Det Lokale Beskæftigelsesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd"

Transkript

1 REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den Mødested: Kløvervænget 26, 6100 Haderslev, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Finn Lykkeskov, Britta H. Nielsen, Poul Larsen, Hans Bondo Hansen. Solveig Gajda, Kristian Nissen deltog i stedet for. Henny Jacobsen, Bente Fogh deltog i stedet for. Fraværende: Bemærkninger: Der er let forplejning efter mødet.

2 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 21. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Kick-Start Ansøgning - Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole Ansøgning om projekt "Jagten på de 95%" Endelig bevilling af LBR midler for Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune Orientering vedr. udvikling på ledighedsniveauet Forslag til indsatsområder for 2009 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft ( flaskehalse) Projekt VIP Orientering fra administrationen Orientering og spørgsmål fra medlemmer Eventuelt... 35

3 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Godkendelse af dagsorden DIJEST / Godkendt 22. Godkendelse af referat DIJEST / Godkendt 23. Effekt, nytteværdi og ressourceanalyse af Kick- Start DIFRRA / 08/28084 Kick-Start var et tidsbegrænset pilot projekt, som Arbejdsmarkedsservice gennemførte sammen med det private konsulentfirma Type2dialog ApS i perioden fra den 1. januar juli Formålet var et forsøg på at afdække om det er muligt at integrere sundhedstjek, sundhedsundervisning og sundhedsaktiviteter i lediges aktivering og forberedelse til en indplacering på arbejdsmarkedet. Mange ledige, primært fra matchgruppe 4 og 5, har ikke de grundlæggende redskaber til at mestre livet. Ud over svage skolekundskaber og faglige kompetencer er mange rygere, overvægtige, har lavt selvværd og ved ikke hvordan de skal fremtræde f.eks. ved en ansættelsessamtale. Mål 1 pilotprojekt Der testes en lokaltilpasset sundhedsproces målrettet ledige borgere, hvorfra erfaringer og resultater indsamles og evalueres til fremadrettet brug.

4 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 22 Mål 2 nytteværdi borgere ledige borgere tager imod et sundhedstilbud, får en positiv oplevelse og ændrer sundhedsmæssig adfærd. Mål 3 - Nytteværdi Arbejdsmarkedsservice Arbejdsmarkedsservice får en individuel sundhedsprofil samt erfaringer fra pilotprojektet, som kan anvendes i det fremadrettede arbejde med at få borgerne tættere på arbejdsmarkedet. Projektet var opbygget af en række konkrete ydelser, der er beskrevet i en samarbejdsaftale/kontrakt og blev leveret af Type2dialog f.eks. workshopdag for sagsbehandlere, informationsdage for borgere, individuelt sundhedstjek og undervisning af 8 hold på sundhedsskoleforløb. Aktiv Vejledning havde en række praktiske opgaver i projektet, herunder visitation af borgere, fysisk tilrettelæggelse af sundhedstjek og undervisning, samt opfølgning på borgere, der var visiteret til projektet. Tilbudet "Kick-Start" har alene været et tilbud og dermed ikke en "skal-aktivitet" hverken for medarbejdere eller borgere, opgørelsen over deltagelse er som følgende: Medarbejderworkshop for medarbejdere - 14 medarbejdere deltog i workshoppen ud af 30 mulige pladser. Informationsmøder - 70 borgere deltog i informationsmøderne ud af 150 mulige pladser. Sundhedstjek borgere tilmeldte og gennemførte et sundhedstjek ud af 150 mulige pladser. SundhedsSkole - 90 borgere tilmeldte sig SundhedsSkolen, 53 startede op, 29 borgere gennemførte forløbet ud af 120 mulige pladser. Effekt og resultat: Pilotprojektets erfaringer og resultater er ikke endelig opgjort, der forventes en afsluttende rapport fra Aktiv Vejledning/Type2Dialog ultimo september. Projekt Kick-Start har kun delvist levet op til de opstillede målsætninger i projektbeskrivelsen. Igennem denne evaluering af projektet er det blevet tydeligt, at Kick-Start er "druknet" lidt i mange igangsatte projekter, og medarbejdere, sagsbehandlere og værkstedsledere har haft svært ved at skille de mange tiltag fra hinanden og prioritere de nødvendige

5 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 23 ressourcer. Deltagelse på workshops (for medarbejdere), informationsmøder (for borgere) og visitering af borgere til forløbet, har derfor været mangelfuld. Anbefalinger: PR og kommunikation skal opprioriteres ifm. projektopstart - at skabe et bredt ejerskab blandt personalet kræver en højere grad af involvering og at den nødvendige tid hertil er til rådighed. Undervisning af borgere i at opbygge en sund livsstil skal være mere konkret og ikke teoretisk, f.eks. skal kostundervisning og sund madlavning foregå sammen med borgeren, og indkøb gøres sammen med borgeren i borgerens naturlige miljø. I den forbindelse skal det overvejes, om dette er en erhvervsrettet foranstaltning eller den skal forankres andet steds i kommunen, f.eks. Psykiatri Sundhed og livsstil er vigtige parametre og kan være en stor barriere ift. tilknytning på arbejdsmarkedet, derfor bør det overvejes om SundhedsSkole for ledige bør være en "skalaktivitet". De penge der er brugt til ekstern konsulentbistand kunne med fordel være brugt internt med ad-hoc inddragelse og timeansættelse af en diætist og øvrige specialister i sundhed og livsstil. Sundhedsaktiviteter kan med fordel kobles til øvrige sundhedsaktiviteter i serviceområdet og Haderslev Kommune, f.eks. Haderslev i Bevægelse. at Arbejdsmarkedsservice fremadrettet, ved projektopstart, undersøger mulighederne for helt eller delvist at varetage projektindholdet og opgaverne internt (evt. i samarbejde med øvrige serviceområder) og herefter, at afdække mulighederne for ad-hoc at tilkøbe specialist bistand på time/projekt basis. Poul-Erik Wiese Madsen præsenterer resultatet på mødet. Økonomiske forhold Kontrakt og samarbejdsaftale med Type2Dialog beløber sig til kr eksklusiv moms. LBR har ydet en delfinansiering på kr det resterende beløb er finansieret inden for rammen af det samlede aktiveringsområde. Hertil skal lægges ca. 150 timers administration varetaget primært af Aktiv Vejledning.

6 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 24 Personalemæssige forhold Da projektet er afsluttet er der ikke nogen personalemæssige forhold. Juridiske aspekter Projektet er ikke noget serviceområdet skal tilbyde. Procedure - Tovholder/informationsansvarlig Chef; Jens Rasmussen Leder; Poul Erik Wise Madsen Konsulent; Frede Rasmussen og Sanne Nielsen Økonomisk konsulent; Svend Jensen. Bilag Projektbeskrivelse - Kick-Start (579349) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at det tages til efterretning, at projektet er afsluttet. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den Udsat. Godkendt 24. Ansøgning - Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole dijest / Jobcenter Haderslev søger midler til gennemførelse af Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole.

7 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 25 En femtedel af os alle vil på et eller andet tidspunkt i løbet af livet få en depression. Depression er altså en af de virkelig udbredte sygdomme i dag, og konsekvenserne af depression er store - både for de mennesker, der rammes, deres familier og de arbejdspladser, de er tilknyttet. Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole, retter sig mod at forebygge og reducere depression gennem undervisning i, hvordan man kan takle symptomerne og dermed lette tilbagevenden til arbejdspladsen. Konsulent Elsebeth Troelsgaard deltager i behandling af dette punkt. Økonomiske forhold Der ansøges om et beløb på max kr. til gennemførelse af 2 kursusforløb for i alt 50 sygemeldte med let til middelsvær depression i Haderslev Kommune. Forløbet gennemføres af Psykiatrifonden i samarbejde med Jobcenteret. Beløbet afholdes indenfor LBR s egen økonomiske ramme. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr / Elsebeth Troelsgaard Bilag Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole (645573) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at LBR bevilger en ramme på op til kr til gennemførelse af Den arbejdsmarkedsrettede Depressionsskole. Det blev besluttet, at godkende indstillingen med følgende bemærkninger: - Projektet skal iværksættes som en to trinsraket. Der gennemføres 1 hold på 25 personer, hvorefter der evalueres om effekten har været tilfredsstillende og 2 forløb skal iværksættes. - Målgruppen udvides til at omfatte personer med tilknytning til arbejdsmarkedet og med mulighed for, at praktiserende læger kan henvise til projektet.

8 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side Ansøgning om projekt "Jagten på de 95%" DIJEST / Haderslev Kommunes MentorNetværk er et af Danmarks førende MentorNetværk og har opnået stor viden og kompetencer for at hjælpe borgere på kanten af arbjedsmarkedet. Samtidig er udfordringen med at få fastholdt de unge i job eller uddannelse en stor udfordring. Denne ansøgning tager udgangspunkt i det eksisterende netværk og derudover er projektets formål at vise, at man ved hjælp af en enstrenget indsats overfor unge kontanthjælps-, startshjælps-, introduktionsydelse- og dagpengemodtagere kan hjælpe dem i arbejde eller i uddannelse. I projektet bliver UU-vejledere, mentorer på ungdomsuddannelserne og i virksomhederne gjort bevidste om hinandens indsatsområder og målsætninger på tværs af faggrænserne. Målsætningen er, at alle skal tale ét sprog og gøre en fælles koordineret indsats, således at man ikke taler om snitflader imellem produktionsskoler, ungdomsuddannelse, virksomhed og jobcenter, men i stedet om samarbejdsfelter i forhold til en samlet indsats over for de frafaldstruede elever. Projektets formål er således at skabe en enstrenget indsats gennem hele forløbet, således at 55 unge fortrinsvis fra matchgruppe 3-5 primært gennemfører en uddannelse eller sekundært at de kommer i job. Projektet lægger stor vægt på, at det skal være frivilligt for den unge at deltage. I projektet gennemgår UU-vejledere, lærermentorer, virksomhedsmentorer og jobkonsulenter en basisuddannelse for at få en samlet forståelse og fælles referencerammer, og de undervises i at bruge de samme målrettede værktøjer, som er udviklet til at fastholde elever. For at motivere de unge vil forløbet blive kombineret med praktikforløb på de deltagende virksomheder. Ansøgningen skal ses som en delfinansiering af hele projektet og det ansøgte beløb dækker udelukkende aktiviteter der vedrører jobcentrets målgruppe. Uddannelse af mentorer i folkeskolen, UU og på erhvervsskolerne finansieres af de deltagende uddannelsesinstitutioner. Der har været afholdt ét formøde, hvor Jobcentret, Gymnasiet, UU, Handelsskolen, EUC-Syd, Uddannelsesbyen Haderslev og projekt Unge i vækst var repræsenteret. Der er fuld opbakning til projketet og det forsøges nu finaniseret. Projektet kan kun støttes af LBR, såfremt Mentor Coaching og uddannelsesinstitutionerne medfinansierer med de nævnte beløb under økonomiske forhold.

9 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 27 Direktør Tom Pedersen, MentorCoaching, præsenterer projektet på mødet Økonomiske forhold Jobcentrets andel i projektet udgør kr der afholdes indenfor LBRs økonomiske ramme. Mentor Coaching sikre en medfinansiering via puljemidler på kr Uddannelsesinstitutioner skal medfinansiere med min. kr Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr Bilag Bilag projekt "Jagten på de 95%" budget (692948) Ansøgning projekt "Jagten på de 95%" (692946) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at LBR bevilger kr til medfinansiering af projekt "Jagten på de 95%" under forudsætning af, at Mentor Coaching og uddannelsesinstitutionerne medfinansierer med de nævnte beløb. Godkendt. Projektet er 2 årigt og der gives midtvejsevaluering efter 1 år og der laves en afsluttende evaluering efter 2 år. 26. Endelig bevilling af LBR midler for 2009 DIJEST / Efter 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. Arbejdsmarkedsstyrelsen har meldt den endelige fordeling af midlerne for 2009 ud. Den samlede bevilling er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som anvendes ved opgørelse af det kommunale

10 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 28 bloktilskud. Brevet er vedlagt i bilag. Kommunen betaler udgifterne ved rådets virksomhed, herunder varetagelse af administration, regnskab, revision m.m. Tilskuddet kan ikke anvendes til denne administration. Ligeledes kan honorarer, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til medlemmer ikke afholdes over tilskuddet, herunder heller ikke honorar til den PLO udpegede repræsentant. Det lokale beskæftigelsesråd kan til det efterfølgende år overføre op til 25 pct. af den i bevillingsåret udmeldte bevilling. Økonomiske forhold Den foreløbige bevilling af midler til Det lokale beskæftigelsesråd i 2009 var på kr Den endelige bevilling af midler til Det lokale beskæftigelsesråd i 2009 er på kr Dette er kr mere end den foreløbige bevilling. Bilag Fordeling af LBR midler 2009 (684734) Udmelding af LBR midler 2009 (684726) LBR budget 2009 (684752) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Godkendt 27. Oprettelse af virksomhedspraktikpladser i Haderslev Kommune DIJEST / Af lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 49 a fremgår, at kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd, om anvendelse af virksomhedspraktikker. Kommunen skal underrette Det lokale beskæftigelsesråd en gang om måneden. Den enkelte kommune og Det lokale beskæftigelsesråd vil dog kunne aftale, at underretningen sker med længere eller kortere intervaller, hvis der er enighed herom.

11 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 29 Grundet tekniske problemer, vil oversigten blive eftersendt eller senest udleveret på mødet. Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Underretningen tages til efterretning Godkendt 28. Orientering vedr. udvikling på ledighedsniveauet DIJEPO / 09/1102 De seneste offentliggjorte ledighedstal for Danmarks Statistik viser, at den aktuelle ledighed i Danmark er på 2,0 % i december I Syddanmark var ledigheden på 1,8 % i december 2008, mens den i Haderslev Kommune var på 1,4 %. Selvom udviklingen i ledigheden er vendt i juni 2008 fra 0,7 % til i dag 1,4 %, ligger Haderslev Kommune stadig under både landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Syddanmark hvad angår ledige personer. Beskæftigelsesregion Syddanmark har netop offentliggjort publikationen Arbjedsmarkedsoverblik. Der viser Beskæftigelsesregionens prognose, at ledigheden vil fordobles på et år til i alt ledige. Prognoserne for ledighed og beskæftigelse medfører, at presset på arbejdsmarkedet lettes en smule, men den kommende udvikling vurderes ikke at fjerne mangelsituationer mange steder på det Syddanske arbejdsmarked. Derudover vil arbejdsstyrken desuden falde i de kommende år på grund af den demografiske udvikling med flere ældre, og det vil fastholde presset på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesregionens prognoser viser en stigning i ledigheden frem mod 4. kvartal 2009 til ialt godt fuldtidspersoner fra et nuværende niveau på (4. kvartal 2008). Trods næsten en fordobling vil ledigheden fortsat være på et meget lavt niveau på omkring 2,5% ved udgangen af Med en fordobling af ledigheden frem til 4. kvartal 2009, vil det svare nogenlunde til ledigheden i 3. kvartal På daværende tidspunkt var der en historisk lav ledighed med udbredt mangel på arbejdskraft.

12 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 30 Ledigheden er steget mest indenfor Metal-området, 3F-området og byggefagene. Dette er traditionelle mandefag og ledigheden er steget for mændene med 12,1% og for kvinder har der været et fald på 30,9%. Dette skal ses i lyset af, at kvinderne har været overrepræsenteret i antallet af ledige personer. I samme periode er der et generelt fald i antallet af stilliger, der ikke er blevet besat trods opslag (forgæves rekruttering) på 59% i forhold til samme periode året før. Tallene er baseret på en undersøgelse. Prognosen beskriver, at Haderslev Kommune i den kommende tid vil kunne opleve en større stigning i ledigheden i forhold til landsgennemsnittet og i forhold til Region Syddanmark. De seneste ledighedstal følger ikke denne tendens. Haderslev Kommunes ledighedstal er stigende, men set i forhold til året før, har vi en reduktion på 7,2% og Region Syddanmark og hele landet har en stigning på henholdsvis 3,6% og 1,1%. Bilag Arbejdsmarkedsoverblik i Syddanmark første halvår (676450) Bilag - Oversigt over ledigheden (677035) Ledighedstal december 2008 (693122) Indstilling Arbejdsmarkedservice indstiller, at Orienteringen tages til efterretning Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt 29. Forslag til indsatsområder for 2009 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft ( flaskehalse) DIJEST / 07/4582 I 2007 var Jobcenter Haderslevs udmeldte bevilling til flaskehalse på kr , hvilket er modtaget som acontobeløb. Jobcenter

13 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 31 Haderslev anmeldte udgifter på kr til refusion. Efter revisionspåtegning var vores anmeldte udgifter på kr Det giver en difference på kr Jobcentret medfinansierer med 50%, hvilket berettiger til et beløb på kr Dette medførte, at Arbejdsmarkedsservice i første omgang havde modtaget kr for meget i a conto refusion. Der er efterfølgende kommet en ny udmelding fra Beskæftigelsesregion Syddanmark, der oplyser, at Jobcenter Haderslev ikke har indmeldt så meget til flaskehalspuljen som de øvrige jobcentre i Syddanmark, og at der er indført en ændret beregningsmetode end den oprindelige udmeldte. Det betyder, at Jobcenter Haderslevs endelige afregningsbeløb for 2007 kun er på kr Det har den konsekvens, at Jobcenter Haderslev skal tilbagebetale kr. i stedet for kr., hvilket er forskellen på de oprindelige udmeldte kr og kr Vi har haft kontakt til Beskæftigelsesregion Syddanmark, der oplyser, at de jobcentre der har indberettet mest indenfor flaskehalspuljen også har fået et større beløb tilrådighed, uanset at dette væsentligt afviger fra det oprindeligt udmeldte. Jobcenter Haderslev vil fremadrettet sikre, at så mange forløb som mulig, bliver indberettet indenfor flaskehalsområdet. Differencen på kr vedrørte kursusudgifter købt hos anden aktør, hvor der ikke overfor revisionen kunne fremlægges tilstrækkelig dokumentation for bevilling og afholdelse af udgiften. Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget anmodning fra beskæftigelsesregionen om tilbagebetaling af den for meget modtagne refusion. Forløbene på Arbejdsmarkedsskolen var ikke optaget på aktivitetslisten. De anmeldte beløb var fra henholdsvis forløb på Arbejdsmarkedsskolen og betalte forløb hos anden aktør. For 2008 er den udmeldte bevilling til flaskehalse på kr Det betyder, at vi skal have godkendte udgifter for kr , for at få hele bevillingen. Refusionen hjemtages som a conto beløb pr. kvartal som sidste år, men i år sker det fra Intern Service v/ Birgit Jensen. Med udgangspunkt i den erfaring vi har gjort os i forhold til 2007, vil Arbejdsmarkedsservice dog sætte et stort fokus på at få indberettet/godkendt udgifter for alle forløb, der hører under flaskehalsområdet, da dette kan medføre en merindtægt i forhold til den udmeldte a contoramme. Arbejdsmarkedsskolen har løbende i år fået godkendt kursusforløb, så de er optaget på aktivitetslisten fra Beskæftigelsesregionen. Ugeprisen på forløbene på Arbejdsmarkedsskolen er kr i Arbejdsmarkedsskolen er opmærksom på løbende registrering af brugere på godkendte forløb og er i gang med at udarbejde registrering, så der korrigeres for delvise uger, ferier og helligdage.

14 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 32 Udover forløb på Arbejdsmarkedsskolen er der et forløb i Føtex Haderslev der er optaget på aktivitetslisten. Forløbene startede den 1. maj 2008 og beløber sig til kr pr. måned for gennemsnitlig 6 personer. Der fremsendes månedlige opgørelser med registrering af brugere. Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december en tilskudsliste. Tilskuddet til Jobcenter Haderslev er for 2009 for den kommunale del er på kr og for den statslige del på kr Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser, der fremgår af lov om aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetsliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud m.v. hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Såfremt en uddannelse, kursus eller andet forløb ikke er registreret på aktivitetslisten, skal der fremsendes ansøgning til Beskæftigelsesregionen og aktiviteter skal godkendes og bliver herefter optaget på aktivitetslisten. Henvisning til en aktivitet i flaskehalsområdet beror på en konkret individuel vurdering. Der kan i flere tilfælde være tale om korte uddannelsesforløb, men der kan også være mulighed for at henvise til voksenlærlingeordningen. Der vil kvartalsvis blive fulgt op på registrede beløb for anvendelsen af kursusudgifter indenfor flaskehalsområdet. Økonomiske forhold Tilbudsudgifter afholdes på de respektive driftssteder. Indtægter fra flaskehalsbevillingen indtægtsføres på området jf. Indenrigsministeriets kontoplan. Juridiske aspekter Administreres efter bekendtgørelse nr af 7. december 2006 om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehals). Procedure

15 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 33 Medtages til drøftelse på chefmøde den 8. december og sendes herefter til orientering i Arbejdsmarkedsudvalget og Det lokale beskæftigelsesråd. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr Meta Hissel Bilag Flaskehalsbevilling 2009 (648344) Fra Arbejdsmarkedsbalance til Beskæftigelsesrådets tilskudsliste (Flaskehals) (648735) Fordeling af flaskehalsmidler 2007 i Region Syddanmark (686780) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget, at orienteringen og den beskrevne procedure tages til efterretning. Godkendt 30. Projekt VIP DIJEST / LBR godkendte på sit møde den 21. oktober 2008, at imødekomme og godkende ansøgningen om forprojektet til Projekt VIP - Sygefravær, forebyggelse og sundhed - en fælles udfordring. Forprojektet er nu afsluttet og der er lavet et spændende projekt med fokus på Trivsel og Sundhed. Der er 3 uddannelsesdage og træning af udvalgte interne ressource personer. Der bliver tilkoblet en huskonsulent, der hjælper til implementering og forankring af projektet og der bliver kigget på adfærd, holdninger og interne kulturer. Der bliver brugt legende læring og "on the job training". Der bliver afholdt kvartalsvise temamøder og mulighed for at deltage i netværksmøder. Der er rekrutteret 15 virksomheder i Haderslev Kommune, hvor udgangspunktet er, at de har et forholdsvist højt sygefravær. De

16 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 34 tilmeldte virksomheder får viden og værktøjer til interne forbedringer indenfor Trivsel, herunder sygefravær og Sundhed. De får foretaget en intern analyse om sundhedstilstanden i virksomheden. De får uddannet egne Trivsels- og sundhedsagenter og hjælp til at iværksætte forbedringer indenfor udvalgte indsatsområder med støtte af en huskonsulent. Projektkonsortiet bestående af UC Syd, Kursuscentret Haderslev Handelsskole, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats og OBH-gruppen. Der er udover projektkonsortiet etableret en styregruppe bestående af repræsentanter fra Sundhedsservice og Arbejdsmarkedsservice. Denne konstellation skal sikre, at der sker en koordinering af de aktiviteter der foregår i Sundhedsservice, herunder projektet "Arbejdspladsen i bevægelse" og for Arbejdsmarkedsservice hele sygefraværsindsatsen. Alt sammen med fokus på at få skabt trivsel på arbejdspladserne og nedbringe sygefraværet. Økonomiske forhold Projektet VIP gennemføres og implementeres af Projektkonsortiet og koster kr ex. moms., der afholdes indenfor LBR s økonomiske ramme. Tovholder/informationsansvarlig Jesper Stockmarr Bilag Ansøgning fra Projektkonsortie VIP projekt (617002) Indstilling Arbejdsmarkedsservice indstiller, at Bevillingen til gennemførelse og implementering på kr kr. til Projekt VIP godkendes. Per Birkelund blev erklæret inhabil og deltog ikke i punktet. Godkendt 31. Orientering fra administrationen DIJEST /

17 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 35 - Jobdating- og uddannelsesmesse - Interessentanalyse Jesper Stockmarr gav status på Jobdating og uddannelsesmessen og interessentanalysen. Jesper Stockmarr gennemgik henvendelse fra Det regionale beskæftigelsesråd om rettidighed i beskæftigelsesindsatsen. Jesper Stockmarr udleverede indbydelse til Rådskonference den 4. maj Jesper Stockmarr udleverede brochure om sygemeldte til hhv. virksomheder og sygemeldte. Helge Gellert gav status på organiseringen i Arbejdsmarkedsservice og jobcentret. 32. Orientering og spørgsmål fra medlemmer DIJEST / - Fremtidsværksted den 24. februar Projekt VIP - Flere kvinder i Godstransportbranchen Keld Pedersen orienterede om Fremtidsværkstedet den 24. februar og Flere kvinder i godstransportbranchen. Per Birkelund orienterede om Projekt VIP. 33. Eventuelt DIJEST / -

18 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 36

19 Det Lokale Beskæftigelsesråd, Side 37 Underskriftsside Keld Pedersen Jens-Ove Mortensen Poul Larsen Solveig Gajda Henny Jacobsen Hans Bondo Hansen Fayaha Fadil Abbas Al- Obydie Helle B. Nielsen John Lauridsen Finn Lykkeskov Britta H. Nielsen Per Birkelund Ejner Skytte Ankersen Anni Schondelmeier Jesper Stockmarr

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 21-10-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ejner Skytte Ankersen, Poul Larsen Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 09-12-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Poul Larsen, Jens-Ove Mortensen, Anni

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Sprogcentret Haderslev, Bygnaf 14,1, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Egon Hyldahl,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mandag den 11-12-2006 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, Fuglsangloungen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Keld Pedersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 12-10-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:45 Afbud: Teddy Pedersen, Britta H.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Mandag den 20-09-2010 Mødested: - Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale 1-1 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:00 Afbud: Helle B.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 26-08-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Afbud: Hans Bondo

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd DAGSORDEN Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 22. februar 2011 Mødested: Jobcenter Haderslev, mødelokale 1-2 Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Afbud: Per Birkelund Fraværende:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl

Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl Referat fra LBR møde den 7. november 2011 kl. 14.00 Afbud: Niels W. Petersen (Karsten G. Hansen deltager som suppleant), Henrik Jensen, Mona Rask og Bo Ravn 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 28. oktober Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 4.11.2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes:

I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk. 3, i lov nr. 522 af 24. juni 2005 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Bekendtgørelse om anvendelse, fordeling, udbetaling mv. af midler fra den særlige statslige bevilling til at forebygge og afhjælpe mangel på arbejdskraft (flaskehalse) I medfør af 42, stk. 2, og 70, stk.

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen

REFERAT. Bemærkninger: Hans Jørgen Andersen deltog som suppleant for Helle B. Nielsen REFERAT Det lokale beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødested: Mødelokale 3-2 Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:30 Afbud: Britta H. Nielsen, Helle B. Nielsen, Jesper

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 20-04-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev, mødelokale Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Teddy Pedersen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 09-12-2009 Mødested: Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Jens-Ove Mortensen,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 30.08.07 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2008 for Jobcenter Greve...4 2. Ansøgning: Støtte

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Anja Hansen Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Referat af Beskæftigelsesråds møde den 20.06.2011 kl. 16:00 i Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Gitte Voss Nygaard Henning Kofod Jorry Højer Mogens Møller (F) René B. Svendsen

Læs mere

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet

Endelig opgørelse af forbruget på flaskehalsbevillingen for 2008 samt meget vigtig information om afregningen for 2009 og forenklet RRRR Halsnæs Kommune Att.: Jobcentret Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den 22. december

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-04-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Afbud: Finn Lykkeskov, Tonny Thomsen, Allan Emiliussen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008

Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 Referat fra LBR mødet den 25. august 2008 kl 14.00 i Jobcenter Struer Afbud/fraværende: Martin Munkebo, Mona Rask, Grethe Riksted, Poul Kjær Nielsen, Iben Kollemorten og Annelise Knudsen (suppleant). 1)

Læs mere

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl

Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl Referat fra LBR s møde den 1. marts 2011 kl. 14.00 afbud: Allan Baach 1. Meddelelser 2. Orientering a. Ledelsesrapport januar 2010 Ledelsesrapporten fra januar rummer oplysninger om status på ministerens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Tirsdag den 24-08-2010 Mødested: Hansborg, Østergade 48, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:40 Afbud: Finn Lykkeskov, Helle B.

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Videre efter sygemelding (foreløbig titel) Projektperiode : 2. februar

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs onsdag den 21. oktober

Referat af møde i LBR Syddjurs onsdag den 21. oktober 1 Bugtrupvej 31 8560 Kolind Til LBR Syddjurs Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 26.10.2009 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Next step Projektperiode: 1.11.2011 31.12.2012 Målgruppe: Projektansvarlig

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:15 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo februar 2011 27 2.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009

Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 Referat fra LBR mødet den 23. november 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer afbud: Grethe Riksted 1) Meddelelser 2) Orientering a) Ledighedstal september 2009 Ledigheden i Struer kommune ligger fortsat på

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500

Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Referat til mødet i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 13. marts 2012 kl. 10:00 i Mødelokale 1, Korsgade 2, 9500 Pkt. Tekst 17 Godkendelse af dagsorden 18 Økonomi status 19 Ansøgning om tilskud til udviklingsarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557

Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557 Inspirationsoversigt over bevilligede LBR-projekter 2009 til 2012 dok. nr. 330-2011-640557 Projekttitel Førstehjælp til arbejdsfastholdelse for nysygemeldte i Slagelse Kommune BOMI Kort beskrivelse af

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Torsdag den 12-10-2006 Mødested: Haderslev Handelsskole, Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Ejner Skytte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009

Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 Referat fra LBR mødet den 24. august 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer 1) Meddelelser 2) Orientering a. Opfølgning på mål fra Beskæftigelsesplan 2009 Den stigende ledighed har betydet, at der i første

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 21. marts 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Princess May Gildhoff Fraværende: Mohammad Hadid, Wyssam Nouf

Læs mere

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne

Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats. mellem. Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Partnerskabsaftale om aktiv beskæftigelsesindsats mellem Jobcenter Haderslev og LO a-kasserne Formål A-kasserne og Jobcenter Haderslev indgår denne partnerskabsaftale for at styrke den samlede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Virksomhedsmentorer Uddannelse og netværk Projektperiode : 1. marts

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

77. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 31. oktober 2011 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 77 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 19.02.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Hul igennem til virksomhederne...3 2. Evaluering af Jobbutikken...4

Læs mere