Lokalplan Tranegilde Landsby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.12. Tranegilde Landsby"

Transkript

1 Lokalplan 1.12 Tranegilde Landsby Ishøj Kommune 2003

2 Indhold Lokalplanens indhold og ide s. 2 Baggrunden for landsbysamfundenes bygningsmæssige struktur s. 3 Kort kulturhistorisk karakteristik af Ishøj Kommune i nyere tid s. 5 Tranegilde, bevaringsværdige træk i landsbyen s. 8 Overordnet planlægning, åbeskyttelseslinie mv. s. 9 Retsvirkninger s. 10 Lokalplanens bestemmelser l Lokalplanens formål s Lokalplanens område s Lokalplanområdets anvendelse s Udstykninger s Veje og stier s Bebyggelsens omfang og placering s Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden s Bevaring af bebyggelse s Ubebyggede arealer og bevaring af træer, hegn m.v. s Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder s Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse s. 17 Bilag l Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Matrikel- og adressefortegnelse Lokalplanens område Arealanvendelse Udstyknings- og bebyggelsesprincipper Beplantninger, veje og stier

3 Lokalplanens indhold og ide Hensigten med lokalplanen er af bevarende karakter, således at hensynet til byens nuværende og fremtidige funktion afvejes med hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og således at kulturhistoriske spor ikke går tabt. Med de kulturhistoriske spor tænkes på de træk ved landsbyens oprindelse og udvikling, som stadig fremtræder den dag i dag. Hensigten med lokalplanen er således at fastlægge rammerne for såvel eksisterende som ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af meget karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens beliggenhed, udformning, beplantning m.v. Planen indeholder bestemmelser om den fremtidige anvendelse af landsbyens ejendomme, og at denne anvendelse primært skal være til boligformål. Desuden indeholder planen retningslinier for, hvorledes evt. udstykninger kan foretages, principielt men også konkret. Planen tilsigter at bevare landsbymiljøet med en udvidelse af indbyggertallet for derved at skabe mere liv i det lille samfund. Lokalplanen åbner mulighed for at erstatte tre eksisterende gårdanlæg (Vestergaard, Toftegaard og GI. Tranegildegaard) med ny bebyggelse. Ideen er her at fastholde den markante placering, som den oprindelige bebyggelse har i gadebilledet. Samtidig skal bebyggelsen og de nære omgivelser udformes på en sådan måde, at den eksisterende karakter bibeholdes. Målet er at skabe sammenhængende bygningskomplekser, hvor materialer og farver er tilpasset landsbymiljøet og den eksisterende bebyggelse.

4 Baggrunden for landsbysamfundenes bygningsmæssige struktur. I slutningen af det 18. århundrede udgjorde den danske bondestand fire femtedel af Danmarks befolkning. De var gennemgående fattige, stavnsbundne mennesker, som i stor udstrækning var tvunget til at gøre hoveriarbejde på nærliggende herregårde. Bøndernes gårde lå tæt omkring kirke og gadekær i de gamle landsbysamfund. Alle jorderne var opdelt, således at hver bonde ejede en lille del af de omliggende enge og hver et markstykke med god jord og et med dårlig jord. Gennem generationer var disse jordstykker igen blevet opdelt i stadigt smallere strimler, således at en ejendom kunne bestå af op til hundrede spredte jordlodder. Det er let at forstå, at driften af en sådan gård var både besværlig og lidet rationel. Oplysningstiden i slutningen af det 18. århundrede medførte en afgørende ændring i bøndernes forhold. I 1788 ophævedes stavnsbåndet, således at bønderne igen kunne bosætte sig, hvor de ville. Kort efter blev hoveriarbejdet stærkt begrænset, og bønderne kunne anvende næsten al deres tid til dyrkning af egen jord. Samtidigt vedtoges en jordudskiftningslov, hvorefter jorderne skulle samles i direkte tilslutning til hver enkelt gård. En ny stjerneudstykning med centrum i landsbyen gav en del af bønderne mulighed for at forblive i landsbyfællesskabet, mens andre blev tvunget til at flytte ud til fjernere liggende jorder. Udskiftningen gennemførtes i løbet af ganske få år og fik vældig betydning for landbrugets udvikling og for bøndernes sociale, økonomiske og kulturelle udvikling. Mange udflytterbønder tog bogstavelig talt deres gårde med sig, idet de skilte bindingsværket ad og samlede det igen på de nye jorder. Over hele Europa skete en generel befolkningsvækst gennem 1700-årene. Der er ikke tale om en enkelt årsag til befolkningsvæksten, men et samspil af mange faktorer, hvoraf de vigtigste var en nedsat børnedødelighed kombineret med bedre ernæring. Væksten i antallet af beboere på landet betød en fysisk fortætning af landsbyerne, hvor næsten al bebyggelse på landet var. Flere og flere familier blev bosat i små stråtækte gadehuse. Udflytningen kom til at betyde, at der blev åbne pladser i landsbyen. Nogle steder blev stuehuset liggende på den gamle toft, andre steder blev der bygget nye småhuse på gårdenes tofter, dvs. det jordstykke, der lå om selve gården i landsbyen. Disse gadehuse var ofte uden tilhørende jordtilliggender, men med en mindre kålhave.

5 For det danske landskab blev udskiftningen revolutionerende. Hidtil havde landet været præget af de åbne, ubebyggede vidder med marker, skove og enge. Al bebyggelse var koncentreret i spredte landsbyer eller i enkelte herregårdsanlæg, som selv repræsenterede små samfund med et kompleks af bygninger. Ved udskiftningen fik landskabet sin nuværende karakter. I de nye skel tegner levende hegn eller kampestensdiger terrænets bølgende kurver. Frem til udflytningstiden havde landsbyerne ikke ændret sig ret meget gennem århundreder. Når en gård brændte eller faldt sammen af ælde, opførtes en næsten lignende på samme sted, hvor den altid havde ligget. At finde en gård i dag, der blot nogenlunde ligner gården fra fællesskabets tid, er så godt som umuligt. Alligevel finder man i vore gamle landsbyer noget af det oprindelige miljø, men det er mere i bygade og stræder, i gadekærets placering og gårde og huses beliggenhed end i selve bygningerne.

6 ' Torslunde - - Tranegilde I I meilem byfingrene, sikret i planhgningen som landzone. Ishaj Kommune blev fia midten af 1960'eme en aktiv m- i I _. - - a I huse Pi flere m3der m8 landsbyerne anses for velbevare.de, og det mi yare et m&l at sgrge for at fastholde deres kvaliteter og saerpraeg i en udvikling, der kan opretholde landsbyeme som levende samfuund. Med behggenheden i det ibne land rneelern Roskilde-fingeren og Ksge Bugt-fingeren, i fortszttelse af den gronne kile helt indc fra Avedsre og rned direkte forbindelse ti1 Hedeboegnen rnellem Roskilde ~g Koge, formidler de tre landsbyer overgangen meliem tzt by og frugtbart landbrug mcd de traditioner, der er knyttet til denne egn. Det er derfor vigtigt at beskytte og bevare mest muligt af iandsbyernes originale karakter, herunder deres samspil med omgivelseme, sgledes som man stadig kan se det. De tre Iandsbyer har bevaret mange tmk fra den udfomning, de havde for omkring 200 Zir siden, og egentligt er der kun bygget videre pa den form siden. Det betyder, at den fortsatte udvikling forhoidsvis problernl!zkst kan bygge videre pa den originale struktur og i heldigste fald kan frernhave den. De enkelte huse spes at repmsentere den karakteristiske sjdlandske byggeskik for de reldres vedkommende. De ynge (fra M og fremad) er snarere tidstypiske. 5

7 Matrikelkort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Det her gengivne er i målestoksforholdet 1: Udskiftningskort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1:4000. Det her gengivne er i målestoksforholdet 1:8.000

8 Topografisk kort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Kortet er gengivet i målestoksforholdet 1: Topografisk kort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Kortet her er gengivet i målestoksforholdet 1:8.000

9 7 mm ---mz I 4 mens Traneg I Me Tranegildes beliggenhed, hovedfonn og bevaringstilstand, bare 15 km fra Ksbenhams mi&, m% betragtes sorn mest& ende, P& begge sider af bygaden ligger-mindre huse - formentlig p2 den tidligere landsbyforte - yderst, mod narkeme, en raekke g3rdanlaeg. Here af ghdanlzggene raekker flere hundrede 8r tilbage, de nyere ligger p& de gamles plads. Nord og syd for byen er endnu marker i tilhytning til ghdene. Ifolge aeldre kort har flere af ghdan taeggene vmet bygget m e n parvis - dobbeltgitrde -. Dette kan der stadig ses eksempler p%. Bebyggelsesmflnstret fia udskiftningens periode er i det store og hele velbevaret. Bygadens afslutning mod ost ud til Tranegilde Mose og Store VejleA udgm en sjdden smuk ~g storsliet landskabsoplevelse. Byen er da ogs% omfattet af planerne for Den gmme Kile og er integreret i stisystemerne. Tmegilde Sandsby er sandsynligvis den zddste landsby i Ishoj Kommune, og er med sine nuvmende (1993) a. 30 boliges og 85 indbyggere kommvnens rnindste. Bevaringsvlaerdige traek i landsbyen 1 I Udfra udskiftningskortene ses det, at Tranegilde landsby omkring 1810 havde 8 ghde og ca. 10 huse. Gilrdene var alle placerede pa rad og raekke syd og nod for landsbyforten/- bygaden. (ZJlst i landsbyen ud mod Store Vejle3 var tyrepladsen at finde og den har den dag i dag stadig sit eget litranumer sorn landsbyjord. I landsbyen Tranegilde befinder sig i dag (1995) 6 &de, hvsmf Ishej Komune ejer de 5 og dtsa kun efterlader en enkelt g3d som privatdrevet landbrugsejendom. Disse gwes placering har ikke Endset sig vasentligt siden udslciftningens tid, de har faktisk kun flyttet sig en lille mule og er stadig fireiangede ghchlq. Af de 2 ghdanlag (som var dobbelt- &.de) som er forsvundet, eksisterer stuehusene endnu. Markant er resteme af landsbyforten som opleves mellem bygaden og de 3 ghde Vestergaard, Tofhegaard og Tranegildegaard. Da Tranegilde landsby ikke er udbygget vaesentligt siden udskiftningen, ses den oprindelig landsbystruktur wsaedvanligt velbevaret. Gennem fastszttelse af retningshier for den fremtidige anvendelse og bevaringsbestemmelser for landsbyen vi1 der kume sikres en hoj kvalitet og attraktion for landsbyen fremover. Fortealbygaden Iigges i en hulning i landskabet, aedes at a1 bebyggelse nod og syd herfor ligger hgjere. Dane hulning fortsatter til Store Vejle%.

10 Syd fox landsbyen fortsztter stigningen til Kirkegaard BaWre, hvor en tidligere gravplads har ligget, og hvor det fomodes, at der engang har ligget en kirke. I_I _ I helhedsbilkdet spille~ det grsnne en vigtig rolle. Set fra alle verdenshj8rner er det sdledes de store tmer og levende hegn, der tegner byens silhuet. Fra alle retninger har adgangen til Iandsbyen karakter af et klart skift mellem ude og inde. Bygningernes beliggenhed og tmernes og hepenes portalvkkning skaber en lukkethed i stmk kontrast til landskabet uden for landsbyen. P% samme m5de er der en egen intimitet i det indre af landsbyen. Bygaden slynger sig ved indgangen i vest og i forlobet mod est til Store Vejleil, Gledes at der dames et stort lukket rum midt i Iandsbyen, dannet nf huse, tmer og levende hegn. Tranegilde har et rigt varieret bybiilede, der ism praeges a de mange velplejede levende hep, de hsje trqppper, de store, mod bygaden fritliggende gsrdanlreg og de enkle, smukke veje, der for bygadens vedkommende blot 5 besth af en mal bane asfalt mellern ws- eller grusrabatter og stikvejenes pbelaegning. L Prerordnet planhqning Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, der blev vedtaget den 13. august LokalpIanomrAdet (omr3de 3.EL 1 i kommuneplmen) ligger i sin helhed i landzone, og der er ikke umiddelbart mulighed for yderligere udvidelse af dets afgrsensning. I Regionplan 1993 er omadet i Og omkring Tranegilde landsby udpeget sorn et ornr5.de af smlig kulturhistorisk, landskabelig interesse. Landsbyen ligger i Den gmme Kile, sorn er en af Kvibenhavnsomddets grgnne Her. Disse kiier er i regionplanen udpeget som regionate hi- Iuftsomr3der Og skal sorn ddanne friholdes for yderligere bebyggelse. Samtidig ligger landsbyen, tazt ved mosen, i et odde, der er udpeget som landskabeligt interesseomrhde og s5rbart natumrndde. En del af landsbyen er omfattet af Hbeskyttelseslinien pb 150 meter langs Store VejleA. I forbindelse med den videre lokalplanprocedure vi1 Skov- og NaturstyreIsen blive anmodet om at reducere beskyttelseslnien til et fod& udenom lokalplanens omdde, SA at det alene er lokalplanen, der regulerer forholdene i Tranegilde landsby. 9

11 Forholdet til kystnærhedszonen Tranegilde landsby ligger inden for den zone langs de danske kyster, der skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Der skal derfor i forbindelse med lokalplanlægning i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde. Da lokalplanen er udformet som en bevarende lokalplan, der har til hensigt at bevare den nuværende struktur, vil der ikke ske ændringer i det visuelle miljø. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Det område, der i lokalplanen betegnes delområde C4 udlægges til offentligt formål. Det betyder, at ejeren under visse forudsætninger kan kræve området overtaget af kommunen mod erstatning. Lokalplanen indeholder i 8 bestemmelse om, at bebyggelser, der er fundet bevaringsværdige, ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme 10

12 Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. l Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre landsbymiljøet ved at fastlægge bestemmelser for: omfang, beliggenhed m.v. for ny- og ombygninger ny og eksisterende beplantning anvendelse af ejendommene vej- og stiforhold. 2 Lokalplanens område Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 2 og omfatter matrikelnumrene, 4 b, 4 d, 5 d, 5 f, 7 az, 8 y, 8 ab, 9 e, 9 g, 10 b, 11 s, 111, 11 on, 12 b, 12 ad, 13 b, 14 a, 15 b, 18, 19, 21 a, 22, litranumrene "b", "c", "d" og "e", samt del af matr. nr. 2 a, 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 11 a, alle af Tranegilde By, Ishøj, samt alle ejendomme, der efter lokalplanens godkendelse udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. 2.3 Lokalplanen erstatter for området tilladelser efter planlovens 35, stk. l (landzonetilladelser). 2.4 Lokalplanens opdeles i følgende delområder som vist på bilag 3. Delområde A: (Al, A2) Delområde B: Delområde C: (Cl, C2, C3) boligformål jordbrugsformål offentlige formål 11

13 Ad.g3 BoligornrG&me underopdeh i delomriider svarende tiz den eksistermde stnrkfur i byen i dag. 1 GI, Tranegildegaard Vzstergaard 'E F 5 3 LokaIplanomr5dets anvendelse Deiomrdde A: Boligformdl A1 A2 De allerede eksisterende boliger. Dele af de tidigere og stadig eksisterende g5rdmlzeg 61. Tranegildegaard, Vestergaard og Toftegaard, som ikke lmgere fungerer som landbrugsejendomme. 3.1 DeEomrAderen A1 og A2 mi3 kun anvendes til boligfondl. Byddet kan dog tillade, at der drives en adan virksomhed, som dmindeligvis drives i beboelsesomr3der (f.eks. fkisor, revisor og lip.) Det er en betingelse, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at virksomheden ikke medfgrer ulempe far de omboende ekr behov for parkering, der ikke er plads til p& ejendommen. Ejendommen matr. m. 9 g kan dog fortsat anvendes til snedie eller Iignende form31 under fonadsztnhg af, at det We er til ulempe for de omboende. Udenders opiag mil ikke finde sted uden ByrAdets nmmere godkendels e. 3.2 Indenfor delomzide A1 m% der kun opfplres der indrettes en bolig p8 hver ejendom. 3.3 Indenfor delomr3de A2 kan der, efter Byddets nmmere godkendelse indrettes sammenlrmgende bebyggelse for lese familer, i princippet udformet S Q den ~ eksisterende ghdbebyggelse. Der mi naksimalt indrettes fire boliger p3 hver af gmene VestergM, Tofteg3rd og G1. Tranegildeghd. Toflgaaard rd... Landbrugsejendommen Damgaarden, Tranegilde Bygade m. 44, matrikel m. 3 a. 3.4 OmrAdet m8 kun anvendes til jordbrugsform5l (landbrug, gartneri, hestestutteri m.v.>, og der m% kun opfores bebyggelse med henblik pa dette fomdl Det er dog tilladt, at ads- og driftsbygninger, der ikke lmgere er ndvendige for den pagaeldende ejendorns drift som landbrugsejendom og er mere end fern %t gamle, tages i brug til andet erhvervsform3l under forudsaetning af, at virksomheden ikke medfgrer ulemper for de ombaende, jf. planlovens Tranegildegaard 12

14 Bredhgaard - - I C1 Tranegildegaard i sammenhaeng rned den syd- Pige og vestlige ubebyggede del af nuvaerende Vestergaard og Toftegaard. Tranegilde Bygade nr. 1,3 og 5, dele af matriklerne 2 a, 7 a og 8 a, jf. Mag 3. C2 Bredekmgaard, Tranegilde Bygade 4, matrike1 11 a. C3. Ishej teater, Brentedalen 8, matrikel nr. 8 y. 3.5 Omdderne maerket C m% h a anvendes til offentlige fom Omr8det market C1. Den sydlige ~g vestlige del af.omradet mi3 We.bebygges, men udlzgges til hiti&- forma, ridebaneankg eller lignende. 3.7 Omrsdet maxket C2 udlqgcs til offentlige formdl og skal anvendes som arbejdende landbrugsmuseum med fritidsaktiviteter for kommunens berm og lignende aktiviteter af offentlig karakter. 3.9 Inden far helc lokalplanomddet kan der opfflses transformerstationer til omddets foxsyning, n3r de ikke ha mere end S m2 bebygget areal og hsjden ikke er mere end 1,7 meter over tenzn. De skal udfomes under hensyn ti1 den svrige bebyggelse. Q 4 Udstykniager 4.1 Indenfor Iokalplanens delomrii.de A1 m% der ikke foretages udstykning, matsikdering eller arealoverfmsel, hvowed der vi1 fkemkornme lejendomme med et mindre areal end 1000 mz, heri ikke medregnet vejarea1 eller wed, der skal hoides ubebygget som fdge af hj jameafskaering eller byggeiiniepalzg til sikring af vejanlxg. 4.2 hgen grund mi udstykkes med en gennernsnitsbredde p3 mindre end 20 meter. Bestemelsen gzlder ikke for ejendomme, der er udiagt til jordbrugsfoma Ved eventuel nybebyggelse p% matrikel w. 8 a (Tofie- 13

15 gaard) forudsættes, at der afgives areal på den nordlige del af grunden for at sikre en ridestiforbindelse nord for den egentlige landsby, som forbinder ridestien fra vest med ridestierne langs Store Vejleå. 4.4 Ved en eventuel udstykning af matrikel 10 b skal dette ske efter principperne vist på bilag 4. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4.5 Ved eventuel nybebyggelse på matrikel nr. 5 a (GI. Tranegildegaard) forudsættes, at det oprindelige stiforløb i østskellet mod matrikel nr. 5 d, som forbandt landsbyen med strandengene mod syd retableres som grusbelagt stiforbindelse af 2 meters bredde og forbindes med det nuværende stisystem. 5 Veje og stier 5.1 Eksisterende veje, pladser og stier som vist på bilag 5 opretholdes med deres nuværende forløb og udlægsbredder, herunder varieret udlægsbredde på den enkelte vej og sti. 5.2 Afgravning og påfyldning på veje og stier må ikke finde sted, med mindre det sker under særlig hensyntagen til den tilstødende bebyggelses niveau. 5.3 Ingen veje eller stier inden for lokalplanområdet må anlægges med niveauforskel i form af hævede kantsten, men skal udføres med grus- eller græsrabat. 5.4 Ved etablering eller ændring af vejbelysning skal valg af armaturer, standere og lyskilder ske efter Byrådets nærmere godkendelse og under særlig hensyntagen til landsbymiljøet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse skal, med mindre andet er fastsat, opføres i en etage med udnyttelig tagetage. Ad.6.2 Herved fastholdes landsbyens meget grønne afgrænsning mod de omgivende marker. 6.2 Der fastsættes en byggelinie mod lokalplanområdets afgrænsning på 10 meter fra skel. Bestemmelsen gælder ikke for landbrugsejendommen matr. nr. 3 a, Damgaarden. 14

16 Delområde Al Ad 6.3 Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent ligger på 16, og svinger fra Ad 6.4 Byggelinien supplerer den nuværende vejudvidelseslinie på 12,5 meter fra vejmidte. Ad 6.5 Bebyggelsen er ikke del af den oprindelige landsbystruktur og trækkes så langt tilbage på grundene som muligt. Ad Herved fastholdes bebyggelsens nære kontakt med bygaden og der gives samtidig plads til de frodige levende hegn, som dominerer i dag. 6.3 Bebyggelsesprocenten for ejendommene må ikke overstige Der fastsættes en byggelinie mod Brentevej og Tranegildestien på 8 meter fra vejskel. Bestemmelsen gælder ikke for matriklerne 13 b (Brentevej nr. 3) og 14 a (Tranegilde Bygade nr. 2). 6.5 Der fastsættes en byggelinie mod Brentedalen på 30 meter fra vejskel. 6.6 Der fastsættes en byggelinie mod Tranegilde Bygade på 5 meter fra vejskel. Undtagelsen for denne regel matriklen nr. 9 g (Tranegilde Bygade nr. 7), hvor byggelinien fastsættes til 10 meter fra vejskel. 6.7 Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel, sti eller vej end 2,5 meter. 6.8 Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. 6.9 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. Delområde A2 Ad 6.11 Ideen er at fastholde den markante placering, som den eksisterende bebyggelse har i gadebilledet. Samtidig skal bebyggelsen og dens nære omgivelser udformes på en sådan måde, at den eksisterende karakter bibeholdes. Målet er at skabe sammenhængende bygningskomplekser, hvor materialer og farver er tilpasset landsbymiljøet og den eksisterende bebyggelse Inden for delområdet kan opføres bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage Ny bebyggelse skal principielt placeres samme sted på grunden som den eksisterende bebyggelse, og inden for det på bilag 4 viste bebyggelsesområde Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod nabogrund eller sti end 2,5 meter Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terræn Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 15

17 7 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 7.1 Inden for lokalplanområdet skal ny bebyggelse, tilbygninger og ombygninger opføres med en ydre fremtræden, der er i overensstemmelse med områdets karakter. Der må således til udvendige bygningssider og tagflader ikke anvendes materialer og farver som efter Byrådets skøn virker skæmmende. 7.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Bevaring af bebyggelse. Ad. 8.1 Bestemmelsen betyder, at ejere af bygninger t der er fundet bevaringsværdige, ikke må foretage udvendige bygningsændringer, uden at disse er godkendt af Byrådet. 8.1 De på kortbilag 4 angivne bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. 9 Ubebyggede arealer og bevaring af træer, hegn, diger m.v. 9.1 De på bilag 5 særligt markerede bevaringsværdige beplantninger af større løvfældende træer, trægrupper og hegn må ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelsen gælder kun inden for lokalplanområdet. Elme, der er angrebet af elmesyge er dog ikke omfattet af denne bestemmelse. Ved fjernelse af større træer og hegn skal der foretages genplantning efter Byrådets nærmere anvisning. 9.2 Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må kun anvendes til have og gårdsplads og skal altid forefindes i ordentlig stand. Udendørs oplag, der af Byrådet findes skæmmende, må ikke finde sted. 9.3 Ubebyggede arealer skal fremtræde ordentlige og velholdte. 9.4 Der må kun være én maksimalt 3 meter bred overkørsel til adgangsvejen pr. ejendom. 9.5 Ændring af eksisterende landskabstræk, herunder større terrænreguleringer må ikke finde sted uden Byrådets godkendelse. 16

18 9.6 Hegn i skel skal principielt udføres som levende hegn, evt. suppleret med stakitter, trådhegn eller lignende i en højde af maksimalt 1,20 meter. 10 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold indenfor det område, der er omfattet af åbeskyttelseslinien til Store Vejleå, før Skov- og Naturstyrelsen har ophævet beskyttelseslinien indenfor lokalplanområdet Inden nedrivning af bygninger og inden ombygning af ' \ f,, bygninger, der vil medføre afgørende ændring i brug Ældre bygninger er omfattet af mu- *f & '. &,., t r, & &. seumslovens 36 a. eller funktion, skal der gives mulighed for bygningshistoriske undersøgelser og registreringer Ejendommene matr. nr. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a og 11 a er pålagt landbrugspligt og må ikke overgå til anden anvendelse, og der må ikke opføres yderligere boliger, uden jordbrugskommissionens godkendelse Ejendommen GI. Tranegildegaard, matr.nr. 5a må ikke uanset foranstående bestemmelser overgå til anden anvendelse eller afhændes uden Københavns Amts godkendelse, jf. deklaration af 22. marts Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det eksisterende naturgasnet. Byrådet kan dog tillade anden opvarmningsform. 17

19 Vedtagelsespåtegning Forslaget til lokalplan er vedtaget af Ishøj Byråd den 6. december 1994 Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Ishøj Byråd den På Byrådets vegne Q ^ g^p,

20 Matrikel- og adressefortegnelse Matrikelregister Adresseregister 2a 3 a 4b 4d 5a 5d 5f 7a 7az 8a 8 8 ab 9e 9g 10 b 11 a 11 s Ilt 11 on 12 b 12 ad 13 b 14 a 15 b a 22 Tranegilde Bygade Brentevej Tranegilde bygade Brentedalen Tranegilde bygade Tranegilde bygade Tranegilde bygade Brentevej Tranegilde bygade 5 Tranegildegaard 44 Damgaarden GI. Tranegildegaard Vestergaard 7 3 Toftegaard 8 Ishøj teater Bredekærgård Brentedalen matr.nr Brentevej 3 7 Tranegilde Bygade y Ishøj teater 8 ab matr.nr. 13 b 7az matr.nr. 7 a Vestergaard 14 a 8 a Toftegaard 11 a Bredekærgaard 2 a Tranegildegaard Ils 9g Ilt 9e 11 on 10 b Frydekærgaard ad 12 b 15 b 5 a Gl.Tranegildegaard 5f 5d 21 a 4 b Enghavegaard 4d 3 a Damgaard Bilag l

21 I I I 1 I. -.I + -4 Lokalplanens ornrg Ma1 1 : m Bilag 2

22

23

24

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune.

T LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. T. 22.10 LOKALPLAN NR. 10 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 10 vedrører at ubebygget område øst for Tornerosevej og fastlægger, at området kun må anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981.

LOKALPLA.N NR. 11.1 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. LOKALPLA.N NR. 11.1.0 FOR REFSVINDINGE BY ØRBÆK KOMI ~1UNE IVIAJ 1981. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN 11.1 REFSVINDINGE BY INDHOLDET AF LOKALPLA1~IFORSLAGET Loaklplanen omfatter hele landsbyen Refsvindinge. Planen

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09

Silkeborg Kommune. Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Silkeborg Kommune Område ved H.G.Junkers Vej LOKALPLAN 70.09 Lokalplan nr. 70.09 for et område ved H. G. Junkers Vej INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FORMÅL... 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ~ I G

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F)

LOKALPLAN NR Fritidsområde i V. Sottrup. Der er dejligt i Sundeved. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) SUNDEVED KOMMUNE LOKALPLAN NR 24.2 Fritidsområde i V. Sottrup. (Kommuneplanområde nr. 1.16F) Udarbejdet af: Sundeved Kommune Teknisk Forvaltning SUNDEVED KOMMUNE Lokalplan 24.2 side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

Lokalplan Ishøj Kirke

Lokalplan Ishøj Kirke Lokalplan 1.09 Ishøj Kirke Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.09 Lokalplanens indhold I mange landsbyer præger kirken og dens omgivelser bybilledet, dels i kraft af kirkens monumentale placering

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan for Ølsted Skole. Marts Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 07.9 for Ølsted Skole Marts 1981 Frederiksværk Kommune FREDERIKSVÆRK KOMMUNE Lokalplan 07.9. Udvidelse og ombygning af Ølsted skole. Udarbejdet af bygningsforvaltningen

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Lokalplan Ishøj Centrum

Lokalplan Ishøj Centrum Lokalplan 1.07.1 Ishøj Centrum Ishøj Kommune 2003 Ishøj kommune - Lokalplan 1.07.1 LOKALPLANENS INDHOLD, Lokalplanen omfatter den eksisterende bebyggelse Ishøj Centrum og træffer bestemmelser for anvendelse

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere