Kolding Sportsfiskerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding Sportsfiskerforening"

Transkript

1 Kolding Sportsfiskerforening Feb. 2014

2 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og omegn værende fiskevande. 2. Foreningen samarbejder med Danmarks Sportsfiskerforbund. 3. Foreningens hjemsted er Kolding. 2. Medlemmer. 1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere. Som medlem kan optages enhver uberygtet dansk statsborger samt statsborgere fra det øvrige Skandinavien og EU, der er fyldt 18 år og opfylder danske såvel som egne nationale bestemmelser for udøvelse af lyst/sportsfiskeri. 2. Maksimum 10 % af foreningens medlemmer kan være udlændinge og de har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling. 3. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte optagelse. Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling. 4. Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse af foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte højest 2 voksne, der er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. 5. Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker at støtte foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem med begrænset fiskeret (det gamle åløb ved station) eller uden fiskeret. Medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men har derudover samme rettigheder og pligter som medlemmer med fiskeret. 6. Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men kan deltage i sociale aktiviteter i foreningen. 3. Generalforsamlingen. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen af marts. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med dagsorden, regnskab og budget i foreningsbladet og 2 Love og vedtægter på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud. 3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. 4. Enhver beslutning træffes ved almindelig stemmeflertal, når ikke andet er nævnt i disse vedtægter. 5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved forslag til bestyrelsespladser o.l. foretages der ved stemmelighed lodtrækning mellem kandidaterne med lige mange stemmer. 6. I tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den endelige afgørelse. 7. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når ¼ af de aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen indsender anmodning derom. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter anmodning og indkaldes pr. mail / brev med 7 dages varsel. 4. Bestyrelsen. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen. 2. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, økonomiske og juridiske, med ansvar over for generalforsamlingen. 3. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig efter valget. 4. Der vælges endvidere på generalforsamlingen 2 revisorer, 1 fanebærer, samt 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant. 5. Alle valg er toårige. Der vælges skiftevis formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant eller kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges sammen med kassereren. 6. Ved et bestyrelsesmedlems frafald tiltræder suppleanten straks og sidder til det pågældende medlem var på valg. 7. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over samtlige møder. Protokollen underskrives af formanden. 8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af ikke medlemmer, når det skønnes påkrævet. Bestyrelsen kan antage og afsætte fiskeriopsynsmænd i det omfang, det skønnes nødvendigt. 9. Alle valgt under 4 skal være danske statsborgere. 5. Kontingent og regnskab 1. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog fastsætte en senior kontingentstigninger på max 5 %. Øvrige kontingenter, mult og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar. 2. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren senest den 1. januar. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i revideret stand. 4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen. 6. Juniorafdeling 1. Foreningen opretholder en juniorafdeling for unge i alderen år. 2. Juniorafdelingen er underkastet disse vedtægter, men er ellers en selvstændig afdeling af foreningen med egen bestyrelse. 3. Medlemmer af juniorafdelingens bestyrelse har stemmeret på foreningens generalforsamling. 4. I juniorafdelingens styrelse skal der mindst være 1 medlem af foreningens bestyrelse, eller et medlem udpeget af denne. 7. Særlige bestemmelser 1. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskevand, der tilhører Kolding Sportsfiskerforening eller andre under Danmarks Sportsfiskerforbund værende foreninger. 2. Ethvert medlem har pligt til at tilbyde evt. leje af fiskevand til Kolding Sportsfiskerforening før vedkommende selv indgår i et lejemål. Dette gælder dog kun inden for Kolding Fjord s afstrømningsområde. 3. Alle medlemmer er berettiget til at kontrollere andre fiskende i foreningens vande. 4. Samlevere til medlemmer med fiskeret kan i følge med medlemmet fiske frit i foreningens fiskevand. 5. Børn under 10 år kan i følge med et medlem med fiskeret, der er fyldt 18 år, fiske frit i foreningens fiskevand. Bestemmelsen giver ikke medlemmer adgang til at medtage børn som led i deres ansættelse i institutioner eller lignende.

3 6. Alle medlemmer skal senest den 15. december hvert år indsende fangstrapport over fisk fanget i foreningens fiskevand. Udeladelse heraf medfører betaling af mult fastsat af bestyrelsen. 7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt denne ikke overholder foreningens og forbundets love, eller denne på anden måde skader foreningen. En eksklusion skal forelægges på den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem har ingen rettigheder i foreningen eller til dennes midler. 8. Ændring af love og vedtægter 1. Ændringer i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være optaget på dagsorden. 9. Foreningens opløsning 1. Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted når det vedtages på en generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på dagsorden, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer. 2 Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande. FISKEVANDE Generelle bestemmelser for: Fiskeri i KS s fiskevande. 1. Gyldigt fiskekort og fisketegn medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem har ret til at kontrollere andre fiskende. 2. Fisk under mindstemål og nedfaldsfisk må under ingen omstændigheder medtages, men skal straks genudsættes. 3. Færdsel må kun foregå langs åens bredder og eksisterende markveje. Ved søerne må kun de faste adgangsveje benyttes. Hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Ruser må ikke berøres. Ormegravning er forbudt. 4. Parkering må kun finde sted på de anviste P-pladser. 5. Fiskekroge, liner, papir, flasker og lign. må ikke henkastes. 6. Evt. skiltning skal respekteres. Bestemmelser for salg af fiskekort til ikke-medlemmer til KS s fiskevand i Kolding Å-systemet (Kolding Å, Åkær Å og Vester Nebel Å), Sneum Å og Harte- Donssøerne. I perioden 1. april til 31. oktober, begge dage inkl., sælges der dagkort til Kolding Å til strækningen fra sammenløbet Åkær Å/Vester Nebel Å til bygrænsen ved Vestre Ringgade. I samme periode sælges der dagkort til Åkær Å og Vester Nebel Å ovenfor sammenløbet med Kolding Å. Under hensyntagen til fiskevandet og fiskeriet er dagkortsalget til Åkær Å og Vester Nebel Å dog begrænset til i alt max. 2 kort pr. dag. Disse dagkort udstedes af kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem. I perioden 16. januar til 31. marts, begge dage inkl., kan kassereren udstede enkelte gæstekort max. 2 pr. dag til Kolding Å nedstrøms motorvejsbroen (E45). Disse gæstekort giver kun adgang til fiskeri ifølge med et medlem af foreningen. Der sælges ikke dagkort til Sneum Å. Et medlem må medtage én gæst til fiskevandet. I perioden 1. maj til 31. marts, begge dage inkl., sælges der dag- og ugekort til Harte- Donssøerne. Der sælges ikke årskort til KS s fiskevand. Prisfastsættelse og administration af kortsalget i øvrigt varetages af bestyrelsen. Disse love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, Kolding januar 1975 og senest revideret i dec Kontingent 2014 Junior Ungdom Senior Medl. U. fiskeret / kystfisker Søfiskeri Passive medlemmer Familie medlemskaber Pensionist førtid. 5 år Pensionist 5 år kr. 475,- under 10 år / under 18 år primo året kr. 710,- over 17 år / under 26 år primo året kr ,- over 25 år primo året kr. 710,- ikke tale eller stemmeret ved GF kr. 755,- ikke tale eller stemmeret ved GF kr. 305,- uden DSF kr ,- + ½ kontingent for øvrige (max 2 seniorer) kr ,- mod dokumentation over 25 år primo året kr ,- folke- og førtids pens. Med 5 års uafbrudt medlemskab 3

4 BESTEMMELSER VEDRØRENDE KOLDING Å-SYSTEMET 1. I Kolding Å må der fiskes på venstre bred nedstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til Plovfuren. Fra Plovfuren på højre bred nedstrøms til Vestre Ringgade ved bygrænsen. 2. I Åkær Å må der fiskes på højre bred opstrøms fra sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å til spang (rørføring) over Åkær Å. 3. I Vester Nebel Å må der fiskes på højre bred nedstrøms fra Brændsmade Bro til efter grusgraven overfor Stenvad Mølle Dambrug og på venstre bred nedstrøms det nedlagte dambrug ved Brændsmade Bro til Stenvad Mølle Dambrug. Desuden fra Brændsmade Bro og opstrøms ca. 300 meter på højre bred, samt venstre bred efter Stenvad Mølle Dambrug og ca. 100 meter nedstrøms. Der må endvidere fiskes på venstre bred nedstrøms fra Trudsbro til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å. 4. Medlemmer med begrænset fiskeret, har kun adgang til fiskeri i Det gamle åløb ved Handicapfiskepladsen i Alpedalen. 5. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker. 6. Max. fangst pr. dag: 5 fisk, dog højest 3 bækørreder. 7. Kolding Å-systemet opstrøms sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Åkær Å og Vester Nebel Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. Kolding Å-systemet opstrøms motorvejsbroen (E45) til sammenløbet Åkær Å, Vester Nebel Å og Kolding Å (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 31. marts, begge dage inkl. Kolding Å-systemet nedstrøms motorvejsbroen (E45) (Kolding Å) er totalfredet i perioden 1. november til 15. januar, begge dage inkl. 8. Gedden er fredet i april måned. 9. Mindstemål: Laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm. 10. Ålen er total fredet. FRA TRUDSBRO TIL EJSTRUP FRA EJSTRUP TIL KOLONIHAVEN 4 FRA KOLONIHAVEN TIL MOTORVEJEN

5 P FRA MOTORVEJEN TIL VESTRE RINGGADE Stenvad Mølle Lystfiskersø FRA BRÆNDSMADE BAKKE TIL STENVAD MØLLE (V. Nebel Å) AFTALE MED VESTER NEBEL SPORTSFISKERFORENING Højre side nedstrøms Venstre side nedstrøms Kolding Sportsfiskerforening har følgende aftale med Vester Nebel Sportsfiskerforening: Max. 2 medlemmer per dag fra Kolding Sportsfiskerforening, må fiske i Vester Nebel Sportsfiskerforenings fiskevand i Vester Nebel Å (se kortet), i perioden 1. april til 31. oktober. De medlemmer som ønsker at benytte sig af ovenstående tilbud, skal før fiskeriet igangsættes, indskrive sig i en bog, som forefindes ved Storhytten, i en postkasse, opsat på skuret. Bemærk, fiskeri forbudt fra Sportspladsen til Jordrupvej Broen. 5

6 BESTEMMELSER VEDRØRENDE GELS Å Regler for fiskeri i Gels Å (opdateret marts 2013) Adgangsforhold og færdsel i området: Hunde må ikke medtages. Der skal udvises omtanke ved kørsel og parkering af motorkøretøjer. Veje må ikke blokeres. Fiskeriberettigede har ret til fods uhindret at færdes langs åen samt til og fra åen ad eksisterende veje, stier, markskel og naturlige skel samt over udyrket mark. Hvor passage langs åen ikke er mulig, har fiskeriberettigede endvidere ret til at færdes den kortest mulige vej over indhegnet eller opdyrket mark. Vandingsanlæg, hegn og afgrøder må ikke beskadiges. Husdyr og vildt må ikke fortrædiges. Konstaterede uregelmæssigheder og forvoldte skader skal, såfremt forholdet ikke ordnes på stedet med den vedkommende lodsejer, omgående meldes til Gelsåsammenslutningens formand (se Fredningstider og mindstemål: Gels Å er totalfredet i perioden 1. november til 16. april. Art: Mindstemål: Fredningstid: Bækørred 30 cm Gedde 40 cm 16. april april Havørred 40 cm Laks 60 cm FREDET dog evt. kvotedispensation og indberetningspligt Stalling og ålen er TOTALFREDET Alle nævnte datoer er med i fredningstiderne. For arter, der ikke er nævnt ovenfor, er fredningstider og mindstemål som fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning samt bekendtgørelser hertil. Fangstbegrænsning for laks (salmo salar), laksestop og indberetningspligt: Laks er fredet i Ribe Å Systemet, men Fiskeridirektoratet har tilladt et begrænset fiskeri en laksekvote efter laks. Indtil sammenslutningens laksekvote er opbrugt, og såfremt vedkommende ikke tidligere på året har hjemtaget laks fra Gels Å eller andre dele af Ribe Å Systemet, må en fiskeriberettiget hjemtage 1 stk. laks pr. kalenderår. Når sammenslutningens laksekvote er opbrugt bekendtgøres et stop for laksefiskeri som "laksestop". Alle, der fisker i Gels Å, har pligt til forud for fiskeriet at orientere sig om et eventuelt laksestop. Indberetning af fangst af laks - også genudsætninger - er obligatorisk og skal ske senest 4. dag efter fangst. Bekendtgørelse af laksestop og indberetning af fangst af laks sker på www. r i bea a s ys t em et. dk. el l er Der kan ikke indberettes på anden vis. Øvrige fangstbegrænsninger: Fangstbegrænsning for andre ikke fredede laksefisk: 3 stk. pr. fisker pr. dag. Nedfaldsfisk er fredet. Fiskeriberettigedes børn under 12 års fangst indregnes og indberettes som del af den fiskeriberettigedes fangst. Fiskeriets udøvelse m.m.: Alle fiskende skal medbringe gyldigt medlems- eller fiskekort, der på opfordring skal fremvises kontrollører, lodsejere og alle, der kan fremvise gyldigt fiskekort. Fiskeriberettigedes børn under 12 år har ifølge med den fiskeriberettigede og under dennes ansvar også ret til fiskeri. Der må fiskes med 1 stang pr. fisker. Vadefiskeri er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at fiske med agnfisk, rejer og rogn som agn. Der må kun anvendes én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, visse typer fiskeri med agn undtaget. Fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller mindre. Fisk, der er fredet eller ikke opfyldet det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. Affald: Affald må ikke efterlades ved fiskevandet. Sanktioner: Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre inddragelse af fiskeretten samt bortvisning. 6

7 BESTEMMELSER VEDRØRENDE HARTE DONSSØERNE 1. I Harte-Donssøerne må der fiskes i Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø samt de mellemliggende kanaler. 2. Der må højest fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højest 2 stænger med død eller levende agnfisk. 3. Der må kun anvendes agnfisk, såvel døde som levende, der forefindes i Harte- Donssøerne. Overskydende agnfisk der ikke kommer fra søerne må ikke udsættes efter endt fiskeri. 4. Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej. 5. Åleliner og ruser må ikke udlægges. 6. Der må kun sejles og bruges flydering i Stallerup sø og kun efter gældende regler, se side Max. fangst pr. dag: 3 gedder. 8. Søerne er totalfredet i april måned. 9. Sandart er desuden fredet i maj måned. 10. Ørred og laks er fredet fra 16. november til 15. januar, begge dage inkl. 11. Karper skal genudsættes på fangststedet. 12. Mindstemål: Gedde 70 cm, sandart 50 cm, ørred 40 cm, laks 60 cm. 13. Camping og brug af åben ild er strengt forbudt i området. Overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse. Parasoller og åben bivvies i naturfarver og indrettet for ophold til én person er tilladt. 14. Ålen er total fredet. BESTEMMELSER: RØNNINGSMOSE, MARIELUND-, SVANE-, PARK OG FERUP SØ 7 1. Færdsel og udøvelse af fiskeri ved søerne skal ske under størst mulig hensyntagen til beboere og andre der færdes eller opholder sig ved søerne. 2. Det er ikke tilladt at opslå telte eller tænde bål ved fiskevandet. Ved telte forstås enhver form for overdækning af opholdssted ved fiskevandet. 3. Kroge, fiskeliner eller andet affald må ikke henkastes ved fiskevandet. 4. Gyldigt fiskekort og fisketegn skal medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem af Kolding Sportsfiskerforening har mod forevisning af gyldigt medlemskort ret til at kontrollere andre fiskende. 5. Der må højst fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højst 2 stænger med død eller levende agnfisk. Al anvendelse af andre fiskeredskaber eksempelvis ruser, garn, krogliner og lignende er ikke tilladt. 6. Ved fiskeri med mere end 1 stang skal fiskeriet foregå på samme standplads. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej. 7. Der må kun hjemtages 1 gedde pr. dag. 8. For følgende fiskearter er der fastsat særlige mindstemål: gedde 60 cm, aborre 30 cm, ørred 40 cm. 9. Ålen er total fredet. 9. Af hensyn til fredningstiden for gedde og fuglenes ynglingsperiode er Svanesøen, Parksøen og Rønningsmose totalfredet for fiskeri fra 1. april til 31. maj, begge dage incl. Marielundsøen er åben for fiskeri hele året. 10. Udover disse særlige bestemmelser, skal de til enhver tid gældende bestemmelser i fiskerilovgivningen respekteres, herunder bestemmelser om mindstemål og fredningstider. 11. Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning samt i grove tilfælde, inddragelse af fiskekort og indgivelse af politianmeldelse.

8 REGLER FOR BRUG AF FORENINGS- BÅD PÅ STALLERUP SØ REGLER FOR BRUG AF FLYDERING PÅ STALLERUP SØ (forsøgsperiode) Brugere af foreningsbåd skal vige for fiskere ved samme bred. Ophaleplads/beliggenhed af foreningsbåd er ved kanalens udløb fra Stallerup sø Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift på søen Der skal holdes en afstand på 25 meter til sivkant, hold større afstand hvor der er ejendomme der går ned til søen Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juni ikke sejles på søen Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang. Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet. Der må kun hjemtages 1 sandarter pr. mand pr. år. Fiskeri fra båd er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking af båden foregår på foreningens hjemmeside, båden kan bookes for en dag af gangen. Bookingbevis skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring. Båden skal efter brug rengøres og fortøjes korrekt, evt. skader og mangler på båden skal meddeles til foreningen staks. Båden ligger ved udløbet af Stallerup sø. Brug af foreningsbåd er helt på eget ansvar, Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen. Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest. Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen Der må max forefindes 3 flyderinge på søen af gangen Flyderinge skal søsættes / optages enten ved kanalens indløb eller udløb i Stallerup Sø Parkering ved søsætningsplads ved udløb skal foregå op mod hegnet. Der må ikke parkeres i vejsiden. Der må ikke sejles i kanalen Der skal holdes en afstand på 25 meter til sivkant, hold større afstand hvor der er ejendomme der går ned til søen Brugen af pontonbåd er ikke tilladt. Brugere flydering skal vige for fiskere ved samme bred. Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift på søen Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juli ikke sejles på søen Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet Der må i forsøgsperioden kun hjemtages 1 sandarter pr. mand pr. år. Fiskeri fra flydering er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking af båden foregår på foreningens hjemmeside, sejltilladelse kan bookes for en dag af gangen. Sejltilladelse skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring. Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun foregå fra solopgang til solnedgang Sejlads med flydering er helt på eget ansvar, Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen. Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest. Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen. BESTEMMELSER VEDRØRENDE SNEUM Å 1. I Sneum Å må der fiskes på venstre bred opstrøms fra Hjortkjær Fiskeri til skiltning ca. 3 km. 2. Der må højest fiskes med 1 stang pr. fisker - og anvendes én krog, enkelt, dobbelt eller trekrog, uden modhager. 3. Minimum krogstørrelse ved agnfiskeri: str. 2/0 og kun cirkelkroge uden modhage. Der må ikke fiskes med rejer og rogn. 4. Sneum Å er totalfredet i perioden 1. november til 15. april, begge dage inkl. 5. Gedden er fredet i april måned. 6. Mindstemål: Laks 60 cm, havørred 40 cm, bækørred 30 cm, regnbueørred 30 cm, gedde 40 cm. 7. Ålen er total fredet. Regler for laksefiskeri i Sneum Å Der er indført stop for det frie laksefiskeri i de vestvendte åer; men samtidig er der tildelt laksekvoter til de forskellige åer. Laksekvoter for Kolding Sportsfisker forenings medlemmer i Sneum Å har vi en kvote på 3 laks på vort stykke. For at det kan administreres skal alle laksefangster indberettes. Når kvoten for et vandløb er opbrugt, stoppes der for laksefiskeriet. Det er den enkelte fiskers ansvar at holde sig orienteret om et evt. laksestop, om de aktuelle fiskebestemmelser i vandløbene, samt indberetning af fangster. Overholdes disse bestemmelser ikke vil det kunne medføre karantæne efter de regler der er opstillet af de foreninger der administrerer vandløbet. Bemærk at fangster også skal indberettes til Kolding Sportsfiskerforenings Elektroniske Fangstrapport hvor link er angivet med 3). Her er link til Sydvestjydsk Sportsfiskerforening, samt de 2 indberetningssteder 1) 2) Online/fangform.htm 3) job=rediger&nummer=0 8

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: VSF Junior og senior årskort Regler for fiskeri på zone 1-4 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: GSF Junior, senior og familie årskort Generelle regler for fiskeri på zone 2-5 samt zone 6 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å

Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 5: Grindsted Å, Ansager Å, Grene Å og Omme Å Regler for fiskeri på zone 5 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2016

KORT OG REGLER Foråret 2016 KORT OG REGLER Foråret 2016 REVIDERET 19-03-2016 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2015) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening

Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening Vedtægter for Herning Ikast Lystfiskerforening 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er: Herning Ikast Lystfiskerforening (HIL) og dens hjemsted er Herning Kommune. Stk. 2. Foreningen har følgende

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling

Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslag Nr. 3 til BSF generalforsamling Forslagsstiller: Bestyrelsen, 1. oktober 2015 Forslag: Tilretning af vedtægter Forslagsstillers begrundelse: De primære årsager til forslaget er at få vedtægterne

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935

Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Love mv. for Ringsted Sportsfiskerforening af 1935 Gældende fra 13. marts 2014: 1: Foreningens navn er: Ringsted Sportsfiskerforening af 1935. Foreningens hjemsted er formandens bopæl. Foreningens stiftelsesdag

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso

Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Vedtægter for Bornholms Sportsdykkerklub Calypso Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: 1. Klubbens navn: Bornholms Sportsdykkerklub Calypso 2. Klubben er hjemmehørende i Rønne Kommune Klubbens formål:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af

Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 Stiftet den 10. december 1930 Barrit Jagtforening Vedtægter med ændringer af 05.11.09 1,0 Navn og hjemsted. 1,1 Foreningens navn er Barrit Jagtforening.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening

Vedtægter for Hjallerup Jagtforening Vedtægter for Hjallerup Jagtforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Hjallerup Jagtforening 1.2. Foreningens hjemsted er Brønderslev kommune. 2. Forholdet til Danmarks Jægerforbund 2.1. Foreningen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS

VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS VEDTÆGTER FOR SPORTSFISKERFORENINGEN ALS 1 Foreningens navn: Foreningens hjemsted: Sportsfiskerforeningen ALS Sønderborg 2 Foreningens mål: - At varetage medlemmernes interesser - At tilslutte sig Danmarks

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013

Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 Vedtægter for KILDEMOSENS BOLDKLUB. Februar 2013 1. Klubbens navn er Kildemosens Boldklub, som er en sammenslutning af Åløkke Boldklub og boldklubben Frem. Dens hjemsted er Odense kommune. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2014

KORT OG REGLER Foråret 2014 KORT OG REGLER Foråret 2014 REVIDERET 19-03-2014 Regler for fiskeri Rev. d. 12. marts 2013 (uændret i 2014) 1. Regler for fiskeri a. Bestyrelsen fastsætter reglerne, som kan ændres løbende. b. Reglerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune.

Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Vedtægter Nuværende 1 Klubbens navn er Morsø Golfklub og dens hjemsted er i Morsø kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt i fællesskabet

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune.

Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. VEDTÆGTER FOR OUTRUP GOLFKLUB 1 Klubbens navn er Outrup Golfklub og dens hjemsted er i Varde Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med udgangspunkt

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

KORT OG REGLER Foråret 2017

KORT OG REGLER Foråret 2017 KORT OG REGLER Foråret 2017 REVIDERET 18-03-2017 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Revideret 18-03-2017 Fiskeregler for Omme Å Zone 1 (Farre-stykket) Omme Å er en

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB

Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB Vedtægter for HANDELSSTANDENS BOLDKLUB 2012 1. Klubbens navn er Handelsstandens Boldklub, og har hjemsted i Københavns Kommune. Den har til formål at samle mænd og kvinder til udøvelse af boldspil. Dog

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub

Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Vedtægter for Passebækgård Golf Klub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Passebækgård Golf Klub og dens hjemsted er i Gribskov kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen.

2.1 Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på banen. Advokat Peter Skau-Andersen Ved Stranden 18 Box 2034 1012 København K Tlf +45 7730 4050 Fax +45 7730 4077 J.nr. 142286 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VÆRLØSE GOLFKLUB 1 Foreningens navn, hjemsted og formål 1.1

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Rideklub

Vedtægter for Ballerup Rideklub Vedtægter for Ballerup Rideklub (med ændring af 10, stk. 3 den 1.12.1989, af 8 & 11 den 8.2.1996, af 4, stk. 3, 5, stk. 2, 7, stk. 2, 7 stk. 3, 8, stk. 3 & 12 den 27.2.1998, af 4, stk. 4 & 5 den 26.2.1999,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening

Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening Standardvedtægter for Nibe og Omegns Jagtforening 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Nibe og Omegns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Nibe, Aalborg kommune. 2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927

Love. for VIBORG RIDEKLUB. stiftet 22. september 1927 Love for VIBORG RIDEKLUB stiftet 22. september 1927 Ændret på Viborg Rideklub s generalforsamling den 25. februar 2013 1 Klubbens navn er: Viborg Rideklub (VIR). Klubbens hjemsted: Viborg Kommune 2 Klubbens

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT

VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT Kommentar [n1]: Marts 2011 VEDTÆGTER For GOLFKLUBBEN HVIDE KLIT 1 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Golfklubben Hvide Klit 1.2 Klubbens hjemsted Frederikshavn Kommune 1.3 Det er klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere