SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm)"

Transkript

1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI PIRKKALA FINLAND Tlf.: Fax: Internet: SET-2000 Hi Level/Oil (Certaro NS alarm) Alarmenhed med SET/DM3AL- og SET/V-sonde til olieudskillere uden varsel Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer

2 2/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT INSTALLATION SET-2000 Hi Level/Oil-betjeningsenhed Installation af sonder Samledåse BETJENING OG INDSTILLINGER Betjening Fabriksindstillinger FEJLFINDING REPARATION OG SERVICE SIKKERHEDSANVISNINGER TEKNISKE DATA SYMBOLER Advarsel/bemærk Udvis forsigtighed i forhold til installationer på steder med eksplosionsfarlig atmosfære Enheden er forsynet med dobbeltisolering eller forstærket isolering 3/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

4 1 GENERELT SET-2000 Hi Level/Oil er en alarmenhed til overvågning af tykkelsen på det olielag, som akkumuleres i olieudskilleren og blokerer udskilleren. Afhængigt af ordren omfatter leverancen SET-2000 Hi Level/Oil-betjeningsenhed, SET/DM3AL-sonde, SET/V-sonde, samledåse og installationstilbehør. Figur 1. Alarmsystem med SET-2000 Hi Level/Oil til olieudskiller SET/DM3AL-sonden installeres i opbevaringskammeret til let væske og afgiver alarm, når den forudindstillede værdi for kammeret er nået. Funktionen er baseret på måling af den omgivende væskes elektriske ledeevne vand leder elektricitet meget bedre end olie. Sonden er normalt nedsænket i vand. SET/V-sonden installeres over udskillerudløbets højeste niveau. Den overvåger udskillerens samlede niveau uanset tilstedeværelsen af et olielag. Måleprincippet er kapacitivt. Sonden befinder sig normalt i luft. Olieudskilleren betragtes som en eksplosionsfarlig (Ex) atmosfære. Sonderne kan installeres i eksplosionsfarlige atmosfærer, zone 0, 1 eller 2, men betjeningsenheden skal monteres i et sikkert område. Lysdioderne, knapperne og grænsefladen er beskrevet i figur 2. Figur 2. SET-2000 Hi Level/Oil funktioner 4/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

5 2 INSTALLATION 2.1 SET-2000 Hi Level/Oil-betjeningsenhed SET-2000 Hi Level/Oil-betjeningsenheden kan monteres på væggen. Monteringshullerne er placeret på kabinettets grundplade under frontdækslets monteringshuller. Stikkene på eksterne ledere er isoleret med skilleplader. Pladerne må ikke fjernes. Pladen, der dækker stikkene, skal monteres igen, når kablerne er blevet forbundet. Kabinetdækslet skal monteres så stramt, at kanterne slutter til grundrammen, ellers fungerer knapperne ikke, og kabinettet vil ikke være tæt. Læs sikkerhedsanvisningerne i kapitel 6 før installation. Figur 3. Installation af SET-2000 Hi Level/Oil-alarmenhed. 5/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

6 2.2 Installation af sonder Sonderne skal installeres som beskrevet i figur 3. SET/DM3AL-sonden afgiver en alarm, når den øverste elektrode befinder sig i olie. SET/V-sonden afgiver en alarm, når sondernes sondeelementet er nedsænket i væske. Kontroller den korrekte installationsdybde også i henhold til olieudskillerens vejledning. 2.3 Samledåse Hvis sondekablet skal forlænges, eller hvis der er behov for ækvipotential jordforbindelse, kan det gøres i kabelsamledåsen. Kabelføringen mellem SET-2000-betjeningsenheden og samledåsen skal altid foretages med et afskærmet parsnoet instrumentkabel. Kabelføringen i figur 3 kan foretages med to par afskærmede parsnoede kabler, hvorved begge par udstyres med deres egne afskærmninger. Sørg for, at kablernes signaltråde ikke kan komme i berøring med hinanden. LJB3-samledåsen muliggør kabelforlængelse i eksplosionsfarlige atmosfærer. I figur 3 er afskærmningerne og de overskydende tråde tilsluttet samme punkt i galvanisk kontakt med samledåsens metalramme. Dette punkt kan tilsluttes ækvipotential jordforbindelse via jordklemmen. Systemets andre komponenter, der kræver jordforbindelse, kan også tilsluttes samme jordklemme. Tråden, der bruges til ækvipotential jordforbindelse, skal have en mekanisk beskyttelse på mindst 2,5 mm². Hvis den ikke har mekanisk beskyttelse, skal den have et tværsnit på mindst 4 mm². Sørg for, at sonden og kablet mellem SET-2000-betjeningsenheden og sonden ikke overstiger de maksimalt tillade elektriske parametre, der er anført i kapitel 7 Tekniske data. SET/DM3AL- og SET/V-sondens installationsvejledninger indeholder også detaljerede anvisninger om kabelføring. Samledåsen af typen LJB3 indeholder dele af letmetal. Når samledåsen monteres i en eksplosionsfarlig atmosfære, skal den placeres på en sådan måde, at der ikke er risiko for mekaniske skader og risiko for stød/slag, friktion osv., der kan medføre gnistdannelse. Sørg for, at samledåsen er forsvarligt lukket. 6/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

7 3 BETJENING OG INDSTILLINGER 3.1 Betjening Funktionstest Funktionstest Normal tilstand ingen alarmer Alarm for højt niveau Oliealarm SET-2000 Hi Level/Oil er initialiseret på fabrikken. Kontroller altid enhedens funktion efter installationen. Kontroller også funktionen hver gang udskilleren tømmes og hvert halve år. Alarm for højt niveau (SET/V-sonde) 1. Løft sonden op i luft. Enheden skal være indstillet til normal tilstand (se kapitel 3.1). 2. Nedsænk sonden i vand eller olie. Der bør nu afgives en alarm for højt niveau (se kapitel 3.1). 3. Løft sonden op i luft igen. Alarmen bør slukkes efter 30 sekunder. Oliealarm (SET/DM3AL-sonde) 1. Nedsænk sonden i vand. Enheden skal være indstillet til normal tilstand (se kapitel 3.1). 2. Løft sonden op i luft eller i olie. Der bør nu afgives en oliealarm (se kapitel 3.1). 3. Nedsænk sonden i vand igen. Alarmen bør slukke efter 5 sekunder. Rengør sonderne, før de placeres i udskilleren igen. Kapitel 3.1 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af enhedens funktion. Kontroller fabriksindstillingerne (kapitel 3.2), eller kontakt producentens repræsentant, hvis enheden ikke fungerer som beskrevet her. I dette kapitel beskrives en fabriksindstillet SET-2000-enhed. SET/DM3AL-sonden er fuldt nedsænket i vand, og SET/V befinder sig i luft. Lysdioden Mains er tændt. Alle de andre lysdioder er slukket. Relæ 1 og 2 er indkoblet. Niveauet er nået SET/V-sonden for højt niveau. Sonden afgiver alarm, når sondens sondeelementet er nedsænket i væske. Lysdioden Mains er tændt. Lysdioden for højt niveau er tændt. Der lyder en summen efter 5 sekunder. Relæ 1 udkobles efter 5 sekunder. Relæ 2 forbliver indkoblet. SET/DM3AL-sonde befinder sig i olie. Sonden afgiver en alarm, når den øverste elektrode befinder sig i olie. (Bemærk: Der afgives samme alarm, når SET/DM3AL-sonden befinder sig i luft) Lysdioden Mains er tændt. Lysdioden for oliealarm er tændt. Der lyder en summen efter 5 sekunder. Relæ 1 forbliver indkoblet. Relæ 2 udkobles efter 5 sekunder. Når en alarm er blevet slettet, slukkes den relevante lysdiode og summeren, og det relevante relæ indkobles igen efter 5 sekunder. Fejlalarm Brud på sonde, brud på sondekabel eller kortslutning, dvs. for svag eller for stærk sondesignalstrøm. Lysdioden Mains er tændt. Lysdioden for fejl i sondekredsløbet tændes efter 5 sekunder. Den pågældende kanals relæ udkobles efter 5 sekunder. 7/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

8 Der lyder en summen efter 5 sekunder. Nulstilling af en alarm Når knappen Reset trykkes ned: Summeren stopper. Relæerne skifter ikke status, før den pågældende alarm eller fejl er afhjulpet. TESTFUNKTION Testfunktionen afgiver en falsk alarm, der kan bruges til at teste SET Hi Level/Oil-enhedens funktion og funktionen af andet udstyr, der er sluttet til SET-2000 via dens relæer. Bemærk! Kontroller, at ændringen af relæstatus ikke kan forårsage skader, inden knappen Test trykkes ned. Normal situation Alarm for højt niveau eller oliealarm Fejlalarm Når knappen Test trykkes ned: Lysdioderne Alarm og Fault tændes med det samme. Summeren starter med det samme. Relæerne udkobles, når knappen har været holdt nede i 2 sekunder. Når knappen Test slippes: Lysdioderne slukkes og summeren standser med det samme. Relæerne indkobles med det samme. Når knappen Test trykkes ned: Lysdioderne Fault tændes med det samme. Lysdioden Alarm for kanalen, der udløser alarmen, forbliver tændt, og det respektive relæ forbliver udkoblet. Lysdioden Alarm for den anden kanal tændes, og relæet udkobles. Summeren forbliver tændt. Hvis den er blevet nulstillet tidligere, vil den vende tilbage til tændt tilstand. Når knappen Test slippes: Enheden vender øjeblikkeligt tilbage til den foregående status. Når knappen Test trykkes ned: Enheden reagerer ikke, hvad angår den defekte kanal. Enheden reagerer som beskrevet ovenfor, hvad angår den fungerende kanal. 8/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

9 3.2 Fabriksindstillinger Kontroller, at enhedens indstillinger stemmer overens med indstillingerne i figur 4, hvis SET-2000 Hi Level/Oil-enheden ikke fungerer som beskrevet i forrige kapitel. Skift indstillingerne i henhold til nedenstående anvisninger, hvis det er nødvendigt. Følgende må kun udføres af en person med uddannelse i og viden om enheder, der bruges i eksplosionsfarlige områder. Det anbefales, at afbryde strømmen, når indstillingernes ændres, da enheden ellers initialiseres, før installationen er gennemført. Figur 4. Fabriksindstillinger for SET-2000 Hi Level/Oil Indstillingerne foretages med omskifterne (MODE og DELAY) og potentiometrene (SENSITIVITY) på det øverste printkort (figur 4) og med jumpere på det nederste printkort. Omskifterne i figur 4 er indstillet på fabrikken. INDSTILLING FOR DRIFTSFORSINKELSE (FORSINKELSE) Omskifterne S2 og S4 bruges til indstilling af enhedens driftsforsinkelse. Fabriksindstillingen for SET/DM3AL-sonden er 5 sekunder og 30 sekunder for SET/V-sonden. Når omskifteren er i nederste position, udkobles relæerne, og summeren går i gang 5 sekunder efter niveauet når udløsningsniveauet, og hvis niveauet fortsat er på samme side af udløsningsniveauet. Når omskifteren er i øverste position, er forsinkelsen 30 sekunder. Forsinkelserne fungerer i begge retninger (indkobling, udkobling). Lysdioderne for alarm følger sondestrømværdien og udløsningsniveauet uden forsinkelse. Fejlalarmen udløses efter en fastlagt forsinkelse på 5 sekunder. 9/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

10 4 FEJLFINDING Problem: Eventuel årsag: Løsning: Problem: Eventuel årsag: Løsning: Problem: Eventuel årsag: Løsning: Problem: Eventuel årsag: Løsning: Lysdioden Mains er slukket. Netspændingen er for lav, eller sikringen er sprunget. Lysdioden for transformeren eller lysdioden Mains er defekt. 1. Kontroller, om den topolede hovedafbryder er slået fra. 2. Kontroller sikringen. 3. Mål spændingen mellem polerne N og L1. Den bør være 230 V AC ±10 %. Der udløses ingen alarm, når SET/DM3AL-sonden befinder sig i olie eller luft, eller alarmen slukkes ikke Indstillingen SENSITIVITY er forkert i betjeningsenheden (se figur 4), eller sonden er snavset. 1. Rengør sonden, og løft den op i luft, eller nedsænk den i olie. 2. Drej potentiometeret SENSITIVITY langsomt mod uret, indtil sonden udløser en alarm. 3. Nedsænk sonden i vand, og vent, indtil alarmen slukkes. Hvis alarmen ikke slukkes, drejes potentiometeret langsomt med uret, indtil alarmen slukkes. 4. Løft sonden op i luft eller i olie. Sonden bør nu igen udløse en alarm. Der udløses ingen alarm, når SET/V-sonden befinder sig i væske, eller alarmen slukkes ikke, når sonden befinder sig i luft Sonden er snavset, eller betjeningsenhedens indstillinger er forkerte. 1. Rengør og tør sonden. Kontroller, at potentiometeret SENSITIVITY og omskifteren MODE står i de rigtige positioner (se figur 4). 2. Hvis sonden ikke udløser en alarm, indstilles sondens omskifterfølsomhed ved at dreje potentiometeret en kvart omgang. Følsomheden øges, når potentiometeret drejes mod uret, og sænkes, når det drejes med uret. 3. Kontroller til slut funktionen ved at nedsænke sonden i olie og derefter løfte den op i luft igen. Lysdioden Fault er tændt. Strømmen i sondekredsløbet er for lav (kabelbrud) eller for høj (kortslutning af kabel). Sonden kan også være defekt. 1. Kontroller, at sondekablet er tilsluttet SET-2000-betjeningsenheden korrekt. Se den specifikke vejledning til sonden. 2. Mål spændingen separat mellem polerne 10 og 11 samt mellem polerne 13 og 14. Spændingen bør ligge mellem 10,3 og 11,8 V. 3. Mål sondestrømmen for én kanal ad gangen, hvis spændingen er korrekt. Gør som følger: 3.1 Tag sondens [+]-tråd ud af sondestikket (polerne 11 og 13). 3.2 Mål kortslutningsstrømmen mellem polerne [+] og [-]. 3.3 Tilslut et amperemeter som vist i figur 5. Sammenlign med værdierne i tabel Forbind trådene med de respektive stik igen. Kontakt Labkotec Oy s lokale forhandler eller Labkotec Oy s serviceafdeling, hvis ovenstående løsninger ikke afhjælper problemet. Bemærk! Hvis sonden er placeret i en eksplosionsfarlig atmosfære, skal måleinstrumentet være godkendt til brug i eksplosionsfarlige områder. SET/V, kanal 1 Pol 10 [+] og 11 [-] Kortslutning ma ma Sonde i luft 5-8 ma 9-8 ma Sonde i olie ma 9-8 ma Sonde i vand ma 3-4 ma SET/DM3AL, kanal 2 Pol 13 [+] og 14 [-] 10/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

11 Fabriksindstilling for alarmpunkt ca. 9,5 ma ca. 6,5 ma Figur 5. Måling af sondestrømstyrke Tabel 1. Sondestrømstyrke 5 REPARATION OG SERVICE Rengør sonderne, og test alarmenheden, hver gang olieopbevaringskammeret tømmes og hvert halve år. Den nemmeste måde at teste funktionen på, er at løfte sonderne op i luften og derefter sætte dem tilbage i udskilleren. Fremgangsmåden er beskrevet i kapitel 3. Brug et mildt rengøringsmiddel (f.eks. opvaskemiddel) og en børste til at rengøre sonderne. Lysnetsikringen (markeret 125 mat) kan udskiftes med en anden glassikring af typen 5 x 20 mm/125 mat, der er i overensstemmelse med IEC/EN /3. Al anden reparation og service må kun udføres af personale, der er uddannet i enheder beregnet til eksplosionsfarlige områder, og som er autoriseret af producenten. Ved spørgsmål kan Labkotec Oy s serviceafdeling kontaktes på 6 SIKKERHEDSANVISNINGER SET-2000 Hi Level/Oil må ikke installeres i eksplosionsfarlige atmosfærer. Sonderne, der er forbundet med enheden, kan installeres i eksplosionsfarlige atmosfærer, zone 0, 1 eller 2. Installering i eksplosionsfarlige atmosfærer skal det ske i henhold til nationale retningslinjer og relevante standarder, såsom IEC/EN og/eller IEC/EN Advarsel! Ved test af spændingen i kabelføringen skal sonden frakobles. Hvis elektrostatiske udladninger kan medføre risici i betjeningsområdet, skal enheden tilsluttes ækvipotentialjording i henhold til kravene vedrørende eksplosionsfarlig atmosfære. Ækvipotentialjording foretages ved at forbinde alle ledende dele til samme potentiale, dvs. kabelsamledåsen. Ækvipotentialjording skal være jordforbundet. Enheden indeholder ikke en hovedafbryder. Der skal installeres en topolet hovedafbryder (250 V AC, 1 A), som isolerer begge linjer (L1, N), i hovedforsyningslinjen i nærheden af enheden. Denne afbryder gør det lettere at udføre vedligeholdelse og service, og den skal være tydeligt markeret. Ved udførelse af service, eftersyn og reparation i en eksplosionsfarlig atmosfære skal reglerne i standarderne IEC/EN og IEC/EN om Ex-enheder følges. 11/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

12 7 TEKNISKE DATA SET-2000 Hi Level/Oil Mål 175 x 125 x 75 mm (L x H x D) Kabinet IP 65, polykarbonat Driftstemperatur -25 ºC til +50 ºC Netspænding Strømforbrug Sonder Maks. modstand i strømsløjfen mellem betjeningsenheden og en sonde Relæudgange 230 V AC ± 10 %, 50/60 Hz Sikring 5 x 20 mm, 125 mat (IEC/EN /3) Enheden er ikke udstyret med en hovedafbryder. 4 VA Labkotec SET/V og SET/DM3AL 75 Ω. To potentialfrie relæudgange 250 V, 5 A, 100 VA Driftsforsinkelse på 5 sekunder eller 30 sekunder. Relæerne udkobles ved udløsningspunktet. Det er muligt at vælge driftstilstand for at øge eller sænke niveauet. Elektrisk sikring IEC/EN , klasse II, CAT II / III Isoleringsniveau Sonde/netspænding EMC Emission Immunitet Ex-klassificering Særlige betingelser (X) ATEX IECEx Elektriske parametre Den karakteristiske kurve for udgangsspændingen er trapezformet. Se tabel 2. Fabrikationsår Se serienummeret på typeskiltet. 375 V (IEC/EN ) IEC/EN IEC/EN II (1) G [Ex ia] IIC (Ta = -25 C til +50 C) VTT 04 ATEX 031X IECEx VTT X U o = 14,7 V P o = 297 mw I o = 55 ma R = 404 Ω xxx x xxxxx xx ÅÅ x hvor ÅÅ = fabrikationsår (f.eks. 10 = 2010) På grund af sondespændingens ulineære karakteristika skal der tages højde for interaktionen af både kapacitans og induktans. I tabellen nedenfor angives forbindelsesværdierne i eksplosionsgrupperne IIC og IIB. I eksplosionsgruppe IIA, kan værdierne fra gruppe IIB anvendes. SET/DM3AL-sonde (oliealarm) Driftsprincip Tæthedsgrad Materiale Måling af ledeevne IP68 AISI 316, pvc (sort), NBR, PA Temperatur Drift: 0 ºC til +60 ºC Sikkerhed: -30 ºC til +60 ºC Netspænding Kabel EMC: Emission Immunitet Ex-klassificering Særlige betingelser (X) VTT IECEx Ca. 12 V DC fra SET-betjeningsenhed Fast olieresistent afskærmet kabel 2 x 0,75 mm 2, standardlængde 5 m. IEC/EN IEC/EN II 1 G Ex ia IIA T5 Ga (Ta -30 ºC til +60 ºC) - Der skal tage forbehold for risikoen ved elektrisk udladning! VTT 09 ATEX 026X IECEx VTT X Elektriske parametre Ui= 16 V Ii = 80 ma Pi = 400 mw Ci = 3,5 nf Li= 80 μh Fabrikationsår Se serienummeret på typeskiltet. SET/V-sonde (alarm for højt niveau) Driftsprincip Tæthedsgrad Materiale x xxx x xxxxx xx ÅÅ x hvor ÅÅ = fabrikationsår (f.eks. 10 = 2010) Vibration IP68 PA, pvc, aluminium, NBR Temperatur Drift: 0 ºC til +60 ºC Sikkerhed: -30 ºC til +60 ºC Netspænding Kabel EMC: Emission Immunitet Ex-klassificering Særlige betingelser (X) VTT IECEx Ca. 12 V DC fra SET-betjeningsenhed Fast olieresistent afskærmet kabel 2 x 0,75 mm 2, standardlængde 5 m. IEC/EN IEC/EN II 1 G Ex ia IIB T5 Ga (Ta -30 ºC til +60 ºC) - Der skal tage forbehold for risikoen ved elektrisk udladning! VTT 09 ATEX 025X IECEx VTT X Elektriske parametre Ui = 16 V Ii = 80 ma Pi= 400 mw Ci= 3500 pf Li = 85 μh Maks. tilladt værdi Kombineret Co og Lo Co Lo Co Lo II C 608 nf 10 mh 568 nf 458 nf 388 nf 328 nf 258 nf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh II B 3,84 μf 30 mh 3,5 µf 3,1 µf 2,4 µf 1,9 µf 1,6 µf 0,15 mh 0,5 mh 1,0 mh 2,0 mh 5,0 mh L o /R o = 116,5 µh/ω (IIC) og 466 µh/ω (IIB) Tabel 2. Elektriske parametre for SET-2000 Hi Level/Oil Fabrikationsår Se serienummeret på typeskiltet. xxx x xxxxx xx ÅÅ x hvor ÅÅ = fabrikationsår (f.eks. 10 = 2010) Figur 6. Måltegninger for SET/V-sonden og SET/DM3ALsonden 12/15 Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel

13

14

15

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift

OilSET-1000. Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere. Vejledning for installation og drift Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 18.11.2010 Internet: www.labkotec.fi 1/10 OilSET-1000 Alarmanlæg til overvågning af olieudskillere Copyright

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm

Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm Wavin-Labko Oy Labkotie 1 FI-36240 KANGASALA FINLAND Tlf.: + 358 20 1285 200 Fax: + 358 20 1285 530 03.09.2004 Email: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi Labko SET-2000 Højniveau/Oliealarm

Læs mere

Labko SET Fedtudskilleralarm

Labko SET Fedtudskilleralarm Wavin-Labko Oy Labkotie FI-60 KANGASALA FINLAND Tlf: + 8 0 8 00 Fax: + 8 0 8 0 0.09.00 Email: level@wavin-labko.fi Internet: www.wavin-labko.fi Labko SET-000 - Fedtudskilleralarm Alarmanlæg til overvågning

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger

LOKASET 20. Alarm for septiktank Installations- og driftsanvisninger Wavin Wavinvej 1 8450 Hammel Danmark Tel. +45 86962000 Fax +45 86969461 E-mail wavin@wavin.dk www.wavin.dk LOKASET 20 Alarm for septiktank er I N D H O L D 1. TEKNISKE DATA... 3 2. GENERELT... 3 3. FUNKTION...

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler

HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Olielagtykkelsesføler KVF-104-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF

HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Overløbsføler NVF-104/34-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

hastighedsovervågning HSV

hastighedsovervågning HSV Produkter El-Tavle Kontrolrelæer Omdrejningsvagt hastighedsovervågning HSV Overvåger over-/underhastighed Justerbar mellem 0,05 s og 10 min Justerbar startforsinkelse 0,6-30 s Signal fra fire følermuligheder

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132

Installationsvejledning. devireg 130, 131 og 132 DK Installationsvejledning devireg 130, 131 og 132 Indhold: 1. Anvendelsesområde og funktion. 2. Installationsvejledning. a. Installation af føler for devireg 130, 131 og 132. b. Placering af devireg 130,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 230

DK Installationsvejledning. devireg 230 DK Installationsvejledning devireg 230 Ž devireg 230 er designet for indbygning i indmuringsdåser og underlag for LK FUGA-serien. Generelt: 1. Installationen skal udføres som en fast installation. Termostaten

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Solar Inverters Sensor Interface Option

Solar Inverters Sensor Interface Option SMA Solar Technology AG Solar Inverters Sensor Interface Option Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Advarsler (med symbol) anvendes

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HÅNDBOG Slamlagsføler

HÅNDBOG Slamlagsføler PROCESAUTOMATION HÅNDBOG Slamlagsføler SLU-103-PF ISO9001 0102 De almene leveringsbetingelser for produkter og ydelser fra elektronikindustrien, der er udgivet af Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI)

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller

BETJENINGSVEJLEDNING. NivOil / 230 V AC. Alarmsystem til olie/-vandudskiller BETJENINGSVEJLEDNING NivOil / 230 V AC Alarmsystem til olie/-vandudskiller msa531-01_c LD HANDEL & MILJØ 25.05.2016 Indholdsfortegnelse Systembeskrivelse 3 Montering af følere 4 Konfiguration og elektronisk

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF)

Installations-/betjeningsvejledning. Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF D (DK) Arbejdsfrekvens ned til 5Hz (SIM-Q LF) Installations-/betjeningsvejledning Isolationsmonitor type SIM-Q/SIM-Q LF Overvågning af isolationsmodstand på et AC net Arbejdsspænding op til 690V AC, modstår op til 1000V DC Arbejdsfrekvens ned til

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 531. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 531 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere