Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA"

Transkript

1 Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC Rev.1 Sagsnr.: T Side 1 af 14 + kortbilag februar 2012 DELTA Venlighedsvej Hørsholm Danmark Tlf Fax CVR nr

2 Side 2 af 14 Titel Trafikstøj på Vestegnen Journal nr. Sagsnr. Vores ref. TC Rev.1 T JEL/PFI/ilk Rekvirent Vestegnssamarbejdet Ishøj Store Torv Ishøj Rekvirentens ref. Tine Klitgaard DELTA, 17. februar 2012 Jens Laursen Akustik

3 Side 3 af Resumé Som et oplæg til et møde med transportminister Henrik Dam Kristensen om støj på Vestegnen, har Vestegnssamarbejdet bedt DELTA undersøge støjforholdene langs statsvejene i de seks kommuner, der tæller Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk. Resultatet findes i nærværende notat inklusive bilag. DELTA har taget udgangspunkt i den store trafikstøjkortlægning, der blev udført i forbindelse med EUkortlægningen af trafikstøj i Kortbilag 1 viser nogle af disse kort, illustreret med støjniveauer/-intervaller som iso-db-kurver. Støjintervallerne har følgende farver: Gul (55-60 db), Orange (60-65 db), Rød (65-70 db), Violet (70-75dB) og Blå (75-80 db). Støjkortene er brugt til kvalitativt at identificere de boligområder, der er mest udsat for støj fra trafikken på statsvejene. De udvalgte områder er herefter rangeret efter en metode, der tager højde for støjniveauet, antallet af beboere og genevirkningen af den støj, de er udsat for. På denne måde er der udvalgt 17 fokusområder, hvor det vil være relevant at reducere støjen. Kortbilag 2 viser fokusområderne, og i hvert område er vist et tal, som er et mål for støjgenen for beboerne (SBT). Jo flere beboere og jo højere støjniveau, desto større er støjbelastningstallet (SBT). Det ses fx af kortbilag 2, at de tre største SBT findes i Hvidovre (nord for Holbækmotorvejen), i Ishøj (syd for Køge Bugt Motorvejen) og i Brøndby (øst for Motorring 3). I notatet er det kort beskrevet, hvordan den nye jernbane (København-Ringsted) vil påvirke støjbelastningen i kommunerne. København-Ringsted banen vil fjerne noget støjbelastning fra den eksisterende Vestbane og støjbelaste nogle nye områder, hvor der ikke tidligere har været jernbaner. Generelt vil den nye jernbane løbe gennem områder, der i forvejen er støjbelastede af de eksisterende motorveje. Da undersøgelsen er en screening, som er velegnet til at foretage en udvælgelse af de mest støjbelastede boligområder, kan der senere vise sig et behov for en yderligere detaljering, hvis de nødvendige støjreducerende tiltag skal udformes og prioriteres. Her kunne trafikgrundlaget m.m. blive opdateret til 2011 og fremtidige ændringer inddrages, fx anlæggelsen af København-Ringsted banen.

4 Side 4 af 14 Indholdsfortegnelse 0. Resumé Indledning Trafikstøj på Vestegnen Støjindikatoren, L den Metode Forudsætninger Støjbelastningstallet, SBT Resultater Vejdirektoratets støjhandlingsplaner Jernbanen Eksisterende jernbaner Ny jernbane: København-Ringsted via Køge Referencer...12 Bilag A Planlagt støjskærm mellem Allingvej og Holbækmotorvejen...13 Kortbilag Bilag 1 Støjintervaller, Veje Bilag 2 Støjbelastningstal, Fokusområder Bilag 3 Støjintervaller, Eksisterende jernbaner Bilag 4 Støjintervaller, København-Ringstedbanen

5 Side 5 af Indledning DELTA er af Vestegnssamarbejdet blevet rekvireret til at kortlægge nogle af de steder (prioriterede fokusområder), hvor trafikstøjen fra statsvejene er størst. Støjen er undersøgt for kommunerne: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk. Undersøgelsen er udført som en screening af det støjkortmateriale, der foreligger fra EUstøjkortlægningen i Trafikstøj på Vestegnen De statsveje, som ligger i Vestegnsområdet, er Motorring 3, Motorring 4, Holbækmotorvejen, Frederikssundsmotorvejen og Køgebugt Motorvej, som vist på kortbilag 2. Støjen fra alle vejene blev undersøgt i forbindelse med EU-støjkortlægningen i Støjen blev beregnet på basis af trafiktællinger, og der blev foretaget optællinger af støjbelastede boliger. Resultatet blev visualiseret på farvede støjkort, som kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside. I kortbilag 1 er vist et eksempel på disse støjkort (iso-dbkurver), som angiver støjindikatoren L den. De forskellige støjintervaller er illustreret med følgende farver: Gul (55-60 db), Orange (60-65 db), Rød (65-70dB), Violet (70-75dB) og Blå (75-80 db). Også togstøjen blev undersøgt i forbindelse med EU-støjkortlægningen i 2007, hvilket er nærmere beskrevet i afsnit 7. Vejdirektoratet har i en støjhandlingsplan for lavet en gennemgang af de eksisterende og de mulige støjreducerende tiltag for berørte kommuner [5]. Tabel 1 viser en opgørelse fra denne rapport. Den viser antallet af boliger, der er belastet med mere end 58 db, og opdelt i 5 db intervaller. Den vejledende støjgrænse for boligområder er af Miljøstyrelsen fastsat til 58 db. Et boligområde med over 68 db kaldes et stærkt støjbelastet boligområde.

6 Side 6 af 14 Antal støjbelastede boliger db db db > 73 db Sum (>58) Ishøj Vallensbæk Brøndby Hvidovre Albertslund Glostrup I alt Tabel 1 Antal støjbelastede boliger i seks kommuner på Vestegnen. Fra Vejdirektoratets støjhandlingsplan [5]. 3. Støjindikatoren, Lden Støjindikatoren L den (day, evening, night) er et tal i db, der beskriver støjen over et gennemsnitsdøgn, og tallet er sammensat af støjniveauet i hver af perioderne: Dag, aften og nat (henh. L d, L e og L n ). Støjniveauet i aften- og natperioden er korrigeret med et genetillæg, som for aftenperioden er +5 db og for natperioden er +10 db, hvilket afspejler den øgede støjfølsomhed i aften- og natperioden. L den er beskrevet i ref. [1] og [2]. 4. Metode Støjkortene er hentet fra Miljøstyrelsens hjemmeside og er ved hjælp af GIS-værktøjet MapInfo anvendt til kvalitativt at udvælge de boligområder i vestegnsområdet, hvor støjbidraget fra statsvejene er størst. Støjkortene stammer fra EU-støjkortlægningen i 2007, som er baseret på trafiktal fra Inden for de udvalgte områder er boligerne optalt, og antallet er fordelt inden for de enkelte støjintervaller. 4.1 Forudsætninger Søgningen efter de støjbelastede områder er begrænset til kun at medtage de områder, hvor støjen L den er større end 58 db, som er Miljøstyrelsen grænseværdi for vejstøj i boligområder. Da støjintervallerne på støjkortene i kortbilag 1 ikke passer med denne grænse, er der i stedet anvendt db intervallet (orange). Desuden er der kun set på støjkurverne i 1,5 m højde, da disse beskriver støjniveauet ved størstedelen af boligerne på Vestegnen. Der er kun regnet på områder med helårsboliger. Rekreative områder og industriområder er derfor ikke medtaget i denne undersøgelse.

7 Side 7 af 14 Der har ikke kunnet fremskaffes støjdata for statsvejene i Ishøj. Her er der i stedet foretaget en vurdering af L den -støjkurvernes forløb på tilsvarende steder i Vallensbæk. Undersøgelsen for Ishøj er derfor noget mere usikker. Den foretagne screening er velegnet til at udpege og rangordne støjplagede områder. Hvis der skal foretages en finere prioritering mellem disse, bør der foretages præcise støjberegninger af udvalgte områder. Kortbilag 1 med iso-db-kurver indeholder en sammenstilling af de støjkort, som er tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside. I nærværende undersøgelse er der så vidt muligt set bort fra støjen fra de ikke-statslige veje. 4.2 Støjbelastningstallet, SBT Beregning af støjbelastningstallet (SBT) er en alment accepteret metode til kortlægning af den samlede genevirkning, som støj kan forårsage, med henblik på at prioritere indsatsen for at reducere støjen. Her vægtes antallet af boliger med det støjniveau, som boligerne udsættes for, og med en genefaktor for hvert støjinterval. SBT-tallet er altså ét tal, hvis størrelse afspejler den samlede genevirkning. Metoden er beskrevet i [3] og [4]. 5. Resultater DELTA har kvalitativt identificeret 17 støjbelastede fokusområder, optalt antallet af boliger ved hjælp af støjkortene og beregnet støjbelastningstallet (SBT) for hvert af disse områder. Da undersøgelsen er en visuel screening af støjkort fra 2007, kan udførelsen af rigtige støjberegninger (fx med støjberegningsværktøjet: SoundPLAN) godt give resultater, der afviger fra nærværende undersøgelse, men den indbyrdes rækkefølge i skemaet - sorteret efter SBT - er sandsynligvis korrekt. I Tabel 2 er vist de 17 beregnede områder. Skemaet er sorteret efter det største SBT-tal. Det ses, at de tre mest støjbelastede boligområder er H5, I2 og B1. Områdernes placering og antal boliger fremgår af nedenstående Tabel 2, og områdernes placering er vist i kortbilag 2.

8 Side 8 af 14 Område Kommune Areal (km 2 ) Boligantal SBT H5 Hvidovre 0, i2 Ishøj 1, B1 Brøndby 1, i1 Ishøj 1, V1 Vallensbæk 1, V2 Vallensbæk 0, H3 Hvidovre 0, B2 Brøndby 1, H2 Hvidovre 0, H4 Hvidovre 0, V4 Vallensbæk 0, H1 Hvidovre 0, V3 Vallensbæk 0, B4 Brøndby 0, H6 Hvidovre 0, B3 Brøndby 0, i3 Ishøj 0, Tabel 2 Identificerede støjbelastede boligområder (over 60 db) i seks kommuner på Vestegnen. Listen er sorteret efter størst SBT-tal. 6. Vejdirektoratets støjhandlingsplaner Som en opfølgning på EU-støjkortlægningen i 2007 lavede Vejdirektoratet en handlingsplan for nedbringelse af støjen [5]. For hver kommune blev der opstillet en støjhandlingsplan. Et kort viste støjudbredelsen over 58 db. De stærkt støjbelastede boligområder med mere end 68 db blev udpeget med blå cirkler. Disse stærkt belastede boligområder er medtaget i kortbilag 1 og 2 markeret med samme signatur som i Vejdirektoratets handlingsplan. De tre mest støjbelastede områder står øverst i Tabel 2. Disse er udvalgt som prioriterede fokusområder. Om disse områder står der i Vejdirektoratets handlingsplan [5]: Ved Allingvej, Hvidovre (SBT=262) Langs motorvejens nordside ligger der mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej et blandet parcel- og rækkehusområde. Området er belastet af vejstøj fra såvel motorvejen som fra den mellemliggende Allingvej. Det vil være muligt at etablere en støjskærm i area-

9 Side 9 af 14 let mellem motorvejen og Allingvej. Et eventuelt støjskærmsprojekt på denne lokalitet bør afvente planerne om baneprojekt mellem København og Ringsted. Den planlagte placering af togstøjsskærmen mellem Holbækmotorvejen og Allingvej fremgår af bilag A. Ved Voldstien, Ishøj (SBT=188) Langs Køge Bugt Motorvejen er der etableret støjvolde og støjskærme. Langs Køge Bugt Motorvejen findes fortsat boligområder, der er støjbelastede (over 58 db). Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved udskiftning af belægningen til en mindre støjende. Relevans for supplerende støjafskærmning skal vurderes. Ved Vestvolden, Brøndby (SBT=109) I forbindelse med udbygning af Motorring 3 vil der på strækningen gennem kommunen blive udlagt støjreducerende belægning. På Motorring 3, ud for fokusområdet i Brøndby, er der udlagt støjreducerende asfalt efter at støjkortlægningen i 2007 blev foretaget. Effekten heraf er derfor ikke afspejlet i SBTtallet. Støjen i fokusområdet er efter udlægningen af ny asfalt dog stadig over 58 db, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj. I det videre forløb om de fremtidige støjdæmpende tiltag vil der blive taget hensyn til de ændringer i trafiktallene og vejenes asfaltbelægning, der er sket siden EU-støjkortlægningen i Andre stærkt støjbelastede boligområder I Vallensbæk findes et stærkt støjbelastet boligområde (over 68 db) indikeret med en blå cirkel på kortbilag 1 og 2. Trods dette har området en lav SBT-værdi (22), bl.a. fordi der bor relativt få i forhold til andre boligområder. Vejdirektoratet har oplyst, at området indgår i porteføljen af mulige støjskærmsprojekter i forbindelse med prioriteringen af støjpuljemidler frem til Puljemidlerne udmøntes årligt efter forhandlinger mellem parterne bag trafikforliget fra I et område i Hvidovre kan der i kortbilag 1 og 2 ligeledes ses en blå cirkel syd for Holbækmotorvejen på østsiden af Hvidovrevej, som trods dette er et område med L den < 58 db. Cirklen refererer til nogle boliger, der på trods af støjafskærmning langs den sydlige side af Holbækmotorvejen stadig er belastet med mere end 68 db. Det drejer sig om nogle etageboliger, hvor støjskærmen ikke har nogen effekt på de øverste etager. Boligerne er derfor blevet tilbudt tilskud til støjisolering.

10 Side 10 af Jernbanen 7.1 Eksisterende jernbaner Der er i dag to betydende jernbanestrækninger, som gennemløber kommunerne. Det er Vestbanen (København-Roskilde-Korsør, som transporterer alle vestgående persontog og godstog fra Øresundsforbindelsen), og S-tog strækningen mellem Høje-Taastrup og København. Herudover er der S-tog banen mellem København og Køge. Resultaterne fra EU-støjkortlægningen i 2007 ses i Figur 1 og i kortbilag 3 illustreret som iso-db-kurver (L den ). Det fremgår tydeligt, at det primært er Vestbanen (inkl. S-banen), som bidrager til støjbelastningen. Figur 1 Kort fra Miljøstyrelsens hjemmeside baseret på data fra EU-støjkortlægningen af jernbanestøjen i Kortet findes i et større format i kortbilag Ny jernbane: København-Ringsted via Køge I fremtiden vil København-Ringsted banen få betydning for støjforholdene, idet meget af støjbelastningen flyttes fra den eksisterende Vestbane til den nye bane. Samtidig overflyttes den gennemkørende fjerntogstrafik (lyntog og internationale tog) og en intercity-forbindelse, og der etableres et nyt regionaltogssystem København-Køge- Ringsted-Næstved.

11 Side 11 af 14 Placeringen af den nye bane fremgår af Figur 2, som stammer fra Banedanmarks (tidl. Trafikstyrelsens) miljøredegørelse [6]. Kortet findes i et større format i kortbilag 4. Etableringen af den nye København-Ringsted bane vil altså dels fjerne noget støjbelastning fra den eksisterende Vestbane, dels støjbelaste nogle nye områder, hvor der ikke tidligere har været jernbaner. Generelt vil den nye jernbane løbe gennem områder, der i forvejen er støjbelastede af de eksisterende motorveje. Figur 2 Støjudbredelse fra ny jernbane fra København (Ny Ellebjerg) via Køge til Ringsted. Fra [6]. Støjen fra S-banen til Køge indgår ikke i denne redegørelse. Kortet findes i et større format i kortbilag 4. Banedanmarks miljøredegørelse indeholder ikke en separat opgørelse for hver af de seks kommuner i Vestegnen, men for hele strækningen mellem København og Ringsted. Her vil antallet af jernbane-støjbelastede boliger over 64 db reduceres fra 5100 til 1900, hvilket kan reduceres yderligere til 500 boliger, hvis der opsættes supplerende støjafskærmning. Det indgår i Banedanmarks projekt, at alle boliger, der er udsat for jernbanestøj med L den > 64 db, skal beskyttes enten med opsætning af støjskærme eller med facadeisolering.

12 Side 12 af 14 For Vestegnen sammenfatter miljøredegørelsen følgende antal jernbane-støjbelastede boliger (L den > 64 db) og indarbejdede støjskærme: Ny bane fra København til Ringsted Strækningsdel Antal boliger Støjskærmlængde i m 5: Ny Ellebjerg Station - Avedøre Havnevej * ** 6: Avedøre Havnevej - Baldersbæk 2 0 7: Baldersbæk Havbogårdsvej 44 0 * Afgravningsløsning (ikke tunnel) ** heraf 445 m eksisterende støjskærm, som forhøjes fra 2 til 4 m. Tabel 3 Antal boliger belastet med mere end L den = 64 db fra den planlagte nye jernbane: København-Ringsted via Køge. 8. Referencer [1] Støj fra veje, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 /2007. [2] User s guide Nord2000 Road, DELTA maj [3] Støjhensyn ved vejanlæg, Vejdirektoratet, Vejregeludvalget [4] Vejtrafik og støj, Rapport nr. 146, Vejdirektoratet [5] Støjhandlingsplan , Handlingsplan for større statslige veje, Vejdirektoratet [6] Støj. Fra Ny Ellebjerg Station via Køge til Ringsted Vest. Nybygningsløsningen, Fase 3, Trafikstyrelsen 2009.

13 TC Rev. 1 Side 13 af 14 Bilag A Planlagt støjskærm mellem Allingvej og Holbækmotorvejen Kortet viser med en rød zigzaglinje, hvor Banedanmark planlægger at placere en støjskærm langs med Allingvej for at dæmpe støjen fra den nye jernbanelinje. Støjskærmen løber fra Allingvej 30, hvor den planlagte tunnel slutter, og frem til Avedøre Havnevej mod vest (længde ca. 750 m). Fra Allingvej 30 mod øst til Hvidovrevej (ca. 250 m) findes ingen støjafskærmning andet end rampesiderne af motorvejsudgravningen, dér hvor motorvejen passerer under Hvidovrevej (ca. 120 m).

14 TC Rev. 1 Side 14 af 14 Om det ovennævnte område, står der i Folketingstidende B. Tillægsbetænkning afgivet af Trafikudvalget den 11. maj Tillægsbetænkning over Forslag til lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge: For at reducere støjen i forbindelse med den ny jernbanes passage gennem Hvidovre har forligskredsen bag aftalen»en moderne jernbane«af 22. oktober 2009 på møde den 11. maj 2010 besluttet at afsætte yderligere 16 mio. kr. til projektet til etablering af en 3 m høj støjafskærmning på en 775 m lang strækning langs Allingvej i Hvidovre. Støjskærmen begynder, umiddelbart hvor tunnelstrækningen ophører ved stibroen ved Ulstrupvej, og går frem til Avedøre Havnevej. En støjskærm på denne strækning forventes at have en reducerende effekt på togstøjen på 1-2 db og 2 db på motorvejens støj. Banedanmark skal sikre, at de støjreducerende tiltag inklusive den planlagte støjskærm skal leve op til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for jernbanestøj (64 db). Som det nævnes i tillægsbetænkningen, vil denne skærm tage noget af motorvejsstøjen, men dette rækker ikke til at bringe motorvejsstøjen ned under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj (58 db). Som allerede nævnt vil der stadig være en del af motorvejen (øst for Allingvej 30), som er uskærmet mod boligområdet ved Allingvej. Banedanmarks tidshorisont for opførelsen af støjskærmen er 2018, når de øvrige anlægsarbejder vedrørende banen er udført.

15

16

17

18

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013

Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Ballerup Kommune støjhandlingsplan 2008-2013 Rekvirent: Ballerup Kommune AV 1300/09. Revision 4 Sagsnr.: A581030 Side 1 af 27 12. februar 2009. Revideret 29. maj 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013

Juni 2009. Støjhandlingsplan 2008-2013 Juni 2009 Støjhandlingsplan 2008-2013 Støjhandlingsplan 2008-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE (JF. BEKENDTGØRELSE NR. 717 AF 13.6.2006) SIDE FORORD 3 INDLEDNING 4 1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018

Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Høringsbemærkninger til Forslag til Støjhandlingsplan 2013-2018 Journalnr. : 20130410050 Dato... : 21. maj 2013 Nr. Indsigelse fra Resume af indsigelse Forvaltningens bemærkninger. Forvaltningens forslag

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE

PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER OG EKSEMPLER STØJREDUKTION LANGS VEJE VEJTEKNISK INSTITUT RAPPORT 189-2010 STØJREDUKTION LANGS VEJE Planlægningsværktøjer og eksempler Rapport 189-2010 FORFATTER: Hans Bendtsen ISBN

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010

Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Kommune Støjhandleplan 2010 Gentofte Rådhus Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Resumé...3 2. Gentofte Kommune...4 3. De ansvarlige myndigheder...5 4.

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

KAPITEL I TRAFIKSTØJ

KAPITEL I TRAFIKSTØJ KAPITEL I TRAFIKSTØJ I.1 Indledning Støj opfattes subjektivt Støj er en kilde til gener og kan påvirke helbredet negativt Analyserer omkostninger ved trafikstøj Støj er betegnelsen for uønsket lyd, der

Læs mere

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan 2013 for Roskilde Lufthavn Maj 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014

Storstrømsbroen. Støj og vibrationer VVM-redegørelse. Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Storstrømsbroen VVM-redegørelse Rapport 518-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-34-3 ISBN: 978-87-93184-33-6 Copyright: Vejdirektoratet, 2014

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2013

Trafikstøjhandlingsplan 2013 Trafikstøjhandlingsplan 2013 Forord Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til løsning af

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget.

Det har i forbindelse med projekteringen været nødvendigt, at flytte den tilstødende Tårupvej således, at denne også gennemskærer diget. Grontmij Carl Bro A/S Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Danmark T +45 82 20 35 00 F www.grontmij-carlbro.dk Fredericia Kommune Teknik & Miljø Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia CVR-nr. 48233511 Att.: Dorte

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Støjkortlægning 2010 Større veje

Støjkortlægning 2010 Større veje Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Støjhandlingsplan 2010 Støjkortlægning 2010 Større veje April 2010 Dato: 08.04.2010 Notatnummer: 2219041.01 Rev: 1 Udarbejdet af: JaH/SFJ Kontrolleret / godkendt:

Læs mere

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015

Vedr.: Statens indsats mod motorvejsstøj Foretræde 29.01.2015 Borgergruppe i Køge Bugt kommunerne: Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve og Solrød Folketingets Transportudvalg www.trafikstoej.dk post@trafikstoej.dk Dato 25.januar 2015 Vedr.: Statens indsats

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn

Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen. Roskilde Kommunes. Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Roskilde Kommunes Støjhandlingsplan for Roskilde Lufthavn Oktober 2008 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indledning... 2 1. Resumé af støjhandlingsplanen...

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten

Teknisk Notat. Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006. Rekvirent: Jyllands-Posten We help ideas meet the real world Teknisk Notat Analyser af eksplosioner på lydspor fra indslag i DR Horisont den 16. januar 2006 Rekvirent: Jyllands-Posten Side 1 af 7 30. august 2007 DELTA Dansk Elektronik,

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1

København-Ringsted projektet Miljøredegørelse hæfte 1 Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor Eksisterende bane 0 København-Ringsted projektet September 2009 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Jernbanen mellem København og

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s.

Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111. B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. Bilag B Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Indhold: B1 Erhvervslokalisering og Miljøbeskyttelse s. 111 B2 Støj skydebaner og motorsportsbaner s. 115 B3 Støj og vibrationer fra jernbaner s.

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse

Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Miljø Nyt Nr. 51 2000 Kriterier for prioritering af trafikstøjbekæmpelse Støjkortlægning af nordvestlige bydele i København ved anvendelse af digitale kort og data fra BBR- og CPR-registre Jakob Høj TetraPlan

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Ejerforeningen Godthåbs Have

Ejerforeningen Godthåbs Have Ejerforeningen Godthåbs Have Aksel Møllers Have 2-30, Godthåbsvej 35-41 www.godthaabshave.dk E-mail: ghh@live.dk Frederiksberg, 17.1. 2014 Til Ekspropriationskommissionen Att: Helle Andersen Kopi til Miljø-

Læs mere

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007

Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse. Arbejdsrapport August 2007 Ring 5 Ny tværgående vejforbindelse Arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Rapportens tilblivelse... 3 3. Ikke en ny tanke... 3 4. Trafikken i regionen på langs og på tværs... 5 5. Hvilken

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 15-marts-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumannns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

København-Ringsted projektet høringsnotat

København-Ringsted projektet høringsnotat Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet høringsnotat April 2009 København-Ringsted projektet Forord Dette høringsnotat dokumenterer den offentlige høring, som Trafikstyrelsen har

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Helikopterlandingspladser Rapport nr. 25 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 14/12 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN

LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING AF KLIMASKÆRMEN SBI-ANVISNING 244 1. UDGAVE 2014 Lydisolering af klimaskærmen Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen SBi-anvisning

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1

Besigtigelsesbog. Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720 Sektion Syd, Etape 1 Banedanmark Vejdirektoratet Besigtigelsesbog København-Ringsted og Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Forslag til tekniske bestemmelser 1 Anlæg af København-Ringsted over Køge Stationering 19.260 27.720

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv.

Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Erstatning for vejstøj og forringede adgangsforhold ved nyanlæg af veje mv. Betænkning nr.1391 afgivet af Trafikministeriets Ekspertudvalg Trafikministeriet København 2000 Forord Ekspertudvalget er nedsat

Læs mere

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600

Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 Arealfortegnelse nr. 31 Vallensbæk og Høje-Taastrup Kommuner Stationering 8.900 11.600 2 Banedanmark Den nye bane København- Ringsted Arealfortegnelse nr. 31 Maj 2014 Løbenumre 081, 083-087, 090-091, 100-101,

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere