Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde den 12.3 2008 i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled"

Transkript

1 Skov- og Naturstyrelsen Referat fra møde den i skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Mødedeltagere: TN Tina Jensen, Høje-Taastrup Kommune VS Vibeke Heskjær, Høje-Taastrup Kommune JJ Jørgen Johansen, Ishøj Kommune KSJ Kurt Sjøgreen, Friluftsrådet GP Gert Pedersen, Danmarks Idræts Forbund HK Henning Kirkegaard, Danmarks Naturfredningsforening AH Anna B. Hansen, Kroppedal Museum SN Søren Nymann, Østlige Øers Landboforeninger TM Torben Mandrup, Torslunde Bylaug RA Rene Andersen, Reerslev-Stærkende Landsbylaug KV Kirsten Vest, Skov- og Naturstyrelsen JN Jens Nielsen, Skov- og Naturstyrelsen, KS Kim Søderlund, Skov- og Naturstyrelsen, 1. Præsentation af medlemmerne 2. Drøftelse af rådets funktion KS: Skov- og Naturstyrelsen har nedsat rådet for at sikre en god dialog med områdets kommende brugere og få gode råd på basis af lokal viden. KS forestiller sig, at der bliver tale om generel og konkret rådgivning med drøftelse af styrelsens planer og deres status specielt med henblik på at sikre og etablere naturværdier og rekreative værdier i området. Rådet skal ikke være sagsbehandlende, og styrelsen vil løbende træffe de nødvendige beslutninger for at projektet kan blive realiseret, idet ansvaret for projektets realisering er styrelsens. Kommunerne og museet vil naturligvis blive inddraget officielt og på normal vis indenfor deres respektive myndighedsområder. Rammerne for skoven er aftalt med Københavns Energi, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Skov- og Naturstyrelsen og fremgår af notatet af Rådet kan ikke ændre på afgrænsningen, men vil få indflydelse på skovens opbygning, åbne områder, valg af træarter samt faciliteter for skovgæster. Rådet er kun rådgivende for styrelsen, men vi vil lytte og tage mod råd. Rådet er nedsat frivilligt netop for at indrage lokal viden og holdninger. Rådet vil også få stor værdi ved at kunne opfange lokale stemninger og forebygge forkerte rygter. F.eks. vil der ikke blive eksproprieret ejendomme, og der vil heller ikke blive dybdepløjet aht. eventuelle fortidsminder under det normale pløjelag medmindre museet er enig i, at dybdepløjning det konkrete sted er uproblematisk. KS forestiller sig at rådet på sigt mødes 0-3 gange om året i 2-3 timer for at drøfte status og planer. Styrelsen forventer, at rådet fungerer i år hvorefter brugerrådet overtager rådgivningen for denne skov. Det er mest hensigtsmæssigt at henvise forslag og kommentarer fra borgere direkte til styrelsen og ikke til rådet eller medlemmerne heraf. Styrelsen vil løbende afgøre om forslag kan realiseres og/eller rådet skal inddrages. Styrelsen yder hverken diæter eller kørepenge til medlemmerne.

2 2 Rådets medlemmer havde umiddelbart ingen bemærkninger til ovenstående funktion. Der var enighed om at klokken var et passende mødetidspunkt forudsat at mødet bliver indkaldt i god tid. Der var enighed om, at rådets medlemsliste godt kunne offentliggøres på styrelsens hjemmesiden. 3. Status og rammer for projektet KS: Projektet finansieres af Københavns Energi og Skov- og Naturstyrelsen med Skov- og Naturstyrelsen, som projektansvarlig. Rammerne for skoven er aftalt med Københavns Energi, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Skov- og Naturstyrelsen og fremgår af notatet af , samt af HUR s VVM-screeningsnotat af Skoven og sletterne skal øge naturværdierne og de rekreative værdier i området samtidig med at grundvandet beskyttes, og der produceres gavntræ til træindustrien. Der vil ikke blive etableret en intensiv produktion af juletræer og pyntegrønt, og der må ikke anvendes pesticider eller gødning. Det er et overordnet mål, at der kommer mindst 80 % løvtræ, mest eg og bøg i skoven; men det er også vigtigt for variation, produktion og dyrelivet, at der plantes nåletræer. Valg af træart vil ske under hensyntagen til Skov- og Naturstyrelsens træartspolitik på området og baseret på jordbundsundersøgelser. Medlemmerne fik udleveret Katalog over skovudviklingstyper i Danmark. Ved planlægningen er det vigtigt at vise respekt for, at jorden i området er i privat eje, og at staten kun kan købe jorden ved frivillig handel. Forud for udarbejdelse af en tilplantningsplan kortlægges jordbundsforholdene af en geolog. Da jordbundskortlægning og udarbejdelse af tilplantningsplaner er tidskrævende, er der ingen grund til at bruge ressourcer på en planlægning, før et areal er erhvervet. Eventuelle stiforløb mv. skal anlægges således, at naboer generes mindst muligt (en sti skal f.eks. ikke ende tæt ved en nabos jord). Tilplantningsplanen (herunder også valg af ikke at plante træer) vil blive udarbejdet etapevist og drøftet i rådet. 4. Kort præsentation af landskabsanalysen KV gennemgik Skov- og Naturstyrelsens landskabsanalyse for projektområdet. Analysen lægges på styrelsens hjemmeside og sendes også ud til rådets medlemmer. 5. Styrelsens forslag til arealanvendelse KS: Rådet er nedsat nu, fordi styrelsen har erhvervet Thorsbrovej 25 på 6,5 ha. Derudover er det aftalt med Københavns Energi, at Solhøj Kildeplads på knap 3 ha i relation friluftlivets benyttelse administreres af Skov- og Naturstyrelsen som et almindeligt areal i området og skiltes som værende Skov- og Naturstyrelsens ejendom. Men grundvandsbeskyttelse og indvindig på kildepladsen har højeste prioritet, og der skal derfor f.eks. ikke etableres P-pladser på kildepladsen. Kort over ejendommene er sendt ud før mødet sammen med distriktets forslag til arealanvendelse. Styrelsen foreslår, at vi lader grantræerne vokse op som en granskov. Der vil i begrænset omfang blive fældet juletræer og klippet grønt for at udnytte værdierne. Men der sprøjtes og gødskes ikke. Der etableres en P-plads bag laden i sydvest til 3-4 biler. Arealet anvendes som støttepunkt til naturstien Strandparken-Hedeland ved at stien lægges ind på arealet. Der etableres en primitiv lejrplads ved lysningen i nord ved at der anlægges en bålplads og det derefter gives frit at slå sit lille telt op for en overnatning. Pladsen kan ikke reserveres. I øst opsættes et bord-bænkesæt og der etableres en bro så der er forbindelse til kildepladsen areal (kortbilag vedlagt).

3 3 KS: Adgangsreglerne vil være de almindelige for styrelsens skovarealer: Ingen motorkørsel og hunde skal være i snor. Som udgangspunkt er ridning tilladt, dog ikke på naturstien, da kommunerne har besluttet at ridning på stien er forbudt. Jeg vil gerne opfordre rådets medlemmer til at opfordre brugerne af arealet og stien til at overholde adgangsreglerne, fordi reglerne er fastsat med omtanke. Motorkørsel generer skovgæster generelt, løse hunde generer både dyrelivet og andre skovgæster. Ridning ødelægger stien for cykler og barnevogne og mange skovgæster er bange for heste. Det er vigtigt for projektets fremdrift og kommunernes mulighed for at etablere stier i det åbne land at brugerne af de offentlige arealer opfører sig pænt overfor hinanden, for dyrelivet og de private lodsejere i området. Rådet kunne tiltræde styrelsens forslag til anvendelse af arealet. 6. Indvielse i 9. maj 2008 KS: Vi har nu accept fra miljøminister Troels Lund Poulsen, borgmester Ole Bjørstorp, viceborgmester Tina Jensen og direktør Lars Therkildsen til at indvi projektet og naturstien Strandparken- Hedeland den 9. maj kl 13. Det er mit oplæg at vi til indvielsen indbyder befolkningen med via lokalaviserne samt de lodsejere, som har ejendom i området med, et brev. Efter taler ved broen over Lille Vejleå klippes en snor og derefter går vi af stien til lejrpladsen, hvor vi byder på grillede pølser og frugt. Der skal jo ikke plantes træer, så det er vanskeligt at finde på aktiviteter og bro og lejrplads bør være færdige til dagen. Indvielsen drøftes videre mellem kommunerne og styrelsen. 7. Ekskursion til et andet skovrejsningsprojekt? KS: Styrelsen viser gerne Himmelev, Gulddysse eller Vestskoven frem, således at rådet kan få et indtryk af de unge træers udvikling og udseende. Det er nok mere relevant, når vi får erhvervet et areal, der skal tilplantes, men styrelsen vil da gerne allerede nu arrangere en ekskursion for rådets medlemmer. Der var enighed om at ekskursionen afventer, at rådet skal drøfte tilplantning af en ejendom. 8. Næste møde Ikke fastsat, Styrelsen indkalder, når det bliver relevant. 9. Eventuelt Ingen punkter.

4 4 Bilag: Skov- og Naturstyrelsens forslag til anvendelse i form at stier (pink farve del af naturstien "Strandparken- Hedeland", lyseblå er interne trampesti), lille parkeringsplads ("P" på kort) lejrplads (små telte må opstilles"l" på kort) og bord/bænke sæt ("B" på kort).

5 5 Skov- og Naturstyrelsen Den Medlemmer af skovrejsningsrådet for Solhøj Fælled Skov- og Naturstyrelsen: Høje-Taastrup Kommune: Kim Søderlund Jens Nielsen Fægyden Værløse (tlf , fax , Tina Jensen Byrådsmedlem Bygaden 2 Vibeke Steen Heskjær Teknik- og Miljøcenter Bygaden 2 Ishøj Kommune: Kroppedal Museum: Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Idræts-Forbund: Friluftrådet Østlige Øers Landboforeninger Torslunde Bylaug: Reerslev-Stærkende Landsbylaug: Erling Skovgaard-Holm ( , Anne B. Hansen Kroppedal Museum Kroppedals Allé 3 (tlf , ) Henning Kirkegaard Gert Pedersen Jerismosevej Greve ( , Kurt Sjøgreen Tjørnelunden Ishøj ( , Søren Nymann Gjeddesdal Gods, Gjeddesdalvej Greve ( , , Torben Mandrup Torslunde Bygade Ishøj ( , Rene Andersen Nordtoften 6, Reerslev 2640 Hedehusene (

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2

Handlingsplan 2010. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Handlingsplan 2010 Indhold: Indledning side 2. Målsætning side 2. Indsatsen for at realisere skovrejsning side 2 Finansiering side 3 Strategier vedr. side 4 Skovrejsning på private arealer privat skov

Læs mere

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010

Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Helhedsplan for Dyrehaven Skanderborg Kommune 2010 Vedtaget af Skanderborg Byråd, den 26. januar 2011 Helhedsplan for Dyrehaven 2010 2 Forfatter og udgiver: Skanderborg Kommune, januar 2011 Layout: Det

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV

SAMARBEJDSAFTALE OM GULDDYSSE SKOV Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune, Miljøministeriet v/naturstyrelsen og vandværkerne omkring Gulddysse Skov om videreudvikling af skov- og naturområdet Gulddysse Skov imellem Jyllinge og Gundsømagle.

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm

Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Referat fra offentligt orienteringsmøde om vindmølleplanlægningen på Bornholm Tirsdag d. 14.8.2012 kl. 19-21 Skole Nord, afd. Svartingedal, Kirkegade 4, 3790 Hasle Deltagere: 16 borgere var mødt op, hele

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012

Vejledning om miljømål og servicemål. Naturstyrelsens vejledning, 2012 Vejledning om miljømål og servicemål Naturstyrelsens vejledning, 2012 Titel: Vejledning om miljømål og servicemål Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-7279-403-7

Læs mere

Skovrejsning og grundvand

Skovrejsning og grundvand S K O V R E J S N I N G O G G R U N D V A N D 1 Skovrejsning og grundvand Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Vand- og Spildevandsforening Foreningen af Vandværker i Danmark 2 S K O V R E J

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål

Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T. Vejledning om miljømål og servicemål Miljøministeriet Naturstyrelsen juli 2012 U D K A S T Vejledning om miljømål og servicemål Indledning Vandsektorloven er ændret med lov nr. 578 af 18. juni 2012. Med ændringen fik miljøministeren bemyndigelse

Læs mere

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J

Fredningskendelse. 5. juli 2012. for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE. f& J Fredningskendelse 5. juli 2012 for OBSERVATORIEBAKKEN BRORFELDE f& J Den 5. juli 2012 afsagde Fredningsnævnet for Vestsjælland bestående af formanden, dommer Ole Strylm, Nykøbing Falster, og det af Miljøministeren

Læs mere

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT

STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT STORMFLODSMØDE DEN 20. MAJ I JYLLINGEHALLEN REFERAT Borgmester Joy Mogensen indledte mødet: Mødet i dag er en opfølgning på det første møde efter Bodil i januar. Bodil har givet os fire store kampe at

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Steen Wrist Ørts (A) Miljø- og Energiudvalget, 25-11-2014 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 25. november 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15

Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Ishøj kommune Plan, Bygge og Miljøcenter Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Torslunde 2/32014 Svar på naboorientering om Torslunde Bygade 17 fra nabo Torslunde Bygade 15 Efter den uheldige proces omkring manglende

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

SEKTORPLAN. for naturforvaltning

SEKTORPLAN. for naturforvaltning SEKTORPLAN for naturforvaltning 1 KØBENHAVNS AMT Stationsparken 27 2600 Glostrup Tlf: 4322 2222 www.kbhamt.dk Foto: Københavns Amt Forside: Hjortholm Voldsted og Furesøen ved Frederiksdal ISBN: 87-7951-019-1

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

ÅRSBERETNING 1999/2000

ÅRSBERETNING 1999/2000 ÅRSBERETNING 1999/2000 Dette er - heldigvis - en usædvanlig årsberetning fra Dansk Skovforening. Efter at skovene og skovbruget blev ramt af årtiets katastrofe den 3. december 1999, stillede Skovforeningen

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650

Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 Skov- og Naturstyrelsen Randbøl Statsskovdistrikt Førstballevej 2 7183 Randbøl Tlf. 75 88 31 99 Fax 75 88 31 77 CVR 11916910 EAN 5798000860650 randboel@sns.dk www.skovognatur.dk/randboel Trekantsområdet

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere