Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie"

Transkript

1 Varde Kommune Sagsgennemgang 2.0 i Børn, Unge og Familie 19. august 2015

2 1. Baggrund KL s Konsulentvirksomhed (KLK) gennemførte i en analyse i Børn, Unge og Familie. Analysen havde fokus på sagsbehandlingen og det socialfaglige arbejde i denne forbindelse. Analysen blev gennemført i to tempi først screenede KLK 200 enkeltsager og dernæst gennemførtes en nærmere analyse af 40 enkeltsager. KLK s sagsgennemgang blev fulgt op af en længerevarende udviklingsplan, som Børn, Unge og Familie selv arbejdede videre med. Udviklingsplanen blev udmøntet i ændret praksis på en række områder. På baggrund af skærpede lovkrav og løbende behov for kvalitetssikring ønsker Varde Kommune an analyse af området. Varde Kommune og KLK gennemførte 18. juni 2015 et videomøde, hvor den aktuelle analyse- og udviklingsopgave blev drøftet. På baggrund af denne drøftelse er der fokus på følgende områder: Det primære fokus skal være på at øge selve kvaliteten og træfsikkerheden i sagsbehandlingen herunder med vægt på dokumentation, skriftlig kommunikation med sagens parter, opfølgning, ledelsestilsyn og andre kerneaktiviteter De helt tidlige sagsforløb og sagsåbning herunder især hvordan der begrundes og træffes afgørelser om evt. akut indgriben, og om tilgangen er tilstrækkeligt offensiv og proaktiv? Klagesagsbehandling og aktindsigt herunder især hvordan der her kan udledes viden og inspiration til kvalitetsmæssige forbedringer af sagsbehandlingen Sammenhængen mellem det generelle børnetal og det konkrete sagsantal førstnævnte er faldende, men det er sidstnævnte ikke. Der skal derfor være et særligt fokus på kriterier for både at åbne og lukke sager, og dialogen med det almene børneområde om konkrete bekymringer Endelig skal det sikres, at det politiske niveau i Varde Kommune medtænkes i processen. Politikerne skal således sikres et konkret indblik i myndighedsarbejdet, og hvordan der arbejdes med prioriteringer, vurderinger og beslutninger. Dette skal ske gennem eksemplificeringer i et børneperspektiv. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 2

3 2. Analysens resultatkrav Der gælder følgende resultatkrav for analysen: Analysen skal udmønte sig i praksisnære og konkrete forbedringsforslag. Der skal i den forbindelse sikres en høj grad af medarbejder- og lederinvolvering med henblik på at vurderinger og forslag fremstår både legitime og velunderbyggede i forhold til den faktiske faglige praksis i Varde Kommune Procesaktiviteterne skal hvile på et klart og synligt praksisgrundlag, og analysen skal generelt sikre fokus på enkle og klare arbejdsgange med henblik på at understøtte tidseffektivitet i myndighedsudøvelsen. Det vil sige at der i forhold til både sagsgange, dokumentation og mødevirksomhed er fokus på muligheder for forenklinger, der kan sikre et større sagsbehandlingsmæssigt momentum Afrapportering sker i et kortfattet statusnotat på sider. Notatet indeholder vurderinger og anbefalinger fra KLK s side. Disse vurderinger og anbefalinger er i sidste ende alene KLK s ansvar Det skal sikres, at der forud for afrapporteringen (statusnotat) er sket en grundig drøftelse af konkrete praksisændringer og implementeringen af disse. Det skal ske med henblik på at understøtte den del af implementeringen, som følger efter at KLK har færdiggjort sin opgave KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 3

4 3. Proces og aktiviteter i analysen Proces og aktiviteter i analysen kan sammenfattes således med ca. angivelse af tidsplanen og gennemgås nærmere nedenfor: Dialog før udvælgelse og valg af fokus Workshop Opstart og foranalyse (ultimo oktober 2015) Sagsanalyse (november 2015) Forslag til ny praksis Gennemgang af udvalgte sager Heldagsmøde med rådgivere og ledelse Implementerings-workshop Præsentation for politikere Nye løsninger og ny praksis (december januar 2016) Væsentlige forudsætninger og rammer for sagsgennemgangen KLK forudsætter følgende i forhold til den praktiske gennemførelse af selve sagsgennemgangen: At der i forhold til de eksterne konsulenter sker anvendelse af Forvaltningslovens 27, stk. 3 og 4. Det vil sige, at de eksterne konsulenter omfattes af tavshedspligt på lige fod med medarbejdere i myndigheden. Denne tavshedspligt gælder i kraft af nærværende projektbeskrivelse, og dermed selve aftalen mellem Varde Kommune og KLK At der fra Varde Kommunes side udpeges en tovholder med socialfaglig baggrund, der løbende sørger for koordinering, planlægning og sikrer besvarelse af både generelle og sagsspecifikke spørgsmål fra KLK s side At der kan etableres en midlertidig og direkte web-baseret adgang til Varde Kommunes elektroniske journalsystemer (DUBU og andre KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 4

5 relevante systemer) for KLK-konsulenterne (i overensstemmelse med ovennævnte tavshedspligt). Herunder adgang til selvstændigt IT-drev hvor konsulenterne kan notere og dokumentere i forbindelse med sagsgennemgangen. Herved sikres det, at KLK s anvendelse af det pågældende drev er underlagt samme sikkerhedsmæssige rammer som generelt i Varde Kommune (logning af de eksterne konsulenters færden i DUBU mv.) KLK har tre generelle forbehold for, hvad der ikke sker i forbindelse med screening af enkeltsager: KLK foretager ikke et legalitets- eller formalitetstjek af hensyn til at undgå en konfliktkurs med ankeinstanserne og ankepraksis KLK foretager ikke vurderinger af hverken ledere eller medarbejdere. Sagsscreeningen sker således alene i et socialfagligt og organisatorisk perspektiv KLK s rådgivning og analyse i forhold til både enkeltsager og på tværs af enkeltsagerne er faglig konsulentbistand og ikke hverken helt eller delvist udtryk for myndighedsudøvelse eller sagsbehandling KLK s fokus er således altid den børnefaglige hensigtsmæssighed, og især effekt og resultater i de enkelte sager i børnenes og de unges perspektiv. Opstart og foranalyse KLK forudsætter, at der skal udvælges i alt 50 sager til nærmere analyse. Overordnet er udvælgelsen styret af de fokuspunkter, der er nævnt i indledningen ovenfor. Med henblik på at kvalificere den praktiske udvælgelse gennemføres der i alt ti korte interviews af hver en times varighed. Her drøftes de enkelte rådgiveres sagsstammer med henblik på både at kvalificere og nuancere fokuspunkter, og sikre udvælgelse af et solidt sagsgrundlag for analysen. På baggrund af denne dialog gennemføres en kort workshop af to timers varighed, hvor konsulenterne præsenterer umiddelbare indtryk og nuancering af de faglige fokuspunkter. I workshoppen deltager rådgivere, faglige koordinatorer og ledere. Workshoppen skal således først og fremmest sikre, at selve sagsgennemgangen sker med et klart og fælles fokus. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 5

6 Sagsanalyse KLK foreslår, at der for hver af de 50 udvalgte sager formuleres en kort motivation for udvælgelse, og hvilke særlige opmærksomhedspunkter, der gør sig gældende i forhold til den enkelte sager. Det vil sige et forklæde på linjer, der understøtter det fælles overblik over, hvorfor de enkelte sager er udvalgt til analyse. I forbindelse med konsulenternes gennemgang af sagerne udarbejdes et sagsspecifikt notat med følgende struktur: Motivation for udvælgelse ( forklæde ) Kort tekstresumé af sagsforløb og de væsentligste begivenheder Konkret læringsspørgsmål til den enkelte sag I forlængelse af sagsgennemgangen gennemføres et heldagsmøde for rådgivere, koordinatorer og ledelse. Notatet tilsendes disse fem arbejdsdage før heldagsmødet. På heldagsmødet indledes der med en gennemgang af umiddelbare indtryk og vurderinger på tværs af de 50 udvalgte sager. Herefter gennemgås 20 udvalgte sager konkret. Nye løsninger og ny praksis På baggrund af heldagsmødet og sagsgennemgangen udarbejder KLK et forslag med 8-12 konkrete indsatsområder, hvor der skal ske en ændring og udvikling af den faglige praksis, arbejdsgange og rutiner. Indsatsområderne præsenteres for rådgivere og ledelse i slides, og sammenfattes i kort notat på 8-12 sider, som sendes til høring og overvejelse i 1½-2 uger med henblik på at sikre præcision og legitimitet i grundlaget for anbefalinger og vurderinger. Kommentarer, nuanceringer og forslag sendes koordineret til KLK. Herefter gennemføres der en implementeringsworkshop som en heldags-aktivitet for rådgivere og ledelse. Hovedformålet er her at sikre en kvalificering og præcisering af hvilke indsatsområder, der skal arbejdes videre med, og hvordan det konkret skal gribes an. Det betyder også, at der skal ske en prioritering mellem de enkelte indsatsområder, og en stillingstagen til det tidsmæssige perspektiv for den forestående implementering. Efter implementeringsworkshoppen foretager KLK en sammenfatning af hele analyseforløbet i et statusnotat på sider. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 6

7 Som afslutning på forløbet gennemføres en præsentation af de væsentligste vurderinger og anbefalingerne for politikerne i Varde Kommune. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 7

8 4. Bemanding og økonomi Det beskrevne projekt bemandes med: Chefkonsulent Lars Lennart Jensen (projektleder) har været ansat i KLK i 13 år og arbejder altovervejende med faglige, organisatoriske og styringsmæssige analyser på det specialiserede børne- og ungeområde. Lars har medvirket i og været ansvarlig for KLK s gennemgange og analyser af enkeltsager på det specialiserede børneområde. Herunder analyser med et tværsektorielt sigte, og inddragelse af det almene børneområde. Lars har endvidere i en årrække været ansat i KL s Social- og Sundhedskontor. Før sin ansættelse i KL har Lars bl.a. arbejdet som leder af ældre- og sundhedsområdet i Greve Kommune og som budgetkonsulent i Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Chefkonsulent Claus Herbert har været ansat i KLK siden oktober 2014, og kommer fra en stilling som chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune. Claus har erfaring med implementering af forandringsprocesser i organisationen, således at alle parter oplever inddragelse i processerne. Claus har på det specialiserede børneområde arbejdet med at udvikle inklusionsbegrebet i et spænd mellem økonomiansvarlighed, kompetenceudvikling hos personalet og ledelsesudvikling. Seneste projekter omkring specialområdet, har været udvikling af behandlingsindsatser i almenmiljøet, i et tæt samarbejde mellem skoleområdet og familieområdet. KLK har gennem de seneste par år gennemført analyser på socialområdet og området for børn og unge med særlige behov i et stort antal kommuner. Der kan bl.a. peges på: Sagsgennemgang med henblik på nyt praksisgrundlag på anbringelsesområdet i Næstved Kommune (2012) Bistand til udarbejdelse af anbringelses- og hjemgivelsesgrundlag i Ringkøbing-Skjern Kommune (2012) Sagsgennemgang i Brønderslev Kommune på specialundervisningsområdet (2012) Analyse og sagsgennemgang på STU-området i Ishøj Kommune (2012) Analyse og sagsgennemgang på børne- og familieområdet i Haderslev Kommune (2012) Evaluering af Tolmiea et tilbud til 0-3 årige børn og deres forældre i Ishøj Kommune (2013) Analyse og sagsgennemgang på børne- og familieområdet i Varde Kommune (2013) KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 8

9 Bistand til valg af journalsystem i Familiecentret i Ishøj Kommune (2014) Analyse og screening af sager i Familiecentret i Stevns Kommune ( ) Faglig sparring og deltagelse i ledergruppemøder vedr. implementering af nyt og bredt Inklusionscenter Børn og Unge, Velfærdsforvaltningen i Roskilde Kommune (2014) Faglig ledelse og ledelsesinformation på området for børn og unge med særlige behov større udviklingsprojekt i samarbejde med Deloitte og for Socialstyrelsen (igangværende og løber i de kommende to år) Analyse og screening af børne- og ungesager i Børne- og Familierådgivningen i Herlev Kommune (2014) Ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området for udsatte børn i samarbejde med KL s Center for Social og Sundhed og for Socialstyrelsen (igangværende ) Ny faglig strategi og genopretning i Familiecentret i Stevns Kommune (igangværende) Erfaringer fra disse og andre relevante projekter vil som erfaringsgrundlag indgå i denne foreslåede analyse. KLK forudsætter, at der nedsættes en styregruppe med ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Der skal i den forbindelse påregnes tre møder. Endelig forudsættes det, at der i tilfælde af et samarbejde mellem KLK og Varde Kommune, fastlægges en detaljeret tids- og handleplan som det første. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 9

10 5. Økonomi Det ovenfor beskrevne projekt indebærer følgende økonomi: Aktivitet Timer Kr. Opstart og foranalyse Sagsanalyse Nye løsninger og ny praksis Øvrige møder, notater og forberedelse I alt Samlet set skal KLK således anvende 340 timer til projektet. KL s timpris for 2015 er fastsat af KL s bestyrelse og udgør kr. pr. time ekskl. moms. Det betyder med tillæg af udgifter til ophold mv., at den samlede pris bliver kr. ekskl. moms. Dette er en fast pris, der ikke varierer med konsulenterne faktiske tidsforbrug. KL s konsulentvirksomhed rådgiver og løser konsulentopgaver i kommunerne på fuldt forretningsmæssige vilkår. Som en integreret del af KL har vi en unik og opdateret viden om kommunerne og de problemstillinger, som kommunerne står over for. Vores udgangspunkt er altid kommunens kultur og traditioner - men når vi løser en opgave, lægger vi samtidig vægt på at give kommunen et inspirerende og venligt provokerende modspil. Konsulentopgaverne løses inden for en lang række fagområder - både i længevarende projektforløb i form af analyser, evalueringer og procesforløb, og på seminarer, temadage og i kursusforløb. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) - 10

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Opkvalificering af den tidlige indsats

Opkvalificering af den tidlige indsats Jill Mehlbye, John Andersen & Maj-Britt Høybye Hansen Opkvalificering af den tidlige indsats Udvikling og afprøvning af opsporingsmodellen AKF, UdviklingsForum og EVA i samarbejde med Assens, Haderslev,

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. - Afsluttende rapport Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde - Afsluttende rapport Januar 2012 Folkesundhed & Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område.

Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. T Afbureaukratisering og regelforenkling på det sociale område. - Bruttokatalog over forenklingsforslag på området for udsatte børn til brug for konference den 27. marts 2008 13. marts 2008 Copyright Deloitte

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Håndbog om anbringelsesreformen

Håndbog om anbringelsesreformen Håndbog om anbringelsesreformen Revideret udgave 2007 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B 5000 Odense C Tlf: 7242 3700 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere