EuroQol-5 Domain (EQ-5D)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EuroQol-5 Domain (EQ-5D)"

Transkript

1 EuroQol-5 Domain (EQ-5D) Reference: The EuroQol Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990;16: Tidsforbrug: 4-15 minutter for ældre med demens; 2-3 minutter for omsorgsgivere Instrumenttype: ratinginstrument baseret på vurdering af egen tilstand. EQ-5D anvendes endvidere til omsorgsgiverrating (proxy rating), hvor en primær omsorgsgiver i form af pårørende eller plejepersonale foretager en rating af patientens tilstand. Anvendelse: EQ-5D er et ikke-sygdomsspecifikt (generisk) instrument udviklet med henblik på at vurdere helbredsrelateret livskvalitet. Instrumentet er hverken målrettet ældre eller personer med demens. Adgang til materiale: EQ-5D består af et ratingark, der kan rekvireres fra the EuroQol Group Den danske udgave af EQ-5D er bl.a. refereret i Ugeskrift for Læger (1). Copyright: the EuroQol Group Dansk version: dansk oversættelse af EQ-5D er formentlig foretaget af Gudex og Sørensen (2). Oversigt over domæner og udsagn i EQ-5D Jeg har ingen problemer med at gå omkring Bevægelighed Jeg har nogle problemer med at gå omkring Jeg er bundet til sengen Jeg har ingen problemer med min personlige pleje Personlig pleje Sædvanlige aktiviteter (fx arbejde, studie, husarbejde, familieeller fritidsaktiviteter) Smerter/ubehag Angst/depression Jeg har nogle problemer med at vaske mig eller klæde mig på Jeg kan ikke vaske mig eller klæde mig på Jeg har ingen problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg har nogle problemer med at udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg kan ikke udføre mine sædvanlige aktiviteter Jeg har ingen smerter eller ubehag Jeg har moderate smerter eller ubehag Jeg har ekstreme smerter eller ubehag Jeg er ikke ængstelig eller deprimeret Jeg er moderat ængstelig eller deprimeret Jeg er ekstremt ængstelig eller deprimeret Beskrivelse EQ-5D blev udviklet i slutningen af 1980 erne af et tværdisciplinært team af forskere fra Holland, England og Skandinavien med udgangspunkt i en række allerede eksisterende instrumenter til måling af livskvalitet (the Quality of Well Being Scale, the Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, the Rosser Index, m.fl.). Instrumentet hed oprindeligt EuroQol, men skiftede omkring år 2000 navn til EuroQol-5 Domain (EQ-5D). 1

2 EQ-5D sigter mod en rating af den helbredsrelaterede livskvalitet baseret på udvælgelse af ét blandt tre udsagn indenfor hvert af fem domæner (se oversigtstabel). Tidsrammen for ratingen er den aktuelle tilstand (i dag). Udsagnene eller spørgsmålene suppleres af en visuel analog skala (VAS) også kaldet et følelsestermometer - der går fra 0 (værst tænkelige helbred) til 100 (bedst tænkelige helbred). Svarene på de fem domæneudsagn kan ved hjælp af såkaldte præferencevægte baseret på danske normdata omsættes til en enkelt indeksværdi indenfor intervallet 1,000 til -0,624, idet højere værdier indikerer bedre helbredsrelateret livskvalitet og vice versa (3;4). Indeksværdierne svarer til de 243 kombinationer (3 5 ) af svarmuligheder eller helbredsprofiler, som instrumentet rummer. To ekstra indeksværdier svarende til at respondenten er enten død (0,000) eller bevidstløs (-0,293) er tilføjet. EQ-5D udgør et populært instrument indenfor sundhedsvidenskabelig forskning og havde allerede i 2011 været anvendt i mere end studier (5). I USA og Storbritannien anbefales EQ-5D til brug i costeffectiveness studier. I Danmark har EQ-5D været anvendt i mange forskningsprojekter heraf mindst tre indenfor demensområdet. I forbindelsen med Odensestudiet fra starten af 1990 erne om forekomst af demens blev et delsample af demente (n = 244) sammen med pårørende interviewet om deres helbredsstatus og ADL, hvorefter svarene blev overført til EQ-5D (6). Der sås en tydelig sammenhæng mellem grad af selvhjulpenhed og livskvalitet. I en undersøgelse af patienter i den tidlige fase af Alzheimers sygdom fra Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, sås, at ratings foretaget af patienter (n = 48) for det meste lå højere end ratings foretaget af pårørende (jf. afsnittet om reliabilitet, nedenfor) (7). Graden af uoverensstemmelse mellem ratings var associeret med tilstedeværelsen af svigtende sygdomsindsigt (anosognosi). EQ-5D blev endvidere sammen med the Quality of Life in Alzheimer s Disease skalaen (QoL-AD) (8) anvendt i the Danish Alzheimer Intervention Study (DAISY), der løb af stablen i årene (9;10). I det treårige forløb sås et signifikant fald i EQ-5D-ratings, om end med høj individuel variation. Andre versioner I den oprindelige udformning (EuroQol) udgjorde Sociale relationer (familie- og fritidsaktiviteter) et separat 6. domæne, der siden er blevet integreret under domænet Sædvanlige aktiviteter (11). EQ-5D+C En hollandsk forskergruppe har forsøgsvis tilføjet et kognitivt domæne med udvælgelse af ét blandt tre udsagn: 1) Jeg har ingen kognitive vanskeligheder, 2) Jeg har moderate kognitive vanskeligheder, 3) Jeg har svære kognitive vanskeligheder (12). En afprøvning af EQ-5D+C på ældre med kognitive vanskeligheder (n = 196) rejser dog tvivl om, hvor meget det ekstra domæne bidrager med (13). Hverken den oprindelige EuroQol eller EQ-5D+C anvendes så vidt vides i Danmark. Normer Der forligger danske normer baseret på en stor poolet befolkningsstikprøve på personer i alderen år (4). Gennemsnitlige EQ-5D indeksværdier viser en let faldende tendens med stigende alder: fra 0,93 for årige til 0,83 for årige. Mænd har signifikant højere gennemsnitlige indeksværdier i alle aldersgrupper, omend forskellen i absolutte værdier (0,029) er beskeden. Uddannelse er positivt associeret med helbredsrelateret livskvalitet. Dokumentation for måleegenskaber 2

3 Ved anvendelse af EQ-5D i den generelle ældrebefolkning (uden demens) ses generelt god reliabilitet og validitet (14), hvorimod resultaterne ved anvendelse af instrumentet til ældre med demens er blandede. Reliabilitet Interraterreliabiliteten det vil sige overensstemmelsen mellem ratings foretaget af ældre med demens selv og omsorgsgivere i form af såvel nære pårørende som sundhedsprofessionelle (plejepersonale, læger) er undersøgt i flere studier (15;16). Overensstemmelsen mellem patient- og omsorgsgiverratings er generelt ringe, og patientratings ligger i de fleste studier signifikant højere end omsorgsgiverratings (5;7), hvilket også er fundet ved andre livskvalitetsmål. I et systematisk review af EQ-5D anvendt indenfor demensområdet, sås væsentlig uoverensstemmelse mellem patient og omsorgsgiverratings i 8 ud af 21 studier (5). Overensstemmelsen mellem ratings foretaget af pårørende og forskellige typer sundhedsprofessionelle er lidt bedre end mellem patienter og omsorgsgivere, men generelt ikke tilfredsstillende. Kun for domænet Bevægelighed, der er let at observere, ses acceptabel overensstemmelse (kappa 0,61) for proxyratings (15). Test-retest reliabiliteten (stabilitet over tid) er undersøgt i tre studier med varierende resultater (15;17;18). Generelt ser det ud til, at test-retest reliabiliteten er ringere for ratings foretaget af patienten selv end for ratings foretaget af omsorgsgivere. For patienter med demens i let til moderat grad ses tilfredsstillende testretest reliabilitet for EQ-5D totalscoren (ved selvrating), hvorimod test-retest reliabilitet for den visuelle analogskala (VAS) er ringe (15;17). Da også responsraten for VAS er ringe, idet mange patienter opgiver at afkrydse skalaen (19), bør man overveje, om det overhovedet er relevant at anvende EQ-5D VAS til selvrating indenfor demensområdet (5). Validitet Spørgsmålet om kriterievaliditet kompliceres af, at livskvalitet ved demens ikke er noget entydigt fænomen og at der ikke findes nogen objektiv gylden standard, som et ratinginstrument for livskvalitet kan holdes op imod. Vedrørende indholdsvaliditet, bør man være opmærksom på, at EQ-5D kun dækker er ret snævert spektrum af helbredrelateret livskvalitet, idet væsentlige fænomener som fx træthed, søvnforstyrrelser, manglende appetit og rastløshed ikke er inkluderet (20). Validiteten af EQ-5D som selvratinginstrument svækkes af, at omkring en tredjedel af ældre med demens rater sig selv på det højeste niveau i alle fem domæner, hvilket tyder på, at instrumentet har en (utilsigtet) loftseffekt (16-18). En tilsvarende loftseffekt ses ikke for VAS, men den har som nævnt ringe reliabilitet. Validiteten af omsorgsgiveres EQ-5D-ratings af ældre med demens er væsentligt bedre. For eksempel ses pæn korrelation mellem EQ-5D og QoL-AD, hvilket indikerer god samtidig (concurrent) validitet (9;21-23). Generelt ser det ud til, at EQ-5D anvendt af omsorgsgivere har pæn validitet ved rating af ældre med let til middelsvær demens, hvorimod validiteten ved rating af ældre med middelsvær til svær demens er mere usikker (5). Reference List 3 Kasper Jørgensen (1) Lauritsen J, Pedersen KM, Gudex C, Kidholm K, Wittrup-Jensen KU. Fejlagtig anvendelse af betegnelsen "EuroQol" til livskvalitetsmåling i Ugeskriftet. Ugeskr Laeger 2006 Jan 16;168(3): (2) Gudex C, Sørensen J. EuroQol: Et generisk mål for helbredstilstand. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning

4 1998;76: (3) Wittrup-Jensen KU, Lauridsen J, Gudex C, Pedersen KM. Generation of a Danish TTO value set for EQ-5D health states. Scand J Public Health 2009 Jul;37(5): (4) Sorensen J, Davidsen M, Gudex C, Pedersen KM, Bronnum-Hansen H. Danish EQ-5D population norms. Scand J Public Health 2009 Jul;37(5): (5) Hounsome N, Orrell M, Edwards RT. EQ-5D as a quality of life measure in people with dementia and their carers: evidence and key issues. Value Health 2011 Mar;14(2): (6) Andersen CK, Wittrup-Jensen KU, Lolk A, Andersen K, Kragh-Sorensen P. Ability to perform activities of daily living is the main factor affecting quality of life in patients with dementia. Health Qual Life Outcomes 2004;2:52. (7) Vogel A, Mortensen EL, Hasselbalch SG, Andersen BB, Waldemar G. Patient versus informant reported quality of life in the earliest phases of Alzheimer's disease. Int J Geriatr Psychiatry 2006 Dec;21(12): (8) Logsdon RG, Gibbons LE, McCurry SM, Teri L. Quality of life in Alzheimer's Disease: Patient and caregiver reports. Journal of Mental Health and Aging 1999;5(1): (9) Bhattacharya S, Vogel A, Hansen ML, Waldorff FB, Waldemar G. Generic and disease-specific measures of quality of life in patients with mild Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Disord 2010;30(4): (10) Vogel A, Bhattacharya S, Waldorff FB, Waldemar G. Proxy-rated quality of life in Alzheimer's disease: a threeyear longitudinal study. Int Psychogeriatr 2012 Jan;24(1):82-9. (11) The EuroQol Group. EuroQol - a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy 1990;16: (12) Krabbe PF, Stouthard ME, Essink-Bot ML, Bonsel GJ. The effect of adding a cognitive dimension to the EuroQol multiattribute health-status classification system. J Clin Epidemiol 1999 Apr;52(4): (13) Wolfs CA, Dirksen CD, Kessels A, Willems DC, Verhey FR, Severens JL. Performance of the EQ-5D and the EQ-5D+C in elderly patients with cognitive impairments. Health Qual Life Outcomes 2007;5:33. (14) Haywood KL, Garratt AM, Fitzpatrick R. Quality of life in older people: a structured review of self-assessed health instruments. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2006 Apr;6(2): (15) Ankri J, Beaufils B, Novella JL, Morrone I, Guillemin F, Jolly D, et al. Use of the EQ-5D among patients suffering from dementia. J Clin Epidemiol 2003 Nov;56(11): (16) Coucill W, Bryan S, Bentham P, Buckley A, Laight A. EQ-5D in patients with dementia: an investigation of inter-rater agreement. Med Care 2001 Aug;39(8): (17) Naglie G, Tomlinson G, Tansey C, Irvine J, Ritvo P, Black SE, et al. Utility-based Quality of Life measures in Alzheimer's disease. Qual Life Res 2006 May;15(4): (18) Karlawish JH, Zbrozek A, Kinosian B, Gregory A, Ferguson A, Glick HA. Preference-based quality of life in patients with Alzheimer's disease. Alzheimers Dement 2008 May;4(3): (19) Jonsson L, Andreasen N, Kilander L, Soininen H, Waldemar G, Nygaard H, et al. Patient- and proxy-reported utility in Alzheimer disease using the EuroQoL. Alzheimer Dis Assoc Disord 2006 Jan;20(1): (20) Silberfeld M, Rueda S, Krahn M, Naglie G. Content validity for dementia of three generic preference based health related quality of life instruments. Qual Life Res 2002 Feb;11(1):

5 (21) Thorgrimsen L, Selwood A, Spector A, Royan L, de Madariaga LM, Woods RT, et al. Whose quality of life is it anyway? The validity and reliability of the Quality of Life-Alzheimer's Disease (QoL-AD) scale. Alzheimer Dis Assoc Disord 2003 Oct;17(4): (22) Selwood A, Thorgrimsen L, Orrell M. Quality of life in dementia - a one-year follow-up study. Int J Geriatr Psychiatry 2005 Mar;20(3): (23) Bostrom F, Jonsson L, Minthon L, Londos E. Patients with dementia with lewy bodies have more impaired quality of life than patients with Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 2007 Apr;21(2):

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Alkohol, livsstil og helbred. En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk Ida Høgstedt Danquah, Maja Bæksgaard Hansen, Niels Peter Mortensen, Janne Tolstrup, Anette Søgaard Nielsen, Ulrik Becker TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Læs mere

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale

Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Den danske udgave af the Neck Pain and Disability Scale Oversættelse, kulturel tilpasning og indholdsvalidering Forfattere: Sofie Houmøller & Andreas Balck Vejleder: Henrik Hein Lauridsen, studieleder,

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 1 PEDI

Læs mere

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område

Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område April 2013 Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter Indhold Detaljeret beskrivelse af de valgte instrumenter... 2 PEDI

Læs mere

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi

Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Helbredsrelateret livskvalitet efter apopleksi Validering og anvendelse af SSQOL-DK, et diagnosespecifikt instrument til måling af helbredsrelateret livskvalitet blandt danske apopleksipatienter Ingrid

Læs mere

Spørgeskemaer i klinisk forskning

Spørgeskemaer i klinisk forskning Spørgeskemaer i klinisk forskning Fokus på oversættelse, tilpasning og afprøvning af fremmedsprogede spørgeskemaer Hanne Thorsen, seniorforsker, fysioterapeut, læge, ph.d., Institut for Folke sundhedsvidenskab,

Læs mere

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007

Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Rapport vedrørende kognitions-indikatoren i det Nationale Indikator Projekt (NIP) for skizofreni 7. juni 2007 Torben Østergaard Christensen Birgitte Fagerlund Jens Richardt Jepsen Kaj Bjerring Andersen

Læs mere

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber

Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente psykometriske begreber Charlotte Horsted Terkel Christiansen Health Economics Papers 2004:3 Indhold Instrumenter til måling af sundhedsstatus

Læs mere

Bilag til Dansk IPPA manual

Bilag til Dansk IPPA manual Bilag til Dansk IPPA manual IPPA version 1.1. Individually Prioritised Problems Analysis EATS Clearinghouse. Office: CMT, Department of Health and Society, Linköping University, Linköping, Sweden. Publikationen

Læs mere

Vurdering af Timed Up and Go.

Vurdering af Timed Up and Go. Danske Fysioterapeuter, Projekt Måleredskaber Vurdering af Timed Up and Go. Vurderet af Thomas Maribo Fysioterapeut, cand.scient.san. Faglig konsulent Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København

Læs mere

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression,

Læs mere

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne Danmarks Tekniske Universitet Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne ved fokus på ældres ernæringstilstand og risikofaktorer Forebyggelse af tab af fysisk, mental og social funktionsevne

Læs mere

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE MARY LAW SUE BAPTISTE ANNE CARSWELL MARY ANN McCOLL HELENE POLATAJKO NANCY POLL CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Oversat af Ane Andersen Ulla Ross Jytte Tjørnov Eva Wæhrens 2000 Revideret af Anette

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Tidlig identificering ved hjælp af selvvurderingsskema af palliative problemer og symptomer hos borgere > 65 år i det kommunale sundhedsvæsen, som lever med livstruende

Læs mere

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt

Et spørgeskema er en hyppigt anvendt Udarbejdelse af spørgeskema som man spørger, får man svar... Denne artikel giver en introduktion til den mest grundlæggende viden om spørgeskemaer, som den kliniske sygeplejerske må have kendskab til,

Læs mere

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland

Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland Hvordan har du det? 2010 s sundhed i Region Midtjylland En analyse baseret på Hvordan har du det? 2006 og 2010 Maj 2012 Finn Breinholt Larsen & Ane Lykke Nielsen Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Odense. Universitetsfunktion. Klinisk retningslinje. Compliancefremmende tiltag

Psykiatrisk Afdeling Odense. Universitetsfunktion. Klinisk retningslinje. Compliancefremmende tiltag Psykiatrisk Afdeling Odense. Universitetsfunktion. Klinisk retningslinje. Compliancefremmende tiltag Dokumentansvarlig: Hanne Skarsholm, Anders Christensen. Opdateret 11.01.2013 Formål Denne retningslinje,

Læs mere

Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff

Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Udarbejdet af Gry Hallgren og Louise B. Bockhoff Vejleder: Jørgen Brandt Fysioterapeut, cand.pæd.pæd. Bachelorprojekt i fysioterapi på Professionshøjskolen Sjælland, University College, januar 2008 Dette

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF SUNDHEDSLOVENS KRAV TIL INDHOLDET AF OMSORGSTANDPLEJEN MARTS 2014 3 Indhold 1. Indledning... 1 2. Resume... 2 3. Baggrund og rammer for om-sorgstandplejen... 3 4. Generel

Læs mere

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE

EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE EVALUERING AF ET TI UGERS KURSUS I SMERTEHÅNDTERING TIL PATIENTER MED KRONISK SMERTE Af Casper Glistrup (FR11S050) og Anne Hertzum (FR11S051) Bachelorprojekt l januar 2015 l Fysioterapeutuddannelsen l

Læs mere

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen

Helene Wainwright Wiberg, Katrine Meyer & Mary Somsong Olsen Overblik over lediges aktiviteter, struktur og tilfreds i hverdagen En spørgeskemaundersøgelse blandt ledige i Danmark Ergoterapeutisk udviklingsarbejde og forskning: Bachelor Udarbejdet af Bachelorgruppe

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere > 65 år med livstruende sygdom (kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), kræft og/eller

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering Forfattergruppe Klinisk retningslinje om validering af Confusion Assessment Method (CAM) til identifikation af delirium hos voksne patienter 18 år indlagt i medicinsk, kirurgisk, geriatrisk

Læs mere

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile

OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile OHIP-(D), en dansk version af Oral Health Impact Profile Et redskab til registrering af livskvalitet i forhold til det orofaciale område Hans Gjørup og Peter Svensson I odontologien er det velkendt at

Læs mere

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi

ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi ETNISKE MINORITETER I DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN en antologi 2010 Etniske minoriteter i det danske sundhedsvæsen en antologi Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL:

Læs mere

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt

Kompetencevurderingsmetoder. - En oversigt Kompetencevurderingsmetoder - En oversigt Udgave 19.04.2013 Titel (præcis samme som forside) Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Forskningsårsrapport. Livskvalitet, hvad er det?

Forskningsårsrapport. Livskvalitet, hvad er det? Forskningsårsrapport Livskvalitet, hvad er det? - Et systematisk litteraturstudie af hvordan begrebet livskvalitet bliver defineret, og hvordan der bliver argumenteret for brugen af det i forskning vedrørende

Læs mere

Validerede instrumenter. til evalueringer på det sociale område

Validerede instrumenter. til evalueringer på det sociale område Validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn

Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER DATO Godkendt dato:1/9 2012 Revisions dato:1/3 2015 Ophørs dato: 31/8 2015 Klinisk retningslinje for smertevurdering

Læs mere