Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest"

Transkript

1 Institutionsprofil for Job- og aktivitetscenter Sydvest Værkstedet Hesselager 11 (Administration) Værkstedet Biblioteksvej Aktivitetscentret Ishøj Værkstedet Hulegården Brøndbyskovens Værkstedcenter Daghjemmet Hesselager Cafe Bio, Ishøj Bycenter September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Job & Aktivitetscenter Sydvest Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2

3 udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Job & Aktivitetscenter Sydvest Job & Aktivitetscenter Sydvest ejes af Københavns Amt og drives i henhold til Lov om Social Service jf. 87 og 88 værksteds-, aktivitets-, social og samværspladser, 73 pædagogisk bistand og støtte samt 71 pleje og omsorg. Job & Aktivitetscenter Sydvest er et mellemspecialiseret tilbud, der giver tilbud til ca. 300 brugere i alderen år. Pladserne er fordelt med ca. 120 aktivitets- og samværspladser, 160 pladser til produktion og beskyttet beskæftigelse og 20 pladser til personer med autisme. Pladserne er fysisk placeret på Aktivitetscentret i Ishøj, beliggende i et mindre industrikvarter i Ishøj, Værkstedscentret Bibliotekvej, beliggende i et mindre industrikvarter i Hvidovre, Værkstedet Hesselager og Daghjemmet Hesselager, beliggende i et fabrikskvarter i Brøndby, hvor Job & Aktivitetscentrets administration ligeledes er placeret. Aktivitetscentret Hulegården ligger i tilknytning til botilbuddet Hulegården i Brøndby og Brøndbyskovens Værkstedscenter ligger ligeledes i tilknytning til botilbuddet Hulegården. Herudover er der en lille satellit med 6 arbejdspladser i BioCaféen i Ishøj Bycenter. Job & Aktivitetscenter Sydvest giver dagtilbud til en meget bred gruppe af personer, fra velfungerende udviklingshæmmede, som kan indgå i produktion eller produktionslignende beskæftigelse til personer med et meget stort støtte-, hjælpe, og plejebehov, som modtager differentierede aktivitets- og samværstilbud. En stor del af brugerne har endvidere fysiske handicap, herunder syns- og hørehandicap og epilepsi. Mange brugere gør brug af flere personlige hjælpemidler. 45 af brugerne er permanente kørestolsbrugere. En lille del af den samlede brugergruppe kan have en udadreagerende og/eller selvdestruktiv adfærd, der kræver ekstra støtte i dagligdagen samt behov for en meget struktureret og forudsigelig hverdag. En lille del af den samlede målgruppe er brugere med en psykiatrisk diagnose. Over halvdelen af den samlede målgruppe er kommunikationssvage brugere og der anvendes og arbejdes i vid udstrækning med forskellige kommunikationsformer. Job & Aktivitetscenter Sydvest drives i dag efter ovenstående paragraffer i henhold til Lov om Social Service. Job & Aktivitetscenter Sydvest overgår som udgangspunkt til Region Hovedstaden den 1. januar 2007 med mindre beliggenhedskommunen vælger at overtage den (jf. Lov om social service 190). Der er i institutionsprofilerne anlagt en hovedsædebetragtning for institutioner med satellitter beliggende i andre kommuner. Job & Aktivitetscenter Sydvest har hovedsæde i Brøndby. Lov om Social Service (af 24/06/2005) indebærer, at kommunen kan overtage satellitten efter 190, såfremt satellitinstitutionen kan fungere som selvstændigt tilbud i kommunen ( 186). Som ovenfor beskrevet er Job & Aktivitetscentret geografisk placeret på 6 forskellige adresser i kommunerne Brøndby, Ishøj og Hvidovre. Aktivitetscentret i Ishøj lejes hos Nordea Ejendomme. Lejemålet har eksisteret siden 1985, bygningen er i to etager og har tidligere huset dele af den gamle tekniske skole i Ishøj. Bygningen 4

5 er på ca kvm. og er gennemrenoveret og ombygget, så den i dag fremstår som handicapvenlig med gode toiletforhold, elevator m.m. Det skal dog bemærkes, at de fysiske arbejdsvilkår for personale samt vilkårene for de handicappede ikke er optimale, set i forhold til de mange fysisk handicappede kørestolsbrugere, som i dag får tilbud på Aktivitetscentret. Øvrige faciliteter med Bageri, Café og forskellige aktivitetsrum er velegnede til formålet. Dele af Aktivitetscentrets tilbud foregår i lejede lokaler hos Hvidovre Maskinsnedkeri v/ Bent Olsen, Industriskellet 13. I alt lejes her ca. 315 kvm., hvor der henholdsvis er træværksted, medieværksted og fysioterapi (sidstnævnte fra ) Værkstedscentret Bibliotekvej lejes hos Bent Høj Andersen, Taarbæk Strandvej 65 B, 2. tv., 2930 Klampenborg. Lejemålet blev indgået i Bygningen er på ca. 850 kvm. i tre etager og bruges primært til produktions- og beskæftigelses tilbud. Bygningen er ikke handicapvenlig. Der er mange trapper, ingen handicapegnede toiletter og en elevator, som kun må benyttes til varer. Værkstedet og Daghjemmet Hesselager ejes af Københavns Amt, bygget til brug for beskyttet beskæftigelse i I alt ca kvm. i ét plan. Daghjemmet Hesselager flyttede hertil i 1976, i lokaler som ikke blev benyttet til produktion, og har siden haft til huse i ca. 300 kvm. Der blev givet dispensation fra Brøndby Kommune, således at bygningerne/lokalerne måtte bruges til andet end industriel beskæftigelse. Pr. 1. august blev der sat en pavillon op på flisearealet ved Daghjemmets indgang, foreløbigt godkendt for en 2-årig periode. Pavillonen er på 64 kvm. Værkstedslokalerne er velegnede til formålet, men trænger til lettere istandsættelse. Daghjemmets lokaler er ikke optimalt indrettet til fysisk handicappede og trænger til lettere istandsættelse. Der forefindes et udelager på ca. 217 kvm., opført i Aktivitetscentret Hulegården og Brøndbyskovens Værkstedscenter er begge tilbud som ligger i tilknytning til botilbuddet Hulegården. Aktivitetscentret har base i et af husene på ca. 200 kvm. og i en mindre Pavillon, hvor serviceholdet holder til. Brøndbyskovens Værkstedscenter på ca. 650 kvm. i en bygning som tidligere blev brugt som specialskole for autister af Brøndagerskolen. Ingen af disse tilbud er velegnede til fysisk handicappede. Job & Aktivitetscentrets primære kerneydelser er flg.: Produktion/værkstedsarbejde, kreativ egenproduktion, praktisk arbejde og servicefunktioner i dagligdagen. Fokus på ekstern beskæftigelse og Next Job. Aktivitetstilbud spontane og planlagte aktiviteter, i grupper, men også på tværs af grupper/tilbud, ture, temaer og kortere eller længerevarende projekter. Samværstilbud - socialisering, accept, humør, hygge med fokus på læring af god samværskultur. Omsorg (fysisk og psykisk) praktisk hjælp og støtte, pleje, samtale, nærvær og empati. Tilbuddene gives typisk som 4 5 dages tilbud med ca. 6-7 timers tilbud i tidsrummet eller Ønsker brugerne et tilbud på færre dage, vil dette også kunne imødekommes. Job & Aktivitetscenter Sydvest s overordnede værdigrundlag er følgende: En rummelig arbejdsplads for brugere og personale med fokus på: Livskvalitet for alle Ligeværd 5

6 Gensidig respekt for forskelligheder, menneskeligt og fagligt Indflydelse og ansvarlighed i hverdagen og arbejdslivet Mulighed for udfordringer, udvikling og uddannelse Rum til nytænkning, kreativitet og udfoldelse Synlighed og profilering af Job & Aktivitetscenter Sydvest Dato for seneste bygningssyn: Aktivitetscentret i Ishøj: 23. januar 2004 og 19. august Værkstedscentret Bibliotekvej: 21. januar 2004 og 19. august Værkstedet og Daghjemmet Hesselager: 22. januar 2004 og 19. august Kapacitet og belægning På Job- og aktivitetscenter Sydvest er der normeret med 289 dagpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Job & Aktivitetscenter Sydvest i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Dag ,2 93,1% Job & Aktivitetscenter Sydvest blev etableret pr. 1. januar Ved sammenlægningerne af de tidligere selvstændige 5 tilbud viste der sig en pladsledighed på omkring 24 pladser, primært på værkstedsområdet. Pladsledigheden var årsagen til den manglende takstindtægt, samt den lave belægning. Det er senere oplyst, at belægningsprocenten pr. 1. november 2004 var oppe på 95,8 %. 6

7 I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Region Hovedstaden Øvrige Beliggenheds kommune: Brøndby 18,4 Ballerup 18,4 Dragør 5,8 Gentofte 4,0 Gladsaxe 16,8 Glostrup 5,2 Herlev 12,1 Albertslund 23,5 Hvidovre 29,4 Høje-Taastrup 26,8 Ledøje-Smørum 0,8 Lyngby-Taarbæk 8,1 Rødovre 15,2 Søllerød 1,2 Ishøj 14,5 Tårnby 14,1 Vallensbæk 9,3 Værløse 3,7 Københavns Amt i alt 232,0 Greve (Roskilde Amt) 0,2 Haslev (Vestsjællands Amt) 0,5 Holbæk (Vestsjællands Amt) 0,8 Trundholm (Vestsjællands Amt) 0,8 Vordingborg (Storstrøms Amt) 0,8 Aakirkeby (Bornholm) 0,6 Svendborg (Fyns Amt) 0,3 Horsens (Vejle Amt) 0,4 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Job- og aktivitetscenter Sydvest, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Job- og aktivitetscenter Sydvest kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt

8 I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Job- og aktivitetscenter Sydvest 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse og TAK-personale 6,0 Administrativt personale 1,9 Pædagogisk personale 60,0 Pedel og teknisk personale 1,0 Andet personale, herunder køkken 18,0 I alt 86,9 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 44,9 Tjenestemands ansatte 24,0 Vikarer 18,0 I alt 86,9 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Dag - dagcenter Dag - daghjem Dag - værksted Dag - Brøndbyskoven Venteliste Opgørelse per : Der er 9 personer på planlægningslisten. Planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på planlægningslisten til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 8

Institutionsprofil for Parkvænget

Institutionsprofil for Parkvænget Institutionsprofil for Parkvænget September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. De socialpsykiatriske botilbuds opgaver i psykiatrien...4 2. Beskrivelse af Parkvænget...4 3. Kapacitet og belægning...6

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde

Bilag. Region Midtjylland. Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Region Midtjylland Rammeaftale 2007 vedrørende tilbuddene på det specialiserede socialområde Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 13 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5.

1. Indledning hvad er Skjern Industri-Service?... 3 2. Formålet med rapporten:... 4 3. Overordnet økonomi:... 4 4. Indtægtsgrundlag:... 6 5. RAPPORT Skjern Industri-Service en kommunal produktionsvirksomhed Udarbejdet af Viden & Strategi Økonomi & Rådgivning 2014 Skjern Industriservice Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning hvad er Skjern

Læs mere

Kontaktudvalget i Region Midtjylland

Kontaktudvalget i Region Midtjylland Kontaktudvalget i Region Midtjylland Rammeaftale 2007 Forsknings- og udviklingscenter for rehabilitering Bilag til Kontaktudvalgets møde den 25. august 2006 Punkt nr. 5 Rammeaftale 2007 Rammeaftale 2007

Læs mere

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland.

Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde. Rammeaftale. Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland. Rammeaftale 2010 Overblik over tilbuddene på det specialiserede socialområde Foreløbig udgave Fo De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne.

Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne. Århus Amt Beskrivelse af Århus Amt s tilbud på social-, specialundervisnings- og revalideringsområdet for voksne. Økonomisk afdeling, juni 2005 Indledning. Den administrative styregruppe mellem Århus Amt

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning

Bilag til takstprincipper 2014. Vejledning til regneark til takstberegning Bilag til takstprincipper 2014 Vejledning til regneark til takstberegning Juni 2013 1 Indledning Indberetningen af takster og andre ydelsesoplysninger til Styringsaftale 2014 foregår direkte via det elektroniske

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Rammeaftale 2013 Møde i KKR Sftelland dert Q0/3-201 2-- Dagsordenens punkt 2.1.a. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark

Udkast til. Rammeaftale 2008. på det sociale område i Syddanmark Udkast til Rammeaftale 2008 på det sociale område i Syddanmark 2. august 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 KAPITEL 1: RAMMEAFTALE 2008... 5 HVORDAN BLIVER RAMMEAFTALEN TIL?... 5 RAMMEAFTALENS PARTER

Læs mere

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692

Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde November 2007 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet

Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Notat vedrørende tværkommunal funktion for tilsyn og godkendelse indenfor børne- og voksenområdet Som led i forberedelsesarbejdet med kommunalreformen, indledtes i sommeren 2006 et dialogbaseret samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

'( ) ) )$) % ) $ * + ) %, - % ). )! /.+

'( ) ) )$) % ) $ * + ) %, - % ). )! /.+ ! "" #$$% & $$ ! "#$""%"!" & '! ( )"* * *" *#" *+", ( -**.'" "/"!0123"1, '" $**412 3"& & ( "**+"!$"* (, 5 6"+* &+". "*$*! ( 7 "+ "", (( 7 *+ "" (8 7 "+*+ "" ( * 69 330$ 2+ , '( ) $% $ * + %, #(8:; -%.

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2013 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere