KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi"

Transkript

1 KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi - Nyere Tid - Arkæologi Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup Tlf.: , Fax: , Bygherrerapport nr. 29, Januar 2008 Af Rune Iversen

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Resume 1 Udgravningens forhistorie 2 Undersøgelsens resultater 2 Gravene fra Ellekilde 3 Fyrstegraven 4 Øvrige anlæg 5 På fyrstens tid - en kort beskrivelse af romersk jernalder (1-375 e. Kr.) 5 Fortidsmindelandskabet 6 Fund af oldsager 7 Naturvidenskablige undersøgelser 7 Sammenfatning og konklusion 8 Udgravningsmetode 8 Relevant litteratur 9 Udgravningens data 9 Bilag1: Tidstavle 10 Bilag 2: Udgravningsplan 11

3 Indledning Nærværende rapport dækker den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, der blev foretaget i efteråret 2007 som opfølgning på den arkæologiske forundersøgelse, der fandt sted tidligere på året i juli måned. Det berørte område ligger i Torslunde, Ishøj Kommune og afgrænses af Lille Vejleå mod syd og mod nord af Torslundevej, mod øst og vest ligger parcelhusbebyggelse (fig. 1). Området hvor de arkæologiske undersøgelser fandt sted begrænsede sig til skolens arealer og gik forud for Ishøj Kommunes flytning af Ellekilde Skole til Ishøj landsby. Som led i flytningen stod de eksisterende skolebygninger for at skulle nedrives og området byggemodnes med henblik på opførelse af parcelhuse. I henhold til Museumsloven 27, stk. 4, finansierede Ishøj Kommune den arkæologiske udgravning af området. Budgettet for den egentlige udgravning blev godkendt i Kulturarvsstyrelsen d. 2. august 2007, hvorefter det blev godkendt af Ishøj Kommune. Kroppedal Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi forestod undersøgelsen som arkæologisk ansvarshavende museum. Originaldokumentation samt oldsager opbevares på museet. Resume I efteråret 2007 foretog Kroppedal en arkæologisk udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, J.nr.: TAK 1355, i Torslunde, Ishøj Kommune. Herved fremkom en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden e.kr. (se tidstavle, bilag 1). I alt fandtes 31 grave, der for de flestes vedkommende lå placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens største grav. Denne centralt beliggende grav har efter alt at dømme været dækket af en gravhøj, som har kunnet ses fra den nærtliggende Lille Vejleå. De almindeligste gravgaver fra pladsen var lerkar og dragtspænder af bronze samt glas- og ravperler for kvindernes vedkommende. Til de mere særlige fund hører to guldfingerringe, sølvhægter, dragtspænder af sølv samt skåret fra et romersk drikkeglas. Fig. 1: Topografi sk kort. Udgravningen er markeret med stjerne. Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen. 1

4 Den central beliggende grav, fyrstegraven, indeholdt et særskilt rigt udstyr bestående af hjemligt producerede genstande som bl.a. lerkar men også importvarer fra romerriget i form af bemalede drikkeglas og bronzeservice. Som særligt værdighedstegn var en kraftig guldfingerring. Fundet fra Ellekilde er med til at understøtte billedet af den rige vestegn i oldtiden, og fyrstegraven kaster med sine fund af national betydning lys over de sociale relationer, der eksisterede i jernalderen på øverste samfundsniveau. Udgravningens forhistorie Kroppedal Museum for Astronomi Nyere Tid Arkæologi modtog i februar 2007 en forespørgsel angående vurdering af de arkæologiske interesser samt tilbud på en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med byggemodning fra Dines Jørgensen & Co. A/S på vegne af Ishøj Kommune. Området er omfattet af lokalplan 1.52 samt Kommuneplantillæg nr. 16 og omfatter et areal på samlet 1,8 ha. Området hvor forundersøgelsen fandt sted begrænsede sig til boldbane og grønne arealer hørende til Ellekilde Skole og forløb i dagene fra d. 18. juli til d. 25. juli Den arkæologiske forundersøgelse viste sporene af en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden e.kr. På denne baggrund udvalgte museet godt m2 til videre undersøgelse. Den egentlige udgravning fandt sted i tidsrummet fra d. 17. september til den 7. november Undersøgelsens resultater De arkæologiske undersøgelser ved Ellekilde var begrænsede til det arbejdsareal, der berørtes af anlægsarbejdet. På trods af denne begrænsning af undersøgelsesområdet må gravpladsen med de udførte undersøgelser anses for totalundersøgt. Dermed er pladsens afgrænsning i terrænet klarlagt. Gravpladsen synes overordnet at være anlagt omkring den største af gravene, grundlæggergraven, sådan at de øvrige grave ligger i en halvcirkel rundt om denne (bilag 2). Gravpladsen afgrænses naturligt mod syd, hvor landskabet falder ned mod Lille Vejleå-dalen. I dag står en række bevaringsværdige æbletræer på stedet, hvor skråningen ned mod ådalen tager sin begyndelse. Gravpladsen må i forhistorisk tid, før moderne regulering og udjævningen af landskabet for alvor tog til, have ligget på en markant forhøjning i landskabet på kanten af ådalen og har dermed været synlig fra selve Lille Vejleå. Grundet gravpladsens layout må det formodes, at den centralt beliggende grav har været tildækket af en gravhøj, omtrent 15 m i diameter (fig. 2). Der kunne ved udgravningen ikke findes fysiske spor efter selve højen, da disse må være fjernet som Fig. 2: Udgravningsfelt med markering af gravene samt angivelse af den mulige gravhøj. følge af regulering af landskabet. Arealet var ved udgravningens begyndelse udlagt som plan fodboldbane. Den arkæologiske undersøgelse ved Ellekilde blotlagde en række anlægsspor, hvoraf hovedparten var grave hørende til gravpladsen. Et anlæg erkendes oftest som en nedgravning fra forhistorisk eller historisk tid, der i dag kan ses som en mørkfarvet plet i undergrunden. Et anlæg 2

5 kan indgå i en konstruktion, såsom stolpehuller til huse eller hegn, eller være et udtryk for forskellige aktiviteter f.eks. brønde, affaldsdeponering eller begravelser. Gravene fra Ellekilde Ved de arkæologiske udgravninger ved Ellekilde blev der registreret og udgravet 31 grave fra fortrinsvis yngre romersk jernalder, perioden e.kr., enkelte grave må dog henføres til starten af 400-tallet, og hører dermed til den periode, der kaldes germansk jernalder. Gravene er dateret ud fra de gravgaver, der blev medgivet den døde ved begravelsen. Der er udelukkende tale om jordfæstegrave, en begravelsesskik, hvor den døde begraves ubrændt. Jordfæstegrave kan være konstrueret på forskellig vis. Den døde kan være lagt i en simpel nedgravning i jorden eller gravlagt i kiste eller gravkammer af sten eller træ som igen kan være umarkeret eller markeret på overfladen ved f.eks. en høj eller en sten. I over 60 procent af gravene på Ellekilde fandtes spor efter den gravlagte. Der er her tale om dele af selve skelettet og/eller tandemalje, bevaret som følge af den kalkholdige undergrund. Generelt er det sådan, at jo dybere den enkelte grav er, jo bedre er bevaringstilstanden for knoglemateriale, da den naturlige kalk i undergrunden gradvist udvaskes. Gravenes dybde varierede således at nogle var op til 1 m dybe, mens andre lå i undergrundsniveau, dvs. at selve gravlæggelsen kun lige var gravet ned i undergrundsleret. Flere grave lå dermed delvist blottede allerede ved fjernelse af muldlaget. De fleste af gravene indeholdt gravgaver. De almindeligste gravgaver var lerkar (fig. 3), men også dragtspænder af bronze forekom jævnligt. Kvinderne var foruden lerkar og dragtspænder i reglen gravlagt med perlekæder bestående af et varierende antal perler af rav og glas, sidstnævnte i mange forskellige farver og udformninger. Til de mere særlige fund hører 2 spinkle fingerringe af tyndt guldtråd fundet i hver deres grav. At dømme ud fra størrelsen har de hørt til et barn. Sølvhægter til samling af dragten samt dragtspænder og ringe ligeledes af sølv er blandt de gravgaver, der i social henseende, hæver nogle af gravene over de øvrige. Hertil må også regnes det gul-grønne glasskår, stammende fra et romersk drikkeglas, som fandtes i en af gravene (fig. 4). Fig. 3: Lerkar fra en af gravene ved Ellekilde. Gravene tegnede sig som ovale nedgravninger orienterede nord-syd. I de tilfælde, hvor individets placering i graven kunne bestemmes, enten som følge af bevarede skeletdele eller gravgaver, var den gravlagte placeret med hovedet vendt mod nord og liggende på siden med benene trukket op i soveeller fosterstilling. Fig. 4: Glasskår fra et romersk drikkeglas fundet i en af gravene ved Ellekilde, stykket måler ca. 2 cm. 3

6 Fig. 5: Fyrstegraven. Billedet viser gravens sydlige halvdel med det rige gravudstyr. På baggrund af gravgaverne samt analyser af skeletog tandmaterialet fra gravene fremgår det, at gravpladsen har indeholdt barnegrave såvel som kvindeog mandsgrave. Fyrstegraven Som allerede nævnt skiller én grav sig ud fra de øvrige, ved at være gravpladsens største og centralt beliggende grav. Også i nedgravning viste denne grav sig at være anderledes end de øvrige, således var graven 1,70 m dyb målt fra undergrundsniveau, svarende til ca. 2 m målt fra oprindelig muldoverflade. Ned gennem gravfylden fandtes adskillige store sten, som var smidt ned i forbindelse med tilkastning af graven, dette antageligt for at vanskeliggøre potentiel gravrøveri. Mens de øvrige gravlæggelser har fundet sted i mere simple trækister, eller den gravlagt blot svøbt i et klæde og lagt direkte i jorden, bestod denne gravlæggelse af et træbygget kammer på 3 x 1,5 m. Af trækammeret var kun bevaret aftegninger i undergrundet samt få frønnede træstykker. Øst-vest gående planker har dannet kammerets bund mens lodretstående planker har udgjort kammerets sider. Selve graven, som pga. sit rige udstyr kan klassificeres som en fyrstegrav, indeholdt skelettet af en mand på over 40 år og ca. 1,80 m høj (fig. 5). Graven er ligesom de øvrige grave på pladsen orienteret nord-syd, men modsat de øvrige grave ligger dette individ på ryggen og med hovedet i syd. Denne orientering af den gravlagte ses gerne i tidens rige gravlæggelser. Fig. 6: Fyrstegraven. Graves nordlige halvdel, hvor spillebrikkerne ligger spredt. 4

7 Blandt gravgaverne er lokalt producerede lerkar, en ornamenteret benkam, resterne af et stort gjaldrehorn, parterede dyr samt et ca. 10 cm langt dragtspænde af sølv indlagt med glas og halvædelsten. I fodenden lå der spredt en række spillebrikker af sort og hvidt glas (fig. 6). Foruden disse stammer 2 bemalede drikkeglas (se forsiden) fra romerriger ligesom den bronzespand med tilhørende øse og si, der var placeret ved fyrstens hoved. Som særligt værdighedstegn bar han en kraftig guldfingerring på højre hånd (fig. 7). Fig. 7: Fyrstegraven. Nærbillede af den kraftige guldring, billede fra udgravningssituation. Øvrige Anlæg Ved den arkæologiske udgravning ved Ellekilde fandtes flere anlæg som ikke tidsmæssigt hører sammen med gravpladsen, bl.a. flere gruber samt en grøft (bilag 2). En grube er en fællesbetegnelse for irregulære nedgravninger af forskellige størrelser og med forskellige formål. Samme grube kan have haft skiftene funktioner gennem sin levetid. F. eks. kan man have gravet hullet for at skaffe råstoffer i form af ler eller sand, hvorefter hullet er blevet opfyldt med affald fra bopladsen gennem en periode. Gruberne er, næstefter stolpehuller, den almindeligste anlægstype på bopladser. Den grøft som gennemskærer gravpladsen er antageligt et gammelt matrikelskel fra middelalderen ( e.kr.), der har markeret en gårdtoftes afgrænsning. Gårdtoften var det areal, hver gård havde til rådighed, og hvor bygninger, hegn m.m. lå placeret. På fyrstens tid - en kort beskrivelse af romersk jernalder (1 375 e.kr.) Denne periode er kendetegnet ved en stærk kontakt med det romerske imperium. Før Kristi fødsel udvidede romerriget sig kraftigt. Ved et voldsomt slag mellem romerne og germanerne år 9 e. kr. fastlægges romerrigets nordligste grænse langs Rhinen. På trods af det officielt fjendtlige forhold mellem romere og germanere udvikler der sig hurtigt en livlig samhandel mellem parterne, som der også nydes godt af i Danmark, hvor stor set alle luksusvarer er import fra romerriget. Af romerske varer der når hertil kan nævnes glas, sølvservice, bronzekar, kasseroller, militærudstyr m.m. Keramikken, som i denne periode er meget fin og let genkendelig, er i nogle tilfælde inspireret af romerske metalkar, ligesom våbenudstyret enten direkte stammer fra eller er inspireret af det romerske. Samfundet er blevet mere klassedelt. Store magtcentre med tydelige forbindelser til romerriget etablerer sig, og man gravlægger her sine døde ledere med et fantastisk rigt udstyr af guld, perler og romerske varer. Der tales ligefrem om et fyrstekompleks. Gravskikken har nu ændret sig således, at man for det meste begraver sine døde ubrændte, men urnebegravelser findes stadigvæk. Gravskikken varierer meget fra egn til egn, og udstyret i gravene er også meget varieret. En større specialisering kan ses i samfundet, og man kan af og til spore de gravlagtes erhverv i gravudstyret f. eks. smede, krigere o.l. Militæret synes med denne periode at blive en mere integreret del af samfundet, og i løbet af perioden udvikler der sig et standardiseret våbenudstyr. Om der har været tale om fuldtidskrigere på dette tidspunkt er uvist. I vådområderne findes store udlægninger af våben, kaldt krigsbytteofre, som vidner om militære sammenstød. Der ses en 5

8 tydelig udvikling i våbenudstyret, som også følger nogle mænd i gravene. I begyndelsen af perioden er bevæbningen let med spyd, lanse, skjold og nogle gange et kort hugsværd. Senere bliver bevæbningen tungere. Sværdet ændrer form, og bliver en fast del af inventaret. Man kæmper nu i formationer, i nærkamp og fra hesteryg. Mod slutningen af perioden er der tegn på, at man organiserer sig i reelle hære. Også egentlige militære anlæg dukker op som palisader og voldgrave med klare befæstningsmæssige formål. Bosættelsesmønsteret er en fortsættelse fra tidligere. Man bosætter sig i enkeltliggende gårde eller gårde, der samles i klynger til landsbyer. Den fælles indhegning af disse landsbyer ophører, og midt i perioden ses nu indhegninger af de individuelle gårde, hvilket kan være tegn på privat ejendomsret. Gårdene udvikler sig og bliver større, og i den sidste del af perioden kommer laden til som en ny sektion på langhuset efter stalden. Man begynder for alvor at dyrke rug og havre foruden hvede, byg og emmer, som er de kendte kornsorter fra tidligere. Infrastrukturen forbedres også, og der anlægges flere steder stenlagte vejforløb efter romersk forbillede. Fortidsmindelandskabet Gravpladsen ligger på den gode landbrugsjord, der generelt kendetegner den københavnske vestegn, og området er da også generelt rigt på bosættelsesspor fra stort set hele oldtiden. Særligt interessant er dog, at der inden for en relativ kort afstand er fundet og udgravet flere rige grave fra yngre romersk jernalder (fig. 8). Gravene indeholdt bl.a. perler, skår fra romerske drikkeglas, der i overensstemmelse med den romerske forestilling blev medgivet den døde som betaling til færgemanden, guldringe, dragtspænder i bronze og forgyldt sølv, benkamme, bronzeservice, romerske drikkeglas, spillebrikker og lerkar. Alle er de omtrent samtidige med gravene fra Ellekilde og vidner dermed om eksistensen af et rigt fyrstemiljø i området (fig. 9). Fig. 8: Rige gravpladser fra yngre romersk jernalder i området omkring Torslunde ( e.kr.). Copyright: Kort & Matrikelstyrelsen. 6

9 Oldsagerne kan være med til at datere de enkelte anlæg eller bruges i naturvidenskabelige analyser (se efterfølgende). Ligesom andre oldsagstyper gennemgår keramikken forskellige stilskifter igennem oldtid, middelalder og nyere tid. Der er tale om et modefænomen i udsmykningen og formen af de enkelte kar, og disse stilarter knytter sig til bestemte regioner. Da disse stilperioder er forholdsvis kortvarige er keramik velegnet til datering. Ved bestemmelse af keramiktypen og en mulig ornamentik på denne, kan arkæologerne tidsfæste de enkelte skår til en bestemt periode i oldtiden og derved også det enkelte anlæg, hvori de er fundet. Trækul og andre prøver af organisk materiale kan bruges til den naturvidenskabelige dateringsmetode, kaldet kulstof-14 datering, samt til andre naturvidenskabelige analyser (se efterfølgende). Fig. 9: Principtegning af en fyrstegrav fra yngre romersk jernalder. Originaltegning af Charlotte Clante. Som særlig parallel til fyrstegraven ved Ellekilde må nævnes gravene ved Torslunde Præstegårdsmark, ca. 1 km vest for Ellekilde. Disse blev fundet i slutningen af 1800-tallet ved grusgravning, hvorfra der til Nationalmuseet blev indleveret genstande i form af bl.a. bemalede drikkeglas og romersk bronzeservice. Gravene er samtidige med fyrstegraven fundet ved Ellekilde og indeholdt altså et meget lignende udstyr. Fund af oldsager Ved de arkæologiske undersøgelser af gravpladsen ved Ellekilde blev der fundet oldsager i en stor del af gravene. De forskellige fund fordeler sig på følgende oldsagstyper: keramik hele kar og skår, perler af glas og rav, hele glas og skår fra romerske drikkeglas, romerske bronzegenstande, benkamme, dragtspænder af sølv og bronze, ringe af guld og sølv, sølvhægter og maller samt div. dyreknogler. Naturvidenskabelige undersøgelser I forbindelse med udgravningen ved Ellekilde er der udtaget en række prøver til videre naturvidenskabelige analyser. Antropologiske analyser De menneskelige rester, skeletmaterialet, fra gravene indleveres til videre undersøgelser angående bl.a. alders- og kønsbestemmelse på Antropologisk Laboratorium, Københavns Universitet. I forbindelse med udgravningen af flere grave blev der desuden udtaget tænder til brug for DNA-analyse. Herved kan bl.a. slægtskab med øvrige jernaldergrave klarlægges. Zoologiske analyser Dyreknogler kan artsbestemmes og derved fortælle noget om det husdyrhold, der har været på gården, eller hvilke arter der blev hjemtaget som bytte. Dyreknogler fundet i grave repræsenterer sammen med indholdet af div. lerkar og andet bordservice, det forråd den gravlagte har fået med på rejsen til dødsriget. Dyreknoglerne analyseres på Zoologisk Museum. 7

10 Pollenanalyse Der blev i forbindelse med udgravningen udtaget jordprøver fra bl.a. karrene fra gravene. Ved pollenanalyse bestemmes mulige bevarede pollen, som dermed kan bruges til belysning af en række problemstillinger vedrørende forholdet mellem fortidens mennesker og deres udnyttelse af planteressourcer f.eks. i henhold til kosten. Øvrige naturvidenskabelige analyser Der blev udtaget prøver af forskelligt bevaret organisk materiale fra fyrstegraven med henblik på materialebestemmelse. Bl.a. blev der taget prøver af det bevarede træ fra kammeret til en vedanalyse, som vil kunne bestemme træsorten. De naturvidenskabelige analyser af materialet pågår stadig. Sammenfatning og konklusion På Ellekilde Heldagsskoles arealer mellem Torslundevej og Lille Vejleå foretog Kropedal i efteråret 2007 en arkæologisk udgravning omfattede godt m2. Undersøgelsen viste sporene efter en gravplads fra yngre romersk jernalder, perioden ca e.kr. Den arkæologiske udgravning frembragte i alt 31 grave placeret i en halvcirkel rundt om gravpladsens største grav, fyrstegraven. De almindeligste gravgaver fra pladsen var lerkar og dragtspænder af bronze samt glas- og ravperler for kvindernes vedkommende. Til de mere særlige fund hører to guldfingerringe, sølvhægter, dragtspænder af sølv samt skåret fra et romersk drikkeglas. Den store grav, fyrstegraven, indeholdt et særskilt rigt udstyr bestående af glasspillebrikker, resterne af et stort gjaldrehorn, en kam, lerkar, parterede dyr, en kraftig guldfingerring, to bemalede romerske drikkeglas samt en ligeledes romersk bronzespand med tilhørende øse og si. Hertil kom et ca. 10 cm stort dragtspænde af sølv indlagt med glas og halvædelsten. Gravpladsen ved Ellekilde giver et godt indblik i såvel de sociale forhold i det danske jernaldersamfund som de kontakter, der eksisterede til romerriget. Med de arkæologiske undersøgelser anses gravpladsen for totalunderundersøgt, dermed er pladsens afgrænsning i terrænet klarlagt. Gravpladsen afgrænses naturligt mod syd, hvor landskabet falder ned mod Lille Vejleå-dalen og må i forhistorisk tid, før moderne regulering og udjævningen af landskabet for alvor tog til, have ligget på en markant forhøjning i landskabet på kanten af ådalen, og har dermed været synlig fra Lille Vejleå. Fundet fra Ellekilde er med til at understøtte billedet af den rige vestegn i oldtiden, og fyrstegraven kaster med sine fund af national betydning lys over de sociale relationer, der eksisterede i jernalderen på øverste samfundsniveau. Udgravningsmetode Selve undersøgelsen foregik på følgende måde: Pløjelaget, det vil sige det omrodede humøse muldlag over undergrunden, blev fjernet ved hjælp af en gravemaskine på bælter med en to meter bred skovl. De herved fremkommende fyldskifter, også kaldet anlæg, blev efterfølgende løbende trukket op med skovlens kant, efter at uklare fyldskifter var blevet fladeskovlet. Muldjorden bliver lagt ud til hver side af feltet i forbindelse med aftagningen og kan efter endt udgravning lægges tilbage på undergrunden. Udgravningsfeltet blev opmålt i fladen med GPS, og alle grave samt andre signifikante anlæg blev udgravet og beskrevet. Gravene blev fortrinsvist udgravet med graveske. Var der tale om dybere anlæg blev de øverste lag fladeskovlet. Alle grave blev afrenset, tegnet og fotodokumenteret under udgravningen. Efter alle anlæg var udgravede, blev de øverste 5-10 cm af udgravningsfeltet trukket af med gravemaskine, hvorved der fremkom yderligere et par grave. Alle fund, trækulsprøver og jordprøver til videre analyser blev hjemtages til museet, hvor der sker en efterbearbejdning. 8

11 Relevant litteratur Mahler, D. (red.) Høje Taastrup før buerne. Glimt af 6000 års historie. Brønshøj. Mahler, D. (red.) Den Rige Vestegn. Historien om en udstilling. Glimt af jernalderen. Kroppedal. Udgravningens data Ansvarsmuseum: Kroppedal Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi J.nr.: TAK 1355 Kulturarvsstyrelsen: J.nr.: Stednr.: Sogn: Torslunde Herred: Smørum Amt: København Ansvarlig leder: Afdelingsleder mag.art. Linda Boye Daglig udgravningsleder: Museumsinspektør mag.art. Rune Iversen Akademisk medarbejder: BA. Mads Drevs Dyhrfjeld Johnsen, BA. Mette Kjelstrup, BA. André Mathiesen. Studenter: stud.mag. Cathrine Bie Pedersen, stud.mag. Freerk Oldenburger Museumstekniker: Jan Poulsen, Kenneth Paulmann. Jan Poulsen stod desuden for opmålingen med GPS samt bearbejdning af de opmålte udgravningsplaner Konserveringstekniker: Lone Brorson Andersen optog præparater og konserverede genstand fra udgravningen Forundersøgelse: Museumsinspektør mag.art. Rune Iversen, MA. David Stott og stud.mag. Freerk Oldenburger, museumstekniker Kenneth Paulmann. Maskinfører: Hans Christensen, fra firmaet Hans Christensen, kørte gravemaskinen Metaldetektor: Lars Nissen fra Detektorklub Sjælland gennemgik arealer og anlæg for metalfund Layout: Annemarie Bönnelycke 9

12 Bilag 1 TIDSTAVLE Periode Underperiode Kalenderår f./e. Kr. Middelalder Jernalder Bronzealder Bondestenalder Senmiddelalder Højmidelalder Tidlig middelalder Vikingetid Germansk jernalder Romersk jernalder Førromersk jernalder Yngre bronzealder Ældre bronzealder Sen-neolitisk tid Enkeltgravstid Mellem-neolitisk tid Tidlig-neolitisk tid Kr.fødsel Ertebøllekultur 5400 Jæger- samlerstenalder Kongemosekultur 6800 Maglemosekultur Ældste stenalder / Palæolitikum Ahrensburgkultur Brommekultur Federmesserkultur Hamburgkultur

13 Bilag 2 Udgravningsplan over gravpladsen ved Ellekilde. Gravene er markeret med blå. Med rød er markeret en middelalderlig skelgrøft, der skærer flere af gravene, og med grøn er fremhævet udvalgte gruber på lokaliteten. 11

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder

Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Hulager - bebyggelse fra ældre bronzealder Casper Sørensen Billede taget fra udgravningen. Viser K1, hvor landmålerstokkene er sat i de tagbærende stolpehuller. Landmålerstokkene til højre viser indgangen.

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper

15.00-18.00 Orientering i de faglige grupper - se programmer for de enkelte grupper 1/51 Kultur-, naturhistorisk- og kunstfagligt orienteringsmøde på Hotel Comwell Kolding 12.-14. november 2014 12. nov. 2014 10.00-10.30 Ankomst. (Bemærk: Indkvartering først fra kl. 14.00) 10.30-10.45

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

romu 2012 Årsskrift fra Roskilde Museum

romu 2012 Årsskrift fra Roskilde Museum ex libris romu 2012 Årsskrift fra Roskilde Museum ROMU 2012 Forfatterne og Roskilde Museums Forlag 2013 Forfattere: Klavs Becker-Larsen, Slangerup Keld Holm, Roskilde Vibeke Kaiser-Hansen, museumsinspektør,

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

Detektorfund - hvad skal vi med dem?

Detektorfund - hvad skal vi med dem? Detektorfund - hvad skal vi med dem? Dokumentation og registrering af bopladser med detektorfund fra jernalder og middelalder Rapport fra et bebyggelseshistorisk seminar på Hollufgård den 26. oktober 1998

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Dragtjournalen. Årgang 6 Nr. 8 2012. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje

Dragtjournalen. Årgang 6 Nr. 8 2012. Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen Årgang 6 Nr. 8 2012 Tidsskrift udgivet af Den Danske Dragt- og Tekstilpulje Dragtjournalen - Tidsskrift udgivet af Den danske Dragt- og Tekstilpulje www.dragt.dk rykind@bbsyd.dk Kolofon:

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene

Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Seks spørgsmål vedrørende formålet med trelleborgene Af NIKOLAJ WIUFF KRISTENSEN Abstract: Med udgangspunkt i seks spørgsmål diskuteres formålet med trelleborgene. Den samtidige gravskik og dennes relation

Læs mere

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009

Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokal Historie fra Sydøstjylland 2009 Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2009 udgivet 28. oktober 2009. Historisk Samfund for Sydøstjylland og bidragyderne. Tryk: PrinfoVejle, Jelling. ISBN: 978-87-92571-05-2

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

Miljø løsninger nul huller i vores viden

Miljø løsninger nul huller i vores viden Amtet regner med at være færdige med anlæg af Vardevej i 2005, så både messecentret og Herning Stadion kan få det fulde udbytte af den nye motortrafikvej syd for Herning, når den åbner i 2006. Lettere

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere