Lokalplan Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West."

Transkript

1 Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune 2010

2 INDHOLDSFOTEGNELSE 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan side Lokalplanområdet... side Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse... side Eksisterende veje, stier og parkering... side Lokalplanens indhold... side Forhold til anden planlægning... side Drikkevandsinteresser... side Arkæologi... side Miljøvurdering... side Jordbund og forurening... side Støj... side Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål... side 19 2 Lokalplanens afgrænsning og zoneforhold... side 19 3 Områdets anvendelse... side 20 4 Udstykninger... side 20 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold... side 20 6 Ledningsanlæg... side 21 7 Bebyggelsens omfang og placering... side 21 8 Opholdsarealer... side 23 9 Bebyggelses ydre fremtræden... side Skiltning m.v.... side Ubebyggede arealer... side Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse... side Ophævelse af byplanvedtægt, lokalplaner og servitutter... side Lokalplanens retsvirkninger... side 26 Vedtagelsespåtegning... side 26 Bilag Kortbilag 1: Matrikelkort og lokalplanområdets afgrænsning... side 27 Kortbilag 2: Delområder, byggefelter og vareindlevering... side 28 Kortbilag 3: Vej og parkeringsarealer, busterminal og cykelparkering... side 29 Kortbilag 4: Torvearealer, stier og beplantning... side 30 Bilag 5: Facader... side 31 Bilag 6: Skiltningsprincipper... side 34 Bilag 7: Miljøscreening... side 38 Bilag 8: Belægning, beplantning og belysning... side 43 Lokalplanen er udarbejdet af Ishøj Kommune i samarbejde med GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps. 2

3 LOKALPLAN 1.60 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS 1. edegørelse 1.1 Baggrund for lokalplan nr Ishøj Kommune har besluttet, at muliggøre en fornyelse og omdannelse af pladsen foran Ishøj Station. Formålet er at samle funktioner og understøtte den eksisterende struktur. Planen skal skabe mulighed for boliger og ophold, for at udvikle detailhandlen samt sikre en god trafikafvikling. Den nuværende lokalplan 1.42 giver ikke mulighed for byggeri i området, før der er vedtaget en supplerende eller ny lokalplan. 1.2 Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør cirka m 2 og er afgrænset af S-banen, Vejlebrovej, Ishøj Stationsvej og Stenbjerggårds Allé jf. kortbilag 1. Området er ejet af Ishøj Kommune, men cirka 2/3 heraf forventes afhændet i forbindelse med områdets udbygning. Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1, 2 og 3 jf. kortbilag 2. Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Fig. 1. Oversigtskort med lokalplanområdets placering. 3

4 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.3 Eksisterende terrænforhold, beplantning og bebyggelse Terrænforhold Terrænet er forholdsvis fladt. Der er dog opbygget skrænter til sikring af Banestiens krydsninger ved Stenbjerggårds Allé og Ishøj Stationsvej samt Centerstiens forløb under stationen og Vejlebrovej. Beplantning og befæstelse Skrænterne er dækket af græs og en spredt beplantning af bunddække, buske og mindre træer. I den nordlige del af området er der et større grønt område bestående af en klippet græsplæne omgivet af høje træer, buskadser og klippede bøgehække. I den sydlige del er der et mindre grønt område bestående af en klippet græsplæne, spredte træer og buske. Den midterste del mellem de to grønne områder er i dag busterminal og parkering for biler og cykler. Dette område er asfalteret. Bebyggelse Lokalplanområdet er i dag stort set ubebygget bortset fra cykelskure ved stationen og en skurvogn i det nordlige grønne område. Ishøj Stationsvej Ishøj Bycenter Ishøj Station Vejlebrovej Stenbjergårds Allé Fig. 2. Ortofoto med lokalplanområdets afgrænsning. 4

5 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.4 Eksisterende veje, stier og parkering Vejadgang Lokalplanområdet har vejadgang fra Vejlebrovej. Parkering Der er et mindre parkeringsanlæg med 44 pladser mellem Banestien og Vejlebrovej. Stier Banestien, som er en kommunal hovedsti (gang- og cykelsti), løber langs S-banen, fra syd under Stenbjerggårds Allé mod nord over Ishøj Stationsvej til uddannelsesområdet CPH West. Banestien forbindes via en rampe med Centerstien, der forløber under Ishøj Station og videre under Vejlebrovej til boligbebyggelsen Ishøj Centrum. Fig. 3. Ishøj Station. Fig. 4. Nuværende busterminal. 5

6 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.5 Lokalplanens indhold Overordnet plan Lokalplanen giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse med boliger, nye centerfunktioner, etablering af en torveplads med opholdsarealer, ændring af vej-, sti- og parkeringsforholdene samt etablering af en ny busterminal. Bebyggelse Der kan opføres fire nye bygninger i området til boliger, butikker, restauranter samt servicefunktioner. I alt kan der opføres cirka 110 boliger. Bygningerne skal opføres med facader i lyse betonelementer med blændpartier i kontrastfarver. Hovedparten af tagene skal udføres med sedumbelægning 1, hvilket i noget omfang reducerer afledningen af overfladevand fra tagene. Tagene skal i øvrigt udføres som en 5. facade, hvilket betyder, at eventuelle tekniske installationer skal integreres som en del af bygningernes arkitektur. Byggeriet vil blive opført som en terrasseret bygning i 3-6 etager. Herved tilgodeses bedst muligt lysindfald og etablering af opholdsarealer i tilknytning til lejlighederne. Desuden opnås en bebyggelse, som virker mere velproportioneret og varieret end hvis etageantallet havde været ens for hele bygningen, ligesom byggeriet som helhed fremtræder lavere end 6 etager. Byggeriet vil danne en god overgang mellem bebyggelsen Ishøj Centrum og det højere byggeri i Ishøj Bycenter/ Centerparken. Delområde 1 Der kan opføres en bygning i 1 etage til en dagligvarebutik. Bygningen skal opføres i byggefelt A, jf. kortbilag 2. I området kan endvidere opføres en beboelsesbygning med butikker i den nordlige del af stueetagen. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Bygningen skal placeres i byggefelt B, jf. kortbilag 2. Bygningen skal danne facade ud mod stationens torveplads og der skal i den nordlige del af bygningens underetage etableres butikker, såsom detailhandel, restauranter, offentlig service og lignende. 6 For at skabe liv på pladsen, skal stueetagerne ud til torvepladsen have en udadvendt åben karakter og funktion. Afblænding og tilklæbning af vinduespartier tillades derfor kun i begrænset omfang, jf Note 1. Sedumbelægning kan lægges på tage, hvor der er ingen eller kun let færdsel. Sedum anvendes efterhånden i mange byggerier, hvor der ønskes et mere grønt miljø. Det er opbygget af en række stenurtarter, der udlægges i måtter på flade tage eller tage med lave hældninger. Sedumtaget har den fordel, at det kan tilbageholde regnvandet og dermed være med til at forsinke afløb til regnvandsledningerne eller ved at regnvandet fordamper.

7 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE TAGTEASSE AKITEMA ISHØJ STATIONSPLADS 1: Fig. 5. Illustrationsplan. Ishøj Stationsforplads med ny bebyggelse og ændret busterminal. 7

8 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Delområde 2 Området udlægges til busterminal og torveplads. Der kan opføres mindre servicebygninger i tilknytning til dette. Delområde 3 Der kan opføres en boligbebyggelse med en dagligvarebutik. Bygningen kan opføres i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter. Denne bygning skal placeres i byggefelt C, jf. kortbilag 2. Der kan placeres en dagligvarebutik i underetagen. Den øvrige del af underetagen kan anvendes til boliger. Der kan endvidere opføres en bygning i op til 2 etager til restaurant eller udvalgsvarebutik. Denne bygning skal placeres i byggefelt D, jf. kortbilag 2. Bygningens 1. sal kan endvidere anvendes til privat og offentlig service samt liberalt erhverv. Fremtidige trafikforhold Ishøjs trafikstruktur er bygget op om et princip om trafikdifferentiering, hvilket betyder at hårde og bløde trafikanter så vidt muligt adskilles. Denne lokalplan ændrer på dette princip ved den fremtidige busterminal, hvor der gives mulighed for at lave stiforbindelsen fra stationen og til Ishøj Centrum i samme niveau som vejen og den øvrige trafik. Der planlægges etableret cirka 280 parkeringspladser. I forbindelse med realiseringen af lokalplanen gennemføres trafikale foranstaltninger som omfatter: Vejlebrovej indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Stenbjerggårds Allé indsnævres inden for lokalplanområdet fra 4 til 2 spor, hvorved det nedlagte vejareal tillægges lokalplanområdet. Centerstiens forløb under Vejlebrovej omlægges således, at krydsning med vejen sker i samme niveau. Den eksisterende tunnel under Vejlebrovej nedlægges. Der etableres tre overkørsler fra Vejlebrovej til lokalplanområdet. Der reserveres et tracé til en eventuel fremtidig højklasset kollektiv trafikforbindelse 2. Traceen placeres i parkeringszone langs Vejlebrovej jf. kortbilag 3. 8 Note 2 Der planlægges for en højklasset kollektiv trafikløsning langs ing 3, mellem Lundtofte i nord og med Ishøj og Avedøre Holme som endestationer i syd. Der opereres med en letbane som løsning (en form for moderne sporvogn) eller en højklasset busforbindelse (en bus i eget tracé).

9 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Busterminal Der gives mulighed for at etablere en ny busterminal i delområde 2, jf. kortbilag 2. Torveplads og opholdsarealer Området udføres med en bymæssig karakter med bebyggelse varierende fra 1 til 6 etager samt parkering på terræn. Områdets opholdsarealer etableres bl.a. i form af altaner til de fleste af boligerne. Der skal sikres opholds- og legearealer til boligerne i området. I delområde 1, jf. kortbilag 2, skal der etableres et mindre opholdsareal syd for byggefelt B. I delområde 2 skal der foran stationen dannes en torveplads, som skal sikre forbindelse og let adgang mellem S-tog, busser, Ishøj Bycenter og områdets øvrige funktioner. Samtidig skal torvepladsen give mulighed for ophold og fungere som butikstorv. I delområde 3 skal der i byggefelt C etableres tagterrasse over dagligvarebutikken og et torveareal syd for bygningen i byggefelt D. Beplantning Områdets ubebyggede arealer skal fremstå som et sammenhængende hele såvel i formsprog som i materialevalg. Mod Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og syd for byggefelt A, jf. kortbilag 2 og 4, skal der etableres beplantning i form af højstammede træer. Derudover kan der plantes træer på parkeringsarealer, langs Banestien, på opholdsarealer og torvedannelsen samt øvrige opholdsarealer og skråningsanlæg. Beplantning for resten af området fremgår af bilag 8, der bl.a. beskriver karakteren for beplantningen. Belysning Belysning af stier, interne adgangsveje og parkeringspladser må kun udføres som parkbelysning eller udføres som vægarmatur. Yderligere beskrivelse af belysningen fremgår af bilag 8. Belægninger Adgangs-, torve- og parkeringsarealer skal være befæstede. Gangarealer belægges med belægningssten eller fliser. Kørearealer skal belægges med asfalt og kantes af kløvede granitkantsten. Torvearealet (delområde 2) og busterminalen kan udføres med andre materialer. Yderligere beskrivelse af belægningens karakter er i bilag 8. 9

10 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig.6. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads med busterminal samt eksempel på bebyggelse i byggefelt B og C. Fig. 7. Principvisualisering af mulig udformning af Ishøj Stationsforplads set fra Vejlebrovej, hvor Kunstaksen møder pladsen. I baggrunden er vist eksempel på bebyggelse med butikker i stueetagen i byggefelt B. 10

11 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Udendørs oplag Udendørs oplag må ikke finde sted. Varegårde og affaldsgårde skal afskærmes efter kommunens nærmere godkendelse. 1.6 Forhold til anden planlægning Fingerplan 2007 Ishøj Kommune er omfattet af Fingerplan 2007, som er et landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Ishøj er beliggende i det ydre storbyområde og de grønne kiler. Fingerplanen fastlægger de overordnede principper for udviklingen i Hovedstadsområdet. Planens formål er at fastholde og styrke fingerbystrukturen gennem to overordnede principper - at byen og trafiksystemerne hænger sammen, og at byen og de grønne områder hænger sammen. At byen og trafiksystemerne skal hænge sammen er baseret på princippet om stationsnærhed for bl.a. at imødegå den stigende trafikale trængsel på vejene og prioritere den kollektive trafik. Ishøj Station er udpeget som knudepunktstation for den kollektive trafik og er centralt placeret i Ishøj By. Hovedreglen i fingerplanen er, at byfunktioner, der skaber trafik, skal lokaliseres inden for det stationsnære kerneområde. Stationsforpladsen er placeret i det stationsnære kerneområde. For de stationsnære kerneområder er sigtet at placere bymæssig bebyggelse med høje tætheder, kontor- og serviceerhverv med mange arbejdspladser, større institutioner med mange ansatte og besøgende, tæt boligbebyggelse og butikker. Ved knudepunktsstationer skal der tilstræbes en bebyggelsestæthed til kontor og centerformål ved en bebyggelsesprocent på mindst 100, og til boligformål mindst 25 boliger pr m² (1 ha) 3. Ifølge Fingerplan 2007 skal den kommunale planlægning respektere mulige, fremtidige overordnede trafikanlæg. I Ishøj kommune betyder dette, at der skal tages hensyn til, at Ishøj Station vil blive fremtidig endestation for en letbane (se note på side 8) eller højklasset busforbindelse, der planlægges etableret langs ing 3. Note 3 Lokalplanområdet får en boligtæthed på 56 boliger per m². 11

12 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Endvidere skal der kunne etableres et overhalingsspor på S-banen mellem Ny Ellebjerg og Hundige. Der er i den forbindelse udarbejdet en skitse, der viser, at ved en ombygning af den nuværende stationsbygning og en flytning af den østlige perron ca. 6,8 meter ved etablering af støttemur ved Banestien kan der etableres et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Lokalplan nr er således i overensstemmelse med Fingerplan Fig. 8. Snit, der viser placering af et overhalingsspor inden for det eksisterende baneareal. Kommuneplanlægning Hovedstruktur Ishøj er bygget op omkring stationen og Ishøj Bycenter, hvor størstedelen af kommunens detailhandel er placeret. Til at servicere lokalområderne er der i boligområderne udlagt lokalcentre. Godt halvdelen af kommunens butikker er placeret i Ishøj Bycenter fordelt på et samlet bruttoetageareal på ca m² og med en omsætning på godt 1,0 mia. kr. i Dette svarer til knap 60 % af den samlede omsætning af detailhandlen i kommunen. Ishøj Bycenter er placeret i det stationsnære kerneområde, og Ishøj Station er som nævnt ovenfor udpeget som knudepunktstation i Fingerplan Placeringen af boliger, detailhandel og offentlig service sker således i tråd med det statslige planlægningsprincip om stationsnær placering. I forbindelse med en omdannelse af stationsforpladsen er det målet 12

13 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE at sikre, at omdannelsen styrker Ishøj Bycenter samtidig med, at den fungerer som en sammenbinding af bycenter, station og Ishøj Centrum som starten på en kunstakse til Arken. Kommuneplanens rammebestemmelser Planområdet udgør en del af kommuneplanens rammeområde 2.C.1. ammeområdet er udlagt til centerformål, med anvendelse til detailhandel, liberale erhverv, hotel, boliger, administration, bibliotek, biograf, teater, svømmehal, station, kontor- og serviceerhverv og kirke. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 200. Det maksimale antal etager er fastsat til 11, og den maksimale bygningshøjde er fastsat til 35 meter. Kravet til parkering i et område udlagt til centerformål er fastsat til minimum 1 plads per 50 m² bruttoetageareal. Parkering af lastbiler og større varevogne over kilo egenvægt må ikke finde sted inden for området. Det samlede butiksareal i rammeområdet må højst udgøre et bruttoetageareal på m². Butikker der forhandler dagligvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m² og butikker der forhandler udvalgsvarer må ikke have et bruttoetageareal, der overstiger m². På den enkelte ejendom må der ikke finde oplag sted af større både, campingvogne, uindregistrerede biler og lignende. Oplag i øvrigt må ikke finde sted, og haver og udearealer skal fremtræde plejede og velholdte. Der skal i alle områder oprettes en grundejerforening, som vil være det kontaktforum, kommunen henvender sig til i sager af fælles interesse. Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er belastet med et støjniveau over 55 decibel (db(a)) fra vejtrafikstøj og 60 db(a) fra jernbanetrafikstøj. For offentlig og privat administration, liberale erhverv med videre er den tilsvarende grænseværdi dog 60 db(a) fra vejtrafikstøj og 65 db(a) fra jernbanetrafikstøj. Kan støjniveauet ikke sikres ved afstandsdæmpning, skal kravene om forebyggelse af støjgener, såfremt det er muligt, fastsættes som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger om støjhensyn. Lokalplan 1.60 er således i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur og rammebestemmelser. 13

14 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Fig 9. Opstalt, der viser ny bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse. Lokalplaner og byplanvedtægter Planområdet er på nuværende tidspunkt omfattet af lokalplan nr fra Endvidere er en del af Vejlebrovej i planområdet omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 8 og Lokalplan Lokalplan 1.42 er inddelt i delområder, hvor Stationsforpladsen svarer til delområde VII. Delområde VII er udlagt til offentlige formål, herunder busterminal, parkering og andre færdselsarealer samt park og stationsrelateret bebyggelse mm. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Lokalplan nr ophæves for det område, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endelig vedtaget. Partiel byplanvedtægt nr. 8 ophæves for den del af Vejlebrovej, der er omfattet af lokalplan nr. 1.60, når lokalplanen er endeligt vedtaget. Servitutter Der er den 23. januar 1973 (dok nr. 679) tinglyst servitut vedrørende etablering af 1 rums lejligheder i området. Ishøj byråd er påtaleberettiget. Servitutten skal sikre, at 1-rumsboliger ikke bebos af mere end en person. Servitutten aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse. Byggelinier Der er i forhold til Ishøj Stationsvej fastlagt en byggelinie på 25 meter fra vejmidte dog mindst 10 meter fra vejskel plus evt. højdetillæg, svarende til 2 gange højdeforskellen + 1 m. Ishøj Kommune er påtaleberettiget. Byggelinien ophæves for det område der er omfattet af lokalplanen. Ny byggelinie fastlægges jævnfør

15 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i det kystnære byområde. Der skal i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. I de kystnære byzonearealer, der ligger ud til kysten eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, at der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, samt at der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder Ishøj Havn, og at offentligheden sikres adgang til kysten. Lokalplanen giver mulighed for at opføre bebyggelse i op til 6 etager og med en maksimal bygningshøjde på 22 meter på stationsforpladsen. Set fra kysten placeres bebyggelsen foran Ishøj Bycenters højhuse på henholdsvis 9 og10 etager og op til cirka 35 meter. Fra kysten vil den nye bebyggelse således fremstå lavere end de eksisterende bygninger. Den nuværende høje bebyggelse er med til at understrege Ishøj Bycenters betydning i bystrukturen, og er i god overensstemmelse med intentionerne i fingerplanen. De nuværende høje huse fremstår som massive bygningsblokke. De nye høje bygninger vil kunne ses fra kysten, men vil ikke være så dominerende som de eksisterende bygninger, da de er mindre i omfang og højde. Der vil således ikke ske en yderligere påvirkning af kystlandskabet. 1.7 Drikkevandsinteresser Lokalplanområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Lokalplan 1.60 giver ikke mulighed for særligt grundvandstruende aktiviteter og installationer. 1.8 Arkæologi Museet på Kroppedal skønner, at der på baggrund af projektets placering på et areal, der i vid udstrækning allerede er bebygget, ikke eksisterer en begrundet sandsynlighed for at støde på væsentlige fortidsminder. Skulle der, mod forventning, findes jordfaste fortidsminder under det fremtidige anlægsarbejde skal jordarbejdet straks standses, i det omfang det berører fortidsmindet, og fundet straks anmeldes til museet. 15

16 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 1.9 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, skal der gennemføres en screening af lovpligtige planer så som lokalplaner. Screeningen skal afklare, om planen åbner mulighed for ændringer der forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, og om der på den baggrund skal foretages en miljøvurdering af nærmere angivne forhold. Ishøj Kommune har gennemført en screening af lokalplanen. Det er administrationens vurdering, at der skal foretages en miljøvurdering af lokalplanen, idet de forhold, lokalplanen åbner mulighed for, forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet Jordbund og forurening Ishøj Kommune har ikke kendskab til særlige jordbundsforhold i området, som gør det nødvendigt med ekstraordinære funderingsforanstaltninger ved nybyggeri. Ishøj Kommune har heller ikke kendskab til eventuel jordforurening inden for området. Den sydlige del af lokalplanområdet er områdeklassificeret i henhold til jordforureningslovens 50a. Enhver, der flytter jord uden for den ejendom, hvor den er opgravet, og enhver, der anvender sådan jord, skal sikre sig, at jorden ikke giver anledning til skadelig virkning på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Opgravning og flytning af forurenet jord og jord fra en kortlagt ejendom, en kortlagt del af en ejendom eller et areal, som anvendes til offentlig vej, samt fra en ejendom, som er omfattet af områdeklassificeringen efter 50 a, skal af vedkommende anmeldes til Ishøj Kommune med tilhørende analyseprøver Støj og vibrationer Området grænser op til Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé. Mod vest grænser området op til Køge Bugt-banen. Lokalplanområdet vil således være påvirket af støj fra disse kilder. Der vil endvidere forekomme trafikstøj fra busterminalen, samt på visse tidspunkter fra vare- og renovationstransport. Endelig vil der kunne forekomme vibrationer fra jernbanen. Støjen fra vejene og banen skønnes for visse dele af bebyggelsen at overstige de for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og centerområder (bykerner) maksimale støjgrænser, hvorfor der i forbindelse med byggesagsbehandlingen vil blive stillet krav om dokumentation for at bebyggelsen overholder de maksimale støjgrænser. 16

17 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Det vurderes, at de anbefalede støjgrænser kan overholdes i boligbebyggelsens gårdrum og tagterrasse i byggefelt C, jf. kortbilag 2, og på de altaner, der vender ind mod disse gårdrum samt på de facader, der vender bort fra de to tæt trafikerede veje. Lokalplanen muliggør, at alle altaner kan blive afskærmet med oplukkelige glaspartier. Der vurderes ikke at forekomme støj fra eksisterende virksomheder i nærområdet. Der planlægges etablering af dagligvarebutikker i området, og i det forventes, at der kan forekomme støj fra varetilkørsel og køleanlæg. Det vurderes, at butikkerne kan overholde de vejledende støjgrænser for centerområder. Dette skal dokumenteres i forbindelse med byggeansøgningen. I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der blive stillet krav om dokumentation for, at de vejledende grænser for vibrationer fra jernbanen ikke overstiges. Om støj og støjgrænser og vibrationer henvises til Miljøstyrelsens vejledninger. 17

18 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS EDEGØELSE 18

19 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 2. Bestemmelser I henhold til planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område: 1 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at muliggøre en fornyelse og omdannelse af Ishøj Stationsforplads at fastlægge bestemmelser for placering og udformning af en ny busterminal at skabe gode, sikre og trygge forhold for gående og cyklende trafikanter at sikre hensigtsmæssige forhold for bilister at muliggøre en reduktion af antallet af kørebaner på en del af Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé at fastlægge omfang, placering og udformning af ny bebyggelse at erstatte bestemmelserne for område VII i lokalplan 1.42 samt at erstatte bestemmelserne i lokalplan 1.33 og byplanvedtægt nr. 8 for de områder som er omfattet af denne lokalplan nr Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1. Det omfatter matr. nr. 6dl Tranegilde By, Ishøj, del af matr. nr. 46a, 46b, 46c, 46e og 114a, alle Tranegilde By, Ishøj, og vejlitra bp, bg, ap og del af an, del af aæ og del af am, Tranegilde By, Ishøj samt alle parceller der, efter den endelige vedtagelse af lokalplanen, udstykkes fra ejendommen. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i 3 delområder: 1, 2 og 3 som vist på kortbilag 2. 19

20 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til trafikterminal, boliger, butikker, restauranter, liberalt erhverv, privat og offentlig service, med tilhørende parkerings- og færdselsarealer. 3.2 Delområde 1 og 3 må kun anvendes til boliger og detailhandel i form af udvalgs- og dagligvarebutikker, restauranter, liberalt erhverv samt offentlig og privat service. I byggefelt B må liberalt erhverv maksimalt udgøre én enhed og højst 25 % af det samlede butiksareal. Det forudsættes, at der opføres såvel boliger som erhverv i delområderne 1 og 3. Detailhandel, restauranter, liberale erhverv, samt offentlig og privat service kun må indrettes i stueetagerne. 3.3 Delområde 2 må kun anvendes til busterminal, opholdsareal, stianlæg og cykelparkering. 3.4 Der må inden for lokalplanområdet i øvrigt kun udøves virksomhed, som efter kommunens skøn ikke medfører gener i form af røg, støj, lugt eller rystelser. 4 Udstykninger 4.1 Matrikulære ændringer må kun foretages i det omfang, de er i overensstemmelse med lokalplanens sigte og kun efter kommunens tilladelse. 4.2 Der kan ske udstykning efter sokkelgrundprincippet af bebyggelsen i de 4 byggefelter A, B, C og D. 5 Vej, sti og parkeringsforhold 5.1 Området skal vejbetjenes fra Vejlebrovej i princippet som vist på kortbilag 3. Det er endvidere muligt at etablere adgang via Stenbjerggårds Allé. 5.2 De med særlig markering på kortbilag 3 viste arealer udlægges til cykel- og bilparkering. Varetilkørsel til de to dagligvarebutikker i byggefelt A og C skal ske via arealer placeret som vist principielt på kortbilag 2. Der skal sikres mulighed for etablering af en brandvej ad Banestien vest for byggefelt C. 20

21 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE 5.3 Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. 50 m² bruttoetageareal Der må inden for lokalplanområdet ikke henstilles busser, lastbiler, campingvogne eller lignende Stier, fortove og torvearealer skal placeres efter princippet som vist på kortbilag Fodgængerarealer og friarealer i øvrigt skal være udformet, så de kan benyttes af personer med nedsat bevægelses- og orienteringsevne. 5.7 Stiunderføringen under Vejlebrovej kan nedlægges. Hvis dette sker, skal der sikres areal til etablering af gang- og cykelstiforbindelse mellem Ishøj Station og Ishøj Centrum. 5.8 Langs Ishøj Stationsvej fastsættes en byggelinje på 10 meter fra vejskel. 5.9 Langs Vejlebrovej og Stenbjerggårds Allé fastsættes en byggelinje på 8 meter fra vejskel. 6 Ledningsanlæg 6.1 Ledninger må kun udføres som jordkabler. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter A, B, C og D. Byggefelt A 7.2 Bygninger må maksimalt opføres i 1 etage, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Note 4. Parkeringspladser kan etableres som korttidsparkering. Note 5. Der henvises til Ishøj Kommunes parkeringsregulativ. 21

22 LOKALPLAN FO ISHØJ STATIONSFOPLADS BESTEMMELSE Byggefelt B 7.3 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 meter. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt C 7.4 Bygninger må maksimalt opføres i 6 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 22 m. Etagearealet må ikke overstige m². Byggefelt D 7.5 Bygninger må maksimalt opføres i 2 etager, og den samlede bygningshøjde må ikke overstige 9 meter. Etagearealet må ikke overstige 375 m². 7.6 Arealerne af lukkede altaner på boliger er ikke indregnet i de ovenfor fastsatte maksimale etagearealer for de enkelte byggefelter. De nævnte etagearealer må derfor forøges med arealerne af lukkede boligaltaner. Af det i byggefelterne fastsatte samlede etageareal på m² eksklusive arealerne af boligaltaner, må der maksimalt bygges et bruttoetageareal på m² til boliger og et bruttoetageareal på m² til erhverv. 7.7 Det samlede bruttoetageareal til detailhandel må højst udgøre m². Der må ikke ved nybyggeri eller ombygning opføres eller indrettes butiksenheder til handel med dagligvarer eller udvalgsvarer med et bruttoetageareal, der overstiger m². Anden bebyggelse 7.8 Anden bebyggelse, herunder overdækkede arealer i forbindelse med varetilkørsel skal opføres inden for de på kortbilag 2 viste byggefelter. 7.9 Uden for byggefelterne kan der etableres mindre servicebygninger, overdækkede arealer i forbindelse med indgangspartier samt skure til cykler og indkøbsvogne efter kommunens nærmere godkendelse. 22

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West.

Lokalplan 1.60. Ishøj Stationsforplads. Ishøj Kommune 2010. Ishøj Bycenter. Ishøj Centrum. Vejlåparken. Ishøj Stationsvej CPH West. Lokalplan 1.60 Ishøj Stationsforplads Ishøj Centervej Ishøj Stationsvej CPH West Ishøj Bycenter Ishøj ådhus Byhaven Ishøj Station Stenbjerggårds Allé Vejlebrovej Ishøj Centrum Vejlåparken Ishøj Kommune

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplanramme nr. C8, Jernbanegade 5 i Otterup Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 18 4 Kommuneplantillæggets formål

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen

Forslag til Lokalplan nr Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen Forslag til Lokalplan nr. 1.48 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industribuen Ishøj Stationsvej Vejleåvej Motorring 4 Lokalplan nr. 1.48 Køge Bugt Motorvejen Industribuen Ishøj Parkvej

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan Etageboliger ved Åparken. & Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplan Etageboliger ved Åparken. & Kommuneplantillæg nr. 13 Lokalplan 1.26.1 Etageboliger ved Åparken & Kommuneplantillæg nr. 13 VEJLEBROVEJ GILDBROVEJ Ishøj Kommune 2005 ISHØJ CENTER Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold side 1 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af

7.1.40 Taarbæk Havn 619/746. Plannummer 7.1.40. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent af 7.1.40 Taarbæk Havn Plannummer 7.1.40 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Taarbæk Havn Rekreativt område Lystbådehavn Taarbæk bydel Bebyggelsesprocent

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde

Greve Kommune. Lokalplan nr.13.31. Forslag. Ræveholmscentret - Karlslunde Greve Kommune Lokalplan nr.13.31 Forslag Ræveholmscentret - Karlslunde Forslag til lokalplanen er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune i samarbejde med DanaForm arkitektfirma aps. Forslaget

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station

PLAN ERHVERV. Juni Forslag. Lokalplan nr Perron 1, Slagelse Station PLAN ERHVERV Juni 2010 Forslag Lokalplan nr. 1091 Perron 1, Slagelse Station HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B

Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B Kommuneplantillæg nr. 17 Kommuneplanramme nr. BE02, Vestre Havnevej 1 11B FORSLAG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er et kommuneplantillæg 3 Kommuneplantillæg nr. 17 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15.

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2001-2013 for Bogense Kommune. Ændret anvendelse af kommuneplanramme E15. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har

Læs mere