NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER"

Transkript

1 NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG

2 AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 Susanne Kolle, Trine Mørk og Klaus G. Grunert Aarhus Universitet Business and Social Sciences MAPP - Centre for Research and Customer Relations in the Food Sector Department of Business Administration Bartholins Allé 10 Bygning Aarhus C

3 AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER Serietitel Nr.: 049 Forfattere: DCA rapport Susanne Kolle, Trine Mørk og Klaus G. Grunert Udgiver: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Blichers Allé 20, postboks 50, 8830 Tjele. Tlf , hjemmeside: Fotograf: Tryk: Udgivelsesår: 2014 Forsidefoto: Colourbox Gengivelse er tilladt med kildeangivelse ISBN: ISSN: Rapporterne kan hentes gratis på Rapport Rapporterne indeholder hovedsageligt afrapportering fra forskningsprojekter, oversigtsrapporter over faglige emner, vidensynteser, rapporter og redegørelser til myndigheder, tekniske afprøvninger, vejledninger osv.

4 Indholdsfortegnelse Resumé... 5 Summary... 9 Forord Baggrund Teoriramme Metode Dataindsamlingen Udvælgelse af informanter Databehandling Resultater Informanternes opfattelse af ny nordisk mad Ny nordisk mads udvikling De nordiske værdier som kilde til konkurrencemæssige fordele: enkelthed, friskhed, renhed og etik De nordiske kompetencer som kilde til konkurrencemæssige fordele: lokal forankring, traditionel fremstilling, årstid, og klimatiske og geografiske forhold Kan ny nordisk mad skabe øget værdi? Betydningen af de ny nordiske værdier og kompetencer i forhold til virksomhedernes resultatmål Hvor er ny nordisk mad på vej hen Konklusion Referencer Bilag I Aarhus-deklarationen Bilag II Baggrundsinformation om ny nordisk mad Bilag III Udviklingsscenarier fra Bilag IV - Interviewguide Bilag V Informanter

5 4

6 Forord Nærværende rapport om ny nordisk mad og perspektiver på dets markedspotentiale er lavet efter Fødevareministeriets anmodning om en undersøgelse af området. Rapporten er udarbejdet som en del af Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, (punkt AD-5 i Aftalens Bilag 2). Med afsæt i Aarhus-deklarationen fra 2005 igangsatte Nordisk Ministerråd projektet Ny Nordisk Mad i Siden er endnu et projekt Ny Nordisk Mad II søsat. Dette projekt løber fra og har til formål at styrke ny nordisk madkonceptet og øge viden om, hvordan dette koncept kan bruges. Ambitionen med Nordisk Ministerråds projekter har været at styrke Nordens konkurrencedygtighed på det globale fødevaremarked. Ny Nordisk Mad betegner således de initiativpakker, der er sat i værk af Nordisk Ministerråd for at promovere mad i og fra Norden. Samtidig findes der en uformel bevægelse, som kendes som Ny nordisk mad bevægelsen. Dette betyder, at begreber som ny nordisk mad og nyt nordisk køkken bruges i flæng; begge henviser til de nye tendenser i det nordiske køkken, som har rodfæstet sig i løbet af det seneste årti. I denne rapport vil Ny Nordisk Mad med store forbogstaver blive brugt, når der refereres specifikt til initiativerne under Nordisk Ministerråd, mens ny nordisk mad og nyt nordisk køkken begge vil blive brugt om begrebet eller fænomenet. På foranledning af Nordisk Ministerråd blev der i 2010 lavet en undersøgelse af ny nordisk mads økonomiske potentiale, og der blev lavet en rapport for at belyse emnet (Strand og Grunert, 2010). Denne rapport var baseret på 90 ekspertinterviews fordelt på de nordiske lande. Denne rapport er en opfølgning på den foregående rapport; dog er den baseret på 31 nøgleinformantinterviews udelukkende fra Danmark. Formålet med rapporten er at afdække, om der har været en udvikling af potentialet og afsætning af ny nordisk mad på hjemmemarkedet såvel som til eksport samt at evaluere på de tre fremtidsscenarier, som blev skitseret i den tidligere rapport. Vi vil gerne takke alle, der har taget sig tid til at deltage i de kvalitative interviews, som denne undersøgelse bygger på, og som derved har været medvirkende til, at undersøgelsen kunne gennemføres. Rikke Christina Flinterup, Koordinator for myndighedsrådgivningen ved DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 5

7 Resumé Som opfølgning på Nordisk Ministerråds Ny Nordisk Mad-initiativer, rettet mod at styrke Nordens konkurrencedygtighed på det globale fødevaremarked, belyser denne rapport perspektiver på det økonomiske potentiale for ny nordisk mad. Udviklingen af afsætningsmulighederne for ny nordisk mad på hjemmemarkedet såvel som til eksport kortlægges. I rapporten Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) blev det økonomiske markedspotentiale af ny nordisk mad i Norden undersøgt. Nogle aktører så dengang et markedspotentiale for ny nordisk mad, hvorimod andre var mere afventende eller direkte afvisende. Mens der var stor opbakning til de nordiske værdier: enkelthed, friskhed, renhed og etik, blev de samtidig kritiseret for at være for generelle og for ikke at afgrænse, hvilke fødevarer der hører hjemme i ny nordisk mad, og hvilke der ikke gør. De underliggende kompetencer: lokal forankring, traditionel fremstilling, hensyntagen til årstid, klimatiske og geografisk forhold, sås derimod som konkrete og afgrænsende. Denne rapport er baseret på 31 nøgleinformantinterviews og er en opfølgning på rapporten fra 2010, men med fokus på den danske fødevarebranche. Med informanter fra kategorierne: frontfigurer, detailhandel, food service, fødevareproducenter (større og mindre), restauranter og turisterhvervet bidrager rapporten til at belyse det økonomiske potentiale for at udnytte de værdier og kompetencer, der knytter sig til ny nordisk mad. Informanterne blev i kvalitative interviews bedt om at forholde sig til relevansen af de nordiske værdier og kompetencer samt om at vurdere, om værdierne og kompetencerne medvirker til at skabe en oplevet værdi for deres kunder og et økonomisk afkast for virksomheden. Langt de fleste informanter nikker genkendende til en udvikling de seneste år, hvor ny nordisk mad stadig ses som meget nichepræget, og som noget kun få har taget til sig. De nordiske produkter er blevet mere tilgængelige både gennem detailhandel og food service, men efterspørgslen efter ny nordisk mad har ikke for alvor taget fart. Dog oplevedes udviklingen på nogle afgrænsede områder at være gået mod, at ny nordisk mad er blevet mere mainstream. Dette opfattes både positivt og negativt. Positivt hvis dette sættes lig med at nå ud til et bredt publikum. Negativt hvis det forbindes med en udvanding af værdierne og kompetencerne. I forhold til eksport af nye nordiske produkter opleves dette kun som værende i sin spæde begyndelse. Dog mener nogle informanter, at eksport af nye nordiske produkter strider mod de bagvedliggende værdier og kompetencer. De mener, at ny nordisk mad kun kan eksporteres som fænomen og ikke som konkrete produkter. Informanterne understreger også, at den manglende kulinariske samhørighed i Norden er en udfordring for eksport. Informanterne forholder sig stadig helt eller delvist positive til værdiernes relevans for deres egen virksomhed, om end knap halvdelen mener, at værdierne er ukonkrete, eller at de er svære 6

8 at være uenige i. Der er altså stadig en opfattelse af værdierne som meget positive og brede og derfor som relevante for alle fødevarevirksomheder, uanset om de bekender sig til det nordiske køkken eller ej. Ligeledes finder informanterne kompetencerne forbundet med ny nordisk mad relevante, men synes, at det er for omfattende at skulle leve op til dem alle. Ny nordisk mad har store ligheder med andre trends, hvilket kan øge kendskabet til den nye nordiske mad. Nye nordiske varer er kun en lille del af det samlede salg, men kunder, der efterspørger disse varer, er godt økonomisk stillede. Værdierne og kompetencerne fra ny nordisk mad, kan, hvis de efterleves, være med til at øge kundernes oplevelse af værdi gennem produktdifferentiering. Især fremhæves værdiskabelse gennem den lokale tilknytning og de gode fortællinger. Dog understreges det, at de nordiske produkter skal levere en høj kvalitet for at modsvare den højere pris, og at det ikke er nok at pakke det ind i smart markedsføring, hvilket andre aktører vil opleve som udnyttelse af konceptet. Profitabilitet er det største fokus for langt størstedelen af informanterne, men flere kombinerer dette med fortalervirksomhed for værdisættet. Flere af informanterne ønsker således at være med til at præge madkulturen i Danmark og ser det som en lige så vigtig målsætning for deres forretning. Vækst er også et vigtigt mål, og det nævnes, at vækst kan være med til at udbrede kendskabet til de nordiske værdier, også selvom det kan koste på bundlinjen. Men der er grænser for hvilken udnyttelsesgrad, som kan vedblive med at give profit. Nogle informanter påpeger derfor, at et øget fokus på de nordiske værdier og kompetencer forringer resultatet. Der blev i 2010-rapporten skitseret tre scenarier (en baseline-udvikling, en eksportsatsning på nicheprodukter og et scenarie, hvor udviklingen ville gå imod, at ny nordisk mad ville blive mainstream). Når disse fremskrives, og der tilføjes yderligere to på baggrund af denne rapport, lyder de fremtidige udviklingsmuligheder som følger: Ny nordisk mad forsvinder, når moden skifter Ny nordisk mad forbliver en niche Ny nordisk mad kan eksporteres Ny nordisk mad opnår bredere kendskab og opbakning Ny nordisk mad er bare mad Ny nordisk mad forsvinder, når moden skifter Når ny nordisk mad anskues som et modefænomen, er det underforstået, at det ikke er noget varigt. Moden vil skifte på et tidspunkt, andre udviklinger vil tage over, frontfigurerne vil bevæge sig i nye retninger, og den gastronomiske verden vil miste interessen for begrebet ny nordisk mad. Når det ny nordiske køkken har toppet, vil det altså gradvist udfases. Dog kan den tætte forbindelse mellem ny nordisk mad og andre trends, som bæredygtighed og fokus på det lokale, forlænge livet for det ny nordiske køkken i sameksistens med disse. 7

9 Ny nordisk mad forbliver en niche Dette scenarie tager sit afsæt i baseline-udviklingsscenariet. Ny nordisk mad forbliver en niche, som henvender sig til madinteresserede med et økonomisk overskud. Der er fortsat gastroturister, som vil efterspørge den nordiske mad, og der vil derfor også stadig være fokus på det ny nordiske køkken på nogle restauranter og turistmål. En mere stabil råvareproduktion af høj kvalitet og til en mere overkommelig pris kan understøtte en fortsat øgning af nye nordiske produkter, hovedsageligt produceret af mindre fødevareproducenter. Ny nordisk mad kan eksporteres Lig eksportsatsningsscenariet fra 2010-rapporten vil ny nordisk mad forblive en niche, men med en satsning på eksport. I eksportsammenhænge kommer det nordiske brand rigtigt til sin ret, da det har større genklang uden for Nordens grænser. En stor del af værdiskabelsen ligger i historiefortællingen. Eksport kræver en stor indsats, og her kan den opmærksomhed, der har været på Danmark inden for gastronomien udnyttes. Dette scenarie favner bredere, end hvis ny nordisk mad forbliver en niche, da der i dette scenarie vil være afsætningsmuligheder for nicheprodukterne på både hjemmemarkedet og på eksportmarkeder. Ny nordisk mad opnår bredere kendskab og opbakning Dette er en modificering af mainstreamscenariet fra 2010-rapporten. For at opnå et bredt kendskab og opbakning må der arbejdes med at mindske de barrierer, der står i vejen herfor: forsyningssikkerhed, høje omkostninger og villighed til at betale en højere pris. Der skal også arbejdes med at udfolde værdierne og kompetencerne, så de ikke bliver dogmatiske, men lettere at opnå for en bred gruppe af aktører i den danske fødevarebranche. Det kan betyde, at der må gås på kompromis med kompetencerne, hvilket kræver både et bredt samarbejde i branchen for at blive enige om fortolkningen af det ny nordiske køkkens manifest, som blev vedtaget i København den 19. november Der er gode muligheder for at nå bredere ud til de danske forbrugere, og alle aktørgrupperne kan spille en rolle her i forhold til at udvikle produkter og tage en dialog med forbrugerne. Den nye nordiske mad har også potentiale for at tiltrække flere segmenter ved at ændre opfattelsen af det elitære image, for eksempel ved at levere nye nordiske måltidsløsninger, som er sunde, og som også kan være en del af en travl hverdag. Ny nordisk mad er bare mad I modsætning til det brede kendskabsscenarie beskrevet ovenfor vil begrebet ny nordisk mad glide i baggrunden, og kun nogle af de bærende elementer fra det nye nordiske køkken vil være blivende specielt interessen for råvarerne og deres kvalitet. Disse vil blive integrerede dele af vores hverdag. At navnet ny nordisk mad glider i baggrunden kan give nyt liv til de bagvedliggende værdier og kompetencer, og betydningen af disse kan genopdages. 8

10 Summary Following the Nordic Council of Ministers' New Nordic Food initiatives targeted at strengthening the region's competitiveness in the global food market, this report highlights perspectives on the economic potential of new Nordic food. Additionally, the development of market opportunities for new Nordic food on the domestic market and also for export will be mapped out. In the report Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) the economic market potential of new Nordic food in the Nordic countries was studied. Some players could see a market potential for the new Nordic food, while others were more hesitant or simply rejected the idea. While there was strong support for the Nordic values: purity, freshness, simplicity and ethics, these were also criticized for being too general and therefore not defining which foods belong in the new Nordic cuisine and which do not. The underlying competences: roots in the local community, traditional manufacturing methods, and considering season, the Nordic geography and the Nordic climate, were though seen as more concrete. This report is based on 31 key informant interviews and follows up on the 2010-study, however, only focusing on the Danish food industry. With informants from the categories: front figures, retail, food service, food manufacturers (large and small), restaurants and tourism the report illustrates the economic potential of the values and competences related to new Nordic food. The informants were asked how relevant they found the above mentioned values and competences to be, and also to assess whether the values and competences are instrumental in creating a perceived value for their customers and a financial return for the company. In relation to the progress that Nordic food has experienced, the vast majority of informants recognise a scenario in which the new Nordic food remains a niche and as something only few have taken to heart. Nordic food has become more accessible through both retail and food service, but the demand for new Nordic food has not really taken off. The informants also see that some limited areas have evolved to become more mainstream. This is considered both positive and negative. Positive if this is equated to reach out to a wide audience. Negative if it is associated with a watering down of the values and skills. Export of new Nordic products is only in its infancy. However, some informants believe that exporting new Nordic products is in conflict with the underlying values and competences. Thus, they think that only the phenomenon can be exported not tangible products. Additionally, it is emphasized that the lack of culinary cohesion in the Nordic region is a challenge for the export of new Nordic food. The informants are wholly or partly positive towards the relevance of the values for their own business, although almost half believe that the values are fuzzy, or that they are hard to disagree with, as they are very broad and very positive and therefore may be relevant for all food regard- 9

11 less whether they belong to Nordic cuisine or not. Likewise, the informants find the competences associated with new Nordic food relevant but it seems too extensive to master all of them. New Nordic food has much similarity with other trends, and this may be seen as an opportunity to raise awareness of new Nordic food. New Nordic products are only a small part of total sales, but customers who demand these products are affluent. The new Nordic food values and skills can, if followed, help to increase perceived value through product differentiation. Value creation through the roots in the local community and storytelling are especially emphasised. However, it is stressed that Nordic products must provide a high quality to match the higher price, and that it is not enough to wrap it in fancy marketing. Such marketing, as new Nordic, can quickly be perceived as exploiting the concept by the other actors. While profitability is the main focus of the vast majority of informants, this can also be combined with advocating for a set of values. Several informants want to shape the food culture in Denmark and see it as an equally important part of their business goals. Several also see growth as a key objective for the company noting that growth can also help raise awareness of the Nordic values even though it may affect the bottom line. There is a limit to the extent to which it is possible to utilise the Nordic values and competences while continuing to make profits. Some interviewees point out that they believe that an increased focus on Nordic values and skills will influence the result negatively. When the three scenarios from the 2010 report (baseline development, an export focus on niche products and a scenario in which new Nordic food would become mainstream) are projected to the future and an additional two have been added based on the insight from this report, then the new development scenarios read as follows: New Nordic food disappears when the fashion changes New Nordic food remains a niche New Nordic food can be exported New Nordic food achieves broader awareness and support New Nordic food is just food New Nordic food disappears when fashion changes Viewing new Nordic food as a fashion phenomenon, it is thereby understood that it is not a lasting thing. Fashion will change at some point, other directions will take over, front figures will move in new directions and the gastro scene in Denmark will no longer attract the same attention on the concept of new Nordic food. After the new Nordic cuisine has peaked, it will gradually phase out. However, the close link between new Nordic food and other trends, such as sustainability and local food, could prolong the life of new Nordic cuisine. 10

12 New Nordic food remains a niche This scenario takes its starting point in the baseline development scenario from the 2010 report. New Nordic food remains a niche that caters to the affluent and those interested in food. Some gastro-tourists who will continue to travel to experience Nordic food and some restaurants and tourist destinations will maintain their focus on the new Nordic cuisine. A more stable commodity production of high quality ingredients and at a more affordable price will support the continued increase in new Nordic products, produced mainly by small food producers. New Nordic food can be exported Like the export scenario from the 2010 report, new Nordic food remains a niche but with a focus on export. The Nordic brand has greater resonance outside the Nordic region. A large part of the value creation lies in the storytelling. Export requires a lot of effort, and if small manufacturers want to excel, they must exploit the attention on gastronomy that Denmark has enjoyed. This scenario has a broader scope than the one above, as the Nordic niche products will find markets domestically as well as abroad in this scenario. New Nordic food achieves broader awareness and support This is a modification of the mainstream scenario. In order to gain broad awareness and support, it is important to work towards eliminating the barriers mentioned, such as security of supply, high costs or willingness to pay a higher price. The meaning of values and competences must also be explored in a non-dogmatic way to make them attainable to the broad group of stakeholders. This may call for compromises with regard to the competences requiring broad industry collaboration and a general desire to agree on the interpretation of the manifest. The opportunities to reach out to Danish consumers are good and all categories of actors can play a role here in terms of developing products and entering into dialogue with the public. The new Nordic food can also reach a broader target group by changing the elitist perception, for example by providing new Nordic meal solutions that are healthy as well as being part of a busy lifestyle. New Nordic food is just food In contrast to the broad knowledge of the scenario described above, the 'new Nordic food' concept slips into the background and only some of the key elements of the new Nordic cuisine will remain especially the interest in raw materials and quality. These will be integral parts of our everyday lives. The fact that the term new Nordic food will slide into the background may give new life to the underlying values and competencies, and the importance of these can be rediscovered. 11

13 1 Baggrund Det nordiske køkken er opstået ud fra den opfattelse, at den nordiske glæde for de fremmede og eksotiske madtraditioner har betydet, at mange nordboere har glemt, hvad det hjemlige køkken har at byde på. Derfor er gamle, traditionelle egnsretter gået i glemmebogen, og mange særegne nordiske råvarer dyrkes ikke længere. Som modstykke til denne udvikling opstod der i den gastronomiske verden et ønske om at genfinde fokus på det nordiske køkkens rige traditioner og udforske dets spændende nye kombinationer en bevægelse, som har rodfæstet sig inden for det seneste årti. Det har resulteret i, at mange forskellige aktører har forsøgt sig med nye kornsorter, fundet frem til gamle husdyrracer og med nye tilgange forsøgt at fremme, hvad det nordiske køkken har at byde på. Der har været et ønske om at levendegøre de nordiske egnsretter blandt skandinaverne, og at de særlige nordiske råvarer skulle tages i anvendelse til hverdag og til fest. Inden for den finere madlavning har det vist sig, at det nordiske køkken kan være med helt fremme, og kokke fra det nordiske køkken har modtaget mange internationale priser over det seneste årti. Især åbningen af restaurant Noma (en sammentrækning af nordisk mad) i København i 2003 har haft en stor indflydelse på opmærksomheden omkring det nordiske køkken. Noma har gjort sig bemærket såvel i Norden som internationalt ved at udforske det nordiske terroir 1 gennem brugen af såvel kendte som nye nordiske råvarer. Dette var i høj grad toneangivende for skabelsen af et nyt nordisk køkken, som adskilte sig fra det i gastronomien fremherskende traditionelle franske køkken. Noma har siden sin åbning vundet titlen som Verdens bedste restaurant fire gange i 2010, 2011, 2012 og senest i 2014 (www.theworlds50best.com). Claus Meyer og René Redzepi, som grundlagde Noma, har ikke været alene om at bringe det nye nordiske køkken frem, men de har været de inspirerende drivkræfter. I 2004 tog de initiativ til at samle en række repræsentanter for den nordiske gastronomi til et symposion, støttet af Nordisk Ministerråd, for at genrejse det nordiske køkken. Med blandt andre Claus Meyer som procesleder blev der udformet et såkaldt Nordisk Køkkenmanifest, der opstillede kravene og forhåbningerne til et fremtidigt nyt nordisk køkken. 1 Forhold som jordbund, klimatiske forhold og dyrkningsform, som påvirker råvarernes kvalitet og smag. Det nordiske terroir-særpræg beskrives i grundlag for Ny Nordisk Hverdagsmad som køligheden, vækstens langsomhed, lyset og forskellen på dag- og nattetemperaturen i Norden, særligt i ydersæsonerne (Meyer et al., 2010, s. 10). 12

14 Det ny nordiske køkken skal: 1. Udtrykke den renhed, friskhed, enkelhed og etik, som vi gerne vil forbinde med vores region. 2. Afspejle de skiftende årstider i sine måltider. 3. Bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vores klimaer, landskaber og vande. 4. Forene kravet om velsmag med moderne viden om sundhed og velvære. 5. Fremme de nordiske produkters og producenters mangfoldighed og udbrede kendskabet til kulturerne bag dem. 6. Fremme dyrenes trivsel og en bæredygtig produktion i havet og i de dyrkede og vilde landskaber. 7. Udvikle nye anvendelser af traditionelle nordiske fødevarer. 8. Forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og kulinariske traditioner med impulser udefra. 9. Kombinere lokal selvforsyning med regional udveksling af varer af høj kvalitet. 10. Invitere forbrugere, andre madhåndværkere, landbrug, fiskeri, små og store fødevareindustrier, detail- og mellemhandlere, forskere, undervisere, politikere og myndigheder til et samarbejde om dette fællesprojekt, der skal blive til gavn og glæde for alle i Norden. 2 Det var dette køkkenmanifest, der blandt andet blev anvendt som grundlag for det møde, Nordisk Ministerråd afholdt i sommeren 2005, og som mundede ud i den såkaldte Aarhusdeklaration (se Bilag I). Nordisk Ministerråd var interesseret i at styrke nordisk mad, og erklæringen lød: Ministerrådet beslutter at igangsætte et fremadrettet arbejde om Ny Nordisk Mad, der skal fremme den nordiske bevidsthed om nordisk mad og øge den fælles identitet og livskvalitet samt markere Norden internationalt. Siden da har Nordisk Ministerråd iværksat en række initiativer under paraplyen Ny Nordisk Mad I & II, alle med det formål at styrke nordiske fødevarer og madtraditioner. Nordisk Ministerråd har med deres satsning og gennem Aarhus-deklarationen defineret råderummet for det nye nordiske køkken, og forhåbningen er at styrke køkkenets muligheder. 2 nordisk_koekken_symposium.html 13

15 Ny Nordisk Mad-programmet skal: Kommunikere, hvad Ny Nordisk Mad indebærer og formidle kendskab og kundskab om det nye nordiske køkken til professionelle og forbrugere. Bidrage til at styrke samarbejdet mellem nordiske myndigheder, nordiske erhvervsorganisationer og andre aktører, som arbejder med landbrug, mad- og turisterhvervene, således at der skabes nordisk merværdi ud fra nationale satsninger på temaet. Opbygge relationer til og motivere nordiske aktører, således at disse udnytter potentialet fra programmet til innovation og erhvervsudvikling. Tydeliggøre, hvordan ny nordisk madkultur hænger sammen med nordiske værdier og nordisk kultur og bidrager til at skabe sammenhængskraft og kulturel identitet på tværs af Norden. Fokusere på udviklingsmulighederne fra gen til gaffel, forstået som udnyttelse af den genetiske mangfoldighed i dagligdagen. Fokusere på madkulturens udviklingsmuligheder fra jord/fjord til bord i forhold til bedre at udnytte de potentialer, der findes i kombinationen af velsmag og ernæringsvidenskab, råvarekendskab og råvarernes sæson, herunder at styrke den sundhedsfremmende indsats i Norden. Gøre som vi siger : gennem egne aktiviteter og måltider skal programmet i praksis skabe gode forbilleder for, hvordan nordiske aktører kan udnytte Ny Nordisk Mad og madkultur i sit værtskab. 3 Hvor initiativerne Ny Nordisk Mad I og II er igangsat af Nordisk Ministerråd, er genstanden for initiativerne det nye nordiske køkken og den nye nordiske mad ikke initieret af Ministerrådet. Disse er i høj grad vokset frem i den gastronomiske verden, og der har således været en bevægelse, der har sluttet op om den nye nordiske mad og søgt at promovere køkkenet, også uden for Nordisk Ministerråd. Bevægelsen er netop det en bevægelse og er i modsætning til Nordisk Ministerråds initiativer ikke formaliseret. Derfor kan denne bevægelse heller ikke klart afgrænses til et vist antal personer, da det snarere afhænger af både selvopfattet medlemskab og omgivelsernes opfattelse af bevægelsen. Det er dog vigtigt at påpege, at der eksisterer et overlap mellem denne bevægelse og initiativerne Ny Nordisk Mad I og II både i form af involverede aktører og i form af formålet nemlig at fremme den nye nordiske mad. Ny Nordisk Mad betegner de initiativpakker, der er sat i værk af Nordisk Ministerråd for at promovere mad i og fra Norden. Som nævnt ovenfor er dette initiativer, som skal støtte op om det nye nordiske køkken og den nye nordiske mad. Samtidig findes der en uformel bevægelse, 3 14

16 som kendes som Ny nordisk madbevægelsen. Dette betyder, at begreber som ny nordisk mad og nyt nordisk køkken bruges i flæng; begge henviser til de nye tendenser i det nordiske køkken, som har rodfæstet sig i løbet af det seneste årti. I denne rapport vil Ny Nordisk Mad med store forbogstaver blive brugt, når der refereres specifikt til initiativerne under Nordisk Ministerråd, mens ny nordisk mad og nyt nordisk køkken begge vil blive brugt om begrebet eller fænomenet. Byrkjeflot et al. (2013) har redegjort for identitetsopbygningen af det nye nordiske køkken beskrevet som tre faser: -> 2005: Opståen Et projekt drevet frem af professionelle fra den gastronomiske verden Manifestet fra Nordisk Køkken Symposium udstikker retningsgivende værdier : Promovering og Legitimering Ny nordisk mad bliver nu også et politisk og videnskabeligt projekt Aarhus-deklarationen bliver startskuddet til fokuserede politiske og videnskabelige indsatser >: Udbredelse Det nordiske køkken skal udbredes til befolkningerne Fra et elitært projekt skal Ny Nordisk Mad ud i hverdagskøkkenerne Figur 1: Identitetsopbygningen af det nordiske køkken (efter inspiration fra Byrkjeflot et al., 2013) Byrkjeflot et al. (2013) tager et intra-nordisk perspektiv. De mener, at der er tre hovedårsager til den hurtige opståen og udbredelse af det nordiske køkken: et navn uden tidligere betydning, en åben invitation til at deltage i skabelsen og udbredelsen og en struktureret tilgang til udbredelsen. Dog tages der ikke stilling til, om ny nordisk mad også kan brede sig uden for Nordens grænser. I rapporten Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad (Strand & Grunert, 2010) blev der foretaget en undersøgelse af det økonomiske markedspotentiale af ny nordisk mad i hele Norden. Her viste sig et blandet billede med nogle aktører, der var positivt stemt over for den nye nordiske mads markedspotentiale, hvorimod andre var langt mere afventende eller direkte afvisende. 15

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

Eksport af danske pensions-it-systemer

Eksport af danske pensions-it-systemer Dansk pension i internationalt perspektiv Eksport af danske pensions-it-systemer v/adm. direktør Birgitte Hass, FDC 26. februar 2013 26. februar 2013 Side 1 Danmarks pensionssystem er verdens bedste, men

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter

MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter 17 October 2013 Web version MAPP MAPP-Konference 2013: At skabe og fastholde forbrugerinteresse i nye fødevareprodukter Det er med glæde, at vi kan invitere dig til den årlige MAPP-konference tirsdag den

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad

Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Vurdering af den økonomiske betydning af Ny Nordisk Mad Mathias Strand Klaus G. Grunert MAPP Institut for Marketing og Statistik Handelshøjskolen, Århus Universitet Februar 2010 Indhold Introduktion og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com

Freedom2Act. Board Strategy Day. Freedom2Act. 1x1. Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com 1x1 Board Strategy Day Finn Ritslev CEO and Founder fr@freedom2act.com Copyright 2008-2015 ApS. All rights reserved. 26MAR15 / 1 1x1 Board Strategy Day Sikrer øget profitabilitet Web-baseret værktøj effektiviserer

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE?

HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? MAPP Centre for Research on Customer Relations in the Food Sector Institut for Marketing og Organisation Aarhus Universitet HVAD MENER UDENLANDSKE AFTAGERE? SLIDE 2 OVERBLIK

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Ny Nordisk. Hvad er nu det?

Ny Nordisk. Hvad er nu det? Ny Nordisk Hvad er nu det? 3 Mango Granatæble cous-cous pasta iceberg Hvidvins eddike Olivenolie Aarhus Manifestet 2004: DET NY NORDISKE KØKKEN Vi nordiske kokke finder tiden moden til at skabe et

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014

Kundecentrisk HR. PWC HR & Business Summit 2014. Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) onsdag den 19 november 2014 Kundecentrisk HR PWC HR & Business Summit 2014 Jesper Mortensen, HR Direktør (jesper.mortensen@tryg.dk) 1 onsdag den 19 november 2014 Præsentation Tryg At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt,

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget?

Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? Har produktion en fremtid i dagens Danmark betyder det noget? John Johansen www.cip.aau.dk 6. december 2010 Ledelsesakademi - AAU MANUFUTURE - The Strategic Perspective The current industrial paradigm

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover?

Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? Kan danske mælkeproducenter konkurrere fremover? 29. september 2014 Anders Andersen, EDF STAR Denmark www.dairyfarmer.dk www.facebook.com/europeandairyfarmers Agenda 1. Kort om resultater ved danske mælkeproducenter

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes!

Velkommen. Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! Velkommen Hvornår skal hvad gøres for at skabe hurtigst og størst mulig succes! The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing Hypotesen Hvad får I med hjem i

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere