KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi - Nyere Tid - Arkæologi Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup Tlf.: , Fax: , Bygherrerapport nr. 29, Januar 2008 Af Rune Iversen

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Resume 1 Udgravningens forhistorie 2 Undersøgelsens resultater 2 Gravene fra Ellekilde 3 Fyrstegraven 4 Øvrige anlæg 5 På fyrstens tid - en kort beskrivelse af romersk jernalder (1-375 e. Kr.) 5 Fortidsmindelandskabet 6 Fund af oldsager 7 Naturvidenskablige undersøgelser 7 Sammenfatning og konklusion 8 Udgravningsmetode 8 Relevant litteratur 9 Udgravningens data 9 Bilag1: Tidstavle 10 Bilag 2: Udgravningsplan 11

3 Indledning Nærværende rapport dækker den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, der blev foretaget i efteråret 2007 som opfølgning på den arkæologiske forundersøgelse, der fandt sted tidligere på året i juli måned. Det berørte område ligger i Torslunde, Ishøj Kommune og afgrænses af Lille Vejleå mod syd og mod nord af Torslundevej, mod øst og vest ligger parcelhusbebyggelse (fig. 1). Området hvor de arkæologiske undersøgelser fandt sted begrænsede sig til skolens arealer og gik forud for Ishøj Kommunes flytning af Ellekilde Skole til Ishøj landsby. Som led i flytningen stod de eksisterende skolebygninger for at skulle nedrives og området byggemodnes med henblik på opførelse af parcelhuse. I henhold til Museumsloven 27, stk. 4, finansierede Ishøj Kommune den arkæologiske udgravning af området. Budgettet for den egentlige udgravning blev godkendt i Kulturarvsstyrelsen d. 2. august 2007, hvorefter det blev godkendt af Ishøj Kommune. Kroppedal Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi forestod undersøgelsen som arkæologisk ansvarshavende museum. Originaldokumentation samt oldsager opbevares på museet. Resume I efteråret 2007 foretog Kroppedal en arkæologisk udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, J.nr.: TAK 1355, i Torslunde, Ishøj Kommune. Herved fremkom en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden e.kr. (se tidstavle, bilag 1). I alt fandtes 31 grave, der for de flestes vedkommende lå placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens største grav. Denne centralt beliggende grav har efter alt at dømme været dækket af en gravhøj, som har kunnet ses fra den nærtliggende Lille Vejleå. De almindeligste gravgaver fra pladsen var lerkar og dragtspænder af bronze samt glas- og ravperler for kvindernes vedkommende. Til de mere særlige fund hører to guldfingerringe, sølvhægter, dragtspænder af sølv samt skåret fra et romersk drikkeglas. Fig. 1: Topografi sk kort. Udgravningen er markeret med stjerne. Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen. 1

4 Den central beliggende grav, fyrstegraven, indeholdt et særskilt rigt udstyr bestående af hjemligt producerede genstande som bl.a. lerkar men også importvarer fra romerriget i form af bemalede drikkeglas og bronzeservice. Som særligt værdighedstegn var en kraftig guldfingerring. Fundet fra Ellekilde er med til at understøtte billedet af den rige vestegn i oldtiden, og fyrstegraven kaster med sine fund af national betydning lys over de sociale relationer, der eksisterede i jernalderen på øverste samfundsniveau. Udgravningens forhistorie Kroppedal Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi modtog i februar 2007 en forespørgsel angående vurdering af de arkæologiske interesser samt tilbud på en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning fra Dines Jørgensen & Co. A/S på vegne af Ishøj Kommune. Området er omfattet af lokalplan 1.52 samt Kommuneplantillæg nr. 16 og omfatter et areal på samlet 1,8 ha. Området hvor forundersøgelsen fandt sted begrænsede sig til boldbane og grønne arealer hørende til Ellekilde Skole og forløb i dagene fra d. 18. juli til d. 25. juli Den arkæologiske forundersøgelse viste sporene af en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden e.kr. På denne baggrund udvalgte museet godt m2 til videre undersøgelse. Den egentlige udgravning fandt sted i tidsrummet fra d. 17. september til den 7. november Undersøgelsens resultater De arkæologiske undersøgelser ved Ellekilde var begrænsede til det arbejdsareal, der berørtes af anlægsarbejdet. På trods af denne begrænsning af undersøgelsesområdet må gravpladsen med de udførte undersøgelser anses for totalundersøgt. Dermed er pladsens afgrænsning i terrænet klarlagt. Gravpladsen synes overordnet at være anlagt omkring den største af gravene, grundlæggergraven, sådan at de øvrige grave ligger i en halvcirkel rundt om denne (bilag 2). Gravpladsen afgrænses naturligt mod syd, hvor landskabet falder ned mod Lille Vejleå-dalen. I dag står en række bevaringsværdige æbletræer på stedet, hvor skråningen ned mod ådalen tager sin begyndelse. Gravpladsen må i forhistorisk tid, før moderne regulering og udjævningen af landskabet for alvor tog til, have ligget på en markant forhøjning i landskabet på kanten af ådalen og har dermed været synlig fra selve Lille Vejleå. Grundet gravpladsens layout må det formodes, at den centralt beliggende grav har været tildækket af en gravhøj, omtrent 15 m i diameter (fig. 2). Der kunne ved udgravningen ikke findes fysiske spor efter selve højen, da disse må være fjernet som Fig. 2: Udgravningsfelt med markering af gravene samt angivelse af den mulige gravhøj. følge af regulering af landskabet. Arealet var ved udgravningens begyndelse udlagt som plan fodboldbane. Den arkæologiske undersøgelse ved Ellekilde blotlagde en række anlægsspor, hvoraf hovedparten var grave hørende til gravpladsen. Et anlæg erkendes oftest som en nedgravning fra forhistorisk eller historisk tid, der i dag kan ses som en mørkfarvet plet i undergrunden. Et anlæg 2

5 kan indgå i en konstruktion, såsom stolpehuller til huse eller hegn, eller være et udtryk for forskellige aktiviteter f.eks. brønde, affaldsdeponering eller begravelser. Gravene fra Ellekilde Ved de arkæologiske udgravninger ved Ellekilde blev der registreret og udgravet 31 grave fra fortrinsvis yngre romersk jernalder, perioden e.kr., enkelte grave må dog henføres til starten af 400-tallet, og hører dermed til den periode, der kaldes germansk jernalder. Gravene er dateret ud fra de gravgaver, der blev medgivet den døde ved begravelsen. Der er udelukkende tale om jordfæstegrave, en begravelsesskik, hvor den døde begraves ubrændt. Jordfæstegrave kan være konstrueret på forskellig vis. Den døde kan være lagt i en simpel nedgravning i jorden eller gravlagt i kiste eller gravkammer af sten eller træ som igen kan være umarkeret eller markeret på overfladen ved f.eks. en høj eller en sten. I over 60 procent af gravene på Ellekilde fandtes spor efter den gravlagte. Der er her tale om dele af selve skelettet og/eller tandemalje, bevaret som følge af den kalkholdige undergrund. Generelt er det sådan, at jo dybere den enkelte grav er, jo bedre er bevaringstilstanden for knoglemateriale, da den naturlige kalk i undergrunden gradvist udvaskes. Gravenes dybde varierede således at nogle var op til 1 m dybe, mens andre lå i undergrundsniveau, dvs. at selve gravlæggelsen kun lige var gravet ned i undergrundsleret. Flere grave lå dermed delvist blottede allerede ved fjernelse af muldlaget. De fleste af gravene indeholdt gravgaver. De almindeligste gravgaver var lerkar (fig. 3), men også dragtspænder af bronze forekom jævnligt. Kvinderne var foruden lerkar og dragtspænder i reglen gravlagt med perlekæder bestående af et varierende antal perler af rav og glas, sidstnævnte i mange forskellige farver og udformninger. Til de mere særlige fund hører 2 spinkle fingerringe af tyndt guldtråd fundet i hver deres grav. At dømme ud fra størrelsen har de hørt til et barn. Sølvhægter til samling af dragten samt dragtspænder og ringe ligeledes af sølv er blandt de gravgaver, der i social henseende, hæver nogle af gravene over de øvrige. Hertil må også regnes det gul-grønne glasskår, stammende fra et romersk drikkeglas, som fandtes i en af gravene (fig. 4). Fig. 3: Lerkar fra en af gravene ved Ellekilde. Gravene tegnede sig som ovale nedgravninger orienterede nord-syd. I de tilfælde, hvor individets placering i graven kunne bestemmes, enten som følge af bevarede skeletdele eller gravgaver, var den gravlagte placeret med hovedet vendt mod nord og liggende på siden med benene trukket op i soveeller fosterstilling. Fig. 4: Glasskår fra et romersk drikkeglas fundet i en af gravene ved Ellekilde, stykket måler ca. 2 cm. 3

6 Fig. 5: Fyrstegraven. Billedet viser gravens sydlige halvdel med det rige gravudstyr. På baggrund af gravgaverne samt analyser af skeletog tandmaterialet fra gravene fremgår det, at gravpladsen har indeholdt barnegrave såvel som kvindeog mandsgrave. Fyrstegraven Som allerede nævnt skiller én grav sig ud fra de øvrige, ved at være gravpladsens største og centralt beliggende grav. Også i nedgravning viste denne grav sig at være anderledes end de øvrige, således var graven 1,70 m dyb målt fra undergrundsniveau, svarende til ca. 2 m målt fra oprindelig muldoverflade. Ned gennem gravfylden fandtes adskillige store sten, som var smidt ned i forbindelse med tilkastning af graven, dette antageligt for at vanskeliggøre potentiel gravrøveri. Mens de øvrige gravlæggelser har fundet sted i mere simple trækister, eller den gravlagt blot svøbt i et klæde og lagt direkte i jorden, bestod denne gravlæggelse af et træbygget kammer på 3 x 1,5 m. Af trækammeret var kun bevaret aftegninger i undergrundet samt få frønnede træstykker. Øst-vest gående planker har dannet kammerets bund mens lodretstående planker har udgjort kammerets sider. Selve graven, som pga. sit rige udstyr kan klassificeres som en fyrstegrav, indeholdt skelettet af en mand på over 40 år og ca. 1,80 m høj (fig. 5). Graven er ligesom de øvrige grave på pladsen orienteret nord-syd, men modsat de øvrige grave ligger dette individ på ryggen og med hovedet i syd. Denne orientering af den gravlagte ses gerne i tidens rige gravlæggelser. Fig. 6: Fyrstegraven. Graves nordlige halvdel, hvor spillebrikkerne ligger spredt. 4

7 Blandt gravgaverne er lokalt producerede lerkar, en ornamenteret benkam, resterne af et stort gjaldrehorn, parterede dyr samt et ca. 10 cm langt dragtspænde af sølv indlagt med glas og halvædelsten. I fodenden lå der spredt en række spillebrikker af sort og hvidt glas (fig. 6). Foruden disse stammer 2 bemalede drikkeglas (se forsiden) fra romerriger ligesom den bronzespand med tilhørende øse og si, der var placeret ved fyrstens hoved. Som særligt værdighedstegn bar han en kraftig guldfingerring på højre hånd (fig. 7). Fig. 7: Fyrstegraven. Nærbillede af den kraftige guldring, billede fra udgravningssituation. Øvrige Anlæg Ved den arkæologiske udgravning ved Ellekilde fandtes flere anlæg som ikke tidsmæssigt hører sammen med gravpladsen, bl.a. flere gruber samt en grøft (bilag 2). En grube er en fællesbetegnelse for irregulære nedgravninger af forskellige størrelser og med forskellige formål. Samme grube kan have haft skiftene funktioner gennem sin levetid. F. eks. kan man have gravet hullet for at skaffe råstoffer i form af ler eller sand, hvorefter hullet er blevet opfyldt med affald fra bopladsen gennem en periode. Gruberne er, næstefter stolpehuller, den almindeligste anlægstype på bopladser. Den grøft som gennemskærer gravpladsen er antageligt et gammelt matrikelskel fra middelalderen ( e.kr.), der har markeret en gårdtoftes afgrænsning. Gårdtoften var det areal, hver gård havde til rådighed, og hvor bygninger, hegn m.m. lå placeret. På fyrstens tid - en kort beskrivelse af romersk jernalder (1 375 e.kr.) Denne periode er kendetegnet ved en stærk kontakt med det romerske imperium. Før Kristi fødsel udvidede romerriget sig kraftigt. Ved et voldsomt slag mellem romerne og germanerne år 9 e. kr. fastlægges romerrigets nordligste grænse langs Rhinen. På trods af det officielt fjendtlige forhold mellem romere og germanere udvikler der sig hurtigt en livlig samhandel mellem parterne, som der også nydes godt af i Danmark, hvor stor set alle luksusvarer er import fra romerriget. Af romerske varer der når hertil kan nævnes glas, sølvservice, bronzekar, kasseroller, militærudstyr m.m. Keramikken, som i denne periode er meget fin og let genkendelig, er i nogle tilfælde inspireret af romerske metalkar, ligesom våbenudstyret enten direkte stammer fra eller er inspireret af det romerske. Samfundet er blevet mere klassedelt. Store magtcentre med tydelige forbindelser til romerriget etablerer sig, og man gravlægger her sine døde ledere med et fantastisk rigt udstyr af guld, perler og romerske varer. Der tales ligefrem om et fyrstekompleks. Gravskikken har nu ændret sig således, at man for det meste begraver sine døde ubrændte, men urnebegravelser findes stadigvæk. Gravskikken varierer meget fra egn til egn, og udstyret i gravene er også meget varieret. En større specialisering kan ses i samfundet, og man kan af og til spore de gravlagtes erhverv i gravudstyret f. eks. smede, krigere o.l. Militæret synes med denne periode at blive en mere integreret del af samfundet, og i løbet af perioden udvikler der sig et standardiseret våbenudstyr. Om der har været tale om fuldtidskrigere på dette tidspunkt er uvist. I vådområderne findes store udlægninger af våben, kaldt krigsbytteofre, som vidner om militære sammenstød. Der ses en 5

8 tydelig udvikling i våbenudstyret, som også følger nogle mænd i gravene. I begyndelsen af perioden er bevæbningen let med spyd, lanse, skjold og nogle gange et kort hugsværd. Senere bliver bevæbningen tungere. Sværdet ændrer form, og bliver en fast del af inventaret. Man kæmper nu i formationer, i nærkamp og fra hesteryg. Mod slutningen af perioden er der tegn på, at man organiserer sig i reelle hære. Også egentlige militære anlæg dukker op som palisader og voldgrave med klare befæstningsmæssige formål. Bosættelsesmønsteret er en fortsættelse fra tidligere. Man bosætter sig i enkeltliggende gårde eller gårde, der samles i klynger til landsbyer. Den fælles indhegning af disse landsbyer ophører, og midt i perioden ses nu indhegninger af de individuelle gårde, hvilket kan være tegn på privat ejendomsret. Gårdene udvikler sig og bliver større, og i den sidste del af perioden kommer laden til som en ny sektion på langhuset efter stalden. Man begynder for alvor at dyrke rug og havre foruden hvede, byg og emmer, som er de kendte kornsorter fra tidligere. Infrastrukturen forbedres også, og der anlægges flere steder stenlagte vejforløb efter romersk forbillede. Fortidsmindelandskabet Gravpladsen ligger på den gode landbrugsjord, der generelt kendetegner den københavnske vestegn, og området er da også generelt rigt på bosættelsesspor fra stort set hele oldtiden. Særligt interessant er dog, at der inden for en relativ kort afstand er fundet og udgravet flere rige grave fra yngre romersk jernalder (fig. 8). Gravene indeholdt bl.a. perler, skår fra romerske drikkeglas, der i overensstemmelse med den romerske forestilling blev medgivet den døde som betaling til færgemanden, guldringe, dragtspænder i bronze og forgyldt sølv, benkamme, bronzeservice, romerske drikkeglas, spillebrikker og lerkar. Alle er de omtrent samtidige med gravene fra Ellekilde og vidner dermed om eksistensen af et rigt fyrstemiljø i området (fig. 9). Fig. 8: Rige gravpladser fra yngre romersk jernalder i området omkring Torslunde ( e.kr.). Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen. 6

9 Oldsagerne kan være med til at datere de enkelte anlæg eller bruges i naturvidenskabelige analyser (se efterfølgende). Ligesom andre oldsagstyper gennemgår keramikken forskellige stilskifter igennem oldtid, middelalder og nyere tid. Der er tale om et modefænomen i udsmykningen og formen af de enkelte kar, og disse stilarter knytter sig til bestemte regioner. Da disse stilperioder er forholdsvis kortvarige er keramik velegnet til datering. Ved bestemmelse af keramiktypen og en mulig ornamentik på denne, kan arkæologerne tidsfæste de enkelte skår til en bestemt periode i oldtiden og derved også det enkelte anlæg, hvori de er fundet. Trækul og andre prøver af organisk materiale kan bruges til den naturvidenskabelige dateringsmetode, kaldet kulstof-14 datering, samt til andre naturvidenskabelige analyser (se efterfølgende). Fig. 9: Principtegning af en fyrstegrav fra yngre romersk jernalder. Originaltegning af Charlotte Clante. Som særlig parallel til fyrstegraven ved Ellekilde må nævnes gravene ved Torslunde Præstegårdsmark, ca. 1 km vest for Ellekilde. Disse blev fundet i slutningen af 1800-tallet ved grusgravning, hvorfra der til Nationalmuseet blev indleveret genstande i form af bl.a. bemalede drikkeglas og romersk bronzeservice. Gravene er samtidige med fyrstegraven fundet ved Ellekilde og indeholdt altså et meget lignende udstyr. Fund af oldsager Ved de arkæologiske undersøgelser af gravpladsen ved Ellekilde blev der fundet oldsager i en stor del af gravene. De forskellige fund fordeler sig på følgende oldsagstyper: keramik hele kar og skår, perler af glas og rav, hele glas og skår fra romerske drikkeglas, romerske bronzegenstande, benkamme, dragtspænder af sølv og bronze, ringe af guld og sølv, sølvhægter og maller samt div. dyreknogler. Naturvidenskabelige undersøgelser I forbindelse med udgravningen ved Ellekilde er der udtaget en række prøver til videre naturvidenskabelige analyser. Antropologiske analyser De menneskelige rester, skeletmaterialet, fra gravene indleveres til videre undersøgelser angående bl.a. alders- og kønsbestemmelse på Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet. I forbindelse med udgravningen af flere grave blev der desuden udtaget tænder til brug for DNA-analyse. Herved kan bl.a. slægtskab med øvrige jernaldergrave klarlægges. Zoologiske analyser Dyreknogler kan artsbestemmes og derved fortælle noget om det husdyrhold, der har været på gården, eller hvilke arter der blev hjemtaget som bytte. Dyreknogler fundet i grave repræsenterer sammen med indholdet af div. lerkar og andet bordservice, det forråd den gravlagte har fået med på rejsen til dødsriget. Dyreknoglerne analyseres på Zoologisk Museum. 7

10 Pollenanalyse Der blev i forbindelse med udgravningen udtaget jordprøver fra bl.a. karrene fra gravene. Ved pollenanalyse bestemmes mulige bevarede pollen, som dermed kan bruges til belysning af en række problemstillinger vedrørende forholdet mellem fortidens mennesker og deres udnyttelse af planteressourcer f.eks. i henhold til kosten. Øvrige naturvidenskabelige analyser Der blev udtaget prøver af forskelligt bevaret organisk materiale fra fyrstegraven med henblik på materialebestemmelse. Bl.a. blev der taget prøver af det bevarede træ fra kammeret til en vedanalyse, som vil kunne bestemme træsorten. De naturvidenskabelige analyser af materialet pågår stadig. Sammenfatning og konklusion På Ellekilde Heldagsskoles arealer mellem Torslundevej og Lille Vejleå foretog Kropedal i efteråret 2007 en arkæologisk udgravning omfattede godt m2. Undersøgelsen viste sporene efter en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden ca e.kr. Den arkæologiske udgravning frembragte i alt 31 grave placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens største grav, fyrstegraven. De almindeligste gravgaver fra pladsen var lerkar og dragtspænder af bronze samt glas- og ravperler for kvindernes vedkommende. Til de mere særlige fund hører to guldfingerringe, sølvhægter, dragtspænder af sølv samt skåret fra et romersk drikkeglas. Den store grav, fyrstegraven, indeholdt et særskilt rigt udstyr bestående af glasspillebrikker, resterne af et stort gjaldrehorn, en kam, lerkar, parterede dyr, en kraftig guldfingerring, to bemalede romerske drikkeglas samt en ligeledes romersk bronzespand med tilhørende øse og si. Hertil kom et ca. 10 cm stort dragtspænde af sølv indlagt med glas og halvædelsten. Gravpladsen ved Ellekilde giver et godt indblik i såvel de sociale forhold i det danske jernaldersamfund som de kontakter, der eksisterede til romerriget. Med de arkæologiske undersøgelser anses gravpladsen for totalunderundersøgt, dermed er pladsens afgrænsning i terrænet klarlagt. Gravpladsen afgrænses naturligt mod syd, hvor landskabet falder ned mod Lille Vejleå-dalen og må i forhistorisk tid, før moderne regulering og udjævningen af landskabet for alvor tog til, have ligget på en markant forhøjning i landskabet på kanten af ådalen, og har dermed været synlig fra Lille Vejleå. Fundet fra Ellekilde er med til at understøtte billedet af den rige vestegn i oldtiden, og fyrstegraven kaster med sine fund af national betydning lys over de sociale relationer, der eksisterede i jernalderen på øverste samfundsniveau. Udgravningsmetode Selve undersøgelsen foregik på følgende måde: Pløjelaget, det vil sige det omrodede humøse muldlag over undergrunden, blev fjernet ved hjælp af en gravemaskine på bælter med en to meter bred skovl. De herved fremkommende fyldskifter, også kaldet anlæg, blev efterfølgende løbende trukket op med skovlens kant, efter at uklare fyldskifter var blevet fladeskovlet. Muldjorden bliver lagt ud til hver side af feltet i forbindelse med aftagningen og kan efter endt udgravning lægges tilbage på undergrunden. Udgravningsfeltet blev opmålt i fladen med GPS, og alle grave samt andre signifikante anlæg blev udgravet og beskrevet. Gravene blev fortrinsvist udgravet med graveske. Var der tale om dybere anlæg blev de øverste lag fladeskovlet. Alle grave blev afrenset, tegnet og fotodokumenteret under udgravningen. Efter alle anlæg var udgravede, blev de øverste 5-10 cm af udgravningsfeltet trukket af med gravemaskine, hvorved der fremkom yderligere et par grave. Alle fund, trækulsprøver og jordprøver til videre analyser blev hjemtages til museet, hvor der sker en efterbearbejdning. 8

11 Relevant litteratur Mahler, D. (red.) Høje Taastrup før buerne. Glimt af 6000 års historie. Brønshøj. Mahler, D. (red.) Den Rige Vestegn. Historien om en udstilling. Glimt af jernalderen. Kroppedal. Udgravningens data Ansvarsmuseum: Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi J.nr.: TAK 1355 Kulturarvsstyrelsen: J.nr.: Stednr.: Sogn: Torslunde Herred: Smørum Amt: København Ansvarlig leder: Afdelingsleder mag.art. Linda Boye Daglig udgravningsleder: Museumsinspektør mag.art. Rune Iversen Akademisk medarbejder: BA. Mads Drevs Dyhrfjeld Johnsen, BA. Mette Kjelstrup, BA. André Mathiesen. Studenter: stud.mag. Cathrine Bie Pedersen, stud.mag. Freerk Oldenburger Museumstekniker: Jan Poulsen, Kenneth Paulmann. Jan Poulsen stod desuden for opmålingen med GPS samt bearbejdning af de opmålte udgravningsplaner Konserveringstekniker: Lone Brorson Andersen optog præparater og konserverede genstand fra udgravningen Forundersøgelse: Museumsinspektør mag.art. Rune Iversen, MA. David Stott og stud.mag. Freerk Oldenburger, museumstekniker Kenneth Paulmann. Maskinfører: Hans Christensen, fra firmaet Hans Christensen, kørte gravemaskinen Metaldetektor: Lars Nissen fra Detektorklub Sjælland gennemgik arealer og anlæg for metalfund Layout: Annemarie Bönnelycke 9

12 Bilag 1 TIDSTAVLE Periode Underperiode Kalenderår f./e. Kr. Middelalder Jernalder Bronzealder Bondestenalder Senmiddelalder Højmidelalder Tidlig middelalder Vikingetid Germansk jernalder Romersk jernalder Førromersk jernalder Yngre bronzealder Ældre bronzealder Sen-neolitisk tid Enkeltgravstid Mellem-neolitisk tid Tidlig-neolitisk tid Kr.fødsel Ertebøllekultur 5400 Jæger- samlerstenalder Kongemosekultur 6800 Maglemosekultur Ældste stenalder / Palæolitikum Ahrensburgkultur Brommekultur Federmesserkultur Hamburgkultur

13 Bilag 2 Udgravningsplan over gravpladsen ved Ellekilde. Gravene er markeret med blå. Med rød er markeret en middelalderlig skelgrøft, der skærer flere af gravene, og med grøn er fremhævet udvalgte gruber på lokaliteten. 11

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384

KROPPEDAL. Bygherrerapport nr. 27, Afdeling for Arkæologi. Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport vedr. den arkæologiske udgravning af Hvissinge Øst 2, TAK 1384 Bygherrerapport nr. 27, 2007 André Matthissen, November

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Kalveholmvej, Knardrup. TAK 1402 Langagergård, Knardrup.

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Kalveholmvej, Knardrup. TAK 1402 Langagergård, Knardrup. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Kalveholmvej, Knardrup. TAK 1402 Langagergård, Knardrup. Kroppedal, Museum

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2623 Markvænget Stednr. 12.08.14 Års sogn, Års herred, Ålborg amt Bygherrerapport VMÅ 2623 Markvænget Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens forhistorie...

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning ved Ejby Mosevej, TAK 1262 Af Rune Iversen Bygherrerapport

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser nordvest for Vallensbæk Kirke, TAK 1399 Helligtrekongers Kirke.

Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser nordvest for Vallensbæk Kirke, TAK 1399 Helligtrekongers Kirke. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser nordvest for Vallensbæk Kirke, TAK 1399 Helligtrekongers Kirke. Kroppedal, Museum

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi Enhed for lovpligtigt arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Bredebjerggård 8, TAK 1180 Kroppedal, Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård.

KROPPEDAL. Enhed for Lovpligtigt Arbejde. Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Enhed for Lovpligtigt Arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Frederikssundsvej 110, 3670 Veksø. TAK 1401 Hulehøjgård. Kroppedal, Museum

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck

Bygherrerapport. SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Malene R. Beck Bygherrerapport SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.15. Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 70:2009 SOM 382 Heldagervej, kloak, Tved

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt

Skive Museum Arkæologisk afdeling. Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt SMS 928A Tinghøj II Skive Museum Arkæologisk afdeling Bygherrerapport SMS 928A Tinghøj II Stednr. 13.01.03 Feldingbjerg Sogn, Fjends Herred, Viborg Amt Efterår 2005 Merethe Schifter Christensen SMS 928A

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup Tlf.: 43 30 30 00, Fax: 43 30 30 03, E-mail: kontakt@kroppedal.dk www.kroppedal.dk Rapport om de arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Lærkenborg II, TAK 310, felt 3

Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Lærkenborg II, TAK 310, felt 3 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi Enhed for lovpligtigt arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Lærkenborg II, TAK 310, felt 3 Kroppedal, Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv

Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Bygherrerapport SOM 208 Kirkeby Erhverv Kirkeby sogn, Sunds herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.05, KUAS jr.nr. 2003-2122-1872, ejerlav Kirkeby By, matr. nr. 4a Forfatter: Lars Søgård

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder

Tinggård 1 og 2. Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Tinggård 1 og 2 Gravhøj med grave fra yngre bronzealder/ældre jernalder og bopladsspor fra bondestenalder, yngre bronzealder og ældre jernalder Benita Clemmensen og Niels Terkildsen Vesthimmerlands Museum

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse OBM 4921, Guldregnen, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 243, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning... 2 Udgravningens

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af. MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov

Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af. MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov Kulturhistorisk Rapport for den arkæologiske overvågning af MLF00359, Tømmergade 5, Nakskov udført af Brian Westen for, 06-02-2012 Figur 1. Resens kort over Nakskovs befæstning med angivelse af formodet

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse

OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse OBM 2548 Ny Dyreborg - Arkæologisk forundersøgelse Af stud.mag. Anders Pihl WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning og udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater og landskabet.. 2 Udgravningsmetode

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi Enhed for lovpligtigt arbejde Rapport om de arkæologiske undersøgelser ved Bredebjerggård 6 og 7, TAK 1127 og 1139 Kroppedal, Museum for Astronomi Nyere

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Vilsted sogn, Slet herred, Aalborg amt Stednr. 12.07.14, Sb. nr. 10 Bygherrerapport for VMÅ 2619 Gårdstedgård Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Polske minder. oprindelige arkæologiske afdeling af Københavns Amtsmuseumsråd for nogle år siden kunne flytte ind i et egentligt kulturhistorisk

Polske minder. oprindelige arkæologiske afdeling af Københavns Amtsmuseumsråd for nogle år siden kunne flytte ind i et egentligt kulturhistorisk Polske minder Gennem snart tre årtier er der blevet udgravet ganske meget i hovedstadsområdet. Udstykning af landbrugsjord til industriog boligbyggeri har været af et så betydeligt omfang, at der i årevis

Læs mere

BRØNDBYLUND 3. TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning. Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum

BRØNDBYLUND 3. TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning. Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum BRØNDBYLUND 3 TAK 1506 Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning Af Maria Lisette Jacobsen, arkæolog, Kroppedal Museum www.kroppedal tlf.: 43 30 30 00 2 Indledning I forbindelse med en byggemodning

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr

Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr Bygherrerapport SOM 343 Ørskov Frugt, Oure sogn, Gudme herred, Fyns amt, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.01.07. Forfatter: Malene R. Beck Svendborg Museum Bygherrerapport nr. 60:2009 SOM 343 Ørskov Frugt,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af gravplads fra 300-tallet

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af gravplads fra 300-tallet Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af gravplads fra 300-tallet ROM 555 Sandvejen 27 sb. 4 Vindinge sogn Tune herred Københavns amt Sted nr. 02.05.12 Udgravning af gravplads fra 300-tallet på Sandvejen

Læs mere

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder.

Kort over området syd for Jels Nedersø. Det berørte areal ved Barsbølmarkvej er markeret med sort. Efter Fund & Fortidsminder. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1433 Barsbølmarkvej Jels by, Jels sogn, Gram herred, Region Syddanmark KUAS j.nr. 2010-7.24.02/HBV-0012 Her ses en af søgegrøfterne fra forundersøgelsen

Læs mere

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449

Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om de arkæologiske udgravninger forud for anlægsarbejde på Jasonsminde TAK 1449 Af Maria Lisette Jacobsen Bygherrerapport,

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen

Kulturhistorisk Rapport MOE Kattegatskolen Kulturhistorisk Rapport MOE 00286 Kattegatskolen Af Arkæolog cand. mag. Thomas Booker Nielsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 5bd, 5bo, 5bp, 5bs.

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

TAK 1183 Midlergården EU

TAK 1183 Midlergården EU TAK 1183 Midlergården EU Matrikel nr. 9au Brøndbyvester By, Brøndby sogn, Smørum herred, Københavns amt. Sted nr. 020203, sb 43 (KUAS j. nr. 2003-2123-0327). Beretning for arkæologisk undersøgelse i forbindelse

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø

OBM 5987 Glisholmvej. - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø OBM 5987 Glisholmvej - Forundersøgelse forud for anlægsarbejde med fund af kogestensgruber fra oldtid. Af arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 458, 2014 Indledning Udgravningens forhistorie

Læs mere

OBM 7050 Langehede, Søndersø

OBM 7050 Langehede, Søndersø OBM 7050 Langehede, Søndersø Forundersøgelse forud for anlæggelse af nyt biogasanlæg. Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr.505, 2016 Indledning...3 Udgravningens forhistorie...3 Udgravningens

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af MLF01891 Pensylvanien Varmeværk Udført af Søren Jensen. KOLOFON Museets j.nr.: MLF001891 KUAS j.nr.: 17/00134 Stednavn: Pensylvanien Varmeværk

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

VHM 00163 Gammel Hjallerup

VHM 00163 Gammel Hjallerup VHM 00163 Gammel Hjallerup En boplads med bebyggelse og brandgrave fra romersk jernalder Dronninglund sogn Fund og Fortidsminder Stednr: 100203-386 Geodatastyrelsen. Luftfoto fra 2012 med alle udgravningsfelter

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere