STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN. Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet"

Transkript

1 STRATEGISK SAMARBEJDE OM VEJLEÅPARKEN Initiativaftale mellem Ishøj Kommune og Socialministeriet 2011

2 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark lancerede regeringen i slutningen af oktober målrettede initiativer til at imødegå problemer i boligområder på kanten af samfundet. 29 boligområder i 17 kommuner er blevet identificeret som ghettoområder med helt særlige problemer. Det vil sige, at de huser en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, en høj andel indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande og en høj andel beboere, der er dømt for kriminalitet. Initiativerne i regeringens ghettostrategi giver disse kommuner og boligområder en række muligheder for at sætte ekstraordinært ind for at løse de påtrængende problemer. Det er regeringens mål, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel i 2016, og mindst skal være halveret i Det strategiske samarbejde mellem regeringen og Ishøj Kommune skal bidrage til at opfylde målsætningen ved at skabe en positiv udvikling i Vejleåparken. Ishøj Kommune har følgende målsætning for boligområdet Vejleåparken Det er Ishøj Kommunes målsætning at nedbringe antallet af dømte indbyggere, således at antallet er nedbragt med mindst 10 pct. i 2016 og mindst 20 pct. i 2020, i forhold til regeringens opgørelse pr. oktober 2010 (Ghettoen tilbage til samfundet, Regeringen oktober 2010). Denne overordnede målsætning vil blive udspecificeret i forbindelse med målsætninger for de tre respektive indsatser i nærværende initiativaftale. Problemer og udfordringer i området Da Vejleåparken i efteråret 2010 blev "udnævnt" til ghetto-område skete det, fordi bebyggelsen på 2 af de 3 parametre lå over den grænse, der var fastsat som definition for en ghetto. Antallet af kriminelle lå på 277 dømte pr indbyggere og antallet af beboere fra ikke vestlige lande lå på 56,8 pct. Antallet af kriminelle er efterfølgende faldet, så Vejleåparken ikke længere opfylder kriterierne for at være en ghetto, men da det forhold igen kan ændre sig, vil Ishøj Kommunes indsatser arbejde for, at antallet af kriminelle ikke stiger igen. Det skal også skabe en øget tryghed i bebyggelsen. En nylig gennemført naboskabsundersøgelse viser en stor tilfredshed blandt beboerne med at bo i bebyggelsen, dog udtaler for mange, at de føler sig utrygge, når de færdes i bebyggelsen. Statistisk er Vejleåparken ikke mere belastet af kriminalitet end andre boligområder i Ishøj eller i Storkøbenhavn, men den oplevede utryghed fylder meget blandt beboerne i Vejleåparken. Side 2 af 11

3 Derfor har vi valgt at sætte fokus på to indsatsområder: For det første hvordan kan vi påvirke den oplevede utryghed, og for det andet sætter vi forøget fokus på tidlig forebyggelse til modvirkning af fremtidig kriminalitet m.v. Den tidlige forebyggelse i dette projekt skal ses som et supplement til de tiltag, der allerede er igangsat. Antallet af beboere fra ikke vestlige lande er ikke umiddelbart påvirkeligt. Ved nyudlejning tages der ikke hensyn til statsborgerskab, og det er i øvrigt ikke kommunens opfattelse, at antallet af borgere fra 3. lande i sig selv gør, at et område bliver socialt belastet. Mange borgere fra 3. lande klarer sig fint i det danske samfund. Ishøj Kommune arbejder p.t. med en medborgerskabspolitik, hvor vi ønsker at flytte fokus fra "etnicitet" til "behov for støtte" - derfor indgår etnicitet ikke i kommunens handleplaner. Det 3. kriterium - antallet af personer uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked - lå i Vejleåparken på 26,9 pct., altså under de 40 pct. som er grænsen i regeringens definition af en ghetto. Det er dog fortsat vigtigt at arbejde for, at denne positive udvikling fortsætter. Den eksisterende indsats i boligområdet: Vejleåparken Kommunale indsatser Ishøj Kommune har i samarbejde med Vejleåparkens to boligorganisationer gennemført en række boligsociale aktiviteter i bebyggelsen gennem årene. SÆRLIG SPROGINDSATS FOR FØRSKOLEBØRN I VEJLEÅPARKEN. For at styrke den generelle sprogindsats for tosprogede børn har Ishøj Kommune etableret et sprogkorps, hvor personalet har særlige sprogfaglige kompetencer. Herudover har Ishøj Kommune etableret et særligt 6 timers/ugentligt førskoletilbud til børn fra de fire daginstitutioner i Vejleåparken. Målgruppen er tosprogede 5 årige, som vurderes til at have svært ved sprogligt at klare børnehaveklassen året efter. Førskoletilbuddet er placeret på Strandgårdskolen og gives til ca. 20 børn om året. Formålet med tilbuddet er at give børn med et særligt behov for sprogstimulering et sprogligt skub, så de vil være i stand til at gå direkte i almindelig børnehaveklasse. Dette lykkes for langt de fleste af børnene. Endelig har det vist sig, at tilbuddet har den sidegevinst, at disse ofte lidt utrygge eller sårbare børn bliver trygge ved livet og rutinerne på den store skole. Samtidig lærer forældrene gennem tilbuddet de nye samarbejdsrutiner og krav, der møder dem som forældre til skolebørn. Der er tale om et frivilligt tilbud om sprogstimulering, til de børn der i forvejen er indskrevet i et daginstitutionstilbud i Vejleåparken i Ishøj kommune. SKOLEUDVIKLING OG HELHEDSSKOLE PÅ STRANDGÅRDSKOLEN. Ishøj Byråd satte i 2005 en omfattende skoleudviklingsproces i gang. Udviklingen Side 3 af 11

4 omfattede organisations- og kompetenceudvikling, der hurtigt førte til markant højnelse af det faglige niveau på Strandgårskolen. I 2008 blev udviklingen videreført i helhedsskolen, således at eleverne nu går i skole fra kl Ideen var, at skolen havde meget mere at byde på, som også kunne komme de mange elever, der ikke gik i SFO eller benyttede eksisterende fritidstilbud i kommunen, til gode. I helhedsskolen er målet fortsat, at Strandgårdskolen er faglig og pædagogisk spydspids, samtidig er det målet at arbejde på, at elever udvikler kompetencer til et rigt fritidsliv. Skolen har allerede nu meget gode erfaringer med at tilrettelægge en skoledag over hele dagen, hvor høj faglighed, moderne pædagogik, inddragelse af foreninger og andre lokale kulturtilbud betyder, at eleverne ude som inde har en udbytterig skoledag, hvor læring og leg er 'både-og', og ikke 'enten-eller'. På fritidsområdet har Ishøj kommune samarbejdet med Vejleåparken primært om igangsættelse af aktiviteter for børn. Senest i et fælles projekt, hvor en fritidsvejleder har arbejdet opsøgende med at igangsætte en række lege og idrætsaktiviteter for børn. Fritidsvejlederen var forankret i Ishøj Ungdomsskole. Fritidsvejleder projektet er p.t. sat på stand by p.g.a. manglende finansiering, men det var en stor succes, og der er et stort ønske om at genoptage aktiviteten. PROJEKTORGANISATION FOR INDSATSER I VEJLEÅPARKEN Ishøj Kommune har siden 1986 afholdt koordineringsmøder med alle boligorganisationerne i kommunen, de første mange år hvert kvartal, men de seneste år 2 3 gange årligt. På disse møder mødes boligorganisationen, den lokale administration, repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen med repræsentanter fra det kommunale tilsyn. Denne møderække fortsætter. Der er således en lang tradition for en tæt dialog mellem boligområderne og kommunen. Det er derfor oplagt, at repræsentanter fra de to boligorganisationer i Vejleåparken også i fremtiden skal inddrages i udviklingen af Vejleåparken. De skal være med til at komme med input og ideer. De skal endvidere være med til at godkende de konkrete projekter/aktiviteter, som sættes i gang i Vejleåparken samt ved evalueringen af den samlede indsats. De kommunale institutioner, der arbejder i eller ind i Vejleåparken, inddrages og involveres ligeledes aktivt i indsatsen. (daginstitutioner, folkeskole, ungdomsskole) Projektorganisation i forbindelse med strategiske samarbejder: Styregruppen består af Børne- og Kulturdirektøren, Social- og Sundhedsdirektøren, Centercheferne for Borger- og Socialservice, Familiecentret, Park og Vejcentret og for Kultur- og Integrationscentret samt Hotspot-chefen svarende til styregruppen for Hotspot-indsatsen i bl.a. Vejleåparken. Hermed sikres en sammenhæng med de øvrige indsatser i bebyggelsen. Styregruppen har det overordnede ansvar for indsatsen og for evt. senere tilknyttede projektet/aktiviteter i Vejleåparken. Styregruppen sikrer koordinering Side 4 af 11

5 mellem initiativaftalens indsatser, og de øvrige projektindsatser og normal - indsatsen i Vejleåparken. Styregruppen skal drøfte og sikre, at indsatserne arbejder for at opnå det overordnede mål for det strategiske samarbejde. Repræsentantskabet består af Borgmesteren, Kommunaldirektøren, lederen af det kommunale tilsyn med de almene boligorganisationer, 1 repræsentant for Styregruppen, Hotspotchefen og 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra hver boligorganisation i Vejleåparken og 1 repræsentant for administrationen i hver af de 2 boligorganisationer i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal være orienteret om de kommunale indsatser i Vejleåparken og har til opgave at tage stilling til, hvilke principper og mål der skal fastsættes for de projekter og aktiviteter, som tænkes sat i gang for beboerne i Vejleåparken. Repræsentantskabet skal også fungere som idéforum for styregruppen og sikre sammenhæng mellem de kommunale indsatser og de boligsociale aktiviteter, som boligorganisationerne selv forestår. Repræsentantskabet der svarer til det eksisterende mødeforum vedr. bebyggelsen - mødes efter behov, dog mindst 1 gang om året, koordineret med det årlige styringsdialogmøde. Helhedsplanen for boligområdet I forbindelse med en ansøgning til Boligselskabernes Landsbyggefond i 2006 er der udarbejdet en boligsocial helhedsplan, Kulturbroen, for Vejleåparken. Helhedsplanen dækker årene fra Der er 3 temaer i Kulturbroen: - Selvforsørgelse job og uddannelse - Netværksdannelse og kulturel brobygning - Bæredygtige bosætning og imageløft. På grund af uenighed i Kulturbroen har dette medført, at tilskuddet fra Landsbyggefonden har været sat i bero siden sommeren Projektet kan ikke fortsætte under de nuværende rammer. Derfor afventer vi p.t., at Landsbyggefonden deler de resterende midler mellem de 2 boligorganisationer, så de kan gøre projektet færdigt hver for sig. Det forventes, at projektperioden i den anledning forlænges. (Oprindeligt udløb er den 1. september 2011). Udfordringerne, der er udgangspunktet for helhedsplanen for Vejleåparken, gælder i al væsentlighed fortsat, men det vil selvfølgelig være naturligt at opdatere helhedsplanen, når evaluering af Kulturbroen foreligger. Det er således tanken at udarbejde en ny helhedsplan for Vejleåparken i samarbejde med repræsentanter for bebyggelsen. Den eksisterende helhedsplan er i al væsentlighed fortsat dækkende for udfordringerne i bebyggelsen. Side 5 af 11

6 Andre indsatser Vejleåparken er opdelt i 2 boligselskaber, AAB afd. 55 (1708 lejemål) og Stenbjerggård Boligselskab (335 lejemål og administreret af Domea). De har hver et beboerhus med selvstændig Cafe. Projekter i AABs beboerhus (Kvartershuset): CAFE Som omdrejningspunkt for husets aktiviteter drives en café, der er åben på hverdage i dagtimerne. Caféen tilbyder lette morgenanretninger samt frokostbuffet. Herudover produceres catering til møder og forsamlinger i afd. 55's lokaler. Cafeen er et populært mødested for beboere såvel som for personer med professionelt ærinde i Vejleåparken bl.a. gårdmænd, håndværkere, besøgende mv. ØVRIGE AKTIVITETER: I TRÅD MED VERDEN I Tråd med Verden er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Erhvervsakademi, Dansk Design Center, Røde Kors, Ishøj/Vallensbæk Jobcenter og AAB/Kulturbroen. JOBCENTER Ishøj/Vallensbæk Jobcenter udfører områdebaseret arbejde i Vejleåparken. Herudover afvikler beboerhuset løbende en række arrangementer og aktiviteter som bl.a.: - Legefredag - to timers fri leg for børn i alderen 8-12 år hver fredag eftermiddag i AABs store festsal. - Spis Sammen - Fællesspisning for beboere to gange pr. måned. - Trykning af beboerbladet Sekskanten - 6 gange om året. - Temaaftener under Ishøj Kvindeforening - Morgen Yoga - fri adgang til fælles yogaøvelser med instruktør - hver formiddag kl Helserum - bl.a. adgang til information om livsstil og sundhed samt mulighed for træning. - Undervisningskøkken - mulighed for oprettelse af kurser i madlavning, fødevarer og sundhed. I AABs beboerhus holdes der en række kulturarrangementer udover de nævnte aktiviteter fx arrangementer som foredrag og musikalsk underholdning. Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus: Stenbjerggård Beboer- & Kulturhus, i daglig tale Glashuset, er fra det blev bygget for 3 år siden, blevet et samlingssted for mange forskellige beboere i Vejleåparken. Huset er bemandet med en projektleder og drives i det store hele med frivillige beboere i alle beslutningsled. Side 6 af 11

7 CAFE & FORMIDDAGSBANKO Frivillige beboere driver 4 gange om ugen café for alle beboere i hele Vejleåparken. Banko afholdes en gang om måneden. Begge aktiviteter afholdes primært af og for beboere med dansk etnisk baggrund. ØVRIGE AKTIVITETER - Ishøj Kvindeforening & Tennis for piger, er blevet dannet som en forankring af Integrationsministeriets projekt "Banebryderne". - Arken & Kroppedal Museer - workshops med Kunstmuseet Arken. - Frivillighedsarbejde. - FVU-Kurser i samarbejde med Vestegnenes Sprog- og Kompetencecenter. - Koma Ciwanen Kurd - Kurdisk folkedans. - Beboerbladet Sekskanten - mediegruppen har base i Glashuset. - Kurser i foto, journalistik og IT. - Vejleåparkens Kor. - Madklub, syng-sammen-aftener og foredrag. - SAZ-Undervisning i det tyrkiske og arabiske strengeinstrument. - Selvhjælpsgrupper - bl.a. SIND. - Lektiehjælp i samarbejde med Ishøj Ungdomsskole. - Mødregrupper. Glashuset fungerer endvidere som festlokale for beboerne i Stenbjerggård, der kan leje lokalerne til private fester. VEJLEÅPARKEN PÅ BANEN Vejleåparken på Banen er et projektsamarbejde mellem Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK), Glashuset, Kulturbroen, Ishøj Kommune og de to boligselskaber i Vejleåparken. Projektet støttes af Integrationsministeriet. Hovedaktiviteten er BYDELSMØDRE kvinder, der vejleder beboere om fx jobsøgning, uddannelse, sundhed, børneopdragelse og lokalmiljøet. Bydelsmødrene uddannes løbende ved temamøder med lokale ressourcepersoner. Vejleåparken på Banen står i øvrigt for netværksskabende aktiviteter med base i Glashuset og gennemfører de populære Decemberfester på Strandgårdsskolen. Udlejning af ledige boliger Ishøj Kommune har siden den 1. februar 2005 haft en samarbejdsaftale om 100 pct. kommunal anvisningsret til de ledige boliger i kommunens 4 boligafdelinger, herunder Vejleåparken. Aftalerne løber indtil videre frem til udgangen af år Aftalerne følger almenlovens 59, stk.2, hvor boligorganisationen kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen. Anvisning sker på baggrund af vejledende kriterier fastsat af kommunalbestyrelsen og en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i den afdeling, den boligsøgende anvises til eller bor i på anvisningstidspunktet. Formålet med ordningen er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger. Side 7 af 11

8 Indsatser som led i de strategiske samarbejder og implementeringen af regeringens strategi Pulje til strategiske samarbejder Med de ansøgte kr. ønsker Ishøj Kommune at finansiere lønninger til følgende 3 initiativer: Initiativ nr. 1 Styrket indsats og koordineret sagsbehandling vedr. udsatte unge og deres familier Ishøj kommune ønsker at ansætte en særlig familierådgiver med kompetencer inden for det kriminalpræventive arbejdsfelt. Ishøj Kommune ønsker at udvikle et tilbud til de kriminalitetstruede unge under 18 år, som har brug for en stram koordinering og en enkel og entydig kontakt til kommunen. Målgruppen vil være kriminalitetstruede unge, hvor familien gerne vil, men ikke kan, forhindre den unges kriminelle løbebane. Der kan være tale om familier med psykiske sygdomme, krigstraumer eller andet. Den særlige rådgiver skal varetage alle funktioner i og omkring familien, dvs. både sagsbehandlerfunktionen, støtte/kontaktperson for den unge og eventuel familiebehandling. Der kan være andre behov, men vigtigt er, at de alle bliver varetaget af en og samme person, der er i stand til at se de forskellige behov i familierne og ændre sin arbejdsfunktion derefter. Den særlige familierådgiver skal derudover: - Koordinere samarbejdet med de allerede eksisterende initiativer (fx mentorordninger, fritidsjob, skole, ungdommens uddannelsesvejledning osv. i Vejleåparken). - Varetage opgaver fx familierådslagning, inddragende netværksmøder, 7+7 proceduren osv. i forhold til unge i Vejleåparken. - Foretage vurderinger vedr. brugen af ungepålæg og forældrepålæg. Inspirationen til initiativet hentet i Den korte snor i København, der arbejder succesfuldt efter denne metode. Den særlige familierådgiver er en kriminalitetsforebyggende indsats for unge under 18 år samt deres familier, der vil supplere allerede eksisterende initiativer herunder Virksomheden i Vejleåparken. Initiativ nr. 2 Styrket og koordineret indsats vedr. unge over 18 år involveret i kriminalitet eller i risiko herfor. Side 8 af 11

9 Ishøj kommune ønsker at ansætte en SKP-konsulent (Socialvæsen Kriminalforsorg - Politi) til at varetage dette arbejdsfelt. SKP-konsulenten skal overordnet set varetage og udvikle samarbejdet mellem Socialvæsnet Kriminalforsorgen Politiet i lighed med den model, der i forvejen kendes fra SSP-samarbejdet. Som led i styrkelsen af det strategiske samarbejde er det hensigten, at SKPkonsulenten: - Varetager det strategiske koordinerende samarbejde for unge kriminelle/kriminalitetstruede over 18 år. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til kommunale indsatser (eksempelvis værested) for unge i målgruppen. - Koordinerer arbejdsfeltet i forhold til boligsociale indsatser, i samarbejde med boligforeninger under skyldig hensyntagen til at boligforeningerne ikke er omfattet af retsplejelovens 115. Dette initiativ sker bl.a. med henblik på at udvikle, implementere og gennemføre EXIT-strategier for unge i kriminelle miljøer. Herunder skal initiativet sikre, at samarbejdet med Kriminalforsorgen og bl.a. projekt God løsladelse, iværksættes og implementeres i den kommunale organisation. Der er tale om en markant indgribende og kriminalitetsforebyggende indsats primært rettet mod unge, der er fyldt 18 år. Initiativ nr. 3 Implementeringskonsulent Skal fungere som en tværfaglig konsulent i forbindelse med en række redskaber, som Ishøj kommune ønsker at afprøve og implementere i den kommunale organisation, såfremt de viser sig effektfulde. Der er tale om redskaber, som anbefales i Justitsministeriets bet. 1508; Indsatsen mod ungdomskriminalitet samt Socialministeriets initiativkatalog Strategisk Samarbejde om Ghettoområder. Det drejer sig om: - Øget og systematiseret brug af forebyggende familierådslagning og netværksmøder - Implementering af ungesamråd - Implementering af 7+7-proceduren jf. Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Ungepålæg/forældrepålæg. Ishøj Kommune ser en god sammenhæng mellem de forskellige initiativer, både hvad angår målgrupperne, der med disse initiativer vil dække unge over og under 18 år), og i forhold til indsatsernes kriminalitetsforebyggende og forebyggende elementer. Side 9 af 11

10 Alle initiativer ligger udover normalindsatsen, og vurderes at kunne styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde markant primært af reaktiv karakter - hvilket såvel på kort sigt som på langt sigt, vil bidrage til at opfylde regeringens målsætning om, at Vejleåparken ikke igen vil figurere på regeringen Ghettoliste. Den særlige familierådgiver vil bidrage til at fastholde, at de unge, der er knyttet til rådgiveren, ikke falder tilbage til kriminalitet, ved at udøve en særlig helhedsorienteret familieindsats. De mest udsatte unge vil indfanges på et tidligt tidspunkt i deres kriminelle løbebane. Den styrkede og koordinerede indsats vedr. unge kriminelle /kriminalitetstruede over 18 år vil bidrage til at nedbringe antallet af kriminelle unge over 18 ved at tilbyde dem et exit fra det kriminelle miljø, som de er en del af. Implementerings-konsulenten vil bidrage til generelt at nedbringe antallet af unge kriminelle ved at gøre brug af effektfulde redskaber med kriminalitetsforebyggende sigte. Samlet set vil ovenstående initiativer medvirke til at nedbringe antallet af kriminelle i Vejleåparken i overensstemmelse med kommunens overordnede målsætning (jf. initiativaftalen). Ishøj Kommune bidrager til de ovenfor nævnte aktiviteter med ledelse, sparring, uddannelse, kontorer m.v. til de ansatte, og medarbejderne kommer til at indgå i kommunens øvrige opsøgende arbejde i Vejleåparken. Herudover fortsætter et satspuljeprojekt Virksomheden Vejleåparken, der er finansieret af Socialministeriet med et samlet beløb på kr. i perioden fra Jobcentre Ishøj Kommune har modtaget kr. i støtte fra satspuljen til etablering af en fremskudt jobcenterafdeling. I bebyggelsen er det fortsat en stor opgave at sikre, at beboerne får hjælp til at få og blive fastholdt i fast beskæftigelse. En del af beboerne er uddannelsesmæssigt blandt den gruppe, som har vanskeligt ved at fastholde et job, særligt i en krisetid. Derudover har beboerne i Vejleåparken den laveste gennemsnitlige indkomst i Ishøj Kommune, og derfor er det vigtigt at øge beskæftigelsesgraden. Andre redskaber Ishøj Kommune ønsker at fremme anvendelsen af følgende redskaber I Vejleåparken: - Udlejnings- og anvisningsregler - Den koordinerede indsats mod misbrug af f.eks. dagpenge og sociale ydelser - Kommunernes sammenhængende planer for indsatsen mod ungdomskriminalitet i ghettoområderne Side 10 af 11

11 - Hurtig behandling af sager mod unge uromagere - Brug af forældre- og ungepålæg i den konkrete indsats - Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i ghettoområder Indsatser på folkeskoleområdet (udvidelse af Strandgårdskolens aktiviteter) Langsigtede indsatser Regeringens strategi har sat fokus på strukturelle fysiske forandringer af boligområderne. Her er Vejleåparken på forkant med en gennemgribende renovering til ca. 1,8 mia. kr., hvorfor nedrivning ikke er relevant. Med et nyrenoveret boligområde forekommer det påtrængende, at det lille butiksområde midt i bebyggelsen også renoveres. Ligeledes overvejes en gennemgang af belysningen af udearealerne i hele Vejleåparken. Kommunens overvejelser om salg af almene boliger Temaet har været drøftet med boligorganisationerne i Vejleåparken, og ingen af boligorganisationerne ønsker at sælge deres boliger. Byrådet ønsker derfor ikke at arbejde videre med det tema. Der er i stedet arbejdet med fortætning i forbindelse med renoveringen af Vejleåparken. Da huslejen i disse nye boliger ligger ca. 50% højere end i resten af Vejleåparken, medfører det, at tilflytterne i disse boliger skal have et højere indkomstgrundlag end det er nødvendigt i den øvrige del af bebyggelsen, hvilket alt andet lige medfører, at mere ressourcestærke beboere flytter til bebyggelsen. Det har været drøftet, om der skal ske yderligere fortætning i Vejleåparken. Det kan i givet fald ske i en kombination af almene boliger og ejerboliger. Den 17. juni 2011 Side 11 af 11

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN. Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM SKOVPARKEN/SKOVVEJEN Initiativaftale mellem Kolding Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET. Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HOULKÆRVÆNGET Initiativaftale mellem Viborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD. Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM ASKERØD Initiativaftale mellem Greve Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN. Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM HØMARKEN Initiativaftale mellem Svendborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 2 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder

Læs mere

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en målrettet kommunal indsats i de udsatte by- og boligområder 1 Indledning Udsatte by- og boligområder er et kendt fænomen i de fleste kommuner. En del af disse udsatte boligområder er

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde

Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde Kommunernes rolle i det boligsociale arbejde V/ Mia Jauernik, boligsocial koordinator i Sønderborg Kommune & Kathrine Bek Nyboe, boligsocial konsulent i KL Hvad undrer dig? Er du i dit boligsociale arbejde

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation

Bilag. Diagram gennemsnitlig husstandsindkomst fordelt pr. boligorganisation 12. februar 2015 Boliganvisningen/38410 1. Anvisninger fordelt pr. boligorganisation 2. Lejetab og tab ved fraflytning (istandsættelsesudgifter) 3. Nybyggeri og helhedsplaner 4. Konklusion 5. Baggrund

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM BISPEHAVEN Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

BA10 - endelig aftale 8. november 2010

BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Socialministeriet BA10 - endelig aftale 8. november 2010 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om styrket indsat i ghettoområderne og anvendelsen

Læs mere

INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder

INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder INITIATIVKATALOG Strategisk Samarbejde om Ghettoområder Februar 2011 KOLOFON Af, Integrationsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet og Undervisningsministeriet Til brug for de strategiske

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014

Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10. Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgningsskema til pulje til Styrket koordinering i udsatte boligområder 14.51.56.10 Ansøgningsfrist fredag d. 15. maj 2014 Ansøgning sendes til: Skemaet skal udfyldes elektronisk og sendes som en vedhæftet

Læs mere

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017

Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Herning Kommune Att.: Kommunaldirektør Lone Lyrskov Herning, den 10. november 2014 Ansøgning om økonomiske midler til boligsocialt arbejde i Brændgård i perioden 1. juli 2015 30. juni 2017 Boligselskabet

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

ghettoen tilbage til samfundet

ghettoen tilbage til samfundet ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund i Danmark RegeRingen Oktober 2010 ghettoen tilbage til samfundet Et opgør med parallelsamfund i Danmark Regeringen Oktober 2010 Indhold Ghettoen

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt EN NY START EN NY START Januar 2014-december 2015 Et tilbud til 10 kriminalitetstruede familier i Bispehaven & Gellerup

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ. Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM GELLERUP/TOVESHØJ Initiativaftale mellem Aarhus Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber

Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Styrk beboersammensætningen i de almene boliger - fem udvalgte redskaber Forstærket indsats mod ghettoproblemer Vores bolig og vores kvarter er rammen om en stor del af vores liv. Der skal være en god

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012

Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. 31. oktober 2012 Konference: Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 31. oktober 2012 Præsentation af Projektmedarbejdere Projektleder og leder af Unge for Unge Eva Bak Mail: Eva.Bak@silkeborg.dk Mobil: 30 66 43

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

HOTSPOT KOLDING NORD

HOTSPOT KOLDING NORD HOTSPOT KOLDING NORD Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Kolding Nord Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Ny tryghed i udsatte boligområder. - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil

Ny tryghed i udsatte boligområder. - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil Ny tryghed i udsatte boligområder - Socialdemokraternes og SFs ghettoudspil Ny tryghed i udsatte boligområder Boligområder hvor beboerne ikke tør færdes. Høj grad af kriminalitet. Unge med stærk asocial

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken

Teknik- og Miljøudvalgets. handleplan for inklusionspolitikken. politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusions politikken Teknik- og Miljøudvalgets handleplan for inklusionspolitikken Borgerrepræsentationen vedtog den 16. december 2010 en ny inklusionspolitik

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Målsætning 4. Bandekriminalitet

Målsætning 4. Bandekriminalitet Målsætning 4 Værebro Park fri for bandekriminalitet DIMENSIONER Bandekriminalitet ELEMENTER Fødekæden til brydes Kriminelle forlader Konsekvens over for kriminalitet Vanskelige re rammer for kriminalitet

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse

Målsætning 1. Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse. Beskæftigelse. Uddannelse Målsætning 1 Alle unge i Værebro Park skal være i beskæftigelse eller uddannelse Beskæftigelse Uddannelse Uddannelse ELEMENTER Realistisk uddannelsesmål Adgangsgivende fagligt niveau Mestrer helbredsmæssige

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere