Ishøj Kommune Kvalitetsrapport Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud"

Transkript

1 Ishøj Kommune 2011 Kvalitetsrapport Dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Baggrund og formål Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer Læsevejledning... 3 Kapitel 2: Rammebetingelser udgifter og børnetal Børnenes placering i de 5 distrikter Hvornår begynder børnene i vuggestue/dagpleje? Økonomi pr. barn Tid til andet arbejde Økonomiske fripladser Socialpædagogiske fripladser Støttepædagoger og specialgruppe i dagtilbud Skoleudsættelser Dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret Kapitel 3: Personaleforhold Sammensætning af personale Uddannelsesregnskab Personalefravær Kapitel 4: Forældrebestyrelse Kapitel 5: Det pædagogiske arbejde Pædagogiske læreplaner Dokumentation og evaluering Sprogstimulering og sprogvurdering Læseplan for sprog og læsning 0-17 år Pædagogers syn på børns læring Børns start i dagtilbud Sundhed og bevægelse Overgange Inklusion Kapitel 6: Samlede anbefalinger

3 Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund og formål Kvalitetsrapporten er et dokument, der skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, CBU (Center for Børn og Undervisning) og Byråd til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør en grundbestandel i det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem CBU og dagtilbudsledere. Kvalitetsrapporten skal desuden samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet. Den skal endvidere opfylde de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i ulige år. Kvalitetsrapporten for dagtilbud skal sikre Byrådet information om kommunens dagtilbud og sætte fokus på en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke. Kvalitetsrapporten for dagtilbud er ikke et lovkrav, som det er på skoleområdet, men det er forventningen, at kvalitetsrapporten vil blive brugt som et redskab til en fælles kommunal udvikling i dagtilbuddene, akkurat som skolernes kvalitetsrapport gør det på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er sammensat af en række oplysninger. De faglige resultater bygger på detaljerede oplysninger fra de enkelte dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra CBU og andre centre. Følgende dagtilbud indgår i rapporten: Elverhøj, Bøgely, Gadekæret, Ørnebo, Tvillingehuset, Troldebo, Peberkværnen, Femkanten, Piletræet, Firkløveren, Universet, Trækronerne, Regnbuen, Dagplejen, 2

4 Rapporten er udarbejdet af: Lina Hermann, CBU Peter Jensen, CBU Eilif Tommy Johansen, CBU 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer Ishøj Kommunes dagtilbud bygger på Dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Dagtilbudsloven 2007, 7, siger, at dagtilbud har til formål at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. at dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik danner rammer og retning for arbejdet i dagtilbuddet. Visionen er, at børn og unge sejrer i eget liv, og at børn og unge får mulighed for og rammer til at nå deres fulde potentiale. 1.3 Læsevejledning Alle kapitler indledes med en gennemgang af den gældende lovgivning og eventuelle kommunalt vedtagne målsætninger, der knytter sig til det pågældende emne. Herefter gives en status på baggrund af det foreliggende datagrundlag. Endelig gives en afsluttende vurdering og eventuelt anbefalinger til videre handling. Tidsplan for behandling af kvalitetsrapport 2011 Dato Oktober - november 2011 December 2011 Januar 2012 Handling Høring i dagtilbuddene Børne- og Undervisningsudvalget Byrådet 3

5 Kapitel 2: Rammebetingelser udgifter og børnetal Kapitel 2 samler tal, der belyser rammebetingelserne for kommunens dagtilbud i form af børnetal, kapacitet og udgifter. Tallene beskriver også dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret samt status på antallet af skoleudsættelser. 2.1 Børnenes placering i de 5 distrikter Status Tabel 1 viser de enkelte dagtilbuds placering i skoledistriktet. Pladsanvisningen bestræber sig på at give børnene pladser i det dagtilbud forældrene ønsker. Dette er dog ikke altid muligt, da det kræver, at der er plads i det aktuelle dagtilbud på det relevante tidspunkt. Kommunens regler om visitering til dagtilbud findes på kommunens hjemmeside. Tabel 1: Oversigt over dagtilbud i de 5 distrikter Dagtilbud i de 5 distrikter Distrikt 1 (Ishøj) Elverhøj Distrikt 2 (Vibeholm) Bøgely Gadekæret Distrikt 3 (Gildbro) Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Distrikt 4 (Strandgård) Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Distrikt 5 (Vejlebro) Dagplejen Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Dagplejere i distrikt Dagtilbuddene samarbejder med skolerne om overgangen mellem børnehave og skole. Det er børnenes bopæl, der bestemmer hvilken skole, der er deres distriktsskole. 4

6 Oversigt 1: Børnenes placering i de 5 distrikter Kortet ovenfor viser, hvor mange børn der går i dagtilbud i eget bopælsdistrikt/skoledistrikt, og hvor mange der er placeret uden for deres bopælsdistrikt. Af kortet fremgår det, at en del børn går i dagtilbud uden for deres bopælsdistrikt, hvilket kan skyldes, at det ikke har været muligt at visitere til en plads i bopælsdistriktet pga. manglende pladser på det relevante tidspunkt, eller at forældrene har ønsket en plads i et dagtilbud i et andet distrikt. Særligt distrikt 1 skiller dig ud ved at have næsten samtlige distriktsbørn i eget distrikt og ingen børn fra de øvrige distrikter. Plads i dagtilbud i anden kommune Grænsekrydsere Lovgivning og målsætninger 28 i Dagtilbudsloven siger, at Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til egne børn fra kommunen. Alle børn har i forbindelse med flytning til en anden kommune ret til at bevare en plads i et dagtilbud. Grænsekrydsere er betegnelsen for de børn, der går i dagtilbud i andre kommuner, og børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud i Ishøj Kommune. Status på antallet af grænsekrydsere er vist i nedenstående tabel. 5

7 Tabel 2: Status for grænsekrydsere Børn fra Ishøj, der passes i anden kommune eller privat institution/pasning 34 Børn fra anden kommune, der passes i Ishøj 46 Tabel 3: Børnenormering pr. institution i Ishøj Kommune Dagtilbud Antal enheder i alt Elverhøj Bøgely Gadekæret Ørnebo Tvillingehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Universet Trækronerne Regnbuen Dagplejen Vuggestue i alt Børnehave i alt 44 vg. børn og 92 bh. børn 40 vg. børn og 103 bh. børn 27 vg. børn 33 vg. børn og 60 bh. børn 30 vg. børn og 60 bh. børn 33 vg. børn og 42 bh. børn 42 bh. børn og 12 specialbørn 30 vg. børn og 44 bh. børn 44 vg. børn og 40 bh. børn 53 vg. børn og 80 bh. børn 30 vg. børn og 42 bh. børn 36 vg. børn og 125 bh. børn 33 vg. børn og 40 bh. børn 72 børn 433 børn 782 børn Udviklingen i antal 0-5 årige fordelt på distrikter Børnetallet fra befolkningsprognosen, der er vist i diagram 1 og 2, indeholder samtlige børn i denne aldersgruppe i kommunen. Der er en forskel mellem befolkningsprognosens børnetal og det normerede antal pladser i kommunens dagtilbud. Dette forklares dels ved, at børnene begynder i dagtilbud på forskellige alderstrin. Dels skyldes forskellen, at nogle forældre har valgt at passe deres egne børn. 6

8 Diagram 1: Udviklingen i antal 0-5-årige fordelt på distrikter Diagram 2: Udviklingen i antal 0-5-årige i Ishøj Kommune Vurdering Som det fremgår af diagram 2, vil der ifølge befolkningsprognosen være en vækst i børnetallet på 20 børn fra 2011 til Dette tal vil sandsynligvis blive påvirket i opadgående retning som følge af indflytning i nybyggeri, som endnu ikke er lagt ind i befolkningsprognosen. 7

9 2.2 Hvornår begynder børnene i vuggestue/dagpleje? Status De følgende data gælder for en 2 års periode, og det betyder, at datagrundlaget er relativt usikkert at konkludere ud fra. Med det forbehold viser opgørelsen, at børnene i 2011 begynder i vuggestue/dagpleje i en tidligere alder end i Tabel 4: Opgørelse over hvornår børn begynder i vuggestue/dagpleje Alder 6 11 mdr. 44 % 57 % Alder 1 2 år 56 % 43 % Nedenstående tabeller viser antallet af børn, inddelt i fire aldersgrupper, der begyndte i april, maj og juni i hhv og Desuden er der oplyst, hvor mange procent hver aldersgruppe udgør af det samlede antal børn, der begynder i institution i den pågældende måned. Tabel 5: Aldersfordelingen på børn, der starter i vuggestue/dagpleje i 2010 og Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr mdr. 1 1, mdr , mdr ,17 1-1,5 år 15 35,71 1-1,5 år 16 31,37 1,6-2 år 10 23,80 1,6-2 år 13 25,49 I alt 42 I alt Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr. 2 6, mdr. 1 4, mdr , mdr ,42 1-1,5 år 9 31,03 1-1,5 år 3 14,28 1,6-2 år 5 17,24 1,6-2 år 2 9,52 I alt 29 I alt 21 8

10 Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr mdr mdr , mdr ,22 1-1,5 år 3 15,78 1-1,5 år 3 16,66 1,6-2 år 6 31,57 1,6-2 år 2 11,11 I alt 19 I alt 18 Vurdering Tallene i tabel 4 og 5 indikerer, at der er en tendens til, at børnene begynder i dagtilbud i en tidligere alder. En mere detaljeret vurdering kan ses i kapitel 5.6. Anbefaling Tendensen til, at børnene begynder i dagtilbud i en tidligere alder, medfører et øget behov for pladser i vuggestuer og dagpleje. Derfor anbefales det at holde fokus på, om denne tendens er permanent, og at overveje hvorledes et evt. øget kapacitetsbehov for dagtilbudspladser kan tilgodeses. 2.3 Økonomi pr. barn Lovgivning og målsætninger Dagtilbudsloven 31 siger, at Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældrene et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud. Status Dette afsnit indeholder en gennemgang af de centrale udgiftsposter, der er forbundet med kommunens dagtilbud. Tabel 6 viser de årlige brutto- og nettodriftsudgifter for dagtilbuddene. Bruttodriftsudgiften indeholder primært udgifter, der relaterer til udførelsen af pædagogiske opgaver, lønudgifter og ejendomsrelaterede driftsudgifter. Bruttodriftsudgiften er således udtryk for den samlede udgift, hvoraf der beregnes forældrebetaling. Herudover kommer andre udgifter til f.eks. tilsyn, sprogvurdering mv., som ikke indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Nettodriftsudgiften er bruttodriftsudgiften pr. plads pr. måned fratrukket forældrenes egenbetaling. 9

11 Tabel 6: Økonomi pr. barn Udgifter Vuggestue Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) , ,- Forældrebetaling 2.275,- (21,44 %) 2.480,- (20,84 %) (inkl. moms) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 8.334, ,- Dagpleje Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) 9.320, ,- Forældrebetaling 2.150,- (23,07 %) 2.350,- (23,90 %) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 7.170, ,- Børnehave Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) 6.522, ,- Forældrebetaling 1.630,- (25 %) 1.780,- (24,47 %) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 4.892, ,- Vuggestue Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 417) ,- (normerede pladser: 433) Dagpleje Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 69) Børnehave Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 739) ,- (normerede pladser: 72) ) ,- (normerede pladser: 782) Vurdering På nuværende tidspunkt, 2011, er forældrebetalingen ikke oppe på de maksimale 25 %, som lovgivningen giver mulighed for. 10

12 2.4 Tid til andet arbejde I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 vedtog Byrådet at afsætte midler til pædagogernes tid til andet arbejde gældende fra Status Fordelingen af tid til andet arbejde til pædagogerne følger opgaven. Det vil sige, at tiden gives til de opgaver/ andet arbejde, som den pågældende pædagog varetager efter aftale med lederen. Enkelte institutioner har skemalagt tid til andet arbejde. Tiden til andet arbejde giver mulighed for at løfte niveauet i løsningen af opgaver, som f.eks.: Forberedelse og planlægning af institutionens pædagogiske praksis og udviklingsforløb, bl.a. i forbindelse med pædagogiske læreplaner, særlige læringstemaer, samlinger, førskoleaktiviteter, inklusion samt læse- og sprogarbejde, herunder sprogvurderinger Overgange mellem børnehave og skole Dokumentation og evaluering Observationer og tests samt udviklingsbeskrivelser, udtalelser og handleplaner på børnene Opdatering af ny viden, ny lovgivning, kommunale retningslinjer mv. Tværfagligt samarbejde med PPR, Familiecenteret, skoler, Familieværkstedet og andre samarbejdspartnere Udvalgsarbejde såvel internt på institutionen som i kommunen Forældresamarbejde, herunder forberedelse og afholdelse af møder med forældre. Tabel 7: Økonomi pr. barn til tid til andet arbejde Tid til andet arbejde pr. barn i 2011 kr. Vuggestuebarn 518,76 Børnehavebarn 1.038, Økonomiske fripladser Lovgivning og målsætninger Dagtilbudslovens 43 siger, at Kommunalbestyrelsen skal give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Fripladstilskuddet beregnes på grundlag af indkomstgrænser fastsat af staten. 11

13 Status Sammenlignet med 2008 ligger udgifterne til fripladstilskud i 2011 på et højere niveau. Dog har der været et fald i perioden Det ses af tabellerne, at tilskud til økonomiske fripladser er fordelt på alle distrikter. Tabel 8: Økonomiske fripladser Distrikt/institution Andel af pladser finansieret helt eller delvist af kommunen, opgjort i % 1. kvartal kvartal kvartal 2011 Elverhøj 0 % 18 % 26 % Bøgely 20 % 37 % 21 % Gadekæret 44 % 68 % 53 % Børnehuset Ørnebo 38 % 60 % 49 % Tvillingehuset 40 % 53 % 56 % Børnehuset Troldebo 11 % 72 % 52 % Peberkværnen 54 % 51 % 60 % Femkanten 42 % 61 % 65 % Piletræet 60 % 67 % 66 % Firkløveren 39 % 56 % 53 % Børnehuset Universet 33 % 70 % 56 % Trækronerne 16 % 31 % 36 % Regnbuen 32 % 45 % 41 % Dagplejen 26 % 58 % 50 % Kommunen samlet 34 % 53 % 48 % 12

14 Tabel 9: Faktiske udgifter til fripladstilskud Faktiske udgifter i kr. til fripladstilskud 1.kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Kommunen samlet , , , ,- Tabel 10: Antal børn der modtager fripladstilskud fordelt på distrikter Distrikt 1 (Ishøj) Distrikt 2 (Vibeholm) Distrikt 3 (Gildbro) Distrikt 4 (Strandgård) Distrikt 5 (Vejlebro) 10 børn 28 børn 70 børn 91 børn 62 børn 2.6 Socialpædagogiske fripladser Lovgivning og målsætninger Dagtilbudslovens 43 siger, at Kommunalbestyrelsen skal give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Status Tallene i tabel 11 viser, at der i perioden fra 2008 til 2011 er tale om en væsentlig nedgang i antallet af tildelte socialpædagogiske fripladser. En af grundene til denne nedgang er, at forældrene i specialgruppen i Peberkværnen frem til 2010 ikke skulle betale for deres børns ophold i specialgruppen. Med byrådsbeslutningen i 2009 blev det imidlertid besluttet at opkræve forældrebetaling for børn i Peberkværnens specialgruppe, dog med 50 % socialpædagogisk friplads som loven foreskriver. Tabel 11: Socialpædagogiske fripladser Samlet antal børn med socialpædagogisk friplads i kommunen 1.kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Kommunen samlet

15 2.7 Støttepædagoger og specialgruppe i dagtilbud Lovgivning og målsætning Dagtilbudslovens 4, stk. 2, siger, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids eller klubtilbud m.v., for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Alle børn og unge har behov for at blive understøttet i deres udvikling ved, at personalet f.eks. hjælper barnet til at forstå sammenhænge, løse konflikter og etablere venskaber. Alle børn og unge skal, gennem det daglige pædagogiske arbejde i tilbuddene, understøttes, så de trives, lærer og udvikles. Med bestemmelsen i 4, stk. 2, tænkes der på en støtte, som går ud over denne daglige understøttelse af børn i dagtilbud. Støtte kan ifølge Vejledning om dagtilbud 2008 antage flere forskellige former: 1. Integration af enkelte børn i et tilbud med særlig personalestøtte/støttepædagoger 2. Oprettelse af særlige handicap/specialgrupper til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i almene tilbud/specialgruppe. Støttepædagoger I Ishøj Kommune er der et støttepædagogkorps bestående af et antal støttepædagoger, som yder støtte til børn med særlig behov. Støtten er tilrettelagt som en ekstern støtte, hvilket vil sige, at støttepædagoger fra kommunens støttepædagogkorps er tilknyttet et barn i et dagtilbud i et antal timer pr. uge. Støttepædagogarbejdet foregår både i situationer og forløb, hvor barnet er sammen med de andre børn i fællesskaber, og i situationer, hvor støttepædagogen tager barnet ud af fællesskabet for at træne og stimulere det individuelt. Støtten tildeles efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov for støtte. Der visiteres én gang årligt til 1. april. Tabel 12: Status for støttepædagogisk bistand 2010 Periode Spørgsmål Svar Antal støttetimer Antal indstillinger/ansøgninger Antal børn bevilliget Antal børn afslag (manglende behov) 1 14

16 Tabel 13: Status for støttepædagogisk bistand 2011 Periode Spørgsmål Svar Antal støttetimer Antal indstillinger/ansøgninger Antal børn bevilliget Antal børn afslag (manglende behov) 5 Anbefaling Det anbefales, at der med afsæt i arbejdet med inklusion i vuggestuer, børnehaver og sfo samt i kommunens Børne- og Ungepolitik, hvor inklusion er fokusområde, iværksættes en analyse af støttepædagogområdet med fokus på inklusion og et støttesystem med flere muligheder i samarbejde med støttepædagogkorpset og PPR. Specialgrupperne I Ishøj og Vallensbæk findes to dagtilbud med specialgrupper. I disse grupper er der børn med sociale/emotionelle vanskeligheder, udviklingsforsinkelse, sprog- og talevanskeligheder og/eller med diagnoser som ADHD og autisme. Status Status pr. april 2011 er, at de to kommuner hver især fylder deres egne specialbørnehavepladser op. Den samlede tendens fordelt over året er ligeledes, at disse pladser er besat hele året rundt. Tabel 14: Oversigt over pladser i specialgrupper i børnehaver i Ishøj og Vallensbæk Normering/besat Ishøj Vallensbæk Spirerne og Spilopperne i Peberkværnen, Ishøj 12/ (2 grupper á 6) Bamsegruppen i Birkely, Vallensbæk 6/

17 2.8 Skoleudsættelser Lovgivning og retningslinjer Folkeskolelovens 34 siger, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Efter samme paragraf kan det, efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, godkendes, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Undervisningspligten kan således udsættes i ganske særlige tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis barnet er inde i et behandlingsforløb eller af andre veldefinerede grunde ikke er klar til at modtage undervisning. I tvivlstilfælde kan CBU anmode om, at der gennemføres en skolemodenhedstest. Denne test vil finde sted i den daginstitution, hvor barnet går. CBU vil ud fra en samlet vurdering træffe afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges udsættelse af undervisningspligten. Status Tabel 15 viser antallet af børn, der har fået godkendt skoleudsættelse i skoleårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12. For det enkelte barn gælder, at der kan være mere end én begrundelse for skoleudsættelse Tabel 15: Antal skoleudsættelser på kommuneplan og begrundelser herfor Antal skoleudsatte børn Begrundelse for skoleudsættelse Skoleår Sprogligt Kropsligt/ motorisk Kognitivt Socialt Personligt/ umodenhed 2009/ / /

18 Tabel 16: Udvikling i og fordeling af antallet af skoleudsættelser Distrikt/institution Udvikling i antallet af skoleudsættere 2008/ / / /12 Elverhøj Bøgely Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Kommunen samlet For de flestes vedkommende handler begrundelserne for skoleudsættelse om utilstrækkelig sprogudvikling (ordforråd og omverdenskendskab), kognitive vanskeligheder og/eller umodenhed. Udtrykket umodenhed dækker over utilstrækkelige personlige og sociale kompetencer. Personlige kompetencer handler om koncentration, opmærksomhed, udholdenhed, viden, renlighed og selvhævdelse. Sociale kompetencer handler om empati, indlevelsesevne, samarbejde og konfliktløsning. Blandt skoleudsætterne er der mange børn, der er født sidst på året. 17

19 Tabel 17: Skoleudsættere fordelt på køn Distrikt 2008/ / / /12 Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Kommunen samlet Vurderinger Nedgangen i antallet af skoleudsættere kan skyldes, at CBU har strammet op på skoleudsættelser med henvisning til Folkeskolelovens 34, stk. 2. Desuden kan nedgangen skyldes en øget pædagogisk indsats i børnehaverne. Hertil kommer, at der kan være naturlige variationer mellem årgangene. Der er stadigvæk tale om en overrepræsentation af drenge blandt skoleudsættere. Anbefaling Det anbefales, at der bliver lavet en undersøgelse af, hvordan det senere er gået med hhv. de børn, som fik bevilget skoleudsættelse, og de børn, som fik afslag på ansøgning om skoleudsættelse. 2.9 Dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret Lovgivning og målsætning Servicelovens 154 siger, at enhver borger har en ubetinget underretningspligt, når børn og unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation. En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter Servicelovens 153 for personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, det vil bl.a. sige ansatte i dagtilbud. 18

20 Status Denne underretningsstatistik giver en status for underretninger modtaget i Familiecenteret og sammenlignet med udviklingen siden 2007 på udvalgte områder. Siden 2007 er antallet af underretninger steget. Stigningen i antallet er markant fra sundhedsvæsenet, skoler og andre institutioner. Den mindste stigning i andelen af underretninger er blandt dagtilbud. Der er stor forskel på, hvordan underretningerne fordeler sig mellem de forskellige underrettere i løbet af de 4 år. I 2007 stod skolerne for den største andel af underretninger, i 2009 var det andre institutioner og i 2010 sundhedsvæsenet. Diagram 3: Udvikling i fordelingen af underretninger, opgjort i faktisk antal, perioden Reference: Andre institutioner dækker over institutioner som politi, jobcentret, arbejdsgivere, den sociale døgnvagt i København, krisecenter m.fl. Diagram 4: Udvikling i fordelingen af underretninger, opgjort i procent, perioden Reference: Andre institutioner dækker over institutioner som politi, jobcentret, arbejdsgivere, den sociale døgnvagt i København, krisecenter m.fl. 19

21 Årsag til underretning Nedenstående figur viser det samlede antal underretninger for alle børn og unge i alderen 0-18 år. Der er forskellige årsager til underretning. Den hyppigste er en bekymring for, mistanke om og/eller observation af fysisk og psykisk omsorgssvigt overfor et barn. Herefter følger konflikter i hjemmet og skolefravær. Seksuelle overgreb samt grov kriminalitet er blandt de mindst hyppigste årsager til underretning. Andre årsager til underretning, nævnt som andet, er f.eks. at barnet generelt er bagud i sin udvikling. Diagram 5: Årsag til underretninger Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget behandlede i foråret 2011 Familiecenterets underretningsstatistik. På baggrund af det samlede antal underretninger anses dagtilbuddenes andel for værende bemærkelsesværdig lav. Familiecenterchefen og centerchefen i Center for Børn og Undervisning har i fællesskab drøftet denne problemstilling med henblik på at afdække årsagerne til det lave antal underretninger. Repræsentanter fra Familiecenteret er endvidere i dialog med dagtilbuddene for at drøfte problemstillingen og vejlede i underretninger. 20

22 Kapitel 3: Personaleforhold 3.1 Sammensætning af personale Retningslinjer Jf. administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet, oktober 2009, skal det tilstræbes, at forholdet mellem pædagoguddannede og ikke-pædagoguddannede (herunder medarbejdere med en kortere medhjælperuddannelse, PAU) er 60/40 % med hovedvægten på det pædagoguddannede personale. Status I tabel 18 vises fordelingen mellem hhv. uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Tabel 18: Fordeling af uddannede pædagoger og medhjælpere i antal ansatte og timeantal, pr. 31/ Institution Antal uddannede pædagoger Antal medhjælpere Uddannede pædagogers andel af samlet timeantal Medhjælperes andel af samlet timeantal Elverhøj ,3 % 34,7 % Bøgely ,6 % 55,4 % Gadekæret ,8 % 53,2 % Børnehuset Ørnebo ,1 % 45,9 % Tvillingehuset ,4 % 49,6 % Børnehuset Troldebo ,1 % 50,9 % Peberkværnen ,9 % 23,1 % Femkanten ,0 % 50,0 % Piletræet ,9 % 50,1 % Firkløveren ,9 % 45,1 % Børnehuset Universet ,2 % 50,8 % Trækronerne ,3 % 44,7 % Regnbuen % 44 % Kommunen samlet ,6 % 46,4 % 21

23 Vurdering Der er i 2011 tale om en øget andel af uddannede pædagoger i forhold til det samlede timetal sammenlignet med 2008, hvor pædagoger udgjorde 49,8 % og pædagogmedhjælpere 50,2 %, jf. Kvalitetsrapport Det er fortsat målet at få ansat en større andel, som har en pædagoguddannelse, med henblik på at komme op på fordelingen 60/40 %. 3.2 Uddannelsesregnskab Status Opgørelsen viser pr hvor mange af de aktuelt ansatte, som har taget eller er i gang med en kompetencegivende grunduddannelse eller efteruddannelse inden for det pædagogiske område. Tabel 19: Uddannelsesregnskab status på kompetencegivende uddannelser, pr. 31/ Institution Afsluttet PAU-udd. Afsluttet pæd. udd. I gang med merit pæd. udd. Afsluttet en hel diplom udd. i ledelse Afsluttet en eller flere diplommoduler i ledelse Afsluttet en hel pæd. diplom udd. Afsluttet et eller flere pæd. diplommoduler Elverhøj Bøgely Gadekæret Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Kommunen samlet

24 Øvrig efteruddannnelsesvirksomhed Udover de kompetencegivende uddannelser gennemføres i kommunens dagtilbud en række kurser, f.eks. arbejdsmarkeds uddannelser (AMU), førstehjælpskurser, selvværdskurser(dagplejen), pædagogiske dage/kurser, kurser i sprog og læsning, inklusion, motorik og bevægelse mv. En række af disse kurser er samlet i CBU s kursuskatalog. 3.3 Personalefravær Fra Ishøj Kommunes sygefraværspolitik: Den grundlæggende holdning vedr. sygefravær i Ishøj Kommune er i høj grad baseret på en styrkelse af åbenhed og dialog omkring sygefraværet. Dette kan fremmes gennem samtaler mellem leder og medarbejder, som gennemføres i forskellige faser i sygeforløbet. Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygdom med deraf følgende fravær - både det fravær, som skyldes individuelle helbredsforhold og fravær, som skyldes arbejdssituationen. Status Tabel 20 viser fraværet i 2010 totalt set og fordelt på personalegrupper og fraværstyper. Tallene viser, hvilken procentdel antallet af fraværstimer udgør af det samlede personaletimetal. Til sammenligning vises de samlede fraværsprocenter i 2008, hentet i dagtilbuddenes kvalitetsrapport Fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption udgør 40 % af det samlede fravær. Dette fravær indgår ikke i sygefraværet. Tabel 20: Personalefravær i 2010 (sammenlignet med 2008) Pædagogmedhjælpere Ledelse og pædagoger Samlet fraværsprocent i 2010 Samlet fraværsprocent i 2008 Fravær i alt 13 % 14 % 13 % 11 % Heraf sygefravær 7 % 7 % 7 % 6 % Mere end 60 dages sammenhængende sygefravær defineres, jf. personalepolitikken, som langtidssygefravær. Ifølge kommunens fraværsstatistik fordeler langtidssygefraværet sig på relativt få personer. Langtidssygefraværet udgør 70 % af det samlede sygefravær. Det samlede sygefravær, fratrukket langtidssygefraværet, udgør 2 % af den samlede arbejdstid i kommunens dagtilbud. Hvis man yderligere fratrækker fravær som følge af barns 1. sygedag, ligger det almindelige sygefravær på 1,7 % af den samlede arbejdstid. Anbefaling Det anbefales fortsat at være opmærksom på langtidssygefraværet. 23

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud

Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud Ishøj Kommune 2011 Kvalitetsrapport Dagtilbud Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3

Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning... 2 1.1 Baggrund og formål... 2 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer... 3 1.3 Læsevejledning... 3 Kapitel 2: Rammebetingelser børnetal og udgifter... 4

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering

Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering Faaborg-Midtfyn Kommunes mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering 1 Indholdsfortegnelse Mål og rammer: 3 Formål med Sprogvurderingen... 3 Sprogvurderingen i praksis.. 3 Materialet fra Socialministeriet

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Kommunens navn: _Silkeborg

Kommunens navn: _Silkeborg KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET SILKEBORG KOMMUNE KVALITETSRAPPORT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: _Silkeborg Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen

Side 1 af marts 2009 / Ringsted Kommune Børne- og Kulturforvaltningen 12. marts 2009 / Side 1 af 9 Fokus på børns Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering i sproglige udvikling i dagtilbud Formålet med Mål og rammer for sprogvurderinger og sprogstimulering

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T

K V A L I T E T S R A P P O R T P Å D A G T I L B U D S O M R Å D E T K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET K O M M U N E K VALITETSRAPPORT PÅ D A G T ILBUDSOMRÅDET Kommunens navn: Formål Denne kvalitetsrapport henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse.

Læs mere

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats

Notat. Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Notat Fokus på børns sproglige udvikling - mål og rammer for sprogvurdering af 3-årige og den sprogunderstøttende indsats Krav til sprogvurdering og sprogunderstøttende indsats Sprogvurderinger af 3-årige

Læs mere

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Pædagogisk leder, mail. Tlf. Antal fastansatte medarbejder Antal børn (enheder) Idrætsbørnehuset Troldhøjen

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Et tilbud om sprogvurdering af dit 3-årige barn Kære forældre, Derfor er sproget så vigtigt Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lovtidende A Udgivet den 22. juni Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lovtidende A 2016 Udgivet den 22. juni 2016 20. juni 2016. Nr. 748. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids-

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat

Faglige resultater. Måned og årstal for seneste evaluering. Beskrivelse af evalueringsværktøj. Alsidig personlig udvikling Evalueringsresultat Faglige resultater De pædagogiske læreplaner Her beskrives dagtilbuddenes evalueringer i forhold til de pædagogiske læreplaner herunder også det pædagogiske arbejde med børn med særlige behov: Metode til

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013. Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Seest Gl. Skole 2013 Leder: Jannie Stenholt Gundelach-Taabbel Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Overblik over indholdet af et nyt lovforslag om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Med lovforslaget til dagtilbudsloven samles bestemmelserne om dagtilbud, fritidshjem,

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan

Pædagogisk Plan. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan Pædagogisk Plan Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan BRØNDERSLEV KOMMUNE Dagpasningsområdet 2009 Indholdsfortegnelse Forord 1. Hvad?...4 2. Hvorfor?...4 3. Hvordan... 5-7 3.1. Hvem er vi... 5

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus Leder: Linda Garsdal Fredensborg Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Midtbyens børnehus 2013 Leder: Linda Garsdal Fredensborg Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 27.oktober 2010 Institutionens navn: Nordstjernen Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: TR Diana Levisen,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet

PÆDAGOGISK PLAN. Vejledning til udarbejdelse af Pædagogisk Plan. Dagtilbudsområdet PÆDAGOGISK PLAN Vejledning til udarbejdelse af Dagtilbudsområdet 2013 Indholdsfortegnelse 1. H V A D? 3 2. H V O R F O R? Politik for Dagtilbud Politiske mål på dagtilbudsområdet 4 6 3. H V O R D A N?

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2010

Nyhedsbrev - september 2010 Nyhedsbrev - september 2010 Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud Projektet om faglige kvalitetsoplysninger har til formål at tilbyde et katalog af redskaber, som medarbejdere og ledere i dagtilbud

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Skovbrynet 2013. Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Skovbrynet 213 Leder: Lisbeth Dyrup Petersen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem

Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Sprogvurderinger i Danmark - og EVA s undersøgelser af dem Center for Børnesprog Jubilæumskonference januar 2010 Specialkonsulent Helene Brochmann, EVA Lovgivningen 2004: Sprogstimulering af tosprogede

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Hanehøj. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær Leder: Helle M. Sørensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mariekjær 2012 Leder: Helle M. Sørensen Talfakta Antal børn total Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Herunder antal børn i specialgruppe

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013. Leder: Gerth Aastrup Hansen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehuset Lunderskov 2013 Leder: Gerth Aastrup Hansen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild Leder: Marianne Dupont Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehusene i Vonsild 213 Leder: Marianne Dupont Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013

Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013 Rammeplan for pædagogiske læreplaner på dagtilbudsområdet i Hvidovre Kommune september 2013 Lovgivning og ansvar side 4 Rammer for arbejdet: pædagogiske læreplaner i Hvidovre Kommune side 6 Forklaring

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på:

Den nuværende sprogindsats i de københavnske vuggestuer og børnehaver lægger vægt på: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 8 En styrket og udvidet sprogindsats Baggrund I juni 2011 blev der i forbindelse med Integrationspakken iværksat en række tiltag på sprogområdet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011

Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 Evaluering af pædagogiske læreplaner 2011 1 Indledning... 3 Evalueringsmetode... 4 Dokumentationsmetoder... 5 De seks læreplanstemaer... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 5 Sproglig

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune

mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Side 1 af 5 Børneområdet 31.10.2011 (revideret okt.2012) Mål og ramme r mmer for sprogarbejde i dagtilbud i Rudersdal Kommune Ifølge dagtilbudsloven har kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Mælkebøtten 2013 Leder: Antoinette Nybo Kjeldsen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere