Lokalplan Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West."

Transkript

1 Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune 2010

2 INDHOLDSFOTEGNELSE 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan side Lokalplanområdet... side Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse... side Eksisterende veje, stier og parkering... side Lokalplanens indhold... side Forhold til anden planlægning... side Drikkevandsinteresser... side Arkæologi... side Miljøvurdering... side Jordbund og forurening... side Støj... side Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål... side 19 2 Lokalplanens afgrænsning og zoneforhold... side 19 3 Områdets anvendelse... side 20 4 Udstykninger... side 20 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold... side 20 6 Ledningsanlæg... side 21 7 Bebyggelsens omfang og placering... side 21 8 Opholdsarealer... side 23 9 Bebyggelses ydre fremtræden... side Skiltning m.v.... side Ubebyggede arealer... side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Ophævelse af byplanvedtægt, lokalplaner og servitutter... side Lokalplanens retsvirkninger... side 26 Vedtagelsespåtegning... side 26 Bilag Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning... side 27 Kortbilag 2: Delområder, byggefelter og vareindlevering... side 28 Kortbilag 3: Vej og parkeringsarealer, busterminal og cykelparkering... side 29 Kortbilag 4: Torvearealer, stier og beplantning... side 30 Bilag 5: Facader... side 31 Bilag 6: Skiltningsprincipper... side 34 Bilag 7: Miljøscreening... side 38 Bilag 8: Belægning, beplantning og belysning... side 43 Lokalplanen er udarbejdet af Ishøj Kommune i samarbejde med GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps. 2

3 LOKALPLAN 1.60 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan nr Ishøj Kommune har besluttet, at muliggøre en fornyelse og omdannelse af pladsen foran Ishøj Station. Formålet er at samle funktioner og understøtte den eksisterende struktur. Planen skal skabe mulighed for boliger og ophold, for at udvikle detailhandlen samt sikre en god trafikafvikling. Den nuværende lokalplan 1.42 giver ikke mulighed for byggeri i området, før der er vedtaget en supplerende eller ny lokalplan. 1.2 Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør cirka m 2 og er afgrænset af S-banen, Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Stenbjerggårds Allé jf. kortbilag 1. Området er ejet af Ishøj Kommune, men cirka 2/3 heraf forventes afhændet i forbindelse med områdets udbygning. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 jf. kortbilag 2. Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Fig. 1. Oversigtskort med lokalplanområdets placering. 3

4 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.3 Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse Terrænforhold Terrænet er forholdsvis fladt. Der er dog opbygget skrænter til sikring af Banestiens krydsninger ved Stenbjerggårds Allé og Ishøj Stationsvej samt Centerstiens forløb under stationen og Vejlebrovej. Beplantning og befæstelse Skrænterne er dækket af græs og en spredt beplantning af bunddække, buske og mindre træer. I den nordlige del af området er der et større grønt område bestående af en klippet græsplæne omgivet af høje træer, buskadser og klippede bøgehække. I den sydlige del er der et mindre grønt område bestående af en klippet græsplæne, spredte træer og buske. Den midterste del mellem de to grønne områder er i dag busterminal og parkering for biler og cykler. Dette område er asfalteret. Bebyggelse Lokalplanområdet er i dag stort set ubebygget bortset fra cykelskure ved stationen og en skurvogn i det nordlige grønne område. Ishøj Stationsvej Ishøj Bycenter Ishøj Station Vejlebrovej Stenbjergårds Allé Fig. 2. Ortofoto med lokalplanområdets afgrænsning. 4

5 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.4 Eksisterende veje, stier og parkering Vejadgang Lokalplanområdet har vejadgang fra Vejlebrovej. Parkering Der er et mindre parkeringsanlæg med 44 pladser mellem Banestien og Vejlebrovej. Stier Banestien, som er en kommunal hovedsti (gang- og cykelsti), løber langs S-banen, fra syd under Stenbjerggårds Allé mod nord over Ishøj Stationsvej til uddannelsesområdet CPH West. Banestien forbindes via en rampe med Centerstien, der forløber under Ishøj Station og videre under Vejlebrovej til boligbebyggelsen Ishøj Centrum. Fig. 3. Ishøj Station. Fig. 4. Nuværende busterminal. 5

6 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.5 Lokalplanens indhold Overordnet plan Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger, nye centerfunktioner, etablering af en torveplads med opholdsarealer, ændring af vej-, sti- og parkeringsforholdene samt etablering af en ny busterminal. Bebyggelse Der kan opføres fire nye bygninger i området til boliger, butikker, restauranter samt servicefunktioner. I alt kan der opføres cirka 110 boliger. Bygningerne skal opføres med facader i lyse betonelementer med blændpartier i kontrastfarver. Hovedparten af tagene skal udføres med sedumbelægning 1, hvilket i noget omfang reducerer afledningen af overfladevand fra tagene. Tagene skal i øvrigt udføres som en 5. facade, hvilket betyder, at eventuelle tekniske installationer skal integreres som en del af bygningernes arkitektur. Byggeriet vil blive opført som en terrasseret bygning i 3-6 etager. Herved tilgodeses bedst muligt lysindfald og etablering af opholdsarealer i tilknytning til lejlighederne. Desuden opnås en bebyggelse, som virker mere velproportioneret og varieret end hvis etageantallet havde været ens for hele bygningen, ligesom byggeriet som helhed fremtræder lavere end 6 etager. Byggeriet vil danne en god overgang mellem bebyggelsen Ishøj Centrum og det højere byggeri i Ishøj Bycenter/ Centerparken. Delområde 1 Der kan opføres en bygning i 1 etage til en dagligvarebutik. Bygningen skal opføres i byggefelt A, jf. kortbilag 2. I området kan endvidere opføres en beboelsesbygning med butikker i den nordlige del af stueetagen. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Bygningen skal placeres i byggefelt B, jf. kortbilag 2. Bygningen skal danne facade ud mod stationens torveplads og der skal i den nordlige del af bygningens underetage etableres butikker, såsom detailhandel, restauranter, offentlig service og lignende. 6 For at skabe liv på pladsen, skal stueetagerne ud til torvepladsen have en udadvendt åben karakter og funktion. Afblænding og tilklæbning af vinduespartier tillades derfor kun i begrænset omfang, jf Note 1. Sedumbelægning kan lægges på tage, hvor der er ingen eller kun let færdsel. Sedum anvendes efterhånden i mange byggerier, hvor der ønskes et mere grønt miljø. Det er opbygget af en række stenurtarter, der udlægges i måtter på flade tage eller tage med lave hældninger. Sedumtaget har den fordel, at det kan tilbageholde regnvandet og dermed være med til at forsinke afløb til regnvandsledningerne eller ved at regnvandet fordamper.

7 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE TAGTEASSE AKITEMA ISHØJ STATIONSPLADS 1: Fig. 5. Illustrationsplan. Ishøj Stationsforplads med ny bebyggelse og ændret busterminal. 7

8 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Delområde 2 Området udlægges til busterminal og torveplads. Der kan opføres mindre servicebygninger i tilknytning til dette. Delområde 3 Der kan opføres en boligbebyggelse med en dagligvarebutik. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Denne bygning skal placeres i byggefelt C, jf. kortbilag 2. Der kan placeres en dagligvarebutik i underetagen. Den øvrige del af underetagen kan anvendes til boliger. Der kan endvidere opføres en bygning i op til 2 etager til restaurant eller udvalgsvarebutik. Denne bygning skal placeres i byggefelt D, jf. kortbilag 2. Bygningens 1. sal kan endvidere anvendes til privat og offentlig service samt liberalt erhverv. Fremtidige trafikforhold Ishøjs trafikstruktur er bygget op om et princip om trafikdifferentiering, hvilket betyder at hårde og bløde trafikanter så vidt muligt adskilles. Denne lokalplan ændrer på dette princip ved den fremtidige busterminal, hvor der gives mulighed for at lave stiforbindelsen fra stationen og til Ishøj Centrum i samme niveau som vejen og den øvrige trafik. Der planlægges etableret cirka 280 parkeringspladser. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen gennemføres trafikale foranstaltninger som omfatter: Vejlebrovej indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Stenbjerggårds Allé indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Centerstiens forløb under Vejlebrovej omlægges således, at krydsning med vejen sker i samme niveau. Den eksisterende tunnel under Vejlebrovej nedlægges. Der etableres tre overkørsler fra Vejlebrovej til lokalplanområdet. Der reserveres et tracé til en eventuel fremtidig højklasset kollektiv trafikforbindelse 2. Traceen placeres i parkeringszone langs Vejlebrovej jf. kortbilag 3. 8 Note 2 Der planlægges for en højklasset kollektiv trafikløsning langs ing 3, mellem Lundtofte i nord og med Ishøj og Avedøre Holme som endestationer i syd. Der opereres med en letbane som løsning (en form for moderne sporvogn) eller en højklasset busforbindelse (en bus i eget tracé).

9 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Busterminal Der gives mulighed for at etablere en ny busterminal i delområde 2, jf. kortbilag 2. Torveplads og opholdsarealer Området udføres med en bymæssig karakter med bebyggelse varierende fra 1 til 6 etager samt parkering på terræn. Områdets opholdsarealer etableres bl.a. i form af altaner til de fleste af boligerne. Der skal sikres opholds- og legearealer til boligerne i området. I delområde 1, jf. kortbilag 2, skal der etableres et mindre opholdsareal syd for byggefelt B. I delområde 2 skal der foran stationen dannes en torveplads, som skal sikre forbindelse og let adgang mellem S-tog, busser, Ishøj Bycenter og områdets øvrige funktioner. Samtidig skal torvepladsen give mulighed for ophold og fungere som butikstorv. I delområde 3 skal der i byggefelt C etableres tagterrasse over dagligvarebutikken og et torveareal syd for bygningen i byggefelt D. Beplantning Områdets ubebyggede arealer skal fremstå som et sammenhængende hele såvel i formsprog som i materialevalg. Mod Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og syd for byggefelt A, jf. kortbilag 2 og 4, skal der etableres beplantning i form af højstammede træer. Derudover kan der plantes træer på parkeringsarealer, langs Banestien, på opholdsarealer og torvedannelsen samt øvrige opholdsarealer og skråningsanlæg. Beplantning for resten af området fremgår af bilag 8, der bl.a. beskriver karakteren for beplantningen. Belysning Belysning af stier, interne adgangsveje og parkeringspladser må kun udføres som parkbelysning eller udføres som vægarmatur. Yderligere beskrivelse af belysningen fremgår af bilag 8. Belægninger Adgangs-, torve- og parkeringsarealer skal være befæstede. Gangarealer belægges med belægningssten eller fliser. Kørearealer skal belægges med asfalt og kantes af kløvede granitkantsten. Torvearealet (delområde 2) og busterminalen kan udføres med andre materialer. Yderligere beskrivelse af belægningens karakter er i bilag 8. 9

10 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig.6. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads med busterminal samt eksempel på bebyggelse i byggefelt B og C. Fig. 7. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads set fra Vejlebrovej, hvor Kunstaksen møder pladsen. I baggrunden er vist eksempel på bebyggelse med butikker i stueetagen i byggefelt B. 10

11 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Udendørs oplag Udendørs oplag må ikke finde sted. Varegårde og affaldsgårde skal afskærmes efter kommunens nærmere godkendelse. 1.6 Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde og de grønne kiler. Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Planens formål er at fastholde og styrke fingerbystrukturen gennem to overordnede principper - at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og at byen og de grønne områder hænger sammen. At byen og trafiksystemerne skal hænge sammen er baseret på princippet om stationsnærhed for bl.a. at imødegå den stigende trafikale trængsel på vejene og prioritere den kollektive trafik. Ishøj Station er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik og er centralt placeret i Ishøj By. Hovedreglen i fingerplanen er, at byfunktioner, der skaber trafik, skal lokaliseres inden for det stationsnære kerneområde. Stationsforpladsen er placeret i det stationsnære kerneområde. For de stationsnære kerneområder er sigtet at placere bymæssig bebyggelse med høje tætheder, kontor- og serviceerhverv med mange arbejdspladser, større institutioner med mange ansatte og besøgende, tæt boligbebyggelse og butikker. Ved knudepunktsstationer skal der tilstræbes en bebyggelsestæthed til kontor og centerformål ved en bebyggelsesprocent på mindst 100, og til boligformål mindst 25 boliger pr m² (1 ha) 3. Ifølge Fingerplan 2007 skal den kommunale planlægning respektere mulige, fremtidige overordnede trafikanlæg. I Ishøj kommune betyder dette, at der skal tages hensyn til, at Ishøj Station vil blive fremtidig endestation for en letbane (se note på side 8) eller højklasset busforbindelse, der planlægges etableret langs ing 3. Note 3 Lokalplanområdet får en boligtæthed på 56 boliger per m². 11

12 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Endvidere skal der kunne etableres et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige. Der er i den forbindelse udarbejdet en skitse, der viser, at ved en ombygning af den nuværende stationsbygning og en flytning af den østlige perron ca. 6,8 meter ved etablering af støttemur ved Banestien kan der etableres et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Lokalplan nr er således i overensstemmelse med Fingerplan Fig. 8. Snit, der viser placering af et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Kommuneplanlægning Hovedstruktur Ishøj er bygget op omkring stationen og Ishøj Bycenter, hvor størstedelen af kommunens detailhandel er placeret. Til at servicere lokalområderne er der i boligområderne udlagt lokalcentre. Godt halvdelen af kommunens butikker er placeret i Ishøj Bycenter fordelt på et samlet bruttoetageareal på ca m² og med en omsætning på godt 1,0 mia. kr. i Dette svarer til knap 60 % af den samlede omsætning af detailhandlen i kommunen. Ishøj Bycenter er placeret i det stationsnære kerneområde, og Ishøj Station er som nævnt ovenfor udpeget som knudepunktstation i Fingerplan Placeringen af boliger, detailhandel og offentlig service sker således i tråd med det statslige planlægningsprincip om stationsnær placering. I forbindelse med en omdannelse af stationsforpladsen er det målet 12

13 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE at sikre, at omdannelsen styrker Ishøj Bycenter samtidig med, at den fungerer som en sammenbinding af bycenter, station og Ishøj Centrum som starten på en kunstakse til Arken. Kommuneplanens rammebestemmelser Planområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 2.C.1. ammeområdet er udlagt til centerformål, med anvendelse til detailhandel, liberale erhverv, hotel, boliger, administration, bibliotek, biograf, teater, svømmehal, station, kontor- og serviceerhverv og kirke. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 200. Det maksimale antal etager er fastsat til 11, og den maksimale bygningshøjde er fastsat til 35 meter. Kravet til parkering i et område udlagt til centerformål er fastsat til minimum 1 plads per 50 m² bruttoetageareal. Parkering af lastbiler og større varevogne over kilo egenvægt må ikke finde sted inden for området. Det samlede butiksareal i rammeområdet må højst udgøre et bruttoetageareal på m². Butikker der forhandler dagligvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m² og butikker der forhandler udvalgsvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m². På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, campingvogne, uindregistrerede biler og lignende. Oplag i øvrigt må ikke finde sted, og haver og udearealer skal fremtræde plejede og velholdte. Der skal i alle områder oprettes en grundejerforening, som vil være det kontaktforum, kommunen henvender sig til i sager af fælles interesse. Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet med et støjniveau over 55 decibel (db(a)) fra vejtrafikstøj og 60 db(a) fra jernbanetrafikstøj. For offentlig og privat administration, liberale erhverv med videre er den tilsvarende grænseværdi dog 60 db(a) fra vejtrafikstøj og 65 db(a) fra jernbanetrafikstøj. Kan støjniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn. Lokalplan 1.60 er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser. 13

14 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig 9. Opstalt, der viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplaner og byplanvedtægter Planområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr fra Endvidere er en del af Vejlebrovej i planområdet omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan Lokalplan 1.42 er inddelt i delområder, hvor Stationsforpladsen svarer til delområde VII. Delområde VII er udlagt til offentlige formål, herunder busterminal, parkering og andre færdselsarealer samt park og stationsrelateret bebyggelse mm. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endelig vedtaget. Partiel byplanvedtægt nr. 8 ophæves for den del af Vejlebrovej, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Servitutter Der er den 23. januar 1973 (dok nr. 679) tinglyst servitut vedrørende etablering af 1 rums lejligheder i området. Ishøj byråd er påtaleberettiget. Servitutten skal sikre, at 1-rumsboliger ikke bebos af mere end en person. Servitutten aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Byggelinier Der er i forhold til Ishøj Stationsvej fastlagt en byggelinie på 25 meter fra vejmidte dog mindst 10 meter fra vejskel plus evt. højdetillæg, svarende til 2 gange højdeforskellen + 1 m. Ishøj Kommune er påtaleberettiget. Byggelinien ophæves for det område der er omfattet af lokalplanen. Ny byggelinie fastlægges jævnfør

15 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde. Der skal i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter på stationsforpladsen. Set fra kysten placeres bebyggelsen foran Ishøj Bycenters højhuse på henholdsvis 9 og10 etager og op til cirka 35 meter. Fra kysten vil den nye bebyggelse således fremstå lavere end de eksisterende bygninger. Den nuværende høje bebyggelse er med til at understrege Ishøj Bycenters betydning i bystrukturen, og er i god overensstemmelse med intentionerne i fingerplanen. De nuværende høje huse fremstår som massive bygningsblokke. De nye høje bygninger vil kunne ses fra kysten, men vil ikke være så dominerende som de eksisterende bygninger, da de er mindre i omfang og højde. Der vil således ikke ske en yderligere påvirkning af kystlandskabet. 1.7 Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Lokalplan 1.60 giver ikke mulighed for særligt grundvandstruende aktiviteter og installationer. 1.8 Arkæologi Museet på Kroppedal skønner, at der på baggrund af projektets placering på et areal, der i vid udstrækning allerede er bebygget, ikke eksisterer en begrundet sandsynlighed for at støde på væsentlige fortidsminder. Skulle der, mod forventning, findes jordfaste fortidsminder under det fremtidige anlægsarbejde skal jordarbejdet straks standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks anmeldes til museet. 15

16 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.9 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer så som lokalplaner. Screeningen skal afklare, om planen åbner mulighed for ændringer der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Ishøj Kommune har gennemført en screening af lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet de forhold, lokalplanen åbner mulighed for, forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet Jordbund og forurening Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Ishøj Kommune har heller ikke kendskab til eventuel jordforurening inden for området. Den sydlige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til jordforureningslovens 50a. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter 50 a, skal af vedkommende anmeldes til Ishøj Kommune med tilhørende analyseprøver Støj og vibrationer Området grænser op til Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé. Mod vest grænser området op til Køge Bugt-banen. Lokalplanområdet vil således være påvirket af støj fra disse kilder. Der vil endvidere forekomme trafikstøj fra busterminalen, samt på visse tidspunkter fra vare- og renovationstransport. Endelig vil der kunne forekomme vibrationer fra jernbanen. Støjen fra vejene og banen skønnes for visse dele af bebyggelsen at overstige de for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder (bykerner) maksimale støjgrænser, hvorfor der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive stillet krav om dokumentation for at bebyggelsen overholder de maksimale støjgrænser. 16

17 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Det vurderes, at de anbefalede støjgrænser kan overholdes i boligbebyggelsens gårdrum og tagterrasse i byggefelt C, jf. kortbilag 2, og på de altaner, der vender ind mod disse gårdrum samt på de facader, der vender bort fra de to tæt trafikerede veje. Lokalplanen muliggør, at alle altaner kan blive afskærmet med oplukkelige glaspartier. Der vurderes ikke at forekomme støj fra eksisterende virksomheder i nærområdet. Der planlægges etablering af dagligvarebutikker i området, og i det forventes, at der kan forekomme støj fra varetilkørsel og køleanlæg. Det vurderes, at butikkerne kan overholde de vejledende støjgrænser for centerområder. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgningen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der blive stillet krav om dokumentation for, at de vejledende grænser for vibrationer fra jernbanen ikke overstiges. Om støj og støjgrænser og vibrationer henvises til Miljøstyrelsens vejledninger. 17

18 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 18

19 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 2. Bestemmelser I henhold til planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at muliggøre en fornyelse og omdannelse af Ishøj Stationsforplads at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af en ny busterminal at skabe gode, sikre og trygge forhold for gående og cyklende trafikanter at sikre hensigtsmæssige forhold for bilister at muliggøre en reduktion af antallet af kørebaner på en del af Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé at fastlægge omfang, placering og udformning af ny bebyggelse at erstatte bestemmelserne for område VII i lokalplan 1.42 samt at erstatte bestemmelserne i lokalplan 1.33 og byplanvedtægt nr. 8 for de områder som er omfattet af denne lokalplan nr Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Det omfatter matr. nr. 6dl Tranegilde By, Ishøj, del af matr. nr. 46a, 46b, 46c, 46e og 114a, alle Tranegilde By, Ishøj, og vejlitra bp, bg, ap og del af an, del af aæ og del af am, Tranegilde By, Ishøj samt alle parceller der, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: 1, 2 og 3 som vist på kortbilag 2. 19

20 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til trafikterminal, boliger, butikker, restauranter, liberalt erhverv, privat og offentlig service, med tilhørende parkerings- og færdselsarealer. 3.2 Delområde 1 og 3 må kun anvendes til boliger og detailhandel i form af udvalgs- og dagligvarebutikker, restauranter, liberalt erhverv samt offentlig og privat service. I byggefelt B må liberalt erhverv maksimalt udgøre én enhed og højst 25 % af det samlede butiksareal. Det forudsættes, at der opføres såvel boliger som erhverv i delområderne 1 og 3. Detailhandel, restauranter, liberale erhverv, samt offentlig og privat service kun må indrettes i stueetagerne. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til busterminal, opholdsareal, stianlæg og cykelparkering. 3.4 Der må inden for lokalplanområdet i øvrigt kun udøves virksomhed, som efter kommunens skøn ikke medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte og kun efter kommunens tilladelse. 4.2 Der kan ske udstykning efter sokkelgrundprincippet af bebyggelsen i de 4 byggefelter A, B, C og D. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Området skal vejbetjenes fra Vejlebrovej i princippet som vist på kortbilag 3. Det er endvidere muligt at etablere adgang via Stenbjerggårds Allé. 5.2 De med særlig markering på kortbilag 3 viste arealer udlægges til cykel- og bilparkering. Varetilkørsel til de to dagligvarebutikker i byggefelt A og C skal ske via arealer placeret som vist principielt på kortbilag 2. Der skal sikres mulighed for etablering af en brandvej ad Banestien vest for byggefelt C. 20

21 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 5.3 Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal Der må inden for lokalplanområdet ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne eller lignende Stier, fortove og torvearealer skal placeres efter princippet som vist på kortbilag Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet, så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. 5.7 Stiunderføringen under Vejlebrovej kan nedlægges. Hvis dette sker, skal der sikres areal til etablering af gang- og cykelstiforbindelse mellem Ishøj Station og Ishøj Centrum. 5.8 Langs Ishøj Stationsvej fastsættes en byggelinje på 10 meter fra vejskel. 5.9 Langs Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé fastsættes en byggelinje på 8 meter fra vejskel. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledninger må kun udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter A, B, C og D. Byggefelt A 7.2 Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Note 4. Parkeringspladser kan etableres som korttidsparkering. Note 5. Der henvises til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 21

22 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Byggefelt B 7.3 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt C 7.4 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 m. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt D 7.5 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige 375 m². 7.6 Arealerne af lukkede altaner på boliger er ikke indregnet i de ovenfor fastsatte maksimale etagearealer for de enkelte byggefelter. De nævnte etagearealer må derfor forøges med arealerne af lukkede boligaltaner. Af det i byggefelterne fastsatte samlede etageareal på m² eksklusive arealerne af boligaltaner, må der maksimalt bygges et bruttoetageareal på m² til boliger og et bruttoetageareal på m² til erhverv. 7.7 Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må højst udgøre m². Der må ikke ved nybyggeri eller ombygning opføres eller indrettes butiksenheder til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer med et bruttoetageareal, der overstiger m². Anden bebyggelse 7.8 Anden bebyggelse, herunder overdækkede arealer i forbindelse med varetilkørsel skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.9 Uden for byggefelterne kan der etableres mindre servicebygninger, overdækkede arealer i forbindelse med indgangspartier samt skure til cykler og indkøbsvogne efter kommunens nærmere godkendelse. 22

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 401-4 Borgen Bycenter Sønderborg August 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste plantype,

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. Miljø- og Teknikforvaltnigen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Miljø- og Teknikforvaltnigen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk Lokalplan 7.12 Albertslund Centrum vest. T 43 68 67 00 F 43 68 69 28 Hvad er en lokalplan

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby

SKANDERBORG Kommune. Udkast til. Lokalplan nr. 1015 - Skovby. Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby SKANDERBORG Kommune lu n d Skov vej Udkast til - Skovby Lokalplan for dagligvarebutik og boliger ved Skovlundvej i Skovby FORSLAG til offentlig debat i perioden: 7. januar 2009 til 4. marts 2009. December

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

Spørgsmål til planen. Bestemmelser

Spørgsmål til planen. Bestemmelser Spørgsmål til planen Planens status 2.60 Erhvervsområde Megacenter II, vestbyen Holbæk Lokalplanen har til formål at muliggøre etableringen af en butik til særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS

Indholdsfortegnelse. MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS MyGeoCloud - Online GIS - Store geographical data and make online maps - WFS and WMS Indholdsfortegnelse 2.60 Erhvervsområde Megacenter II...1/24 Spørgsmål til planen...2/24 Planens status...3/24 Formål

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet

Forslag til Tillæg nr. 8 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at udvide rammeområdet Offentlig bekendtgørelse den 10.11. 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 387 - Område til dagligvarebutik ved Vestergade, Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 8 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Forslag til Lokalplan

Læs mere

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade

Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Butiks- og erhvervsområde ved Himmelev Bygade Lokalplan 591 Indhold Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Statslige interesser 10 Kommuneplan 2009 12 Anden planlægning 12 Tilladelser

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del

Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplan nr. 14.38 Forslag Tværhøjgård - den vestlige del Lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med Mølbak Landinspektører A/S. Forslaget til lokalplanen er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-007

LOKALPLAN NR. 10-007 S i l k e b o r g L a n g sø SØ VE J ADE RG TE ØS TORVET LUFTFOTO AF 2008 CENTEROMRÅDE MELLEM ØSTERGADE, TORVET OG SØVEJ LOKALPLAN NR. 10-007 Lokalplan nr. 10-007 Centerområde mellem Østergade, Torvet

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune

Lokalplan nr. 1.63. Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby. 2012 Ishøj Kommune Lokalplan nr. 1.63 Fire boliger ved Brentedalen, Tranegilde Landsby 2012 Ishøj Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer med videre inden for planens

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere