En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund"

Transkript

1 En kort historie om Det konservative Folkeparti i Albertslund Udgivet i anledning af vælgerforeningens 75 års dag Lars Østenfjeld

2

3 Den 5. juni 1849 fik Danmark sin første egentlige grundlov. Monarkiets magt blev indskrænket, og magten blev tredelt i den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt. Den lovgivende magt bestod af et førstekammer (Landstinget), der blev valgt ved indirekte valg, og et andetkammer (Folketinget), der blev valgt ved direkte valg. I 1866 blev grundloven ændret således, at valgret og valgbarhed til Landstinget blev indskrænket. Godsejerne var stort set enerådende i Landstinget, men ved grundlovsændringen i 1915 blev denne indskrænkning ophævet, og samtidig fik kvinderne valgret. For at vise, at det gamle parti Højre havde udviklet sig fra et godsejerparti til et folkeligt parti, opstod Det konservative Folkeparti i 1915 ved en samling af flere politiske grupper, men primært som en videreførsel af partiet Højre. Det konservative Folkeparti og Venstre I begyndelsen stod partiet sammen med Venstre, og Det konservative Folkeparti støttede venstreregeringen Neergaard i perioden og venstreregeringen Madsen-Mygdal i perioden , men da Madsen-Mygdals nedskæringspolitik i 1929 ramte forsvaret, brød konflikten mellem de to borgerlige partier ud i lys lue. Resultatet blev den socialdemokratisk/radikale regering Stauning/ Munch, som var ved magten helt frem til Det konservative Folkeparti har i mange år haft et nært samarbejde med Venstre, men der er grundlæggende mange forskelle mellem de to partier. Forskellene kom tydeligt til udtryk allerede i begyndelsen af 1920'erne, hvor det internationale prisfald efter Thomas Madsen-Mygdals mening blot skulle have lov til at gå sin gang. Madsen- Mygdal, der var landbrugsminister i regeringen Neergaard, sagde: "Nedad med produktionsomkostningerne, nedad med levefoden og nedad med kravene til andre, men opad med kravene til os selv". Denne venstre-krisepolitik, der var udtryk for en ekstrem liberal holdning - og i overensstemmelse med landbrugets interesser - kunne Det konservative Folkeparti ikke acceptere. Vi mente, at kun en beskyttelse af den danske industri kunne sikre, at virksomheder, der under normale forhold var fuldt konkurrencedygtige, også kunne overleve krisen. Partiets politik Ved stiftelsen af Det konservative Folkeparti skrev stifterne, at det er "den personlige friheds fane, Det konservative Folkeparti vil rejse i vort folk", og den dag i dag er "frihed" stadig kernen i den konservative grundholdning. Kort sagt står Det konservative Folkeparti for at bevare den private ejendomsret, og vi ønsker at fremme det private initiativ. Vi er tilhængere af et velfungerende og stærkt forsvar, og vi ønsker at samarbejde med andre ikke-socialistiske lande såvel indenfor NATO og Vestunionen som EU. Socialpolitisk bygger vi på et princip om "hjælp til selvhjælp", og vi ønsker skattepolitisk at få omlagt skatterne fra indkomst- og formueskat til forbrugsskatter.

4 Referat af den stiftende generalforsamling i den konservative forening i Herstedernes kommune

5

6 Det lokale folkeparti I 1934 havde vi et usædvanligt mildt efterår, og mandag, den 26. november 1934 var det 8 C. På denne dag mødtes 250 kvinder og mænd i Roskildes Kros sal med det formål at stifte Herstedernes konservative vælgerforening. Det konservative Folkeparti blev oprettet i 1915, og der gik således næsten 20 år, inden vi fik en afdeling i Albertslund men bedre sent end aldrig! Forud for den stiftende generalforsamling mødtes 5 mænd fra Herstederne den 7. november Formålet med mødet var, at man med assistent Poul Sørensen fra Roskilde skulle drøfte mulighederne for at danne en konservativ forening for Herstederne. De 5 lokale repræsentanter var: forpagter N. Chr. Pedersen, gårdejer Oluf Sørensen, gårdejer Chr. Christensen, gartner Baltzer Hansen og gymnastiklærer H. Petersen. Man var så sikker på resultatet, at man allerede havde indkøbt en protokol, og det første referat er derfor referatet af det indledende møde. Assistent Poul Sørensen var folketingskandidat for Det konservative Folkeparti. I 1941 blev Poul Sørensen generalsekretær for Det konservative Folkeparti, og han blev indvalgt i folketinget. Poul Sørensen satte sine spor i dansk politik, idet han var arbejds- og socialminister i perioden og indenrigsminister i På trods af, at 250 mødtes til den stiftende generalforsamling havde vælgerforeningen kun 46 medlemmer i 1935 et medlemstal, som holdt sig konstant i en lang årrække. Det årlige kontingent udgjorde 1 kr., så det var ikke størrelsen af kontingentet, som afholdt fra indmeldelse i vælgerforeningen. Vælgerforeningen havde fra starten mange aktiviteter, her skal blot nævnes andespil, politiske møder (ofte med et langt større antal deltager end antal medlemmer) og ålegilder. Den først formand for Herstedernes konservative vælgerforening fra forpagter N. Chr. Pedersen. I 1937 flyttede N. Chr. Pedersen fra kommunen, og foreningen skulle have en ny formand. Valget faldt på gartner Baltzer Hansen, der havde posten i 11 år. Under 2. verdenskrig var vælgerforeningens officielle aktiviteter sat i bero, men foreningens ledende kræfter var aktivt involveret i modstandskampen. Baltzer Hansen trak sig fra formandsposten i 1948, hvorefter tømrermester Svend Olsen overtog hvervet. Ved den ordinære generalforsamling i 1958 ønskede tømrermester Svend Olsen ikke at forsætte som formand, og som man ofte ser, når en person har præget arbejdet i en så lang periode som 10 år, viste det sig vanskeligt at finde en efterfølger. Der måtte en militær person til at redde situationen, og kaptajnløjtnant Bahne Hansen påtog sig hvervet som formand men kun for et år. Ved generalforsamlingen i 1959 påtog murermester Knud Jensen sig opgaven som formand for vælgerforeningen. Knud Jensen aflagde i øvrigt den korteste formandsberetning i foreningens historie, idet han ved generalforsamlingen i 1961 blot erklærede, at den (beretningen) havde ingen interesse.

7 Det konservative Folkeparti fandt, at det var uheldigt, at man ikke bekendte kulør ved sognerådsvalgene, og ved valget i 1962 blev den første rene konservative liste opstillet. I forbindelse med valget trak et af Det konservative Folkepartis koryfæer gartner Johannes Olsen sig fra sognerådet, efter at have haft sæde der i 17 år over en periode på 21 år. Valget i 1962 gav i øvrigt følgende sammensætning: Socialdemokraterne: 6 medlemmer, Det konservative Folkeparti: 3 medlemmer (Kaj Jendresen, Arne Juhl Jacobsen og Knud Jensen) og Borgerlisten (venstre): 2 medlemmer. I 1964 besluttede Knud Jensen, at han ikke ville fortsætte som formand for partiet, og generalforsamlingen valgte i stedet kontorchef Kaj Jendresen som formand. I 1964 ændrede kommunens øverste ledelse navn fra sogneråd til kommunalbestyrelse, og valget i 1966 var således vort første kommunalbestyrelsesvalg. Det konservative Folkeparti fastholdt sine 3 medlemmer, Socialdemokraterne måtte afgive 2 mandater til Socialistisk Folkeparti. Venstre havde endelig droppet tanken om en borgerliste og fik indvalgt et enkelt medlem på egen liste, og den sidste plads i kommunalbestyrelsen blev besat af en repræsentant fra De grønne. I Det konservative Folkepartis ledelse trak Kaj Jendresen sig som formand i 1967, og brofoged Gorm Kraft overtog roret. I denne periode indtraf en af de mere ubehagelige tildragelser i foreningens historie. På en ekstraordinær generalforsamling drøftede man eksklusion af et af de konservative kommunalbestyrelsesmedlemmer, og generalforsamlingen vedtog med et overvejende flertal eksklusionen. Kredsbestyrelsen fremsatte et forligsforslag, men vælgerforeningens bestyrelse anså dette for formålsløst, hvorfor det pågældende medlem blev ekskluderet. Det konservative Folkepartis hovedbestyrelse gik imod eksklusionen, så statur quo blev opretholdt. På den ordinære generalforsamling i 1968 var der kampvalg om formandsposten en fra hver sin side i eksklusionssagen og for at skabe ro i partiet besluttede begge kandidater at trække sig til fordel for fabrikant Keld Ellentoft, der var neutral i sagen. Den 1. april 1970 trådte kommunalreformen i kraft - dog uden praktisk betydning for Herstedernes kommune. Kommunalreformkommissionen drøftede muligheden for at sammenlægge nogle af de mindste kommuner i Københavns amt, men Kommissionen frafaldt dog sit forslag om at dele Vallensbæk kommune mellem Herstedernes og Torslunde-Ishøj kommuner. Det kom et par år med en hastig udskiftning af formænd i vælgerforeningen. Regnskabschef Gunnar Alsø tiltrådte i 1970, året efter valgtes fru Kirsten Rasmussen, og i 1973 blev statsautoriseret revisor Preben Madsen formand for samme år at blive afløst af overlærer Johannes Utzon. Ved valget til kommunalbestyrelsen i 1970 fik Det Konservative Folkeparti valgt 4 medlemmer, men da antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen var udvidet fra 11 til 17 medlemmer, var der reelt tale om en tilbagegang. Inden valget

8 drøftede kommunalbestyrelsen at udvide antallet af medlemmer til 21, men der kunne ikke opnås flertal for forslaget, hvorfor udvidelsen først kom til at gælde fra I 1972 blev det besluttet, at kommunen skulle skifte navn til Albertslund kommune, og Herstedernes konservative vælgerforening tog derfor navnet Det konservative Folkeparti i Albertslund. Albertslund har sit navn efter en gård, hvis jorde kommunen erhvervede med henblik på at opføre en ny bydel og effekten af byggeriet ses tydeligt i udviklingen i antal vælgere ved de efterfølgende valg. Kommunalbestyrelsens politiske sammensætning afspejler desværre lige så tydeligt fordelingen af de nye boliger mellem almennyttige boliger, andelsboliger og ejerboliger, som et flertal af kommunalbestyrelsen besluttede. I 1974 slog de landspolitiske problemer fuld igennem i Albertslund, og ved valget til kommunalbestyrelsen opnåede vi kun 2 mandater fra de tidligere 4 men til gengæld kom der stabilitet i vælgerforeningens øverste ledelse, idet økonomichef Henning Lindhart overtog formandsposten. Kommunalvalget i 1978 gav os 4 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og i 1981 yderligere 3, hvorved den konservative gruppe blev lige så stor som den socialdemokratiske. Efter 10 år som formand trak Henning Lindhart sig i 1985, og direktør Walther Jensen overtog posten for i 1986 at blive afløst af produktchef Henning Rueskov Andersen. Kommunalvalget i 1985 var ikke det mest tilfredsstillende for partiet, idet antallet af valgte kommunalbestyrelsesmedlemmer faldt fra 7 til 5, som dog heldigvis blev fastholdt ved valget i I 1991 flyttede Henning Rueskov Andersen fra kommunen, og afdelingschef Peter Koch blev valgt til formand. I januar 2000 trådte Peter Koch tilbage som formand, og direktør Lars Østenfjeld blev valg. I 2004 blev rollerne efter gensidig overenskomst byttet, således at afdelingschef Peter Koch på ny blev formand I 2005 blev Zitta Mogensen valgt som kandidat for Det konservative Folkeparti, men i 2007 beslutte Zitta Mogensen at forlade Det konservative Folkeparti til fordel for Ny Alliance, som var et helt nyt parti. Ny Alliance kunne imidlertid ikke overleve, og i december 2008 kom Zitta tilbage som medlem af Det konservative Folkeparti, hvorved vi atter havde 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Zitta søgte og fik bevilget orlov fra kommunalbestyrelsen i maj 2008, og Henning Lindhard indtrådte som suppleant. Opstillingsgeneralforsamlingen i 2009 besluttede at opstille Zitta Mogensen som kandidat til valget i 2009, men Zitta gav efterfølgende afkald på kandidatpladsen. Ved det kommende valg fortjener Det konservative Folkeparti at blive belønnet for sin indsats i kommunalbestyrelsen, og den eneste retfærdige belønning vil være flere medlemmer valgt på liste C.

9 Vore vælgere I Herstedernes kommune var den traditionelle politiske opdeling således, at den overvejende del af gårdejerne var venstremænd, fængselsbetjentene var socialdemokrater, og gartnerne samt de selvstændige næringsdrivende var konservative. Der var ikke blandt de borgerlige tradition for, at man opstillede på politiske lister til sognerådsvalgene, idet man i stedet opstillede på borgerlister. En af konsekvenserne af denne politik var, at man, i tilfælde af at et medlem trådte ud af sognerådet kunne risikere, at suppleanten tilhørte et andet politisk parti. Hvis man ser de "konservative" vælgere i sammenhæng med reklameverdens analyser af forbrugernes livsstil, så finder man, at vort partis unge vælgere hører til i den gruppe, der tror på egne ideer, som satser på viden og karriere og ser optimistisk på de nye teknologiske muligheder. Gruppen udgør 31 pct. af den danske befolkning, og det er fra denne gruppe, at de "unge løver" kommer, men det er også fra denne gruppe, at Venstre har hentet mange af sine unge vælgere. Vort partis ældre vælgere kommer fra en gruppe, der er karakteriseret af, at man lægger vægt på traditioner, og som ønsker, at alt er, "som det plejer". Gruppen, der udgør 16 pct. af befolkningen, ønsker endvidere økonomisk tryghed og har en skepsis overfor indvandrere. Det er i øvrigt fra denne gruppe, at også Socialdemokratiet henter mange vælgere, og det er personer fra gruppen, der har i mange tilfælde har sæde i partibestyrelserne i såvel Det konservative Folkeparti som i Socialdemokratiet. havde vi tidligere vor største tilslutning blandt "selvstændige i byerhverv". I dag har vi tilslutning fra mange befolkningsgrupper, og den største tilslutning finder vi blandt "funktionærer", men også en del "arbejdere" stemmer konservativt. Kort sagt må man konstatere, at Det konservative Folkeparti i dag er et "folkeparti" i ordets egentlige betydning. Af den undersøgelse blandt sine medlemmer, som Det konservative Folkeparti i Albertslund gennemførte i slutningen af 1995, fremgår, at godt 58 pct. af de medlemmer, der besvarede spørgeskemaet, hører til i gruppen "funktionærer", 17 pct. er "pensionister" og kun 9 pct. er "selvstændige". Noget taler for, at de selvstændige i byerhverv i de senere år har stemt sammen med de selvstændige på landet - altså stemt på Venstre - hvorimod det større erhvervsliv og dermed dettes funktionærer fortsat støtter Det konservative Folkeparti. I Herstedernes kommune var den traditionelle politiske opdeling således, at den overvejende del af gårdejerne var venstremænd, fængselsbetjentene var socialdemokrater, og gartnerne var konservative. Der var ikke blandt de borgerlige tradition for, at man opstillede på politiske lister, idet man opstillede på borgerlister. En af konsekvenserne af denne politik var, at man i tilfælde af, at et sognerådsmedlem udtrådte, kunne risikere, at suppleanten tilhørte et andet politisk parti. Hvis vi ser vore vælgere i relation til de mere traditionelle inddelinger af befolkningen i forskellige erhvervsgrupper, så

10 Kontakt medlemmer og politikere Den danske sprog er en svær en, og det gælder også for kommunikation med og mellem vore medlemmer. Den bedste måde at kommunikere på er selvsagt at tale og lytte, men det er ikke altid, det kan lade sig gøre. Det konservative Folkeparti i Albertslund udviklede derfor en skriftlig kommunikation via Det grønne Blad. I 2004 fusionerede vi de to publikationer, således at kontakten til og mellem medlemmerne ud over den personlige kontakt i dagligdagen og ved møder fandt sted via Det grønne Blad med undertitlen Varmt lokalnyt. Oprindeligt var Det grønne Blad en stencileret publikation. Med tiden blev bladet trykt og udsendt til alle medlemmer og andre interesserede, og bladet udkom i fire til seks udgaver årligt. I dag er den væsentligste kommunikationskanal vor hjemmeside som alle opfordres til at besøge: Vore byrådsmedlemmer fandt imidlertid, at kommunikationen med medlemmerne var for ringe, hvorfor vi i 1998 begyndte at udgive Varmt lokalnyt, som udkom en gang månedligt.

11 Bestyrelsen ved vælgerforeningens 75 års jubilæum: Peter Koch Kirsten Severin Pedersen Lars Østenfjeld Lars Gravgaard Formand Næstformand Kasserer Borgmesterkandidat Pia Brandt Halling Erik Lindahl Peder Ellegaard Larsen Peter Helby Bestyrelsesmedlem Redaktør Viceborgmester Bestyrelsesmedlem Thomas Vallentin Hansen Bestyrelsesmedlem

12 Kommunalbestyrelsesvalg fra og med de. 6. marts 1962 (hvor Det Konservative Folkeparti i Albertslund første gang opstillede på egen liste). Valget den 6/ / / / / / / Vælgertal Antal afgivne stemmer Stemmer på Liste C Stemmeprocent for Liste C 22,4 23,6 21,0 11,0 18,9 28,0 22,2 Kommunalbestyrelsen Antal medlemmer Heraf fra Liste C Valget den 21/ / / / / Vælgertal Antal afgivne stemmer Stemmer på Liste C Stemmeprocent for Liste C. 18,5 16,8 11,1 10,1 7,4 Kommunalbestyrelsen Antal medlemmer Heraf fra Liste C

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn

Nr. 2 november 2008 3. Årgang. Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Nr. 2 november 2008 3. Årgang Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn. Udgivet af partiforeningen. Nordfyn Medlemsblad for socialdemokraterne på Nordfyn Til læserne af Socialdemokraten Nordfyn Bestyrelsen

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby.

NYHEDSBREV. Orientering... ...nyt fra formanden. Oktober 2014. Nyhedsbrev - Oktober 2014 - Dansk Folkeparti i Brøndby. NYHEDSBREV Oktober 2014...nyt fra formanden Orientering... Efter en længere pause så er det igen blevet tid til et Nyhedsbrev. Vi har - på begge sider af sommerferien - benyttet os af orienterende indlæg

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær.

Indhold. C-Nyt. 2 Leder. 3 Helbredende arkitektur. Ansvarshavende redaktør. 6 Vores politik må være god nok. Redaktionssekretær. Indhold C-Nyt Nr. 1 30. årgang 2011 Ansvarshavende redaktør Morten Weiss-Pedersen Redaktionssekretær Lis Gregersen I redaktionen Flemming Hansen C-Nyt s adresse Kåsvænget 11, Strib 5500 Middelfart Telefon

Læs mere

Organisatorisk beretning 2011-2012

Organisatorisk beretning 2011-2012 Organisatorisk beretning 2011-2012 Landsledelsens organisatoriske beretning til landsmødet i Folkebevægelsen mod EU i Gladsaxe den 27.-28. oktober 2012 40 året for Folkebevægelsens stiftelse fejres med

Læs mere

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05

Forord Side 02. 1981-1982 Opstart. Side 03. 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 Forord Side 02 1981-1982 Opstart. Side 03 1982-1986 Nexø Golf Klub. En klub uden bane. Side 05 Halle Lou Møller formand Side 05 1986-1991 Nexø Golf Klub. En klub med en 9 hullers bane. Side 08 1992-2000

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

NaturBornholms historie

NaturBornholms historie Jeg har skrevet NaturBornholms historie, jeg har forsøgt at beskrive historien så neutralt som muligt, men der er jo ingen grund til at lægge skjul på, at jeg har følelser i denne fortælling, så helt neutral

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk

Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. årgang Forår, sommer & efterår www.frederiksberg-konservative.dk Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2012 18. gang For, sommer & efter www.frederiksberg-konservative.dk Tiden er konservativ, men tiden er ikke god ved Det konservative Folkeparti. Skal dette

Læs mere

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens

Vandmiljøplan III. Fynskalenderen. .dk/fynsamt. Gymnasiereformen - halsløs gerning Et tvangsægteskab i Syddanmark. Fyns Radikale ale Vens Fynskalenderen ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER Ryslinge: Offentligt debatmøde om Vandmiljøplan III. Vi sætter fokus på problemerne i vandmiljøet og regeringens uambitiøse plan for forbedringer, herunder specielt

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation

Skoleledernes 100 års krønike 1907-2007. 8 Oktober 2007 Magasin for Skoleledernes Fællesrepræsentation 8 Oktober 2007 Magasin for Skolelede Fællesrepræsentation Skolelede krønike 1907-2007 Overlærerforeningen... Viceskoleinspektørforeningen... Førstelærerforeningen... Danmarks Skoleinspektørforening...

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej

Læs mere

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011

S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 S-Posten Medlemsblad for socialdemokraternes partiforening i Slagelse 31. årgang Nr. 1, 2011 Valgkampen 2011 blev blæst i gang den 13. november i Slagelse med besøg af Helle Thorning Schmidt og Villy Søvndal.

Læs mere

Roskilde og kommunalreformen i 1970

Roskilde og kommunalreformen i 1970 Roskilde og kommunalreformen i 1970 Af Hans-Christian Eisen Arbejdet med kommunalreformen fra 1970 var allerede startet i 1958. I Roskilde-området førte det til mange diskussioner og overvejelser. Roskildes

Læs mere

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag...

KIG. Konservative i Gentofte. nr. 5 dec. 2013 31. årgang. OBS! fra kalenderen. Læs om: Kommunalvalg. Generalforsamling. Julemiddag... OBS! fra kalenderen Tirsdag d. 28. jan. kl. 19.30 Hovedbestyrelsesmøde Torsdag d. 20. feb. kl. 19.30 Generalforsamling Mandag d. 17. feb. kl. 17-19 Årsmøde i konservative kvinder Søndag d. 23. marts kl.

Læs mere

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE

KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE KOMMUNER OG KOMMUNESTYRE BETÆNKNING AFGIVET AF KOMMUNALLOVSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 420 1966 UDGÅET af Dansk Byplanlaboratoriums bibliotek. S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning.

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere