Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat René Offersen, København) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S af 3. marts 2011 udbød indklagede, Ishøj Kommune, som offentligt udbud efter direktiv 2004/18/EF (udbudsdirektivet) en rammeaftale om levering af økologiske fødevarer til skoler og børneinstitutioner med bespisningsordning i Ishøj Kommune. Klageren, ØGT ApS Økologisk Grønne Torv, og Frydenholm A/S afgav tilbud. Den 8. juni 2011 besluttede indklagede at indgå kontrakt med Frydenholm A/S. Den 15. juni 2011 indgav klageren klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at klagenævnet i medfør af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 12, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 11. juli 2011 besluttede klagenævnet at tillægge klagen opsættende virkning. Klagen har været behandlet på skriftligt grundlag.

2 2. I afgørelsen om opsættende virkning står:»klagens indhold: Klageskriftet indeholder følgende påstande/klagepunkter:»påstand 1: Af udbudsmaterialets pkt side 8 (se bilag 2) fremgår det at valg af leverandør vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Af udbudsmaterialets pkt underkriterier, fremgår vægtningen af det enkelte underkriterie. Af bilag 3 fremgår den anvendte pointmodel som har ligget til grund for tilbudsvurderingen. Pointmodellen er uigennemskuelig i forhold til vægtningen af det enkelte underkriterium i.h.t. udbudsdirektivets artikel 2. Ser vi på Underkriterium 1, modul 2, Rabat, vurderes rabatten alene på øvrigt sortiment af varer, som ikke er defineret ved andet end et antal varenumre (se bilag 4 Tilbudslister side 14). Rabatten er således ikke tilknyttet en bestemt pris eller vare og er derfor uegnet som tildelingskriterie. Yderligere er der i pointmodellen tildelt Frydenholm A/S 4,5 point og ØGT Aps 1,0 point alene i forbindelse med vurderingen af rabatten. Dette er ikke en gennemsigtig og objektiv saglig vurdering og det kan ikke ses at ligebehandlingsprincipperne skulle være overholdt. Påstand 2: Af udbudsmaterialets pkt underkriterier side 8 nederst AD 2 Kvalitet fremgår det at kvaliteten vil blive vurderet i forhold til tilsendte vareprøver. Hvilke produkter og kun disse der skal fremsendes vareprøver på fremgår af Bilag 6 til udbudsmaterialet Ser man på de fremsendte vareprøver i.h.t. medsendte håndskrevne vurderingsskemaer under vedlagte bilag 5 vil man se at Frydenholm A/S har tilsendt 2 stk kyllingekødpølser (1 med persille og 1 med rød peber). Begge pølser er blevet vurderet på trods af at produktet IKKE er det produkt der er spurgt på i.h.t. tilbudslisterne (vedlagte bilag 4 side 12 position 7). Det produkt som der er forespurgt på er Kødpølse med hønsekød skiveskåret i.h.t. kommunens besvarelse af spørgsmål 19 (se bilag 6 side 3 spørgsmål 19. Det produkt som frydenholm A/S har budt ind med og leveret vareprøve på er ikke et skiveskåret produktet. Men en hel pølse på 300g fra Sødam Fjerkræ. Der er stor forskel i pris på skiveskåret og hele produkter. Der er yderligere leveret 2 produkter til vurdering og ikke eet som der udtrykkeligt er spurgt om. Frydenholms tilbud burde således alene af denne grund blive kendt ikke konditionsmæssigt da der er budt ind med et andet produkt end det, som er beskrevet. Yderligere vil der naturligvis være forskel i kvaliteten på et skiveskåret frosset produkt og et helt frosset produkt.

3 3. Påstand 3: Af bilag 5 Afprøvning af økologiske fødevarer 2010/02406 vedr. ØGT fremgår tydeligt følgende 1. Afsnit 1 Kernebrød. Der er fejl i formlen sammentællingen af point. Øverste linie er ikke medregnet hos ØGT Aps. 2. Der er fejl i formlen vedr. det totale gennemsnit, sammenlægger man tallene udgør det totale gennemsnit 2,67 og ikke 2, Under vurderingen af Skummetmælk er der medtaget 8 resultater på trods af at der kun er 7 vurderingsskemaer. 4. Af de håndskrevne underbilag og samlebilaget fremgår det at kommunen selv har udfyldt point der hvor der ikke har været afgivet point af den person som har kvalitetsvurderet. 5. Som det fremgår af udbudsmaterialets side 9 øverst, vil resultatet af brugerafprøvningen indgå i vurderingen kvalitet. Ligesom besvarelserne til kravspecifikationen udbudsmaterialets bilag 3 vil blive vurderet Som det fremgår af pointmodellen Bilag 3 er besvarelserne i kravspecifikationens pkt. 3 slet ikke tillagt en værdi. Af ovennævnte årsager og sammenholdt med Påstand 2 bør hele kvalitetsvurderingen kendes uden betydning for tilbudsvurderingen, da den er behæftet med fejl og mangler, og udbuddet bør gå om. Påstand 4: Af udbudsmaterialets pkt. 4.3 fremgår det at Ordregiver accepterer ikke alternative tilbud. Af udbudsmaterialets pkt Priser 2. afsnit skrives der tydeligt at Der ønskes pris på levering mandag og torsdag. Hvis det er billigere at levere tirsdag og torsdag afgives en procentvis besparelse på dette. Der spørges altså specifikt på disse dage. Af Ishøj kommunes brev af 8/6 (bilag 1) fremgår det i pkt. 8 at Frydenholm A/S har tilbudt mandag og onsdag som leveringsdag og at kommunen har foretrukket dette. Da der ikke accepteres alternative tilbud bør Frydenholm A/S tilbud kendes ikke konditionsmæssigt og udbuddet bør gå om. Påstand 5: I forhold til ovenstående påstande og i forhold til at tilbudsvurdering er behæftet med fejl samt det faktum, at Frydenholm A/S har budt ind med mindst eet produkt der ikke svarer til specifikationerne tillader vi os at betvivle om tilbudslisterne er korrekt udfyldt af Frydenholm A/S og om Ishøj Kommune har reageret korrekt i forhold til at gennemgå tilbuddenes konditionsmæssighed. Vi ønsker derfor en gennemgang af de udfyldte priser og den totale sammenligning.«

4 4. Sagens øvrige oplysninger Ved brev af 20. juni 2011 til klagenævnet har indklagede meddelt, at indklagede har annulleret udbuddet. Det fremgår, at kommunen vil iværksætte et nyt udbud. Kommunen»godtager ØGT påstande 2 + 3«. Ved brev af 22. juni 2011 til klagenævnet fastholdt klageren klagen. I brevet står videre:» Vi anmoder om at klagen tillægges opsættende virkning for nyt udbud, indtil Klagenævnet har truffet afgørelse omkring alle de enkelte påstande i vores klage af 15. juni Årsagen hertil skal bl.a. findes i påstand 1 omkring den anvendte pointmodel og rabat på øvrigt sortiment og påstand 4 og 5 omkring gennemgangen af tilbuddenes konditionsmæssighed, både i forhold til vurdering af de tilbudte produkter på tilbudslisterne, i forhold til vareafprøvningen samt i forhold til de udvælgelseskriterier, som skal defineres i udbudsmaterialet. Vi mener at vi i forbindelse med et nyt udbud kan risikere en ny klagesag, såfremt der ikke bliver truffet bestemmelse om Ishøj Kommunes behandling af tilbud i forbindelse med EU-udbud og at vi risikerer at ligebehandlingsprincipper, principperne om gennemsigtighed samt vurderinger ud fra objektive saglige kriterier fortsat ikke bliver overholdt. «I indklagedes svarskrift står:» Ishøj Kommune annullerer ikke det netop afsluttede udbud som ellers oplyst i brev af den 20. juni 2011 til Klagenævnet for Udbud, hvilket er begrundet af hensyn til Frydenholm, der som anført har fået meddelse om tildelingsbeslutningen. «I udbudsbetingelserne er fastsat, at tilbuddene skulle indeholde oplysning om tilbudsgivernes rabat ved køb af»øvrige varer«. Rabatten skulle oplyses for følgende produktkategorier:»mejeriprodukter Brød Frugt og grønt Kolonialvarer Kød og pålæg«

5 5. For hver produktkategori skulle tilbudsgiverne også oplyse»samlet antal varenumre eksklusiv de i Bilag 7 anførte«. Klageren og virksomheden Frydenholm afgav tilbud. Indklagede evaluerede tilbuddene og skrev følgende i evalueringsrapporten af 8. juni 2011:» 3. Rabat: Frydenholm giver 20 % på alle varegrupper ud over de tilbudte priser. ØGT giver forskellige rabatsatser på alle varegrupper ud over de tilbudte priser og tilbyder yderligere rabat ved køb af hele colli.. Derfor gives der 4,50 point til Frydenholm og 1 point til ØGT. «Klagenævnet udtaler: Klagenævnet træffer afgørelsen om opsættende virkning efter 12, stk. 2, i lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Betingelserne for at tillægge en klage opsættende virkning er efter klagenævnets praksis: 1. En umiddelbar vurdering af klagen skal føre til, at klagen har noget på sig (»fumus boni juris«). Hvis klagen umiddelbart synes håbløs, er betingelsen ikke opfyldt. 2. Der skal foreligge uopsættelighed. Det vil sige, at opsættende virkning skal være nødvendig for at afværge et alvorligt og uopretteligt tab for klageren. 3. En interesseafvejning skal tale for opsættende virkning. Klagerens interesse i, at klagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, skal veje tungere end indklagedes interesse i det modsatte. Hvis blot én af de tre betingelser ikke er opfyldt, tillægger klagenævnet ikke klagen opsættende virkning. På denne baggrund vurderer klagenævnet klagen sådan: Ad betingelse nr. 1 (»fumus boni juris«):

6 6. Det følger af de udbudsretlige regler, herunder principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, at et udbud skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af det udbudte. Udbudsbetingelserne indeholder et skema, som tilbudsgiverne skulle udfylde med rabatsatser. Det er i skemaet alene fastsat, at rabatsatserne skulle gives for»øvrige produkter«inden for fem produktkategorier. Derimod er det ikke fastsat, hvilke konkrete produkter der skulle oplyses rabatter for. Udbudsbetingelserne opfylder således ikke kravet om, at det udbudte er nøjagtigt beskrevet. Udbudsbetingelserne kan på denne baggrund ikke danne grundlag for en lovlig tildelingsbeslutning. Klagenævnet vurderer derfor, at klagen vil blive taget til følge med hensyn til påstand 1. Det er endvidere klagenævnets vurdering, at påstanden om annullation af tildelingsbeslutningen vil blive taget til følge. Ad betingelse nr. 2 (uopsættelighed) og betingelse nr. 3 (interessevejning) bemærker klagenævnet følgende: Under hensyn til det, der er anført ad betingelse nr. 1, og i øvrigt efter en samlet vurdering er også disse betingelser opfyldt. Klagenævnet tillægger derfor klagen opsættende virkning. Afgørelsen om opsættende virkning betyder, at indklagede må ikke underskrive kontrakt. Herefter bestemmes: Klagen tillægges opsættende virkning.«den 11. august 2011 oplyste advokat René Offersen, at indklagede havde annulleret udbuddet.

7 7. I en af 23. august 2011 fra klageren til klagenævnet står:»kort efter at klagen blev indgivet annullerede Ishøj Kommune udbuddet inden Rene Offersen kom til. Dette gav ikke anledning til at vi ville tilbagetrække klagen da klagen har principiel karakter og vi ønskede klagenævnets udtalelse til klagen idet også punkt ønskedes vurderet af hensyn til det fremtidige udbud. «Klagenævnet udtaler: Klagenævnet kan efter fast praksis afgøre en sag helt eller delvis. Hvis klagenævnet alene afgør sagen delvis, tager klagenævnet ikke stilling til alle de påstande, som klageren har nedlagt. I denne sag har klagenævnet i afgørelsen om opsættende virkning taget stilling til påstand 1 og tillagt klagen opsættende virkning. Indklagede har derfor ikke indgået kontrakt, men annulleret udbuddet. Klagenævnet kan henholde sig til det, klagenævnet har anført om påstand 1 i afgørelsen om opsættende virkning. Påstand 1 tages herefter til følge som nedenfor bestemt. Klagenævnet tager ikke stilling til de øvrige påstande. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med udbudsdirektivet ved ikke at have beskrevet det udbudte præcist, idet tilbudsgiverne efter udbudsbetingelserne skulle udfylde et skema med rabatsatser og herved oplyse de tilbudte rabatter med hensyn til»øvrige produkter«inden for fem produktkategorier, uden at det samtidig var fastsat, hvilke konkrete produkter rabatterne skulle angå. Klagegebyret tilbagebetales.

8 8. Indklagede skal ikke betale sagsomkostninger til klageren. Michael Ellehauge Genpartens rigtighed bekræftes. Camilla Christina Nielsen kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9377 (Mette Langborg, Helle Carlsen) 15. juni 2015 K E N D E L S E Grøn Sol A/S (advokat Kurt Bardeleben, København) mod Aarhus Kommune (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032299 (Katja Høegh, Lene Ravnholt) 1. februar 2013 K E N D E L S E Abena A/S (advokat Claus Berg, København) mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026088 (Erik P. Bentzen, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juli 2012 K E N D E L S E KCI Medical ApS (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Region Hovedstaden (advokat Henning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026373 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 26. juli 2012 K E N D E L S E Adams Transport Co ApS (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032659 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 22. februar 2013 K E N D E L S E Marius Pedersen A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Hvidovre Kommune (advokat Annelouise Dalgaard

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022051 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Helle Bøjen Larsen) 30. september 2010 K E N D E L S E Athene Healthcare A/S (selv) mod Region Hovedstaden. (advokat Henning Biil,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8323 (Kirsten Thorup, Preben Dahl) 23. juni 2015 K E N D E L S E European Dynamics Luxembourg SA (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod SKAT (advokat Rasmus Holm Hansen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 K E N D E L S E Master Data I/S (advokat Niels Thestrup, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0027064 (Nikolaj Aarø-Hansen, Erik Stensig Poulsen) 13. november 2012 K E N D E L S E Recall Danmark A/S (advokat Jesper Kaltoft, København) mod Arbejdsmarkedets Tillægspension

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere