Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Svar på Spørgsmål 233 Offentligt N O T AT T I L MP U AL M D E L SPØRGSMÅL januar 2009 Dansk sårbarhedskortlægning i relation til klimatilpasning Formålet med sårbarhedskortlægning i forbindelse med klimatilpasning er at fastslå, hvilke områder der med stor sandsynlighed vil komme til at lide under effekter af de forventede klimaforandringer med henblik på at kunne træffe beslutninger om evt. afbødende eller forebyggende tiltag. Forud for en sårbarhedskortlægning skal relevante sårbarheder identificeres. Som en del af grundlaget for regeringens klimatilpasningsstrategi udarbejdede en tværministeriel arbejdsgruppe i 2007 et katalog over klimaændringernes betydning for en række sektorer. Kataloget identificerer en lang række sårbarheder indenfor sektorerne. En oversigt ses i bilag 1. Sårbarhedskortlægning er naturligvis mest relevant, når der er tale om potentielt store problemer eller omkostninger. Sårbarhedskortlægning indenfor klimatilpasning fokuserer derfor i høj grad på at kortlægge områder, der er sårbare på grund af forøget nedbør eller stigende havniveau. Efter offentliggørelsen af regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark i marts 2008 er der arbejdet med sårbarhedskortlægning på flere planer. Der er foretaget kortlægninger i de enkelte sektorer på landsplan. Kommunernes Landsforening har fået lavet enkelte landsdækkende sårbarhedskortlægninger på screeningsniveau. Regioner, kommuner og andre aktører har foretaget mere detaljerede sårbarhedskortlægninger for regional- eller lokalområder i forbindelse med klimatilpasningsstrategier eller af hensyn til planlægning af beredskabet. Metoderne spænder fra overordnede screeninger til meget detaljerede lokale analyser, og det er forskelligt, hvor langt de enkelte kommuner er med dette arbejde. Med implementering af oversvømmelsesdirektivet vil der være lagt nationale rammer for kortlægning af risikoen for større oversvømmelser fra havet og fra søer og åer. Videncenter for klimatilpasning formidler løbende resultater af offentliggjorte sårbarhedskortlægninger på portalen Portalen stiller desuden interaktive klimakort Side 1

2 til rådighed, der viser klimaforandringerne på kort. Her kan man således se, hvordan nedbør, grundvand, temperatur, vind mv. ændrer sig geografisk over Danmark ifølge de forskellige klimascenarier fra FN. Det er muligt fra portalen at udskrive rapporter for lokalområder. Videncenter for klimatilpasning undersøger desuden pt. sammen med andre statslige og kommunale myndigheder, om det kan tilvejebringe screeningsværktøjer, som kan anvendes til at skabe et landsdækkende overblik over centrale sårbarheder som et fælles udgangspunkt for mere detaljerede lokale sårbarhedsanalyser. Disse værktøjer skal i givet fald stilles til rådighed for kommuner, virksomheder og borgere på Et pilotprojekt, som videncentret har igangsat i samarbejde med bl.a. Kystdirektoratet, Kortog Matrikelstyrelsen, Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning (KFT) og KL, kigger i denne sammenhæng på muligheden for ved hjælp af Danmarks Højdemodel at kortlægge kystzonens sårbarhed i forhold til oversvømmelser fra havet. En prototype af værktøjet er i øjeblikket til høring hos de fynske kommuner. Nationale sårbarhedskortlægninger Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet foretager løbende nationale sårbarhedsvurderinger og forholder sig i den sammenhæng også til klimaændringer. Vurderingen bruges bl.a. til dimensioneringen af det statslige redningsberedskab og til at sikre, at de tre niveauer i det samlede redningsberedskab komplementerer og supplerer hinanden bedst muligt. Beredskabsstyrelsen udsender hvert år en national sårbarhedsrapport, der gennemgår udvalgte hændelser og initiativer, som har præget samfundets beredskab i det forløbne år. I 2007 fokuserede rapporten bl.a på klimaændringer. Transportministeriet Kystdirektoratet kortlægger løbende de udfordringer og risici, der er for gennembrud af diger og oversvømmelser langs den Jyske Vestkyst. Direktoratet laver også detaljerede kortlægninger af risiko for oversvømmelser på bestemte lokaliteter f.eks. for Løgstør og Dalby Bugt. I rapporten "Vestkysten 2008" redegøres der for de kysttekniske udfordringer på strækningen i form af kysttilbagerykning og risiko for gennembrud af klit eller dige under storm med oversvømmelse af de lave områder i baglandet til følge. Desuden gennemgås klimaændringernes effekt på kysten og en samfundsøkonomisk analyse af kystbeskyttelsesindsatsen på Vestkysten. Kystdirektoratet har herudover lavet et screeningsværktøj, der giver information om aspekter af kystområders sårbarhed og information om kystplanlægning under hensyn til fremtidens forventede klimaudvikling. Vejdirektoratet har kortlagt vejnettets sårbarhed i relation til afvanding af veje under ekstreme regnskyl. Denne kortlægning har bl.a. medført en ændring af vejreglerne, så vejene nu er mere robuste ift. fremtidig ekstremregn. BaneDanmark har - efter det alvorlige brud på en jernbanedæmning i Sønderjylland i systematisk gennemgået samtlige jernbanedæmninger i Danmark og identificeret de mest sårbare. Disse er nu sat under skærpet overvågning og i tilfælde af varsel om ekstremregn, er der indført skærpet beredskab, som i enkelte tilfælde kan medføre afbrydelser i togdriften. Endvi- Side 2

3 dere er der udarbejdet en langsigtet renoveringsplan, så de mest sårbare strækninger prioriteres først, hvorved sårbarheden nedbringes. Økonomi- og Erhvervsministeriet Stormrådet har udgivet en samlet skadesstatistik for alle stormfloder siden Skadestatistikken giver et overblik over, hvor skaderne rammer, og hvilke størrelser de enkelte erstatninger er i. Stormrådet har desuden udarbejdet en rapport i forbindelse med revision af stormflodsordningen. Rapporten vurderer klimaændringernes konsekvenser for stormflodsordningen i fremtiden og på screeningsniveau antallet af ejendomme, der vil være stormudsatte i fremtiden. EUs oversvømmelsesdirektiv EUs Oversvømmelsesdirektiv vil medføre, at risikoen for større oversvømmelser fremover vil blive kortlagt landsdækkende. Direktivet forpligter medlemslandene til at 1) foretage en foreløbig udpegning af områder, der er i risiko for at blive oversvømmet (2011) og 2) udarbejde kort, der viser det mulige oversvømmelsesomfang og værdier, der kan blive påvirket (2013) og 3) udarbejde risikostyringsplaner til begrænsning af konsekvenserne af oversvømmelserne (2015). Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer (Lov nr. 1505), der implementerer direktivet for oversvømmelser fra søer og åer, blev vedtaget i Folketinget den 15. december For oversvømmelser fra hav og fjorde implementeres direktivet af en bekendtgørelse under Kystbeskyttelsesloven. Udkast til bekendtgørelse har været i høring frem til den 18. januar og forventes snart udstedt. For søer og åer kan klimaændringerne tages i betragtning i første planperiode fra 2011 og skal tages i betragtning ved revurderingen, der senest skal finde sted efter 6 år. For hav og fjorde lægger udkastet til bekendtgørelse op til, at klimaændringerne skal indgå i vurderingen af oversvømmelsesrisikoen også i første planperiode. Kommunale sårbarhedskortlægninger Kommunernes Landsforening Rambøll har for Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdet en rapport, der vurderer kommunernes investeringsbehov i forbindelse med klimatilpasning og veje. Rapporten vurderer, på baggrund af en grov landsdækkende sårbarhedskortlægning, at ha. vil have forøget risiko for oversvømmelser i år Rapporten vurderer desuden det fremtidige investeringsbehov for veje, kloakker og bygninger med udgangspunkt i IPCC's middelhøje klimascenarie A2. Individuelle kommuner Mange kommuner har foretaget lokale sårbarhedskortlægninger, og der er talrige eksempler på klimatilpasningsportalen. Næsten alle fokuserer på risikoen for oversvømmelser, enten på grund af stigende havniveau eller hyppigere ekstremregn, hvor lavninger kan blive oversvømmet, søer og åer kan gå over deres bredder eller kloaksystemet kan blive overbelastet. De fleste kommuner som fx Hedensted, København, Kolding, Dragør og Hvidovre har valgt at lade konsulenter udarbejde omfattende rapporter, der viser sårbarhed, som siden er offent- Side 3

4 liggjort på kommunernes hjemmesider. Det seneste eksempel er Hvidovre kommune, der har udarbejdet en plan, som kan medvirke til at reducere kommunens sårbarhed over for ekstreme vandstande. Nogle kommuner som fx Kerteminde og Nyborg har valgt at lægge værktøjer ud, som alle kan bruge til at se hvilke områder, der er sårbare overfor et stigende havniveau. Nogle kommuner har selv udført sårbarhedskortlægninger. Eksempler herpå er Greve kommunes kortlægning af kommunens sårbarhed overfor ekstremregn og Slagelse Kommunes Kystplan. I nogle tilfælde gennemføres sårbarhedskortlægninger i forbindelse med forskningsprojekter. Et eksempel herpå er det tværgående forskersamarbejde 2BG, der udvikler værktøjer til at støtte planlægning og beslutninger omkring brug af byens landskab til håndtering af regnafstrømningen. I projektet deltager bl.a. Københavns Universitet, DTU, AU og DHI. Projektet har bl.a. kortlagt en række forholds betydning for kloakoverløb til Harrestrup Å. Projektet er et eksempel på en kortlægning, der går på tværs af kommunegrænser. Endelig er der mange kommuner, som har planer om at få kortlagt kommunens sårbarhed overfor klimaændringer. I bilag 2 ses er en oversigt over de kommunale sårbarhedskortlægninger, som er omtalt på Regionale sårbarhedskortlægninger Danske Regioner Region Hovedstaden vil i forbindelse med deres klimastrategi, som er under udarbejdelse, analysere klimaforandringernes væsentligste påvirkninger og vise konsekvenserne på temakort. Nordjylland har fået udarbejdet en rapport over klimaforandringerne og et bud på, hvordan de vil påvirke et konkret område. Både Sjælland og Midtjylland arbejder med klimaforandringernes betydning for forskellige sektorer. OECD vurdering af Københavns sårbarhed overfor stigende havniveau og stormfloder. OECD offentliggjorde i 2008 rapporten Assessing Climate Change Impacts, Sea Level Rise and Storm Surge Risk in Port Cities: A Case Study on Copenhagen. Rapporten vurderer konsekvenserne for Storkøbenhavn af klimaforandringerne og sammenligner omkostningerne ved ikke at gøre noget med udgifterne til øget kystbeskyttelse mv. Side 4

5 Bilag 1. Oversigt over sårbarheder indenfor forskellige sektorer Oversigt over sårbarheder identificeret i "Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning", der blev udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning i Kystforvaltning, diger, havne og kystnær bebyggelse Byggeri, anlæg, transport Vand og vandforsyning Energiforsyning Landbrug - stigende vandspejl - kraftigere storme - stormfloder - erosion - oversvømmelse - tilsanding af havneindkøb - kombination af stigende havniveau, øget nedbør og afstrømning ved åudmundinger i havet - stormskader - vandskader - sne- og sætningsskader, - vandindtrængning, - dårligere indeklima - kortere levetid af bygningskonstruktioner - forringede afledningsforhold for kloakker og veje - nedsættelse af vandføringsevnen i afløbssystemer, - lokale oversvømmelser - risiko for skred under veje og jernbaner - akvaplanning - stormfald - stigende grundvands- og drikkevandstemperatur - højere indhold af bakterier - øget eller mindsket grundvandsdannelse - mindre mulighed for vandindvinding om sommeren. - stigende grundvandsspejl. - reduceret vandføring i åer - øget udvaskning af nitrat, fosfor og pesticider til vandmiljøet - forringet vandkvalitet i vandløb og søer - ringere badevandskvalitet - øget kølebehov - stormskader på eldistributionsnet - oversvømmelser - så høj grundvandstand, at landbrugsmæssig udnyttelse er vanskelig - øget behov for markvanding - øget sygdoms- og skadedyrsproblemer. - øget varmestress for husdyr Side 5

6 Skovbrug Fiskerisektoren Natur Planlægning Sundhed Redningsberedskabet - svækkelse og evt. død af arter og skovtyper. - stormfald - ændret sygdoms- og skadedyrsmønster - indvandring af varmetilpassede arter (fx brisling) - tilbagegang af kuldetilpassede arter (fx torsk i Nordsøen). - nye typer sygdomsfremkaldende bakterier - toksiske alger, - fald i saltholdigheden - øget næringsstofbelastningen og risikoen for iltsvind, - forsuring - øget næringsstofbelastning - øget tilgroning og øget iltsvind - øget erosion/oversvømmelse af f.eks. lavvandede kyster og ådale - invasive arter, - ændrede konkurrenceforhold - påvirkning af fødekæder og økosystemer - oversvømmelse og - håndtering af øgede vandmængder i byer - hedebølger, - soleksponering, - infektionsrisiko - pollen - algeopblomstringer og havbakterier - indeklimaproblemer p.gr.a. fugt - storme, - stormfloder, - kraftige regnskyl - tørkeperioder - risiko for skovbrand (Kilde: DK/Info/Publikationer/publikationer2007/Documents/Katalog_endelig_udgave pdf). Side 6

7 Bilag 2. Kommunale sårbarhedskortlægninger omtalt på Aalborg Dragør Fredensborg Fredericia Greve Haderslev Halsnæs Hedensted Hvidovre Hørsholm Juelsminde Kalundborg Kerteminde Kolding København Aalborg laver oversvømmelsesscenarier for forskellige vandstande i Limfjorden. Dragør Kommune har lavet en "Grøn blå plan, der sammenfatter de vigtigste temaer i det åbne land. Fredensborg Forsyning er gået i gang med at opmåle kloakker rundt i kommunen for at undersøge, om kloakkerne har den tilstrækkelige kapacitet. Fredensborg arbejder desuden med et forslag om blå plan, der beskriver problemer og løsningsmuligheder i forbindelse med klimaforandringernes konsekvenser. Orbicon har udarbejdet et såkaldt "blue spot" kort for Fredericia Kommune. Et blue spot kort er en strømningsanalyse af kommunens terrænmodel og viser de følsomme områder i kommunen, hvor vandet vil løbe hen ved ekstrem nedbør. Greve Kommune har kortlagt kommunens sårbarhed overfor ekstremregn udfra erfaringer fra oversvømmelsen i 2007 og terrænforhold. På den baggrund har kommunen prioriteret klimatilpasningsindsatsen. Greve arbejder desuden med detailkortlægning med avancerede hydrodynamiske modeller. Haderslev Kommune forbereder sig på konsekvenserne af klimaforandringerne ved at sikre afløb i udsatte områder mod oversvømmelser. Kommunen har iværksat et projekt, der analyserer de konsekvenser fremtidens klima vil føre med sig, og hvilke handlemuligheder kommunen og borgere har. Hedensted har lavet modelberegninger på baggrund af IPCCs scenarier der viser, hvor kommunens mest udsatte områder er, og dette tænkes ind i planlægning. Hvidovre har fået lavet en undersøgelse af, hvor udsat kommunen er over for stigende vandstande, og hvordan den kan sikre sig. Hørsholm Kommune har fået udarbejdet et sårbarhedskort, der illustrerer prognoser for hele kommunen over konsekvenser af fremtidens klimaændringer, En ny handlingsplan i Juelsmindre skal sikre byen mod disse oversvømmelser ved bl.a. at forhøje og forlænge diger. Med projekt BaltCICA har Kalundborg Kommune fået vurderet klimaforandringernes konsekvenser for kommunen. Kommunen har lavet stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Notatet Klimaforandringer belysning af konsekvenserne beskriver forholdene omkring risikoen ved oversvømmelser i Kolding Kommune samt stiller forslag om, hvilke initiativer, der bør iværksættes på kortere og længere sigt. I forbindelse med udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan laves undersøgelser af klimaforandringernes konsekvenser for bl.a. afløbssystemet, varmeø-effekten, kloakering og behovet for kystbeskyttelse. Første generations Side 7

8 klimatilpasningsplan vil færdiggøres i Nyborg Kommunen har lave stormflodsscenarier, der er tilgængelige for borgerne på kommunens hjemmeside. Her kan man se, hvilke områder der er sårbare overfor stigende havniveau. Ribe Kystdirektoratet har gennemført en risikovurdering af oversvømmelser indenfor Ribe dige. Ringkøbing- Ringkøbing-Skjern Kommune har hyret det rådgivende ingeniørfirma CO- Skjern WI til at undersøge klimaforandringernes konsekvenser i kommunen. Kommunen vil generelt sørge for at få kortlagt områder, hvor der forventes oversvømmelser. Roskilde COWI har udarbejdet et kortmateriale, der vise at dele af Jyllinge i fremtiden vil ligge under vand. Slagelse Slagelse Kommune har udarbejdet "Kystplan 09", der bl.a. beskriver de fysiske forhold ved kysterne og vurderer risikoen ved de enkelte områder. Sønderborg Sønderborg har nedsat klimaberedskab og styregruppe, som udarbejder modeller og scenarier i forhold til vandstandsstigninger og øget nedbør. Eksempler på kommuner, der omtaler sårbarhedskortlægning i kommuneplanen Favrskov Kommunen arbejder på en kortlægning af risikozoner, hvor klimaændringer vil betyde øgede problemer med regnvandsafledningerne på grund af stigende vandstande i Lilleå og Gudenå. Faxe Klimastrategi. I forbindelse med kommuneplanen er der taget hul på at kortlægge områder i Faxe Kommune, som kan forventes at være specielt udsat for følgerne af klimaforandringer. Ishøj Ishøj har i 2009 igangsat en oversvømmelsesscreening, der skal afdække regnvandssystemet og på baggrund heraf blandt andet udpege særligt følsomme områder. Køge Køge vil udvikle kortmodeller til oversvømmelser. Læsø For at illustrere virkningerne af klimaændringerne og den afledte vandstandsstigning på Læsø, er der udarbejdet et kort, som viser forskellige scenarier. Odsherred Kommunen har fået kortlagt konsekvenser ved havspejlsstigning af de kystnære områder Mange af ovenstående eksempler er omtalt på under "Cases" eller "Nyheder": Side 8

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning

TAG ANSVAR! Regeringens plan for klimatilpasning. Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning Regeringens plan for klimatilpasning Specialkonsulent Povl Frich Videncenter for Klimatilpasning TAG ANSVAR! Privatfoto 1976 Opvarmningen fortsætter iflg. IPCC Kilde: DMI/IPCC SYR Figur SPM.5 Hvilket fører

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark - om Videncenter for Klimatilpasning Maj 2011 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: DMI / Videncenter for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef

Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Hvordan får man den mest effektive indsats mod vand for færrest mulige penge? Ole Mark, Forsknings- og Udviklingschef Der var engang i 1872 Storm surge flood of 13 November 1872 in Denmark In Rødby and

Læs mere

Ramme for kommunernes klimatilpasning

Ramme for kommunernes klimatilpasning Ramme for kommunernes klimatilpasning Louise Grøndahl Rejsehold for klimatilpasning SIDE 1 Forebyggelse frem for oversvømmelse Regeringen vil Etablere en Task Force for klimatilpasning, der skal udarbejde

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaundersøgelse vedrørende kortlægning og strategier i forbindelse med klimatilpasning Spørgeskemaet blev sendt til alle kommuner i foråret 2002 for at afklare, hvor langt de enkelte kommuner var

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil

Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil Guide: Sådan laver I en lokal klimatilpasningsprofil I denne guide finder I gode råd til, hvordan I kan gribe arbejdet med den lokale klimatilpasningsprofil an, og hvad I bør overveje i projektets faser:

Læs mere

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning

Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Teknisk beskrivelse Risikokortlægning Indholdsfortegnelse Opbygning af kortlægningen... 2 Udfordringer og usikkerheder ved kortlægningen... 2 Grundlæggende begreber... 3 Hændelser... 3 Højdemodellen...

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes,

7.1 Klimatilpasning i Odense Kommune Scenarie - A1B. Scenarie - A2. Skitse fra Bellinge Fælled. Det forventes, 7. Klimatilpasning Odense skal være en grøn storby i en menneskelig skala. Vi arbejder for en bæredygtig udvikling af for vores by. En udvikling, der tager afsæt i vores forudsætninger, der bygger på lokale

Læs mere

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND

BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Assens Kommune Januar 2013 BESKRIVELSE AF OVERSVØMMELSESKORTLÆGNING I DET ÅBNE LAND Indholdsfortegnelse 1 Oversvømmelseskortlægning... 2 1.1 Kendte oversvømmelser... 2 1.2 Nedbør... 2 1.3 Hav... 3 1.4

Læs mere

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser

Hydrologisk Højdemodel og kortservices. Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Hydrologisk Højdemodel og kortservices Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel, metoder og analyser Agenda Hydrologiske højdemodel &Tilpasningslaget Hvilke analysemetoder bruger man

Læs mere

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker

Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød. Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Klimatilpasning i praksis Indsats imod oversvømmelser ved skybrud og stormflod i Greve og Solrød Birgit Krogh Paludan Civilingeniør, hydraulikker Indhold Udfordringerne nedbør og stormflod Køge Bugt Planlægningen

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009

Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Hørsholm Kommune Klimatilpasningsstrategi November 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Indledning... 3 3 Fremtidens klima... 5 4 Tilpasning i de enkelte sektorer... 6 4.1 Kysten... 6 4.2 Kloakforsyning...

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN

VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN DECEMBER 2012 FAXE KOMMUNE VÆRDIKORTLÆGNING OG RISIKOANALYSE IFM. UDARBEJDELSE AF KLIMATILPASNINGSPLAN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet

Klimainvesteringer i kommunerne. fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet fordi vi ikke har råd til andet Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Stock.xchng Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Klimaforandringer - vand i byerne

Klimaforandringer - vand i byerne Klimaforandringer - vand i byerne v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokatfuldmægtig Sofie Dehlholm Holst 2 Dagens program Introduktion Et globalt fænomen

Læs mere

Baggrund og forudsætninger. Klimaudfordringen, Generelt. Tidshorisont og scenarie 21 MARTS 2013 REGION MIDTJYLLAND, KLIMAWORKSHOP 3

Baggrund og forudsætninger. Klimaudfordringen, Generelt. Tidshorisont og scenarie 21 MARTS 2013 REGION MIDTJYLLAND, KLIMAWORKSHOP 3 Region Midtjylland Klimatilpasningsplaner Workshop 3 Region Midtjylland Ideer til: forudsætninger og handlingsplan Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 Baggrund og forudsætninger Klimaudfordringen, Generelt

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson

Kommunale klimatilpasningsplaner. Louise Grøndahl og Lone Jansson Kommunale klimatilpasningsplaner Louise Grøndahl og Lone Jansson Klimatilpasningsplan hvad er kravet Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder en 1) kortlægning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård

Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier. V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier V. Udviklingskonsulent, geolog Mikkel Østergård Regionens klimarelaterede udfordringer og tilpasningsstrategier Hvad byder fremtiden: Hvilke

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen

Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Klimatilpasning - nye initiativer fra forsikringsbranchen Opstartsmøde den 13. september 2012 v/tine Aabye, Skybrud kostede 6 mia. på 12 måneder Skybrud 2011 Udgifter for branchen på ca. 5 mia. kr. Antal

Læs mere

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder

Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Fælles strategier med henblik på reduktion af risikoen for stormfloder i lavtliggende kystområder Resultater fra et transnationalt projekt gennemført af offentlige myndigheder er www.comrisk.org Indledning

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa

KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa KLIMATILPASNINGSPLAN - BILAG til kapitel 4: Handleplan - Skematisk oversigt over indsatser UDPEGEDE RISIKOOMRÅDER Risikoområde 1 Grenaa Lokalitet Større del af Grenaa by langs Grenåen og ved Grenaa Havn.

Læs mere

Handleplan for klimatilpasning

Handleplan for klimatilpasning Handleplan for klimatilpasning g g g g g g varmere somre mere vind større skydække KLIMA varmere, vådere og vildere vejr mere regn ændret vandføring i vandløbene ændret grundvandsstand mildere og fugtigere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse

Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse Kortlægning af fare og risiko for oversvømmelse Metoderapport Udkast Direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, plantrin 2 Oktober 2013 Kolofon Titel Kortlægning af fare

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 007 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Kommune Klimatilpasningsplan Offentligt fremlagt i perioden den 4. juni 2014 til og med den 18. august 2014. Foto: under stormen

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark

Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 216 Offentligt Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark Marts 2008 Regeringen Strategi for tilpasning til klimaændringer i

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014

Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 Fredericia Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 Første generation Udgivelsesdato : 21. maj 2014 Vores reference : 21.3412.18 Udarbejdet : MVB, MIA, AKH og UFG Kontrolleret : FKL FA Kommune : US, MJ Side

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier

Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier Baggrundsrapport til: Klimatilpasning i de danske kommuner et overblik Kvalitativ analyse af udvalgte kommuners klimatilpasningsstrategier ARBEJDSRAPPORT Dorthe Hedensted Lund SKOV & LANDSKAB 120 / 2010

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på oversvømmelser i byer FORSKNINGS- OG UDREDNINGSPROJEKT NR. 19 Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg Tlf.nr.: 7021 0055 Fax: 7021 0056 danva@danva.dk

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse

Ekstremvejr i Danmark. En befolkningsundersøgelse Ekstremvejr i Danmark En befolkningsundersøgelse Juli 2015 Ekstremvejr i Danmark Indledning Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Mange analyser tyder på, at denne udvikling

Læs mere

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne.

Dette skulle ske ved at fokusere på et samlet, sammenhængende kommunalt beredskab som skulle nå helt ud til borgerne i lokalområderne. Projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark Den 23. december 2013 Status for netværkssamarbejdet Den robuste kommune PRIMO Danmark besluttede i 2012 - i samarbejde med Foreningen af Kommunale

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE

KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE KL APRIL 2009 RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPAS- NING OG VEJE RAPPORT KOMMUNERNES INVESTERINGSBEHOV I FORBINDELSE MED KLIMATILPASNING OG VEJE Date 30-04-2009 Ramboll Nørregade

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE

RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE JANUAR 2013 SAMSØ KOMMUNE RISIKOKORTLÆGNING AF SAMSØ KOMMUNE TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2013

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres?

Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Problemer med vandet -Kan grønne tiltag være løsninger? Klimatilpasning - hvilke tilpasninger er der behov for, og hvordan kan de realiseres? Risikostyringskonference: Det skæve Danmark Danske Risikorådgivere

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Tønder Kommune KORTLÆGNING AF RISIKO FOR OVERSVØMMELSE

Tønder Kommune KORTLÆGNING AF RISIKO FOR OVERSVØMMELSE Tønder Kommune KORTLÆGNING AF RISIKO FOR OVERSVØMMELSE NOTAT Tønder Kommune KORTLÆGNING AF RISIKO FOR OVERSVØMMELSE NOTAT Rekvirent Rådgiver Tønder Kommune Att: Loa Dahl Teknik og Miljø Rådhusstræde 2

Læs mere

Udspil til kommunal klimatilpasnings- og CO2-handlingsplan for Hvidovre Kommune

Udspil til kommunal klimatilpasnings- og CO2-handlingsplan for Hvidovre Kommune Udspil til kommunal klimatilpasnings- og CO2-handlingsplan for Hvidovre Kommune Marts 2008 Karl Vogt-Nielsen og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Udspil til kommunal klimatilpasnings-og CO2-handlingsplan

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september

Invitation/program. Erfaringer. Risikokort. Kysterosion. Klimaplaner. Køge, 11. og 12. september Invitation/program 2013 Køge, 11. og 12. september Erfaringer Risikokort Kysterosion Klimaplaner 2 Invitation til Dansk Kystkonference 2013 De danske kyster er et komplekst samlingssted for naturprocesser

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Den danske branche og kampen mod klimaskader Den danske branche og kampen mod klimaskader De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Klimaændringer. Forurenet jord- og grundvand

Klimaændringer. Forurenet jord- og grundvand Klimaændringer Forurenet jord- og grundvand Notat, Miljø- og Ressourcer Region Sjælland 2014 Titel: Klimaændringer. Forurenet jord og grundvand ISBN-nummer: 978-87-92026-68-2 Udgivet af: Region Sjælland,

Læs mere

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning

Introduktion til Klimastrategi 2012-2015. Forebyggelse og tilpasning Introduktion til Klimastrategi 2012-2015 Forebyggelse og tilpasning Aalborg Kommune tager medansvar for de globale klimaudfordringer. Det sker bl.a. ved at satse på flere vedvarende energikilder i energiforsyningen

Læs mere

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015

KLIMATILPASNING. Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 KLIMATILPASNING Den Danske Banekonference 2015 05/05/2015 SØREN HANSEN HOFOR A/S REGN-SPILDEVAND PLANLÆGGER KLIMATILPASNING 2 VIRKSOMHEDEN I DAG Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for vores kerneområder

Læs mere

wwwisbn: 978-87-7844-865-1

wwwisbn: 978-87-7844-865-1 wwwisbn: 978-87-7844-865-1 Side 1 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSION...6 1.1 Overordnet konklusion...6 1.2 Introduktion...7 1.3 Klimaændringer...8 1.4 Metode...8 1.5 Sektoropdeling... 10 1.5.1 Normstyrede

Læs mere

Forslag til Strategi for Klimatilpasning

Forslag til Strategi for Klimatilpasning Forslag til Strategi for Klimatilpasning 2014 INDHOLD 1 Resume 2 Indledning og baggrund 3 En strategi for klimatilpasning i Hvidovre DEL I 4 Klimaændringer 5 Klimatilpasning - mål og strategier 5.1 Overordnede

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre

NOTAT. Regn og oversvømmelser i Hvidovre Regn og oversvømmelser i Hvidovre Lørdag den 2. juli 2011 blev store dele af hovedstadsområdet ramt af et voldsomt skybrud, der også gav oversvømmelser af veje og ejendomme flere steder i Hvidovre Kommune.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By

PLAN, BYG OG MILJØ. Tillæg nr. 3. til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024. Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By PLAN, BYG OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By Udarbejdet af Plan, Byg og Miljø 2014. Forsidebilledet viser Nørre Allé i Kalundborg

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere