Ishøj Kommune Kvalitetsrapport Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune 2011. Kvalitetsrapport Dagtilbud"

Transkript

1 Ishøj Kommune 2011 Kvalitetsrapport Dagtilbud

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Baggrund og formål Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer Læsevejledning... 3 Kapitel 2: Rammebetingelser udgifter og børnetal Børnenes placering i de 5 distrikter Hvornår begynder børnene i vuggestue/dagpleje? Økonomi pr. barn Tid til andet arbejde Økonomiske fripladser Socialpædagogiske fripladser Støttepædagoger og specialgruppe i dagtilbud Skoleudsættelser Dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret Kapitel 3: Personaleforhold Sammensætning af personale Uddannelsesregnskab Personalefravær Kapitel 4: Forældrebestyrelse Kapitel 5: Det pædagogiske arbejde Pædagogiske læreplaner Dokumentation og evaluering Sprogstimulering og sprogvurdering Læseplan for sprog og læsning 0-17 år Pædagogers syn på børns læring Børns start i dagtilbud Sundhed og bevægelse Overgange Inklusion Kapitel 6: Samlede anbefalinger

3 Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund og formål Kvalitetsrapporten er et dokument, der skal fungere som et dialog- og udviklingsredskab mellem dagtilbud, CBU (Center for Børn og Undervisning) og Byråd til drøftelse af såvel status som udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udgør en grundbestandel i det kommunale tilsyn, som kvalificeres af en dialog mellem CBU og dagtilbudsledere. Kvalitetsrapporten skal desuden samle den dokumentation, der ifølge Dagtilbudsloven og tilknyttede love og bestemmelser skal tilgå Byrådet. Den skal endvidere opfylde de kommunalt fastsatte krav til dokumentation. Udgangspunktet for kvalitetsrapporten er Dagtilbudsloven, og det er hensigten, at kvalitetsrapporten skal opsamle resultater og tilkendegive retning for den grundlæggende udvikling på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år i ulige år. Kvalitetsrapporten for dagtilbud skal sikre Byrådet information om kommunens dagtilbud og sætte fokus på en række væsentlige forhold i dagtilbuddenes virke. Kvalitetsrapporten for dagtilbud er ikke et lovkrav, som det er på skoleområdet, men det er forventningen, at kvalitetsrapporten vil blive brugt som et redskab til en fælles kommunal udvikling i dagtilbuddene, akkurat som skolernes kvalitetsrapport gør det på skoleområdet. Kvalitetsrapporten er sammensat af en række oplysninger. De faglige resultater bygger på detaljerede oplysninger fra de enkelte dagtilbud, herunder dagtilbuddenes arbejde med de pædagogiske læreplaner. De øvrige oplysninger udgøres af data fra CBU og andre centre. Følgende dagtilbud indgår i rapporten: Elverhøj, Bøgely, Gadekæret, Ørnebo, Tvillingehuset, Troldebo, Peberkværnen, Femkanten, Piletræet, Firkløveren, Universet, Trækronerne, Regnbuen, Dagplejen, 2

4 Rapporten er udarbejdet af: Lina Hermann, CBU Peter Jensen, CBU Eilif Tommy Johansen, CBU 1.2 Kvalitetsrapporten lovgivning og rammer Ishøj Kommunes dagtilbud bygger på Dagtilbudsloven og Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik. Dagtilbudsloven 2007, 7, siger, at dagtilbud har til formål at børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. at dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. at dagtilbud i samarbejde med forældrene skal sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik danner rammer og retning for arbejdet i dagtilbuddet. Visionen er, at børn og unge sejrer i eget liv, og at børn og unge får mulighed for og rammer til at nå deres fulde potentiale. 1.3 Læsevejledning Alle kapitler indledes med en gennemgang af den gældende lovgivning og eventuelle kommunalt vedtagne målsætninger, der knytter sig til det pågældende emne. Herefter gives en status på baggrund af det foreliggende datagrundlag. Endelig gives en afsluttende vurdering og eventuelt anbefalinger til videre handling. Tidsplan for behandling af kvalitetsrapport 2011 Dato Oktober - november 2011 December 2011 Januar 2012 Handling Høring i dagtilbuddene Børne- og Undervisningsudvalget Byrådet 3

5 Kapitel 2: Rammebetingelser udgifter og børnetal Kapitel 2 samler tal, der belyser rammebetingelserne for kommunens dagtilbud i form af børnetal, kapacitet og udgifter. Tallene beskriver også dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret samt status på antallet af skoleudsættelser. 2.1 Børnenes placering i de 5 distrikter Status Tabel 1 viser de enkelte dagtilbuds placering i skoledistriktet. Pladsanvisningen bestræber sig på at give børnene pladser i det dagtilbud forældrene ønsker. Dette er dog ikke altid muligt, da det kræver, at der er plads i det aktuelle dagtilbud på det relevante tidspunkt. Kommunens regler om visitering til dagtilbud findes på kommunens hjemmeside. Tabel 1: Oversigt over dagtilbud i de 5 distrikter Dagtilbud i de 5 distrikter Distrikt 1 (Ishøj) Elverhøj Distrikt 2 (Vibeholm) Bøgely Gadekæret Distrikt 3 (Gildbro) Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Distrikt 4 (Strandgård) Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Distrikt 5 (Vejlebro) Dagplejen Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Dagplejere i distrikt Dagtilbuddene samarbejder med skolerne om overgangen mellem børnehave og skole. Det er børnenes bopæl, der bestemmer hvilken skole, der er deres distriktsskole. 4

6 Oversigt 1: Børnenes placering i de 5 distrikter Kortet ovenfor viser, hvor mange børn der går i dagtilbud i eget bopælsdistrikt/skoledistrikt, og hvor mange der er placeret uden for deres bopælsdistrikt. Af kortet fremgår det, at en del børn går i dagtilbud uden for deres bopælsdistrikt, hvilket kan skyldes, at det ikke har været muligt at visitere til en plads i bopælsdistriktet pga. manglende pladser på det relevante tidspunkt, eller at forældrene har ønsket en plads i et dagtilbud i et andet distrikt. Særligt distrikt 1 skiller dig ud ved at have næsten samtlige distriktsbørn i eget distrikt og ingen børn fra de øvrige distrikter. Plads i dagtilbud i anden kommune Grænsekrydsere Lovgivning og målsætninger 28 i Dagtilbudsloven siger, at Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud i en anden kommune end opholdskommunen fra det tidspunkt, hvor forældrene har fået tilsagn om et tilskud fra opholdskommunen til brug for dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at lukke ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager og under væsentlige hensyn til egne børn fra kommunen. Alle børn har i forbindelse med flytning til en anden kommune ret til at bevare en plads i et dagtilbud. Grænsekrydsere er betegnelsen for de børn, der går i dagtilbud i andre kommuner, og børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud i Ishøj Kommune. Status på antallet af grænsekrydsere er vist i nedenstående tabel. 5

7 Tabel 2: Status for grænsekrydsere Børn fra Ishøj, der passes i anden kommune eller privat institution/pasning 34 Børn fra anden kommune, der passes i Ishøj 46 Tabel 3: Børnenormering pr. institution i Ishøj Kommune Dagtilbud Antal enheder i alt Elverhøj Bøgely Gadekæret Ørnebo Tvillingehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Universet Trækronerne Regnbuen Dagplejen Vuggestue i alt Børnehave i alt 44 vg. børn og 92 bh. børn 40 vg. børn og 103 bh. børn 27 vg. børn 33 vg. børn og 60 bh. børn 30 vg. børn og 60 bh. børn 33 vg. børn og 42 bh. børn 42 bh. børn og 12 specialbørn 30 vg. børn og 44 bh. børn 44 vg. børn og 40 bh. børn 53 vg. børn og 80 bh. børn 30 vg. børn og 42 bh. børn 36 vg. børn og 125 bh. børn 33 vg. børn og 40 bh. børn 72 børn 433 børn 782 børn Udviklingen i antal 0-5 årige fordelt på distrikter Børnetallet fra befolkningsprognosen, der er vist i diagram 1 og 2, indeholder samtlige børn i denne aldersgruppe i kommunen. Der er en forskel mellem befolkningsprognosens børnetal og det normerede antal pladser i kommunens dagtilbud. Dette forklares dels ved, at børnene begynder i dagtilbud på forskellige alderstrin. Dels skyldes forskellen, at nogle forældre har valgt at passe deres egne børn. 6

8 Diagram 1: Udviklingen i antal 0-5-årige fordelt på distrikter Diagram 2: Udviklingen i antal 0-5-årige i Ishøj Kommune Vurdering Som det fremgår af diagram 2, vil der ifølge befolkningsprognosen være en vækst i børnetallet på 20 børn fra 2011 til Dette tal vil sandsynligvis blive påvirket i opadgående retning som følge af indflytning i nybyggeri, som endnu ikke er lagt ind i befolkningsprognosen. 7

9 2.2 Hvornår begynder børnene i vuggestue/dagpleje? Status De følgende data gælder for en 2 års periode, og det betyder, at datagrundlaget er relativt usikkert at konkludere ud fra. Med det forbehold viser opgørelsen, at børnene i 2011 begynder i vuggestue/dagpleje i en tidligere alder end i Tabel 4: Opgørelse over hvornår børn begynder i vuggestue/dagpleje Alder 6 11 mdr. 44 % 57 % Alder 1 2 år 56 % 43 % Nedenstående tabeller viser antallet af børn, inddelt i fire aldersgrupper, der begyndte i april, maj og juni i hhv og Desuden er der oplyst, hvor mange procent hver aldersgruppe udgør af det samlede antal børn, der begynder i institution i den pågældende måned. Tabel 5: Aldersfordelingen på børn, der starter i vuggestue/dagpleje i 2010 og Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr mdr. 1 1, mdr , mdr ,17 1-1,5 år 15 35,71 1-1,5 år 16 31,37 1,6-2 år 10 23,80 1,6-2 år 13 25,49 I alt 42 I alt Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr. 2 6, mdr. 1 4, mdr , mdr ,42 1-1,5 år 9 31,03 1-1,5 år 3 14,28 1,6-2 år 5 17,24 1,6-2 år 2 9,52 I alt 29 I alt 21 8

10 Alder Antal børn Procent Alder Antal børn Procent 0-6 mdr mdr mdr , mdr ,22 1-1,5 år 3 15,78 1-1,5 år 3 16,66 1,6-2 år 6 31,57 1,6-2 år 2 11,11 I alt 19 I alt 18 Vurdering Tallene i tabel 4 og 5 indikerer, at der er en tendens til, at børnene begynder i dagtilbud i en tidligere alder. En mere detaljeret vurdering kan ses i kapitel 5.6. Anbefaling Tendensen til, at børnene begynder i dagtilbud i en tidligere alder, medfører et øget behov for pladser i vuggestuer og dagpleje. Derfor anbefales det at holde fokus på, om denne tendens er permanent, og at overveje hvorledes et evt. øget kapacitetsbehov for dagtilbudspladser kan tilgodeses. 2.3 Økonomi pr. barn Lovgivning og målsætninger Dagtilbudsloven 31 siger, at Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give forældrene et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % og forældrenes egenbetaling højst 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter pr. plads ved driften af dagtilbud. Status Dette afsnit indeholder en gennemgang af de centrale udgiftsposter, der er forbundet med kommunens dagtilbud. Tabel 6 viser de årlige brutto- og nettodriftsudgifter for dagtilbuddene. Bruttodriftsudgiften indeholder primært udgifter, der relaterer til udførelsen af pædagogiske opgaver, lønudgifter og ejendomsrelaterede driftsudgifter. Bruttodriftsudgiften er således udtryk for den samlede udgift, hvoraf der beregnes forældrebetaling. Herudover kommer andre udgifter til f.eks. tilsyn, sprogvurdering mv., som ikke indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Nettodriftsudgiften er bruttodriftsudgiften pr. plads pr. måned fratrukket forældrenes egenbetaling. 9

11 Tabel 6: Økonomi pr. barn Udgifter Vuggestue Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) , ,- Forældrebetaling 2.275,- (21,44 %) 2.480,- (20,84 %) (inkl. moms) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 8.334, ,- Dagpleje Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) 9.320, ,- Forældrebetaling 2.150,- (23,07 %) 2.350,- (23,90 %) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 7.170, ,- Børnehave Bruttodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (Inkl. moms) 6.522, ,- Forældrebetaling 1.630,- (25 %) 1.780,- (24,47 %) Kommunens nettodriftsudgift pr. plads, pr. mdr. (bruttodriftsudgift fratrukket forældrebetaling) 4.892, ,- Vuggestue Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 417) ,- (normerede pladser: 433) Dagpleje Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 69) Børnehave Samlet nettodriftsudgift pr. år ,- (normerede pladser: 739) ,- (normerede pladser: 72) ) ,- (normerede pladser: 782) Vurdering På nuværende tidspunkt, 2011, er forældrebetalingen ikke oppe på de maksimale 25 %, som lovgivningen giver mulighed for. 10

12 2.4 Tid til andet arbejde I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2009 vedtog Byrådet at afsætte midler til pædagogernes tid til andet arbejde gældende fra Status Fordelingen af tid til andet arbejde til pædagogerne følger opgaven. Det vil sige, at tiden gives til de opgaver/ andet arbejde, som den pågældende pædagog varetager efter aftale med lederen. Enkelte institutioner har skemalagt tid til andet arbejde. Tiden til andet arbejde giver mulighed for at løfte niveauet i løsningen af opgaver, som f.eks.: Forberedelse og planlægning af institutionens pædagogiske praksis og udviklingsforløb, bl.a. i forbindelse med pædagogiske læreplaner, særlige læringstemaer, samlinger, førskoleaktiviteter, inklusion samt læse- og sprogarbejde, herunder sprogvurderinger Overgange mellem børnehave og skole Dokumentation og evaluering Observationer og tests samt udviklingsbeskrivelser, udtalelser og handleplaner på børnene Opdatering af ny viden, ny lovgivning, kommunale retningslinjer mv. Tværfagligt samarbejde med PPR, Familiecenteret, skoler, Familieværkstedet og andre samarbejdspartnere Udvalgsarbejde såvel internt på institutionen som i kommunen Forældresamarbejde, herunder forberedelse og afholdelse af møder med forældre. Tabel 7: Økonomi pr. barn til tid til andet arbejde Tid til andet arbejde pr. barn i 2011 kr. Vuggestuebarn 518,76 Børnehavebarn 1.038, Økonomiske fripladser Lovgivning og målsætninger Dagtilbudslovens 43 siger, at Kommunalbestyrelsen skal give økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Fripladstilskuddet beregnes på grundlag af indkomstgrænser fastsat af staten. 11

13 Status Sammenlignet med 2008 ligger udgifterne til fripladstilskud i 2011 på et højere niveau. Dog har der været et fald i perioden Det ses af tabellerne, at tilskud til økonomiske fripladser er fordelt på alle distrikter. Tabel 8: Økonomiske fripladser Distrikt/institution Andel af pladser finansieret helt eller delvist af kommunen, opgjort i % 1. kvartal kvartal kvartal 2011 Elverhøj 0 % 18 % 26 % Bøgely 20 % 37 % 21 % Gadekæret 44 % 68 % 53 % Børnehuset Ørnebo 38 % 60 % 49 % Tvillingehuset 40 % 53 % 56 % Børnehuset Troldebo 11 % 72 % 52 % Peberkværnen 54 % 51 % 60 % Femkanten 42 % 61 % 65 % Piletræet 60 % 67 % 66 % Firkløveren 39 % 56 % 53 % Børnehuset Universet 33 % 70 % 56 % Trækronerne 16 % 31 % 36 % Regnbuen 32 % 45 % 41 % Dagplejen 26 % 58 % 50 % Kommunen samlet 34 % 53 % 48 % 12

14 Tabel 9: Faktiske udgifter til fripladstilskud Faktiske udgifter i kr. til fripladstilskud 1.kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Kommunen samlet , , , ,- Tabel 10: Antal børn der modtager fripladstilskud fordelt på distrikter Distrikt 1 (Ishøj) Distrikt 2 (Vibeholm) Distrikt 3 (Gildbro) Distrikt 4 (Strandgård) Distrikt 5 (Vejlebro) 10 børn 28 børn 70 børn 91 børn 62 børn 2.6 Socialpædagogiske fripladser Lovgivning og målsætninger Dagtilbudslovens 43 siger, at Kommunalbestyrelsen skal give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Status Tallene i tabel 11 viser, at der i perioden fra 2008 til 2011 er tale om en væsentlig nedgang i antallet af tildelte socialpædagogiske fripladser. En af grundene til denne nedgang er, at forældrene i specialgruppen i Peberkværnen frem til 2010 ikke skulle betale for deres børns ophold i specialgruppen. Med byrådsbeslutningen i 2009 blev det imidlertid besluttet at opkræve forældrebetaling for børn i Peberkværnens specialgruppe, dog med 50 % socialpædagogisk friplads som loven foreskriver. Tabel 11: Socialpædagogiske fripladser Samlet antal børn med socialpædagogisk friplads i kommunen 1.kvartal kvartal kvartal kvartal 2011 Kommunen samlet

15 2.7 Støttepædagoger og specialgruppe i dagtilbud Lovgivning og målsætning Dagtilbudslovens 4, stk. 2, siger, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids eller klubtilbud m.v., for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Alle børn og unge har behov for at blive understøttet i deres udvikling ved, at personalet f.eks. hjælper barnet til at forstå sammenhænge, løse konflikter og etablere venskaber. Alle børn og unge skal, gennem det daglige pædagogiske arbejde i tilbuddene, understøttes, så de trives, lærer og udvikles. Med bestemmelsen i 4, stk. 2, tænkes der på en støtte, som går ud over denne daglige understøttelse af børn i dagtilbud. Støtte kan ifølge Vejledning om dagtilbud 2008 antage flere forskellige former: 1. Integration af enkelte børn i et tilbud med særlig personalestøtte/støttepædagoger 2. Oprettelse af særlige handicap/specialgrupper til børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i almene tilbud/specialgruppe. Støttepædagoger I Ishøj Kommune er der et støttepædagogkorps bestående af et antal støttepædagoger, som yder støtte til børn med særlig behov. Støtten er tilrettelagt som en ekstern støtte, hvilket vil sige, at støttepædagoger fra kommunens støttepædagogkorps er tilknyttet et barn i et dagtilbud i et antal timer pr. uge. Støttepædagogarbejdet foregår både i situationer og forløb, hvor barnet er sammen med de andre børn i fællesskaber, og i situationer, hvor støttepædagogen tager barnet ud af fællesskabet for at træne og stimulere det individuelt. Støtten tildeles efter en konkret faglig vurdering af det enkelte barns behov for støtte. Der visiteres én gang årligt til 1. april. Tabel 12: Status for støttepædagogisk bistand 2010 Periode Spørgsmål Svar Antal støttetimer Antal indstillinger/ansøgninger Antal børn bevilliget Antal børn afslag (manglende behov) 1 14

16 Tabel 13: Status for støttepædagogisk bistand 2011 Periode Spørgsmål Svar Antal støttetimer Antal indstillinger/ansøgninger Antal børn bevilliget Antal børn afslag (manglende behov) 5 Anbefaling Det anbefales, at der med afsæt i arbejdet med inklusion i vuggestuer, børnehaver og sfo samt i kommunens Børne- og Ungepolitik, hvor inklusion er fokusområde, iværksættes en analyse af støttepædagogområdet med fokus på inklusion og et støttesystem med flere muligheder i samarbejde med støttepædagogkorpset og PPR. Specialgrupperne I Ishøj og Vallensbæk findes to dagtilbud med specialgrupper. I disse grupper er der børn med sociale/emotionelle vanskeligheder, udviklingsforsinkelse, sprog- og talevanskeligheder og/eller med diagnoser som ADHD og autisme. Status Status pr. april 2011 er, at de to kommuner hver især fylder deres egne specialbørnehavepladser op. Den samlede tendens fordelt over året er ligeledes, at disse pladser er besat hele året rundt. Tabel 14: Oversigt over pladser i specialgrupper i børnehaver i Ishøj og Vallensbæk Normering/besat Ishøj Vallensbæk Spirerne og Spilopperne i Peberkværnen, Ishøj 12/ (2 grupper á 6) Bamsegruppen i Birkely, Vallensbæk 6/

17 2.8 Skoleudsættelser Lovgivning og retningslinjer Folkeskolelovens 34 siger, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Efter samme paragraf kan det, efter forældrenes anmodning eller med deres samtykke, godkendes, at et barns undervisning udsættes til et år efter undervisningspligtens indtræden, når det er begrundet i barnets udvikling. Undervisningspligten kan således udsættes i ganske særlige tilfælde. Det kan f.eks. være, hvis barnet er inde i et behandlingsforløb eller af andre veldefinerede grunde ikke er klar til at modtage undervisning. I tvivlstilfælde kan CBU anmode om, at der gennemføres en skolemodenhedstest. Denne test vil finde sted i den daginstitution, hvor barnet går. CBU vil ud fra en samlet vurdering træffe afgørelse om, hvorvidt der kan bevilges udsættelse af undervisningspligten. Status Tabel 15 viser antallet af børn, der har fået godkendt skoleudsættelse i skoleårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12. For det enkelte barn gælder, at der kan være mere end én begrundelse for skoleudsættelse Tabel 15: Antal skoleudsættelser på kommuneplan og begrundelser herfor Antal skoleudsatte børn Begrundelse for skoleudsættelse Skoleår Sprogligt Kropsligt/ motorisk Kognitivt Socialt Personligt/ umodenhed 2009/ / /

18 Tabel 16: Udvikling i og fordeling af antallet af skoleudsættelser Distrikt/institution Udvikling i antallet af skoleudsættere 2008/ / / /12 Elverhøj Bøgely Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Kommunen samlet For de flestes vedkommende handler begrundelserne for skoleudsættelse om utilstrækkelig sprogudvikling (ordforråd og omverdenskendskab), kognitive vanskeligheder og/eller umodenhed. Udtrykket umodenhed dækker over utilstrækkelige personlige og sociale kompetencer. Personlige kompetencer handler om koncentration, opmærksomhed, udholdenhed, viden, renlighed og selvhævdelse. Sociale kompetencer handler om empati, indlevelsesevne, samarbejde og konfliktløsning. Blandt skoleudsætterne er der mange børn, der er født sidst på året. 17

19 Tabel 17: Skoleudsættere fordelt på køn Distrikt 2008/ / / /12 Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Kommunen samlet Vurderinger Nedgangen i antallet af skoleudsættere kan skyldes, at CBU har strammet op på skoleudsættelser med henvisning til Folkeskolelovens 34, stk. 2. Desuden kan nedgangen skyldes en øget pædagogisk indsats i børnehaverne. Hertil kommer, at der kan være naturlige variationer mellem årgangene. Der er stadigvæk tale om en overrepræsentation af drenge blandt skoleudsættere. Anbefaling Det anbefales, at der bliver lavet en undersøgelse af, hvordan det senere er gået med hhv. de børn, som fik bevilget skoleudsættelse, og de børn, som fik afslag på ansøgning om skoleudsættelse. 2.9 Dagtilbuddenes underretninger til Familiecentret Lovgivning og målsætning Servicelovens 154 siger, at enhver borger har en ubetinget underretningspligt, når børn og unge under 18 år lever i en alvorligt truet situation. En udvidet underretningspligt gælder imidlertid efter Servicelovens 153 for personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, det vil bl.a. sige ansatte i dagtilbud. 18

20 Status Denne underretningsstatistik giver en status for underretninger modtaget i Familiecenteret og sammenlignet med udviklingen siden 2007 på udvalgte områder. Siden 2007 er antallet af underretninger steget. Stigningen i antallet er markant fra sundhedsvæsenet, skoler og andre institutioner. Den mindste stigning i andelen af underretninger er blandt dagtilbud. Der er stor forskel på, hvordan underretningerne fordeler sig mellem de forskellige underrettere i løbet af de 4 år. I 2007 stod skolerne for den største andel af underretninger, i 2009 var det andre institutioner og i 2010 sundhedsvæsenet. Diagram 3: Udvikling i fordelingen af underretninger, opgjort i faktisk antal, perioden Reference: Andre institutioner dækker over institutioner som politi, jobcentret, arbejdsgivere, den sociale døgnvagt i København, krisecenter m.fl. Diagram 4: Udvikling i fordelingen af underretninger, opgjort i procent, perioden Reference: Andre institutioner dækker over institutioner som politi, jobcentret, arbejdsgivere, den sociale døgnvagt i København, krisecenter m.fl. 19

21 Årsag til underretning Nedenstående figur viser det samlede antal underretninger for alle børn og unge i alderen 0-18 år. Der er forskellige årsager til underretning. Den hyppigste er en bekymring for, mistanke om og/eller observation af fysisk og psykisk omsorgssvigt overfor et barn. Herefter følger konflikter i hjemmet og skolefravær. Seksuelle overgreb samt grov kriminalitet er blandt de mindst hyppigste årsager til underretning. Andre årsager til underretning, nævnt som andet, er f.eks. at barnet generelt er bagud i sin udvikling. Diagram 5: Årsag til underretninger Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget behandlede i foråret 2011 Familiecenterets underretningsstatistik. På baggrund af det samlede antal underretninger anses dagtilbuddenes andel for værende bemærkelsesværdig lav. Familiecenterchefen og centerchefen i Center for Børn og Undervisning har i fællesskab drøftet denne problemstilling med henblik på at afdække årsagerne til det lave antal underretninger. Repræsentanter fra Familiecenteret er endvidere i dialog med dagtilbuddene for at drøfte problemstillingen og vejlede i underretninger. 20

22 Kapitel 3: Personaleforhold 3.1 Sammensætning af personale Retningslinjer Jf. administrationsgrundlaget for dagtilbudsområdet, oktober 2009, skal det tilstræbes, at forholdet mellem pædagoguddannede og ikke-pædagoguddannede (herunder medarbejdere med en kortere medhjælperuddannelse, PAU) er 60/40 % med hovedvægten på det pædagoguddannede personale. Status I tabel 18 vises fordelingen mellem hhv. uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Tabel 18: Fordeling af uddannede pædagoger og medhjælpere i antal ansatte og timeantal, pr. 31/ Institution Antal uddannede pædagoger Antal medhjælpere Uddannede pædagogers andel af samlet timeantal Medhjælperes andel af samlet timeantal Elverhøj ,3 % 34,7 % Bøgely ,6 % 55,4 % Gadekæret ,8 % 53,2 % Børnehuset Ørnebo ,1 % 45,9 % Tvillingehuset ,4 % 49,6 % Børnehuset Troldebo ,1 % 50,9 % Peberkværnen ,9 % 23,1 % Femkanten ,0 % 50,0 % Piletræet ,9 % 50,1 % Firkløveren ,9 % 45,1 % Børnehuset Universet ,2 % 50,8 % Trækronerne ,3 % 44,7 % Regnbuen % 44 % Kommunen samlet ,6 % 46,4 % 21

23 Vurdering Der er i 2011 tale om en øget andel af uddannede pædagoger i forhold til det samlede timetal sammenlignet med 2008, hvor pædagoger udgjorde 49,8 % og pædagogmedhjælpere 50,2 %, jf. Kvalitetsrapport Det er fortsat målet at få ansat en større andel, som har en pædagoguddannelse, med henblik på at komme op på fordelingen 60/40 %. 3.2 Uddannelsesregnskab Status Opgørelsen viser pr hvor mange af de aktuelt ansatte, som har taget eller er i gang med en kompetencegivende grunduddannelse eller efteruddannelse inden for det pædagogiske område. Tabel 19: Uddannelsesregnskab status på kompetencegivende uddannelser, pr. 31/ Institution Afsluttet PAU-udd. Afsluttet pæd. udd. I gang med merit pæd. udd. Afsluttet en hel diplom udd. i ledelse Afsluttet en eller flere diplommoduler i ledelse Afsluttet en hel pæd. diplom udd. Afsluttet et eller flere pæd. diplommoduler Elverhøj Bøgely Gadekæret Børnehuset Ørnebo Tvillingehuset Børnehuset Troldebo Peberkværnen Femkanten Piletræet Firkløveren Børnehuset Universet Trækronerne Regnbuen Kommunen samlet

24 Øvrig efteruddannnelsesvirksomhed Udover de kompetencegivende uddannelser gennemføres i kommunens dagtilbud en række kurser, f.eks. arbejdsmarkeds uddannelser (AMU), førstehjælpskurser, selvværdskurser(dagplejen), pædagogiske dage/kurser, kurser i sprog og læsning, inklusion, motorik og bevægelse mv. En række af disse kurser er samlet i CBU s kursuskatalog. 3.3 Personalefravær Fra Ishøj Kommunes sygefraværspolitik: Den grundlæggende holdning vedr. sygefravær i Ishøj Kommune er i høj grad baseret på en styrkelse af åbenhed og dialog omkring sygefraværet. Dette kan fremmes gennem samtaler mellem leder og medarbejder, som gennemføres i forskellige faser i sygeforløbet. Det er i alles interesse, at der gøres en målrettet og vedvarende indsats for at begrænse sygdom med deraf følgende fravær - både det fravær, som skyldes individuelle helbredsforhold og fravær, som skyldes arbejdssituationen. Status Tabel 20 viser fraværet i 2010 totalt set og fordelt på personalegrupper og fraværstyper. Tallene viser, hvilken procentdel antallet af fraværstimer udgør af det samlede personaletimetal. Til sammenligning vises de samlede fraværsprocenter i 2008, hentet i dagtilbuddenes kvalitetsrapport Fravær i forbindelse med graviditet, barsel og adoption udgør 40 % af det samlede fravær. Dette fravær indgår ikke i sygefraværet. Tabel 20: Personalefravær i 2010 (sammenlignet med 2008) Pædagogmedhjælpere Ledelse og pædagoger Samlet fraværsprocent i 2010 Samlet fraværsprocent i 2008 Fravær i alt 13 % 14 % 13 % 11 % Heraf sygefravær 7 % 7 % 7 % 6 % Mere end 60 dages sammenhængende sygefravær defineres, jf. personalepolitikken, som langtidssygefravær. Ifølge kommunens fraværsstatistik fordeler langtidssygefraværet sig på relativt få personer. Langtidssygefraværet udgør 70 % af det samlede sygefravær. Det samlede sygefravær, fratrukket langtidssygefraværet, udgør 2 % af den samlede arbejdstid i kommunens dagtilbud. Hvis man yderligere fratrækker fravær som følge af barns 1. sygedag, ligger det almindelige sygefravær på 1,7 % af den samlede arbejdstid. Anbefaling Det anbefales fortsat at være opmærksom på langtidssygefraværet. 23

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010

Tilsynsrapport, Firkløveren, 2010 Kapitel 1: Indledning... 2 Lovgivning og målsætning... 2 Faktuelle oplysninger... 2 Kapitel 2: Tilsynets helhedsindtryk... 3 Kapitel 3: Relationer... 3 Kapitel 4: Pædagogisk praksis... 4 Kapitel 5: Ledelse...

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

D a g tilbud 2 0 1 2

D a g tilbud 2 0 1 2 K v a litetsrapport D a g tilbud 2 0 1 2 Dagtilbuddets navn E v e n t y r s k o v e n F r e d e r i k s d a l Adresse F r e d e r i k s d a l s v e j 2 2 Telefonnummer 2 2 7 4 1 8 2 5 Mailadresse Leder

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Børnebakken, Østergade 25, 3720 Aakirkeby Dato for tilsynsbesøg: 30. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg: Januar

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES

KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES KVALITETSLØFT I HVIDOVRE KOMMUNES DAGTILBUD 2013-2015 Formålet med kvalitetsløftet er, at alle børn i Hvidovre Kommune vil blive stimuleret og motiveret til leg og læring i den tid, de tilbringer i kommunens

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD RAMME FOR ARBEJDET MED PÆDAGOGISKE LÆREPLANER I DAGTILBUD I KOLDING KOMMUNE FORORD Kolding Kommunes ramme for pædagogiske læreplaner blev sidst revideret i 2011. Siden 2011 er der imidlertid sket en række

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013

Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Anmeldt dialogbaseret tilsyn i Bornholms Regionskommune 2013 Børnehus: Vores Børnehave, Hovedgade 51, Snogebæk, 3730 Nexø Dato for tilsynsbesøg: 21. oktober 2013, klokken 9.00-12.00 Forrige tilsynsbesøg:

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Læring og inklusion i dagtilbud

Læring og inklusion i dagtilbud Læring og inklusion i dagtilbud Norddjurs Kommune Skole- og dagtilbudsafdelingen Læring og inklusion i dagtilbud Oktober 2012, 3. udgave Skole- og dagtilbudsafdelingen, Norddjurs Kommune Billeder og illustrationer:

Læs mere

Udtalelser til budget 2010

Udtalelser til budget 2010 Skoler Ishøj Skole Ishøj Skoles SU Ishøj 10. klassecenter Vejlebroskolen Udtalelser Udtalelser til budget 2010 Finder det positivt, at der er afsat midler til udbygning af Ishøj Skole forventer at blive

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber

Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber 1 Bestyrelsesarbejdet i kort version - Rammer, rettigheder og faldgruber Selvejende og Private institutioners Administrationsselskab Jernbane Allé 54 2720 Vanløse T: 38770738 /6171467 2 Bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere