Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden"

Transkript

1 Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011

2 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan niveau Præsentation af Solhøj indvindingsopland Solhøj indsatsplan og beskyttende aktiviteter Budgetøkonomisk analyse af Solhøj indsatsplan og af mulige alternativer til en beskyttende indsats Miljøøkonomi på lokalitetsniveau Case: Oprensningen af forurenet grund i Reerslev. Kost-effektivitetsanalyse og LCA ved valg af oprensnings-løsninger i forhold til forurenet jord og grundvand. Perspektiv: Miljøøkonomi i forbindelse med jordforureningsindsatsen og øvrige grundvandsbeskyttende indsatser i vandplanerne

3 Miljøøkonomi på indsatsplanniveau Solhøj opland Indsatsplan Solhøj Regionsgrænse Roskilde kommune Høje-Tåstrup kommune / Region Hovedstaden Ishøj Kommune / Region Sjælland Greve Kommune Solhøj indsatsplan skabt i et tæt samarbejde: - 2 amter/regioner, 4 kommuner, Københavns Energi og en række mindre vandværker har deltaget indsatsplanarbejdet - Indvinding: 5-6 mio. kubikmeter pr. år

4 Den miljøøkonomiske analyse af Solhøj indsatsplan - hvad består den af? a) En budgetøkonomisk analyse af den udarbejdede indsatsplan Omkostninger i forbindelse med grundvandsbeskyttende tiltag, der kendes eller som kan skønnes, angives i kr. og øre. omregnes til nutidsværdi pr. m 3 set i et 50 års perspektiv Sideeffekter beskrives i kort tekst b) En sammenlignende budgetøkonomisk analyse af alternativerne: Jordforureningsindsats mv., flytning af indvinding/boringer og rensning af drikkevandet (via kulfilter)

5 Vigtige valg i den økonomiske analyse i forbindelse med Solhøj indsatsplan: Ved omkostninger, der både falder i dag og i de kommende år, skal der foretages en nutidsværdiberegning. Valgte kalkulationsrente: 3% (følsomhedsanalyse 6 %) Valgte beregningshorisont: 50 år (følsomhedsanalyse +/- 20 år) Nutidsværdien udtrykker den værdi, en fremtidig betaling har i dag. Den fremtidige betaling tilbagediskonteres til nutiden vha. en kalkulationsrente.

6 Solhøj indsatsplans 11 temaer og deres omkostninger (2004-grundlaget) 1 Klorerede stoffer afværgeforanstaltninger 2 BAM Handlingsplan 3 MTBE Handlingsplan 4 Nikkel - Forbedret kildepladsstyring og overvågning 5 Indsats landbrug (SFL-udpegninger/ MVJ) 6 Boringer og brønde 7 Overvågning af grundvandskvalitet 8 Skovrejsning 9 Målrettede tilsyn 10 Vandhuller 11 Information Økonomi samlet indsatsplan 38.8 mio. kr. 0,4 mio. kr. 0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 9,5 mio. kr. 0,4 mio. kr. 11,1 mio. kr. 13,2 mio. kr. 0 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0 mio. kr. 74 mio. kr.

7 Vedr. afgrænsning af økonomisk analyse: Indgår i beregninger: Alle anlægs-, etablerings-, drifts- og moniteringsomkostninger Indgår ikke i beregningerne: Myndigheders og vandværkers timeforbrug Undersøgelser og oprensninger, der ligger forud for indsatsplanen Virksomheders undersøgelser og oprydning efter egen forurening

8 Positive sideeffekter af indsatsplan: Sammenhæng mellem regionale og lokale grundvandsinteresser Oprensning på forurenet grund sikrer også indeklima Skovrejsning og visse MVJ-ordninger vil give rigere dyre- og planteliv og større rekreative værdi af området (Negative sideeffekter af indsatsplan) Udgifter der påføres boringsejere og virksomheder som følge af indsatsen.

9 Kan det så betale sig? en budgetøkonomisk analyse af alternativerne Der er ikke en officiel standard for værdisætning af drikkevandsressourcen Derfor regnes alternativer igennem: Flytning af kildepladsen ud på Sjælland Rensning af drikkevand (kulfilter), i stedet for 40 mio. kr. s indsats på forurenet grund

10 Solhøj indsatsplan: Kan indsats betale sig? Samlet indsatsplan for Solhøj opland koster: 0,50 kr. pr.m 3 Tænkte alternativer: 1) Flytning af kildeplads : 1,50 kr. pr m 3 (NB! ekskl. beskyttelse af ny kildeplads) 2) Rensning for klorerede opl. på vandværk: 0,80 kr. pr m 3 Følsomhedsanalyse ved nutidsværdiberegning ved variation af kritiske parametre: Beregningshorisont: 50 år (følsomhedsanalyse +/- 20 år) Anvendt diskonteringsrate: 3 % (følsomhedsanalyse 6 %) Konklusion: Den grundvandsbeskyttende indsatsplan er konkurrencedygtig med flytning og rensning

11 Konklusion: Analyse af Solhøj indsatsplan Analysen viser, at en offensiv grundvandsbeskyttende indsats på 74 millioner kr. ikke nødvendigvis er dyr set i forhold til den ressource der beskyttes (ca. 50 øre/m 3 ). Analysen viser, at investeringen i planen er proportional set i forhold til alternativ omkostningerne (flytning ca. 150 øre/m 3, rensning ca. 80 øre/m 3 ) Og analysen har sat fokus på planens sideeffekter som derfor også har indgået i diskussionerne. Usikkerhedsvurderingen styrker konklusionerne

12 Miljøøkonomi på lokalitetsniveau Anvendelse af kost-effektivitetsanalyse ved oprensning af forurening med klorerede opløsningsmidler på tidligere pelsrenseri i Reerslev i Solhøj opland Region Hovedstaden Regionsgrænse MW Gjøesvej, Reerslev: : Pelsrenseri - nuværende anvendelse: Boligområde og fælle område Region Sjælland 3-10 tons klorerede opløsningsmidler i kildeområdet (moræneler 1-7 m u.t.) Beliggende i indvindingsoplandet til Solhøj kildeplads

13 Geologisk snit fra Reerslev til Solhøj

14 Geologisk snit fra Reerslev til Solhøj og afværgeløsninger Kildefjernelse i moræneler (afgravning el. opvarmning) Aktiv ventilering og afværgeoppumpning

15 2 grundlæggende alternative løsningsmodeller i Reerslev: Scenarium 1: Ingen kildefjernelse i moræneler, aktiv ventilering og afværgepumpning i min. 300 år Scenarium 2: Kildefjernelse i moræneler (ved opgravning eller opvarmning)

16 Kost-effektivitets-analyse af alternative afværgeløsninger i Reerslev (i mio. kr) Løsninger Etablering Drift Driftstid (år) Rate Total i mio. kr. Aktiv ventilering og afværgepumpning 11 0, , Opvarmning år Opgravning år Kalkulationsrente 3% Kun anlægs- og driftsomkostninger er opgjort i kr. Sideeffekter og gevinster er opgjort i kommentarer

17 Nutidsværdi af en fremtidig investering på kr. med diskonteringsrater på 0 %, 3% og 6%. Nutidsværdi (1.000 Kr.) % 3% 6% Antal år til investering

18 Kost-effektivitets-analyse - Følsomhedsanalysen Løsninger Etablering Drift Driftstid (år) Rate Total i mio. kr. Aktiv 11 0, ,5 105 Ventilering Aktiv Ventilering 11 0, ,0 31 Aktiv Ventilering 11 0, ,0 21 Alle beløb er i mio. kr. Beregningshorisont er vigtig i nogle tilfælde er følsomhedsanalyse nødvendig Følsomhedsanalyser med 0,5%, 3% og 6%

19 Positive og negative sideeffekter ved kildefjernelse Positive: Kilden fjernes ikke drift i de næste minimum 300 år Reduktion af indeklimapåvirkning en del af husene kan formentlig inden for nærmeste årrække tages ud af kortlægning Negative: Meget energikrævende her og nu En del gener i oprensningsperioden (som dog er relativ kort)

20 Positive: Positive og negative sideeffekter ved en løsning, hvor kilde ikke fjernes Energi bruges ikke nu men over de næste mange år (minimum 300 år) Få gener for beboerne og kirkegården i anlægsfasen, idet denne bliver meget kort og nænsom Negative: Drift de næste minimum 300 år (aktiv ventilation, afværgepumpning). Mange små gener for beboerne i mange år Indeklimasikring af huse skal ske i mange år frem (minimum 300 år)

21 Reerslev afværgeløsninger: Vurdering af miljøbelastning udvalgte emissioner Fotokemisk ozondannelse Ozon nedbrydning Opvarmning (12 mdr) Opvarmning (8 mdr) Jordventilering (100 år) Jordventilering (30 år) Bortgravning Næringssaltbelastning Global opvarmning Forsuring Vægtede effekter (PET) Ref: Gitte Lemming DTU Miljø

22 Sammenfatning på omkostningsanalyse af forskellige alternative oprensningsløsninger i Reerslev (1) Kildefjernelse? Konklusion i Reerslev er følsom over for valget af rente men ved 3% er en kildefjernelse økonomisk konkurrencedygtig i forhold til en mangeårig driftsløsning Er der tale om inter-generation-projekter bør den økonomiske analyse med en diskonteringsrate på 3% suppleres med en følsomhedsanalyse med en rate på 0,5 % (ud over den traditionelle følsomhedsanalyse på 5-6%.) US.EPA (2000) Husk i analysen at sætte fokus på afværgeforanstaltningernes sideeffekter

23 Sammenfatning på omkostningsanalyse af forskellige alternative oprensningsløsninger i Reerslev (2) Afgravning eller opvarmning? Konklusion i Reerslev var at opvarmning var den billigste løsning - analyse af positive og negative sideeffekter var et væsentlig input Husk gennemsigtlighed i analyserne (opdel f.eks. i anlægsøkonomi og driftsøkonomi) og angiv tydeligt, hvad der er indeholdt og udeladt af analyserne Usikkerhedsvurderinger (følsomhedsanalyser) er vigtige i formidlingen af konklusionerne

24 Opvarmningsprojektet i Reerslev Foto: Jakob Borup Jakobs

25 Jordforureningsindsatsen og øvrige grundvandsbeskyttende indsatser i vandplanerne - perspektiv Hvert år lukkes der indvindingsboringer på grund af miljøfremmede stoffer over drikkevandskriterierne og indvinding flyttes til andre boringer. I vandplanerne for Sjælland varsles det, at der skal ske store ændringer i indvindingsstrukturen for at sikre vandføring i vandløbene Hvad er de grundvandsbeskyttelsesmæssige konsekvenser, de økonomiske omkostninger og de miljømæssige effekter i relation til disse beslutninger? Hvad er de alternative løsningsmodeller? Hvad betyder disse beslutninger i forhold til de fremlagte og kommende vandplaners målsætninger om god grundvandskvalitet? Der brug for helhedsanalyser, der omfatter tekniske, økonomiske og bæredygtighedsmæssige konsekvenser Analyserne bør udføres på lokalt, regionalt og landsdelsniveau (og bør omfatte en integreret analyse af alle nødvendige grundvandsbeskyttende indsatser)

26 Tak for opmærksomheden!

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads ROSKILDE AMT JUNI 2004 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i oplandet til Solhøj Kildeplads Udgivet af: Københavns Amt og Roskilde

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord. Resumérapport Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i indsatsområde Taastrup Nord Resumérapport 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 MILJØMÅL FOR VAND... 3 1.2 HVAD ER INDSATSPLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?...

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats

Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. oktober 2008 Sag nr. 9 Emne: Strategi for jordforurening - orientering om konkret indsats 1 bilag Koncern Miljø Til: Regionsrådet den 28. oktober 2008

Læs mere

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

UDKAST. Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten UDKAST Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten 2010-2012 Større ressourcebevidsthed Øget sikkerhed Bedre teknologi Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 12. Juli 2010 Forord I Danmark

Læs mere

RemS Brugervejledning

RemS Brugervejledning Region Hovedstaden Koncern Miljø RemS Brugervejledning Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforurening. Remediation Strategy for Soil and Groundwater Pollution

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN)

FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) FREDERIKSBERG KOMMUNE INDSATSPLAN FOR GRUND- VANDSBESKYTTELSE 2014-2018 (GRUNDVANDSPLAN) Dato 2015-06-15 Udarbejdet Maj til november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Indsatsplan for

Læs mere

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings

Beskyttelse af overfladevand og natur. Fra 2014 blev jordforurenings Beskyttelse af overfladevand og natur Fra 2014 blev jordforurenings Indhold Forord... 3 Regionens opgave med jordforurening... 4 Grundvandsindsatsen... 8 Pesticider og Grundvand... 12 Menneskers sundhed...

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser

Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser Indsatsplan RISTRUP En plan for sikring af drikkevandsinteresser JUNI 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Udgiver: Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 89 44 66 66 Udgivelsesår: 2006 Titel:

Læs mere

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg

Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Tredjepartsadgang og frit forbrugervalg Bodil Bjerg og Marianne Marcher Juhl Rambøll Miljøprojekt Nr. 1040 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET

NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET NOTAT INDLEDNING RESUME AF PROJEKTET Dato 14-02-2014 Charlotte Bamberg Xiulan He Sebastian Ravn Morten Bak Helle Pernille Hansen Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7700 Indhold 1.

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker

for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker J. nr. 8-52-2-783-1-03 Indsatsplanen skal sikre forsyningen af drikkevand ved Breum-,

Læs mere

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER

KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER KAPITEL II GRUNDVAND, DRIKKEVAND OG PESTICIDER II.1 Indledning Vi drikker grundvand Konsensus om at beskytte grundvandet Vandets kredsløb Omkostninger for producenter og forbrugere Fokus på pesticider

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker

Fremtidssikring af grundvandet til. Balka Strand og Snogebæk vandværker Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Balka Strand og Snogebæk vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen.

Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. Region Hovedstaden, Videncenter for Jordforurening og Miljøstyrelsen. RemS Beslutningsstøtteværktøj for valg af afværgestrategi overfor jord- og grundvandsforureninger. Remediation Strategy for Soil and

Læs mere

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse

Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevands-beskyttelse Faglig rapport fra DMU, nr. 443 [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

1 Formål. 2 Aftalens omfang

1 Formål. 2 Aftalens omfang Aftale mellem HOFOR Vand København A/S, Miljøministeriet v/naturstyrelsen, og Frederikssund Kommune om et skovrejsningsprojekt ved Hørup Kildeplads: Hørup Skov 1 Formål Formålet med denne aftale er at

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022

Notat. Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34. Besvarelse af høringssvar fra Vandrådet i Middelfart Kommune vedr. ningsplan 2010-2022 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. april 2011 Sagsnr.: 200905571-34 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere