Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016"

Transkript

1 Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, når du indtegner dine marker. Derved kan du undgå nogle fejl i skemakontrollen, når du sender dit Fællesskema Du kan også godt tegne marker, som du ikke råder over endnu. Du kan også tegne marker med tilsagn, som du har fået via et producentskifte, selvom vi ikke har sagsbehandlet dit producentskifte endnu. Nyt til Du kan tegne Fradrag grundbetaling med som en del af marken, når du søger grundbetaling Når du importerer markkort eller kopierer fra sidste år Indsend rettelser til korttemaet Fradrag grundbetaling Du kan også tegne Fradrag grundbetaling med i marker med økologitilsagn Du kan lægge delmarker sammen, når du har miljøtilsagn Marker under artikel 32 med miljøtilsagn eller vand- og naturprojekt Marker under artikel 32 med skovtilsagn Mere præcis indtegning af marker under 0,30 ha Marklisten er under udvikling Du kan klippe til kontrollørens opmålinger Dette gælder stadig i Du skal anmelde alle landbrugsarealer, også dem du ikke søger støtte til Du skal dele marker op efter afgrødekoder Permanent græs og marker i omdrift kan ikke anses for sammenhængende Nogle typer af markveje er støtteberettigede, mens andre markveje ikke er det Nyt til 2017: 1.1 Du kan tegne Fradrag grundbetaling med som en del af marken, når du søger grundbetaling Hvis der i Internet Markkort (IMK) er områder i marken, som er registreret på korttemaet Fradrag grundbetaling, vil arealet automatisk blive trukket fra det areal, som du søger grundbetaling til i dit fællesskema. Du behøver derfor ikke klippe fradraget ud af din mark, som du skulle i De nye principper for indtegning hen over korttemaet Fradrag grundbetaling forudsætter en ny bekendtgørelsen om markblokke og elektronisk Fællesskema. Vi forventer at sende bekendtgørelsen i høring i oktober eller november måned. Men du kan allerede nu tegne efter de nye regler. 1

2 Hvis du i forvejen har klippet Fradrag grundbetaling ud af din mark, er det frivilligt, om du vil lægge dem ind i marken igen i I følgende tilfælde skal du stadig tegne uden om Fradrag grundbetaling : - Hvis du skal have Økologisk Arealtilskud, men ikke søger grundbetaling til fradragsarealet, se afsnit Hvis du har skovtilsagn på arealet, se afsnit 1.7 I 2016 skulle det lille grønne fradragsareal klippes ud, når du søgte grundbetaling. Se billedet herunder. Fradrag grundbetaling I 2017 kan du vælge at tegne fradragsarealet med som en del af marken. Så bliver arealet automatisk trukket fra dit areal til grundbetaling i fællesskemaet. Fradrag grundbetaling 2

3 1.2 Når du importerer markkort eller kopierer fra sidste år I processen, hvor du importerer eller kopiere marker, bliver du spurgt, om du vil klippe de arealer ud, som ikke er støtteberettiget til grundbetaling. Hvis du kun søger grundbetaling, betyder det ikke så meget, om du bruger denne klippefunktion. Hvis du har miljøtilsagn, så bør du ikke bruge den. I stedet bør du bruge tegneredskabet Tilklip mark, hvis du vil klippe et fradragsareal ud af en mark. 1.3 Indsend rettelser til korttemaet Fradrag grundbetaling Når fradragsarealer i 2017 automatisk bliver trukket fra dit areal til grundbetaling, skal du være meget opmærksom på, om korttemaet Fradrag grundbetaling er korrekt. Områder på korttemaet Fradrag grundbetaling er arealer, der: - ikke er støtteberettigede til grundbetaling, men som er støtteberettigede under en anden ordning, fx vandlidende områder, eller - ikke blev søgt grundbetaling til i Hvis du mener, at et areal i Fradrag grundbetaling er berettiget til grundbetaling og det skal slettes, sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK. På samme måde opretter du et Fradrag grundbetaling, hvis et område ikke længere er støtteberettiget. Du kan også bede om at få ændret et fradrag. I IMK skriver du en kommentar om, hvad der skal rettes og hvorfor. Kan ændringen ikke ses på luftfotoet i IMK, skal du også skrive hvornår ændringen er gældende fra. Du kan fx skrive Jeg har lagt nye dræn i efteråret Jeg søger grundbetaling i 2017 for arealet. 3

4 Du kan risikere både at søge til for lidt eller for meget grundbetaling, hvis fradraget er forkert. På billedet herunder vil du kun få grundbetaling til det grøn-stribede areal i Fradrag grundbetaling, hvis du sørger for at sende et forslag til ændring af markblokken via IMK, så fradraget bliver fjernet. Fradrag grundbetaling Du skal slå korttemaet Fradrag grundbetaling til, så du kan se de aktuelle fradrag. Det nyeste korttema over Fradrag grundbetaling er ikke slået til automatisk før 1. februar Derimod er Fradrag grundbetaling 2016 slået til automatisk indtil denne dato, da det danner grundlag for 2016 ansøgningen. Du kan derfor slukke Fradrag grundbetaling 2016, og tænde Fradrag grundbetaling, når du arbejder med dine marker til Se billedet herunder. 4

5 Husk at tjekke, om markblokgrænser og støtteprocent er korrekt. Husk at sende ændringsforslag, hvis vi du vil søge grundbetaling i en markblok, hvor vi har registreret et støtteberettiget areal på nul ha, dvs. at tara-arealet er lig med markbl0kkens areal. 1.4 Du kan også tegne Fradrag grundbetaling med i marker med økologitilsagn Hvis du har marker med Økologisk Arealtilskud, kan du på samme måde tegne din mark hen over områder, der er registreret på korttemaet Fradrag grundbetaling. I sagsbehandlingen vil vi tage fradragsarealerne ud af dit tilsagn om Økologisk Arealtilskud, så du ikke får udbetalt tilskud til dem i resten af tilsagnsperioden. Det er derfor vigtigt, at du tjekker om korttemaet Fradrag grundbetaling er korrekt. Hvis et område med Fradrag grundbetaling er støtteberettiget til grundbetaling nu, men ikke var det, da du fik tilsagn, vil der være et hul i tilsagnet, se billedet herunder: Tilsagn om Økologisk Arealtilskud I dette tilfælde har du to muligheder: 5

6 1. I de fleste tilfælde skal du som på billedet opdele marken i en delmark med tilsagn og en uden tilsagn. Du kan søge grundbetaling for begge delmarker, men du søger ikke om udbetaling af Økologisk Arealtilskud for delmarken uden tilsagn. 2. Hvis der kun er tale om et mindre areal uden tilsagn, tegner du arealet uden tilsagn ind som en del af marken. Du kan søge grundbetaling for hele marken, men du vil ikke modtage udbetaling af Økologisk Arealtilskud for arealet uden tilsagn. Hvis et område i korttemaet Fradrag, grundbetaling opfylder betingelserne for grundbetaling og samtidig er omfattet af tilsagn om Økologisk Arealtilskud, sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK for at få fradraget slettet, se billede herunder. Tilsagn om Økologisk Arealtilskud Fradrag grundbetaling Hvis du søger nyt tilsagn til marken, er det også vigtigt, at du får fradragsarealet slettet, da vi ellers ikke vil give dig tilsagn til det. Du kan i to tilfælde søge om Økologisk Arealtilskud for arealer, der ikke er berettiget til grundbetaling og derfor skal forblive i korttemaet Fradrag, grundbetaling. Det er: 1. Når du søger om udbetaling af tilsagn, og - fradragsarealet er et landbrugsareal under 0,30 ha, men ikke er sammenhængende med nabomarken efter reglerne om grundbetaling, som beskrevet i afsnit 1.8, eller 2. Når du søger om nyt tilsagn, og - fradragsarealet først bliver støtteberettiget efter 1. september, og du søger nyt tilsagn til det. For at søge om Økologisk Arealtilskud for disse fradragsarealer, skal du opdele marken i delmarker. For delmarken med Fradrag grundbetaling skriver du i fællesskemaet en bemærkning om, at arealet opfylder betingelserne for tilsagn. I disse tilfælde indsender du ikke ændringsforslag via IMK. 6

7 Hvis du deler marken op og skriver en bemærkning, vil vi ikke automatisk tage fradragsarealet ud af dit tilsagn. I stedet vil vi sagsbehandlingen tage stilling til din bemærkning og beslutte om du kan få tilskud til arealet. 1.5 Du kan lægge delmarker sammen, når du har miljøtilsagn Hvis du har et område med Fradrag grundbetaling på dine marker med miljøtilsagn, kan du tegne dine marker hen over fradragene. Fradragsarealerne skal være støtteberettigede under tilsagnet. Området med Fradrag grundbetaling skal desuden være en del af det oprindelige tilsagnspolygon. Dette gælder tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, Fastholdelse af vådområder eller andre typer miljøtilsagn. Hvis du i 2016 indtegnede Fradrag grundbetaling, som selvstændige marker, kan du i 2017 lægge dem sammen med den tilstødende mark. Det kræver dog, at tilsagnsmarkerne har samme tilsagnstype, støttesats og udløbsår som hovedmarken. Hvis fradragsarealerne ikke opfylder betingelserne for miljøtilsagnet, skal du tegne fradragsarealerne ud af marken. Hvis der er tale om små, spredte ikke-støtteberettigede arealer, som du ikke kan tegne ud, kan du nedskrive det anmeldte tilsagnsareal i kolonnen Anmeldt areal med tilsagn i fællesskemaet. Tjek, at du kun indtegner den del af marken, som overholder tilsagnsbetingelserne. Hvis hegnet fx står et stykke inde på marken, og du ikke plejer kanten af marken, skal du tegne din mark langs med hegnet. Hvis du bruger funktionerne i IMK, som klipper til markblokken eller tilsagnspolygonet, skal du være særlig opmærksom på dette. Sådan tegnede du i 2016 (8 marker):

8 Sådan kan du tegne du i 2017 (2 marker). Markerne er lagt sammen, der hvor tilsagnstype, støttesats og udløbsår er ens: 1 2 8

9 1.6 Marker under artikel 32 med miljøtilsagn eller vand- og naturprojekt Du kan også lægge delmarker sammen, hvis du søger grundbetaling under undtagelsen i artikel 32, med miljøtilsagn eller i vand- og naturprojekt. På marker med miljøtilsagn kan du dog kun lægge delmarker sammen, hvis de har samme tilsagnstype, støttesats og udløbsår. Sådan kunne du tegne i 2016 (4 marker) Sådan kan du tegne i 2017 (1 mark): Fradrag grundbetaling Afvist under artikel 32 Hvis en del af marken er dækket af korttemaet Artikel 32 afvist, skal du være opmærksom på dette: - Hvis et område både er dækket af Artikel 32 afvist og af Fradrag grundbetaling, kan du hverken få grundbetaling eller Artikel 32 for det. Fradraget bliver automatisk trukket fra det ansøgte areal i fællesskemaet. - Hvis et område kun er dækket af Artikel 32 afvist, kan du stadig få grundbetaling, men du skal overholde de almindelige betingelser for grundbetaling på arealet. Hvis du ikke kan overholde betingelserne, skal du sørge for at få området dækket af et Fradrag grundbetaling ved at indsende et ændringsforslag til markblokken. Ellers søger du almindelig til et ikke-støtteberettiget areal. 9

10 I eksemplet nedenfor kan du ikke få grundbetaling til arealet nederst til venstre (areal med gul ring), med mindre du sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK og beder om at få fradraget slettet. Fradrag grundbetaling Afvist under artikel 32 Hvis du søger nyt tilsagn til marken, er det også vigtigt, at du får fradragsarealet slettet, da vi ellers ikke vil give dig tilsagn til det. Det er ikke muligt, at få ændret Artikel 32 afvist, ved at sende et forslag om ændring af markblokken. Er du uenig i dette korttema skal du skrive en bemærkning i dit fællesskema I forbindelse med sagsbehandlingen af dit Fællesskema, vil vi tage stilling til din bemærkning. På områder, der både er dækket af Artikel 32 afvist og af Fradrag grundbetaling, men hvor du har et miljøtilsagn, kan du stadig få udbetalt miljøtilskud. Det kræver dog, at fradragsarealerne er støtteberettigede under tilsagnet. 1.7 Marker under artikel 32 med skovtilsagn For marker med skovtilsagn skal du i 2017 tegne uden om korttemaerne Fradrag grundbetaling (grønne striber) og Artikel 32, afvist (røde striber). Det er nødvendigt for lige netop disse tilsagn, for at fællesskemaet kan beregne det korrekte areal, som du søger grundbetaling til. 10

11 Herunder er områder, der er registreret som Artikel 32 afvist. Du kan klippe områderne ud med tegneredskabet Slet del af mark. Hvis du mener, at områderne ikke skal være afviste under artikel 32, skriver du en bemærkning om det i fællesskemaet. Herunder er områder, der er registreret som Fradrag grundbetaling. Dem kan du klippe ud ved at bruge tegneredskabet Tilklip mark, hvis du retter i en eksisterende mark. Opretter du en ny mark, sætter du hak i klip til ordning Grundbetaling. Hvis du mener, at fradragene er registreret forkert, sender du et forslag til ændring af markblokken via IMK. 1.8 Mere præcis indtegning af marker under 0,30 ha I 2017 vil skemakontrollen blokere for, at du kan søge grundbetaling samt nyt miljø- eller økologitilsagn for marker under 0,30 ha, som ikke deler markgrænse med en anden af dine 11

12 marker i samme markblok, så de tilsammen udgør mindst 0,30 ha. Derfor skal du allerede i markkortet sørge for, at de to marker har en sammenhængende markgrænse. Derved undgår du, at din ansøgning skal sagsbehandles på dette punkt. Det kan du gøre ved at tegne den ene marks side ind over den anden mark. IMK opretter derved markerne, så de deler grænser. Se eksempel på forkert indtegning herunder. De to marker har ikke en sammenhængende markgrænse (røde stiplede streger). 12

13 Nu redigerer vi marken. Vi tegner vi den ene marks grænse ind over den anden mark, se de sorte prikker på billedet herunder. IMK retter automatisk markgrænsen. Nu er markerne sammenhængende, fordi de har fælles markgrænse. Se herunder. 13

14 Har du miljø- eller økologitilsagn til en mark, som er mindre end 0,30 ha, skal du stadig indberette marken, så du får dit tilskud udbetalt. Også selvom du ikke søger grundbetaling til den. Hvis du glemmer at indberette den, bortfalder tilsagnet for marken. 1.9 Marklisten er under udvikling Når du klikker på knappen Markliste, får du en liste, som ser anderledes ud, end du plejer. Du kan klikke på ethvert sted i en række for at zoome hen til marken. Vi har indført den nye markliste, fordi det giver flere muligheder for at vise oplysninger for den enkelte mark. Den nye liste belaster systemets svartider mindre end den gamle, og den er nemmere at justere. Listen er stadig under udvikling, og vi arbejder på at gøre visningen mere hensigtsmæssig og på, at den skal kunne printes Du kan klippe til kontrollørens opmålinger Hvis du har haft kontrolbesøg, kan du i IMK se de fradragsarealer, som kontrolløren ikke har godkendt som støtteberettigede. Vi arbejder på en funktion i IMK, så du nemt kan klippe kontrollørens fradrag ud af dine marker, hvis du vil. Du vil blive spurgt om dette, når du kopierer eller importerer et markkort. Du vil også blive spurgt, når du opretter eller redigerer en enkelt mark. Vi udsender en særskilt nyhed, når denne funktion er klar. 14

15 2 Dette gælder stadig i 2017: 2.1 Du skal anmelde alle landbrugsarealer, også dem du ikke søger støtte til Du skal altid anmelde alle landbrugsarealer, du har rådighed over. Dette gælder også selvom du ikke søger støtte til arealerne, og selv om arealerne er under 0,30 ha. Vi anbefaler, at du søger grundbetaling til alle dine støtteberettigede landbrugsarealer, uanset om du har betalingsrettigheder til arealerne eller ej. I løbet af 2017 lægger vi Fradrag grundbetaling hen over arealer, som ingen søger grundbetaling til, eller sætter det støtteberettigede areal i markblokken til nul ha. Det kan du fjerne igen ved at sende et ændringsforslag til markblokken, men du kan undgå det ved at søge hvert år. Du skal også anmelde alle dine tilsagnsarealer hvert år, også selvom du har fået dispensation til forpligtelserne om pleje, og du derfor ikke får udbetalt dit miljøtilskud. 2.2 Du skal dele marker op efter afgrødekoder Du skal anmelde den korrekte afgrødekode på markerne. Det betyder, at du måske skal dele en mark op, fordi en del skal anmeldes med en anden afgrødekode, fx et hjørne permanent græs op til en mark med omdriftsgræs. Det gælder også, selvom markerne på indtegningstidspunktet ligger i samme markblok, og hvis der er Fradrag grundbetaling på arealet. 2.3 Permanent græs og marker i omdrift kan ikke anses for sammenhængende. Marker med permanent græs, der er mindre end 0,30 ha, kan heller ikke i 2017 anses for sammenhængende med en større mark i omdrift, eller omvendt. Heller ikke, hvis markerne ligger i samme markblok. Og heller ikke, hvis du følger fremgangsmåden beskrevet i afsnit 1.8. Se billedet herunder, hvor der skal tegnes to separate marker. 15

16 2.4 Nogle typer af markveje er støtteberettigede, mens andre markveje ikke er det Ubefæstede veje, som udelukkende fører fra én mark til en anden mark, er derfor støtteberettigede, hvis vejen er en del af den omkringliggende mark, og der forgår en landbrugsaktivitet på den. Se billedet herunder. Hvis du benytter et plejespor (sprøjtespor), når du kører til en anden mark, er arealet støtteberettiget, også selv om sporet er ekstra opkørt. Der skal dog altid være en årlig landbrugsaktivitet på arealet. Hvilke veje er ikke støtteberettigede? Hvis du kan svare ja til et eller flere af punkterne nedenfor, er vejen ikke støtteberettiget. Det gælder både selve vejen og tilhørende vejrabatter. 1. Er vejen belagt med grus, sten, asfalt eller andet hårdt materiale? 2. Giver vejen adgang til andre veje og bygninger? Det er uden betydning for støtteberettigelsen, om arealet pløjes op og tilsås med en afgrøde sammen med resten af marken. 3. Giver vejen udelukkende adgang til vindmøller? 4. Giver vejen adgang til arealer, som ikke er landbrugsarealer fx skovarealer? 5. Er vejen adskilt fra den omkringliggende mark fx med mindre udyrkede arealer, forhøjninger, jordvolde, træer, buske, grøfter eller hegn? Eksempler En vej, der fører til en gylletank: 16

17 Hvis du kører fra en gyllebeholder ud i marken for at sprede sin gylle, så er køresporet støtteberettiget. Hvis du derimod kører fra gyllebeholderen, over marken og ud på anden vej, er køresporet ikke støtteberettiget, fordi vejen giver adgang til andre veje (pkt. 2 herover). En vej, der fører hen til en vildtremise: Veje eller spor, hvor jægere kører ind til en mindre remise eller sø midt i marken, er støtteberettigede, hvis du udfører en landbrugsaktivitet på arealet. Hvis vejen fører hen til en skov, er den ikke støtteberettiget (pkt. 4 herover). 17

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016.

De to brugerguides blev i udkast sendt i ekstern høring 28. november 2016 med frist for at afgive høringssvar 23. december 2016. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 16-8010-000021 Ref. Sib Den 28. marts 2017 Høringsnotat til Brugerguide til Fællesskema 2017 og Brugerguide til Internet Markkort 2017 De to brugerguides blev i udkast sendt

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du

Fanen Rediger. Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Redigering og oprettelse af marker foregår på Rediger fanen. Læs her om hvordan du Bruger knappen Markkontrol Indtegner eller redigerer dine marker Bruger det nye redskab Udvid mark Opretter en mark ud

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30%

IMK og markkort. Antal marker indtegnet i IMK: marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% IMK og markkort 2008 Antal marker indtegnet i IMK: 370.000 marker svarende til ca 47% Ansøgere, der indtegner marker i IMK: 30% En lidt ujævn geografisk fordeling IMK og markkort: Ansøgningsrunden 2009

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Udkast november 2016 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016

IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 IMK vejledning til Natura 2000 ordningerne 2016 Tilknyt markkort og tegn projektområder til din ansøgning om tilskud til Rydning og forberedelse til afgræsning, forundersøgelser og etablering af naturlige

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Tilknyt markkort og tegn hegn/småbeplantninger til din ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018

Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Landbrugsstyrelsen Direkte Betalinger madavk 29. november 2018 Journalnr. 18-21110-000007 Referat af møde med teknikergruppen 29. november 2018 Mødedato: 29. november 2018 kl. 9.30 15.00 Sted: LBST, Nyropsgade

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018

IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 IMK vejledning til Vådområde- & Lavbundsordninger 2018 Denne vejledning er kun gældende for ansøgningsrunder med start i 2018. Så Lavbund ansøgningsrunden der slutter den 30-01-2018 er ikke omfattet af

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn

Bilag 3 Relevante afgrødekoder for miljøtilsagn Bilag 3 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn (80 N), omdrift Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK).

For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Markkortet indtegnes i Internet Markkort (IMK). Krav til indtegningerne Formålet med indtegningen i IMK er først og

Læs mere

Kommentar gældende for Fællesskema 2019

Kommentar gældende for Fællesskema 2019 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-ige tilsagnsordninger. e r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring 249 Udnyttet græs ved vandboring 253

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard

Nyt om grundbetaling og grøn støtte. Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard Nyt om grundbetaling og grøn støtte Signe H. Blegmand og Jannik Elmegaard 18 01 2016 1 Overblik 1. Støttebetingelser for grundbetaling m.m. 2. Miljøfokusområder 3. Flere afgrødekategorier Permanent græs

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vådområdeprojekter - Hvad skal lodsejere være opmærksom på? Lodsejermøde Rævind Bæk v/ Ulla Plauborg, LMO,

Vådområdeprojekter - Hvad skal lodsejere være opmærksom på? Lodsejermøde Rævind Bæk v/ Ulla Plauborg, LMO, Vådområdeprojekter - Hvad skal lodsejere være opmærksom på? Lodsejermøde Rævind Bæk v/ Ulla Plauborg, LMO, ulp@lmo.dk Tilskud til 20-årig fastholdelse af vådområder Formål Kompensere for omkostninger og

Læs mere

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud

Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud NOTAT Miljø & Biodiversitet J.nr. 18-12232- 000004 Ref. KBK 3. oktober 2018 Orientering om udkast til ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud Landbrugsstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger

Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Sådan dokumenterer du, at du er aktiv landbruger Indhold 1 Hvorfor står der Nej?... 2 2 Er bedriften på 40,00 ha eller mere?... 3 3 Har du branchekode 682040 Udlejning af erhvervsejendomme?... 3 4 Mulighed

Læs mere

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018 Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde. Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan trækker du lister i Tast selv-service

Sådan trækker du lister i Tast selv-service Du kan få oplysninger i en række lister i Tast selv-service, fx en liste over eller tilsagn. Sidst i dette dokument kan du læse om, hvad de enkelte lister indeholder. Sådan gør du: 1. Vælg fanen Lister

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler til salg revideret version 1.3 16-37410-000003 Januar 2017 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-818-4

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 April 2019 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019, april. Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i april

Læs mere

Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder Arealtilskud J.nr. 17-23253-000001 Den 07. december 2017 Notat om høringssvar fra høring over udkast til vejledning om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

Læs mere

Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud. 19. januar Per F. Ahle Center for landbrug

Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud. 19. januar Per F. Ahle Center for landbrug Pleje af græs- og naturarealer og Økologisk Arealtilskud 1 Per F. Ahle Center for landbrug Program Ansøgningsrunden 2015 Ansøgningsrunden 2016 Generelle tips Ændringer på Økologisk Arealtilskud til 2016

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, 2019 v1 18-1334-000001 September 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder".

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder. Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om tilskud til "Sammenhængende arealer i Natura 2000-områder". September 2018. Denne vejledning beskriver hvordan der skal tegnes kort til ansøgning om tilskud

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen [dato] Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering

Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering Tilknyt markkort og indtegn indsats/er til din ansøgning om tilskud til vandløbsrestaurering For at du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 December 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019

Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019 Vejledning om tilskud til 20-årig Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2019 December 2018 Vejledning om 20-årig Fastholdelse Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Januar 2019 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i december 2018

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere