Lokalplan Tranegilde Landsby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.12. Tranegilde Landsby"

Transkript

1 Lokalplan 1.12 Tranegilde Landsby Ishøj Kommune 2003

2 Indhold Lokalplanens indhold og ide s. 2 Baggrunden for landsbysamfundenes bygningsmæssige struktur s. 3 Kort kulturhistorisk karakteristik af Ishøj Kommune i nyere tid s. 5 Tranegilde, bevaringsværdige træk i landsbyen s. 8 Overordnet planlægning, åbeskyttelseslinie mv. s. 9 Retsvirkninger s. 10 Lokalplanens bestemmelser l Lokalplanens formål s Lokalplanens område s Lokalplanområdets anvendelse s Udstykninger s Veje og stier s Bebyggelsens omfang og placering s Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden s Bevaring af bebyggelse s Ubebyggede arealer og bevaring af træer, hegn m.v. s Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder s Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse s. 17 Bilag l Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Matrikel- og adressefortegnelse Lokalplanens område Arealanvendelse Udstyknings- og bebyggelsesprincipper Beplantninger, veje og stier

3 Lokalplanens indhold og ide Hensigten med lokalplanen er af bevarende karakter, således at hensynet til byens nuværende og fremtidige funktion afvejes med hensynene til byens og omgivelsernes visuelle fremtræden, og således at kulturhistoriske spor ikke går tabt. Med de kulturhistoriske spor tænkes på de træk ved landsbyens oprindelse og udvikling, som stadig fremtræder den dag i dag. Hensigten med lokalplanen er således at fastlægge rammerne for såvel eksisterende som ny bebyggelse, således at landsbyens nuværende struktur og udseende kan fastholdes ved bevaring af meget karakteristiske træk som grundstørrelser, veje og stier, bebyggelsens beliggenhed, udformning, beplantning m.v. Planen indeholder bestemmelser om den fremtidige anvendelse af landsbyens ejendomme, og at denne anvendelse primært skal være til boligformål. Desuden indeholder planen retningslinier for, hvorledes evt. udstykninger kan foretages, principielt men også konkret. Planen tilsigter at bevare landsbymiljøet med en udvidelse af indbyggertallet for derved at skabe mere liv i det lille samfund. Lokalplanen åbner mulighed for at erstatte tre eksisterende gårdanlæg (Vestergaard, Toftegaard og GI. Tranegildegaard) med ny bebyggelse. Ideen er her at fastholde den markante placering, som den oprindelige bebyggelse har i gadebilledet. Samtidig skal bebyggelsen og de nære omgivelser udformes på en sådan måde, at den eksisterende karakter bibeholdes. Målet er at skabe sammenhængende bygningskomplekser, hvor materialer og farver er tilpasset landsbymiljøet og den eksisterende bebyggelse.

4 Baggrunden for landsbysamfundenes bygningsmæssige struktur. I slutningen af det 18. århundrede udgjorde den danske bondestand fire femtedel af Danmarks befolkning. De var gennemgående fattige, stavnsbundne mennesker, som i stor udstrækning var tvunget til at gøre hoveriarbejde på nærliggende herregårde. Bøndernes gårde lå tæt omkring kirke og gadekær i de gamle landsbysamfund. Alle jorderne var opdelt, således at hver bonde ejede en lille del af de omliggende enge og hver et markstykke med god jord og et med dårlig jord. Gennem generationer var disse jordstykker igen blevet opdelt i stadigt smallere strimler, således at en ejendom kunne bestå af op til hundrede spredte jordlodder. Det er let at forstå, at driften af en sådan gård var både besværlig og lidet rationel. Oplysningstiden i slutningen af det 18. århundrede medførte en afgørende ændring i bøndernes forhold. I 1788 ophævedes stavnsbåndet, således at bønderne igen kunne bosætte sig, hvor de ville. Kort efter blev hoveriarbejdet stærkt begrænset, og bønderne kunne anvende næsten al deres tid til dyrkning af egen jord. Samtidigt vedtoges en jordudskiftningslov, hvorefter jorderne skulle samles i direkte tilslutning til hver enkelt gård. En ny stjerneudstykning med centrum i landsbyen gav en del af bønderne mulighed for at forblive i landsbyfællesskabet, mens andre blev tvunget til at flytte ud til fjernere liggende jorder. Udskiftningen gennemførtes i løbet af ganske få år og fik vældig betydning for landbrugets udvikling og for bøndernes sociale, økonomiske og kulturelle udvikling. Mange udflytterbønder tog bogstavelig talt deres gårde med sig, idet de skilte bindingsværket ad og samlede det igen på de nye jorder. Over hele Europa skete en generel befolkningsvækst gennem 1700-årene. Der er ikke tale om en enkelt årsag til befolkningsvæksten, men et samspil af mange faktorer, hvoraf de vigtigste var en nedsat børnedødelighed kombineret med bedre ernæring. Væksten i antallet af beboere på landet betød en fysisk fortætning af landsbyerne, hvor næsten al bebyggelse på landet var. Flere og flere familier blev bosat i små stråtækte gadehuse. Udflytningen kom til at betyde, at der blev åbne pladser i landsbyen. Nogle steder blev stuehuset liggende på den gamle toft, andre steder blev der bygget nye småhuse på gårdenes tofter, dvs. det jordstykke, der lå om selve gården i landsbyen. Disse gadehuse var ofte uden tilhørende jordtilliggender, men med en mindre kålhave.

5 For det danske landskab blev udskiftningen revolutionerende. Hidtil havde landet været præget af de åbne, ubebyggede vidder med marker, skove og enge. Al bebyggelse var koncentreret i spredte landsbyer eller i enkelte herregårdsanlæg, som selv repræsenterede små samfund med et kompleks af bygninger. Ved udskiftningen fik landskabet sin nuværende karakter. I de nye skel tegner levende hegn eller kampestensdiger terrænets bølgende kurver. Frem til udflytningstiden havde landsbyerne ikke ændret sig ret meget gennem århundreder. Når en gård brændte eller faldt sammen af ælde, opførtes en næsten lignende på samme sted, hvor den altid havde ligget. At finde en gård i dag, der blot nogenlunde ligner gården fra fællesskabets tid, er så godt som umuligt. Alligevel finder man i vore gamle landsbyer noget af det oprindelige miljø, men det er mere i bygade og stræder, i gadekærets placering og gårde og huses beliggenhed end i selve bygningerne.

6 ' Torslunde - - Tranegilde I I meilem byfingrene, sikret i planhgningen som landzone. Ishaj Kommune blev fia midten af 1960'eme en aktiv m- i I _. - - a I huse Pi flere m3der m8 landsbyerne anses for velbevare.de, og det mi yare et m&l at sgrge for at fastholde deres kvaliteter og saerpraeg i en udvikling, der kan opretholde landsbyeme som levende samfuund. Med behggenheden i det ibne land rneelern Roskilde-fingeren og Ksge Bugt-fingeren, i fortszttelse af den gronne kile helt indc fra Avedsre og rned direkte forbindelse ti1 Hedeboegnen rnellem Roskilde ~g Koge, formidler de tre landsbyer overgangen meliem tzt by og frugtbart landbrug mcd de traditioner, der er knyttet til denne egn. Det er derfor vigtigt at beskytte og bevare mest muligt af iandsbyernes originale karakter, herunder deres samspil med omgivelseme, sgledes som man stadig kan se det. De tre Iandsbyer har bevaret mange tmk fra den udfomning, de havde for omkring 200 Zir siden, og egentligt er der kun bygget videre pa den form siden. Det betyder, at den fortsatte udvikling forhoidsvis problernl!zkst kan bygge videre pa den originale struktur og i heldigste fald kan frernhave den. De enkelte huse spes at repmsentere den karakteristiske sjdlandske byggeskik for de reldres vedkommende. De ynge (fra M og fremad) er snarere tidstypiske. 5

7 Matrikelkort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Det her gengivne er i målestoksforholdet 1: Udskiftningskort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1:4000. Det her gengivne er i målestoksforholdet 1:8.000

8 Topografisk kort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Kortet er gengivet i målestoksforholdet 1: Topografisk kort fra Originalkortet er i målestoksforhold 1: Kortet her er gengivet i målestoksforholdet 1:8.000

9 7 mm ---mz I 4 mens Traneg I Me Tranegildes beliggenhed, hovedfonn og bevaringstilstand, bare 15 km fra Ksbenhams mi&, m% betragtes sorn mest& ende, P& begge sider af bygaden ligger-mindre huse - formentlig p2 den tidligere landsbyforte - yderst, mod narkeme, en raekke g3rdanlaeg. Here af ghdanlzggene raekker flere hundrede 8r tilbage, de nyere ligger p& de gamles plads. Nord og syd for byen er endnu marker i tilhytning til ghdene. Ifolge aeldre kort har flere af ghdan taeggene vmet bygget m e n parvis - dobbeltgitrde -. Dette kan der stadig ses eksempler p%. Bebyggelsesmflnstret fia udskiftningens periode er i det store og hele velbevaret. Bygadens afslutning mod ost ud til Tranegilde Mose og Store VejleA udgm en sjdden smuk ~g storsliet landskabsoplevelse. Byen er da ogs% omfattet af planerne for Den gmme Kile og er integreret i stisystemerne. Tmegilde Sandsby er sandsynligvis den zddste landsby i Ishoj Kommune, og er med sine nuvmende (1993) a. 30 boliges og 85 indbyggere kommvnens rnindste. Bevaringsvlaerdige traek i landsbyen 1 I Udfra udskiftningskortene ses det, at Tranegilde landsby omkring 1810 havde 8 ghde og ca. 10 huse. Gilrdene var alle placerede pa rad og raekke syd og nod for landsbyforten/- bygaden. (ZJlst i landsbyen ud mod Store Vejle3 var tyrepladsen at finde og den har den dag i dag stadig sit eget litranumer sorn landsbyjord. I landsbyen Tranegilde befinder sig i dag (1995) 6 &de, hvsmf Ishej Komune ejer de 5 og dtsa kun efterlader en enkelt g3d som privatdrevet landbrugsejendom. Disse gwes placering har ikke Endset sig vasentligt siden udslciftningens tid, de har faktisk kun flyttet sig en lille mule og er stadig fireiangede ghchlq. Af de 2 ghdanlag (som var dobbelt- &.de) som er forsvundet, eksisterer stuehusene endnu. Markant er resteme af landsbyforten som opleves mellem bygaden og de 3 ghde Vestergaard, Tofhegaard og Tranegildegaard. Da Tranegilde landsby ikke er udbygget vaesentligt siden udskiftningen, ses den oprindelig landsbystruktur wsaedvanligt velbevaret. Gennem fastszttelse af retningshier for den fremtidige anvendelse og bevaringsbestemmelser for landsbyen vi1 der kume sikres en hoj kvalitet og attraktion for landsbyen fremover. Fortealbygaden Iigges i en hulning i landskabet, aedes at a1 bebyggelse nod og syd herfor ligger hgjere. Dane hulning fortsatter til Store Vejle%.

10 Syd fox landsbyen fortsztter stigningen til Kirkegaard BaWre, hvor en tidligere gravplads har ligget, og hvor det fomodes, at der engang har ligget en kirke. I_I _ I helhedsbilkdet spille~ det grsnne en vigtig rolle. Set fra alle verdenshj8rner er det sdledes de store tmer og levende hegn, der tegner byens silhuet. Fra alle retninger har adgangen til Iandsbyen karakter af et klart skift mellem ude og inde. Bygningernes beliggenhed og tmernes og hepenes portalvkkning skaber en lukkethed i stmk kontrast til landskabet uden for landsbyen. P% samme m5de er der en egen intimitet i det indre af landsbyen. Bygaden slynger sig ved indgangen i vest og i forlobet mod est til Store Vejleil, Gledes at der dames et stort lukket rum midt i Iandsbyen, dannet nf huse, tmer og levende hegn. Tranegilde har et rigt varieret bybiilede, der ism praeges a de mange velplejede levende hep, de hsje trqppper, de store, mod bygaden fritliggende gsrdanlreg og de enkle, smukke veje, der for bygadens vedkommende blot 5 besth af en mal bane asfalt mellern ws- eller grusrabatter og stikvejenes pbelaegning. L Prerordnet planhqning Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, der blev vedtaget den 13. august LokalpIanomrAdet (omr3de 3.EL 1 i kommuneplmen) ligger i sin helhed i landzone, og der er ikke umiddelbart mulighed for yderligere udvidelse af dets afgrsensning. I Regionplan 1993 er omadet i Og omkring Tranegilde landsby udpeget sorn et ornr5.de af smlig kulturhistorisk, landskabelig interesse. Landsbyen ligger i Den gmme Kile, sorn er en af Kvibenhavnsomddets grgnne Her. Disse kiier er i regionplanen udpeget som regionate hi- Iuftsomr3der Og skal sorn ddanne friholdes for yderligere bebyggelse. Samtidig ligger landsbyen, tazt ved mosen, i et odde, der er udpeget som landskabeligt interesseomrhde og s5rbart natumrndde. En del af landsbyen er omfattet af Hbeskyttelseslinien pb 150 meter langs Store VejleA. I forbindelse med den videre lokalplanprocedure vi1 Skov- og NaturstyreIsen blive anmodet om at reducere beskyttelseslnien til et fod& udenom lokalplanens omdde, SA at det alene er lokalplanen, der regulerer forholdene i Tranegilde landsby. 9

11 Forholdet til kystnærhedszonen Tranegilde landsby ligger inden for den zone langs de danske kyster, der skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængig af kystnærhed. Der skal derfor i forbindelse med lokalplanlægning i kystnærhedszonen oplyses om den visuelle påvirkning af omgivelserne, og der skal ved bygningshøjder over 8,5 meter anføres en begrundelse for den større højde. Da lokalplanen er udformet som en bevarende lokalplan, der har til hensigt at bevare den nuværende struktur, vil der ikke ske ændringer i det visuelle miljø. Retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Det område, der i lokalplanen betegnes delområde C4 udlægges til offentligt formål. Det betyder, at ejeren under visse forudsætninger kan kræve området overtaget af kommunen mod erstatning. Lokalplanen indeholder i 8 bestemmelse om, at bebyggelser, der er fundet bevaringsværdige, ikke må nedrives uden tilladelse fra Byrådet. Hvis en sådan tilladelse nægtes, kan ejeren efter planlovens 49 under visse forudsætninger forlange, at ejendommen overtages af kommunen mod erstatning, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for lignende ejendomme 10

12 Lokalplanens bestemmelser I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. l Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre landsbymiljøet ved at fastlægge bestemmelser for: omfang, beliggenhed m.v. for ny- og ombygninger ny og eksisterende beplantning anvendelse af ejendommene vej- og stiforhold. 2 Lokalplanens område Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 2 og omfatter matrikelnumrene, 4 b, 4 d, 5 d, 5 f, 7 az, 8 y, 8 ab, 9 e, 9 g, 10 b, 11 s, 111, 11 on, 12 b, 12 ad, 13 b, 14 a, 15 b, 18, 19, 21 a, 22, litranumrene "b", "c", "d" og "e", samt del af matr. nr. 2 a, 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 11 a, alle af Tranegilde By, Ishøj, samt alle ejendomme, der efter lokalplanens godkendelse udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og lokalplanen medfører ingen ændring i områdets zonestatus. 2.3 Lokalplanen erstatter for området tilladelser efter planlovens 35, stk. l (landzonetilladelser). 2.4 Lokalplanens opdeles i følgende delområder som vist på bilag 3. Delområde A: (Al, A2) Delområde B: Delområde C: (Cl, C2, C3) boligformål jordbrugsformål offentlige formål 11

13 Ad.g3 BoligornrG&me underopdeh i delomriider svarende tiz den eksistermde stnrkfur i byen i dag. 1 GI, Tranegildegaard Vzstergaard 'E F 5 3 LokaIplanomr5dets anvendelse Deiomrdde A: Boligformdl A1 A2 De allerede eksisterende boliger. Dele af de tidigere og stadig eksisterende g5rdmlzeg 61. Tranegildegaard, Vestergaard og Toftegaard, som ikke lmgere fungerer som landbrugsejendomme. 3.1 DeEomrAderen A1 og A2 mi3 kun anvendes til boligfondl. Byddet kan dog tillade, at der drives en adan virksomhed, som dmindeligvis drives i beboelsesomr3der (f.eks. fkisor, revisor og lip.) Det er en betingelse, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at virksomheden ikke medfgrer ulempe far de omboende ekr behov for parkering, der ikke er plads til p& ejendommen. Ejendommen matr. m. 9 g kan dog fortsat anvendes til snedie eller Iignende form31 under fonadsztnhg af, at det We er til ulempe for de omboende. Udenders opiag mil ikke finde sted uden ByrAdets nmmere godkendels e. 3.2 Indenfor delomzide A1 m% der kun opfplres der indrettes en bolig p8 hver ejendom. 3.3 Indenfor delomr3de A2 kan der, efter Byddets nmmere godkendelse indrettes sammenlrmgende bebyggelse for lese familer, i princippet udformet S Q den ~ eksisterende ghdbebyggelse. Der mi naksimalt indrettes fire boliger p3 hver af gmene VestergM, Tofteg3rd og G1. Tranegildeghd. Toflgaaard rd... Landbrugsejendommen Damgaarden, Tranegilde Bygade m. 44, matrikel m. 3 a. 3.4 OmrAdet m8 kun anvendes til jordbrugsform5l (landbrug, gartneri, hestestutteri m.v.>, og der m% kun opfores bebyggelse med henblik pa dette fomdl Det er dog tilladt, at ads- og driftsbygninger, der ikke lmgere er ndvendige for den pagaeldende ejendorns drift som landbrugsejendom og er mere end fern %t gamle, tages i brug til andet erhvervsform3l under forudsaetning af, at virksomheden ikke medfgrer ulemper for de ombaende, jf. planlovens Tranegildegaard 12

14 Bredhgaard - - I C1 Tranegildegaard i sammenhaeng rned den syd- Pige og vestlige ubebyggede del af nuvaerende Vestergaard og Toftegaard. Tranegilde Bygade nr. 1,3 og 5, dele af matriklerne 2 a, 7 a og 8 a, jf. Mag 3. C2 Bredekmgaard, Tranegilde Bygade 4, matrike1 11 a. C3. Ishej teater, Brentedalen 8, matrikel nr. 8 y. 3.5 Omdderne maerket C m% h a anvendes til offentlige fom Omr8det market C1. Den sydlige ~g vestlige del af.omradet mi3 We.bebygges, men udlzgges til hiti&- forma, ridebaneankg eller lignende. 3.7 Omrsdet maxket C2 udlqgcs til offentlige formdl og skal anvendes som arbejdende landbrugsmuseum med fritidsaktiviteter for kommunens berm og lignende aktiviteter af offentlig karakter. 3.9 Inden far helc lokalplanomddet kan der opfflses transformerstationer til omddets foxsyning, n3r de ikke ha mere end S m2 bebygget areal og hsjden ikke er mere end 1,7 meter over tenzn. De skal udfomes under hensyn ti1 den svrige bebyggelse. Q 4 Udstykniager 4.1 Indenfor Iokalplanens delomrii.de A1 m% der ikke foretages udstykning, matsikdering eller arealoverfmsel, hvowed der vi1 fkemkornme lejendomme med et mindre areal end 1000 mz, heri ikke medregnet vejarea1 eller wed, der skal hoides ubebygget som fdge af hj jameafskaering eller byggeiiniepalzg til sikring af vejanlxg. 4.2 hgen grund mi udstykkes med en gennernsnitsbredde p3 mindre end 20 meter. Bestemelsen gzlder ikke for ejendomme, der er udiagt til jordbrugsfoma Ved eventuel nybebyggelse p% matrikel w. 8 a (Tofie- 13

15 gaard) forudsættes, at der afgives areal på den nordlige del af grunden for at sikre en ridestiforbindelse nord for den egentlige landsby, som forbinder ridestien fra vest med ridestierne langs Store Vejleå. 4.4 Ved en eventuel udstykning af matrikel 10 b skal dette ske efter principperne vist på bilag 4. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 4.5 Ved eventuel nybebyggelse på matrikel nr. 5 a (GI. Tranegildegaard) forudsættes, at det oprindelige stiforløb i østskellet mod matrikel nr. 5 d, som forbandt landsbyen med strandengene mod syd retableres som grusbelagt stiforbindelse af 2 meters bredde og forbindes med det nuværende stisystem. 5 Veje og stier 5.1 Eksisterende veje, pladser og stier som vist på bilag 5 opretholdes med deres nuværende forløb og udlægsbredder, herunder varieret udlægsbredde på den enkelte vej og sti. 5.2 Afgravning og påfyldning på veje og stier må ikke finde sted, med mindre det sker under særlig hensyntagen til den tilstødende bebyggelses niveau. 5.3 Ingen veje eller stier inden for lokalplanområdet må anlægges med niveauforskel i form af hævede kantsten, men skal udføres med grus- eller græsrabat. 5.4 Ved etablering eller ændring af vejbelysning skal valg af armaturer, standere og lyskilder ske efter Byrådets nærmere godkendelse og under særlig hensyntagen til landsbymiljøet. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Bebyggelse skal, med mindre andet er fastsat, opføres i en etage med udnyttelig tagetage. Ad.6.2 Herved fastholdes landsbyens meget grønne afgrænsning mod de omgivende marker. 6.2 Der fastsættes en byggelinie mod lokalplanområdets afgrænsning på 10 meter fra skel. Bestemmelsen gælder ikke for landbrugsejendommen matr. nr. 3 a, Damgaarden. 14

16 Delområde Al Ad 6.3 Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent ligger på 16, og svinger fra Ad 6.4 Byggelinien supplerer den nuværende vejudvidelseslinie på 12,5 meter fra vejmidte. Ad 6.5 Bebyggelsen er ikke del af den oprindelige landsbystruktur og trækkes så langt tilbage på grundene som muligt. Ad Herved fastholdes bebyggelsens nære kontakt med bygaden og der gives samtidig plads til de frodige levende hegn, som dominerer i dag. 6.3 Bebyggelsesprocenten for ejendommene må ikke overstige Der fastsættes en byggelinie mod Brentevej og Tranegildestien på 8 meter fra vejskel. Bestemmelsen gælder ikke for matriklerne 13 b (Brentevej nr. 3) og 14 a (Tranegilde Bygade nr. 2). 6.5 Der fastsættes en byggelinie mod Brentedalen på 30 meter fra vejskel. 6.6 Der fastsættes en byggelinie mod Tranegilde Bygade på 5 meter fra vejskel. Undtagelsen for denne regel matriklen nr. 9 g (Tranegilde Bygade nr. 7), hvor byggelinien fastsættes til 10 meter fra vejskel. 6.7 Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel, sti eller vej end 2,5 meter. 6.8 Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terrænniveau. 6.9 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet Mod naboskel, sti eller vej må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet. Delområde A2 Ad 6.11 Ideen er at fastholde den markante placering, som den eksisterende bebyggelse har i gadebilledet. Samtidig skal bebyggelsen og dens nære omgivelser udformes på en sådan måde, at den eksisterende karakter bibeholdes. Målet er at skabe sammenhængende bygningskomplekser, hvor materialer og farver er tilpasset landsbymiljøet og den eksisterende bebyggelse Inden for delområdet kan opføres bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage Ny bebyggelse skal principielt placeres samme sted på grunden som den eksisterende bebyggelse, og inden for det på bilag 4 viste bebyggelsesområde Boligbebyggelse må ikke opføres nærmere skel mod nabogrund eller sti end 2,5 meter Bebyggelsen skal i princippet placeres på eksisterende terræn Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 meter over naturligt terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 15

17 7 Bebyggelsens udformning og ydre fremtræden 7.1 Inden for lokalplanområdet skal ny bebyggelse, tilbygninger og ombygninger opføres med en ydre fremtræden, der er i overensstemmelse med områdets karakter. Der må således til udvendige bygningssider og tagflader ikke anvendes materialer og farver som efter Byrådets skøn virker skæmmende. 7.3 Skiltning og reklamering må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Bevaring af bebyggelse. Ad. 8.1 Bestemmelsen betyder, at ejere af bygninger t der er fundet bevaringsværdige, ikke må foretage udvendige bygningsændringer, uden at disse er godkendt af Byrådet. 8.1 De på kortbilag 4 angivne bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, med mindre Byrådet giver tilladelse hertil. 9 Ubebyggede arealer og bevaring af træer, hegn, diger m.v. 9.1 De på bilag 5 særligt markerede bevaringsværdige beplantninger af større løvfældende træer, trægrupper og hegn må ikke fjernes eller beskæres væsentligt uden Byrådets særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelsen gælder kun inden for lokalplanområdet. Elme, der er angrebet af elmesyge er dog ikke omfattet af denne bestemmelse. Ved fjernelse af større træer og hegn skal der foretages genplantning efter Byrådets nærmere anvisning. 9.2 Ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må kun anvendes til have og gårdsplads og skal altid forefindes i ordentlig stand. Udendørs oplag, der af Byrådet findes skæmmende, må ikke finde sted. 9.3 Ubebyggede arealer skal fremtræde ordentlige og velholdte. 9.4 Der må kun være én maksimalt 3 meter bred overkørsel til adgangsvejen pr. ejendom. 9.5 Ændring af eksisterende landskabstræk, herunder større terrænreguleringer må ikke finde sted uden Byrådets godkendelse. 16

18 9.6 Hegn i skel skal principielt udføres som levende hegn, evt. suppleret med stakitter, trådhegn eller lignende i en højde af maksimalt 1,20 meter. 10 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder 10.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold indenfor det område, der er omfattet af åbeskyttelseslinien til Store Vejleå, før Skov- og Naturstyrelsen har ophævet beskyttelseslinien indenfor lokalplanområdet Inden nedrivning af bygninger og inden ombygning af ' \ f,, bygninger, der vil medføre afgørende ændring i brug Ældre bygninger er omfattet af mu- *f & '. &,., t r, & &. seumslovens 36 a. eller funktion, skal der gives mulighed for bygningshistoriske undersøgelser og registreringer Ejendommene matr. nr. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a og 11 a er pålagt landbrugspligt og må ikke overgå til anden anvendelse, og der må ikke opføres yderligere boliger, uden jordbrugskommissionens godkendelse Ejendommen GI. Tranegildegaard, matr.nr. 5a må ikke uanset foranstående bestemmelser overgå til anden anvendelse eller afhændes uden Københavns Amts godkendelse, jf. deklaration af 22. marts Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det eksisterende naturgasnet. Byrådet kan dog tillade anden opvarmningsform. 17

19 Vedtagelsespåtegning Forslaget til lokalplan er vedtaget af Ishøj Byråd den 6. december 1994 Lokalplanen er i henhold til 27 i lov om planlægning endeligt vedtaget af Ishøj Byråd den På Byrådets vegne Q ^ g^p,

20 Matrikel- og adressefortegnelse Matrikelregister Adresseregister 2a 3 a 4b 4d 5a 5d 5f 7a 7az 8a 8 8 ab 9e 9g 10 b 11 a 11 s Ilt 11 on 12 b 12 ad 13 b 14 a 15 b a 22 Tranegilde Bygade Brentevej Tranegilde bygade Brentedalen Tranegilde bygade Tranegilde bygade Tranegilde bygade Brentevej Tranegilde bygade 5 Tranegildegaard 44 Damgaarden GI. Tranegildegaard Vestergaard 7 3 Toftegaard 8 Ishøj teater Bredekærgård Brentedalen matr.nr Brentevej 3 7 Tranegilde Bygade y Ishøj teater 8 ab matr.nr. 13 b 7az matr.nr. 7 a Vestergaard 14 a 8 a Toftegaard 11 a Bredekærgaard 2 a Tranegildegaard Ils 9g Ilt 9e 11 on 10 b Frydekærgaard ad 12 b 15 b 5 a Gl.Tranegildegaard 5f 5d 21 a 4 b Enghavegaard 4d 3 a Damgaard Bilag l

21 I I I 1 I. -.I + -4 Lokalplanens ornrg Ma1 1 : m Bilag 2

22

23

24

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup

Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup Lokalplan nr.1 33 Kolonihaver i Vorup EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 12k, 13x, 13~ og del af 14m, Vorup By, Vorup. Arealet er beliggende nord for H/ S Skovlund i Vorup,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke

Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke Lokalplan nr. 163 Set. Clemens Kirke EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggende ved Lokalplanen omfatter et område omkring Set. Clemens Parkboulevarden Kirke ved Parkboulevarden. Der anskes opfnrrt en tilbygning

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal

SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098. Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal SKOVBO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 098 Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal 21.09.1999 SKOVBO KOMMUNE b Teknisk Forvaltning - September 1999 N Udvidelse af Harekær Golf Centers baneareal LOKALPLAN NR.

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere