Notat. Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet"

Transkript

1 BALLERUP KOMMUNE Dato: 17. marts 2016 Sagsid: P Notat Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund Center for Social & Sundhed har en målsætning om at mindske antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser med 10 %, hvilket skal understøttes af en række indsatser, heriblandt en oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet. Ballerup Kommunes Sundhedsplan anbefaler, at ernæringsindsatsen på ældreområdet oprustes, særligt med fokus på underernærede ældre. Denne indsats har Sundhedsstrategisk afsnit valgt at understøtte med ansættelsen af en klinisk diætist pr. juni 2015, hvis opgave er at planlægge og implementere et tværgående løft af ernæringsindsatsen på ældreområdet. Køkken Ballerup har i samme periode udvidet deres faggruppe med ansættelsen af en klinisk diætist, som bl.a. skal understøtte ernæringsarbejdet i Køkken Ballerups handleplan, og samtidig yde individuel diætbehandling og faglig sparring på de kommunale plejecentre. Sundhedsplanen anbefaler konkret, at en indsats omkring systematisk og tidlig opsporing af ældre i ernæringsmæssig risiko iværksættes, samt at den kommunale praksis omkring mad og måltider til ældre i henholdsvis hjemmepleje, på plejecentre og korttidspladser styrkes gennem et tæt tværfagligt samarbejde på tværs af alle faggrupper. Ernæringsindsatsen har fagligt afsæt i Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient , som består af 11 konkrete initiativer, der skal føre til: at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser at styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Tidlig opsporing af den ældre medicinske patient i risiko er centralt i arbejdet med at reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, hvilket bliver understreget i initiativ 7: Værktøjer til identifikation af nedsat funktionsniveau, underernæring og sygdomstegn i kommuner og almen praksis 2. 1 Regeringen, 2012: Regeringens Nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient ( ) 2 Sundhedsstyrelsen, 2013: Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring - sammenfatning af anbefalinger. Side 1

2 Den planlagte indsats inden for ældreernæring sker med fagligt afsæt i Initiativ 7 samt den nationale handlingsplan Måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen 3. Den nationale handlingsplan Måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og plejeboligen hviler på den aktuelt bedste praksis- og forskningsbaserede viden inden for mad, måltider og ernæring. Den aktuelle viden viser, at den rette ernæring er medvirkende til at bevare og øge ældres livskvalitet, opretholde et godt helbred samt bevare evnen til at kunne udføre dagligdags gøremål og dermed være selvhjulpen i eget hjem længst muligt. Derudover er det påvist gennem et costeffectiveness studie udført i Frederiksberg kommune, at en målrettet tværfaglig ernæringsindsats er økonomisk rentabel 4. Personer i dårlig ernæringstilstand er kendetegnet ved følgende 5 : Hyppigere (gen)indlæggelsesfrekvens Længere indlæggelsestid Øget risiko for nedsat livskvalitet Øget risiko for forværring i sygdom og for tidlig død Nedsat immunforsvar og dermed øget modtagelighed for blandt andet infektioner, liggesår og dårlig sårheling Større risiko for depression Nedsat fysisk funktionsevne Langvarig rehabilitering Øgede udgifter til pleje pga. et øget behov for hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske I Socialstyrelsens nyeste anbefalinger fremgår det, at tilstedeværelse af uplanlagt vægttab og derefter ernæringsscreening med screeningsredskabet Ernæringsvurderingsskema (bilag 1) skal anvendes i den kommunale praksis til tidlig opsporing af ældre i ernæringsmæssig risiko på plejecentre og i hjemmepleje 6. Ernæringsvurderingsskemaet har dermed afløst BMI (Body Mass Index, dvs. forholdet mellem højde og vægt), som en indikator for dårlig ernæringstilstand. Dette skyldes, at ældres kropssammensætning ændrer sig betragteligt med alderen i form af bl.a. tab af muskelmasse og tilsvarende øget fedtmasse, uden at dette nødvendigvis kan aflæses i en ændring af den ældres BMI. Uplanlagt vægttab er forbundet med alvorlige konsekvenser for fysisk, psykisk og social funktionsevne for både raske og skrøbelige ældre, uanset om den ældre er normal- eller overvægtig. Særligt udsatte er ældre i plejebolig, i hjemmepleje og indlagte på sygehus, hvor ethvert uplanlagt vægttab, uanset størrelse, nedsætter de ældres trivsel og øger plejebehovet 7. En dansk undersøgelse og lignende udenlandske sammenlignelige studier viser, at 42 % af ældre i plejebolig og ca. 27 % af ældre i hjemmepleje har oplevet et uplanlagt vægttab i løbet af en 6 måneders periode 8. 3 Socialstyrelsen, Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. 4 Beck, Anne Marie, et al Cost-effectiveness studie af tværfaglig ernæringsintervention blandt skrøbelige underernærede ældre. Socialstyrelsen, Københavns Universitet og Madkulturen, 2015: Smag Skønne Måltider til Alle Gamle Hvidbog om nærende måltider med kulinarisk kvalitet til ældre. 6 Socialstyrelsen, Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. 7 Beck, Anne Marie, et al Værktøjer til systematisk identifikation af ernæringstilstand (underernæring). s.l. : Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen, Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre Side 2

3 Ovenstående tal har foranlediget, at Sundhedsstrategisk afsnit i august 2015 tog initiativ til at igangsætte en kortlægning af ernæringstilstanden på de kommunale plejecentre. Kortlægningen havde til formål at indsamle lokale data på omfanget af ernæringsmæssige udfordringer på plejecentrene, så den fremadrettede ernæringsindsats kan tilpasses de aktuelle behov. Kortlægning af ernæringstilstanden på plejehjemsbeboere i Ballerup kommune Sundhedsstrategisk afsnit har i samarbejde med Køkken Ballerup og kommunens plejecentre gennemført en kortlægning af ernæringstilstanden blandt plejehjemsbeboere i Ballerup Kommune i perioden september til november Denne kortlægning er udført med Sundhedsstyrelsens Ernæringsvurderingsskema. Ernæringsscreeningerne er gennemført på 321 faste beboere fra alle Ballerup kommunes syv plejecentre 9. Udgangspunktet for ernæringsscreeningerne har været at identificere beboere, der er i ernæringsmæssig risiko, og som vil have gavn af en målrettet ernæringsindsats. Der blev i forbindelse med kortlægningen udelukkende indsamlet data på ernæringstilstanden blandt beboerne, og således ikke på den generelle ernæringsindsats på plejecentrene. Når Ernæringsvurderingsskemaet anvendes resulterer det i, at beboerne bliver tildelt enten 0, 1 eller 2 point, som har følgende betydning: 0 point = beboeren er uden for ernæringsmæssig risiko 1 point = beboeren er i risiko for dårlig ernæringstilstand 2 point = beboeren har gavn af en målrettet ernæringsindsats Resultater fra kortlægningen De overordnede resultater fra screeningerne af 321 faste beboere på Ballerup Kommunes plejecentre viser følgende: 0 point = 1 % af de screenede beboere 1 point = 18 % af de screenede beboere 2 point = 82 % af de screenede beboere 27 % (87) af disse beboere fik udelukkende 1 ekstra point, da der ikke var kendskab til, om beboeren havde haft et uplanlagt vægttab den seneste måned, hvilket er en risikofaktor for dårlig ernæringstilstand. Dette skyldtes hovedsageligt, at arbejdsgangene vedrørende vejning af beboere på plejecentrene aktuelt varierer fra 1 x månedligt til 1 x årligt plejecentrene imellem. Ernæringsscreeningerne har derudover vist følgende: 62 % af beboerne har tygge-/synkebesvær (baseret på udtalelser fra plejepersonale og dokumentation i KMD CARE) 65 % af beboerne har behov for hjælp til at spise (dette tal varierer fra 44 % på ét plejecenter til 85 % på et andet plejecenter) To helt centrale konklusioner på ovenstående kortlægning er følgende: med uplanlagt vægttab. 9 Se evt. rapport fra Sundhedsstrategisk afsnit Ernæringsvurdering af borgere på plejecentre i Ballerup kommune 2015 for uddybning Side 3

4 1. De kommunale plejecentre har hver især udviklet lokale instrukser for vejning og ernæringsscreening, som ikke alle steder er opdateret efter de nationale retningslinjer. a. Herunder ses flere variationer i tydeligheden af ansvarsfordeling, viden om hvor ernæringsrelateret information dokumenteres, hvor hyppigt beboere vejes, tilgængelighed af relevant udstyr (flere typer vægte) samt procedurer for handling ved ernæringsmæssige komplikationer (vægttab, ændringer i tygge-/synkefunktion mv.). b. Plejepersonalet ønsker ensartede og tværgående instrukser for ernæringsindsatsen, og er generelt positivt stemte for en oprustet ernæringsindsats. Der er bl.a. et generelt ønske om kompetenceudvikling og mulighed for tværfagligt samarbejde med bl.a. klinisk diætist, ergoterapeut, fysioterapeut, tandlæge, egen læge og demenskoordinator. 2. Beboerne på de lokale plejecentre har ofte komplicerede ernæringsmæssige problematikker, som kræver en tværfaglig ernæringsindsats. a. F.eks. har 65 % af beboerne behov for hjælp til at spise, hvilket stiller store krav til plejepersonalet i en travl hverdag, særligt i aftenvagterne. Målgruppe Den planlagte oprustning af ernæringsindsatsen er målrettet beboere på plejecentre, korttids- og genoptræningspladser samt hjemmeboende borgere tilknyttet hjemmeplejen. Ernæringsindsatsen vil til dels være forebyggende, som et led i tidlig opsporing, og har derfor til formål at identificere borgere, som er i ernæringsmæssig risiko, og som vil have gavn af en målrettet ernæringsindsats. Derudover er ernæringsindsatsen behandlende i form af målrettede ernæringsindsatser hos de borgere, som screenes til at have gavn af en sådan indsats. Forventningen er, at antallet af ældre borgere i ernæringsmæssig risiko i Ballerup Kommune på sigt vil reduceres med positive konsekvenser for borgerne, såsom øget selvhjulpenhed i hverdagen, øget livskvalitet og færre (gen)indlæggelser. Derudover forventes det, at et øget fokus på ernæringsindsatsen på tværs af sektorer vil kunne skabe et større flow i hjemtagelsen af borgere fra hospitalet, idet de kommunale genoptrænings- og rehabiliteringsforløb optimeres. Ernæringsindsatsen fremadrettet Den fremadrettede ernæringsindsats tager fagligt afsæt i de nationale anbefalinger fra Socialstyrelsen samt resultaterne fra kortlægningen, og er blevet godkendt i efteråret 2015 af de kommunale plejecenterledere, hjemmeplejeledere, køkkenleder i Køkken Ballerup og Pleje & Omsorgschefen 10. Nedenfor beskrives de planlagte ernæringsindsatser for henholdsvis korttidspladser, plejecentre og hjemmeplejen samt tværgående indsatser. 10 Socialstyrelsen, Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab. Side 4

5 Tværgående tiltag Indsats Udarbejde tværgående instrukser for ernæringsscreening og ernæringsindsatsen, bl.a. som led i arbejdet med Den Danske Kvalitets Model Optimering af dokumentationspraksis af ernæringsindsatsen i KMD CARE, bl.a. af hensyn til gennemsigtighed i ernæringsarbejdet og muligheden for at effektmåle Etablering af et tværfagligt samarbejde på tværs af alle relevante personalegrupper omkring borgeren med en tydelig ansvarsfordeling og retningslinjer for indsatsen Etablering af et tværsektorielt samarbejde vedrørende den kommunale opfølgning på ernæringsplaner, når borgere udskrives fra hospitalet Sikre at temaet Mad og det gode måltid fra Ballerup Kommunes Værdighedspolitik 2016 løbende understøttes gennem ernæringsindsatsen Evt. udarbejdelse af en mad- og måltidspolitik for tydeliggørelse af Ballerup kommunes vision, mål og rammer for måltider på kommunale institutioner og gennem madservice Tidsperspektiv Deadline 1. maj 2016 Deadline 1. maj 2016 Proces er opstartet på korttidspladser og plejecentre Afventer indkaldelse til opstartsmøde fra Herlev Hospital Proces er i gang Afventer Plejecentre og korttidspladser Oprustningen af ernæringsindsatsen på plejecentre og korttidspladser afvikles som et kompetenceudviklingsforløb, som alle fastansatte sygeplejersker, sosuassistenter samt sosu-hjælpere skal gennemgå. Kompetenceudviklingsforløbet vil foregå over 1 undervisningsgang, og består af tre sammenhængende moduler, som afvikles over 3 timer. Modul 1 Grundlæggende ernæringslære og kostanbefalinger Indhold Undervisning i underernæring og konsekvenser ved uplanlagt vægttab og tab af funktionsevne Underernæring blandt ældre, nationalt og lokalt (herunder resultater fra kortlægning af ernæringstilstanden på plejecentrene i Ballerup 2015) Undervisning i kostanbefalinger til småtspisende ældre, overvægtige ældre og småtspisende ældre med komorbiditeter (f.eks. diabetes, nyresygdom) Modul 2 Ernæringsindsatsen i praksis Undervisning i instruks for ernæringsvurdering Undervisning i udførsel af Side 5

6 Modul 3: Gennemgang af cases og tid til spørgsmål ernæringsvurdering Undervisning i lommefolder fra Køkken Ballerup Undervisning i igangsætning og monitorering af en ernæringsindsats Brug af tværfaglige samarbejdspartnere (Hvornår og hvordan kan der henvises til klinisk diætist) Brug af grøn recept, hvornår og hvordan? Gruppearbejde med fokus på cases Tid til spørgsmål, f.eks. cases fra aktuelle praksis I nedenstående tabel beskrives tidsplanen for den planlagte ernæringsindsats på plejecentre og korttidspladser. Indsatser Kortlægning af ernæringstilstanden hos beboere på de kommunale plejecentre Kompetenceudviklingsforløb for alle faste medarbejdere på plejecentre og korttidspladser Klinisk diætist deltager på tværfaglige personalekonferencer på korttidspladserne med visitator, plejepersonale samt ergo- og fysioterapeuter. Mulighed for henvisning til klinisk diætist for individuel diætvejledning Fokus på mellemmåltider, herunder udbud og næringsindhold (Køkken Ballerup) Optimering af kostformer til beboere med tygge-/synkebesvær på plejecentre (Køkken Ballerup) Tidsperspektiv Afsluttet december 2015 Kompetenceudviklingsforløb afvikles fra maj-oktober 2016 Påbegyndt september 2015 Påbegyndt juli 2015 Proces er i gang Proces er i gang Hjemmepleje I Hjemmeplejen forventes en lignende model for oprustning af ernæringsindsatsen, som den planlagte på plejecentre og korttidspladser. Der vil være behov for tilpasninger af modellen til hjemmeplejen, hvilket skal afdækkes til et opstartsmøde med ledere i Hjemmeplejen, Visitationen og Sundhedsstrategisk afsnit, som afholdes i maj Her er formålet at afklare prioriteringer, arbejdsgange, tidsplan og muligheder for oprustning af ernæringsindsatsen. Indsats Kompetenceudviklingsforløb med fokus på implementering af ernæringsscreening. Herunder at øge personalets kompetencer til at kunne identificere en borger i ernæringsmæssig risiko, at kunne igangsætte en målrettet ernæringsindsats og at kunne monitorere Tidsperspektiv Opstartsmøde med ledere i Hjemmeplejen, Visitationen og Sundhedsstrategisk afsnit afholdes i maj 2016 Side 6

7 på ernæringsindsatsen Mulighed for henvisning til klinisk diætist i Sundhedsstrategisk afsnit for individuel diætvejledning af borgere i eget hjem Etablering af samarbejde med ernæringssygeplejerske i Hjemmeplejen Påbegyndt pr. juli 2015 Påbegyndt pr. juli 2015 Side 7

8 Bilag 1: Ernæringsvurderingsskema Navn: Cpr. nr. - Udfyldt af: Dato: / / Nuværende vægt: kg Tidligere vægt: kg Dato: / / Vægt og ernæring 1. Uplanlagt vægttab (over 1 kg) den seneste måned?? = Ved ikke = OBS 2. Hvor mange hovedmåltider spiser du dagligt? (>2) Mere end 2 hovedmåltider ( 2) 2 hovedmåltider eller mindre = OBS OBS Nej Ja? > Hvor mange skiver brød spiser du dagligt? (1 skive = ½ skive rugbrød, ½ bolle, 1 skive franskbrød) (>4) Mere end 4 skiver (2-4) Mellem 2 og 4 skiver ( 2) 2 skiver eller mindre = OBS 3b. Hvor mange kartofler spiser du til den varme mad? (eller kartoffelmos, ris og pasta i tilsvarende mængde) (>2) Mere end 2 kartofler ( 2) 2 kartofler eller mindre = OBS 4. Hvor mange glas mælk drikker du dagligt? (inkl. kakaomælk og kærnemælk) (>1) Mere end 1 glas gå til spørgsmål 5 ( 1) 1 glas eller mindre 4b. Hvor mange portioner syrnede mælkeprodukter og/eller skiver ost spiser du dagligt? ( 2) 2 portioner/skiver eller mere (<2) Mindre end 2 portioner/skiver = OBS 5. Har du levnet mad på tallerkenen den sidste uge? >4 Gå til spørgsmål 4 >1 Gå til spørgsmål > <2 Nej Ja Er der ét eller flere OBS i spørgsmål 1-5? (Er der krydser i den røde boks?) Hvis ja = 1 point Hvis nej = 0 point Point: Risikofaktorer 6. Har borgeren tygge- eller synkebesvær? (dårlige tænder, tyggeproblemer, våd stemme, hosten/træthed/uopmærksomhed ved måltidet) 7. Har borgeren behov for hjælp til at spise? (tilberedning, anretning, guidning, hjælp til udskæring/spisning) 8. Er borgeren akut syg eller har forværring i sin kroniske sygdom? Er der ét eller flere OBS i spørgsmål 6-8? (Er der krydser i den blå boks?) Hvis ja = 1 point, hvis Nej = 0 point Point: OBS Nej Ja Nej Ja Nej Ja Samlet score (point rød boks + point blå boks) max 2 point Point: Side 8

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson:

Ernæringsvurdering. Dato: Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Ernæringsvurdering Navn: Højde: Fødselsdag: Bolig: Kontaktperson: Vigtigt at vide om ernæring Introduktion Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive undervægtig.

Læs mere

Tværfaglig ernæringsintervention

Tværfaglig ernæringsintervention Tværfaglig ernæringsintervention Frederiksberg har regnet på fordelene ved at tilbyde en tværfaglig indsats til ældre i ernæringsmæssig risiko. Hvad skulle indsatsen løse eller udvikle? Ifølge kommunens

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING

ERNÆ- RINGS- VURDE- RING INFO Navn Bolig Kontaktperson Skemanummer ERNÆ- RINGS- VURDE- RING VIGTIGT AT VIDE OM ERNÆRING INTRODUKTION Mad er en kilde til liv og livskvalitet. Som ældre er det derfor meget vigtigt ikke at blive

Læs mere

TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING

TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING QUICK-GUIDE TVÆRSEKTORIELT ERNÆRINGSFORLØB FOR ÆLDRE DER UDSKRIVES TIL AMBULANT GENOPTRÆNING QUICK-GUIDEN er udgivet af Forebyggelsen, Frederiksberg Kommune, som opfølgning på det afsluttede forskningsprojekt:

Læs mere

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring

Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Ernæringsvurdering i hjemmepleje og på pleje- og rehabiliteringscentre Ernæring Madservice i Viborg Kommune skal være med til at skabe fokus på borgerens ernæringsmæssige tilstand. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Disposition. God mad godt liv. National handlingsplan for måltider og ernæring. Vigtigheden af tværfaglighed

Disposition. God mad godt liv. National handlingsplan for måltider og ernæring. Vigtigheden af tværfaglighed Disposition God mad godt liv National handlingsplan for måltider og ernæring Vigtigheden af tværfaglighed Redskaber til at understøtte tværfaglighed: Måltidsbarometeret Implementeringsmodellen Kort om

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017

Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune. Præsentation til Forebyggelsesrådet Januar 2017 Ernæringsindsatsen i Fredensborg Kommune Præsentation til Forebyggelsesrådet - 19. Januar 2017 Program: Introduktion af team Ernæringsindsatser Perspektivering Spørgsmål Klinisk diætist: 3,5 årig professionsuddannelse,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. Pernille Bechlund,

Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. Pernille Bechlund, Birthe Stenbæk Hansen, Ernæringsfaglig konsulent. Forebyggelsesområdet cand.scient., klinisk diætist. biha05@frederiksberg.dk Pernille Bechlund, Faglig leder. Hjemmeplejen pebe01@frederiksberg.dk Agenda

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK PÅ ÆLDREOMRÅDET Indledning Maden og måltidet har stor betydning for vores fysiske, psykiske og sociale sundhed. Måltidet er for mange et lyspunkt i hverdagen, også når man er ældre.

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen

SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen 1 SMAG SKØNNE MÅLTIDER TIL ALLE GAMLE EN HVIDBOG/HVILKEN VIDEN HAR VI OM ÆLDREMAD? Pernille Hansted, chefkonsulent, Madkulturen Hvidbogen Hvidbogen giver et bud på hvilke udfordringer, der er i at tilbyde

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Velkommen i Session 2

Velkommen i Session 2 Velkommen i Session 2 Hør og smag på fremtidens ældremad nyt syn på madservice Lokale: C Navn og kode til trådløst internet : comwell Madservice en god historie Anne Marie Beck, Anne.Marie.Beck@regionh.dk

Læs mere

Ældres måltider. Anbefalinger

Ældres måltider. Anbefalinger Ældres måltider Anbefalinger Mad og måltider er sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af ældres trivsel og helbred. Derfor er det helt afgørende, at vi skifter fokus: Mad og måltider er ikke

Læs mere

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17.

Indstilling. Styrkelse af kost- og ernæringsområdet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 17. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 17. juni 2009 Styrkelse af kost- og ernæringsområdet 1. Resume Kost- og ernæring er en væsentlig del af borgernes liv og hverdag. For mange borgere er måltiderne

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (hjemmepleje)

Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (hjemmepleje) Center for Sundhed & Pleje Version marts 2015 Titel: Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (hjemmepleje) Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Læs mere

Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient

Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient 2017 Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015

Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Kostpolitik Liselund Friplejeboliger 2015 Indholdsfortegnelse Formål med kostpolitik Værdier og visioner Baggrund og status Fokusområde 1: den rette ernæring Fokusområde 2: gode råvarer, produktion og

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (plejecentre)

Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (plejecentre) Center for Sundhed & Pleje Version marts 2015 Titel: Ernæringsindsats ift. uplanlagt vægttab hos ældre (plejecentre) Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder

Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder Ernæringsdata i MEDCOM hjemmepleje-sygehusstandarder Indhold Baggrund... 2 Arbejdsgruppe... 3 Læsevejledning... 3 Indlæggelsesrapport... 4 Plejeforløbsplan... 5 Udskrivningsrapport... 6 Referencer... 7

Læs mere

Anbefalinger Ældres måltider

Anbefalinger Ældres måltider Anbefalinger Ældres måltider Forord Mad og måltider er en undervurderet del af ældres trivsel og helbred. Derfor er det helt afgørende, at vi skifter fokus: Mad og måltider er ikke en serviceydelse det

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Frederiksberg Kommune, FK

Frederiksberg Kommune, FK Frederiksberg Kommune, FK 105.037 indbyggere 65-84 år: 14.983 85+ år : 2.361 65+ år: ~17% 12 plejecentre~910 pladser 1 døgnrehabilitering~ 86 pladser Hjemmeplejen: ~3.000 borgere FK Birthe Stenbæk Hansen,

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse

Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Effekt af ernæringsintervention til den underernærede geriatriske patient efter udskrivelsen En randomiseret interventionsundersøgelse Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Gentofte, Lyngby- Taarbæk

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Kommissorium for ernæringsteam

Kommissorium for ernæringsteam 1. Baggrund for ernæringsteamet Ernæringsteamet tager afsæt i ernæringsprojektet, der politisk blev vedtaget i 2010 i Skanderborg Kommune. I forbindelse med projektet er der udarbejdet en kosthåndbog,

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

SMAG Skønne måltider til alle gamle

SMAG Skønne måltider til alle gamle SMAG Skønne måltider til alle gamle Københavns Universitet og Madkulturen har kortlagt forskning og gode erfaringer om måltider til ældre i en hvidbog. Denne folder skal ses som en appetitvækker. Mange

Læs mere

Jette Blands Enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud

Jette Blands Enhed for forebyggelse og borgernære sundhedstilbud Værktøjer til tidlig opsporing af sygdomstegn, nedsat fysisk funktionsniveau og underernæring proces og anbefalinger KL Konference om værktøjer til tidlig opsporing Torsdag Klik for den at 13. redigere

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring

Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring Projektbeskrivelse Fremfærd Ældre: Kost og Ernæring September 2016 Baggrund for projektet: Med en betydelig stigning i antallet af ældre i de kommende år, vil det være væsentligt at fokusere på kost og

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem

Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Handleplan for mad og måltider på plejecentre og dagcentre samt madservice til borgere i eget hjem Dejlig mad og gode måltider giver os livskvalitet, bidrager til at vi holder os raske og bevarer vores

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Hvad siger forskningen om mad til ældre?

Hvad siger forskningen om mad til ældre? Hvad siger forskningen om mad til ældre? Professor Arne Astrup Institut for Idræt og Ernæring Christiansborg den 7. januar 2016 Dias 1 Department of Food Science Demografisk udvikling hos seniorer i Danmark

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen)

Dialogbaseret aftale mellem. (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) Dialogbaseret aftale mellem (Sundhed og Omsorg) og (Hjemmeplejen) 2015 1 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås mellem forvaltningen og den enkelte budgetansvarlige

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4

Værdighedsmilliard Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 Værdighedsmilliard 2016 2017 Selvbestemmelse/Velfærdsteknologi Indkøb af GPS er til hjemmeplejen og plejecentre 0,75 0,4 GPS trackere kan finde mennesker med demens, når pårørende eller plejepersonale

Læs mere

Projektbeskrivelse for projektet: Ernæringsindsats i rehabiliteringsforløb

Projektbeskrivelse for projektet: Ernæringsindsats i rehabiliteringsforløb Projektmodel for Projektbeskrivelse for projektet: Ernæringsindsats i rehabiliteringsforløb 1. Projektets baggrund er ved at opbygge en rehabiliteringsafdeling, hvor formålet er at opbygge borgernes funktionsniveau

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST APRIL 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...7 Det rette tilbud til den

Læs mere

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap

Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Udkast Mad og måltidspolitik 2016 Ældre og Handicap Forord Ældre borgeres ernæringsmæssige status har stor betydning for deres helbred og livskvalitet. Fejlernæring har store konsekvenser for den daglige

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Business Case nr. I 30X/01

Business Case nr. I 30X/01 Business Case nr. I 30X/01 Forslagets overskrift: Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi Forslagsstiller: Tværgående gruppe sudfordring (vision): Mindske komplikationer hos borgere med dysfagi,

Læs mere

Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland

Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland Ernærings- og måltidspolitik for Sygehussektoren i Region Nordjylland Ernærings- og måltidspolitikken Formål At angive rammer for varetagelse af ernæringsindsatsen, sådan at alle patienter får den rette

Læs mere

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016

Samfundsanalyse. Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring i Danmark. 16. december 2016 Samfundsanalyse 16. december 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fire ud af fem danskere ved ikke, at underernæring er en sundhedsudfordring

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere