Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Sagsnr.: A Dato: Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen 1.1 Budgetafvigelse Samlet set forventer administrationen et mindre forbrug på 10,5 mio. kr., svarende til 0,9 % af det godkendte budget. Ved denne budgetkontrol indstilles det, at der budgetreguleres for virkning af lov- og cirkulæreprogrammet i 2014 på arbejdsmarkedsområdet samt for regulering af beskæftigelsestilskud, således: Mio.kr. Forventet mindreforbrug -10,5 Budgetregulering lov og cirkulæreprogram: Ændringer vedr. kontanthjælps- og sygedagpengereform: 2,6 - Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb mm. 8,1 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelseshjælp for unge, aktivitetstillæg, gensidig forsørgelsespligt, ændrede rådighedskrav og sanktioner. -0,3 - Reform af kontanthjælpssystemet, uddannelsespålæg, uddannelsesrettet indsats, jobrettet indsats til kontanthjælpsmodtagere, helhedsorienteret indsats til udsatte mv. -2,4 - Forlængelse af uddannelsesordningen for ledige, målretning af 6. ugers selvvalgt uddannelse. -0,5 - Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge-og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud mv. -2,3 Regulering af beskæftigelsestilskuddet (politikområde Finansiering) - tilsvarende regulering på forsikrede ledige 4,7 Forventet mindreforbrug efter budgetregulering -3,2 Hvis der tages højde for budgetreduktionerne vil resultatet af budgetkontrol 1/7 være et mindre forbrug på 3,2 mio. kr. De største afvigelser i forhold til det godkendte budget er på områderne: ressourceforløb (-12,2 mio.) sygedagpenge (-3,5 mio.) fleksjob (+5,2 mio.) forsikrede ledige (-4,8 mio.) førtidspensioner (-7,7 mio. kr.) Boligydelse og sikring (+3,7 mio.) I det følgende vil der blive refereret til budgetkontrollens resultat uden budgetreduktionerne. Det er ny praksis, at regulere budgettet på arbejdsmarkedsområdet med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Side 1 af 8

2 2. Tabel over afvigelser i budgetkontrollen Ydelsesområde 2014 Forventet Forbrug ult. Korrigeret Budget Afvigelse (+ = merforbrug) Afvigelse i pct. (+ = merforbr.) Arbejdsmarkedsområdet i alt ,9% Serviceudgifter ,1% Budgetgarant. områder: ,1% Kontanthjælp ,9% Uddannelseshjælp Ikke budgetlagt Revalidering ,3% Aktivering ,7% I alt kthj., uddhj., reval og aktivering ,2% Ledighedsydelse ,4% Særlig udd.ordning incl dr.udg arbm.yd ,2% Ressourceforløb ,3% Tilbud til udlændinge % Øvrige overførsler: ,2% Sygedagpenge ,0% Fleksjob ,9% Seniorjob ,3% Forsikrede ledige: ,7% Dagpenge til forsikrede ledige ,0% Løntilskud til pers på arbm.yd Ikke budgetlagt Midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ikke budgetlagt Beskæftigelsesindsats for forsikr. ledige ,0% Førtidspension m.m.: ,0% Førtidspension ,2% Personlige tillæg ,3% Boligydelse og sikring ,6% Sociale formål % Ved budgetkontrollen pr. 1. april 2014, hvor vurderingerne på de fleste områder baserede sig på 2 måneders forbrug, var det samlede forventede mindreforbrug på 12,8 mio. kr. og vurderingen ved denne budgetkontrol pr. 1.7 er nedjusteret med 2,3 mio. kr. til 10,5 mio. kr. i mindreforbrug. I den nye vurdering er der på flere ydelsesområder korrigeret i både op- og nedadgående retning. På landsplan forventer KL at udgifterne falder med 3,6 % fra aftalegrundlaget 2014 til nyt KL Side 2 af 8

3 skøn ved midtvejsvurderingen i juni måned Faldet i udgifterne er i Næstved 0,9 %, men der skal tages højde for, at der i det godkendte budget var indregnet forventede besparelser på 10,5 mio. kr. på kontanthjælp, som følge af reformen på området. Herudover blev der indregnet en besparelse på ledighedsydelses- og fleksjobområdet på netto 4,3 mio. kr. vedr. etablering af 50 microfleksjob, heraf 20 ledighedsydelsessager med en varighed over 18 måneder. Efter indregning af ovenstående besparelser i det godkendte budget, svarer det korrigerede fald i Næstved til 2,2 %, hvilket er 1,4 % point under det forventede fald i KL-skønnet. 3. Beskrivelse og gennemgang af de enkelte udgiftsområder Budgetkontrollen, som udføres 1.4, 1.7 og 1.10 omfatter gennemgang og vurdering af forbrugs- og mængdeudviklingen, med henblik på, at skønne om budgettet kan forventes overholdt ultimo regnskabsåret. De samlede udgifter på området udgør efter budgetopfølgning et skøn på 1.117,5 mio. kr. ultimo året i forhold til det godkendte budget på 1.127,9 mio., eller et mindre forbrug på 10,5 mio. kr. (afrundet). 3.1 KONTANTHJÆLP, REVALIDERING, UDDANNELSESHJÆLP OG AKTIVERING: Lille mindre forbrug Der forventes et forbrug på 246,8 mio. hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er et merforbrug på kontanthjælpsområdet, et mindre forbrug på revalideringsområdet samt et merforbrug på aktiveringsområdet. KL skønner i sin midtvejsvurdering et udgiftsniveau på ca. 236 mio. kr. for 2014 for Næstved, som følge af kontanthjælpsreformen og et lavere ledighedsskøn. Næstved ligger således 10,8 mio. kr., eller hvad der svarer til 4,6%, over den af KL skønnede midtvejsvurdering i juni måned for Kontanthjælps- og uddannelseshjælp: Lille merforbrug Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,7 mio. for regnskab 2014 og forventer derved at overholde budgettet. Der skal i budgetkontrollen tages højde for, at som følge af kontanthjælpsreformen blev der indarbejdet en forventet besparelse på 10,5 mio. kr. ved indførelsen uddannelseshjælp til unge. Ved udmøntning af budgetreguleringer vedrørende lov- og cirkulæreprogrammer, jf. afsnit 1.1, vil dele af reguleringen vedrørende kontanthjælpsreformen medfører en tilførsel af bevillinger til området Aktivering: Lille merforbrug på trods af særlige indsatser Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. ultimo Forventningen er lavere end ved sidste budgetkontrol (3,3 mio.kr.) Side 3 af 8

4 Ændringen i forventningen skyldes, at administrationen forventer at kunne nedbringe udgiftsniveauet ved analyser og effektiviseringstiltag, som er iværksat på området, samt ved et øget fokus på pris og effekter ved visiteringer til aktivering generelt Revalidering: Færre tilkendelser Administrationen forventer et mindre forbrug på 2,6 mio. kr. ultimo Dette skyldes primært, at der er færre tilkendelser end budgetteret. Der forventes ikke yderligere reduceringer eller forøgelser på området. 3.2 Ledighedsydelse: Lille merforbrug på grund af fortsat stigende tilgang Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. på området. Årsagen er primært, at antallet af ikke-refusionsberettigede sager over 18 mdr. fortsat er højere end budgettet. Der er igangsat et projekt, med henblik på, at tilbyde ledighedsydelsesmodtagere ressourceforløb, hvilket forventes at kunne nedbringe en del af sagerne. Der er samtidig i administrationen, sat endnu mere fokus på disse længerevarende sager uden refusion. Herudover blev der i det godkendte budget indregnet en besparelse på netto 4,3 mio. kr. vedrørende etablering af 50 microfleksjob. Pr. juli måned er der etableret 29 kommunale microfleksjob, svarende til 22 helårspersoner. Der er således på budgetkontrol tidspunktet endnu ikke opnået den fulde besparelse, som også påvirker det forventede merforbrug. KLs midtvejsvurdering i juni måned 2014, viser et forventet udgiftsniveau på 36,5 mio. kr. for Næstved for 2014, hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end det forventede forbrug ved budgetkontrollen i Næstved. 3.3 Særlig uddannelsesordning og driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Merforbrug som følge af ændringer på området Administrationen forventer et merforbrug på 3,3 mio. kr. eller 0,7 mio. kr. mere end budgetteret. Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af det faktiske antal ydelsesmodtagere resten af året. Merforbrug skyldes primært, at der ved budgetlægningen ikke var indregnet driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som nu er overført til området (teknisk regulering/omflytning). Særlig uddannelsesordning stopper pr og vil udfases resten af året. KL s midtvejsvurdering viser forventede udgifter forområdet, svarende til omregnet 3,8 mio. kr. for Næstved, hvilket er 2,1 mio. kr. lavere end skønnet ved budgetkontrollen. 3.4 Ressourceforløb: Mindre forbrug grundet ændret budgetgrundlag, med færre tilkendelser Administrationen forventer et mindre forbrug på 12,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindre forbruget skyldes færre tilkendelser. Der forventes en tilgang til ressourceforløb pr. måned på ca. 6 personer, hvilket danner baggrund for forventningen. Der er et højt krav til dokumentationen og et højt ressourceforbrug i sagsbehandlingen, før en borger kan tilkendes ressourceforløb. Forventningerne til antallet af tilkendelser på landsplan har generelt været høje i forhold til den faktiske tilkendelse. Side 4 af 8

5 KL s midtvejsvurdering fra juni måned for 2014, viser forventede udgifter til området, svarende til 10,7 mio. kr. for Næstved, hvilket er 1,3 mio. kr. højere end de skønnede forventede udgifter for Tilbud til udlændinge: Forventet forbrug svarende til budgettet Der forventes et forbrug på 9,6 mio. kr. ultimo året, svarende til budgettet. Der forventes en mindre stigning på ca. 5 % i kvoten af flygtninge fra 2013 med 53 flygtninge til 2014 kvoten på 56 flygtninge. KL forventer en stigning i udgifter til udlændinge på 46,3 % fra regnskab 2013 med 12,2 mio. kr. til budget 2015 på 17,8 mio. kr.. På dette budgetområde, er det erfaringen fra de seneste år, at Næstved afviger væsentligt fra landsgennemsnittet med lavere udgifter. Der ses derfor ikke stigningstendenser i forbrugsudviklingen, administrationens forventninger er, at budgettet overholdes. 3.6 Sygedagpenge: Faldende antal modtagere giver mindre forbrug Administrationen forventer et mindre forbrug på området på 3,6 mio. kr. eksklusiv reguleringer vedrørende sygedagpengereformen. Antallet af sygedagpengesager er fortsat under niveauet i forhold til sidste år, efter årets første fem måneder. Der skal fremadrettet tages højde for sygedagpengereformen der trådte i kraft pr. 1. juli Når budgetreguleringen vedrørende sygedagpengereformen under lov- og cirkulæreprogrammer udmøntes, betyder det at skønnet vedrørende sygedagpengeudgifter på 116,6 mio. kr. vil blive reduceret med 8,0 mio. kr. til 108,6 mio. kr. for KL s midtvejsvurdering for landsskøn viser forventede udgifter til området, svarende til 113,2 mio. kr. for Næstved, hvilket er 3,4 mio. kr. lavere end de forventede udgifter ved budgetkontrollen, men 4,7 mio. kr. højere end skønnet for sygedagpengeudgifter efter indregning af virkningen af sygedagpengereformen (108,5 mio. kr.). 3.7 Fleksjob: Forbrug på den gamle ordning falder ikke så hurtigt som forventet Administrationen forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det er 1 mio. kr. mere end ved sidste budgetkontrol pr. 1/4. Det nye skøn skyldes primært, at der er flere borgere der fortsat er ansat på den gamle, og for kommunen dyrere, fleksjobordning end ventet. I første halvår forlod gennemsnitligt ca. 8 personer ordningen pr. måned, så der pr. 1. juni var 647 personer ansat i fleksjob på den gamle ordning. Hvis den udvikling fortsætter betyder det, omsat til budget-termer, at det gennemsnitlige antal helårspersoner i 2014 vil lande på ca Det er 18 mere end budgetteret, men dog lidt færre end forudset ved sidste budgetkontrol. Når administrationen alligevel forventer et forhøjet forbrug sammenlignet med sidste budgetkontrol, skyldes det, at udgifterne på fleksjobområdet falder meget ujævnt året igennem, da virksomhederne selv kan bestemme, hvornår de vil indhente refusion for deres fleksjobansatte medarbejder. Det nye skøn er derfor vurderet på baggrund af de første måneders udgifter sammenholdt med virksomhedernes forbrugsmønster i Ved sidste budgetkontrol annoncerede administrationen, at udgiften til fleksjob på den nye ordning, det såkaldte fleksløntilskud, ville overstige det oprindelige budget. Det er stadig tilfældet, men merudgiften forventes nu at blive lidt mindre, da færre personer end ventet er overgået til den nye ordning i årets første fem måneder. Pr. 1. juni er 291 personer ansat med Side 5 af 8

6 fleksløntilskud og fremadrettet forventer administrationen, at der i gennemsnit vil blive ansat 18 nye borgere på ordningen om måneden. Administrationen vurderer, at udviklingen på fleksjobområdet i Næstved afspejler en landstendens. KL s midtvejsvurdering viser netop også, at der er forventninger om stigende udgifter til fleksjob i Seniorjob: Det forventede fald kommer primært sidst på året Administrationen forventer et merforbrug i forhold til oprindeligt budget på ca kr. Ved sidste budgetkontrol var det vurderingen at budgettet ville blive overholdt, men i årets første måneder har der ikke været den forventede afgang i personer på ordningen. Der er tidligere indlagt en vurdering om et forventet gennemsnitligt fald pr. måned, men denne gang er vurderingen og beregningen foretaget, på baggrund af de faktiske seniorjobber på ordningen, og dermed en mere præcis beregning. Gennemgangen viser, at det forventede fald primært klumper sig i sidste halvdel af året, hvilket betyder at effekten i 2014 bliver mindre. Den konstante afgang fra ordningen i 2014 skyldes, at en periode på midlertidig arbejdsmarkedsydelse nu træder i stedet for retten til seniorjob. Administrationen vurderer det som en teknisk udvikling der ikke er kritisk. 3.9 Forsikrede ledige: Forventede mindre udgifter på grund af faldende ledighed Der forventes et samlet forbrug på 176,2 mio. kr. eller 4,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Som det fremgår af nedenstående, er der usikkerhed i skønnet af forbruget, men Beskæftigelsesregionen skønner en faldende ledighed på 4 %, som indikerer faldende udgifter. Trods usikkerhed i skønnet af forventede udgifter, forventer administrationen et mindre forbrug i udgifterne til forsikrede ledige på grund af faldende antal dagpengemodtagere. Når budgetreguleringen udmøntes vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2014 på 4,7 mio. kr., vil området forsikrede ledige blive reduceret hermed, stort set svarende til det forventede mindreforbrug pr. 1.7 (4,8 mio. kr.). KL forventer ligeledes et væsentligt fald i antallet af dagpengemodtagere Medfinansiering af a-dagpenge: Faldende udgifter færre ledige Udgiften til medfinansiering af a-dagpenge forventes pt. at udgøre 151,9 mio. kr. eller 6,3 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er usikkerhed i skønnet af forventede udgifter ultimo året, som følge af implementering af nyt beregningssystem i første kvartal, som gør, at der ikke modtages samme data, som hidtil, med mulighed for at simulere og opgøre forventet forbrug ultimo. Herudover er der fortsat et stort efterslæb i afregningerne med A-kasser. Skønnet for antallet af dagpengemodtagere udgør i det godkendte budget dagpengemodtagere og Arbejdsmarkedsstyrelsens skøn for 2014 er pr. marts måned 2014 tilsvarende dagpengemodtagere. Med den nuværende forventede besparelse reduceres antallet af forventede forsikrede ledige med ca. 32 personer, til ca modtagere Midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Forventet budgetoverskridelse Administrationen forventer et forbrug på 4,5 mio. kr. I budgetlægningen for 2014, var der ikke udmøntet lovgivning vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der er på nuværende Side 6 af 8

7 tidspunkt i alt 136 borgere på ydelsen og der forventes en tilgang på ca. 45 pr. mdr., som omregnet vurderes denne tilgang, at medføre et forbrug på de angivne 4,5 mio. kr. i Udgifterne til arbejdsmarkedsydelse finansieres af beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgiften til beskæftigelsesindsatsen forventes at udgøre 19,3 mio. kr. eller 3,4 mio. kr. mindre end budgetteret, baseret på forbruget efter 5 måneder. Mindre forbruget skyldes blandet andet, at udviklingen i ledigheden er faldet mere end forventet, og samtidig er der et øget fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og de tilbud, der anvendes i beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige. 4. Førtidspension m.m. 4.1 Personlige tillæg m.v.: Lille mindreforbrug Administrationen har anslået et årsforbrug på ca. 11 mio. kr., hvilket er kr. mindre end oprindeligt budgetteret. På landsplan forventer KL ligeledes et mindre fald i udgifterne. 4.2 Førtidspension: Fortsat væsentligt færre end tidligere forventet Der forventes et samlet mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket er yderligere ca kr. i forhold til budgetkontrollen pr. 1/4. Den samlede vurdering skyldes fortsat et større fald i antal personer på førtidspension end forventet på grund af væsentligt færre tilkendelser af nye førtidspensioner. På de gamle førtidspensioner er der indlagt et konstant fald, da der ikke kan komme nye pensionister på ordningerne. Det er primært på de nye førtidspensioner at den faktiske udvikling har været væsentligt anderledes end tidligere forventet. Året startede med pensionister og det var forventet at tallet ville stige med netto ca. 5,7 personer om måneden (i nettotallet indgår antal tilkendte fratrukket afgang f.eks. til folkepension, dødsfald mv.). Årets første måneder har vist en langt mindre stigning end budgetforudsætningen og samlet er der nu sket en nedgang i antallet af førtidspensionister. Resten af året er der fortsat indlagt en forventning om at antallet vil stige med 5,7 pr. måned. Den store nedgang i antallet af tilkendelser af førtidspension har baggrund i den nye fleksjob- og førtidspensionsreform, hvor det er antaget der i starten vil være et markant fald med en stigende tendens i årene fremover. Faldet i Næstved Kommune er en del højere end det fremgår af midtvejsvurderingen fra KL på landsplan. Næstveds udgangspunkt i oprindeligt budget er dog også en del højere end kommunens andel af KLs vurdering på det tidspunkt, hvilket skyldes et højt antal tilkendelser af førtidspension i tidligere år. Administrationen vurderer udviklingen på området positivt, men anser det for sandsynligt at nettotilgangen til den nye førtidspension vil stige svarende til de ca. 5,7 om måneden sidst på året. I kommende år må forventes en udjævning af tilkendte fratrukket afgang. For tiden mangler der præcise data til beregning heraf. 4.3 Boligydelse og -sikring i alt: For lille budgetudgangspunkt giver merforbrug Vurderingen har ikke ændret sig væsentligt siden budgetkontrollen pr. 1/4. Der forventes fortsat et merforbrug som er hævet med ca kr. Den samlede budgetoverskridelse er dermed vurderet til ca. 3,7 mio. kr. Side 7 af 8

8 Merudgiften er primært på boligsikring. Regnskab 2013 til boligstøtte endte samlet på 66,1 mio. kr. men var der ikke foretaget en ekstraordinær positiv berigtigelse (vedrører tidligere år, men bogføres året efter) på -1,5 mio. kr. vedr. boligydelseslån, så var det samlede resultat endt på 67,6 mio. kr. Til sammenligning udgør det oprindelige budget 2014 i alt 65,9 mio. kr. i priser. Teknisk skyldes forskellen at budgettet ikke i første omgang blev løftet ca. 0,5 mio. kr. i rammen ud fra KL s skøn fra regnskab 2012 til budget Samtidig er udgifter på landsplan i løbet af 2013 er steget ca. 167 mio. kr. svarende til 2,4 mio. kr. i Næstved. Budgetudgangspunktet i Næstved Kommune er dermed for lavt og forklarer en stor del af overskridelsen. Området administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Side 8 af 8

Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A21-2-14 Dato: 17-09-2014 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Carina Andersen, Henrik Nielsen og Henrik Lück Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr

Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr Sagsnr.: 2013-15468 Dato: 02-10-2013 Dokumentnr.: 2013-300174 Sagsbehandler: Anders Emil Pedersen BILAG 9 Budgetkontrol 1. oktober 2013 - Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-1-15 Dato: 10.08.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 28. april -026793-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013 Spørgeskema om overførselsudgifter i og Nedenstående spørgeskema omhandler overførselsudgifterne delt op på de budgetgaranterede udgifter, samt udgifter til sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 05. november 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende På vej til JobCamp i Aalborg John Pawlik, Kurt Johansen, Kim Petersen,

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august

NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område - august Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 258707 Brevid. 1949143 Ref. ABOM Dir. tlf. 4631 3096 andreasbm@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område

Læs mere

Samlede afvigelser (i kr.)

Samlede afvigelser (i kr.) Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i 1.000 kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET

JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET JAMMERBUGT KOMMUNE BUDGETOPFØLGNING BESKÆFTIGELSESUDVALGET Pr. ultimo maj 2015 1 JAMMERBUGT KOMMUNE Beskæftigelsesudvalg og 6 Omplaceringer 2015 Total 525.626 5.591 0 531.217 210.881 535.750 4.533 Arbejdsmarkedsområdet,

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015

Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 31.8.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.8.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603,5

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 215 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr. 31.8.215 regnskab

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere