Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 233 Offentligt N O T AT T I L MP U AL M D E L SPØRGSMÅL januar 2009 Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning Formålet med sårbarhedskortlægning i forbindelse med klimatilpasning er at fastslå, hvilke områder der med stor sandsynlighed vil komme til at lide under effekter af de forventede klimaforandringer med henblik på at kunne træffe beslutninger om evt. afbødende eller forebyggende tiltag. Forud for en sårbarhedskortlægning skal relevante sårbarheder identificeres. Som en del af grundlaget for regeringens klimatilpasningsstrategi udarbejdede en tværministeriel arbejdsgruppe i 2007 et katalog over klimaændringernes betydning for en række sektorer. Kataloget identificerer en lang række sårbarheder indenfor sektorerne. En oversigt ses i bilag 1. Sårbarhedskortlægning er naturligvis mest relevant, når der er tale om potentielt store problemer eller omkostninger. Sårbarhedskortlægning indenfor klimatilpasning fokuserer derfor i høj grad på at kortlægge områder, der er sårbare på grund af forøget nedbør eller stigende havniveau. Efter offentliggørelsen af regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark i marts 2008 er der arbejdet med sårbarhedskortlægning på flere planer. Der er foretaget kortlægninger i de enkelte sektorer på landsplan. Kommunernes Landsforening har fået lavet enkelte landsdækkende sårbarhedskortlægninger på screeningsniveau. Regioner, kommuner og andre aktører har foretaget mere detaljerede sårbarhedskortlægninger for regional- eller lokalområder i forbindelse med klimatilpasningsstrategier eller af hensyn til planlægning af beredskabet. Metoderne spænder fra overordnede screeninger til meget detaljerede lokale analyser, og det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er med dette arbejde. Med implementering af oversvømmelsesdirektivet vil der være lagt nationale rammer for kortlægning af risikoen for større oversvømmelser fra havet og fra søer og åer. Videncenter for klimatilpasning formidler løbende resultater af offentliggjorte sårbarhedskortlægninger på portalen Portalen stiller desuden interaktive klimakort Side 1

2 til rådighed, der viser klimaforandringerne på kort. Her kan man således se, hvordan nedbør, grundvand, temperatur, vind mv. ændrer sig geografisk over Danmark ifølge de forskellige klimascenarier fra FN. Det er muligt fra portalen at udskrive rapporter for lokalområder. Videncenter for klimatilpasning undersøger desuden pt. sammen med andre statslige og kommunale myndigheder, om det kan tilvejebringe screeningsværktøjer, som kan anvendes til at skabe et landsdækkende overblik over centrale sårbarheder som et fælles udgangspunkt for mere detaljerede lokale sårbarhedsanalyser. Disse værktøjer skal i givet fald stilles til rådighed for kommuner, virksomheder og borgere på Et pilotprojekt, som videncentret har igangsat i samarbejde med bl.a. Kystdirektoratet, Kortog Matrikelstyrelsen, Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) og KL, kigger i denne sammenhæng på muligheden for ved hjælp af Danmarks Højdemodel at kortlægge kystzonens sårbarhed i forhold til oversvømmelser fra havet. En prototype af værktøjet er i øjeblikket til høring hos de fynske kommuner. Nationale sårbarhedskortlægninger Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet foretager løbende nationale sårbarhedsvurderinger og forholder sig i den sammenhæng også til klimaændringer. Vurderingen bruges bl.a. til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab og til at sikre, at de tre niveauer i det samlede redningsberedskab komplementerer og supplerer hinanden bedst muligt. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år en national sårbarhedsrapport, der gennemgår udvalgte hændelser og initiativer, som har præget samfundets beredskab i det forløbne år. I 2007 fokuserede rapporten bl.a på klimaændringer. Transportministeriet Kystdirektoratet kortlægger løbende de udfordringer og risici, der er for gennembrud af diger og oversvømmelser langs den Jyske Vestkyst. Direktoratet laver også detaljerede kortlægninger af risiko for oversvømmelser på bestemte lokaliteter f.eks. for Løgstør og Dalby Bugt. I rapporten "Vestkysten 2008" redegøres der for de kysttekniske udfordringer på strækningen i form af kysttilbagerykning og risiko for gennembrud af klit eller dige under storm med oversvømmelse af de lave områder i baglandet til følge. Desuden gennemgås klimaændringernes effekt på kysten og en samfundsøkonomisk analyse af kystbeskyttelsesindsatsen på Vestkysten. Kystdirektoratet har herudover lavet et screeningsværktøj, der giver information om aspekter af kystområders sårbarhed og information om kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Vejdirektoratet har kortlagt vejnettets sårbarhed i relation til afvanding af veje under ekstreme regnskyl. Denne kortlægning har bl.a. medført en ændring af vejreglerne, så vejene nu er mere robuste ift. fremtidig ekstremregn. BaneDanmark har - efter det alvorlige brud på en jernbanedæmning i Sønderjylland i systematisk gennemgået samtlige jernbanedæmninger i Danmark og identificeret de mest sårbare. Disse er nu sat under skærpet overvågning og i tilfælde af varsel om ekstremregn, er der indført skærpet beredskab, som i enkelte tilfælde kan medføre afbrydelser i togdriften. Endvi- Side 2

3 dere er der udarbejdet en langsigtet renoveringsplan, så de mest sårbare strækninger prioriteres først, hvorved sårbarheden nedbringes. Økonomi- og Erhvervsministeriet Stormrådet har udgivet en samlet skadesstatistik for alle stormfloder siden Skadestatistikken giver et overblik over, hvor skaderne rammer, og hvilke størrelser de enkelte erstatninger er i. Stormrådet har desuden udarbejdet en rapport i forbindelse med revision af stormflodsordningen. Rapporten vurderer klimaændringernes konsekvenser for stormflodsordningen i fremtiden og på screeningsniveau antallet af ejendomme, der vil være stormudsatte i fremtiden. EUs oversvømmelsesdirektiv EUs Oversvømmelsesdirektiv vil medføre, at risikoen for større oversvømmelser fremover vil blive kortlagt landsdækkende. Direktivet forpligter medlemslandene til at 1) foretage en foreløbig udpegning af områder, der er i risiko for at blive oversvømmet (2011) og 2) udarbejde kort, der viser det mulige oversvømmelsesomfang og værdier, der kan blive påvirket (2013) og 3) udarbejde risikostyringsplaner til begrænsning af konsekvenserne af oversvømmelserne (2015). Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Lov nr. 1505), der implementerer direktivet for oversvømmelser fra søer og åer, blev vedtaget i Folketinget den 15. december For oversvømmelser fra hav og fjorde implementeres direktivet af en bekendtgørelse under Kystbeskyttelsesloven. Udkast til bekendtgørelse har været i høring frem til den 18. januar og forventes snart udstedt. For søer og åer kan klimaændringerne tages i betragtning i første planperiode fra 2011 og skal tages i betragtning ved revurderingen, der senest skal finde sted efter 6 år. For hav og fjorde lægger udkastet til bekendtgørelse op til, at klimaændringerne skal indgå i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen også i første planperiode. Kommunale sårbarhedskortlægninger Kommunernes Landsforening Rambøll har for Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en rapport, der vurderer kommunernes investeringsbehov i forbindelse med klimatilpasning og veje. Rapporten vurderer, på baggrund af en grov landsdækkende sårbarhedskortlægning, at ha. vil have forøget risiko for oversvømmelser i år Rapporten vurderer desuden det fremtidige investeringsbehov for veje, kloakker og bygninger med udgangspunkt i IPCC's middelhøje klimascenarie A2. Individuelle kommuner Mange kommuner har foretaget lokale sårbarhedskortlægninger, og der er talrige eksempler på klimatilpasningsportalen. Næsten alle fokuserer på risikoen for oversvømmelser, enten på grund af stigende havniveau eller hyppigere ekstremregn, hvor lavninger kan blive oversvømmet, søer og åer kan gå over deres bredder eller kloaksystemet kan blive overbelastet. De fleste kommuner som fx Hedensted, København, Kolding, Dragør og Hvidovre har valgt at lade konsulenter udarbejde omfattende rapporter, der viser sårbarhed, som siden er offent- Side 3

4 liggjort på kommunernes hjemmesider. Det seneste eksempel er Hvidovre kommune, der har udarbejdet en plan, som kan medvirke til at reducere kommunens sårbarhed over for ekstreme vandstande. Nogle kommuner som fx Kerteminde og Nyborg har valgt at lægge værktøjer ud, som alle kan bruge til at se hvilke områder, der er sårbare overfor et stigende havniveau. Nogle kommuner har selv udført sårbarhedskortlægninger. Eksempler herpå er Greve kommunes kortlægning af kommunens sårbarhed overfor ekstremregn og Slagelse Kommunes Kystplan. I nogle tilfælde gennemføres sårbarhedskortlægninger i forbindelse med forskningsprojekter. Et eksempel herpå er det tværgående forskersamarbejde 2BG, der udvikler værktøjer til at støtte planlægning og beslutninger omkring brug af byens landskab til håndtering af regnafstrømningen. I projektet deltager bl.a. Københavns Universitet, DTU, AU og DHI. Projektet har bl.a. kortlagt en række forholds betydning for kloakoverløb til Harrestrup Å. Projektet er et eksempel på en kortlægning, der går på tværs af kommunegrænser. Endelig er der mange kommuner, som har planer om at få kortlagt kommunens sårbarhed overfor klimaændringer. I bilag 2 ses er en oversigt over de kommunale sårbarhedskortlægninger, som er omtalt på Regionale sårbarhedskortlægninger Danske Regioner Region Hovedstaden vil i forbindelse med deres klimastrategi, som er under udarbejdelse, analysere klimaforandringernes væsentligste påvirkninger og vise konsekvenserne på temakort. Nordjylland har fået udarbejdet en rapport over klimaforandringerne og et bud på, hvordan de vil påvirke et konkret område. Både Sjælland og Midtjylland arbejder med klimaforandringernes betydning for forskellige sektorer. OECD vurdering af Københavns sårbarhed overfor stigende havniveau og stormfloder. OECD offentliggjorde i 2008 rapporten Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen. Rapporten vurderer konsekvenserne for Storkøbenhavn af klimaforandringerne og sammenligner omkostningerne ved ikke at gøre noget med udgifterne til øget kystbeskyttelse mv. Side 4

5 Bilag 1. Oversigt over sårbarheder indenfor forskellige sektorer Oversigt over sårbarheder identificeret i "Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning", der blev udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning i Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri, anlæg, transport Vand og vandforsyning Energiforsyning Landbrug - stigende vandspejl - kraftigere storme - stormfloder - erosion - oversvømmelse - tilsanding af havneindkøb - kombination af stigende havniveau, øget nedbør og afstrømning ved åudmundinger i havet - stormskader - vandskader - sne- og sætningsskader, - vandindtrængning, - dårligere indeklima - kortere levetid af bygningskonstruktioner - forringede afledningsforhold for kloakker og veje - nedsættelse af vandføringsevnen i afløbssystemer, - lokale oversvømmelser - risiko for skred under veje og jernbaner - akvaplanning - stormfald - stigende grundvands- og drikkevandstemperatur - højere indhold af bakterier - øget eller mindsket grundvandsdannelse - mindre mulighed for vandindvinding om sommeren. - stigende grundvandsspejl. - reduceret vandføring i åer - øget udvaskning af nitrat, fosfor og pesticider til vandmiljøet - forringet vandkvalitet i vandløb og søer - ringere badevandskvalitet - øget kølebehov - stormskader på eldistributionsnet - oversvømmelser - så høj grundvandstand, at landbrugsmæssig udnyttelse er vanskelig - øget behov for markvanding - øget sygdoms- og skadedyrsproblemer. - øget varmestress for husdyr Side 5

6 Skovbrug Fiskerisektoren Natur Planlægning Sundhed Redningsberedskabet - svækkelse og evt. død af arter og skovtyper. - stormfald - ændret sygdoms- og skadedyrsmønster - indvandring af varmetilpassede arter (fx brisling) - tilbagegang af kuldetilpassede arter (fx torsk i Nordsøen). - nye typer sygdomsfremkaldende bakterier - toksiske alger, - fald i saltholdigheden - øget næringsstofbelastningen og risikoen for iltsvind, - forsuring - øget næringsstofbelastning - øget tilgroning og øget iltsvind - øget erosion/oversvømmelse af f.eks. lavvandede kyster og ådale - invasive arter, - ændrede konkurrenceforhold - påvirkning af fødekæder og økosystemer - oversvømmelse og - håndtering af øgede vandmængder i byer - hedebølger, - soleksponering, - infektionsrisiko - pollen - algeopblomstringer og havbakterier - indeklimaproblemer p.gr.a. fugt - storme, - stormfloder, - kraftige regnskyl - tørkeperioder - risiko for skovbrand (Kilde: DK/Info/Publikationer/publikationer2007/Documents/Katalog_endelig_udgave pdf). Side 6

7 Bilag 2. Kommunale sårbarhedskortlægninger omtalt på Aalborg Dragør Fredensborg Fredericia Greve Haderslev Halsnæs Hedensted Hvidovre Hørsholm Juelsminde Kalundborg Kerteminde Kolding København Aalborg laver oversvømmelsesscenarier for forskellige vandstande i Limfjorden. Dragør Kommune har lavet en "Grøn blå plan, der sammenfatter de vigtigste temaer i det åbne land. Fredensborg Forsyning er gået i gang med at opmåle kloakker rundt i kommunen for at undersøge, om kloakkerne har den tilstrækkelige kapacitet. Fredensborg arbejder desuden med et forslag om blå plan, der beskriver problemer og løsningsmuligheder i forbindelse med klimaforandringernes konsekvenser. Orbicon har udarbejdet et såkaldt "blue spot" kort for Fredericia Kommune. Et blue spot kort er en strømningsanalyse af kommunens terrænmodel og viser de følsomme områder i kommunen, hvor vandet vil løbe hen ved ekstrem nedbør. Greve Kommune har kortlagt kommunens sårbarhed overfor ekstremregn udfra erfaringer fra oversvømmelsen i 2007 og terrænforhold. På den baggrund har kommunen prioriteret klimatilpasningsindsatsen. Greve arbejder desuden med detailkortlægning med avancerede hydrodynamiske modeller. Haderslev Kommune forbereder sig på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser. Kommunen har iværksat et projekt, der analyserer de konsekvenser fremtidens klima vil føre med sig, og hvilke handlemuligheder kommunen og borgere har. Hedensted har lavet modelberegninger på baggrund af IPCCs scenarier der viser, hvor kommunens mest udsatte områder er, og dette tænkes ind i planlægning. Hvidovre har fået lavet en undersøgelse af, hvor udsat kommunen er over for stigende vandstande, og hvordan den kan sikre sig. Hørsholm Kommune har fået udarbejdet et sårbarhedskort, der illustrerer prognoser for hele kommunen over konsekvenser af fremtidens klimaændringer, En ny handlingsplan i Juelsmindre skal sikre byen mod disse oversvømmelser ved bl.a. at forhøje og forlænge diger. Med projekt BaltCICA har Kalundborg Kommune fået vurderet klimaforandringernes konsekvenser for kommunen. Kommunen har lavet stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Notatet Klimaforandringer belysning af konsekvenserne beskriver forholdene omkring risikoen ved oversvømmelser i Kolding Kommune samt stiller forslag om, hvilke initiativer, der bør iværksættes på kortere og længere sigt. I forbindelse med udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan laves undersøgelser af klimaforandringernes konsekvenser for bl.a. afløbssystemet, varmeø-effekten, kloakering og behovet for kystbeskyttelse. Første generations Side 7

8 klimatilpasningsplan vil færdiggøres i Nyborg Kommunen har lave stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Ribe Kystdirektoratet har gennemført en risikovurdering af oversvømmelser indenfor Ribe dige. Ringkøbing- Ringkøbing-Skjern Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma CO- Skjern WI til at undersøge klimaforandringernes konsekvenser i kommunen. Kommunen vil generelt sørge for at få kortlagt områder, hvor der forventes oversvømmelser. Roskilde COWI har udarbejdet et kortmateriale, der vise at dele af Jyllinge i fremtiden vil ligge under vand. Slagelse Slagelse Kommune har udarbejdet "Kystplan 09", der bl.a. beskriver de fysiske forhold ved kysterne og vurderer risikoen ved de enkelte områder. Sønderborg Sønderborg har nedsat klimaberedskab og styregruppe, som udarbejder modeller og scenarier i forhold til vandstandsstigninger og øget nedbør. Eksempler på kommuner, der omtaler sårbarhedskortlægning i kommuneplanen Favrskov Kommunen arbejder på en kortlægning af risikozoner, hvor klimaændringer vil betyde øgede problemer med regnvandsafledningerne på grund af stigende vandstande i Lilleå og Gudenå. Faxe Klimastrategi. I forbindelse med kommuneplanen er der taget hul på at kortlægge områder i Faxe Kommune, som kan forventes at være specielt udsat for følgerne af klimaforandringer. Ishøj Ishøj har i 2009 igangsat en oversvømmelsesscreening, der skal afdække regnvandssystemet og på baggrund heraf blandt andet udpege særligt følsomme områder. Køge Køge vil udvikle kortmodeller til oversvømmelser. Læsø For at illustrere virkningerne af klimaændringerne og den afledte vandstandsstigning på Læsø, er der udarbejdet et kort, som viser forskellige scenarier. Odsherred Kommunen har fået kortlagt konsekvenser ved havspejlsstigning af de kystnære områder Mange af ovenstående eksempler er omtalt på under "Cases" eller "Nyheder": Side 8

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

wwwisbn: 978-87-7844-865-1

wwwisbn: 978-87-7844-865-1 wwwisbn: 978-87-7844-865-1 Side 1 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION...6 1.1 Overordnet konklusion...6 1.2 Introduktion...7 1.3 Klimaændringer...8 1.4 Metode...8 1.5 Sektoropdeling... 10 1.5.1 Normstyrede

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan KPT1 Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan Tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Forslag til tillæg 1, Klimatilpasningsplan, til Stevns Kommuneplan 2013 er fremlagt

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017

UDKAST. Forslag til. Klimatilpasningsplan 2014-2017 UDKAST Forslag til Klimatilpasningsplan 2014-2017 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor klimatilpasning?... 4 Regeringens handlingsplan for klimasikring... 4 Forventede klimaændringer... 4 Hvad har vi gjort indtil

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 1. til Stevns Kommuneplan 13. Klimatilpasningsplan FORSLAG. Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 KPT1 Forslag Kommuneplantillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 13 Klimatilpasningsplan FORSLAG Høringsperiode den 07.04.14-02.06.14 Forslag til tillæg nr. 1 til Stevns Kommuneplan 2013. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KLIMATILPASNINGSPLAN 2013-2025 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 12.06.2014 1 TITEL: KLIMATILPASNINGSPLAN FOR GULDBORGSUND KOMMUNE 2014 TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 UDGIVET AF: GULDBORGSUND

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

Klimasikring af Hedensted Kommune

Klimasikring af Hedensted Kommune Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats overfor effekterne af klimaforandringerne Februar 2008 UNDER ENDELIG FÆRDIGGØRELSE Hedensted Kommune Klimasikring af Hedensted Kommune Indsats

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN

KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN KLIMATILPASNINGSPLAN 2012 KLIMABYEN FOR FREMTIDEN Frederiksberg Kommune Klimatilpasningsplan 2012 Godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. september 2013 Rådgiver: Rambøll Danmark A/S Frederiksberg Kommune Bygge-,

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland

Skabelon til klimatilpasningsplan. Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Skabelon til klimatilpasningsplan Et led i realisering af den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Netværket bag skabelonen har været uundværlig for resultatet. Bidragyderne kommer fra følgende

Læs mere

Klimatilpasningsplan 2014-2017

Klimatilpasningsplan 2014-2017 Lemvig Kommune Klimatilpasningsplan 2014-2017 Klimatilpasningsplanen henvender sig til boligejere, virksomheder og institutioner i Lemvig Kommune, som vil opleve en øget risiko for oversvømmelse af sin

Læs mere

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund

institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund institut for geovidenskab og naturforvaltning københavns universitet Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? Dorthe Hedensted Lund IGN Rapport November 2013 Titel Ti klimatilpasningsplaner: Hvad

Læs mere

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed

Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed - med særligt fokus på Danmark Titel: Analyse af IPCC delrapport 2 Effekter, klimatilpasning og sårbarhed Redaktion: Louise Grøndahl

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPASNING OG VEJE Date 30-04-2009 Ramboll Nørregade

Læs mere

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren 1 Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren Udgiver: DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vandhuset Danmarksvej 26,

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan

høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan høringsudkast februar 2011 Københavns Klimatilpasningsplan 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 Klimaudfordringer for København 3 Strategi 9 PRIMÆRE UDFORDRINGER SOM FØLGE AF KLIMAFORANDRINGERNE 13 Flere

Læs mere