en podcast i Haraldsgadekvarteret er en guidet tur i området indtalt af en kvarterets unge. Første trin for brugeren er at downloade podcasten fra Haraldsgadekvarterets hjemmeside til sin mp3-afspiller og derefter bevæge sig derhen, hvor den guidede tur begynder. Det kan være fra kulturhuset Tingluti. Her tænder man sin mp3afspiller, og den guidede tur starter. Turen kan handle om, hvor en ung hænger ud i kvarteret, og hvordan han bruger sit lokalområde. Når turen er færdig, har man fået et nyt kendskab til Haraldsgadekvarteret - evt. fra en anden beboergruppe i området. Et lille eksempel fra en guidet tur, hvor Mohammed på 14 fortæller: Her ved Tingluti hænger vi ud i weekenden, men mest om sommeren. Det er for koldt om vinteren. Det er et godt sted at hænge ud, fordi her er en kant og en trappe at sidde på. Der er ikke så mange steder, man kan lave noget i kvarteret, så vi bruger meget tid på at sidde her og kigge på dem, der går forbi især hvis det er piger... gå til højre til Fafnersgade og op til Haraldsgade. Kan du se hjørnet af Haraldgade og Valkyriegade? Der ligger et pizzaria, der køber vi nogle gange pizza nummer 30 er god, og så sidder vi og hænger ud og spiser pizza. Nogen gange bliver min mor sur, hvis hun ser, at jeg spiser pizza - for så tror hun, jeg bliver for mæt til at spise aftensmad. Det gør jeg også nogle gange. Hun kan se mig fra vores køkkenvindue - vi bor i det røde hus med altanerne på højre side af gaden. Fortsæt 17

18 For mere information se evt. Formål: At skabe opmærksomhed om kvarteret på internettet samt at udvikle forslag til nye byrum i forbindelse med udviklingen af et virtuelt kvarter på nettet. Målgruppe: Henvender sig til folk, der er hjemmevante med IT og til daglig benytter sig af internettets muligheder. Styrker: Inddrager IT-brugere Svagheder: Kræver mange deltagere før det bliver rigtig sjovt Kræver brugere, der kender til IT Omstændigt Kræver stort engagement hos brugeren. Events Form: Events kan være en festival med musik, konkurrencer, streetbasket-turnering, dans osv. Events kan være en tilbagevendende begivenhed år efter år og kan fungere samlende for kvarterets beboere. Formål: At kickstarte projekter og skabe opmærksomhed om, at der skal ske noget i området samt at samle borgerne om en fælles begivenhed. Events kan både bruges i forbindelse med opstart af områdefornyelsen og ved opstart af nye projekter. Målgruppe: Borgerne og brugere i området. Styrker: Samler borgere og brugere Skaber et fælles udgangspunkt Visuel opstart af projekt Svagheder: Risiko for lav deltagelse Manglende interesse Tivolisering Midlertidig omdannelse af byrum (MOB) Form: MOB kan have mange former: Et eksempel kan være at afspærre et vejareal og omdanne området til en midlertidig plads eller sportsbane. Etableringen af et midlertidigt byrum kan gøres gennem afspærring, belysning, udsmykning, beplantning, belægning eller gennem gademøbler. Ved at ændre på infrastrukturen og møbleringen i et område kan man skabe et udgangspunkt for en senere debat om området og dets muligheder. Formål: At skabe debat, interesse og opmærksomhed inden opstart af den egentlige områdefornyelse og ved opstart af fysiske projekter. Målgruppe: Alle brugere og beboere i kvarteret. 18

19 ud af Haraldsgade og drej til venstre op ad Vermundsgade. Gaden ser rigtig kedelig ud - og det er den også. Det kunne være fedt med lidt mere for os herude måske et boldbur. Jeg kan godt lide at bo her, jeg har en masse gode venner og sådan. Men jeg ønsker mig rigtig meget et sted at hænge ud og spille bold. Det virtuelle kvarter i Haraldsgadekvarteret kan være et 3D kort over kvarteret. Man kan designe sin egen figur, der kan bevæge sig rundt i 3D kortet. Man kan måske vælge at have en bestemt adresse fx i Valkyriegade nr. 2 eller på basketbanen. Hver spiller kan have sin egen postkasse, som andre spillere kan lægge beskeder i. Det kan være Hvor er du mest, når du spiller? eller Er det dig, der har lavet græs i Titangade i stedet for asfalt? Det ser flot ud! Spillet kan introduceres på områdefornyelsens hjemmeside. Midlertidig omdannelse af byrum (MOB) En MOB i Haraldsgadekvarteret kan være med halmballer at afspærre den nordlige del af Vermundsgade for gennemkørende biltrafik. Området skal være en midlertidig aktivitetszone, der udover markeringen med halmballerne markeres med farvet asfalt. Zonen skal kunne anvendes til leg og boldspil. Imens MOB en står på, skal trafikken omdirigeres til de andre nærliggende gader. 19

20 Styrker: Mulighederne i områdefornyelsen og de kommende projekter gøres konkret Interesse og debat Fælles udgangspunkt for ændringer af området Svagheder: Udelukkende fokuseret på fysiske tiltag Manglende sociale tiltag Styrende for opfattelsen af hvilke fysiske ændringer, der kan foretages Klistermærker, reaktioner på MOB Form: I forbindelse med MOB er skal der uddeles klistermærker. De kan udleveres i en informationsvogn. Klistermærkerne forestiller en hånd med en tommelfinger. Klistermærkerne kan placeres ved MOB er enten med tommelfingeren op ad eller ned ad. Ved at sætte tommelfingeren op ad tilkendegiver man, at man synes omdannelsen af byrummet er godt, ved at vende den nedad det modsatte. Formål: At få reaktioner på den midlertidige omdannelse af byrum og skaber forestillinger om nye byrum hos borgerne. Målgruppe: Alle brugere af MOB er. Styrker: Umiddelbar reaktioner på MOB en Visuel tilkendegivelse Mulighed for at høre borgernes mening uforpligtende Svagheder: Manglende konkret kritik Uforpligtende Manglende seriøsitet 20

21 Et andet eksempel er at udvide et eksisterende grønt område ved at rulle græs ud og dermed forstørre det grønne areal, fx et sted langs Haraldsgade. Der opstilles blomsterkummer og stole samt ophænges kulørte lamper, alt dette vil være med til at skabe en ny type byrum og igangsætte tanker om, hvordan et byrum kan se ud og hvilke funktioner, der kan være i det. Imens MOB en står på, skal fx parkeringspladserne midlertidigt fjernes og evt. genetableres i et andet gaderum. Klistermærker, reaktioner på MOB 21

22 Informationsvogne og tilkendegivelsesbokse Form: Informationsvognene er på størrelse med en skurvogn eller pølsevogn. Der er 2 typer af informationsvogne; bemandede og ubemandede. Informationsvognene kan være det centrale punkt i områdefornyelsens første fase. I den bemandede informationsvogn skal sidde en medarbejder fra områdefornyelsen og være til rådighed for områdets brugere og beboere og bl.a. svare på spørgsmål, informere om områdefornyelsen og derudover skal informationsmateriale, spørgeskemaer osv. være tilgængeligt i informationsvognen. En ubemandet informationsvogn skal være udstyret med informationstavler, hvor man kan indhente oplysninger om områdefornyelsen. Derudover skal der i forbindelse med informationsvognen være en tilkendegivelsesboks; en boks med et opstillet videokamera, hvor borgerne kan filme sig selv og give deres tanker om områdefornyelsen til kende. For at sætte gang i overvejelser omkring områdefornyelsen, kan der hver dag opslås et nyt spørgsmål om områdefornyelsen, som man kan besvare i tilkendegivelsesboksen. Formål: Et mobilt fysisk mødepunkt og en informationskilde. Målgruppe: Målgruppen for informationsvognene er i udgangspunkt alle beboere og brugere i området, dog kan man indsnævre målgruppe blandt andet gennem informationsvognens design og placering. Styrker: Tilgængelig for alle Synlighed, anonymitet Rig mulighed for at komme til orde Ro til at give meninger til kende Svagheder: Manglende interesse og opmærksomhed Primitiv dialogform Kan være tidskrævende for brugeren Hærværk Events i forbindelse med informationsvognene Form: Events skal være uformelle aktiviteter, på tidspunkter hvor målgruppen har mulighed for at deltage, eksempelvis lørdag formiddag, hvor en stor del af et områdes borgere og brugere har fri. Formål: At skabe aktivitet og opmærksomhed i forbindelse med informationsvognene. Målgruppe: Som udgangspunkt alle borgere og brugere, men det kan styres vha. aktiviteterne. Styrker: Kan samle mange borgere Appellerer bredt Skaber opmærksomhed Svagheder: Manglende interesse 22

23 Informationsvogne Pølsevognen er et redskab til indsamling af reaktioner på MOB er i Haraldsgadekvarteret. Pølsevognen er placeret på en central plads i området for at skabe et centrum i områdefornyelsen. Det kan eksempelvis være i krydset mellem Vermundsgade og Haraldsgade. Satelitten er særlig beregnet til børn og unge. Den er designet til at ligne et rumfartøj og er i markante farver, så den tiltrækker sig opmærksomhed. Satellittens væsentligste indhold er en tilkendegivelsesboks, som skal være nem at betjene. I satellitten stilles spørgsmål, når man sætter sig ind i tilkendegivelsesboksen. Satellitten skal være mobil og flytte sig rundt i kvarteret afhængigt af, hvor der er projekter for børn og unge. Og Satelitten kan være base for events for børn og unge. Det kan være streetbasket, samba, dans og en dj, der spiller dansemusik eller lignende. Events kan handle om, hvordan man kan bevæge sig og bruge byrummet sjovt og anderledes. De skal arrangeres i weekenden for, at så mange som muligt kan deltage. 23

24 Medbestemmelse Borgermøde-fest Form: Borgermøde-festen er et alternativ til det traditionelle opstartende borgermøde, hvor styregruppen nedsættes. Det væsentligste ved mødet er at få valgt styregruppe, og derudover kan der være forskellige debatter, fx på baggrund af tiltag, der har været i kvarteret op til borgermødet som en midlertidig omdannelse af byrum. For at nå ud til så mange mennesker i området som muligt, afholdes borgermøde-festen en lørdag eftermiddag, hvor de fleste har fri. I løbet af borgermøde-festdagen skal der være tiltag og aktiviteter, der lokker folk til, det kan være musik, madboder, shows, konkurrencer og børneaktiviteter samt selve valget af styregruppen. Formål: At inddrage så mange beboerne i området som muligt og gøre dem medbestemmende til valg af styregruppe. Målgruppe: Alle beboere i området. Styrker: Inddrager flere end traditionelle borgermøder Samler borgerne om en positiv begivenhed Svagheder: Tivolisering Manglende deltagelse Workshop for to forskellige målgrupper Form: På et møde bedes alle deltagere brainstorme i forhold til en konkret situation eller produkt. De deltagende opdeles i grupper. Til hver gruppe tilknyttes en ordstyrer og en tegner. Ordstyreren guider gennem processen ved hjælp af enkelte redskaber, for eksempel en talesten, der gives til den, der har ordet. Tegneren sætter billede på gruppens proces og resultat. Efter den første fase skal forslagene reduceres til otte idéforslag. Derefter skal de otte forslag minimeres til fire forslag. De fire forslag skal indskrænkes til to, og i sidste fase skal gruppen blive enige om et enkelt forslag. Denne form for workshop er inspireret af Toolkit. Se eksempelvis Action research Toolkit II: The Scenario Workshop in: Navigating Innovations, vol 1: Enterprises and Cooperation Networks for Regional Development (ISBN: ) (ISBN: ), p.: , 2003, 2003, India Research Press Formål: At deltagerne på workshoppen genererer nye ideer gennem forskellige brainstorm og prioriteringsfaser. Målgruppe: To udvalgte målgrupper. Styrker: Samarbejde Nytænkning Aktiverer målgrupper Svagheder: Manglende forståelse for hinanden Manglende brugbare ideer 24

25 Medbestemmelse Borgermøde-fest Borgermøde-festen i Haraldsgadekvarteret har et dobbelt formål, idet den skal både være reklame for områdefornyelsens igangsættelse og være udgangspunkt for et repræsentativt valg. Den skal holdes på en central plads i kvarteret, der skal være events i løbet af dagen, og dagen skal afsluttes med valg af styregruppe. Det kan være opvisning med folkedansere fra kulturhuset Tingluti i Valhalsgade, koncert med eleverne fra områdets skoler og madboder, hvor kvarterets mange forskellige etniske gruppers mad kan prøves. 25

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 3 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde

TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde TEMA 1 Unge og frivilligt arbejde Vækstmiljøer ex ungdomshuset Arvefølge I første omgang uforpligtende Begrænse opgaver Ind med modermælken Henvende sig til ungdomsinstitutionerne og sælge varen Skolerne

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt

VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020. VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt VIDENSBYDEL NØRRE CAMPUS KØBENHAVN UDVIKLINGSPLAN 2011 2020 VIDEN ER I BYEN for At SKABE VæKSt HARALDSGADEKVARTERET Jagtvej UNIVERSITETS- PARKEN Nørre Allé FÆLLEDPARKEN Det Farmaceutiske Fakultet Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen!

Kære Byrådsmedlem! Med venlig hilsen Forældre og kommende forældre til elever på Rundhøjskolen! Kære Byrådsmedlem! Vi er borgere i Højbjergområdet, og vi er vælgere i Århus. Rundhøjskolen er Folkets skole, som vi bakker op. Men vi bakker ikke op om en hvilken som helst Folkeskole. Vi ønsker en ambitiøs

Læs mere

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj

Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj Byrum og beboerhuse Gellerup og Toveshøj april 2013 Byrum e Inddragelsesproces, programmering og konkurrenceforløb Inddragelsesproces og programmering Indledning På de følgende sider kan du læse om de

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim

Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Navn: Brian Hansen Westerheim Første statusrapport for beslutninger om områdefornyelser i hhv. nedslidte byområder i større og mindre byer samt nyere boligområder med sociale problemer Denne første statusrapport, som kommunerne skal

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand

Online designguide. det danske uddannelsesbrand STUDY IN DENMARK. Page 01. Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand Online designguide det danske uddannelsesbrand Velkommen til CIRIUS online designguide til det danske uddannelsesbrand I designguiden finder du en række redskaber, som kan benyttes i markedsføringen af

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Den Interaktive Legeplads

Den Interaktive Legeplads Den Interaktive Legeplads Af: Sidsel Bjerregaard/karch/0ktober 2006 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Research/workshop via probes af børns leg på Hansted Skole 3. Evaluering af workshop på Hansted Skole

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v.

er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte vinduestilladelser m.v. er ansøges om) Udbud af tv-sendemulighederne på Kanal 23 i København og af såkaldte "vinduestilladelser" m.v. Ansøgningsskemaet skal udfyldes på dansk og alle Felter skal udfyldes! Radio- og tv-nævnet

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010

Renovering af Brændgårdsparken Januar, 2010 Begyndelsen på enden... Vi ser frem til begyndelsen på vejs ende. I øjeblikket står 24 genhusningslejligheder tomme, men snart bliver de første beboet igen. På fredag starter nedrivningen af de første

Læs mere

og skabe rammer for nytænkning.

og skabe rammer for nytænkning. VEJLEDNING Brug værktøjet til at skabe rammer. Innovation opstår, når vi kombinerer alle de gode ideer til, hvordan vi bedst muligt løser arbejdspladsens kerneopgave. Kom godt fra start ved i fællesskab

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere