NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER"

Transkript

1 NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

2 AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 Susanne Kolle, Trine Mørk og Klaus G. Grunert Aarhus Universitet Business and Social Sciences MAPP - Centre for Research and Customer Relations in the Food Sector Department of Business Administration Bartholins Allé 10 Bygning Aarhus C

3 AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER Serietitel Nr.: 049 Forfattere: DCA rapport Susanne Kolle, Trine Mørk og Klaus G. Grunert Udgiver: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Blichers Allé 20, postboks 50, 8830 Tjele. Tlf , hjemmeside: Fotograf: Tryk: Udgivelsesår: 2014 Forsidefoto: Colourbox Gengivelse er tilladt med kildeangivelse ISBN: ISSN: Rapporterne kan hentes gratis på Rapport Rapporterne indeholder hovedsageligt afrapportering fra forskningsprojekter, oversigtsrapporter over faglige emner, vidensynteser, rapporter og redegørelser til myndigheder, tekniske afprøvninger, vejledninger osv.

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Summary... 9 Forord Baggrund Teoriramme Metode Dataindsamlingen Udvælgelse af informanter Databehandling Resultater Informanternes opfattelse af ny nordisk mad Ny nordisk mads udvikling De nordiske værdier som kilde til konkurrencemæssige fordele: enkelthed, friskhed, renhed og etik De nordiske kompetencer som kilde til konkurrencemæssige fordele: lokal forankring, traditionel fremstilling, årstid, og klimatiske og geografiske forhold Kan ny nordisk mad skabe øget værdi? Betydningen af de ny nordiske værdier og kompetencer i forhold til virksomhedernes resultatmål Hvor er ny nordisk mad på vej hen Konklusion Referencer Bilag I Aarhus-deklarationen Bilag II Baggrundsinformation om ny nordisk mad Bilag III Udviklingsscenarier fra Bilag IV - Interviewguide Bilag V Informanter

5 4

6 Forord Nærværende rapport om ny nordisk mad og perspektiver på dets markedspotentiale er lavet efter Fødevareministeriets anmodning om en undersøgelse af området. Rapporten er udarbejdet som en del af Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, (punkt AD-5 i Aftalens Bilag 2). Med afsæt i Aarhus-deklarationen fra 2005 igangsatte Nordisk Ministerråd projektet Ny Nordisk Mad i Siden er endnu et projekt Ny Nordisk Mad II søsat. Dette projekt løber fra og har til formål at styrke ny nordisk madkonceptet og øge viden om, hvordan dette koncept kan bruges. Ambitionen med Nordisk Ministerråds projekter har været at styrke Nordens konkurrencedygtighed på det globale fødevaremarked. Ny Nordisk Mad betegner således de initiativpakker, der er sat i værk af Nordisk Ministerråd for at promovere mad i og fra Norden. Samtidig findes der en uformel bevægelse, som kendes som Ny nordisk mad bevægelsen. Dette betyder, at begreber som ny nordisk mad og nyt nordisk køkken bruges i flæng; begge henviser til de nye tendenser i det nordiske køkken, som har rodfæstet sig i løbet af det seneste årti. I denne rapport vil Ny Nordisk Mad med store forbogstaver blive brugt, når der refereres specifikt til initiativerne under Nordisk Ministerråd, mens ny nordisk mad og nyt nordisk køkken begge vil blive brugt om begrebet eller fænomenet. På foranledning af Nordisk Ministerråd blev der i 2010 lavet en undersøgelse af ny nordisk mads økonomiske potentiale, og der blev lavet en rapport for at belyse emnet (Strand og Grunert, 2010). Denne rapport var baseret på 90 ekspertinterviews fordelt på de nordiske lande. Denne rapport er en opfølgning på den foregående rapport; dog er den baseret på 31 nøgleinformantinterviews udelukkende fra Danmark. Formålet med rapporten er at afdække, om der har været en udvikling af potentialet og afsætning af ny nordisk mad på hjemmemarkedet såvel som til eksport samt at evaluere på de tre fremtidsscenarier, som blev skitseret i den tidligere rapport. Vi vil gerne takke alle, der har taget sig tid til at deltage i de kvalitative interviews, som denne undersøgelse bygger på, og som derved har været medvirkende til, at undersøgelsen kunne gennemføres. Rikke Christina Flinterup, Koordinator for myndighedsrådgivningen ved DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 5

7 Resumé Som opfølgning på Nordisk Ministerråds Ny Nordisk Mad-initiativer, rettet mod at styrke Nordens konkurrencedygtighed på det globale fødevaremarked, belyser denne rapport perspektiver på det økonomiske potentiale for ny nordisk mad. Udviklingen af afsætningsmulighederne for ny nordisk mad på hjemmemarkedet såvel som til eksport kortlægges. I rapporten Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) blev det økonomiske markedspotentiale af ny nordisk mad i Norden undersøgt. Nogle aktører så dengang et markedspotentiale for ny nordisk mad, hvorimod andre var mere afventende eller direkte afvisende. Mens der var stor opbakning til de nordiske værdier: enkelthed, friskhed, renhed og etik, blev de samtidig kritiseret for at være for generelle og for ikke at afgrænse, hvilke fødevarer der hører hjemme i ny nordisk mad, og hvilke der ikke gør. De underliggende kompetencer: lokal forankring, traditionel fremstilling, hensyntagen til årstid, klimatiske og geografisk forhold, sås derimod som konkrete og afgrænsende. Denne rapport er baseret på 31 nøgleinformantinterviews og er en opfølgning på rapporten fra 2010, men med fokus på den danske fødevarebranche. Med informanter fra kategorierne: frontfigurer, detailhandel, food service, fødevareproducenter (større og mindre), restauranter og turisterhvervet bidrager rapporten til at belyse det økonomiske potentiale for at udnytte de værdier og kompetencer, der knytter sig til ny nordisk mad. Informanterne blev i kvalitative interviews bedt om at forholde sig til relevansen af de nordiske værdier og kompetencer samt om at vurdere, om værdierne og kompetencerne medvirker til at skabe en oplevet værdi for deres kunder og et økonomisk afkast for virksomheden. Langt de fleste informanter nikker genkendende til en udvikling de seneste år, hvor ny nordisk mad stadig ses som meget nichepræget, og som noget kun få har taget til sig. De nordiske produkter er blevet mere tilgængelige både gennem detailhandel og food service, men efterspørgslen efter ny nordisk mad har ikke for alvor taget fart. Dog oplevedes udviklingen på nogle afgrænsede områder at være gået mod, at ny nordisk mad er blevet mere mainstream. Dette opfattes både positivt og negativt. Positivt hvis dette sættes lig med at nå ud til et bredt publikum. Negativt hvis det forbindes med en udvanding af værdierne og kompetencerne. I forhold til eksport af nye nordiske produkter opleves dette kun som værende i sin spæde begyndelse. Dog mener nogle informanter, at eksport af nye nordiske produkter strider mod de bagvedliggende værdier og kompetencer. De mener, at ny nordisk mad kun kan eksporteres som fænomen og ikke som konkrete produkter. Informanterne understreger også, at den manglende kulinariske samhørighed i Norden er en udfordring for eksport. Informanterne forholder sig stadig helt eller delvist positive til værdiernes relevans for deres egen virksomhed, om end knap halvdelen mener, at værdierne er ukonkrete, eller at de er svære 6

8 at være uenige i. Der er altså stadig en opfattelse af værdierne som meget positive og brede og derfor som relevante for alle fødevarevirksomheder, uanset om de bekender sig til det nordiske køkken eller ej. Ligeledes finder informanterne kompetencerne forbundet med ny nordisk mad relevante, men synes, at det er for omfattende at skulle leve op til dem alle. Ny nordisk mad har store ligheder med andre trends, hvilket kan øge kendskabet til den nye nordiske mad. Nye nordiske varer er kun en lille del af det samlede salg, men kunder, der efterspørger disse varer, er godt økonomisk stillede. Værdierne og kompetencerne fra ny nordisk mad, kan, hvis de efterleves, være med til at øge kundernes oplevelse af værdi gennem produktdifferentiering. Især fremhæves værdiskabelse gennem den lokale tilknytning og de gode fortællinger. Dog understreges det, at de nordiske produkter skal levere en høj kvalitet for at modsvare den højere pris, og at det ikke er nok at pakke det ind i smart markedsføring, hvilket andre aktører vil opleve som udnyttelse af konceptet. Profitabilitet er det største fokus for langt størstedelen af informanterne, men flere kombinerer dette med fortalervirksomhed for værdisættet. Flere af informanterne ønsker således at være med til at præge madkulturen i Danmark og ser det som en lige så vigtig målsætning for deres forretning. Vækst er også et vigtigt mål, og det nævnes, at vækst kan være med til at udbrede kendskabet til de nordiske værdier, også selvom det kan koste på bundlinjen. Men der er grænser for hvilken udnyttelsesgrad, som kan vedblive med at give profit. Nogle informanter påpeger derfor, at et øget fokus på de nordiske værdier og kompetencer forringer resultatet. Der blev i 2010-rapporten skitseret tre scenarier (en baseline-udvikling, en eksportsatsning på nicheprodukter og et scenarie, hvor udviklingen ville gå imod, at ny nordisk mad ville blive mainstream). Når disse fremskrives, og der tilføjes yderligere to på baggrund af denne rapport, lyder de fremtidige udviklingsmuligheder som følger: Ny nordisk mad forsvinder, når moden skifter Ny nordisk mad forbliver en niche Ny nordisk mad kan eksporteres Ny nordisk mad opnår bredere kendskab og opbakning Ny nordisk mad er bare mad Ny nordisk mad forsvinder, når moden skifter Når ny nordisk mad anskues som et modefænomen, er det underforstået, at det ikke er noget varigt. Moden vil skifte på et tidspunkt, andre udviklinger vil tage over, frontfigurerne vil bevæge sig i nye retninger, og den gastronomiske verden vil miste interessen for begrebet ny nordisk mad. Når det ny nordiske køkken har toppet, vil det altså gradvist udfases. Dog kan den tætte forbindelse mellem ny nordisk mad og andre trends, som bæredygtighed og fokus på det lokale, forlænge livet for det ny nordiske køkken i sameksistens med disse. 7

9 Ny nordisk mad forbliver en niche Dette scenarie tager sit afsæt i baseline-udviklingsscenariet. Ny nordisk mad forbliver en niche, som henvender sig til madinteresserede med et økonomisk overskud. Der er fortsat gastroturister, som vil efterspørge den nordiske mad, og der vil derfor også stadig være fokus på det ny nordiske køkken på nogle restauranter og turistmål. En mere stabil råvareproduktion af høj kvalitet og til en mere overkommelig pris kan understøtte en fortsat øgning af nye nordiske produkter, hovedsageligt produceret af mindre fødevareproducenter. Ny nordisk mad kan eksporteres Lig eksportsatsningsscenariet fra 2010-rapporten vil ny nordisk mad forblive en niche, men med en satsning på eksport. I eksportsammenhænge kommer det nordiske brand rigtigt til sin ret, da det har større genklang uden for Nordens grænser. En stor del af værdiskabelsen ligger i historiefortællingen. Eksport kræver en stor indsats, og her kan den opmærksomhed, der har været på Danmark inden for gastronomien udnyttes. Dette scenarie favner bredere, end hvis ny nordisk mad forbliver en niche, da der i dette scenarie vil være afsætningsmuligheder for nicheprodukterne på både hjemmemarkedet og på eksportmarkeder. Ny nordisk mad opnår bredere kendskab og opbakning Dette er en modificering af mainstreamscenariet fra 2010-rapporten. For at opnå et bredt kendskab og opbakning må der arbejdes med at mindske de barrierer, der står i vejen herfor: forsyningssikkerhed, høje omkostninger og villighed til at betale en højere pris. Der skal også arbejdes med at udfolde værdierne og kompetencerne, så de ikke bliver dogmatiske, men lettere at opnå for en bred gruppe af aktører i den danske fødevarebranche. Det kan betyde, at der må gås på kompromis med kompetencerne, hvilket kræver både et bredt samarbejde i branchen for at blive enige om fortolkningen af det ny nordiske køkkens manifest, som blev vedtaget i København den 19. november Der er gode muligheder for at nå bredere ud til de danske forbrugere, og alle aktørgrupperne kan spille en rolle her i forhold til at udvikle produkter og tage en dialog med forbrugerne. Den nye nordiske mad har også potentiale for at tiltrække flere segmenter ved at ændre opfattelsen af det elitære image, for eksempel ved at levere nye nordiske måltidsløsninger, som er sunde, og som også kan være en del af en travl hverdag. Ny nordisk mad er bare mad I modsætning til det brede kendskabsscenarie beskrevet ovenfor vil begrebet ny nordisk mad glide i baggrunden, og kun nogle af de bærende elementer fra det nye nordiske køkken vil være blivende specielt interessen for råvarerne og deres kvalitet. Disse vil blive integrerede dele af vores hverdag. At navnet ny nordisk mad glider i baggrunden kan give nyt liv til de bagvedliggende værdier og kompetencer, og betydningen af disse kan genopdages. 8

10 Summary Following the Nordic Council of Ministers' New Nordic Food initiatives targeted at strengthening the region's competitiveness in the global food market, this report highlights perspectives on the economic potential of new Nordic food. Additionally, the development of market opportunities for new Nordic food on the domestic market and also for export will be mapped out. In the report Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) the economic market potential of new Nordic food in the Nordic countries was studied. Some players could see a market potential for the new Nordic food, while others were more hesitant or simply rejected the idea. While there was strong support for the Nordic values: purity, freshness, simplicity and ethics, these were also criticized for being too general and therefore not defining which foods belong in the new Nordic cuisine and which do not. The underlying competences: roots in the local community, traditional manufacturing methods, and considering season, the Nordic geography and the Nordic climate, were though seen as more concrete. This report is based on 31 key informant interviews and follows up on the 2010-study, however, only focusing on the Danish food industry. With informants from the categories: front figures, retail, food service, food manufacturers (large and small), restaurants and tourism the report illustrates the economic potential of the values and competences related to new Nordic food. The informants were asked how relevant they found the above mentioned values and competences to be, and also to assess whether the values and competences are instrumental in creating a perceived value for their customers and a financial return for the company. In relation to the progress that Nordic food has experienced, the vast majority of informants recognise a scenario in which the new Nordic food remains a niche and as something only few have taken to heart. Nordic food has become more accessible through both retail and food service, but the demand for new Nordic food has not really taken off. The informants also see that some limited areas have evolved to become more mainstream. This is considered both positive and negative. Positive if this is equated to reach out to a wide audience. Negative if it is associated with a watering down of the values and skills. Export of new Nordic products is only in its infancy. However, some informants believe that exporting new Nordic products is in conflict with the underlying values and competences. Thus, they think that only the phenomenon can be exported not tangible products. Additionally, it is emphasized that the lack of culinary cohesion in the Nordic region is a challenge for the export of new Nordic food. The informants are wholly or partly positive towards the relevance of the values for their own business, although almost half believe that the values are fuzzy, or that they are hard to disagree with, as they are very broad and very positive and therefore may be relevant for all food regard- 9

11 less whether they belong to Nordic cuisine or not. Likewise, the informants find the competences associated with new Nordic food relevant but it seems too extensive to master all of them. New Nordic food has much similarity with other trends, and this may be seen as an opportunity to raise awareness of new Nordic food. New Nordic products are only a small part of total sales, but customers who demand these products are affluent. The new Nordic food values and skills can, if followed, help to increase perceived value through product differentiation. Value creation through the roots in the local community and storytelling are especially emphasised. However, it is stressed that Nordic products must provide a high quality to match the higher price, and that it is not enough to wrap it in fancy marketing. Such marketing, as new Nordic, can quickly be perceived as exploiting the concept by the other actors. While profitability is the main focus of the vast majority of informants, this can also be combined with advocating for a set of values. Several informants want to shape the food culture in Denmark and see it as an equally important part of their business goals. Several also see growth as a key objective for the company noting that growth can also help raise awareness of the Nordic values even though it may affect the bottom line. There is a limit to the extent to which it is possible to utilise the Nordic values and competences while continuing to make profits. Some interviewees point out that they believe that an increased focus on Nordic values and skills will influence the result negatively. When the three scenarios from the 2010 report (baseline development, an export focus on niche products and a scenario in which new Nordic food would become mainstream) are projected to the future and an additional two have been added based on the insight from this report, then the new development scenarios read as follows: New Nordic food disappears when the fashion changes New Nordic food remains a niche New Nordic food can be exported New Nordic food achieves broader awareness and support New Nordic food is just food New Nordic food disappears when fashion changes Viewing new Nordic food as a fashion phenomenon, it is thereby understood that it is not a lasting thing. Fashion will change at some point, other directions will take over, front figures will move in new directions and the gastro scene in Denmark will no longer attract the same attention on the concept of new Nordic food. After the new Nordic cuisine has peaked, it will gradually phase out. However, the close link between new Nordic food and other trends, such as sustainability and local food, could prolong the life of new Nordic cuisine. 10

12 New Nordic food remains a niche This scenario takes its starting point in the baseline development scenario from the 2010 report. New Nordic food remains a niche that caters to the affluent and those interested in food. Some gastro-tourists who will continue to travel to experience Nordic food and some restaurants and tourist destinations will maintain their focus on the new Nordic cuisine. A more stable commodity production of high quality ingredients and at a more affordable price will support the continued increase in new Nordic products, produced mainly by small food producers. New Nordic food can be exported Like the export scenario from the 2010 report, new Nordic food remains a niche but with a focus on export. The Nordic brand has greater resonance outside the Nordic region. A large part of the value creation lies in the storytelling. Export requires a lot of effort, and if small manufacturers want to excel, they must exploit the attention on gastronomy that Denmark has enjoyed. This scenario has a broader scope than the one above, as the Nordic niche products will find markets domestically as well as abroad in this scenario. New Nordic food achieves broader awareness and support This is a modification of the mainstream scenario. In order to gain broad awareness and support, it is important to work towards eliminating the barriers mentioned, such as security of supply, high costs or willingness to pay a higher price. The meaning of values and competences must also be explored in a non-dogmatic way to make them attainable to the broad group of stakeholders. This may call for compromises with regard to the competences requiring broad industry collaboration and a general desire to agree on the interpretation of the manifest. The opportunities to reach out to Danish consumers are good and all categories of actors can play a role here in terms of developing products and entering into dialogue with the public. The new Nordic food can also reach a broader target group by changing the elitist perception, for example by providing new Nordic meal solutions that are healthy as well as being part of a busy lifestyle. New Nordic food is just food In contrast to the broad knowledge of the scenario described above, the 'new Nordic food' concept slips into the background and only some of the key elements of the new Nordic cuisine will remain especially the interest in raw materials and quality. These will be integral parts of our everyday lives. The fact that the term new Nordic food will slide into the background may give new life to the underlying values and competencies, and the importance of these can be rediscovered. 11

13 1 Baggrund Det nordiske køkken er opstået ud fra den opfattelse, at den nordiske glæde for de fremmede og eksotiske madtraditioner har betydet, at mange nordboere har glemt, hvad det hjemlige køkken har at byde på. Derfor er gamle, traditionelle egnsretter gået i glemmebogen, og mange særegne nordiske råvarer dyrkes ikke længere. Som modstykke til denne udvikling opstod der i den gastronomiske verden et ønske om at genfinde fokus på det nordiske køkkens rige traditioner og udforske dets spændende nye kombinationer en bevægelse, som har rodfæstet sig inden for det seneste årti. Det har resulteret i, at mange forskellige aktører har forsøgt sig med nye kornsorter, fundet frem til gamle husdyrracer og med nye tilgange forsøgt at fremme, hvad det nordiske køkken har at byde på. Der har været et ønske om at levendegøre de nordiske egnsretter blandt skandinaverne, og at de særlige nordiske råvarer skulle tages i anvendelse til hverdag og til fest. Inden for den finere madlavning har det vist sig, at det nordiske køkken kan være med helt fremme, og kokke fra det nordiske køkken har modtaget mange internationale priser over det seneste årti. Især åbningen af restaurant Noma (en sammentrækning af nordisk mad) i København i 2003 har haft en stor indflydelse på opmærksomheden omkring det nordiske køkken. Noma har gjort sig bemærket såvel i Norden som internationalt ved at udforske det nordiske terroir 1 gennem brugen af såvel kendte som nye nordiske råvarer. Dette var i høj grad toneangivende for skabelsen af et nyt nordisk køkken, som adskilte sig fra det i gastronomien fremherskende traditionelle franske køkken. Noma har siden sin åbning vundet titlen som Verdens bedste restaurant fire gange i 2010, 2011, 2012 og senest i 2014 (www.theworlds50best.com). Claus Meyer og René Redzepi, som grundlagde Noma, har ikke været alene om at bringe det nye nordiske køkken frem, men de har været de inspirerende drivkræfter. I 2004 tog de initiativ til at samle en række repræsentanter for den nordiske gastronomi til et symposion, støttet af Nordisk Ministerråd, for at genrejse det nordiske køkken. Med blandt andre Claus Meyer som procesleder blev der udformet et såkaldt Nordisk Køkkenmanifest, der opstillede kravene og forhåbningerne til et fremtidigt nyt nordisk køkken. 1 Forhold som jordbund, klimatiske forhold og dyrkningsform, som påvirker råvarernes kvalitet og smag. Det nordiske terroir-særpræg beskrives i grundlag for Ny Nordisk Hverdagsmad som køligheden, vækstens langsomhed, lyset og forskellen på dag- og nattetemperaturen i Norden, særligt i ydersæsonerne (Meyer et al., 2010, s. 10). 12

14 Det ny nordiske køkken skal: 1. Udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som vi gerne vil forbinde med vores region. 2. Afspejle de skiftende årstider i sine måltider. 3. Bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande. 4. Forene kravet om velsmag med moderne viden om sundhed og velvære. 5. Fremme de nordiske produkters og producenters mangfoldighed og udbrede kendskabet til kulturerne bag dem. 6. Fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde landskaber. 7. Udvikle nye anvendelser af traditionelle nordiske fødevarer. 8. Forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og kulinariske traditioner med impulser udefra. 9. Kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet. 10. Invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fællesprojekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden. 2 Det var dette køkkenmanifest, der blandt andet blev anvendt som grundlag for det møde, Nordisk Ministerråd afholdt i sommeren 2005, og som mundede ud i den såkaldte Aarhusdeklaration (se Bilag I). Nordisk Ministerråd var interesseret i at styrke nordisk mad, og erklæringen lød: Ministerrådet beslutter at igangsætte et fremadrettet arbejde om Ny Nordisk Mad, der skal fremme den nordiske bevidsthed om nordisk mad og øge den fælles identitet og livskvalitet samt markere Norden internationalt. Siden da har Nordisk Ministerråd iværksat en række initiativer under paraplyen Ny Nordisk Mad I & II, alle med det formål at styrke nordiske fødevarer og madtraditioner. Nordisk Ministerråd har med deres satsning og gennem Aarhus-deklarationen defineret råderummet for det nye nordiske køkken, og forhåbningen er at styrke køkkenets muligheder. 2 nordisk_koekken_symposium.html 13

15 Ny Nordisk Mad-programmet skal: Kommunikere, hvad Ny Nordisk Mad indebærer og formidle kendskab og kundskab om det nye nordiske køkken til professionelle og forbrugere. Bidrage til at styrke samarbejdet mellem nordiske myndigheder, nordiske erhvervsorganisationer og andre aktører, som arbejder med landbrug, mad- og turisterhvervene, således at der skabes nordisk merværdi ud fra nationale satsninger på temaet. Opbygge relationer til og motivere nordiske aktører, således at disse udnytter potentialet fra programmet til innovation og erhvervsudvikling. Tydeliggøre, hvordan ny nordisk madkultur hænger sammen med nordiske værdier og nordisk kultur og bidrager til at skabe sammenhængskraft og kulturel identitet på tværs af Norden. Fokusere på udviklingsmulighederne fra gen til gaffel, forstået som udnyttelse af den genetiske mangfoldighed i dagligdagen. Fokusere på madkulturens udviklingsmuligheder fra jord/fjord til bord i forhold til bedre at udnytte de potentialer, der findes i kombinationen af velsmag og ernæringsvidenskab, råvarekendskab og råvarernes sæson, herunder at styrke den sundhedsfremmende indsats i Norden. Gøre som vi siger : gennem egne aktiviteter og måltider skal programmet i praksis skabe gode forbilleder for, hvordan nordiske aktører kan udnytte Ny Nordisk Mad og madkultur i sit værtskab. 3 Hvor initiativerne Ny Nordisk Mad I og II er igangsat af Nordisk Ministerråd, er genstanden for initiativerne det nye nordiske køkken og den nye nordiske mad ikke initieret af Ministerrådet. Disse er i høj grad vokset frem i den gastronomiske verden, og der har således været en bevægelse, der har sluttet op om den nye nordiske mad og søgt at promovere køkkenet, også uden for Nordisk Ministerråd. Bevægelsen er netop det en bevægelse og er i modsætning til Nordisk Ministerråds initiativer ikke formaliseret. Derfor kan denne bevægelse heller ikke klart afgrænses til et vist antal personer, da det snarere afhænger af både selvopfattet medlemskab og omgivelsernes opfattelse af bevægelsen. Det er dog vigtigt at påpege, at der eksisterer et overlap mellem denne bevægelse og initiativerne Ny Nordisk Mad I og II både i form af involverede aktører og i form af formålet nemlig at fremme den nye nordiske mad. Ny Nordisk Mad betegner de initiativpakker, der er sat i værk af Nordisk Ministerråd for at promovere mad i og fra Norden. Som nævnt ovenfor er dette initiativer, som skal støtte op om det nye nordiske køkken og den nye nordiske mad. Samtidig findes der en uformel bevægelse, 3 14

16 som kendes som Ny nordisk madbevægelsen. Dette betyder, at begreber som ny nordisk mad og nyt nordisk køkken bruges i flæng; begge henviser til de nye tendenser i det nordiske køkken, som har rodfæstet sig i løbet af det seneste årti. I denne rapport vil Ny Nordisk Mad med store forbogstaver blive brugt, når der refereres specifikt til initiativerne under Nordisk Ministerråd, mens ny nordisk mad og nyt nordisk køkken begge vil blive brugt om begrebet eller fænomenet. Byrkjeflot et al. (2013) har redegjort for identitetsopbygningen af det nye nordiske køkken beskrevet som tre faser: -> 2005: Opståen Et projekt drevet frem af professionelle fra den gastronomiske verden Manifestet fra Nordisk Køkken Symposium udstikker retningsgivende værdier : Promovering og Legitimering Ny nordisk mad bliver nu også et politisk og videnskabeligt projekt Aarhus-deklarationen bliver startskuddet til fokuserede politiske og videnskabelige indsatser >: Udbredelse Det nordiske køkken skal udbredes til befolkningerne Fra et elitært projekt skal Ny Nordisk Mad ud i hverdagskøkkenerne Figur 1: Identitetsopbygningen af det nordiske køkken (efter inspiration fra Byrkjeflot et al., 2013) Byrkjeflot et al. (2013) tager et intra-nordisk perspektiv. De mener, at der er tre hovedårsager til den hurtige opståen og udbredelse af det nordiske køkken: et navn uden tidligere betydning, en åben invitation til at deltage i skabelsen og udbredelsen og en struktureret tilgang til udbredelsen. Dog tages der ikke stilling til, om ny nordisk mad også kan brede sig uden for Nordens grænser. I rapporten Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) blev der foretaget en undersøgelse af det økonomiske markedspotentiale af ny nordisk mad i hele Norden. Her viste sig et blandet billede med nogle aktører, der var positivt stemt over for den nye nordiske mads markedspotentiale, hvorimod andre var langt mere afventende eller direkte afvisende. 15

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Diætistmøde 25. og 26. september 2008. Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004

Diætistmøde 25. og 26. september 2008. Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004 Diætistmøde 25. og 26. september 2008 Grethe Andersen, Chefkonsulent, Måltider og Ernæring ga@danishmeat.dk 101004 Hvad er DMA? Danish Meat Association (DMA) er fælles faglig og administrativ enhed for

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen

Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm. Centre for Regional and Tourism Research Bornholm Karin Topsø Larsen Toward conceptualising a creative community - examples from Bornholm Centre for Regional and Tourism Research Bornholm 21.9.2011 Karin Topsø Larsen Standard definition Generally the creative community

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD?

KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? KAN MAN FORVENTE, AT DET DANSKE MARKED VIL SIKRE MARKEDSDREVET DYREVELFÆRD? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet SLIDE

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen!

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen! Bæredygtig forbrugerlæring muligheder og perspektiver Velkommen! Nordisk netværk for kritisk forbrugerlæring Critical, Conscious Consumerism and Adult Learning Tematisk Netværk, 2007-08, Nordplus Voksen

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill

175 g 20 stk. Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667. 175 g 20 stk. Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568. American Grill Product Catalogue Crisps Franske Kartofler Dip Chips Havsalt Sour Cream & Dild 220 g 16 stk. Varenr.: 5650007878 EAN: 5701979304513 Varenr.: 5650007846 EAN: 5701979304667 Varenr.: 5650007845 EAN: 5701979304568

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt

Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt Sådan skal København (og Danmark) brandes internationalt INTERNT Copenhagen GWA Capacity SEMINAR Presentation to Agents 24. August 2009 09 September 2009 Wonderful Copenhagen Copenhagen anno 2009 Goodwill

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller

Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Dansk Byplanlaboratorium ÅBEN LAND KONFERENCE Når man skal leve af landskabet 26. - 27. maj i Rønne Innovation og iscenesættelse af bornholmske fødevarer Nye produktions- og konsumptionsmodeller Jesper

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken

En varm velkomst til. Poul Melbye Analysechef, Politiken En varm velkomst til Poul Melbye Analysechef, Politiken Fra fiasko til succes Poul Melbye, Analysechef, Politiken Politiken Første udgave: 1. oktober 1884 3 ansatte Oplag på 2000 STØT FALDENDE OPLAG 150.000

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere