engelsk billedkunst Sarah Pilkington tlf: natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner"

Transkript

1 3. kl. supplerende årsplaner engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington tlf:

2 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl Mål Undervisningstilgang Formålet med engelsk undervisning er at eleverne bliver bedre til at forstå det talte og skrevet engelske sprog, samt lære at udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Inspirerende, varieret undervisning skal medvirke til at eleverne bevare lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur også i deres videre udvikling. Jeg vil anvende en bred vift af undervisningsmaterialer, bøger, musik, lydbånd, film, internet... men der skal også være meget plads til frie diskussioner/samtale, rollespil m.m. Hvis der kan mærkes en stor entusiasme omkring et emne, vil der kunne opstå spontane aktiviteter/diskussioner, da jeg mener at det er vigtigt at eleverne lære at anvende sproget så meget som muligt, og så frit som muligt, om emner der tager udgangspunkt i deres egne interesser, hverdag og liv. Undervisning skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Der vil lægges meget vægt på det talte sprog, hvor målet vil være at forbedre elevernes udtale, at udvikle ordforrådet og deres kommunikative færdigheder, og få styrket elevernes selvtillid og vilje til at bruge sproget. Der skal skabes en tryg stemning i klassen hvor alle tør tale, og alle er gode til at høre efter og respektere hinanden. Vi skal sammen blive bevidst om hvordan den enkelte elev bedst lærer så at undervisning kan justeres efter behov og appellere til alle de forskellige læringsstile og deres mange intelligenser. Alt efter hvad emnet kræver vil eleverne arbejde i grupper, klassevis eller alene. Der skal både være plads til individuelt fordybelse, i eget tempo, men også til dyrkelsen af en samarbejdsånd, hvor eleverne bliver bedre til at støtte hinanden og kunne se/høre når der er lavet fejl af andre og kunne træde til. Engelsk er den perfekte fag til at arbejde tværfagligt og projektorienteret i. De andre fag vil så vidt som muligt inddrages i undervisning - især natur of teknik og billedkunst. På denne måde skabes der kontinuitet og sammenhæng i læringsprocessen. Vi skal også producere små bøger, nyhedsbreve o.lign. som giver leglighed for at alle elever kan bidrage på hver deres måde, samt udvikle nye skills, og lære fra hinanden. Da vi har 6 timer om ugen i engelsk, er det essentielt at eleverne lærer at strukturere og holde styr på deres arbejdsmapper, opgaversark, lektie, bøger og andre materialer. Der skal være sammenhæng mellem de forskellige dele af faget, og meget af materialet skal gentagne gange bruges og refereres til.

3 Indhold Timerne vil (groft sagt) blive delt op i læsetimer, skriftlig/grammatik timer og timer med kommunikation på menukortet (hvilket der helt klart vil være mest af), og der vil selvfølgelig også være meget overlapning. Kommunikation: I disse timer vil der lægges stor vægt på at anvende det talte sprog - at snakke sammen - både i mindre og større grupper, samt som klasse. Der vil være en del små fremlæggelser, hvor eleverne arbejder projektmæssigt og laver en kort præsentation for resten af holdet. Der vil være en del lytteøvelse - vi vil lytte til musik og se film og snakke om dem. Der vil også være sproglege; avisproduktion; historie og digteskrivning; rollespil; rim og remse; drama, puzzle book øvelser m.m. Det er også her at al det lærte grammatik og ordforråd skal anvendes på en mindre formel måde end i de øvrige timer - fantasien får også lov til at løbe frit når vi fokuserer på det skriftlige arbejde. Vi skal lære om andre engelsktalende lande og kulturer og se på de forskelle og ligheder der er. Vi skal også jævnligt anvende internettet og udvikle gode søgeteknikker. Læsetimer: Der vil være nogle timer hvor eleverne parvis vælger en bog som de læser højt for hinanden og hvor jeg også går rundt og hører på. Vi laver små 'book reports' og holder styr på hvad den enkelte har læst, f.eks. om det var svært/nemt nok og hvilke nye ord man har lært. Der vil være lejlighed til at fortælle hele klassen lidt om det læste. Der vil også være nogle timer hvor hele klassen læser den samme bog, og hvor bogen også skal læses som lektie derhjemme. Der vil også være gange hvor jeg læser højt for klassen uden at eleverne læser med for at træne deres aktive lytteevne. Grammatik og ordforråds timer: Her vil fokussen være på værktøjene til at udvikle det engelske sprog. Vi vil hver uge kigge på basale grammatiske regler og lave øvelser i denne forbindelse. Vi vil også hver uge tage en ny, ordforråds liste op - ord der har relevans i forhold til det vi arbejder/har arbejdet med - også i andre fag. De skal skrive sætninger hvor de anvender det nye ordforråd. Det er her hensigten at hver elev arbejder ud fra eget niveau og har større chance for at huske og bruge de nye ord.

4 Evaluering Der vil naturligvis foregå løbende evaluering af elevernes udbytte såvel det mundtlige som skriftlige. Al skriftligt arbejde bliver gennemgået hvor jeg også jævnligt vil skrive ned hvordan den enkelte har klaret sig i de forskellige opgaver, for at holde styr på udviklingen af hvert elev. En del af det at lære et sprog kræver desværre også noget udenadslære... vi holder ordforråds og grammatik quiztimer som kræver at eleverne har lavet deres lektie, og kan huske nogle ord og grammatiske regler. På den måde kan jeg følge med i hvor den enkelte er henne. Evaluering af det mundtlige vil foregå rimelig uformelt ved at jeg får hørt alle elever læse, samt hører dem tale når vi snakker sammen i timerne. På den måde kan jeg løbende checke op på de hyppigste tale/udtale fejl og arbejder med dem når de opstår. Eleverne skal også skrive nogle ord om de forskellige forløb, før vi som klasse, tager en snak om det vi har lært - hvordan er det gået, hvad var godt/mindre godt, svært/nemt, hvad har vi lært, hvad skal vi lave mere af/gentage osv. Disse tilgange skal tilsammen danne grundlag for vejledning af den enkelte og for undervisnings videre planlægning. Undervisningsdifferentiering (UVD) Som jeg er kommet ind på, vil der være rige lejligheder for at hvert elev køre efter deres individuelle tempoer... f.eks ved selv at vælge noget læsestof og ved at bruge egen fantasi i det skriftlige arbejde. Engelsk er også et fag der kan undervises og læres på mange niveuaer, mens man sidder ved siden af en med andre faglige forudsætninger. F.eks. selv om vi arbejder med det samme grammatik, kan jeg anvende forskellige øvelser rettede til den enkelte, om nødvendigt. Alle skal få sagt noget i timerne, men det kommer ikke af sig selv. Det er essentielt at vi får skabt en stemning af respekt og tolerance over for alle; hvor der er plads til alle; og hvor der ikke er noget der hedder 'dumme spørgsmål'. Eleverne skal også blive gode til at hjælpe hinanden og rette hinandens arbejde - her er der meget at få lært af begge parter! Forældresamarbejde For at elevernes engelsk sprog kan udvikle sig så meget som muligt, og for at deres nysgerrighed kan holdes ved live, mener jeg at forældre kan spille en stor rolle. Den interesse eleverne har for sproget kan godt styrkes ved f.eks at læse engelske bøger og ved at tale engelsk en gang imellem derhjemme, anvende hverdags ord/udtryk UDOVER elevernes lektier. Jo mere engelsk man hører og anvender, jo mere naturligt er det for eleverne at snakke frit, og kan medvirke til at styrke elevernes entusiasme for faget. Men da der også vil være lektie én til to gange om ugen, er det meget vigtigt at forældrene holde styr på at deres barn har færdiggjort det der er sat til næste dag, og hvor nødvendigt, hjælpe til og vise generel interesse og støtte. Eleverne vil skrive i deres lektiebog hvad de har for, som også kan ses på så forældrene kan holde styr på den. Forældrene får besked hvis deres børn ikke er forberedt til timerne.

5 Supplerende årsplan i billedkunst 3. kl. Mål I billedkunsttimerne er det essentielt at eleverne blive inspireret til at udtrykke sig især visuelt, men også kommunikativt. Billedkunst er et fag, hvor eleverne lærer at give billedligt udtryk for bl.a. oplevelser, holdninger og deres særlig personlighed. Ved et indbydende miljø skal elevernes fantasi stimuleres og deres selvværd øges. Et mål er at alle skal føle sig tryg i fremstilling af deres værker, og alle elever føler sig respekteret. Ved at skabe, opleve og analysere billeder, vil eleverne blive i stand til at se og sanse på en nuanceret måde. De skal lære at bruge og forstå billedsprog som en hjælp til at udtrykke sig. Formålet er: - At videreudvikle børnenes forståelse for og kendskab til billedsproget, dets formsprog, materialer og virkemidler. - At udvikle og styrke børnenes færdigheder og kundskaber indenfor de billedsproglige udtryksformer. - At give børnene mulighed for at udtrykke og meddele sig i såvel plane som rumlige billeder. - At styrke børnenes perception og billedsproglige kompetence. - At styrke deres motoriske, sociale og faglige læring via sansemæssige oplevelser. Undervisningstilgang Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i forskellige sanseindtryk. De erfaringer og den viden som eleverne har, vil blive bearbejdet til billeder, skulpturer, collager m.m. til udvikling af forskellige udtryksformer. Forskellige kendte kunstneres arbejde vil blive brugt som inspiration til teknikker og skildringsformer i undervisningen. Eleverne skal eksperimentere med forskellige materialer og teknikker, og eleverne skal lære at udtrykke sig både kreativt og kommunikativt. Jeg vil også anvende 'mesterlærer' princippet, hvor klassen samles omkring et bord og der vises forskellige relevante teknikker. Implementering af børnenes mange intelligenser: Den "Visuelle Rumlige intelligens" vil være det område, der naturligt styrkes ved arbejdet med billedkunst, og de praksisområder der er forbundet hermed. Følgende øvrige intelligenser vil også blive styrket i forbindelse med billedkunst undervisningen. Den "Kropslige kinæstetiske intelligens" styrkes ved det at gøre ting, altså arbejde med hænderne (den håndværksmæssige dimension), samt ved at røre ved/føle materialerne i hænderne, dette er specielt i forbindelse med arbejdet med rumlig form. Den "Sociale intelligens" ved at børnene får mulighed for at arbejde sammen, samtale om opgaverne, sammenligne og dele oplevelser med hinanden. Den "Personlige intelligens" ved at børnene kan arbejde i individuelt tempo,

6 arbejde alene, komme med nye/originale måde at se tingene på, og ved at de får mulighed for at arbejde ud fra egne interesser. Den "Sproglige intelligens" styrkes via dialogen om billedarbejdet, og det at vi debatterer forskellige aspekter af udtrykket. Den Musikalske intelligens stimuleres ved anvendelse af musik som kreativ kilde til inspiration I timerne. Den Matematiske/logiske intelligens vil blive styrket især når vi arbejder med proportioner og modeller. Indhold Eleverne har nogle grundlæggende færdigheder i faget, og skal til at bruge dem I andre sammenhænge. Vi vil arbejde med følgende områder i løbet af året: tegning; maleri; collage; ler; fedtsten; skulptur; fotografi. Disse teknikker bliver trænede ved at arbejde med 5 hovedtemaer som vi tager en af gangen igennem året, men som godt supplerer og overlapper hinanden: streger, farve, mønstre, texture og form. Vi skal i det praktiske billedarbejde lære at kommunikere med forskellige tekniker, værktøjer og materialer. Og vigtigst af alt, stadig udvikle vores fantasi og forestillings- og iagtagelsesevner. I arbejdet med plane billeder vil vi især beskæftige os med tegning, maleri og grafik. Der vil også blive lagt vægt på farvelære og komposition samt de grafiske udtryksformer. De rumlige billedformer vil være skulptur i sammensat og modelleret form. Der vil blive kigget på skulpturens formsprog og dens virkemidler. Desuden vil vi beskæftige os med skulpturens sociale og kulturelle funktioner. Vi vil også arbejde med kulturens billeder samt de billeder børnene støder på i deres hverdag. Billedbehandling og arbejde med elektroniske billeder vil også indgå i undervisningen. Beskrivelsen af arbejdet med faget billedkunst tager udgangspunkt i det af Undervisningsministeriet beskrevne formål for faget samt de trinmål der er beskrevet for faget. Der henvises i øvrigt til Undervisningsministeriets publikation: Faghæfte 8 Fælles mål for faget billedkunst i folkeskolen. Eller html Evaluering Som en del af timerne skal der altid være tid til at eleverne 'forklare'/ 'forsvare' deres værker. På denne måde bliver de bedre istand til at beggrunde deres arbejde og forstå meningen ved det de laver. Det er også vigtigt at eleverne her lærer både at give og modtage konstruktiv kritik. På den måde er det meningen at eleverne både individuelt og tilsammen kan mærke en udvikling igennem året. Det styrkes også ved at lave en personlig portfolio af det der blive produceret i timerne. Vi vil også løbende lave udstillinger på skolen. Det er hensigten at udstillingerne også skal virke som en motiverende faktor.

7 Undervisningsdifferentiering Det er vigtigt at undervisningen bygger på den enkelte elevs interesser, forudsætninger og behov. Der skal være plads til individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde - hvor eleverne får mulighed for at samarbejde om at løse opgaver. Faget giver en særlig mulighed for at differentiere undervisningen ved at anvende forskellige metodiske tilgange, afhængig af den enkelte elevs motorik, tegneudvikling og temperament. Dansk som andet sprog Ved at sætte stor vægt på samtale om, og præsentere/vurdere egne og andres kunstværker og ved at kommunikere ideer, er det hensigten at elevernes sprogkundskaber forstærkes. Her kan sproget og fantasien løbe frit, som jeg mener kan være til ordforrådets gavn. Ved at give og modtage kritik, bliver eleverne også i stand til at bruge sproget på en mere nuanceret måde. Forældresamarbejde Billedkunst er som alle andre færdigheder, noget man kan øve sig i og udvikle sig i. Selv om der ikke hver uge vil gives lektie for i faget, er det meget vigtigt at eleverne oplever en opbakning fra forældres side. Det kan f.eks. gøres ved en general interesse i barnets kreativudvikling; ved at afsætte tid til tegning/maling derhjemme; og ved at følge med i hvad barnet laver i timerne på skolen. Der vil også løbende komme ønske om at eleverne samler diverse hverdags artikler til brug i timerne, som f.eks. kunne bestå af at samle billeder fra blade/aviser; samle etiketter; brugte brugsgenstande osv. Det er vigtigt at alle forældre bidrage så vidt som muligt, for at vi kan have nogle sjove og spændende oplevelser uden at det vælter skolens budget. Ekstra kommentarer Det er vigtigt at lektie i billedkunst er set som lige så vigtigt som lektier i andre fag, da planlægning i timerne kan være afhængig af at man har gjort sit. Det er også vigtigt at vi hurtigt etablerer nogle gode og grundlæggende rutiner m.h.t. uddeling af materialer, oprydning og indsamling i timerne og at alle eleverne respekterer hinanden og klasseværelset med hensyn til disse. Som en del af faget skal der selvfølgelig også opleves kunst ude i verden og den store by. Vi skal så vidt som muligt ud og opleve skiftende kunstudstillinger, for at motivere, inspirere og stimulere, samt anvende internettet med henblik på at opleve kunst og kultur andre steder i verden. fra klasseværelset.

8 Supplerende årsplan i natur og teknik 3. kl. Mål Undervisningstilgang Udgangspunktet for al natur og teknik undervisning vil være, at eleverne skal opleve, undersøge og igennem deres egen aktivitet og kreativitet formulere hypoteser og forklaringer på det oplevede. Derudover kommer selvfølgelig en kobling til den teori som udspringer af de praktiske situationer. Det er også hensigten at de bliver fortrolige ved at anvende internettet, at søge, strukturere og fremlægge deres viden. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: - den nære verden. - den fjerne omverden. - menneskets samspil med naturen. - arbejdsmåder og tankegange. Inde for disse områder skal eleverne (kort sagt) kunne: - problemafgrænse, fremsætte hypotese ud fra praktisk erfaring - lave simple undersøgelser, anvende teknisk udstyr og hjælpemidler - bygge apparater og opstille modeller - formidle egne undersøgelser og projekter - indsamle data / information og behandling af disse - anvende simple fagudtryk - samarbejde Undervisningen vil tage udgangspunkt i børnene selv og deres hverdag. Derfor vil sansning, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter være vigtige aspekter i arbejdet med faget. Undervisningen vil foregå i klasseværelset, på skolens udeareal og i nærmiljøet. Alt efter hvad emnet kræver vil eleverne arbejde i grupper, klassevis eller alene. Undervisningen vil komme til at bestå af en kombination af samtale, læsning af relevant fagstof, informationssøgning på nettet, eksperimentelt arbejde, fremlæggelse samt skriftlige opgaver og spørgsmålsark. Faget er også en oplagt mulighed for at arbejde tværfagligt. De andre fag vil så vidt som muligt inddrages i undervisning. På denne måde skabes der kontinuitet og sammenhæng i læreprocessen. Implementering af børnenes mange intelligenser: Den Matematiske/logiske intelligens vil være det område, der naturligt styrkes ved arbejdet med natur og teknik, og de eksperimenter der udføres. Men faget appellerer til næsten alle de forskellige måder at lære på mener jeg. Den "Visuelle Rumlige intelligens" vil naturligt styrkes ved det praktiskearbejde i faget. Den "Kropslige kinæstetiske intelligens" styrkes ved det at gøre ting, arbejde med hænderne (den håndværksmæssige dimension), samt ved at røre ved/føle materialerne i hænderne. Den "Sociale intelligens" ved at børnene får mulighed for at arbejde sammen, samtale om opgaverne, sammenligne og dele oplevelser med hinanden. Den "Personlige intelligens" ved at børnene kan arbejde i individuelt tempo, arbejde alene, komme med nye/originale måde at se tingene på, og ved at de får mulighed for at arbejde ud fra egne interesser. Den "Sproglige intelligens" styrkes via konstant dialog, fremlæggelse osv.

9 Indhold Ved at eksperimentere, undersøge sammenhæng, bruge sanserne er det min hensigt at inspirere eleverne til videre undersøgelser og holde nysgerrigheden ved live. Børnene skal også få sat ord på det de oplever så vi i klassen kan dele viden og støtte hinanden i læreprocessen. Jeg mener at man lærer (og er bedre til at huske) ved at anvende det lærte; ved at forklare over for andre; og ved at fordybe sig i få gode emner. Samarbejde på klassen er en meget vigtig element for at undervisning kan lykkes. Børnene vil være fælles om mange projekter, der skal bruges redskaber og udstyrer som de skal lære at håndtere og være fælles om. I arbejdsgrupperne vil eleverne på skift have forskellige roller. De 5 overordnede temaer for 3.kl. er: - Arbejde med is - Små dyr omkring skolen - Vandet omkring os - Fuglene ved foderbrættet - Jeg gik mig over sø og land Evaluering I natur og teknik skal jeg lave en løbende evaluering af elevernes udbytte. Denne evaluering skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisnings videre planlægning. En del af evalueringen af arbejdet vil foregå helt uformelt med spørgsmål og gennem smådiskussioner mellem mig/grupper/den enkelte, mens de arbejder. Men det er også vigtigt at timerne sluttes af med en klasse samtale om forløbet. Her får de også mulighed for at udveksle erfaringer og synspunkter. Jeg vil også kræve at eleverne hver for sig skriver noget om forløbet, hvad de har lært og hvad de synes om forløbet. Her sikrer jeg at alle kommer til orde, og at eleverne bliver tvunget til at reflektere over det der er sket. Eleven får herved chancen til at samle tanker og erfaringer og udtrykke dem... og jeg kan følge med i hvor den enkelte elev er henne. Efter afslutning af de forskellige temaer vil vi gennemgå opgaverark, ikke mindst for at repetere det lært, men også for at holde check med hvad eleverne rent faktisk har lært og kan huske. Undervisningsdifferentiering Meget af arbejdet i natur og teknik vil foregå i grupper eller par - hvor eleverne får mulighed for at samarbejde om at løse opgaver og at støtte hinanden. Grupperne vil sammensættes hensigtsmæssigt så at alle deltage lige meget i aktiviteterne uanset hvor besværlige eller ligetil de nu er. Alle temaer der skal dækkes igennem året tilbyder et hav af muligheder for endnu mere fordybelse, ekstraopgaver og supplerende aktiviteter, såvel boglige og mere teoretiske som rent praktiske. Som nævnt, mener jeg faget appellere til alle elevers forskellige måde at lære på, så at alle kan være med selv om de muligvis arbejder ud fra forskellige forudsætninger.

10 Dansk som andet sprog Natur og teknik mener jeg, kan være ekstremt berigende og stimulerende især for eleverne med dansk som andet sprog, på grund af den særlig kombination af praktisk og sprogligt arbejde. På den ene side beskæftiger eleverne sig med genstande, dyr, redskaber osv. - de oplever og sanser. På den andet, taler, skriver, fortæller, forklarer og tegner de om det de lige har iagttaget/oplevet, og som de andre elever kender til. Man kan pege på og demonstrere, hvad man taler om og hvad man mener. Sproget bliver meget tæt knyttet til noget meget konkret og nærværende. Forældresamarbejde Da børnenes sucess oplevelser i natur og teknik faget er afhængig af at kunne holde fast i deres undren og nysgerrighed mener jeg at forældre kan spille en vigtig rolle i barnets udvikling her. Ved at følge med i det lærte, at stille spørgsmål og vise general interesse i hvad der er blevet oplevet i timerne, mener jeg at forældrene kan være en god støtte til deres barn og kan medvirke til at styrke elevernes entusiasme for faget. Der kan godt forekomme lektier, som jeg forventer udført til tiden. Der vil også løbende komme ønske om at eleverne samler diverse hverdags artikler til brug i timerne. Det er vigtigt at alle bidrager så vidt som muligt, for at vi kan have nogle sjove og spændende oplevelser uden at det vælter skolens budget.

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup

IDRÆTSBØRNEHAVE. IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup IDRÆTSBØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Tommerup Pædagogisk idræt Leg Bevægelse Idræt Idræt: En aktivitet, spil/øvelse. Bevæger kroppen efter bestemte regler, alene eller sammen med andre, i konkurrence. Kroppen

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Engelsk Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Obligatorisk evaluering Andre evalueringsmetoder Undervisningsministeriet 3. kl. Elevplan Silkeborg Kommune Funder Skole Hvordan anvendes metoden

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin

Billedkunst. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 2. klassetrin Efter 5. klassetrin Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Billedfremstilling Billedanalyse Billedkommunikation sig i plane, rumlige og digitale Eleven kan samtale om egne og andres Eleven kan

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2015 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets materiale Forenklede Fælles Mål. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole

Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Praktisk-musiske fag på Th. Langs Skole Th. langs skole fraviger folkeskolens vejledning i forhold til de praktisk-musiske fag. Obligatorisk ordning for 3.-, 4.- og 5. klasse Fagene der indgår i ordningen

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj

Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj Pædagogisk læreplan 2013, Børnehuset Ammershøj I Titibo gruppen har vi overordnet valgt først at lave en fælles pædagogisk læreplan, dernæst at omsætte den fælles læreplaner til pædagogiske læreplaner

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere