Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen

2 Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006 offentliggjorde optagelser med skjult kamera fra det københavnske plejehjem Fælledgården. Nogle af optagelserne var chokerende især for folk, der ikke er tæt på ældreplejen i forvejen. På andre plejehjem var reaktionen: Det kunne lige så godt have været optaget her. Vi har råbt op i årevis over nedskæringer, manglende normeringer og omsorgssvigt. Og vi har slet ikke skjult, hvem det går ud over. I dette lille hæfte har FOA samlet en række fakta-oplysninger om den danske ældrepleje. Hvad koster den? Hvad får medarbejderne i løn? Hvor tit er medarbejderne syge? Er området omfattet af tidstyrranni? Hvad synes de ældre? Agenda 2006: FOA og ældreplejen er udgivet i forbindelse med FOA-konferencen fredag den 9. juni 2006 i Nationalmuseet om kvalitet i ældreplejen. ISBN: Redaktion: Jens-Jørgen Krogh og Ib Lindstrøm Ibsen Tryk: FOA Den Omslag: Joe Anderson Oplag: 250

3 Indhold HVAD KOSTER ÆLDREPLEJEN SAMLET SET?...4 HVOR MANGE ANSATTE HAR ÆLDREPLEJEN?...4 HVOR MANGE ÆLDRE MODTAGER HJÆLP?...5 HVAD KOSTER DE ANSATTE I ÆLDREPLEJEN SAMLET SET?...6 HVAD FÅR DE ANSATTE I LØN?...6 HVOR MANGE ÆLDRE HAR VI I DANMARK?...6 HVORDAN ER ARBEJDSMILJØET I ÆLDREPLEJEN?...7 HVAD MED ARBEJDSSKADER OG FØRTIDSPENSIONER?...9 HVAD VED VI OM SYGEFRAVÆRET?...10 HVORDAN ER TILFREDSHEDEN HOS BRUGERNE?...11 KAN MAN FASTHOLDE MEDARBEJDERNE OG REKRUTTERE NYE?...11 HVAD ER OMFANGET AF TIDSREGISTRERING I ÆLDREPLEJEN?...12 HVAD VED VI OM ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE OG DELTID?...13 HVORDAN ER UDDANNELSESNIVEAUET OG ANDELEN AF UFAGLÆRTE?...14 ER DER HÆNDER NOK I FREMTIDEN?...15 ER DER ELEVER NOK TIL AT DÆKKE FREMTIDENS BEHOV?...16 ER ÆLDREPLEJEN ET VELEGNET ARBEJDSSTED FOR NYDANSKERE?...17 HVAD MED ÆLDREPLEJEN NÆSTE ÅR?

4 Hvad koster ældreplejen samlet set? Det korte svar er: Cirka det samme som værdien af skattestoppet borgere modtager hjemmehjælp i Danmark, og små medarbejdere er beskæftiget på ældreområdet, oplyser KL danskere bor på plejehjem, og i ældreboliger. KL har opgjort de samlede udgifter til ældreområdet altså også til administration, bygninger mv. Tallene for nettodriftsudgifterne ser ud som følger: 2004: 29,1 mia. kr. 2005: 29,4 mia. kr. 2006: 29,3 mia.kr (budgettal) Hvor mange ansatte har ældreplejen? Det korte svar er: En ansat for hver 9. ældre Tallet for ansatte er steget de senere år. Det samme er antallet af ældre over 80 år, som er den gruppe, der modtager mest ældrepleje. Tallene for FOA-grupperne er: Ændring i pct. Faggruppe Social- og sundhedsassistenter mv Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere mv Kostforplejning og tilb. af måltider Rengørings- og køkkenhjælp total Kilde: Danmarks Statistik -Note: I de to nederste rækker kan der også optræde personale, der er organiseret andet steds end FOA 4

5 Samtlige ansatte i ældreplejen inklusiv administrativt personale ændring i pct. Samtlige ansatte Kilde: Danmarks Statistik Som det fremgår af figurerne er antallet af ansatte i ældreplejen steget i opgørelsesperioden De grupper, der typisk organiseres i FOA, står for en forholdsvis mindre stigning end de øvrige grupper, der er beskæftiget inden for ældreplejen. Hvor mange ældre modtager hjælp? Det korte svar er: Hver fjerde Tallene fra Danmarks Statistik er lidt halv-gamle: Varig hjemmehjælp, antal modtagere fordelt efter modtagerens alder Ændring i pct Under 67 år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, den sociale ressourceopgørelse Antallet af borgere, der trækker massivt (mere end 20 timer ugentligt) på den varige hjælp er iflg. Danmarks Statistik steget med 6 pct. i den tilgængelige opgørelsesperiode (fra 2001 til 2002). Populationen over 80 år er den mest plejekrævende gruppe idet cirka hver anden i den aldersgruppe modtager praktisk og/eller personlig bistand Antal ældre over 80 år Udvikling i pct Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Hvad koster de ansatte i ældreplejen samlet set? Det korte svar er: Det samme som udgiften til det aktuelle tværministerielle it-projekt Det fælleskommunale løndatakontor opgør i marts 2006 den årlige lønudgift for social- og sundhedspersonale (de FOA-medlemmer) til kroner det er altså ca.1,5 milliarder pr. år Samtlige kommunalt ansatte oppebærer en løn på kroner - altså knap 9 milliarder kr. årligt. Hvad får de ansatte i løn? Det korte svar er: Omsorgsarbejde er lavt lønnet især i forhold til ansvaret Landgennemsnittet i marts 2006 for de to største grupper i ældreplejen er følgende tallene er fra Det fælleskommunale Løndatakontor: Social- og sundhedsassistenter: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Social-og sundhedshjælpere: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Gennemsnit for hele gruppen i ældreplejen: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Det lavere tal skyldes, at ufaglærte oppebærer lavere løn. Hvor mange ældre har vi i Danmark? Det korte svar er: Hver syvende dansker er ældre Danmarks Statistik giver et præcist svar. Fremskrivningen til 2015 er Danmarks Statistiks skøn, som løbende justeres Antal danskere på 65 år og derover

7 Hvordan er arbejdsmiljøet i ældreplejen? Det korte svar er: Det går ret skidt Tal fra Arbejdsmiljøinstittuttets omfattende undersøgelse (2005) taler et klart sprog: Medarbejderprofilen i ældreplejen: har en høj anciennitet og er mellem 40 og 60 år (Kilde: AMI-rapport 2005) blandt de årige vil 60 % inden for 5 år forlade arbejdspladsen og 36 % vil helt forlade området 66 % af de 57 årige vil forlade arbejdet inden de bliver 62 år. En stor del af de yngre medarbejdere regner ikke med at være i det nuværende job om 5 år. Medarbejdernes syn på ældreplejen: God ledelse og gode udviklingsmuligheder, samt høj grad af fleksibilitet og indflydelse på arbejdet får flere til at overveje fortsat ansættelse inden for området. Fleksibilitet, medbestemmelse, kvalitet i arbejdet og ledelsesmæssig opbagning anses for centralt 50 % mener der er tid til at være fleksibel og at de får ledelsesmæssig opbakning. 50 % mener ikke det er tilfældet Hjælpergruppen har de dårligste betingelser. Opfattelsen af at kunne yde kvalitet i plejen er generelt lavest i de største kommuner. Psykisk arbejdsmiljø i ældreplejen: Sammenligner man medarbejdere i ældreplejen med danske lønmodtagere generelt er der: Flere der ofte oplever et højt arbejdstempo Flere der oplever høje krav om at skjule følelser og meninger Flere der oplever en lav grad af indflydelse (især blandt de med den korteste uddannelse) Højere grad af mening i arbejdet, men lavere grad af involvering i arbejdspladsen På arbejdspladser udsættes 19,5 % for fysisk vold blandt alle lønmodtagere udsættes 3,9 % for vold. 32,4 % udsættes for trusler blandt alle lønmodtagere er det 7,9 %. 8 % udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed primært fra brugere blandt alle lønmodtagere er det 3 %. 7

8 Fysisk arbejdsmiljø, arbejdsbetingede sygdomme og hospitalsindlæggelser: Ryg-arbejdsulykker, der opstår som følge af løft og forflytning af klienter, er et stort problem % af de anmeldte arbejdsskader blandt medarbejdere inden for sundhedssektoren skyldes uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse med klientforflytninger. 36 % forflytter nogen gange eller ofte alene, når der burde være to. 36 % har indenfor de sidste 7 dage oplevet smerter og besvær i nakke og skuldre 51 % har haft ondt i bevæge apparatet indenfor de sidste 12 måneder. I perioden 1999 til 2004 er der sket en 10-dobling af anmeldelserne af psykiske lidelser indenfor social- og sundhedssektoren. Også hudsygdomme udgør et væsentligt problem. (Kilde DTU-undersøgelse 2006) Kvinder ansat inden for hjemmepleje ligger væsentligt over gennemsnittet, hvad angår hjertesygdomme og sygdomme i bevægeapparatet. Arbejdsmiljøinstituttet har beregnet at 31 % af de iskæmiske hjertesygdomme hos kvinder, kan tilskrives arbejdsmiljøet. Dette betyder, at de i princippet kan forebygges. Kilde: Hvor andet ikke er angivet er kilden til omstående fakta: Arbejdsmiljøinstituttet 8

9 Hvad med arbejdsskader og førtidspensioner? Det korte svar er: Det er mere end dobbelt så slemt som gennemsnittet For medlemmer af FOA er risikoen for at få en arbejdsskade over dobbelt så stor sammenlignet med alle andre grupper i arbejdsstyrken i Danmark. FOA medlemmer udgør 6 procent af arbejdsstyrken, men har 14 procent af alle skadesanmeldelser. Disse tal rummer alle typer af skader, lige fra løfteskader til ulykker såsom fald og andet. Efter en faldende tendens i 2002 og 2003 for både FOA og andre grupper på arbejdsmarkedet anerkendes der nu stadigt flere arbejdsskader i kølvandet på den nye arbejdsskadereform. Tallen er opgjort i pct FOAs andel af arbejdsstyrken FOAs andel af arbejdsskaderne Figur: Arbejdsskader er. overrepræsenteret med 130 pct. hos FOAs medlemmer Kilde: FOA-rapporten - Undersøgelser af Arbejdsskader i FOA (2003) Risikovurdering i pct Risiko for førtidspension hos befolkningen som helhed Risiko for førtidspension hos FOAs medlemmer Figur: Relativ risiko for førtidspension. Kilde: FOA-rapporten - Undersøgelse af førtidspensionister i FOA (2002) 9

10 Hvad ved vi om sygefraværet? Det korte svar er: Området har rekord i fravær De ansatte inden for social- og sundhedsområdet har i snit 16 sygefraværsdage årligt. De kortest uddannede har mere sygefravær end ansatte med længere uddannelse inden for området. Eksempelvis har social- og sundhedshjælpere i snit mere end 17 sygefraværsdage mens social- og sundhedsassistenter i snit har godt 13 sygefraværsdage. De ældste medlemmer har mest sygefravær. De medlemmer der har et dårligt forhold til deres ledere har 3 gange så meget sygefravær som dem, der har et godt forhold til deres ledere. De medlemmer, der mener, at de har gode udviklingsmuligheder på jobbet har halvt så mange sygefraværsdage i f.t. dem, der ikke synes udviklingsmulighederne er gode. De medlemmer som er utilfredse med arbejdet har mere end dobbelt så mange sygefraværsdage som dem der tilfredse med arbejdet Årsager til sygefravær sygefravær pga arbejdsmiljøforhold sygefravær p.g.a.influenza, infektioner, forkølelse o.s.v. Kilde: Sygefravær blandt FOAs medlemmer, april 2004 udgivet af FOA Hvis det arbejdsmiljøbetingede sygefravær reduceres til det halve i ældreplejen, vil det svare til at tilføre området cirka nye medarbejdere. En netop gennemført undersøgelse af sygefravær i ældreplejen (juni 2006) antyder, at sygefraværet er steget siden sygefraværet og dets årsager blev belyst i en rapport som FOA offentliggjorde i Imidlertid er den seneste opgørelse ikke landsdækkende og derfor kan sammenligninger ikke umiddelbart drages ligesom de bagved liggende årsager heller ikke er belyst på samme måde. 10

11 Hvordan er tilfredsheden hos brugerne? Det korte svar er: De ældre er tilfredse KL og Finansministeriet gennemførte i januar 2005 en landsdækkende undersøgelse af brugertilfredsheden med ældre-sektoren. Generelt er de ældre tilfredse. Mere end tre ud af fire er tilfredse med hjemmehjælpen. 90 procent er tilfredse med personalet i plejeboliger og på plejehjem. På alle områder, hvor KL og Finansministeriet har spurgt, er brugerne mere tilfredse end utilfredse. Kan man fastholde medarbejderne og rekruttere nye? Det korte svar er: Nej - alarmklokkerne ringer meget kraftigt Helt nye oplysninger fra FOAs egne medlemsundersøgelser (Medlemspulsen) viser, at 45 procent af de ansatte i ældreplejen overvejer at søge væk. Det tilsvarende tal ved en undersøgelse i 2005 var på 43 procent. For FOA-medlemmer under 40 er det hele 63 procent, der angiver, at de overvejer helt at forlade området. Begrundelserne for at søge væk er for ringe løn og for dårlige arbejdsvilkår. Otte ud af ti angiver, at lønnen er for dårlig. Seks ud af ti angiver, at arbejdet er for hårdt fysisk og psykisk. Tre ud af ti peger på for dårlig ledelse og for lidt individuel råderum. Betydeligt flere angiver, at det er blevet sværere at få fat i uddannet personale. I 2005 sagde færre end tre ud af ti, at det var meget svært at rekruttere nye kolleger. I 2006 angiver mere end fire ud af ti, at de er meget svært. Undersøgelsen baserer sig på 800 besvarelser. 11

12 Hvad er omfanget af tidsregistrering i ældreplejen? Det korte svar er: Hver anden ansat måles og vejes dagligt 44 pct. af FOA-medlemmer, der er ansat i ældreplejen er omfattet af en eller anden form for tidsregistrering og kontrol i deres daglige arbejde. Figur: Forskel på opfattelser som funktion af tidsregistrering/kontrol Arbejder i borgerens eget hjem og mener at kommunene kan yde bedre omsorg og pleje til samme pris Det hænder at jeg ikke er tilfreds med den service, jeg yder borgeren Min arbejdsdag er stramt styret af andre Der er for lidt råderum for medarbejderne Uden tidsregistrering Med tidsregistrering eller anden form for kontrol Kilde: FOAs rapport Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen oktober Fakta: 43 pct. af de ansatte i ældreplejen overvejer at skifte til et helt andet jobområde denne overvejelse optræder i højere grad hos yngre end for ældre medarbejdere i ældreplejen. De væsentligste begrundelser for at overveje jobskifte er prioriteret: Lønnen er for dårlig Arbejdet er hårdt fysisk Arbejdet er hårdt psykisk. Hver 8. medarbejder i ældreplejen finder ikke at omgivelserne viser respekt for det arbejde de udfører. (Kilde: FOAs rapport Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen oktober 2005.) 12

13 Hvad ved vi om arbejdstilrettelæggelse og deltid? Det korte svar er: Ældreplejen er gennemsyret af deltidsansættelser Deltidsarbejde er meget udbredt i ældre-sektoren. Arbejder deltid Arbejder fuldtid Pct Blandt de der arbejder deltid ses følgende: Har selv valgt deltid Er tvunget til at arbejde deltid Pct Fakta: Gennemsnitsarbejdstiden for deltidsansatte er 30,3 arbejdstimer pr. uge Medlemmer med de korteste uddannelser inden for social- og sundhedsområdet, arbejder i højere grad deltid. Eksempelvis arbejder 69 pct. af social- og sundhedshjælperne deltid mod 57 pct. af social- og sundhedsassistenterne. 80 pct. af de deltids ansatte afviser ikke at arbejde mere, under de rette forhold. 20 pct. siger at de ikke kan klare at arbejde fuld tid. De ældste medlemmer peger i langt højere grad på at de ikke kan klare at arbejde fuldtid. Hos faggruppen sygehjælpere der har et højt alderssnit peger hele 56 pct. på at de ikke kan klare fuld tid Hvad peger de deltidsansatte på at der skal til for at arbejde mere: Bedre løn siger 38 pct. Ændrede forhold på arbejdspladsen siger 26 pct. (eks. angives bedre ledelse, fleksibel arbejdstid, større indflydelse og nye arbejdsopgaver) Ændrede forhold i hjemmet siger 14 pct. (eks. angives bedre arbejdsdeling mellem kønnene og børn er blevet store) Arbejdspotentialet, hvis de deltidsansatte, der under de rette omstændigheder er villige til at gå op i tid, arbejder 2 timer yderligere pr. uge, svarer til fuldtidsstillinger. Kilde: FOAs rapport: Deltidsarbejde blandt FOAs medlemmer, september

14 Hvordan er uddannelsesniveauet og andelen af ufaglærte? Det korte svar er: De ufaglærte er i fremmarch Fig. 1. Samlet antal års uddannelse i ældreplejen Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere mv. Social- og sundhedsassistenter mv. Sygeplejersker Den samlede uddannelsesmængde i ældre plejen er svagt stigende. Fig. 2. Forskydning i faggrupper Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygehjælpere Hjemmehjælpere Der sker en forskydning i mellem de faggrupper der er beskæftiget med den direkte ældrepleje. Fakta: Ikke uddannede medarbejdere beskæftiget inden for ældreplejen Cirka hver sjette, der er beskæftiget inden for ældreplejen, er ikke uddannet. De ikke-uddannede er beskæftiget i korte perioder idet 2 ud af 3 forlader deres stilling i ældreplejen inden for det første års ansættelse. Kilder: FLD og Danmarks Statistik 14

15 Er der hænder nok i fremtiden? Det korte svar er: Det kommer til at knibe kraftigt Andelen af ældre stiger hvert år. Det modsatte er tilfældet med personer i den erhvervsaktive alder år år år 80+år Befolkningsudvikling kilde Danmarks Statistik Fakta: I 2015 vil der i forhold til 2005 være flere personer over 65 år Ved hjemmehjælpsfrekvenser svarende til i dag betyder det forøgede gruppe af ældre, at der vil være flere modtagere af varig hjemmehjælp Antallet af personer i den erhvervsaktive alder daler i samme periode Det øgede antal ældre betyder at der i forhold til i dag bliver brug for ekstra ansatte i ældreplejen. Tallet bygger på en rationalisering idet der er antaget, at andelen af den tid hjemmehjælperne bruger til andet end pleje, kan reduceres fra 33 pct. i dag til 25 pct. Kilde: Beregningerne er foretaget af FOA 15

16 Er der elever nok til at dække fremtidens behov? Det korte svar er: Nej Tilgangen af elever til social- og sundhedsuddannelserne fra viser faldende tendens. Social- og sundhedshjælperuddannelsen: I 1997 maksimal tilgang i 2004 var tilgangen Social- og sundhedsassistentuddannelsen: I 2000 maksimal tilgang i 2004 var tilgangen Kilde: Undervisningsministeriet Tilgangen til social- og sundhedsområdet (social- og sundhedshjælpere og assistenter) har de seneste år stort set været stagnerende. Der kompenseres således ikke for den demografiske udvikling og det er ikke taget i betragtning at der er flere og flere plejekrævende ældre. Fakta om elever der fuldførte en social- og sundhedsuddannelse fra : Social- og sundhedshjælperuddannelsen: I 1998 fuldførte flest i 2004 fuldførte Social- og sundhedshjælpere der har fuldført en uddannelse, har været faldende frem til 2003, men der er en lille stigning i Social- og sundhedsassistentuddannelsen: I 1999 fuldførte flest i 2004 fuldførte Social- og sundhedsassistenter der har fuldført en uddannelse har været faldende frem til 2003, men stagnerende i Dimensionering (Det aftalte omfang for elevbestanden på social- og sundhedsuddannelserne): Det generelle billede på både social- og sundhedshjælperuddannelsen og assistentuddannelsen, er, at dimensioneringsforpligtigelsen ikke efterleves. Der er generelt set ansøgere nok til, at dimensioneringen kan opfyldes. For social- og sundhedsuddannelserne mangler statistik, der viser overgangsmønstre fra endt uddannelse til beskæftigelse som færdiguddannede. AMI er i gang med at følge en uddannelseskohorte for at klarlægge disse overgangsmønstre 16

17 Er ældreplejen et velegnet arbejdssted for nydanskere? Det korte svar er: Ja, området skriger på arbejdskraft FOAs medlemmer siger i medlemsundersøgelsen: Udsagn om nydanskere pct. Nydanskere er mindst lige så dygtige som andre 66 Jeg er indstillet på at yde en ekstra indsats for at sætte nydanskere ind i arbejdet 85 Mentorordninger for nydanskere er en god ide 78 Jeg stiller samme krav til kolleger, uanset om de er nydanskere 88 Det er en vigtig forudsætning for at fungere på arbejdspladsen at man taler godt dansk 84 Det er en vigtig forudsætning for at fungere godt på arbejdspladsen, at man tager del i det sociale 15 Kilde: FOAs rapport Integration inden for social- og sundhedsområdet, 2004 Fakta: 15 pct. af social- og sundhedselever har anden baggrund end dansk Skoleledere peger på, at endnu flere med anden baggrund kan optages, hvis de forinden modtager særlige for-forløb, med sprogundervisning, almene fag og mentorordning. Kvinder med indvandrerbaggrund har lav erhvervsfrekvens At få endnu flere nydanskere ind i ældreplejen kræver en ekstra indsats økonomisk idet en betydelig del fra denne gruppe ikke her og nu har de nødvendige forudsætninger. Gennemsnitsudgiften for at gøre en bredere gruppe af kvinder med indvandrerbaggrund parate til at tage en social- og sundhedsuddannelse er i runde tal kroner pr. person. Det beløb skal sættes overfor evt. passiv forsørgelse gennem en betydelig del af personens liv i den erhvervsaktive alder. Det vil koste cirka kroner Det danske samfund vil over de 34 år, der går indtil de i modellen kalkulerede nydanske profiler alderspensioneres, spare cirka én million kroner pr. person. Det forudsætter en investering på ½ million kroner nu. 17

18 Hvad med ældreplejen næste år? Det korte svar er: Kommunerne vil spare igen En netop gennemført budgetrundspørge til de nye kommuner viser, at hver fjerde kommune overveje at spare på ældreområdet i Kun hver syvende kommune tilkendegiver, at de overvejer udvidelser. Samtidig tilkendegiver tre ud af fire kommuner, at de forventer at behovet for personlig hjælp og pleje til ældre vil stige næste år. Det er analyseinstituttet Epinion, der for FOA har gennemført undersøgelsen. Procentandel Der er overvejelser om at spare på ældreplejen 27 procent Der er overvejelser om udvidelser på ældreplejen 15 procent Ingen overvejelser om hverken at spare eller udvide 58 procent Total 100 Procentandel Vi forventer, at behovet stiger 75 procent Vi forventer uændret behov 23 procent Vi forventer, at behovet falder 2 procent Total

19 FOA præsenterer i denne publikation en række tal og facts fra ældreplejen. Disse tal og facts er hentet fra en bred vifte af steder. Danmarks Statistik, KL, forskellige ministerier, FOAs egne opgørelser m.v. Ældreområdet knytter der sig stor interesse til og nogen gange tegnes der billeder ud fra enkeltsituationer og udsagn fra enkeltpersoner. FOA ønsker med tal og facts at aflevere et mere veldokumenteret og omfattende billede af ældreplejen. FOA er af den opfattelse, at denne publikation samler nogle af de centrale oplysninger således, at interesserede kan orientere sig og få et bredere og mere velfunderet billede af et helt centralt område i det danske velfærdssamfund. Staunings Plads København V Tlf.:

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen

ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen ældreplejen F O A F A G O G A R B E J D E Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen er den første af flere rapporter, der sætter fokus på kvalitet og faglighed

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006

Sygefravær. blandt FOAs medlemmer 2006 F O A F A G O G A R B E J D E Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Sygefravær blandt FOAs medlemmer 2006 Forord FOAs sygefraværsundersøgelse viser desværre, at sygefraværet er stigende blandt FOAs medlemmer.

Læs mere

Ældreområdet status 2015

Ældreområdet status 2015 Ældreområdet status 2015 9. marts 2016 FOA præsenterer her første udgave af sin årlige status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Antal ansatte på ældreområdet per 80

Læs mere

Forebyggelseskultur på arbejdspladser

Forebyggelseskultur på arbejdspladser 27. juli 2016 Forebyggelseskultur på arbejdspladser 67 procent af FOAs medlemmer har mange tunge løft/forflytninger i deres arbejde, og halvdelen af medlemmerne har været begrænset i deres arbejde på grund

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET NOVEMBER 213 REGION HOVEDSTADEN BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADSOMRÅDET PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I HOVEDSTADEN 3 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Overordnede konklusioner 2 3 De

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 16. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdstid Undersøgelsen er gennemført fra d. 30. marts til den 11. april 2012 via en spørgeskemaundersøgelse i FOAs elektroniske

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden.

Århus kommune I Sundhed og omsorg virker det som om de har sat sig for at være den kommune der skal gennemføre flest forandringer hele tiden. Året 2014 har været et travlt og turbulent år, siger vi ikke det hvert år? Jo men nu føles det mere som at arbejdsgiverne bevidst udfordrer os på alle områder, mon det har noget med OK-15 at gøre??? Som

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker)

Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA Kampagne og Analyse April 2013 Det siger FOA-medlemmer, der arbejder som social- og sundhedspersonale, om deres erfaringer med MRSA (resistente stafylokokker) FOA har i perioden 22. marts - 8. april

Læs mere

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet

FOA-medlemmernes sundhed. Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet F O A f a g o g a r b e j d e Rygning, overvægt og psykisk og fysisk anstrengende arbejde sammenlignet med andre grupper på arbejdsmarkedet FOA-medlemmernes sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde

Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA Kampagne og analyse 23. oktober 2009 Det siger FOAs medlemmer om palliativt arbejde FOA gennemførte i perioden fra den 7. til den 16. september en medlemsundersøgelse blandt de medlemmer, som er tilmeldt

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje

FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje 16. april 2015 FOA-medlemmer har mindre tid til at hjælpe borgere med personlig pleje Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer, der arbejder på et plejehjem eller plejecenter, har i løbet af de sidste to

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND

BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND JANUAR 213 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND PIXI-RAPPORT 1. BEHOVET FOR VELFÆRDSUDDANNEDE I MIDTJYLLAND 3 INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau

Tabel 3.4.1 Andel med sygefravær i forhold til socioøkonomisk status. Procent. Lønmodtager. Topleder. højeste niveau Kapitel 3.4 Sygefravær 3.4 Sygefravær Dette afsnit omhandler sygefravær. I regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet fremgår det, at sygefravær kan have store konsekvenser både for den enkelte

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Velfærd. Sygefravær blandt FOAs medlemmer

Velfærd. Sygefravær blandt FOAs medlemmer Velfærd F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Sygefravær blandt FOAs medlemmer Sygefravær blandt FOAs medlemmer er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten henvender sig

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper

Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2012 Det siger medlemmer, der arbejder i ældreplejen, om flytning af opgaver mellem faggrupper FOA har i perioden 28. august til 6. september 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med

Rundspørge til medlemmer af HK Kommunal om psykisk arbejdsmiljø. sammenlignet med Rundspørge til medlemmer af om psykisk arbejdsmiljø sammenlignet med Kortlægning af danske lønmodtageres psykiske arbejdsmiljø gennemført af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) Rundspørge

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde

Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA Kampagne og Analyse Juli 2009 Det siger FOAs medlemmer i ældreplejen om deres arbejde FOA gennemførte i perioden 24. juni 5. juli en undersøgelse blandt de medlemmer, der er tilmeldt forbundets elektroniske

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft

Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft 09-0581 20.05.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om mangel på kvalificeret arbejdskraft Der er bred opfattelse af, at der fremadrettet vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

fakta 2002 Uddannelse og arbejdsliv i ældreområdet - en undersøgelse af tilfredsheden blandt social- og sundhedspersonale

fakta 2002 Uddannelse og arbejdsliv i ældreområdet - en undersøgelse af tilfredsheden blandt social- og sundhedspersonale fakta 2002 Uddannelse og arbejdsliv i ældreområdet - en undersøgelse af tilfredsheden blandt social- og sundhedspersonale Uddannelse og arbejdsliv i ældreområdet en undersøgelse af tilfredsheden blandt

Læs mere

De kommende års udfordringer for FOA

De kommende års udfordringer for FOA De kommende års udfordringer for FOA FOA Bornholm 27. april 2016 Folkelige oprør på vej Eliten på kollisionskurs Førerpositionen er under pres Politikere, eksperter og autoritet taber terræn Folkelige

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov

Køn og arbejdsliv. Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Monica Andersen Steen Bielefeldt Pedersen Vesla Skov Køn og arbejdsliv Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2004 Oplag: 400 Danmarks Statistiks Trykkeri, København Pris: 122,00 kr. inkl.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen

Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen 3. marts 2014 Mindre tidsregistrering i hjemmeplejen FOA har i februar 2014 spurgt medlemmer i hjemmeplejen og landets ældrechefer om tidsregistrering i hjemmeplejen. Undersøgelserne viser bl.a., at omfanget

Læs mere

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER

ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 September 2015 ULIGHEDEN I DANSKERNES LEVEALDER FALDER Det er velkendt, at danskernes middellevealder er støt stigende. Beregningerne i dette

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

PenSam's førtidspensioner 2013

PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam's førtidspensioner 2013 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Farum pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter CVR-nr. 24

Læs mere

PenSam's førtidspensioner

PenSam's førtidspensioner 2012 PenSam's førtidspensioner PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Formål

1 Indledning. 1.1 Formål 1 Indledning 1.1 Formål Rapporten hvilken oplevelse FOAs medlemmer har mht. arbejdspres. Data kommer fra undersøgelsen Det siger FOAs medlemmer om deres arbejdsmiljø fra 2010, der belyste arbejdsmiljøet

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale

Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale 5. november 13 Markant lavere sygefravær i den private servicesektor end i den kommunale Der er stor forskel på sygefraværet imellem den offentlige og private sektor, hvilket indikerer at der er plads

Læs mere