Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 233 Offentligt N O T AT T I L MP U AL M D E L SPØRGSMÅL januar 2009 Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning Formålet med sårbarhedskortlægning i forbindelse med klimatilpasning er at fastslå, hvilke områder der med stor sandsynlighed vil komme til at lide under effekter af de forventede klimaforandringer med henblik på at kunne træffe beslutninger om evt. afbødende eller forebyggende tiltag. Forud for en sårbarhedskortlægning skal relevante sårbarheder identificeres. Som en del af grundlaget for regeringens klimatilpasningsstrategi udarbejdede en tværministeriel arbejdsgruppe i 2007 et katalog over klimaændringernes betydning for en række sektorer. Kataloget identificerer en lang række sårbarheder indenfor sektorerne. En oversigt ses i bilag 1. Sårbarhedskortlægning er naturligvis mest relevant, når der er tale om potentielt store problemer eller omkostninger. Sårbarhedskortlægning indenfor klimatilpasning fokuserer derfor i høj grad på at kortlægge områder, der er sårbare på grund af forøget nedbør eller stigende havniveau. Efter offentliggørelsen af regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark i marts 2008 er der arbejdet med sårbarhedskortlægning på flere planer. Der er foretaget kortlægninger i de enkelte sektorer på landsplan. Kommunernes Landsforening har fået lavet enkelte landsdækkende sårbarhedskortlægninger på screeningsniveau. Regioner, kommuner og andre aktører har foretaget mere detaljerede sårbarhedskortlægninger for regional- eller lokalområder i forbindelse med klimatilpasningsstrategier eller af hensyn til planlægning af beredskabet. Metoderne spænder fra overordnede screeninger til meget detaljerede lokale analyser, og det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er med dette arbejde. Med implementering af oversvømmelsesdirektivet vil der være lagt nationale rammer for kortlægning af risikoen for større oversvømmelser fra havet og fra søer og åer. Videncenter for klimatilpasning formidler løbende resultater af offentliggjorte sårbarhedskortlægninger på portalen Portalen stiller desuden interaktive klimakort Side 1

2 til rådighed, der viser klimaforandringerne på kort. Her kan man således se, hvordan nedbør, grundvand, temperatur, vind mv. ændrer sig geografisk over Danmark ifølge de forskellige klimascenarier fra FN. Det er muligt fra portalen at udskrive rapporter for lokalområder. Videncenter for klimatilpasning undersøger desuden pt. sammen med andre statslige og kommunale myndigheder, om det kan tilvejebringe screeningsværktøjer, som kan anvendes til at skabe et landsdækkende overblik over centrale sårbarheder som et fælles udgangspunkt for mere detaljerede lokale sårbarhedsanalyser. Disse værktøjer skal i givet fald stilles til rådighed for kommuner, virksomheder og borgere på Et pilotprojekt, som videncentret har igangsat i samarbejde med bl.a. Kystdirektoratet, Kortog Matrikelstyrelsen, Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) og KL, kigger i denne sammenhæng på muligheden for ved hjælp af Danmarks Højdemodel at kortlægge kystzonens sårbarhed i forhold til oversvømmelser fra havet. En prototype af værktøjet er i øjeblikket til høring hos de fynske kommuner. Nationale sårbarhedskortlægninger Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet foretager løbende nationale sårbarhedsvurderinger og forholder sig i den sammenhæng også til klimaændringer. Vurderingen bruges bl.a. til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab og til at sikre, at de tre niveauer i det samlede redningsberedskab komplementerer og supplerer hinanden bedst muligt. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år en national sårbarhedsrapport, der gennemgår udvalgte hændelser og initiativer, som har præget samfundets beredskab i det forløbne år. I 2007 fokuserede rapporten bl.a på klimaændringer. Transportministeriet Kystdirektoratet kortlægger løbende de udfordringer og risici, der er for gennembrud af diger og oversvømmelser langs den Jyske Vestkyst. Direktoratet laver også detaljerede kortlægninger af risiko for oversvømmelser på bestemte lokaliteter f.eks. for Løgstør og Dalby Bugt. I rapporten "Vestkysten 2008" redegøres der for de kysttekniske udfordringer på strækningen i form af kysttilbagerykning og risiko for gennembrud af klit eller dige under storm med oversvømmelse af de lave områder i baglandet til følge. Desuden gennemgås klimaændringernes effekt på kysten og en samfundsøkonomisk analyse af kystbeskyttelsesindsatsen på Vestkysten. Kystdirektoratet har herudover lavet et screeningsværktøj, der giver information om aspekter af kystområders sårbarhed og information om kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Vejdirektoratet har kortlagt vejnettets sårbarhed i relation til afvanding af veje under ekstreme regnskyl. Denne kortlægning har bl.a. medført en ændring af vejreglerne, så vejene nu er mere robuste ift. fremtidig ekstremregn. BaneDanmark har - efter det alvorlige brud på en jernbanedæmning i Sønderjylland i systematisk gennemgået samtlige jernbanedæmninger i Danmark og identificeret de mest sårbare. Disse er nu sat under skærpet overvågning og i tilfælde af varsel om ekstremregn, er der indført skærpet beredskab, som i enkelte tilfælde kan medføre afbrydelser i togdriften. Endvi- Side 2

3 dere er der udarbejdet en langsigtet renoveringsplan, så de mest sårbare strækninger prioriteres først, hvorved sårbarheden nedbringes. Økonomi- og Erhvervsministeriet Stormrådet har udgivet en samlet skadesstatistik for alle stormfloder siden Skadestatistikken giver et overblik over, hvor skaderne rammer, og hvilke størrelser de enkelte erstatninger er i. Stormrådet har desuden udarbejdet en rapport i forbindelse med revision af stormflodsordningen. Rapporten vurderer klimaændringernes konsekvenser for stormflodsordningen i fremtiden og på screeningsniveau antallet af ejendomme, der vil være stormudsatte i fremtiden. EUs oversvømmelsesdirektiv EUs Oversvømmelsesdirektiv vil medføre, at risikoen for større oversvømmelser fremover vil blive kortlagt landsdækkende. Direktivet forpligter medlemslandene til at 1) foretage en foreløbig udpegning af områder, der er i risiko for at blive oversvømmet (2011) og 2) udarbejde kort, der viser det mulige oversvømmelsesomfang og værdier, der kan blive påvirket (2013) og 3) udarbejde risikostyringsplaner til begrænsning af konsekvenserne af oversvømmelserne (2015). Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Lov nr. 1505), der implementerer direktivet for oversvømmelser fra søer og åer, blev vedtaget i Folketinget den 15. december For oversvømmelser fra hav og fjorde implementeres direktivet af en bekendtgørelse under Kystbeskyttelsesloven. Udkast til bekendtgørelse har været i høring frem til den 18. januar og forventes snart udstedt. For søer og åer kan klimaændringerne tages i betragtning i første planperiode fra 2011 og skal tages i betragtning ved revurderingen, der senest skal finde sted efter 6 år. For hav og fjorde lægger udkastet til bekendtgørelse op til, at klimaændringerne skal indgå i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen også i første planperiode. Kommunale sårbarhedskortlægninger Kommunernes Landsforening Rambøll har for Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en rapport, der vurderer kommunernes investeringsbehov i forbindelse med klimatilpasning og veje. Rapporten vurderer, på baggrund af en grov landsdækkende sårbarhedskortlægning, at ha. vil have forøget risiko for oversvømmelser i år Rapporten vurderer desuden det fremtidige investeringsbehov for veje, kloakker og bygninger med udgangspunkt i IPCC's middelhøje klimascenarie A2. Individuelle kommuner Mange kommuner har foretaget lokale sårbarhedskortlægninger, og der er talrige eksempler på klimatilpasningsportalen. Næsten alle fokuserer på risikoen for oversvømmelser, enten på grund af stigende havniveau eller hyppigere ekstremregn, hvor lavninger kan blive oversvømmet, søer og åer kan gå over deres bredder eller kloaksystemet kan blive overbelastet. De fleste kommuner som fx Hedensted, København, Kolding, Dragør og Hvidovre har valgt at lade konsulenter udarbejde omfattende rapporter, der viser sårbarhed, som siden er offent- Side 3

4 liggjort på kommunernes hjemmesider. Det seneste eksempel er Hvidovre kommune, der har udarbejdet en plan, som kan medvirke til at reducere kommunens sårbarhed over for ekstreme vandstande. Nogle kommuner som fx Kerteminde og Nyborg har valgt at lægge værktøjer ud, som alle kan bruge til at se hvilke områder, der er sårbare overfor et stigende havniveau. Nogle kommuner har selv udført sårbarhedskortlægninger. Eksempler herpå er Greve kommunes kortlægning af kommunens sårbarhed overfor ekstremregn og Slagelse Kommunes Kystplan. I nogle tilfælde gennemføres sårbarhedskortlægninger i forbindelse med forskningsprojekter. Et eksempel herpå er det tværgående forskersamarbejde 2BG, der udvikler værktøjer til at støtte planlægning og beslutninger omkring brug af byens landskab til håndtering af regnafstrømningen. I projektet deltager bl.a. Københavns Universitet, DTU, AU og DHI. Projektet har bl.a. kortlagt en række forholds betydning for kloakoverløb til Harrestrup Å. Projektet er et eksempel på en kortlægning, der går på tværs af kommunegrænser. Endelig er der mange kommuner, som har planer om at få kortlagt kommunens sårbarhed overfor klimaændringer. I bilag 2 ses er en oversigt over de kommunale sårbarhedskortlægninger, som er omtalt på Regionale sårbarhedskortlægninger Danske Regioner Region Hovedstaden vil i forbindelse med deres klimastrategi, som er under udarbejdelse, analysere klimaforandringernes væsentligste påvirkninger og vise konsekvenserne på temakort. Nordjylland har fået udarbejdet en rapport over klimaforandringerne og et bud på, hvordan de vil påvirke et konkret område. Både Sjælland og Midtjylland arbejder med klimaforandringernes betydning for forskellige sektorer. OECD vurdering af Københavns sårbarhed overfor stigende havniveau og stormfloder. OECD offentliggjorde i 2008 rapporten Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen. Rapporten vurderer konsekvenserne for Storkøbenhavn af klimaforandringerne og sammenligner omkostningerne ved ikke at gøre noget med udgifterne til øget kystbeskyttelse mv. Side 4

5 Bilag 1. Oversigt over sårbarheder indenfor forskellige sektorer Oversigt over sårbarheder identificeret i "Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning", der blev udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning i Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri, anlæg, transport Vand og vandforsyning Energiforsyning Landbrug - stigende vandspejl - kraftigere storme - stormfloder - erosion - oversvømmelse - tilsanding af havneindkøb - kombination af stigende havniveau, øget nedbør og afstrømning ved åudmundinger i havet - stormskader - vandskader - sne- og sætningsskader, - vandindtrængning, - dårligere indeklima - kortere levetid af bygningskonstruktioner - forringede afledningsforhold for kloakker og veje - nedsættelse af vandføringsevnen i afløbssystemer, - lokale oversvømmelser - risiko for skred under veje og jernbaner - akvaplanning - stormfald - stigende grundvands- og drikkevandstemperatur - højere indhold af bakterier - øget eller mindsket grundvandsdannelse - mindre mulighed for vandindvinding om sommeren. - stigende grundvandsspejl. - reduceret vandføring i åer - øget udvaskning af nitrat, fosfor og pesticider til vandmiljøet - forringet vandkvalitet i vandløb og søer - ringere badevandskvalitet - øget kølebehov - stormskader på eldistributionsnet - oversvømmelser - så høj grundvandstand, at landbrugsmæssig udnyttelse er vanskelig - øget behov for markvanding - øget sygdoms- og skadedyrsproblemer. - øget varmestress for husdyr Side 5

6 Skovbrug Fiskerisektoren Natur Planlægning Sundhed Redningsberedskabet - svækkelse og evt. død af arter og skovtyper. - stormfald - ændret sygdoms- og skadedyrsmønster - indvandring af varmetilpassede arter (fx brisling) - tilbagegang af kuldetilpassede arter (fx torsk i Nordsøen). - nye typer sygdomsfremkaldende bakterier - toksiske alger, - fald i saltholdigheden - øget næringsstofbelastningen og risikoen for iltsvind, - forsuring - øget næringsstofbelastning - øget tilgroning og øget iltsvind - øget erosion/oversvømmelse af f.eks. lavvandede kyster og ådale - invasive arter, - ændrede konkurrenceforhold - påvirkning af fødekæder og økosystemer - oversvømmelse og - håndtering af øgede vandmængder i byer - hedebølger, - soleksponering, - infektionsrisiko - pollen - algeopblomstringer og havbakterier - indeklimaproblemer p.gr.a. fugt - storme, - stormfloder, - kraftige regnskyl - tørkeperioder - risiko for skovbrand (Kilde: DK/Info/Publikationer/publikationer2007/Documents/Katalog_endelig_udgave pdf). Side 6

7 Bilag 2. Kommunale sårbarhedskortlægninger omtalt på Aalborg Dragør Fredensborg Fredericia Greve Haderslev Halsnæs Hedensted Hvidovre Hørsholm Juelsminde Kalundborg Kerteminde Kolding København Aalborg laver oversvømmelsesscenarier for forskellige vandstande i Limfjorden. Dragør Kommune har lavet en "Grøn blå plan, der sammenfatter de vigtigste temaer i det åbne land. Fredensborg Forsyning er gået i gang med at opmåle kloakker rundt i kommunen for at undersøge, om kloakkerne har den tilstrækkelige kapacitet. Fredensborg arbejder desuden med et forslag om blå plan, der beskriver problemer og løsningsmuligheder i forbindelse med klimaforandringernes konsekvenser. Orbicon har udarbejdet et såkaldt "blue spot" kort for Fredericia Kommune. Et blue spot kort er en strømningsanalyse af kommunens terrænmodel og viser de følsomme områder i kommunen, hvor vandet vil løbe hen ved ekstrem nedbør. Greve Kommune har kortlagt kommunens sårbarhed overfor ekstremregn udfra erfaringer fra oversvømmelsen i 2007 og terrænforhold. På den baggrund har kommunen prioriteret klimatilpasningsindsatsen. Greve arbejder desuden med detailkortlægning med avancerede hydrodynamiske modeller. Haderslev Kommune forbereder sig på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser. Kommunen har iværksat et projekt, der analyserer de konsekvenser fremtidens klima vil føre med sig, og hvilke handlemuligheder kommunen og borgere har. Hedensted har lavet modelberegninger på baggrund af IPCCs scenarier der viser, hvor kommunens mest udsatte områder er, og dette tænkes ind i planlægning. Hvidovre har fået lavet en undersøgelse af, hvor udsat kommunen er over for stigende vandstande, og hvordan den kan sikre sig. Hørsholm Kommune har fået udarbejdet et sårbarhedskort, der illustrerer prognoser for hele kommunen over konsekvenser af fremtidens klimaændringer, En ny handlingsplan i Juelsmindre skal sikre byen mod disse oversvømmelser ved bl.a. at forhøje og forlænge diger. Med projekt BaltCICA har Kalundborg Kommune fået vurderet klimaforandringernes konsekvenser for kommunen. Kommunen har lavet stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Notatet Klimaforandringer belysning af konsekvenserne beskriver forholdene omkring risikoen ved oversvømmelser i Kolding Kommune samt stiller forslag om, hvilke initiativer, der bør iværksættes på kortere og længere sigt. I forbindelse med udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan laves undersøgelser af klimaforandringernes konsekvenser for bl.a. afløbssystemet, varmeø-effekten, kloakering og behovet for kystbeskyttelse. Første generations Side 7

8 klimatilpasningsplan vil færdiggøres i Nyborg Kommunen har lave stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Ribe Kystdirektoratet har gennemført en risikovurdering af oversvømmelser indenfor Ribe dige. Ringkøbing- Ringkøbing-Skjern Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma CO- Skjern WI til at undersøge klimaforandringernes konsekvenser i kommunen. Kommunen vil generelt sørge for at få kortlagt områder, hvor der forventes oversvømmelser. Roskilde COWI har udarbejdet et kortmateriale, der vise at dele af Jyllinge i fremtiden vil ligge under vand. Slagelse Slagelse Kommune har udarbejdet "Kystplan 09", der bl.a. beskriver de fysiske forhold ved kysterne og vurderer risikoen ved de enkelte områder. Sønderborg Sønderborg har nedsat klimaberedskab og styregruppe, som udarbejder modeller og scenarier i forhold til vandstandsstigninger og øget nedbør. Eksempler på kommuner, der omtaler sårbarhedskortlægning i kommuneplanen Favrskov Kommunen arbejder på en kortlægning af risikozoner, hvor klimaændringer vil betyde øgede problemer med regnvandsafledningerne på grund af stigende vandstande i Lilleå og Gudenå. Faxe Klimastrategi. I forbindelse med kommuneplanen er der taget hul på at kortlægge områder i Faxe Kommune, som kan forventes at være specielt udsat for følgerne af klimaforandringer. Ishøj Ishøj har i 2009 igangsat en oversvømmelsesscreening, der skal afdække regnvandssystemet og på baggrund heraf blandt andet udpege særligt følsomme områder. Køge Køge vil udvikle kortmodeller til oversvømmelser. Læsø For at illustrere virkningerne af klimaændringerne og den afledte vandstandsstigning på Læsø, er der udarbejdet et kort, som viser forskellige scenarier. Odsherred Kommunen har fået kortlagt konsekvenser ved havspejlsstigning af de kystnære områder Mange af ovenstående eksempler er omtalt på under "Cases" eller "Nyheder": Side 8

klimatilpasningsområdet

klimatilpasningsområdet Behovet for risikoledelse på klimatilpasningsområdet Specialkonsulent l Povl Frich Energistyrelsen Videncenter for Klimatilpasning Klima- og Energiministeriet Energistyrelsen Behovet for risikoledelse

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon

Klimaforandringer Ekstremnedbør. Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Klimaforandringer Ekstremnedbør Jan H. Sørensen VIA UC og Orbicon Oversvømmelser pga. nedbør Klimaændringer eller statistiske udsving? 2 3 Her er løsningen 4 Klimaforandringer Drivhusgasser : tænk globalt

Læs mere

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning Regeringens plan for klimatilpasning Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning TAG ANSVAR! Privatfoto 1976 Opvarmningen fortsætter iflg. IPCC Kilde: DMI/IPCC SYR Figur SPM.5 Hvilket fører

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning

Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Forvaltning i kystzonen klimatilpasning og planlægning Kåre Svarre Jakobsen og Rolf Bach Hoelgaard Naturstyrelsen Foto: Tegnestuen Jens V. Nielsen Forventede klimaændringer Ændret nedbør og temperatur

Læs mere

Klimatilpasning - allerede igangværende og kommende initiativer i 2008

Klimatilpasning - allerede igangværende og kommende initiativer i 2008 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 241 Offentligt Klimatilpasning - allerede igangværende og kommende initiativer i 2008 Statslige tiltag Kystforvaltning Sandfodring

Læs mere

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann

Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne. Dagsorden. Orbicon. KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Klimaforandringer og klimatilpasning i kommunerne KTC-møde Ringkøbing 6. marts 2009 Flemming Hermann Dagsorden Præsentation Klimaforandringer Orbispot risikokort Hvorledes kan udfordringen omkring håndtering

Læs mere

Værktøjer. - Hvad kan vi og hvad mangler vi? Daniel Grube Pedersen Videncenter for Klimatilpasning

Værktøjer. - Hvad kan vi og hvad mangler vi? Daniel Grube Pedersen Videncenter for Klimatilpasning Værktøjer - Hvad kan vi og hvad mangler vi? Daniel Grube Pedersen Videncenter for Klimatilpasning Opgaven for Klimatilpasning.dk Portalen skal levere viden, der kan bruges af kommuner, borgere og erhverv

Læs mere

Perspektiv nr. 17, Er du klar til fremtidens klima? Steffen Svinth & Bodil Harder

Perspektiv nr. 17, Er du klar til fremtidens klima? Steffen Svinth & Bodil Harder Er du klar til fremtidens klima? Steffen Svinth & Bodil Harder Det er i mange tilfælde en god ide allerede nu at tage højde for det fremtidige klima i langsigtede beslutninger. Men hvilket klima kan vi

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark - om Videncenter for Klimatilpasning Maj 2011 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: DMI / Videncenter for

Læs mere

Overblik over kommunernes indsatser for klimatilpasning

Overblik over kommunernes indsatser for klimatilpasning Overblik over kommunernes indsatser for klimatilpasning Tour de klimatilpasning Region Nordjylland Vibeke Nellemann, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Indhold: Klimatilpasning i kommuner 1.

Læs mere

Fremtidens natur med klimaændringer

Fremtidens natur med klimaændringer Fremtidens natur med klimaændringer CLIWAT-møde den 17. september 2009 Fremtidige udfordringer i de enkelte sektorer Allan Andersen, Danmarks Naturfredningsforening Fremtidens natur med klimaændringer

Læs mere

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår?

Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Strategi for klimatilpasning - hvorfor, hvordan, hvornår? Klima mig her og klima mig der - definitioner Hvad er forskellen på forebyggelse og tilpasning: Forebyggelse har til formål at tøjle klimaændringerne

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Lavtliggende grunde

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE

WILLIS Konference. Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI WILLIS KONFERENCE WILLIS Konference Klimaændringer, skybrud og oversvømmelser. Sektionsleder Jeppe Sikker Jensen Spildevand og klimatilpasning, COWI 1 Disposition Udfordringer Kortlægningstyper Case: Screening af ejendomsportefølje

Læs mere

Klimaforandringer. Dansk og europæisk perspektiv. fremtidens vigtige ressource. med fokus på vand. Danmarks Miljøundersøgelser

Klimaforandringer. Dansk og europæisk perspektiv. fremtidens vigtige ressource. med fokus på vand. Danmarks Miljøundersøgelser Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 117 Offentligt Klimaforandringer Dansk og europæisk perspektiv med fokus på vand fremtidens vigtige ressource Forskningschef Kurt Nielsen Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på?

Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet. Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Foto: Hunderup Luftfoto Kystdirektoratet Fra plan til handling i Vejle kommune hvad går det ud på? Vand i Byer 21. januar 2015 Fra plan til handling eller? Vigtigt at have en plan Men lige så vigtigt,

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune

Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Notat Fremtidige klimaudfordringer i Ringkøbing-Skjern Kommune Udarbejdet af Morten Lassen Sundhed og Omsorg, december 2014 Klimaudfordringer Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Danmarks fremtidige

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Klima tilpasning på Fanø

Klima tilpasning på Fanø Klima tilpasning på Fanø Diger, stormfloder, havstigninger Agenda21-gruppens digegruppe : Svend Lauridsen, Sønderho, talsmand Oluf Holm, Sønderho Niels Christian Nielsen, Nordby Michael Møller, Nordby

Læs mere

Klimapåvirkninger. Risiko. Løsninger. Arne Bernt Hasling, COWI. Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen

Klimapåvirkninger. Risiko. Løsninger. Arne Bernt Hasling, COWI. Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen Betydning af klimaændringer i hovedstadsregionen Klimapåvirkninger Risiko Løsninger Arne Bernt Hasling, COWI # 1 Disposition Formål, detaljeringsgrad Klimapåvirkninger Modtaget materiale Oversvømmelser

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning. Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet

Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning. Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Klimaændringernes udfordringer til den fysiske planlægning Lars Bodum Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Hvad skal man med et hus, hvis man ikke har en anstændig planet at

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan samarbejdet om klimatilpasning styrkes? Spørgsmål: På tværs af kommunerne i regionen? På tværs af sektorer? På tværs af afdelinger i kommunen? Besvarelser Bord 8:

Læs mere

Klimatilpasning i danske kommuner

Klimatilpasning i danske kommuner Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 906 Offentligt Klimatilpasning i danske kommuner Summary med grafer på hovedresultater København, maj 2010 YouGov Zapera Public og

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune.

Tillæg nr. 10 er udarbejdet sammen med Klimatilpasningsplan 2014 2017 for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025 Lemvig kommunalbestyrelse har den 17. september 2014 vedtaget tillæg nr. 10 til Lemvig Kommuneplan 2013-2025. Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold

Læs mere

Klimatilpasning i Danmark

Klimatilpasning i Danmark Klimatilpasning i Danmark Den ubehagelige usikkerhed Informationsdag Clarion Hotel Olso Airport, Gardermoen Af Michael Quist Vejdirektoratet Regeringens udspil i forhold til klimatilpasning i Danmark Katalog

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN

KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE KLIMATILPASNINGSAFSNIT TIL KOMMUNEPLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE

Læs mere

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan

Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan Kommuneplantillæg Klimatilpasningsplan 1 Indholdsfortegnelse Klimatilpasningsplan... 3 Indledning... 3 Oversvømmelseskortlægninger... 3 Sandsynlighedskortlægning, værdikortlægning og risikokortlægning...9

Læs mere

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan

Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Baggrund Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013 indebærer, at alle kommuner inden udgangen af 2013 skal udarbejde en klimatilpasningsplan,

Læs mere

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser?

Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Gruppediskussion formiddag: Hvordan kan kommunerne samarbejde om klimatilpasning på tværs af kommunegrænser? Hvilke klimarelaterede udfordringer er de største for jeres kommuner? - Klimatilpasning i lokalplanlægningen

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

-Vand i byer risikovurderinger

-Vand i byer risikovurderinger Oversvømmelse Hvorfra? Klimatilpasning -Vand i byer risikovurderinger v. 1 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 2 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 3 Vand og oversvømmelse Hvorfra? 4 Vand og oversvømmelse Hvorfra?

Læs mere

Koordinationsforum for Klimatilpasning

Koordinationsforum for Klimatilpasning Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 232 Offentligt Koordinationsforum for Klimatilpasning Status for udmøntning af Regeringens klimatilpasningsstrategi 2009 Det forløbne

Læs mere

Vejen og vandet Vejinfrastrukturens sårbarhed ift. klimaforandringer Hvordan værner man sig bedst muligt?

Vejen og vandet Vejinfrastrukturens sårbarhed ift. klimaforandringer Hvordan værner man sig bedst muligt? Vejen og vandet Vejinfrastrukturens sårbarhed ift. klimaforandringer Hvordan værner man sig bedst muligt? 1 Indhold Udfordringen Hvad er det lige med det vand, og hvorfor er det så stort et problem? Hvordan

Læs mere

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser

Forslag til serviceniveau mod oversvømmelser Allerød Kommune Klimatilpasning til mere regn NOTAT Til Allerød Kommune Fra Orbicon Sag 363090005 Dato 10. september 2009 Projektleder HLA Kvalitetssikring TSB, HETA, GIH, CRP Revisionsnr. 2 Godkendt af

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer.

Analysen er inddelt i 100x100 m celler, som gør det muligt at regne på risikoen i den enkelte celle og efterfølgende udtrykke dette i farveskalaer. Risikokortlægning Dette notat er et uddrag af tekniske notater 1 fra COWI i forbindelse med levering af data til Vordingborg Kommunes arbejde med klimatilpasning. Risikovurderingen er bygget op omkring

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7.

Miljøscreeningen er udsendt i høring sammen med forslag til kommuneplanstillæg nr 7. Tillæg nr. 7 til Odsherred Kommunes kommuneplan 2013-2025 Indhold 1. Redegørelse 2. Overordnede mål 3. Retningslinjer 4. Kort Bilag 1. Screening for miljøvurdering Tilhørende dokumenter: Klimatilpasningsplan

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg. v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus. Klimatilpasning i Aarhus Kommune Planlægning og Anlæg v. ingeniør Ole Helgren projektleder, Aarhus kommune, Natur og Miljø oh@aarhus.dk Klimatilpasning Kortlægning, planer og handlinger Hvad satte os i

Læs mere

Oversvømmelsesdirektivet

Oversvømmelsesdirektivet Oversvømmelsesdirektivet Kirsten Flemming Hansen By- og Landskabsstyrelsen Oversvømmelsesdirektivet Europa-parlamentets og rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser Trådte

Læs mere

Forslaget til udpegning af risikoområder blev sendt i ekstern høring den 25. marts 2011 med frist for at afgive høringssvar den 25. juni 2011.

Forslaget til udpegning af risikoområder blev sendt i ekstern høring den 25. marts 2011 med frist for at afgive høringssvar den 25. juni 2011. Høringsnotat vedrørende Forslag til udpegning af risikoområder på baggrund af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde Bemærkninger til hovedbudskaberne i høringssvarene

Læs mere

Smukkere kyster. Åben land konference juni Workshop B Kysten og klimaforandringer Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet

Smukkere kyster. Åben land konference juni Workshop B Kysten og klimaforandringer Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Åben land konference 2011 9.-10. juni 2011 Workshop B Kysten og klimaforandringer Thorsten Piontkowitz, Kystdirektoratet Konsekvenser af havspejlsstigning Permanent oversvømmelse Øget kysterosion 2 Konsekvenser

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Oversvømmelser og klimatilpasning i Danmark

Oversvømmelser og klimatilpasning i Danmark Oversvømmelser og klimatilpasning i Danmark Ole Mark Forsknings- og Udviklingschef, DHI Hvorfor en ny klimatilpasningsstrategi? 1. Selvom verdenssamfundet i dag fastfrøs/stoppede dets udledning af drivhusgasser,

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010

Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Håndtering af oversvømmelser opdateret klimakogebog Dansk Vandkonference 2010 Annette Brink-Kjær, Vandcenter Syd Jens Jørgen Linde, PH-Consult Nanna Høegh Nielsen, PH-Consult Lina Nybo Jensen, Lina Nybo

Læs mere

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog

Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Klimaændringer Stege, Møn. Foto: Colourbox Forurenet jord og grundvand - et idékatalog Region Sjælland har ansvaret for at kortlægge, undersøge og oprense forurenet jord for at sikre rent grundvand og

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) I medfør af 1, stk. 2, og 18, stk. 3, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land

Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land Klimasikring af hundredvis af km 2 i det åbne land eller Hvordan man undgår at Elling svømmer væk Side 1 Centerchef Boie Frederiksen Outline Hovedpointer Frederikshavn Kommune Klimatilpasningsplan Elling

Læs mere

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger COWI A/S Aarhus Vand og miljø Forundersøgelser Miljøvurdering og VVM Miljø og anlæg Bent Sømod Cand. Scient. i Biologi Sektionsleder Natur og Miljø Direkte 87

Læs mere

Klimatilpasningsplaner. Workshop Region Midtjylland. Ideer til: forudsætninger og rammer. Arne Bernt Hasling. Region Midtjylland

Klimatilpasningsplaner. Workshop Region Midtjylland. Ideer til: forudsætninger og rammer. Arne Bernt Hasling. Region Midtjylland Region Midtjylland Klimatilpasningsplaner Workshop Region Midtjylland Ideer til: forudsætninger og rammer Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Krav til planen 2 Procesforløb 3 Klimaudfordringen, temperatur

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan

Klimaet ændrer sig. Fra vision til plan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Koordinationsforum for Klimatilpasning

Koordinationsforum for Klimatilpasning Koordinationsforum for Klimatilpasning Status for udmøntning af regeringens klimatilpasningsstrategi 2010 Det er nu ca. to et halvt år siden regeringen offentliggjorde Strategi for tilpasning til Klimaændringer

Læs mere

Klimaforandringer og kystplanlægning i danske kommuner

Klimaforandringer og kystplanlægning i danske kommuner Klimaforandringer og kystplanlægning i danske kommuner Date: 03-11-2011 Author: Nikolaj Sveistrup www.blast-project.eu 1 Authors Name Nikolaj Sveistrup Reviewers Name Xxx Xx Xx Organisation Kommunernes

Læs mere

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering

Bilag 8. Resume af indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering Bilag 8 Resume af indkomne bemærkninger og Resume af indkomne bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg 05 til Kommuneplan 2013, klimatilpasningsplan samt udkast til af disse I forbindelse med den

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund

Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt. Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske. 1. Baggrund Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt Dato: 11. april 2007 Notat om konsekvenser af klimaændringer på de danske kyster Dette notat forholder sig til klimaændringers konsekvenser

Læs mere

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut

Yann Arthus-Bertrand / Altitude. Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Yann Arthus-Bertrand / Altitude Klimaændringer - hvad har vi i vente? Jens Hesselbjerg Christensen Danmarks Meteorologiske Institut Dagens program Bag om FN s klimapanel Observerede ændringer i klimasystemet

Læs mere

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK..

Brand & Redning Køge Kommune vil i tilfælde af oversvømmelse kunne få assistance og materiel fra Energiforsyningen og entreprenørvirksomheden ETK.. I Køge Kommune varetages beredskabet af Brand & Redning, som udover at assistere ved ekstreme klimahændelser også varetager brandslukning og redningsopgaver, som navnet antyder. Dette notat har til formål

Læs mere

Klimaets betydning for de kommunale veje

Klimaets betydning for de kommunale veje Klimaets betydning for de kommunale veje Ib Doktor Vej og Parkchef Fredericia Kommune Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe; Veje, trafik og trafiksikkerhed, VTT. Hvordan ser KTC på klimaudfordringerne

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa

Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa Tværfaglig klimatilpasning i overvømmelsestruede Aabenraa Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA A/S Hans Odgaard, Aabenraa Kommune ATV Vintermøde, 6. marts 2013 Tværfaglig klimatilpasning I overvømmelsestruede

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder

7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder 7.6 LAVBUNDSOMRÅDER potentielle vådområder Redegørelse BOKS: Hvad er et lavbundsområde? Lavbundsområder er typisk tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger og fjordarme, som nu

Læs mere

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København

Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Naturstyrelsen Vandsektor, byer og klimatilpasning, Haraldsgade 53 2100 København Natur & Park Bytoften 2 6800 Varde Tlf. 7994 6800 Varde Kommunes høringssvar i forbindelse med Statens Forslag til udpegning

Læs mere

Kommunikation og samarbejde med kommunerne ifm. EU s oversvømmelsesdirektiv

Kommunikation og samarbejde med kommunerne ifm. EU s oversvømmelsesdirektiv Kommunikation og samarbejde med kommunerne ifm. EU s oversvømmelsesdirektiv Viborg, 14. september 2016 Laura Storm Henriksen Kilde: dresden.de Kilde: dresden.de Kilde: Archiv Harald Weber Kilde: Archiv

Læs mere

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød

Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej 140 i Birkerød Statsforvaltningen Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen Øverødvej 2 2840 Holte Redegørelsen er sendt digitalt til Tilsynet Klage over sagsforløb klimatilpasning Bregnerødvej

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI

KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI KYSTBESKYTTELSESSTRATEGI - en strategisk indsats for smukkere kyster Åben Land Konference 9. 10. juni 2011 Vicedirektør Carl-Christian Munk-Nielsen, Kystdirektoratet Fremtidens jernkyst? Hele kysten Nutidens

Læs mere

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne

Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning. - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne Resultater fra borgertopmøde om klimatilpasning - Lørdag den 5.marts I Kalundborg hallerne 1. Intro Først en række afstemninger for at lære udstyret at kende. Dernæst en runde ved bordene, hvor I lærer

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Kommissorium. for. Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne 24. november 2014 Kommissorium for Udvalg til evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningerne Baggrund Store dele af Danmark blev ramt af stormen Bodil den 5.-6. december 2013, der

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund

Notat. 28. februar Miljø og Teknik. Baggrund Notat Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: J.nr.: 28. 2013 Br.nr.: Udfærdiget af: Lars Bo Jensen Vedrørende: Projektbeskrivelse for Klimatilpasningsplan Notatet sendes/sendt til: Baggrund Aftalen mellem

Læs mere