Lokalplan Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West."

Transkript

1 Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune 2010

2 INDHOLDSFOTEGNELSE 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan side Lokalplanområdet... side Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse... side Eksisterende veje, stier og parkering... side Lokalplanens indhold... side Forhold til anden planlægning... side Drikkevandsinteresser... side Arkæologi... side Miljøvurdering... side Jordbund og forurening... side Støj... side Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål... side 19 2 Lokalplanens afgrænsning og zoneforhold... side 19 3 Områdets anvendelse... side 20 4 Udstykninger... side 20 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold... side 20 6 Ledningsanlæg... side 21 7 Bebyggelsens omfang og placering... side 21 8 Opholdsarealer... side 23 9 Bebyggelses ydre fremtræden... side Skiltning m.v.... side Ubebyggede arealer... side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Ophævelse af byplanvedtægt, lokalplaner og servitutter... side Lokalplanens retsvirkninger... side 26 Vedtagelsespåtegning... side 26 Bilag Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning... side 27 Kortbilag 2: Delområder, byggefelter og vareindlevering... side 28 Kortbilag 3: Vej og parkeringsarealer, busterminal og cykelparkering... side 29 Kortbilag 4: Torvearealer, stier og beplantning... side 30 Bilag 5: Facader... side 31 Bilag 6: Skiltningsprincipper... side 34 Bilag 7: Miljøscreening... side 38 Bilag 8: Belægning, beplantning og belysning... side 43 Lokalplanen er udarbejdet af Ishøj Kommune i samarbejde med GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps. 2

3 LOKALPLAN 1.60 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan nr Ishøj Kommune har besluttet, at muliggøre en fornyelse og omdannelse af pladsen foran Ishøj Station. Formålet er at samle funktioner og understøtte den eksisterende struktur. Planen skal skabe mulighed for boliger og ophold, for at udvikle detailhandlen samt sikre en god trafikafvikling. Den nuværende lokalplan 1.42 giver ikke mulighed for byggeri i området, før der er vedtaget en supplerende eller ny lokalplan. 1.2 Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør cirka m 2 og er afgrænset af S-banen, Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Stenbjerggårds Allé jf. kortbilag 1. Området er ejet af Ishøj Kommune, men cirka 2/3 heraf forventes afhændet i forbindelse med områdets udbygning. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 jf. kortbilag 2. Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Fig. 1. Oversigtskort med lokalplanområdets placering. 3

4 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.3 Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse Terrænforhold Terrænet er forholdsvis fladt. Der er dog opbygget skrænter til sikring af Banestiens krydsninger ved Stenbjerggårds Allé og Ishøj Stationsvej samt Centerstiens forløb under stationen og Vejlebrovej. Beplantning og befæstelse Skrænterne er dækket af græs og en spredt beplantning af bunddække, buske og mindre træer. I den nordlige del af området er der et større grønt område bestående af en klippet græsplæne omgivet af høje træer, buskadser og klippede bøgehække. I den sydlige del er der et mindre grønt område bestående af en klippet græsplæne, spredte træer og buske. Den midterste del mellem de to grønne områder er i dag busterminal og parkering for biler og cykler. Dette område er asfalteret. Bebyggelse Lokalplanområdet er i dag stort set ubebygget bortset fra cykelskure ved stationen og en skurvogn i det nordlige grønne område. Ishøj Stationsvej Ishøj Bycenter Ishøj Station Vejlebrovej Stenbjergårds Allé Fig. 2. Ortofoto med lokalplanområdets afgrænsning. 4

5 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.4 Eksisterende veje, stier og parkering Vejadgang Lokalplanområdet har vejadgang fra Vejlebrovej. Parkering Der er et mindre parkeringsanlæg med 44 pladser mellem Banestien og Vejlebrovej. Stier Banestien, som er en kommunal hovedsti (gang- og cykelsti), løber langs S-banen, fra syd under Stenbjerggårds Allé mod nord over Ishøj Stationsvej til uddannelsesområdet CPH West. Banestien forbindes via en rampe med Centerstien, der forløber under Ishøj Station og videre under Vejlebrovej til boligbebyggelsen Ishøj Centrum. Fig. 3. Ishøj Station. Fig. 4. Nuværende busterminal. 5

6 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.5 Lokalplanens indhold Overordnet plan Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger, nye centerfunktioner, etablering af en torveplads med opholdsarealer, ændring af vej-, sti- og parkeringsforholdene samt etablering af en ny busterminal. Bebyggelse Der kan opføres fire nye bygninger i området til boliger, butikker, restauranter samt servicefunktioner. I alt kan der opføres cirka 110 boliger. Bygningerne skal opføres med facader i lyse betonelementer med blændpartier i kontrastfarver. Hovedparten af tagene skal udføres med sedumbelægning 1, hvilket i noget omfang reducerer afledningen af overfladevand fra tagene. Tagene skal i øvrigt udføres som en 5. facade, hvilket betyder, at eventuelle tekniske installationer skal integreres som en del af bygningernes arkitektur. Byggeriet vil blive opført som en terrasseret bygning i 3-6 etager. Herved tilgodeses bedst muligt lysindfald og etablering af opholdsarealer i tilknytning til lejlighederne. Desuden opnås en bebyggelse, som virker mere velproportioneret og varieret end hvis etageantallet havde været ens for hele bygningen, ligesom byggeriet som helhed fremtræder lavere end 6 etager. Byggeriet vil danne en god overgang mellem bebyggelsen Ishøj Centrum og det højere byggeri i Ishøj Bycenter/ Centerparken. Delområde 1 Der kan opføres en bygning i 1 etage til en dagligvarebutik. Bygningen skal opføres i byggefelt A, jf. kortbilag 2. I området kan endvidere opføres en beboelsesbygning med butikker i den nordlige del af stueetagen. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Bygningen skal placeres i byggefelt B, jf. kortbilag 2. Bygningen skal danne facade ud mod stationens torveplads og der skal i den nordlige del af bygningens underetage etableres butikker, såsom detailhandel, restauranter, offentlig service og lignende. 6 For at skabe liv på pladsen, skal stueetagerne ud til torvepladsen have en udadvendt åben karakter og funktion. Afblænding og tilklæbning af vinduespartier tillades derfor kun i begrænset omfang, jf Note 1. Sedumbelægning kan lægges på tage, hvor der er ingen eller kun let færdsel. Sedum anvendes efterhånden i mange byggerier, hvor der ønskes et mere grønt miljø. Det er opbygget af en række stenurtarter, der udlægges i måtter på flade tage eller tage med lave hældninger. Sedumtaget har den fordel, at det kan tilbageholde regnvandet og dermed være med til at forsinke afløb til regnvandsledningerne eller ved at regnvandet fordamper.

7 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE TAGTEASSE AKITEMA ISHØJ STATIONSPLADS 1: Fig. 5. Illustrationsplan. Ishøj Stationsforplads med ny bebyggelse og ændret busterminal. 7

8 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Delområde 2 Området udlægges til busterminal og torveplads. Der kan opføres mindre servicebygninger i tilknytning til dette. Delområde 3 Der kan opføres en boligbebyggelse med en dagligvarebutik. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Denne bygning skal placeres i byggefelt C, jf. kortbilag 2. Der kan placeres en dagligvarebutik i underetagen. Den øvrige del af underetagen kan anvendes til boliger. Der kan endvidere opføres en bygning i op til 2 etager til restaurant eller udvalgsvarebutik. Denne bygning skal placeres i byggefelt D, jf. kortbilag 2. Bygningens 1. sal kan endvidere anvendes til privat og offentlig service samt liberalt erhverv. Fremtidige trafikforhold Ishøjs trafikstruktur er bygget op om et princip om trafikdifferentiering, hvilket betyder at hårde og bløde trafikanter så vidt muligt adskilles. Denne lokalplan ændrer på dette princip ved den fremtidige busterminal, hvor der gives mulighed for at lave stiforbindelsen fra stationen og til Ishøj Centrum i samme niveau som vejen og den øvrige trafik. Der planlægges etableret cirka 280 parkeringspladser. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen gennemføres trafikale foranstaltninger som omfatter: Vejlebrovej indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Stenbjerggårds Allé indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Centerstiens forløb under Vejlebrovej omlægges således, at krydsning med vejen sker i samme niveau. Den eksisterende tunnel under Vejlebrovej nedlægges. Der etableres tre overkørsler fra Vejlebrovej til lokalplanområdet. Der reserveres et tracé til en eventuel fremtidig højklasset kollektiv trafikforbindelse 2. Traceen placeres i parkeringszone langs Vejlebrovej jf. kortbilag 3. 8 Note 2 Der planlægges for en højklasset kollektiv trafikløsning langs ing 3, mellem Lundtofte i nord og med Ishøj og Avedøre Holme som endestationer i syd. Der opereres med en letbane som løsning (en form for moderne sporvogn) eller en højklasset busforbindelse (en bus i eget tracé).

9 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Busterminal Der gives mulighed for at etablere en ny busterminal i delområde 2, jf. kortbilag 2. Torveplads og opholdsarealer Området udføres med en bymæssig karakter med bebyggelse varierende fra 1 til 6 etager samt parkering på terræn. Områdets opholdsarealer etableres bl.a. i form af altaner til de fleste af boligerne. Der skal sikres opholds- og legearealer til boligerne i området. I delområde 1, jf. kortbilag 2, skal der etableres et mindre opholdsareal syd for byggefelt B. I delområde 2 skal der foran stationen dannes en torveplads, som skal sikre forbindelse og let adgang mellem S-tog, busser, Ishøj Bycenter og områdets øvrige funktioner. Samtidig skal torvepladsen give mulighed for ophold og fungere som butikstorv. I delområde 3 skal der i byggefelt C etableres tagterrasse over dagligvarebutikken og et torveareal syd for bygningen i byggefelt D. Beplantning Områdets ubebyggede arealer skal fremstå som et sammenhængende hele såvel i formsprog som i materialevalg. Mod Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og syd for byggefelt A, jf. kortbilag 2 og 4, skal der etableres beplantning i form af højstammede træer. Derudover kan der plantes træer på parkeringsarealer, langs Banestien, på opholdsarealer og torvedannelsen samt øvrige opholdsarealer og skråningsanlæg. Beplantning for resten af området fremgår af bilag 8, der bl.a. beskriver karakteren for beplantningen. Belysning Belysning af stier, interne adgangsveje og parkeringspladser må kun udføres som parkbelysning eller udføres som vægarmatur. Yderligere beskrivelse af belysningen fremgår af bilag 8. Belægninger Adgangs-, torve- og parkeringsarealer skal være befæstede. Gangarealer belægges med belægningssten eller fliser. Kørearealer skal belægges med asfalt og kantes af kløvede granitkantsten. Torvearealet (delområde 2) og busterminalen kan udføres med andre materialer. Yderligere beskrivelse af belægningens karakter er i bilag 8. 9

10 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig.6. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads med busterminal samt eksempel på bebyggelse i byggefelt B og C. Fig. 7. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads set fra Vejlebrovej, hvor Kunstaksen møder pladsen. I baggrunden er vist eksempel på bebyggelse med butikker i stueetagen i byggefelt B. 10

11 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Udendørs oplag Udendørs oplag må ikke finde sted. Varegårde og affaldsgårde skal afskærmes efter kommunens nærmere godkendelse. 1.6 Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde og de grønne kiler. Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Planens formål er at fastholde og styrke fingerbystrukturen gennem to overordnede principper - at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og at byen og de grønne områder hænger sammen. At byen og trafiksystemerne skal hænge sammen er baseret på princippet om stationsnærhed for bl.a. at imødegå den stigende trafikale trængsel på vejene og prioritere den kollektive trafik. Ishøj Station er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik og er centralt placeret i Ishøj By. Hovedreglen i fingerplanen er, at byfunktioner, der skaber trafik, skal lokaliseres inden for det stationsnære kerneområde. Stationsforpladsen er placeret i det stationsnære kerneområde. For de stationsnære kerneområder er sigtet at placere bymæssig bebyggelse med høje tætheder, kontor- og serviceerhverv med mange arbejdspladser, større institutioner med mange ansatte og besøgende, tæt boligbebyggelse og butikker. Ved knudepunktsstationer skal der tilstræbes en bebyggelsestæthed til kontor og centerformål ved en bebyggelsesprocent på mindst 100, og til boligformål mindst 25 boliger pr m² (1 ha) 3. Ifølge Fingerplan 2007 skal den kommunale planlægning respektere mulige, fremtidige overordnede trafikanlæg. I Ishøj kommune betyder dette, at der skal tages hensyn til, at Ishøj Station vil blive fremtidig endestation for en letbane (se note på side 8) eller højklasset busforbindelse, der planlægges etableret langs ing 3. Note 3 Lokalplanområdet får en boligtæthed på 56 boliger per m². 11

12 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Endvidere skal der kunne etableres et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige. Der er i den forbindelse udarbejdet en skitse, der viser, at ved en ombygning af den nuværende stationsbygning og en flytning af den østlige perron ca. 6,8 meter ved etablering af støttemur ved Banestien kan der etableres et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Lokalplan nr er således i overensstemmelse med Fingerplan Fig. 8. Snit, der viser placering af et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Kommuneplanlægning Hovedstruktur Ishøj er bygget op omkring stationen og Ishøj Bycenter, hvor størstedelen af kommunens detailhandel er placeret. Til at servicere lokalområderne er der i boligområderne udlagt lokalcentre. Godt halvdelen af kommunens butikker er placeret i Ishøj Bycenter fordelt på et samlet bruttoetageareal på ca m² og med en omsætning på godt 1,0 mia. kr. i Dette svarer til knap 60 % af den samlede omsætning af detailhandlen i kommunen. Ishøj Bycenter er placeret i det stationsnære kerneområde, og Ishøj Station er som nævnt ovenfor udpeget som knudepunktstation i Fingerplan Placeringen af boliger, detailhandel og offentlig service sker således i tråd med det statslige planlægningsprincip om stationsnær placering. I forbindelse med en omdannelse af stationsforpladsen er det målet 12

13 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE at sikre, at omdannelsen styrker Ishøj Bycenter samtidig med, at den fungerer som en sammenbinding af bycenter, station og Ishøj Centrum som starten på en kunstakse til Arken. Kommuneplanens rammebestemmelser Planområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 2.C.1. ammeområdet er udlagt til centerformål, med anvendelse til detailhandel, liberale erhverv, hotel, boliger, administration, bibliotek, biograf, teater, svømmehal, station, kontor- og serviceerhverv og kirke. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 200. Det maksimale antal etager er fastsat til 11, og den maksimale bygningshøjde er fastsat til 35 meter. Kravet til parkering i et område udlagt til centerformål er fastsat til minimum 1 plads per 50 m² bruttoetageareal. Parkering af lastbiler og større varevogne over kilo egenvægt må ikke finde sted inden for området. Det samlede butiksareal i rammeområdet må højst udgøre et bruttoetageareal på m². Butikker der forhandler dagligvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m² og butikker der forhandler udvalgsvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m². På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, campingvogne, uindregistrerede biler og lignende. Oplag i øvrigt må ikke finde sted, og haver og udearealer skal fremtræde plejede og velholdte. Der skal i alle områder oprettes en grundejerforening, som vil være det kontaktforum, kommunen henvender sig til i sager af fælles interesse. Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet med et støjniveau over 55 decibel (db(a)) fra vejtrafikstøj og 60 db(a) fra jernbanetrafikstøj. For offentlig og privat administration, liberale erhverv med videre er den tilsvarende grænseværdi dog 60 db(a) fra vejtrafikstøj og 65 db(a) fra jernbanetrafikstøj. Kan støjniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn. Lokalplan 1.60 er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser. 13

14 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig 9. Opstalt, der viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplaner og byplanvedtægter Planområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr fra Endvidere er en del af Vejlebrovej i planområdet omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan Lokalplan 1.42 er inddelt i delområder, hvor Stationsforpladsen svarer til delområde VII. Delområde VII er udlagt til offentlige formål, herunder busterminal, parkering og andre færdselsarealer samt park og stationsrelateret bebyggelse mm. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endelig vedtaget. Partiel byplanvedtægt nr. 8 ophæves for den del af Vejlebrovej, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Servitutter Der er den 23. januar 1973 (dok nr. 679) tinglyst servitut vedrørende etablering af 1 rums lejligheder i området. Ishøj byråd er påtaleberettiget. Servitutten skal sikre, at 1-rumsboliger ikke bebos af mere end en person. Servitutten aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Byggelinier Der er i forhold til Ishøj Stationsvej fastlagt en byggelinie på 25 meter fra vejmidte dog mindst 10 meter fra vejskel plus evt. højdetillæg, svarende til 2 gange højdeforskellen + 1 m. Ishøj Kommune er påtaleberettiget. Byggelinien ophæves for det område der er omfattet af lokalplanen. Ny byggelinie fastlægges jævnfør

15 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde. Der skal i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter på stationsforpladsen. Set fra kysten placeres bebyggelsen foran Ishøj Bycenters højhuse på henholdsvis 9 og10 etager og op til cirka 35 meter. Fra kysten vil den nye bebyggelse således fremstå lavere end de eksisterende bygninger. Den nuværende høje bebyggelse er med til at understrege Ishøj Bycenters betydning i bystrukturen, og er i god overensstemmelse med intentionerne i fingerplanen. De nuværende høje huse fremstår som massive bygningsblokke. De nye høje bygninger vil kunne ses fra kysten, men vil ikke være så dominerende som de eksisterende bygninger, da de er mindre i omfang og højde. Der vil således ikke ske en yderligere påvirkning af kystlandskabet. 1.7 Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Lokalplan 1.60 giver ikke mulighed for særligt grundvandstruende aktiviteter og installationer. 1.8 Arkæologi Museet på Kroppedal skønner, at der på baggrund af projektets placering på et areal, der i vid udstrækning allerede er bebygget, ikke eksisterer en begrundet sandsynlighed for at støde på væsentlige fortidsminder. Skulle der, mod forventning, findes jordfaste fortidsminder under det fremtidige anlægsarbejde skal jordarbejdet straks standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks anmeldes til museet. 15

16 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.9 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer så som lokalplaner. Screeningen skal afklare, om planen åbner mulighed for ændringer der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Ishøj Kommune har gennemført en screening af lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet de forhold, lokalplanen åbner mulighed for, forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet Jordbund og forurening Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Ishøj Kommune har heller ikke kendskab til eventuel jordforurening inden for området. Den sydlige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til jordforureningslovens 50a. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter 50 a, skal af vedkommende anmeldes til Ishøj Kommune med tilhørende analyseprøver Støj og vibrationer Området grænser op til Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé. Mod vest grænser området op til Køge Bugt-banen. Lokalplanområdet vil således være påvirket af støj fra disse kilder. Der vil endvidere forekomme trafikstøj fra busterminalen, samt på visse tidspunkter fra vare- og renovationstransport. Endelig vil der kunne forekomme vibrationer fra jernbanen. Støjen fra vejene og banen skønnes for visse dele af bebyggelsen at overstige de for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder (bykerner) maksimale støjgrænser, hvorfor der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive stillet krav om dokumentation for at bebyggelsen overholder de maksimale støjgrænser. 16

17 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Det vurderes, at de anbefalede støjgrænser kan overholdes i boligbebyggelsens gårdrum og tagterrasse i byggefelt C, jf. kortbilag 2, og på de altaner, der vender ind mod disse gårdrum samt på de facader, der vender bort fra de to tæt trafikerede veje. Lokalplanen muliggør, at alle altaner kan blive afskærmet med oplukkelige glaspartier. Der vurderes ikke at forekomme støj fra eksisterende virksomheder i nærområdet. Der planlægges etablering af dagligvarebutikker i området, og i det forventes, at der kan forekomme støj fra varetilkørsel og køleanlæg. Det vurderes, at butikkerne kan overholde de vejledende støjgrænser for centerområder. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgningen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der blive stillet krav om dokumentation for, at de vejledende grænser for vibrationer fra jernbanen ikke overstiges. Om støj og støjgrænser og vibrationer henvises til Miljøstyrelsens vejledninger. 17

18 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 18

19 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 2. Bestemmelser I henhold til planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at muliggøre en fornyelse og omdannelse af Ishøj Stationsforplads at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af en ny busterminal at skabe gode, sikre og trygge forhold for gående og cyklende trafikanter at sikre hensigtsmæssige forhold for bilister at muliggøre en reduktion af antallet af kørebaner på en del af Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé at fastlægge omfang, placering og udformning af ny bebyggelse at erstatte bestemmelserne for område VII i lokalplan 1.42 samt at erstatte bestemmelserne i lokalplan 1.33 og byplanvedtægt nr. 8 for de områder som er omfattet af denne lokalplan nr Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Det omfatter matr. nr. 6dl Tranegilde By, Ishøj, del af matr. nr. 46a, 46b, 46c, 46e og 114a, alle Tranegilde By, Ishøj, og vejlitra bp, bg, ap og del af an, del af aæ og del af am, Tranegilde By, Ishøj samt alle parceller der, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: 1, 2 og 3 som vist på kortbilag 2. 19

20 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til trafikterminal, boliger, butikker, restauranter, liberalt erhverv, privat og offentlig service, med tilhørende parkerings- og færdselsarealer. 3.2 Delområde 1 og 3 må kun anvendes til boliger og detailhandel i form af udvalgs- og dagligvarebutikker, restauranter, liberalt erhverv samt offentlig og privat service. I byggefelt B må liberalt erhverv maksimalt udgøre én enhed og højst 25 % af det samlede butiksareal. Det forudsættes, at der opføres såvel boliger som erhverv i delområderne 1 og 3. Detailhandel, restauranter, liberale erhverv, samt offentlig og privat service kun må indrettes i stueetagerne. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til busterminal, opholdsareal, stianlæg og cykelparkering. 3.4 Der må inden for lokalplanområdet i øvrigt kun udøves virksomhed, som efter kommunens skøn ikke medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte og kun efter kommunens tilladelse. 4.2 Der kan ske udstykning efter sokkelgrundprincippet af bebyggelsen i de 4 byggefelter A, B, C og D. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Området skal vejbetjenes fra Vejlebrovej i princippet som vist på kortbilag 3. Det er endvidere muligt at etablere adgang via Stenbjerggårds Allé. 5.2 De med særlig markering på kortbilag 3 viste arealer udlægges til cykel- og bilparkering. Varetilkørsel til de to dagligvarebutikker i byggefelt A og C skal ske via arealer placeret som vist principielt på kortbilag 2. Der skal sikres mulighed for etablering af en brandvej ad Banestien vest for byggefelt C. 20

21 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 5.3 Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal Der må inden for lokalplanområdet ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne eller lignende Stier, fortove og torvearealer skal placeres efter princippet som vist på kortbilag Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet, så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. 5.7 Stiunderføringen under Vejlebrovej kan nedlægges. Hvis dette sker, skal der sikres areal til etablering af gang- og cykelstiforbindelse mellem Ishøj Station og Ishøj Centrum. 5.8 Langs Ishøj Stationsvej fastsættes en byggelinje på 10 meter fra vejskel. 5.9 Langs Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé fastsættes en byggelinje på 8 meter fra vejskel. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledninger må kun udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter A, B, C og D. Byggefelt A 7.2 Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Note 4. Parkeringspladser kan etableres som korttidsparkering. Note 5. Der henvises til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 21

22 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Byggefelt B 7.3 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt C 7.4 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 m. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt D 7.5 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige 375 m². 7.6 Arealerne af lukkede altaner på boliger er ikke indregnet i de ovenfor fastsatte maksimale etagearealer for de enkelte byggefelter. De nævnte etagearealer må derfor forøges med arealerne af lukkede boligaltaner. Af det i byggefelterne fastsatte samlede etageareal på m² eksklusive arealerne af boligaltaner, må der maksimalt bygges et bruttoetageareal på m² til boliger og et bruttoetageareal på m² til erhverv. 7.7 Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må højst udgøre m². Der må ikke ved nybyggeri eller ombygning opføres eller indrettes butiksenheder til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer med et bruttoetageareal, der overstiger m². Anden bebyggelse 7.8 Anden bebyggelse, herunder overdækkede arealer i forbindelse med varetilkørsel skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.9 Uden for byggefelterne kan der etableres mindre servicebygninger, overdækkede arealer i forbindelse med indgangspartier samt skure til cykler og indkøbsvogne efter kommunens nærmere godkendelse. 22

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet

Lokalplan 1.47. & Kommuneplantillæg nr. 11. Detailhandelsområde på Industriskellet & Kommuneplantillæg nr. 11 Detailhandelsområde på Industriskellet Ishøj Kommune 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund og formål...4 Lokalplanområdets beliggenhed...4 EKSISTERENDE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen Lokalplan 01-010-0008 Esbjerg, Indre By Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 460 For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen december 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den

Læs mere