STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Ishøj Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Vejleåparken. Ishøj Kommune har følgende målsætning for boligområdet Vejleåparken Det er Ishøj Kommunes målsætning at nedbringe antallet af dømte indbyggere, således at antallet er nedbragt med mindst 10 pct. i 2016 og mindst 20 pct. i 2020, i forhold til regeringens opgørelse pr. oktober 2010 (Ghettoen tilbage til samfundet, Regeringen oktober 2010). Denne overordnede målsætning vil blive udspecificeret i forbindelse med målsætninger for de tre respektive indsatser i nærværende initiativaftale. Problemer og udfordringer i området Da Vejleåparken i efteråret 2010 blev "udnævnt" til ghetto-område skete det, fordi bebyggelsen på 2 af de 3 parametre lå over den grænse, der var fastsat som definition for en ghetto. Antallet af kriminelle lå på 277 dømte pr indbyggere og antallet af beboere fra ikke vestlige lande lå på 56,8 pct. Antallet af kriminelle er efterfølgende faldet, så Vejleåparken ikke længere opfylder kriterierne for at være en ghetto, men da det forhold igen kan ændre sig, vil Ishøj Kommunes indsatser arbejde for, at antallet af kriminelle ikke stiger igen. Det skal også skabe en øget tryghed i bebyggelsen. En nylig gennemført naboskabsundersøgelse viser en stor tilfredshed blandt beboerne med at bo i bebyggelsen, dog udtaler for mange, at de føler sig utrygge, når de færdes i bebyggelsen. Statistisk er Vejleåparken ikke mere belastet af kriminalitet end andre boligområder i Ishøj eller i Storkøbenhavn, men den oplevede utryghed fylder meget blandt beboerne i Vejleåparken. Side 2 af 11

3 Derfor har vi valgt at sætte fokus på to indsatsområder: For det første hvordan kan vi påvirke den oplevede utryghed, og for det andet sætter vi forøget fokus på tidlig forebyggelse til modvirkning af fremtidig kriminalitet m.v. Den tidlige forebyggelse i dette projekt skal ses som et supplement til de tiltag, der allerede er igangsat. Antallet af beboere fra ikke vestlige lande er ikke umiddelbart påvirkeligt. Ved nyudlejning tages der ikke hensyn til statsborgerskab, og det er i øvrigt ikke kommunens opfattelse, at antallet af borgere fra 3. lande i sig selv gør, at et område bliver socialt belastet. Mange borgere fra 3. lande klarer sig fint i det danske samfund. Ishøj Kommune arbejder p.t. med en medborgerskabspolitik, hvor vi ønsker at flytte fokus fra "etnicitet" til "behov for støtte" - derfor indgår etnicitet ikke i kommunens handleplaner. Det 3. kriterium - antallet af personer uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked - lå i Vejleåparken på 26,9 pct., altså under de 40 pct. som er grænsen i regeringens definition af en ghetto. Det er dog fortsat vigtigt at arbejde for, at denne positive udvikling fortsætter. Den eksisterende indsats i boligområdet: Vejleåparken Kommunale indsatser Ishøj Kommune har i samarbejde med Vejleåparkens to boligorganisationer gennemført en række boligsociale aktiviteter i bebyggelsen gennem årene. SÆRLIG SPROGINDSATS FOR FØRSKOLEBØRN I VEJLEÅPARKEN. For at styrke den generelle sprogindsats for tosprogede børn har Ishøj Kommune etableret et sprogkorps, hvor personalet har særlige sprogfaglige kompetencer. Herudover har Ishøj Kommune etableret et særligt 6 timers/ugentligt førskoletilbud til børn fra de fire daginstitutioner i Vejleåparken. Målgruppen er tosprogede 5 årige, som vurderes til at have svært ved sprogligt at klare børnehaveklassen året efter. Førskoletilbuddet er placeret på Strandgårdskolen og gives til ca. 20 børn om året. Formålet med tilbuddet er at give børn med et særligt behov for sprogstimulering et sprogligt skub, så de vil være i stand til at gå direkte i almindelig børnehaveklasse. Dette lykkes for langt de fleste af børnene. Endelig har det vist sig, at tilbuddet har den sidegevinst, at disse ofte lidt utrygge eller sårbare børn bliver trygge ved livet og rutinerne på den store skole. Samtidig lærer forældrene gennem tilbuddet de nye samarbejdsrutiner og krav, der møder dem som forældre til skolebørn. Der er tale om et frivilligt tilbud om sprogstimulering, til de børn der i forvejen er indskrevet i et daginstitutionstilbud i Vejleåparken i Ishøj kommune. SKOLEUDVIKLING OG HELHEDSSKOLE PÅ STRANDGÅRDSKOLEN. Ishøj Byråd satte i 2005 en omfattende skoleudviklingsproces i gang. Udviklingen Side 3 af 11

4 omfattede organisations- og kompetenceudvikling, der hurtigt førte til markant højnelse af det faglige niveau på Strandgårskolen. I 2008 blev udviklingen videreført i helhedsskolen, således at eleverne nu går i skole fra kl Ideen var, at skolen havde meget mere at byde på, som også kunne komme de mange elever, der ikke gik i SFO eller benyttede eksisterende fritidstilbud i kommunen, til gode. I helhedsskolen er målet fortsat, at Strandgårdskolen er faglig og pædagogisk spydspids, samtidig er det målet at arbejde på, at elever udvikler kompetencer til et rigt fritidsliv. Skolen har allerede nu meget gode erfaringer med at tilrettelægge en skoledag over hele dagen, hvor høj faglighed, moderne pædagogik, inddragelse af foreninger og andre lokale kulturtilbud betyder, at eleverne ude som inde har en udbytterig skoledag, hvor læring og leg er 'både-og', og ikke 'enten-eller'. På fritidsområdet har Ishøj kommune samarbejdet med Vejleåparken primært om igangsættelse af aktiviteter for børn. Senest i et fælles projekt, hvor en fritidsvejleder har arbejdet opsøgende med at igangsætte en række lege og idrætsaktiviteter for børn. Fritidsvejlederen var forankret i Ishøj Ungdomsskole. Fritidsvejleder projektet er p.t. sat på stand by p.g.a. manglende finansiering, men det var en stor succes, og der er et stort ønske om at genoptage aktiviteten. PROJEKTORGANISATION FOR INDSATSER I VEJLEÅPARKEN Ishøj Kommune har siden 1986 afholdt koordineringsmøder med alle boligorganisationerne i kommunen, de første mange år hvert kvartal, men de seneste år 2 3 gange årligt. På disse møder mødes boligorganisationen, den lokale administration, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med repræsentanter fra det kommunale tilsyn. Denne møderække fortsætter. Der er således en lang tradition for en tæt dialog mellem boligområderne og kommunen. Det er derfor oplagt, at repræsentanter fra de to boligorganisationer i Vejleåparken også i fremtiden skal inddrages i udviklingen af Vejleåparken. De skal være med til at komme med input og ideer. De skal endvidere være med til at godkende de konkrete projekter/aktiviteter, som sættes i gang i Vejleåparken samt ved evalueringen af den samlede indsats. De kommunale institutioner, der arbejder i eller ind i Vejleåparken, inddrages og involveres ligeledes aktivt i indsatsen. (daginstitutioner, folkeskole, ungdomsskole) Projektorganisation i forbindelse med strategiske samarbejder: Styregruppen består af Børne- og Kulturdirektøren, Social- og Sundhedsdirektøren, Centercheferne for Borger- og Socialservice, Familiecentret, Park og Vejcentret og for Kultur- og Integrationscentret samt Hotspot-chefen svarende til styregruppen for Hotspot-indsatsen i bl.a. Vejleåparken. Hermed sikres en sammenhæng med de øvrige indsatser i bebyggelsen. Styregruppen har det overordnede ansvar for indsatsen og for evt. senere tilknyttede projektet/aktiviteter i Vejleåparken. Styregruppen sikrer koordinering Side 4 af 11

5 mellem initiativaftalens indsatser, og de øvrige projektindsatser og normal - indsatsen i Vejleåparken. Styregruppen skal drøfte og sikre, at indsatserne arbejder for at opnå det overordnede mål for det strategiske samarbejde. Repræsentantskabet består af Borgmesteren, Kommunaldirektøren, lederen af det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer, 1 repræsentant for Styregruppen, Hotspotchefen og 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra hver boligorganisation i Vejleåparken og 1 repræsentant for administrationen i hver af de 2 boligorganisationer i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal være orienteret om de kommunale indsatser i Vejleåparken og har til opgave at tage stilling til, hvilke principper og mål der skal fastsættes for de projekter og aktiviteter, som tænkes sat i gang for beboerne i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal også fungere som idéforum for styregruppen og sikre sammenhæng mellem de kommunale indsatser og de boligsociale aktiviteter, som boligorganisationerne selv forestår. Repræsentantskabet der svarer til det eksisterende mødeforum vedr. bebyggelsen - mødes efter behov, dog mindst 1 gang om året, koordineret med det årlige styringsdialogmøde. Helhedsplanen for boligområdet I forbindelse med en ansøgning til Boligselskabernes Landsbyggefond i 2006 er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan, Kulturbroen, for Vejleåparken. Helhedsplanen dækker årene fra Der er 3 temaer i Kulturbroen: - Selvforsørgelse job og uddannelse - Netværksdannelse og kulturel brobygning - Bæredygtige bosætning og imageløft. På grund af uenighed i Kulturbroen har dette medført, at tilskuddet fra Landsbyggefonden har været sat i bero siden sommeren Projektet kan ikke fortsætte under de nuværende rammer. Derfor afventer vi p.t., at Landsbyggefonden deler de resterende midler mellem de 2 boligorganisationer, så de kan gøre projektet færdigt hver for sig. Det forventes, at projektperioden i den anledning forlænges. (Oprindeligt udløb er den 1. september 2011). Udfordringerne, der er udgangspunktet for helhedsplanen for Vejleåparken, gælder i al væsentlighed fortsat, men det vil selvfølgelig være naturligt at opdatere helhedsplanen, når evaluering af Kulturbroen foreligger. Det er således tanken at udarbejde en ny helhedsplan for Vejleåparken i samarbejde med repræsentanter for bebyggelsen. Den eksisterende helhedsplan er i al væsentlighed fortsat dækkende for udfordringerne i bebyggelsen. Side 5 af 11

6 Andre indsatser Vejleåparken er opdelt i 2 boligselskaber, AAB afd. 55 (1708 lejemål) og Stenbjerggård Boligselskab (335 lejemål og administreret af Domea). De har hver et beboerhus med selvstændig Cafe. Projekter i AABs beboerhus (Kvartershuset): CAFE Som omdrejningspunkt for husets aktiviteter drives en café, der er åben på hverdage i dagtimerne. Caféen tilbyder lette morgenanretninger samt frokostbuffet. Herudover produceres catering til møder og forsamlinger i afd. 55's lokaler. Cafeen er et populært mødested for beboere såvel som for personer med professionelt ærinde i Vejleåparken bl.a. gårdmænd, håndværkere, besøgende mv. ØVRIGE AKTIVITETER: I TRÅD MED VERDEN I Tråd med Verden er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Erhvervsakademi, Dansk Design Center, Røde Kors, Ishøj/Vallensbæk Jobcenter og AAB/Kulturbroen. JOBCENTER Ishøj/Vallensbæk Jobcenter udfører områdebaseret arbejde i Vejleåparken. Herudover afvikler beboerhuset løbende en række arrangementer og aktiviteter som bl.a.: - Legefredag - to timers fri leg for børn i alderen 8-12 år hver fredag eftermiddag i AABs store festsal. - Spis Sammen - Fællesspisning for beboere to gange pr. måned. - Trykning af beboerbladet Sekskanten - 6 gange om året. - Temaaftener under Ishøj Kvindeforening - Morgen Yoga - fri adgang til fælles yogaøvelser med instruktør - hver formiddag kl Helserum - bl.a. adgang til information om livsstil og sundhed samt mulighed for træning. - Undervisningskøkken - mulighed for oprettelse af kurser i madlavning, fødevarer og sundhed. I AABs beboerhus holdes der en række kulturarrangementer udover de nævnte aktiviteter fx arrangementer som foredrag og musikalsk underholdning. Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus: Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus, i daglig tale Glashuset, er fra det blev bygget for 3 år siden, blevet et samlingssted for mange forskellige beboere i Vejleåparken. Huset er bemandet med en projektleder og drives i det store hele med frivillige beboere i alle beslutningsled. Side 6 af 11

7 CAFE & FORMIDDAGSBANKO Frivillige beboere driver 4 gange om ugen café for alle beboere i hele Vejleåparken. Banko afholdes en gang om måneden. Begge aktiviteter afholdes primært af og for beboere med dansk etnisk baggrund. ØVRIGE AKTIVITETER - Ishøj Kvindeforening & Tennis for piger, er blevet dannet som en forankring af Integrationsministeriets projekt "Banebryderne". - Arken & Kroppedal Museer - workshops med Kunstmuseet Arken. - Frivillighedsarbejde. - FVU-Kurser i samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter. - Koma Ciwanen Kurd - Kurdisk folkedans. - Beboerbladet Sekskanten - mediegruppen har base i Glashuset. - Kurser i foto, journalistik og IT. - Vejleåparkens Kor. - Madklub, syng-sammen-aftener og foredrag. - SAZ-Undervisning i det tyrkiske og arabiske strengeinstrument. - Selvhjælpsgrupper - bl.a. SIND. - Lektiehjælp i samarbejde med Ishøj Ungdomsskole. - Mødregrupper. Glashuset fungerer endvidere som festlokale for beboerne i Stenbjerggård, der kan leje lokalerne til private fester. VEJLEÅPARKEN PÅ BANEN Vejleåparken på Banen er et projektsamarbejde mellem Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK), Glashuset, Kulturbroen, Ishøj Kommune og de to boligselskaber i Vejleåparken. Projektet støttes af Integrationsministeriet. Hovedaktiviteten er BYDELSMØDRE kvinder, der vejleder beboere om fx jobsøgning, uddannelse, sundhed, børneopdragelse og lokalmiljøet. Bydelsmødrene uddannes løbende ved temamøder med lokale ressourcepersoner. Vejleåparken på Banen står i øvrigt for netværksskabende aktiviteter med base i Glashuset og gennemfører de populære Decemberfester på Strandgårdsskolen. Udlejning af ledige boliger Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft en samarbejdsaftale om 100 pct. kommunal anvisningsret til de ledige boliger i kommunens 4 boligafdelinger, herunder Vejleåparken. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af år Aftalerne følger almenlovens 59, stk.2, hvor boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af vejledende kriterier fastsat af kommunalbestyrelsen og en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Formålet med ordningen er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Side 7 af 11

8 Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med de ansøgte kr. ønsker Ishøj Kommune at finansiere lønninger til følgende 3 initiativer: Initiativ nr. 1 Styrket indsats og koordineret sagsbehandling vedr. udsatte unge og deres familier Ishøj kommune ønsker at ansætte en særlig familierådgiver med kompetencer inden for det kriminalpræventive arbejdsfelt. Ishøj Kommune ønsker at udvikle et tilbud til de kriminalitetstruede unge under 18 år, som har brug for en stram koordinering og en enkel og entydig kontakt til kommunen. Målgruppen vil være kriminalitetstruede unge, hvor familien gerne vil, men ikke kan, forhindre den unges kriminelle løbebane. Der kan være tale om familier med psykiske sygdomme, krigstraumer eller andet. Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien, dvs. både sagsbehandlerfunktionen, støtte/kontaktperson for den unge og eventuel familiebehandling. Der kan være andre behov, men vigtigt er, at de alle bliver varetaget af en og samme person, der er i stand til at se de forskellige behov i familierne og ændre sin arbejdsfunktion derefter. Den særlige familierådgiver skal derudover: - Koordinere samarbejdet med de allerede eksisterende initiativer (fx mentorordninger, fritidsjob, skole, ungdommens uddannelsesvejledning osv. i Vejleåparken). - Varetage opgaver fx familierådslagning, inddragende netværksmøder, 7+7 proceduren osv. i forhold til unge i Vejleåparken. - Foretage vurderinger vedr. brugen af ungepålæg og forældrepålæg. Inspirationen til initiativet hentet i Den korte snor i København, der arbejder succesfuldt efter denne metode. Den særlige familierådgiver er en kriminalitetsforebyggende indsats for unge under 18 år samt deres familier, der vil supplere allerede eksisterende initiativer herunder Virksomheden i Vejleåparken. Initiativ nr. 2 Styrket og koordineret indsats vedr. unge over 18 år involveret i kriminalitet eller i risiko herfor. Side 8 af 11

9 Ishøj kommune ønsker at ansætte en SKP-konsulent (Socialvæsen Kriminalforsorg - Politi) til at varetage dette arbejdsfelt. SKP-konsulenten skal overordnet set varetage og udvikle samarbejdet mellem Socialvæsnet Kriminalforsorgen Politiet i lighed med den model, der i forvejen kendes fra SSP-samarbejdet. Som led i styrkelsen af det strategiske samarbejde er det hensigten, at SKPkonsulenten: - Varetager det strategiske koordinerende samarbejde for unge kriminelle/kriminalitetstruede over 18 år. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til kommunale indsatser (eksempelvis værested) for unge i målgruppen. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til boligsociale indsatser, i samarbejde med boligforeninger under skyldig hensyntagen til at boligforeningerne ikke er omfattet af retsplejelovens 115. Dette initiativ sker bl.a. med henblik på at udvikle, implementere og gennemføre EXIT-strategier for unge i kriminelle miljøer. Herunder skal initiativet sikre, at samarbejdet med Kriminalforsorgen og bl.a. projekt God løsladelse, iværksættes og implementeres i den kommunale organisation. Der er tale om en markant indgribende og kriminalitetsforebyggende indsats primært rettet mod unge, der er fyldt 18 år. Initiativ nr. 3 Implementeringskonsulent Skal fungere som en tværfaglig konsulent i forbindelse med en række redskaber, som Ishøj kommune ønsker at afprøve og implementere i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Der er tale om redskaber, som anbefales i Justitsministeriets bet. 1508; Indsatsen mod ungdomskriminalitet samt Socialministeriets initiativkatalog Strategisk Samarbejde om Ghettoområder. Det drejer sig om: - Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder - Implementering af ungesamråd - Implementering af 7+7-proceduren jf. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Ungepålæg/forældrepålæg. Ishøj Kommune ser en god sammenhæng mellem de forskellige initiativer, både hvad angår målgrupperne, der med disse initiativer vil dække unge over og under 18 år), og i forhold til indsatsernes kriminalitetsforebyggende og forebyggende elementer. Side 9 af 11

10 Alle initiativer ligger udover normalindsatsen, og vurderes at kunne styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde markant primært af reaktiv karakter - hvilket såvel på kort sigt som på langt sigt, vil bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at Vejleåparken ikke igen vil figurere på regeringen Ghettoliste. Den særlige familierådgiver vil bidrage til at fastholde, at de unge, der er knyttet til rådgiveren, ikke falder tilbage til kriminalitet, ved at udøve en særlig helhedsorienteret familieindsats. De mest udsatte unge vil indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Den styrkede og koordinerede indsats vedr. unge kriminelle /kriminalitetstruede over 18 år vil bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle unge over 18 ved at tilbyde dem et exit fra det kriminelle miljø, som de er en del af. Implementerings-konsulenten vil bidrage til generelt at nedbringe antallet af unge kriminelle ved at gøre brug af effektfulde redskaber med kriminalitetsforebyggende sigte. Samlet set vil ovenstående initiativer medvirke til at nedbringe antallet af kriminelle i Vejleåparken i overensstemmelse med kommunens overordnede målsætning (jf. initiativaftalen). Ishøj Kommune bidrager til de ovenfor nævnte aktiviteter med ledelse, sparring, uddannelse, kontorer m.v. til de ansatte, og medarbejderne kommer til at indgå i kommunens øvrige opsøgende arbejde i Vejleåparken. Herudover fortsætter et satspuljeprojekt Virksomheden Vejleåparken, der er finansieret af Socialministeriet med et samlet beløb på kr. i perioden fra Jobcentre Ishøj Kommune har modtaget kr. i støtte fra satspuljen til etablering af en fremskudt jobcenterafdeling. I bebyggelsen er det fortsat en stor opgave at sikre, at beboerne får hjælp til at få og blive fastholdt i fast beskæftigelse. En del af beboerne er uddannelsesmæssigt blandt den gruppe, som har vanskeligt ved at fastholde et job, særligt i en krisetid. Derudover har beboerne i Vejleåparken den laveste gennemsnitlige indkomst i Ishøj Kommune, og derfor er det vigtigt at øge beskæftigelsesgraden. Andre redskaber Ishøj Kommune ønsker at fremme anvendelsen af følgende redskaber I Vejleåparken: - Udlejnings- og anvisningsregler - Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser - Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Side 10 af 11

11 - Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats - Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet (udvidelse af Strandgårdskolens aktiviteter) Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Her er Vejleåparken på forkant med en gennemgribende renovering til ca. 1,8 mia. kr., hvorfor nedrivning ikke er relevant. Med et nyrenoveret boligområde forekommer det påtrængende, at det lille butiksområde midt i bebyggelsen også renoveres. Ligeledes overvejes en gennemgang af belysningen af udearealerne i hele Vejleåparken. Kommunens overvejelser om salg af almene boliger Temaet har været drøftet med boligorganisationerne i Vejleåparken, og ingen af boligorganisationerne ønsker at sælge deres boliger. Byrådet ønsker derfor ikke at arbejde videre med det tema. Der er i stedet arbejdet med fortætning i forbindelse med renoveringen af Vejleåparken. Da huslejen i disse nye boliger ligger ca. 50% højere end i resten af Vejleåparken, medfører det, at tilflytterne i disse boliger skal have et højere indkomstgrundlag end det er nødvendigt i den øvrige del af bebyggelsen, hvilket alt andet lige medfører, at mere ressourcestærke beboere flytter til bebyggelsen. Det har været drøftet, om der skal ske yderligere fortætning i Vejleåparken. Det kan i givet fald ske i en kombination af almene boliger og ejerboliger. Den 17. juni 2011 Side 11 af 11

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005.

Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. Statusrapport Det Boligsociale Partnerskab i Høje-Taastrup Kommune September 2005. På billedet ses fire af de seks drenge fra projekt nye muligheder sammen med deres lærere. 1 Indhold INDLEDNING...3 OM

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Byens bedste naboskab

Byens bedste naboskab Byens bedste naboskab Boligsocial helhedsplan 2014-2017 for Vandtårnsområdet (Vorrevang, Reginehøj og Kalmargade) 18. oktober 2013 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N post@bk-aarhus.dk

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE

PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE PROJEKTBASEN - EN FORTSÆTTELSE BOLIGSELSKABERNE: FSB DFB VIBO LEJERBO AAB I SAMARBEJDE MED KØBENHAVNS KOMMUNE November 2008 INDHOLD 1 INDLEDNING...3 2 BESKRIVELSE AF KVARTERET...3 2.1 BEBOERSAMMENSÆTNING

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere