Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar om ældreplejen. Agenda 2006: FOA og ældreplejen"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Spørgsmål og svar om ældreplejen Agenda 2006: FOA og ældreplejen

2 Ældrepleje i fokus Den danske ældrepleje kom igen på den offentlige dagsorden, da Danmarks Radio i maj 2006 offentliggjorde optagelser med skjult kamera fra det københavnske plejehjem Fælledgården. Nogle af optagelserne var chokerende især for folk, der ikke er tæt på ældreplejen i forvejen. På andre plejehjem var reaktionen: Det kunne lige så godt have været optaget her. Vi har råbt op i årevis over nedskæringer, manglende normeringer og omsorgssvigt. Og vi har slet ikke skjult, hvem det går ud over. I dette lille hæfte har FOA samlet en række fakta-oplysninger om den danske ældrepleje. Hvad koster den? Hvad får medarbejderne i løn? Hvor tit er medarbejderne syge? Er området omfattet af tidstyrranni? Hvad synes de ældre? Agenda 2006: FOA og ældreplejen er udgivet i forbindelse med FOA-konferencen fredag den 9. juni 2006 i Nationalmuseet om kvalitet i ældreplejen. ISBN: Redaktion: Jens-Jørgen Krogh og Ib Lindstrøm Ibsen Tryk: FOA Den Omslag: Joe Anderson Oplag: 250

3 Indhold HVAD KOSTER ÆLDREPLEJEN SAMLET SET?...4 HVOR MANGE ANSATTE HAR ÆLDREPLEJEN?...4 HVOR MANGE ÆLDRE MODTAGER HJÆLP?...5 HVAD KOSTER DE ANSATTE I ÆLDREPLEJEN SAMLET SET?...6 HVAD FÅR DE ANSATTE I LØN?...6 HVOR MANGE ÆLDRE HAR VI I DANMARK?...6 HVORDAN ER ARBEJDSMILJØET I ÆLDREPLEJEN?...7 HVAD MED ARBEJDSSKADER OG FØRTIDSPENSIONER?...9 HVAD VED VI OM SYGEFRAVÆRET?...10 HVORDAN ER TILFREDSHEDEN HOS BRUGERNE?...11 KAN MAN FASTHOLDE MEDARBEJDERNE OG REKRUTTERE NYE?...11 HVAD ER OMFANGET AF TIDSREGISTRERING I ÆLDREPLEJEN?...12 HVAD VED VI OM ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE OG DELTID?...13 HVORDAN ER UDDANNELSESNIVEAUET OG ANDELEN AF UFAGLÆRTE?...14 ER DER HÆNDER NOK I FREMTIDEN?...15 ER DER ELEVER NOK TIL AT DÆKKE FREMTIDENS BEHOV?...16 ER ÆLDREPLEJEN ET VELEGNET ARBEJDSSTED FOR NYDANSKERE?...17 HVAD MED ÆLDREPLEJEN NÆSTE ÅR?

4 Hvad koster ældreplejen samlet set? Det korte svar er: Cirka det samme som værdien af skattestoppet borgere modtager hjemmehjælp i Danmark, og små medarbejdere er beskæftiget på ældreområdet, oplyser KL danskere bor på plejehjem, og i ældreboliger. KL har opgjort de samlede udgifter til ældreområdet altså også til administration, bygninger mv. Tallene for nettodriftsudgifterne ser ud som følger: 2004: 29,1 mia. kr. 2005: 29,4 mia. kr. 2006: 29,3 mia.kr (budgettal) Hvor mange ansatte har ældreplejen? Det korte svar er: En ansat for hver 9. ældre Tallet for ansatte er steget de senere år. Det samme er antallet af ældre over 80 år, som er den gruppe, der modtager mest ældrepleje. Tallene for FOA-grupperne er: Ændring i pct. Faggruppe Social- og sundhedsassistenter mv Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere mv Kostforplejning og tilb. af måltider Rengørings- og køkkenhjælp total Kilde: Danmarks Statistik -Note: I de to nederste rækker kan der også optræde personale, der er organiseret andet steds end FOA 4

5 Samtlige ansatte i ældreplejen inklusiv administrativt personale ændring i pct. Samtlige ansatte Kilde: Danmarks Statistik Som det fremgår af figurerne er antallet af ansatte i ældreplejen steget i opgørelsesperioden De grupper, der typisk organiseres i FOA, står for en forholdsvis mindre stigning end de øvrige grupper, der er beskæftiget inden for ældreplejen. Hvor mange ældre modtager hjælp? Det korte svar er: Hver fjerde Tallene fra Danmarks Statistik er lidt halv-gamle: Varig hjemmehjælp, antal modtagere fordelt efter modtagerens alder Ændring i pct Under 67 år år år I alt Kilde: Danmarks Statistik, den sociale ressourceopgørelse Antallet af borgere, der trækker massivt (mere end 20 timer ugentligt) på den varige hjælp er iflg. Danmarks Statistik steget med 6 pct. i den tilgængelige opgørelsesperiode (fra 2001 til 2002). Populationen over 80 år er den mest plejekrævende gruppe idet cirka hver anden i den aldersgruppe modtager praktisk og/eller personlig bistand Antal ældre over 80 år Udvikling i pct Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Hvad koster de ansatte i ældreplejen samlet set? Det korte svar er: Det samme som udgiften til det aktuelle tværministerielle it-projekt Det fælleskommunale løndatakontor opgør i marts 2006 den årlige lønudgift for social- og sundhedspersonale (de FOA-medlemmer) til kroner det er altså ca.1,5 milliarder pr. år Samtlige kommunalt ansatte oppebærer en løn på kroner - altså knap 9 milliarder kr. årligt. Hvad får de ansatte i løn? Det korte svar er: Omsorgsarbejde er lavt lønnet især i forhold til ansvaret Landgennemsnittet i marts 2006 for de to største grupper i ældreplejen er følgende tallene er fra Det fælleskommunale Løndatakontor: Social- og sundhedsassistenter: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Social-og sundhedshjælpere: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Gennemsnit for hele gruppen i ældreplejen: kr. om måneden tallet er inklusive alle tillæg, men eksklusiv pensionsindbetaling. Det lavere tal skyldes, at ufaglærte oppebærer lavere løn. Hvor mange ældre har vi i Danmark? Det korte svar er: Hver syvende dansker er ældre Danmarks Statistik giver et præcist svar. Fremskrivningen til 2015 er Danmarks Statistiks skøn, som løbende justeres Antal danskere på 65 år og derover

7 Hvordan er arbejdsmiljøet i ældreplejen? Det korte svar er: Det går ret skidt Tal fra Arbejdsmiljøinstittuttets omfattende undersøgelse (2005) taler et klart sprog: Medarbejderprofilen i ældreplejen: har en høj anciennitet og er mellem 40 og 60 år (Kilde: AMI-rapport 2005) blandt de årige vil 60 % inden for 5 år forlade arbejdspladsen og 36 % vil helt forlade området 66 % af de 57 årige vil forlade arbejdet inden de bliver 62 år. En stor del af de yngre medarbejdere regner ikke med at være i det nuværende job om 5 år. Medarbejdernes syn på ældreplejen: God ledelse og gode udviklingsmuligheder, samt høj grad af fleksibilitet og indflydelse på arbejdet får flere til at overveje fortsat ansættelse inden for området. Fleksibilitet, medbestemmelse, kvalitet i arbejdet og ledelsesmæssig opbagning anses for centralt 50 % mener der er tid til at være fleksibel og at de får ledelsesmæssig opbakning. 50 % mener ikke det er tilfældet Hjælpergruppen har de dårligste betingelser. Opfattelsen af at kunne yde kvalitet i plejen er generelt lavest i de største kommuner. Psykisk arbejdsmiljø i ældreplejen: Sammenligner man medarbejdere i ældreplejen med danske lønmodtagere generelt er der: Flere der ofte oplever et højt arbejdstempo Flere der oplever høje krav om at skjule følelser og meninger Flere der oplever en lav grad af indflydelse (især blandt de med den korteste uddannelse) Højere grad af mening i arbejdet, men lavere grad af involvering i arbejdspladsen På arbejdspladser udsættes 19,5 % for fysisk vold blandt alle lønmodtagere udsættes 3,9 % for vold. 32,4 % udsættes for trusler blandt alle lønmodtagere er det 7,9 %. 8 % udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed primært fra brugere blandt alle lønmodtagere er det 3 %. 7

8 Fysisk arbejdsmiljø, arbejdsbetingede sygdomme og hospitalsindlæggelser: Ryg-arbejdsulykker, der opstår som følge af løft og forflytning af klienter, er et stort problem % af de anmeldte arbejdsskader blandt medarbejdere inden for sundhedssektoren skyldes uhensigtsmæssige bevægelser i forbindelse med klientforflytninger. 36 % forflytter nogen gange eller ofte alene, når der burde være to. 36 % har indenfor de sidste 7 dage oplevet smerter og besvær i nakke og skuldre 51 % har haft ondt i bevæge apparatet indenfor de sidste 12 måneder. I perioden 1999 til 2004 er der sket en 10-dobling af anmeldelserne af psykiske lidelser indenfor social- og sundhedssektoren. Også hudsygdomme udgør et væsentligt problem. (Kilde DTU-undersøgelse 2006) Kvinder ansat inden for hjemmepleje ligger væsentligt over gennemsnittet, hvad angår hjertesygdomme og sygdomme i bevægeapparatet. Arbejdsmiljøinstituttet har beregnet at 31 % af de iskæmiske hjertesygdomme hos kvinder, kan tilskrives arbejdsmiljøet. Dette betyder, at de i princippet kan forebygges. Kilde: Hvor andet ikke er angivet er kilden til omstående fakta: Arbejdsmiljøinstituttet 8

9 Hvad med arbejdsskader og førtidspensioner? Det korte svar er: Det er mere end dobbelt så slemt som gennemsnittet For medlemmer af FOA er risikoen for at få en arbejdsskade over dobbelt så stor sammenlignet med alle andre grupper i arbejdsstyrken i Danmark. FOA medlemmer udgør 6 procent af arbejdsstyrken, men har 14 procent af alle skadesanmeldelser. Disse tal rummer alle typer af skader, lige fra løfteskader til ulykker såsom fald og andet. Efter en faldende tendens i 2002 og 2003 for både FOA og andre grupper på arbejdsmarkedet anerkendes der nu stadigt flere arbejdsskader i kølvandet på den nye arbejdsskadereform. Tallen er opgjort i pct FOAs andel af arbejdsstyrken FOAs andel af arbejdsskaderne Figur: Arbejdsskader er. overrepræsenteret med 130 pct. hos FOAs medlemmer Kilde: FOA-rapporten - Undersøgelser af Arbejdsskader i FOA (2003) Risikovurdering i pct Risiko for førtidspension hos befolkningen som helhed Risiko for førtidspension hos FOAs medlemmer Figur: Relativ risiko for førtidspension. Kilde: FOA-rapporten - Undersøgelse af førtidspensionister i FOA (2002) 9

10 Hvad ved vi om sygefraværet? Det korte svar er: Området har rekord i fravær De ansatte inden for social- og sundhedsområdet har i snit 16 sygefraværsdage årligt. De kortest uddannede har mere sygefravær end ansatte med længere uddannelse inden for området. Eksempelvis har social- og sundhedshjælpere i snit mere end 17 sygefraværsdage mens social- og sundhedsassistenter i snit har godt 13 sygefraværsdage. De ældste medlemmer har mest sygefravær. De medlemmer der har et dårligt forhold til deres ledere har 3 gange så meget sygefravær som dem, der har et godt forhold til deres ledere. De medlemmer, der mener, at de har gode udviklingsmuligheder på jobbet har halvt så mange sygefraværsdage i f.t. dem, der ikke synes udviklingsmulighederne er gode. De medlemmer som er utilfredse med arbejdet har mere end dobbelt så mange sygefraværsdage som dem der tilfredse med arbejdet Årsager til sygefravær sygefravær pga arbejdsmiljøforhold sygefravær p.g.a.influenza, infektioner, forkølelse o.s.v. Kilde: Sygefravær blandt FOAs medlemmer, april 2004 udgivet af FOA Hvis det arbejdsmiljøbetingede sygefravær reduceres til det halve i ældreplejen, vil det svare til at tilføre området cirka nye medarbejdere. En netop gennemført undersøgelse af sygefravær i ældreplejen (juni 2006) antyder, at sygefraværet er steget siden sygefraværet og dets årsager blev belyst i en rapport som FOA offentliggjorde i Imidlertid er den seneste opgørelse ikke landsdækkende og derfor kan sammenligninger ikke umiddelbart drages ligesom de bagved liggende årsager heller ikke er belyst på samme måde. 10

11 Hvordan er tilfredsheden hos brugerne? Det korte svar er: De ældre er tilfredse KL og Finansministeriet gennemførte i januar 2005 en landsdækkende undersøgelse af brugertilfredsheden med ældre-sektoren. Generelt er de ældre tilfredse. Mere end tre ud af fire er tilfredse med hjemmehjælpen. 90 procent er tilfredse med personalet i plejeboliger og på plejehjem. På alle områder, hvor KL og Finansministeriet har spurgt, er brugerne mere tilfredse end utilfredse. Kan man fastholde medarbejderne og rekruttere nye? Det korte svar er: Nej - alarmklokkerne ringer meget kraftigt Helt nye oplysninger fra FOAs egne medlemsundersøgelser (Medlemspulsen) viser, at 45 procent af de ansatte i ældreplejen overvejer at søge væk. Det tilsvarende tal ved en undersøgelse i 2005 var på 43 procent. For FOA-medlemmer under 40 er det hele 63 procent, der angiver, at de overvejer helt at forlade området. Begrundelserne for at søge væk er for ringe løn og for dårlige arbejdsvilkår. Otte ud af ti angiver, at lønnen er for dårlig. Seks ud af ti angiver, at arbejdet er for hårdt fysisk og psykisk. Tre ud af ti peger på for dårlig ledelse og for lidt individuel råderum. Betydeligt flere angiver, at det er blevet sværere at få fat i uddannet personale. I 2005 sagde færre end tre ud af ti, at det var meget svært at rekruttere nye kolleger. I 2006 angiver mere end fire ud af ti, at de er meget svært. Undersøgelsen baserer sig på 800 besvarelser. 11

12 Hvad er omfanget af tidsregistrering i ældreplejen? Det korte svar er: Hver anden ansat måles og vejes dagligt 44 pct. af FOA-medlemmer, der er ansat i ældreplejen er omfattet af en eller anden form for tidsregistrering og kontrol i deres daglige arbejde. Figur: Forskel på opfattelser som funktion af tidsregistrering/kontrol Arbejder i borgerens eget hjem og mener at kommunene kan yde bedre omsorg og pleje til samme pris Det hænder at jeg ikke er tilfreds med den service, jeg yder borgeren Min arbejdsdag er stramt styret af andre Der er for lidt råderum for medarbejderne Uden tidsregistrering Med tidsregistrering eller anden form for kontrol Kilde: FOAs rapport Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen oktober Fakta: 43 pct. af de ansatte i ældreplejen overvejer at skifte til et helt andet jobområde denne overvejelse optræder i højere grad hos yngre end for ældre medarbejdere i ældreplejen. De væsentligste begrundelser for at overveje jobskifte er prioriteret: Lønnen er for dårlig Arbejdet er hårdt fysisk Arbejdet er hårdt psykisk. Hver 8. medarbejder i ældreplejen finder ikke at omgivelserne viser respekt for det arbejde de udfører. (Kilde: FOAs rapport Tidsregistrering og kontrol i ældreplejen oktober 2005.) 12

13 Hvad ved vi om arbejdstilrettelæggelse og deltid? Det korte svar er: Ældreplejen er gennemsyret af deltidsansættelser Deltidsarbejde er meget udbredt i ældre-sektoren. Arbejder deltid Arbejder fuldtid Pct Blandt de der arbejder deltid ses følgende: Har selv valgt deltid Er tvunget til at arbejde deltid Pct Fakta: Gennemsnitsarbejdstiden for deltidsansatte er 30,3 arbejdstimer pr. uge Medlemmer med de korteste uddannelser inden for social- og sundhedsområdet, arbejder i højere grad deltid. Eksempelvis arbejder 69 pct. af social- og sundhedshjælperne deltid mod 57 pct. af social- og sundhedsassistenterne. 80 pct. af de deltids ansatte afviser ikke at arbejde mere, under de rette forhold. 20 pct. siger at de ikke kan klare at arbejde fuld tid. De ældste medlemmer peger i langt højere grad på at de ikke kan klare at arbejde fuldtid. Hos faggruppen sygehjælpere der har et højt alderssnit peger hele 56 pct. på at de ikke kan klare fuld tid Hvad peger de deltidsansatte på at der skal til for at arbejde mere: Bedre løn siger 38 pct. Ændrede forhold på arbejdspladsen siger 26 pct. (eks. angives bedre ledelse, fleksibel arbejdstid, større indflydelse og nye arbejdsopgaver) Ændrede forhold i hjemmet siger 14 pct. (eks. angives bedre arbejdsdeling mellem kønnene og børn er blevet store) Arbejdspotentialet, hvis de deltidsansatte, der under de rette omstændigheder er villige til at gå op i tid, arbejder 2 timer yderligere pr. uge, svarer til fuldtidsstillinger. Kilde: FOAs rapport: Deltidsarbejde blandt FOAs medlemmer, september

14 Hvordan er uddannelsesniveauet og andelen af ufaglærte? Det korte svar er: De ufaglærte er i fremmarch Fig. 1. Samlet antal års uddannelse i ældreplejen Hjemmehjælpere, social- og sundhedshjælpere mv. Social- og sundhedsassistenter mv. Sygeplejersker Den samlede uddannelsesmængde i ældre plejen er svagt stigende. Fig. 2. Forskydning i faggrupper Sygeplejersker Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Sygehjælpere Hjemmehjælpere Der sker en forskydning i mellem de faggrupper der er beskæftiget med den direkte ældrepleje. Fakta: Ikke uddannede medarbejdere beskæftiget inden for ældreplejen Cirka hver sjette, der er beskæftiget inden for ældreplejen, er ikke uddannet. De ikke-uddannede er beskæftiget i korte perioder idet 2 ud af 3 forlader deres stilling i ældreplejen inden for det første års ansættelse. Kilder: FLD og Danmarks Statistik 14

15 Er der hænder nok i fremtiden? Det korte svar er: Det kommer til at knibe kraftigt Andelen af ældre stiger hvert år. Det modsatte er tilfældet med personer i den erhvervsaktive alder år år år 80+år Befolkningsudvikling kilde Danmarks Statistik Fakta: I 2015 vil der i forhold til 2005 være flere personer over 65 år Ved hjemmehjælpsfrekvenser svarende til i dag betyder det forøgede gruppe af ældre, at der vil være flere modtagere af varig hjemmehjælp Antallet af personer i den erhvervsaktive alder daler i samme periode Det øgede antal ældre betyder at der i forhold til i dag bliver brug for ekstra ansatte i ældreplejen. Tallet bygger på en rationalisering idet der er antaget, at andelen af den tid hjemmehjælperne bruger til andet end pleje, kan reduceres fra 33 pct. i dag til 25 pct. Kilde: Beregningerne er foretaget af FOA 15

16 Er der elever nok til at dække fremtidens behov? Det korte svar er: Nej Tilgangen af elever til social- og sundhedsuddannelserne fra viser faldende tendens. Social- og sundhedshjælperuddannelsen: I 1997 maksimal tilgang i 2004 var tilgangen Social- og sundhedsassistentuddannelsen: I 2000 maksimal tilgang i 2004 var tilgangen Kilde: Undervisningsministeriet Tilgangen til social- og sundhedsområdet (social- og sundhedshjælpere og assistenter) har de seneste år stort set været stagnerende. Der kompenseres således ikke for den demografiske udvikling og det er ikke taget i betragtning at der er flere og flere plejekrævende ældre. Fakta om elever der fuldførte en social- og sundhedsuddannelse fra : Social- og sundhedshjælperuddannelsen: I 1998 fuldførte flest i 2004 fuldførte Social- og sundhedshjælpere der har fuldført en uddannelse, har været faldende frem til 2003, men der er en lille stigning i Social- og sundhedsassistentuddannelsen: I 1999 fuldførte flest i 2004 fuldførte Social- og sundhedsassistenter der har fuldført en uddannelse har været faldende frem til 2003, men stagnerende i Dimensionering (Det aftalte omfang for elevbestanden på social- og sundhedsuddannelserne): Det generelle billede på både social- og sundhedshjælperuddannelsen og assistentuddannelsen, er, at dimensioneringsforpligtigelsen ikke efterleves. Der er generelt set ansøgere nok til, at dimensioneringen kan opfyldes. For social- og sundhedsuddannelserne mangler statistik, der viser overgangsmønstre fra endt uddannelse til beskæftigelse som færdiguddannede. AMI er i gang med at følge en uddannelseskohorte for at klarlægge disse overgangsmønstre 16

17 Er ældreplejen et velegnet arbejdssted for nydanskere? Det korte svar er: Ja, området skriger på arbejdskraft FOAs medlemmer siger i medlemsundersøgelsen: Udsagn om nydanskere pct. Nydanskere er mindst lige så dygtige som andre 66 Jeg er indstillet på at yde en ekstra indsats for at sætte nydanskere ind i arbejdet 85 Mentorordninger for nydanskere er en god ide 78 Jeg stiller samme krav til kolleger, uanset om de er nydanskere 88 Det er en vigtig forudsætning for at fungere på arbejdspladsen at man taler godt dansk 84 Det er en vigtig forudsætning for at fungere godt på arbejdspladsen, at man tager del i det sociale 15 Kilde: FOAs rapport Integration inden for social- og sundhedsområdet, 2004 Fakta: 15 pct. af social- og sundhedselever har anden baggrund end dansk Skoleledere peger på, at endnu flere med anden baggrund kan optages, hvis de forinden modtager særlige for-forløb, med sprogundervisning, almene fag og mentorordning. Kvinder med indvandrerbaggrund har lav erhvervsfrekvens At få endnu flere nydanskere ind i ældreplejen kræver en ekstra indsats økonomisk idet en betydelig del fra denne gruppe ikke her og nu har de nødvendige forudsætninger. Gennemsnitsudgiften for at gøre en bredere gruppe af kvinder med indvandrerbaggrund parate til at tage en social- og sundhedsuddannelse er i runde tal kroner pr. person. Det beløb skal sættes overfor evt. passiv forsørgelse gennem en betydelig del af personens liv i den erhvervsaktive alder. Det vil koste cirka kroner Det danske samfund vil over de 34 år, der går indtil de i modellen kalkulerede nydanske profiler alderspensioneres, spare cirka én million kroner pr. person. Det forudsætter en investering på ½ million kroner nu. 17

18 Hvad med ældreplejen næste år? Det korte svar er: Kommunerne vil spare igen En netop gennemført budgetrundspørge til de nye kommuner viser, at hver fjerde kommune overveje at spare på ældreområdet i Kun hver syvende kommune tilkendegiver, at de overvejer udvidelser. Samtidig tilkendegiver tre ud af fire kommuner, at de forventer at behovet for personlig hjælp og pleje til ældre vil stige næste år. Det er analyseinstituttet Epinion, der for FOA har gennemført undersøgelsen. Procentandel Der er overvejelser om at spare på ældreplejen 27 procent Der er overvejelser om udvidelser på ældreplejen 15 procent Ingen overvejelser om hverken at spare eller udvide 58 procent Total 100 Procentandel Vi forventer, at behovet stiger 75 procent Vi forventer uændret behov 23 procent Vi forventer, at behovet falder 2 procent Total

19 FOA præsenterer i denne publikation en række tal og facts fra ældreplejen. Disse tal og facts er hentet fra en bred vifte af steder. Danmarks Statistik, KL, forskellige ministerier, FOAs egne opgørelser m.v. Ældreområdet knytter der sig stor interesse til og nogen gange tegnes der billeder ud fra enkeltsituationer og udsagn fra enkeltpersoner. FOA ønsker med tal og facts at aflevere et mere veldokumenteret og omfattende billede af ældreplejen. FOA er af den opfattelse, at denne publikation samler nogle af de centrale oplysninger således, at interesserede kan orientere sig og få et bredere og mere velfunderet billede af et helt centralt område i det danske velfærdssamfund. Staunings Plads København V Tlf.:

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer Kampagne og Analyse 7. december 2009 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer 1. Om undersøgelsen... 1 2. Resumé... 2 3. Udviklingen i arbejdsskader blandt FOAs medlemmer... 3 4. FOAs medlemmer er overrepræsenteret

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge

Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Resumé... 5 3. Resultater... 6 3.1 Omfanget af sygefravær... 7 3.2 Spørgsmål til langtidssyge medlemmer... 11 3.3 Holdninger til arbejdspladsen...

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer

Førtidspension. blandt FOAs medlemmer F O A F A G O G A R B E J D E Førtidspension blandt FOAs medlemmer 1. Forord...2 2. Baggrund...3 3. Formål...3 4. Metode...4 5. Resumé...4 6. FOAs medlemmer er stadig overrepræsenteret...6 6.1 Fordeling

Læs mere

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet

Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark. Fakta om arbejdsmiljøet Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2007 i Danmark Sikkert og Sundt Arbejde for Alle - velfærd med arbejdsmiljø i centrum Fakta om arbejdsmiljøet LO og FTF markerer igen den internationale arbejdsmiljødag,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet

NOTAT. Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Pædagogisk Medhjælper Forbund NOTAT Økonomi og statistik på dagtilbudsområdet Den 30. april 2003 Udarbejdet april 2003 af arbejdsgruppe med repræsentanter fra: BUPL, Sekretariatet PMF, Faglig afdeling

Læs mere

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Nu bliver der sat pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2006 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN I DANMARK

ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN I DANMARK ARBEJDSMILJØ I ÆLDREPLEJEN I DANMARK RESULTATER OG KONKLUSIONER Tekst: Vilhelm Borg, Isabella Gomes Carneiro, Thomas Clausen, Anne Faber, Nils Fallentin, Mari- Ann Flyvholm, Charlotte Lundtoft Frandsen,

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt!

Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG. Virksomhedskulturen betyder noget for Arbejdsmiljøet og omvendt! MEDaftalen og ledelses-styrings grundlaget sætter rammen også for Arbejdsmiljøarbejdet! Kulturen på arbejdspladsen er afgørende for, hvordan vi udfylder rammen. DIALOG Virksomhedskulturen betyder noget

Læs mere

I gensidig respekt. I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77

I gensidig respekt. I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77 I gensidig respekt I gensidig respekt om hjælpeordning efter Servicelovens 77 Forord I gensidig respekt om hjælpeordningen efter Servicelovens 77 er udgivet af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI)

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Arbejdsstyrken falder mere end forventet

Arbejdsstyrken falder mere end forventet 5. FEBRUAR 2004 STYRKE Et ændret indvandringsmønster kan føre til, at arbejdsstyrken falder med 100.000 flere end hidtil antaget. Samtidig vil ændret indvandring imidlertid føre til, at 150.- 000 færre

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor F O A F A G O G A R B E J D E Mundtlig beretning Social- og Sundhedssektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel Forsidefoto forgrund: FOA Layout indhold:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009. Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 1. halvår 2009 Tema: Hvad skal der til for at få medarbejderne til at arbejde mere December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 1. Konjunkturbaggrunden...1

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie

Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Stress, psykisk arbejdsmiljø og balancen mellem arbejde og familie Konference i Eigtveds Pakhus 27-9-2006 Tage Søndergård Kristensen AMI Frugtbarhed og beskæftigelse kan de kombineres? Fødselsrate 2,0

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Strategisk arbejdsmiljøledelse

Strategisk arbejdsmiljøledelse Jan Lorentzen Chefkonsulent, DI Cand.merc. strategi, organisation og ledelse 2 3 Krav-ressource modellen S A L U T O G E N E RESSOURCER Kontrol Autonomi Mening Belønning Social støtte og samarbejde Ergonomiske

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten

Kvinders valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Notat s valg- og stemmeret var startskuddet til velfærdsstaten Den 5. juni 1915 blev det danske riges Grundlov ændret således, at det nu var majoriteten af den voksne befolkning, der fik politisk medborgerskab.

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e

Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e Til arbejdsgiveren Send medarbejderne på V E U - u d d a n n e l s e og scor kassen! Pjecen Send medarbejderne på VEU-uddannelse og scor kassen er udgivet af FoAs a-kasse i februar 2005. Pjecen henvender

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere

Rapport om dbio s arbejdsmiljøundersøgelse 2013. Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere 1 Arbejdsmiljøundersøgelse 2013 Danske Bioanalytikere er udarbejdet af Næstformand Camilla Bjerre Arbejdsmiljøkonsulent Hedvig Hasselbalch Arbejdsskadekonsulent

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsmiljø. På arbejdsmiljøets vegne. om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø På arbejdsmiljøets vegne om arbejdet som sikkerhedsrepræsentant På arbejdsmiljøets vegne er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen henvender sig især til nyvalgte sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere