STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Ishøj Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Vejleåparken. Ishøj Kommune har følgende målsætning for boligområdet Vejleåparken Det er Ishøj Kommunes målsætning at nedbringe antallet af dømte indbyggere, således at antallet er nedbragt med mindst 10 pct. i 2016 og mindst 20 pct. i 2020, i forhold til regeringens opgørelse pr. oktober 2010 (Ghettoen tilbage til samfundet, Regeringen oktober 2010). Denne overordnede målsætning vil blive udspecificeret i forbindelse med målsætninger for de tre respektive indsatser i nærværende initiativaftale. Problemer og udfordringer i området Da Vejleåparken i efteråret 2010 blev "udnævnt" til ghetto-område skete det, fordi bebyggelsen på 2 af de 3 parametre lå over den grænse, der var fastsat som definition for en ghetto. Antallet af kriminelle lå på 277 dømte pr indbyggere og antallet af beboere fra ikke vestlige lande lå på 56,8 pct. Antallet af kriminelle er efterfølgende faldet, så Vejleåparken ikke længere opfylder kriterierne for at være en ghetto, men da det forhold igen kan ændre sig, vil Ishøj Kommunes indsatser arbejde for, at antallet af kriminelle ikke stiger igen. Det skal også skabe en øget tryghed i bebyggelsen. En nylig gennemført naboskabsundersøgelse viser en stor tilfredshed blandt beboerne med at bo i bebyggelsen, dog udtaler for mange, at de føler sig utrygge, når de færdes i bebyggelsen. Statistisk er Vejleåparken ikke mere belastet af kriminalitet end andre boligområder i Ishøj eller i Storkøbenhavn, men den oplevede utryghed fylder meget blandt beboerne i Vejleåparken. Side 2 af 11

3 Derfor har vi valgt at sætte fokus på to indsatsområder: For det første hvordan kan vi påvirke den oplevede utryghed, og for det andet sætter vi forøget fokus på tidlig forebyggelse til modvirkning af fremtidig kriminalitet m.v. Den tidlige forebyggelse i dette projekt skal ses som et supplement til de tiltag, der allerede er igangsat. Antallet af beboere fra ikke vestlige lande er ikke umiddelbart påvirkeligt. Ved nyudlejning tages der ikke hensyn til statsborgerskab, og det er i øvrigt ikke kommunens opfattelse, at antallet af borgere fra 3. lande i sig selv gør, at et område bliver socialt belastet. Mange borgere fra 3. lande klarer sig fint i det danske samfund. Ishøj Kommune arbejder p.t. med en medborgerskabspolitik, hvor vi ønsker at flytte fokus fra "etnicitet" til "behov for støtte" - derfor indgår etnicitet ikke i kommunens handleplaner. Det 3. kriterium - antallet af personer uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked - lå i Vejleåparken på 26,9 pct., altså under de 40 pct. som er grænsen i regeringens definition af en ghetto. Det er dog fortsat vigtigt at arbejde for, at denne positive udvikling fortsætter. Den eksisterende indsats i boligområdet: Vejleåparken Kommunale indsatser Ishøj Kommune har i samarbejde med Vejleåparkens to boligorganisationer gennemført en række boligsociale aktiviteter i bebyggelsen gennem årene. SÆRLIG SPROGINDSATS FOR FØRSKOLEBØRN I VEJLEÅPARKEN. For at styrke den generelle sprogindsats for tosprogede børn har Ishøj Kommune etableret et sprogkorps, hvor personalet har særlige sprogfaglige kompetencer. Herudover har Ishøj Kommune etableret et særligt 6 timers/ugentligt førskoletilbud til børn fra de fire daginstitutioner i Vejleåparken. Målgruppen er tosprogede 5 årige, som vurderes til at have svært ved sprogligt at klare børnehaveklassen året efter. Førskoletilbuddet er placeret på Strandgårdskolen og gives til ca. 20 børn om året. Formålet med tilbuddet er at give børn med et særligt behov for sprogstimulering et sprogligt skub, så de vil være i stand til at gå direkte i almindelig børnehaveklasse. Dette lykkes for langt de fleste af børnene. Endelig har det vist sig, at tilbuddet har den sidegevinst, at disse ofte lidt utrygge eller sårbare børn bliver trygge ved livet og rutinerne på den store skole. Samtidig lærer forældrene gennem tilbuddet de nye samarbejdsrutiner og krav, der møder dem som forældre til skolebørn. Der er tale om et frivilligt tilbud om sprogstimulering, til de børn der i forvejen er indskrevet i et daginstitutionstilbud i Vejleåparken i Ishøj kommune. SKOLEUDVIKLING OG HELHEDSSKOLE PÅ STRANDGÅRDSKOLEN. Ishøj Byråd satte i 2005 en omfattende skoleudviklingsproces i gang. Udviklingen Side 3 af 11

4 omfattede organisations- og kompetenceudvikling, der hurtigt førte til markant højnelse af det faglige niveau på Strandgårskolen. I 2008 blev udviklingen videreført i helhedsskolen, således at eleverne nu går i skole fra kl Ideen var, at skolen havde meget mere at byde på, som også kunne komme de mange elever, der ikke gik i SFO eller benyttede eksisterende fritidstilbud i kommunen, til gode. I helhedsskolen er målet fortsat, at Strandgårdskolen er faglig og pædagogisk spydspids, samtidig er det målet at arbejde på, at elever udvikler kompetencer til et rigt fritidsliv. Skolen har allerede nu meget gode erfaringer med at tilrettelægge en skoledag over hele dagen, hvor høj faglighed, moderne pædagogik, inddragelse af foreninger og andre lokale kulturtilbud betyder, at eleverne ude som inde har en udbytterig skoledag, hvor læring og leg er 'både-og', og ikke 'enten-eller'. På fritidsområdet har Ishøj kommune samarbejdet med Vejleåparken primært om igangsættelse af aktiviteter for børn. Senest i et fælles projekt, hvor en fritidsvejleder har arbejdet opsøgende med at igangsætte en række lege og idrætsaktiviteter for børn. Fritidsvejlederen var forankret i Ishøj Ungdomsskole. Fritidsvejleder projektet er p.t. sat på stand by p.g.a. manglende finansiering, men det var en stor succes, og der er et stort ønske om at genoptage aktiviteten. PROJEKTORGANISATION FOR INDSATSER I VEJLEÅPARKEN Ishøj Kommune har siden 1986 afholdt koordineringsmøder med alle boligorganisationerne i kommunen, de første mange år hvert kvartal, men de seneste år 2 3 gange årligt. På disse møder mødes boligorganisationen, den lokale administration, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med repræsentanter fra det kommunale tilsyn. Denne møderække fortsætter. Der er således en lang tradition for en tæt dialog mellem boligområderne og kommunen. Det er derfor oplagt, at repræsentanter fra de to boligorganisationer i Vejleåparken også i fremtiden skal inddrages i udviklingen af Vejleåparken. De skal være med til at komme med input og ideer. De skal endvidere være med til at godkende de konkrete projekter/aktiviteter, som sættes i gang i Vejleåparken samt ved evalueringen af den samlede indsats. De kommunale institutioner, der arbejder i eller ind i Vejleåparken, inddrages og involveres ligeledes aktivt i indsatsen. (daginstitutioner, folkeskole, ungdomsskole) Projektorganisation i forbindelse med strategiske samarbejder: Styregruppen består af Børne- og Kulturdirektøren, Social- og Sundhedsdirektøren, Centercheferne for Borger- og Socialservice, Familiecentret, Park og Vejcentret og for Kultur- og Integrationscentret samt Hotspot-chefen svarende til styregruppen for Hotspot-indsatsen i bl.a. Vejleåparken. Hermed sikres en sammenhæng med de øvrige indsatser i bebyggelsen. Styregruppen har det overordnede ansvar for indsatsen og for evt. senere tilknyttede projektet/aktiviteter i Vejleåparken. Styregruppen sikrer koordinering Side 4 af 11

5 mellem initiativaftalens indsatser, og de øvrige projektindsatser og normal - indsatsen i Vejleåparken. Styregruppen skal drøfte og sikre, at indsatserne arbejder for at opnå det overordnede mål for det strategiske samarbejde. Repræsentantskabet består af Borgmesteren, Kommunaldirektøren, lederen af det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer, 1 repræsentant for Styregruppen, Hotspotchefen og 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra hver boligorganisation i Vejleåparken og 1 repræsentant for administrationen i hver af de 2 boligorganisationer i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal være orienteret om de kommunale indsatser i Vejleåparken og har til opgave at tage stilling til, hvilke principper og mål der skal fastsættes for de projekter og aktiviteter, som tænkes sat i gang for beboerne i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal også fungere som idéforum for styregruppen og sikre sammenhæng mellem de kommunale indsatser og de boligsociale aktiviteter, som boligorganisationerne selv forestår. Repræsentantskabet der svarer til det eksisterende mødeforum vedr. bebyggelsen - mødes efter behov, dog mindst 1 gang om året, koordineret med det årlige styringsdialogmøde. Helhedsplanen for boligområdet I forbindelse med en ansøgning til Boligselskabernes Landsbyggefond i 2006 er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan, Kulturbroen, for Vejleåparken. Helhedsplanen dækker årene fra Der er 3 temaer i Kulturbroen: - Selvforsørgelse job og uddannelse - Netværksdannelse og kulturel brobygning - Bæredygtige bosætning og imageløft. På grund af uenighed i Kulturbroen har dette medført, at tilskuddet fra Landsbyggefonden har været sat i bero siden sommeren Projektet kan ikke fortsætte under de nuværende rammer. Derfor afventer vi p.t., at Landsbyggefonden deler de resterende midler mellem de 2 boligorganisationer, så de kan gøre projektet færdigt hver for sig. Det forventes, at projektperioden i den anledning forlænges. (Oprindeligt udløb er den 1. september 2011). Udfordringerne, der er udgangspunktet for helhedsplanen for Vejleåparken, gælder i al væsentlighed fortsat, men det vil selvfølgelig være naturligt at opdatere helhedsplanen, når evaluering af Kulturbroen foreligger. Det er således tanken at udarbejde en ny helhedsplan for Vejleåparken i samarbejde med repræsentanter for bebyggelsen. Den eksisterende helhedsplan er i al væsentlighed fortsat dækkende for udfordringerne i bebyggelsen. Side 5 af 11

6 Andre indsatser Vejleåparken er opdelt i 2 boligselskaber, AAB afd. 55 (1708 lejemål) og Stenbjerggård Boligselskab (335 lejemål og administreret af Domea). De har hver et beboerhus med selvstændig Cafe. Projekter i AABs beboerhus (Kvartershuset): CAFE Som omdrejningspunkt for husets aktiviteter drives en café, der er åben på hverdage i dagtimerne. Caféen tilbyder lette morgenanretninger samt frokostbuffet. Herudover produceres catering til møder og forsamlinger i afd. 55's lokaler. Cafeen er et populært mødested for beboere såvel som for personer med professionelt ærinde i Vejleåparken bl.a. gårdmænd, håndværkere, besøgende mv. ØVRIGE AKTIVITETER: I TRÅD MED VERDEN I Tråd med Verden er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Erhvervsakademi, Dansk Design Center, Røde Kors, Ishøj/Vallensbæk Jobcenter og AAB/Kulturbroen. JOBCENTER Ishøj/Vallensbæk Jobcenter udfører områdebaseret arbejde i Vejleåparken. Herudover afvikler beboerhuset løbende en række arrangementer og aktiviteter som bl.a.: - Legefredag - to timers fri leg for børn i alderen 8-12 år hver fredag eftermiddag i AABs store festsal. - Spis Sammen - Fællesspisning for beboere to gange pr. måned. - Trykning af beboerbladet Sekskanten - 6 gange om året. - Temaaftener under Ishøj Kvindeforening - Morgen Yoga - fri adgang til fælles yogaøvelser med instruktør - hver formiddag kl Helserum - bl.a. adgang til information om livsstil og sundhed samt mulighed for træning. - Undervisningskøkken - mulighed for oprettelse af kurser i madlavning, fødevarer og sundhed. I AABs beboerhus holdes der en række kulturarrangementer udover de nævnte aktiviteter fx arrangementer som foredrag og musikalsk underholdning. Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus: Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus, i daglig tale Glashuset, er fra det blev bygget for 3 år siden, blevet et samlingssted for mange forskellige beboere i Vejleåparken. Huset er bemandet med en projektleder og drives i det store hele med frivillige beboere i alle beslutningsled. Side 6 af 11

7 CAFE & FORMIDDAGSBANKO Frivillige beboere driver 4 gange om ugen café for alle beboere i hele Vejleåparken. Banko afholdes en gang om måneden. Begge aktiviteter afholdes primært af og for beboere med dansk etnisk baggrund. ØVRIGE AKTIVITETER - Ishøj Kvindeforening & Tennis for piger, er blevet dannet som en forankring af Integrationsministeriets projekt "Banebryderne". - Arken & Kroppedal Museer - workshops med Kunstmuseet Arken. - Frivillighedsarbejde. - FVU-Kurser i samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter. - Koma Ciwanen Kurd - Kurdisk folkedans. - Beboerbladet Sekskanten - mediegruppen har base i Glashuset. - Kurser i foto, journalistik og IT. - Vejleåparkens Kor. - Madklub, syng-sammen-aftener og foredrag. - SAZ-Undervisning i det tyrkiske og arabiske strengeinstrument. - Selvhjælpsgrupper - bl.a. SIND. - Lektiehjælp i samarbejde med Ishøj Ungdomsskole. - Mødregrupper. Glashuset fungerer endvidere som festlokale for beboerne i Stenbjerggård, der kan leje lokalerne til private fester. VEJLEÅPARKEN PÅ BANEN Vejleåparken på Banen er et projektsamarbejde mellem Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK), Glashuset, Kulturbroen, Ishøj Kommune og de to boligselskaber i Vejleåparken. Projektet støttes af Integrationsministeriet. Hovedaktiviteten er BYDELSMØDRE kvinder, der vejleder beboere om fx jobsøgning, uddannelse, sundhed, børneopdragelse og lokalmiljøet. Bydelsmødrene uddannes løbende ved temamøder med lokale ressourcepersoner. Vejleåparken på Banen står i øvrigt for netværksskabende aktiviteter med base i Glashuset og gennemfører de populære Decemberfester på Strandgårdsskolen. Udlejning af ledige boliger Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft en samarbejdsaftale om 100 pct. kommunal anvisningsret til de ledige boliger i kommunens 4 boligafdelinger, herunder Vejleåparken. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af år Aftalerne følger almenlovens 59, stk.2, hvor boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af vejledende kriterier fastsat af kommunalbestyrelsen og en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Formålet med ordningen er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Side 7 af 11

8 Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med de ansøgte kr. ønsker Ishøj Kommune at finansiere lønninger til følgende 3 initiativer: Initiativ nr. 1 Styrket indsats og koordineret sagsbehandling vedr. udsatte unge og deres familier Ishøj kommune ønsker at ansætte en særlig familierådgiver med kompetencer inden for det kriminalpræventive arbejdsfelt. Ishøj Kommune ønsker at udvikle et tilbud til de kriminalitetstruede unge under 18 år, som har brug for en stram koordinering og en enkel og entydig kontakt til kommunen. Målgruppen vil være kriminalitetstruede unge, hvor familien gerne vil, men ikke kan, forhindre den unges kriminelle løbebane. Der kan være tale om familier med psykiske sygdomme, krigstraumer eller andet. Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien, dvs. både sagsbehandlerfunktionen, støtte/kontaktperson for den unge og eventuel familiebehandling. Der kan være andre behov, men vigtigt er, at de alle bliver varetaget af en og samme person, der er i stand til at se de forskellige behov i familierne og ændre sin arbejdsfunktion derefter. Den særlige familierådgiver skal derudover: - Koordinere samarbejdet med de allerede eksisterende initiativer (fx mentorordninger, fritidsjob, skole, ungdommens uddannelsesvejledning osv. i Vejleåparken). - Varetage opgaver fx familierådslagning, inddragende netværksmøder, 7+7 proceduren osv. i forhold til unge i Vejleåparken. - Foretage vurderinger vedr. brugen af ungepålæg og forældrepålæg. Inspirationen til initiativet hentet i Den korte snor i København, der arbejder succesfuldt efter denne metode. Den særlige familierådgiver er en kriminalitetsforebyggende indsats for unge under 18 år samt deres familier, der vil supplere allerede eksisterende initiativer herunder Virksomheden i Vejleåparken. Initiativ nr. 2 Styrket og koordineret indsats vedr. unge over 18 år involveret i kriminalitet eller i risiko herfor. Side 8 af 11

9 Ishøj kommune ønsker at ansætte en SKP-konsulent (Socialvæsen Kriminalforsorg - Politi) til at varetage dette arbejdsfelt. SKP-konsulenten skal overordnet set varetage og udvikle samarbejdet mellem Socialvæsnet Kriminalforsorgen Politiet i lighed med den model, der i forvejen kendes fra SSP-samarbejdet. Som led i styrkelsen af det strategiske samarbejde er det hensigten, at SKPkonsulenten: - Varetager det strategiske koordinerende samarbejde for unge kriminelle/kriminalitetstruede over 18 år. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til kommunale indsatser (eksempelvis værested) for unge i målgruppen. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til boligsociale indsatser, i samarbejde med boligforeninger under skyldig hensyntagen til at boligforeningerne ikke er omfattet af retsplejelovens 115. Dette initiativ sker bl.a. med henblik på at udvikle, implementere og gennemføre EXIT-strategier for unge i kriminelle miljøer. Herunder skal initiativet sikre, at samarbejdet med Kriminalforsorgen og bl.a. projekt God løsladelse, iværksættes og implementeres i den kommunale organisation. Der er tale om en markant indgribende og kriminalitetsforebyggende indsats primært rettet mod unge, der er fyldt 18 år. Initiativ nr. 3 Implementeringskonsulent Skal fungere som en tværfaglig konsulent i forbindelse med en række redskaber, som Ishøj kommune ønsker at afprøve og implementere i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Der er tale om redskaber, som anbefales i Justitsministeriets bet. 1508; Indsatsen mod ungdomskriminalitet samt Socialministeriets initiativkatalog Strategisk Samarbejde om Ghettoområder. Det drejer sig om: - Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder - Implementering af ungesamråd - Implementering af 7+7-proceduren jf. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Ungepålæg/forældrepålæg. Ishøj Kommune ser en god sammenhæng mellem de forskellige initiativer, både hvad angår målgrupperne, der med disse initiativer vil dække unge over og under 18 år), og i forhold til indsatsernes kriminalitetsforebyggende og forebyggende elementer. Side 9 af 11

10 Alle initiativer ligger udover normalindsatsen, og vurderes at kunne styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde markant primært af reaktiv karakter - hvilket såvel på kort sigt som på langt sigt, vil bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at Vejleåparken ikke igen vil figurere på regeringen Ghettoliste. Den særlige familierådgiver vil bidrage til at fastholde, at de unge, der er knyttet til rådgiveren, ikke falder tilbage til kriminalitet, ved at udøve en særlig helhedsorienteret familieindsats. De mest udsatte unge vil indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Den styrkede og koordinerede indsats vedr. unge kriminelle /kriminalitetstruede over 18 år vil bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle unge over 18 ved at tilbyde dem et exit fra det kriminelle miljø, som de er en del af. Implementerings-konsulenten vil bidrage til generelt at nedbringe antallet af unge kriminelle ved at gøre brug af effektfulde redskaber med kriminalitetsforebyggende sigte. Samlet set vil ovenstående initiativer medvirke til at nedbringe antallet af kriminelle i Vejleåparken i overensstemmelse med kommunens overordnede målsætning (jf. initiativaftalen). Ishøj Kommune bidrager til de ovenfor nævnte aktiviteter med ledelse, sparring, uddannelse, kontorer m.v. til de ansatte, og medarbejderne kommer til at indgå i kommunens øvrige opsøgende arbejde i Vejleåparken. Herudover fortsætter et satspuljeprojekt Virksomheden Vejleåparken, der er finansieret af Socialministeriet med et samlet beløb på kr. i perioden fra Jobcentre Ishøj Kommune har modtaget kr. i støtte fra satspuljen til etablering af en fremskudt jobcenterafdeling. I bebyggelsen er det fortsat en stor opgave at sikre, at beboerne får hjælp til at få og blive fastholdt i fast beskæftigelse. En del af beboerne er uddannelsesmæssigt blandt den gruppe, som har vanskeligt ved at fastholde et job, særligt i en krisetid. Derudover har beboerne i Vejleåparken den laveste gennemsnitlige indkomst i Ishøj Kommune, og derfor er det vigtigt at øge beskæftigelsesgraden. Andre redskaber Ishøj Kommune ønsker at fremme anvendelsen af følgende redskaber I Vejleåparken: - Udlejnings- og anvisningsregler - Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser - Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Side 10 af 11

11 - Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats - Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet (udvidelse af Strandgårdskolens aktiviteter) Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Her er Vejleåparken på forkant med en gennemgribende renovering til ca. 1,8 mia. kr., hvorfor nedrivning ikke er relevant. Med et nyrenoveret boligområde forekommer det påtrængende, at det lille butiksområde midt i bebyggelsen også renoveres. Ligeledes overvejes en gennemgang af belysningen af udearealerne i hele Vejleåparken. Kommunens overvejelser om salg af almene boliger Temaet har været drøftet med boligorganisationerne i Vejleåparken, og ingen af boligorganisationerne ønsker at sælge deres boliger. Byrådet ønsker derfor ikke at arbejde videre med det tema. Der er i stedet arbejdet med fortætning i forbindelse med renoveringen af Vejleåparken. Da huslejen i disse nye boliger ligger ca. 50% højere end i resten af Vejleåparken, medfører det, at tilflytterne i disse boliger skal have et højere indkomstgrundlag end det er nødvendigt i den øvrige del af bebyggelsen, hvilket alt andet lige medfører, at mere ressourcestærke beboere flytter til bebyggelsen. Det har været drøftet, om der skal ske yderligere fortætning i Vejleåparken. Det kan i givet fald ske i en kombination af almene boliger og ejerboliger. Den 17. juni 2011 Side 11 af 11

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM CHARLOTTEKVARTERET Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD. Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM TÅSTRUPGÅRD Initiativaftale mellem Høje-Taastrup Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN. Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SUNDPARKEN Initiativaftale mellem Horsens Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Aftalen I foråret 2011 startede det tidligere Socialministerium et strategisk

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ. Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM STENGÅRDSVEJ Initiativaftale mellem Esbjerg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 572 Offentligt Opfølgning på den tidligere VK-regerings ghettoudspil Ghettoen tilbage til samfundet fra

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Referat. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 14. maj 2012 kl Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-12.00 Daginstitutionen Nova Hundige Allé 13 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Jan Wammen Dam (V) Hans Kristiansen (F) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye

Socialministeriets konference. Liv i boligområderne. Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Socialministeriets konference Liv i boligområderne Vollsmose Kulturhus 22. november 2010 Oplæg ved borgmester Anker Boye Odenses vision for almene boliger Visionen: Odense skal være landskendt for attraktive

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato:

Økonomi og Administration Sagsnr P Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: Økonomi og Administration Sagsnr. 15.00.00-P20-11-13 Sagsbehandler: Lars Koldbæk/Anne Lund Dato: 21.5.2014 Statusnotat om udfordringer og indsatser i Sundparken Notatet indeholder Indledning den nationale

Læs mere

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13.

Indstilling. Strategi for brug af kombineret udlejning. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. december 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Strategi for brug af kombineret udlejning Forslag til brug af kombineret udlejning for

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012

Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Forum for Koordination og Udvikling - Referat d. 5. februar 2012 Mødedato 5. februar 2013 Mødested / lokale Skolegade, lok. 2325 Mødetidspunkt Kl. 13 Sluttidspunkt Kl. 15 Deltagere Niels Ågesen, Tommy

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER STRATEGISK SAMARBEJDE OM SØSTJERNEVEJ M.FL. OG NØRAGER Initiativaftale mellem Sønderborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør

Læs mere

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 21. marts 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer:

UG - udvalget. Dagsorden. Greve Kommune. Mandag den 21. marts 2011 kl Rådhuset Mødelokale 6-7. Medlemmer: UG - udvalget kl. 8.00-11.00 Rådhuset Mødelokale 6-7 Medlemmer: Thomas Kampmann (C) Liselott Blixt (O) Jette Andersen (A) Morten Dahlin (V) Kai O. Svensson (F) Indholdsfortegnelse Side 2 Punkt Tekst Side

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016.

NY BOLIGSOCIAL INDSATS UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE. billede MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016. NY BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2020 billede UDVIKLING PÅ SJÆLØR OG I KGS. ENGHAVE MATERIALE TIL AFDELINGSMØDET DEN 29. SEPTEMBER 2016 Version 2 TIL DIG, DER BOR I AAB S AFDELING 50 billede Boligforeningen

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012

Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen. Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Konteksten for indsatsen Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi 27.11.2012 Børneliv i ghettoer Der er to dimensioner Børneliv Ghettoer kontekst for børnelivet Mit indlæg Hvilke betydning

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

SSP-samarbejdets organisering

SSP-samarbejdets organisering SSP står for samarbejdet mellem Skolerne, Socialforvaltningen og Politiet. Formålet med SSPsamarbejdet er at koordinere den kriminalpræventive indsats, der ydes overfor børn og unge; Herunder også den

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 22.12.2015 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Forankring og vidensoverførelse

Forankring og vidensoverførelse Forankring og videnoverførelse Afslutningskonference for kvarterløft den 12. oktober 2007 Jesper Nygård Administrerende direktør i KAB og formand for Landsbyggefonden Forankring og vidensoverførelse 10

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Højvangen styrket boligsocial indsats Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Tag politisk ejerskab og lederskab Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder Styrk samarbejdet med de almene

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2012 Boliganvisningen 15. august 2013 Boliganvisningen/Liz/1 Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2012 Rapporterne for 2008-2011 findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk borgerservice

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger

Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Boligsociale indsatser fremtidige udfordringer og løsninger Kontor for Attraktive Bydele Gitte Brødsgaard Vesti Sociale og boligsociale indsatser Organisatoriske rammer Bydele i balance Fysiske forandringer

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14.

Aarhus Kommune. Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd. Den 14. Til Enhedslisten De Rød Grønne i Aarhus Byråd Den 14. juni 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 4. juni 2013 Forespørgslen handler om vilkårene

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet

Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Endelig projektbeskrivelse for projekt Job-holdet Indledning Landsbyggefonden gav i marts 2007 foreløbigt tilsagn om et tilskud på 1.988.000 kr. til projekt Job-holdet, et to-årigt udviklingsprojekt, der

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

Dato: 28. november 2014

Dato: 28. november 2014 Dato: 28. november 2014 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om anvendelsen af Landsbyggefondens

Læs mere