Afgørelse af Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)"

Transkript

1 Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/ Afgørelse af Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel, der skal fordeles efter denne regel. Ikke muligt at holde forpagtnings- og leasingafgifter uden for fordelingen ( 11, stk. 2). Sagens baggrund I brev af 28. juni 1999 har Ishøj Kommune klaget til Fordelingsnævnet over, at Århus Kommune ved fordelingen af selskabsskatten for Dansk Supermarked A/S (DS) (indkomståret 1997) har holdt nogle forpagtnings- og leasingafgifter uden for fordelingen. Den kommunale andel af indkomstskatten for indkomståret 1997 udgør kr. Århus Kommune har i brev af 9. august 1999 afgivet en udtalelse til Fordelingsnævnet om sagen. Ishøj Kommune har med Fordelingsnævnets brev af 16. september 1999 modtaget kopi af den nævnte udtalelse. Ishøj Kommune er på grundlag heraf i brev af 23. september 1999 fremkommet med yderligere nogle bemærkninger i sagen. Fordelingsproblemet Efter Ishøj Kommunes opfattelse har Århus Kommune med urette holdt nogle forpagtnings- og leasingafgifter uden for fordelingen. Efter Århus Kommune opfattelse er forholdet det, at disse indtægter relaterer sig til DS s lønudgift, der i det hele falder i Århus Kommune. Derfor bliver der ved fordeling efter lønningsreglen ikke tale om at fordele skatten af disse indtægter til andre kommuner. Der er fordelt ca. 2,1 mio. kr. til Ishøj Kommune. Ishøj Kommunes principale påstand er, at der skal fordeles yderligere ca. 1,1 mio. kr. til kommunen. Århus Kommunes fordeling Ud fra Århus Kommunes høringssvar af 9. august 1999 kan gives følgende beskrivelse af det grundlag, fordelingen er foretaget på:

2 2 Beskrivelse af Dansk Supermarked A/S Dansk Supermarkeds indtægter består hovedsagelig af 1. Forpagtningsafgifter Leasingafgifter DS-Gruppen 2. Leasingafgifter skibe og fly 3. Huslejeindtægter 4. Overskud i I/S Netto 75 %. ad 1. Forpagtnings- og leasingafgifter DS-Gruppen Vedrører afgifter for udlejning af inventar m.v. og bortforpagtninger af butikskoncepter til Bilka Lavprisvarehus A/S, Føtex A/S, Netto I/S m.v. ad 2. Leasingafgifter skibe og fly Vedrører bortleasing af fly og skibe hovedsagelig til A.P. Møller-Gruppen. ad 3. Huslejeindtægter Vedrører udlejningsaktivitet af fast ejendom. Selskabet ejer ejendomme, der hovedsagelig udlejes til koncernens butikker, kontorer, centrallager m.m. ad 4. Overskud i I/S Netto I/S Netto ejes af Dansk Supermarked med 75 % og af Netto A/S med 25 %. Århus Kommune har foretaget fordelingen på den måde, at man har opdelt nettoindtægten i tre dele, som er blevet fordelt efter hver sin fordelingsnøgle. Aktivitet Nettoindtægt Fordelingsandel Netto I/S Ejendomme Forpagtning/leasing Netto I/S Dansk Supermarked A/S ejer som nævnt 75 % af Netto I/S og den kommunale andel af skatten, der falder på indtægten fra Netto I/S er opgjort ovenstående til Dette beløb er fordelt ud til de kommuner, hvor Netto I/S driver virksomhed efter lønsum i de enkelte kommuner i henhold til lønninger fra Netto I/S. Eksempelvis Ishøj Kommune lønsum: af samlet lønsum : kr./ / = kr. Ejendom Den kommunale andel, der falder på ejendommene, er opgjort ovenstående til kr. Dette beløb er fordelt ud til de kommuner, hvori ejendommene ligger, efter de enkelte ejendommes ejendomsværdi pr. 1. januar 1997.

3 3 Eksempelvis Ishøj Kommune ejendomsværdi af ejendomme beliggende i kommunen: ud af selskabets samlede ejendomsværdi kr./ / = kr. Forpagtning/leasingindtægter Den kommunale andel der falder på disse aktiviteter udgør kr. Her er fordeling foretaget efter de lønninger, der er udbetalt fra Dansk Supermarked A/S. Da der ikke her er tale om nogen aktivitet/virksomhed i andre kommuner end Århus, er der ikke foretaget fordeling til andre kommuner. Ishøj Kommunes indsigelse mod fordelingen Hovedvægten i Ishøj Kommune indsigelse ligger i en henvisning til en Østre Landsret dom af 8. december Dommen skal derfor kort resumeres: Dommen angik spørgsmålet, om Gladsaxe Kommune som fordelingskommune kunne holde selskabet Scandinavian Tobacco International A/S s indtægter fra licensrettigheder uden for fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten. Det var oplyst, at Scandinavian Tobacco International A/S havde hovedkontor og drev virksomhed i Gladsaxe Kommune, og filial i Vallensbæk Kommune. Gladsaxe Kommune fandt, at den skat, der kunne henføres til licensindtægter og renter, alene tilfaldt Gladsaxe Kommune. Begrundelsen for at holde licensindtægter m.v. uden for fordelingen var blandt andet, at den overordnede ledelse, styring og planlægning skete i Gladsaxe, samt at personaleadministrationen og anden administration, herunder bogholderi, økonomi og regnskabsvæsen, fandt sted i Gladsaxe Kommune. Disse betragtninger blev tilsidesat ved dommen, hvorefter fordelingen af hele den kommunale skatteandel skulle ske efter lønningsreglen. Den centrale sætning i landsrettens bemærkninger er følgende: 'Der ses ikke at være hjemmel til at holde enkelte indtægtsposter, ej heller licensindtægter, uden for fordelingen, som i det foreliggende tilfælde skal ske i forhold til summen af de lønninger, der er blevet udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer.' Århus Kommunes høringssvar I sit høringssvar af 9. august 1999 har Århus Kommune med henvisning til den beskrivelse af grundlaget for fordelingen, som er refereret ovenfor, konkluderet, at kommunen ikke ved fordelingen har udeholdt en eller flere indtægtsarter, men fordelt hele indkomsten efter de faktiske forhold. Bedømmelse af sagen Efter kommuneskattelovens 11, stk. 1, er udgangspunktet, at fordelingen af den kommunale andel af selskabsskatten mellem flere andelsberettigede kommuner skal ske i det forhold, hvori nettoindtægten må anses at være faldet i disse. I lovens 11, stk. 2, bestemmes det, at hvis nettoindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart kan udledes af regnskabet, skal der som regel ske fordeling efter den såkaldte lønningsregel.

4 4 Derudover er nogle fordelingsregler for nogle specielt nævnte former for virksomhed. Herunder bestemmes det, at hvis virksomheden vedrører fast ejendom, der ligger i flere kommuner, fordeles nettoindtægten herfra som regel i forhold til ejendomsværdierne i de pågældende kommuner. I dommen vedrørende Scandinavian Tobacco International A/S (STI) var der tale om, at Gladsaxe Kommune mente, at en del af nettoindtægten - navnlig licensindtægter - kunne anses at være faldet i den kommune, hvor selskabets hovedsæde lå, d.v.s. Gladsaxe Kommune. Dette standpunkt blev underkendt ved dommen, som fastslog, at den samlede kommunale skatteandel skulle fordeles efter lønningsreglen. Århus Kommune har ikke ved fordelingen anset bestemte dele af nettoindtægten for DS for at være faldet i en eller flere af de andelsberettigede kommuner. Men ved at opdele indtægterne som sket opnås reelt det samme, idet fordeling af skatten vedrørende forpagtnings- og leasingindtægter efter lønsummen i DS fører til, at hele beløbet tilfalder Århus Kommune. På det grundlag finder nævnet, at der må gives Ishøj Kommune medhold i, at der er nettoindtægten som sådan, der skal fordeles. Forpagtnings- og leasingindtægterne skal således indgå i fordelingen i forhold til summen af lønninger, der er udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer. Indenrigsministeriets brev af 5. januar 1988 Ud over de forhold, der er omtalt ovenfor, har Århus Kommune henvist til et brev af 5. januar 1988 fra Indenrigsministeriet. Som sagen bedømmes, får dette brev ikke betydning for sagen, men skal dog refereres af hensyn til helheden. Baggrunden for brevet var, at Århus Kommune i et brev af 12. oktober 1987 havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse vedrørende fordelingen af skatten for DS. Forespørgslen skyldtes, at en kommune, efter at have modtaget Århus Kommunes meddelelse om fordelingen, havde udtrykt tvivl om, hvorvidt fordelingen var i overensstemmelse med reglerne i kommuneskatteloven. I brevet fra Århus Kommune redegøres for, hvorledes fordelingen - ligesom i den verserende klagesag - sker efter opdeling af den samlede nettoindtægt i 3 dele. Med hensyn til de øvrige indtægter - forpagtnings - og leasingafgifter - refereres forespørgslen fra Århus Kommune således i Indenrigsministeriets svarbrev af 5. januar 1988: 'Dansk Supermarked A/S s øvrige indtægter vedrører efter Århus Kommunes opfattelse ikke virksomhed, der er drevet i andre kommuner, og der er derfor ikke foretaget fordeling af den del af den kommunale andel af skatten, der kan henføres til disse indtægter.' Indenrigsministeriets svar af januar 1988 indeholder følgende udtalelse om det forelagte fordelingsspørgsmål: 'Fordelingen af dele af skatten henholdsvis efter lønningsreglen og efter ejendomsværdier giver ikke anledning til bemærkninger. Der er i disse tilfælde tale om anvendelse af

5 5 fordelingsregler, som fremgår af 11, stk. 2, i lov om kommunal indkomstskat, og som vedrører tilfælde, hvor et selskab har drevet virksomhed i flere kommuner. Efter 11, stk. 2, skal de særlige fordelingsregler, der er fastsat i bestemmelsen, anvendes, hvis ' nettoindtægten i de enkelte kommuner ikke umiddelbart (kan) udledes af regnskabet'. Forudsætningen for at undlade fordelingen for en del af skatten er altså, at størrelsen af denne del umiddelbart skal kunne udledes af regnskabet. Dernæst skal der være tale om indtægter, der vedrører virksomhed, der er drevet i fordelingskommunen. I hvilket omfang, det er tilfældet, beror på en konkret bedømmelse. Indenrigsministeriet har bemærket sig, at Århus Kommune på det grundlag har holdt en del af skatten uden for fordelingen. En kommune eller kommuner, der mener at dette beror på en urigtig bedømmelse af disse indtægter, må i givet fald påklage spørgsmålet med nærmere angivelse af, hvad klagen baserer sig på.' Som det klart fremgår, er der her tale om en vejledende udtalelse, og Ishøj Kommune har ret i, at der ikke hermed - som Århus Kommune har antydet - er sket en 'godkendelse' af den fordelingsmetode, Århus Kommune har anvendt. Som sagen var forelagt, beskæftiger en del af svaret sig med spørgsmålet, om betingelserne for at holde en del af skatten uden for fordelingen. D.v.s. problemstillingen om, hvorvidt det umiddelbart kan udledes af regnskabet, at en del af nettoindtægten kan henføres til fordelingskommunen. Som anført ovenfor foreligger der - i alt fald ikke i den nu verserende klagesag således som denne er oplyst - en sådan problemstilling. Grunden til, at de øvrige indtægter i DS ikke bliver fordelt, er, at den anvendte fordelingsnøgle - lønsummen i DS - ikke fører til, at der skal fordeling til andre kommuner, fordi hele lønsummen vedrører ansatte i Århus Kommune. Allerede af den grund har Indenrigsministeriets brev af 5. januar 1988 ikke betydning for Fordelingsnævnets bedømmelse af den foreliggende sag. Nævnets afgørelse Nævnet træffer herefter følgende afgørelse: Der gives Ishøj Kommune medhold i, at der er nettoindtægten som sådan, der skal fordeles. Forpagtnings- og leasingindtægterne skal således indgå i fordelingen i forhold til summen af lønninger, der er udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer. Det vil sige, at der ikke gives Århus Kommune medhold i, at skatten vedrørende overskud i I/S Netto fordeles efter løn i Netto I/S, mens skatten vedrørende overskud hidrørende fra forpagtning/leasing fordeles efter lønninger udbetalt af Dansk Supermarked A/S. --- [...] P.N.V. Christian Trønning

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg

Siden har tre andre kommuner indgivet tilsvarende klager (Roskilde, Hjørring og Esbjerg Indenrigsministeriet Dato: 29. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-10 Afgørelse af 00-12-04 - Realdanmark (1999/1425-10) Undladelse af at orientere de andelsberettigede kommuner når der skiftes

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG,

K e n d e l s e: Det fremgår af tingbogsattest, at den 3. januar 2007 har K ApS fået tinglyst skøde på ejendommen matr. 41 DG, Den 17. februar 2010 blev der i sag nr. 35/2008-R K ApS, KK og KKK mod registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. maj 2008 har K ApS, KK og KKK i medfør af dagældende

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed.

PASSIV VIRKSOMHED. Advokat, ph.d. Bent Ramskov Dir. tlf. 88 91 92 57 Mobil 20 12 08 30 BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk. kursus\passiv virksomhed. PASSIV VIRKSOMHED UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk kursus\passiv virksomhed.docx 2 af 24 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVENS KRAV... 5 3 SÆRLIGE VIRKSOMHEDSTYPER...

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt.

Finanstilsynet finder endvidere, at K s udstedelse af obligationer udgør en væsentlig del af selskabets drift, jf. FIL 7, stk. 3, 3. pkt. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 17. september 2008 (J.nr. 2007-0012183).

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012

Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Ejendomsanparter videresalg - Østre Landsrets dom af 20/1 2012 Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Østre Landsret fandt ved en dom af 20/1 2012, at kommanditisters anskaffelsessum for ejendommen

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere