Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning"

Transkript

1 Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning Henrik Selsøe Sørensen Handelshøjskolen i København Summary The web as a corpus for multilingual term and knowledge extraction has an important potential in cases where a translator or knowledge engineer needs to identify unknown equivalents. With the expansion of knowledge and parallel creation of new terms in practically all fields, the need to search for unknown equivalents occurs more and more frequently. It is a major barrier multilingual information exchange that relevant multi- or bilingual term repositories and even monolingual resources are usually updated long after new phenomena have been born and baptised. This paper discusses methods and tools for translation-oriented knowledge extraction from the uncontrolled mass of texts on the web. The main focus will be on ways of identifying candidate target language terms in cases where no clues are at hand. Subsequently, smart searches may be used to validate the degree of equivalence between source terms and candidate equivalents. The proposed method is referred to as "multilingual term and knowledge extraction through clustered searches". 1. Indledning Uanset hvor store ordbøger eller termbaser er, vil der altid være terminologi og viden som ikke er behandlet i dem. Det kan skyldes at denne viden er for ny eller for speciel eller begge dele. Ved viden forstår jeg i denne sammenhæng både begreber og termer samt begrebsrelationer i videste forstand, bl.a. ontologier eller brudstykker heraf. Fagsproglige oversættere og formidlere står meget ofte i den situation, at de forgæves har søgt efter fragmenteret viden, termer eller vidensstrukturer og prøver søgning på nettet for at få besvaret de spørgsmål, som de traditionelle kilder ikke kunne bruges til at besvare. I denne artikel forsøger jeg at kikke systematisk på metoder til vidensindsamling på nettet med særligt henblik på, hvordan man ikke alene finder og ekstraherer énsproglig viden, men også bryder gennem en sprogbarriere og skaffer sig materiale til to- eller flersproglig vidensbearbejdning og efterfølgende kvalitetsvurdering af resultaterne. 2. Ensproget term- og vidensindsamling 18

2 Første led i en term- og vidensindsamling er typisk en søgning efter en eller flere termer på ens eget modersmål eller, hvis man oversætter, på kildesproget. Formålet er at finde definitioner og begrebsrelationer samt fraseologi og evt. belæg for brug af stilistiske varianter. Situationen kan være, at man er usikker på ens egen viden, på om den er opdateret, eller opdager, at man er stillet over for noget nyt. Hvis opslagsværker på papir eller i elektronisk form 1 og søgning i nationale korpora 2 ikke har givet tilfredsstillende resultater, er det naturligt at prøve at søge på nettet ved hjælp af en søgemaskine, typisk Google. Andre søgemaskiner kan også være relevante, men i det følgende nævner jeg Google som en alsidig repræsentant for alle søgemaskiner 3. Årsagen til, at mange begynder på papir eller en cd-rom er, ud over tradition og vane, at der jo her er tale om kilder, hvor viden på forhånd er ekstraheret og bearbejdet af eksperter, hvis troværdighed er veletableret. Ethvert kvalitetsarbejde inden for term- og vidensbearbejdning er meget tidskrævende, og derfor vil det naturligvis være en fordel, hvis man kan få eller købe sig til noget eksisterende. Færdigbearbejdede resultater i form af definitioner og begrebssystemer eller ontologier under en eller anden form er imidlertid en mangelvare inden for mange hurtigt ekspanderende vidensområder. Se Evidence Network (2002) for eksempler hentet fra det samfundsvidenskabelige område. Selv i de tilfælde, hvor den fagsproglige medarbejder øjensynlig har fundet det søgte på papir, elektronisk eller på anden måde i bearbejdet form, kan det være relevant at tjekke den dagsaktuelle situation i det store ukontrollerede korpus ved hjælp af Google. Det, man kan ønske at finde belæg for i denne situation, hvor der stadig blot er tale om vidensindsamling på ét sprog, er typisk: a) brug af en given term inden for det relevante vidensområde b) fraseologi c) synonymer / varianter: frekvensanalyse d) synonymer / varianter: stil- og kontekstafhængighed 1 Fx EU's store termdatabase Eurodicautom: < >. 2 Danmark, Korpus 2000: < > Norge, Tekstlaboratoriet: < > Sverige, Språkbanken: < > England, British National Corpus: < >. 3 En god portal med en vis "varedeklaration" til de forskellige søgemaskiner findes på < >. 19

3 e) forekomst i tekster (fx som genvej til at finde tekster, der angriber samme emne fra en anden synsvinkel). Metoder til at foretage denne vidensindsamling eller til at verificere og evt. opdatere kendt viden beskrives i forbindelse med præsentation af eksempler i afsnit 4 nedenfor. Har man ved hjælp af Google fundet forekomster af relevante termer i en eller flere tekster, som jo godt kan være lange tekster, skal der afsættes tid til at læse eller analysere teksterne. Den fremsynede fagsprogsmedarbejder vil formentlig, hvis teksten er relevant og kvalitetsmæssigt egnet til det, ønske at ekstrahere termer og viden med henblik på lagring i en term- og vidensbase, hvor også ensproglig vidensbearbejdning tillægges værdi, bl.a. fordi vidensdeling herved muliggøres. Der findes gode sprogteknologiske redskaber til at effektivisere denne monolingvale proces, og et par af disse redskaber skal nævnes kort. WebCorp 4 giver mulighed for gratis og on-line at få lavet en enkel frekvensanalyse af en web-adresse og ikke mindst at kombinere en Google-søgning med en konkordansfunktion. WordSmith Tools 5 tilbyder det samme plus flere avancerede faciliteter specielt skræddersyet til engelsk. Hvis der ønskes en egentlig term- og vidensekstraktion fra en større tekstmængde, anbefales System Quirk Language Engineering Workbench 6 til engelske tekster. Systemet udvikles dog også til andre sprog end engelsk, men arbejder stadig monolingvalt. Software kan downloades gratis fra det angivne site. Denne såkaldte Language Engineering Workbench indeholder forskellige redskaber, først og fremmest Tracker, som er et vidensindsamlingsredskab, der kan finjusteres alt efter ens personlige behov, og som derefter kan køre i baggrunden og scanne nettet for tekster indeholdende ønsket terminologi. Når ens personligt indsamlede korpus er hentet ned fra nettet, kan en stribe Quirkredskaber bruges til at identificere fagtermer, hvorefter en ny scanning med Tracker kan iværksættes med udgangspunkt i de identificerede termer. Metoden 4 WebCorp: < >. 5 WordSmith Tools: < >. 6 System Quirk Language Engineering Workbench: < >. 20

4 og redskaberne er bl.a. dokumenteret i forbindelse med termvalidering (Ahmad, Gillam 1997, Ahmad, Rogers 2001). Til analyse af franske tekster findes bl.a. Intex 7, som også er et meget omfattende og kraftfuldt redskab udarbejdet af Laboratoire d'automatique Documentaire et Linguistique. Skal Intex anvendes, forudsætter det en aftale med ophavsmændene om brug til forskningsformål. Resultater af ensproget term- og vidensindsamling kan sammenfattes som en identifikation af fragmenteret viden og eventuelt sammenhængende vidensstrukturer i løbende tekst og en efterfølgende bearbejdning inklusive etablering af begrebsrelationer. Normalt vil etableringen af begrebsrelationer ske ved at indføje ny fragmenteret viden i eksisterende vidensstrukturer i en term- og vidensbase. De fragmenter, som identificeres i løbende tekst, leverer ofte betydningsfulde data om, hvorledes fragmenterne spiller sammen med andre fragmenter i den dynamiske kommunikationsproces. Når de enkelte fragmenter og deres kontekst derimod er indfanget, bearbejdet og lagret i en database, antager de i databasen en statisk karakter. Samspillet mellem de blandede vidensfragmenter i det dynamiske tekstunivers og de samme fragmenters pladser i statiske strukturer er udgangspunkt for den klyngemetode, som foreslås anvendt. 3. Flersproget vidensbearbejdning Når man beskræftiger sig med fagsproglig oversættelse og formidling på tværs af sproggrænser, er vidensindsamling og -bearbejdning på ét sprog som regel den mindste af udfordringerne. Interessante problemer, som kan være svære at løse, opstår, når viden og termer indsamlet på ét sprog skal holdes sammen med ækvivalenter på målsproget. I mange tilfælde eksisterer der ækvivalenter, blot har ingen endnu identificeret og bearbejdet dem i en to- eller flersproget database. I andre tilfælde findes ækvivalenterne slet ikke, og i disse tilfælde er det måske specielt vigtigt ved hælp af en flersproglig ækvivalensundersøgelse at skaffe sig belæg for erkendelsen af den manglende ækvivalens. Først herefter kan en løsning på det deraf følgende formidlingsproblem findes. For den, der skal løse et oversættelsesproblem her og nu, som har søgt forgæves i ordbøger etc., er det oplagt at benytte nettet. Hvis der ikke kan findes et troværdigt færdigbearbejdet svar i en on-line termliste her, må man dels selv at 7 Intex: < >. 21

5 prøve at identificere nogle sproglige data og lave den tværsproglige bearbejdning på stedet. Samtidig hermed foretages bevidst eller ubevidst den nødvendige kildevurdering. Studiet af redskaber og metoder til at udføre disse processer uden at råde over kontrollerede korpora er et nyt og spændende forskningsområde, som forener informations- og sprogvidenskab, og som er blevet aktuelt i takt med, at flere og flere tekster er tilgængelige som et kæmpestort ukontrolleret korpus på nettet. Kontrollerede korpora er tekstsamlinger sammensat ud fra et eller flere kriterier, som ofte går ud på at gøre samlingerne repræsentative. Flersprogede kontrollerede korpora kan være parallelle eller sammenlignelige. Ved parallelle korpora forstås samlinger af oversatte tekster, der i princippet er helt ækvivalente. Med hensyn til sammenlignelige tekster, benyttes Fungs definition: tekster med en emnemæssig og funktionel lighed mere end en oversættelsesmæssig ækvivalens (Fung 1998). Fung benytter i sin forskning manuelt fundne sammenlignelige - også kaldet ikke-parallelle korpora - for gennem statistiske metoder at søge at identificere oversættelsesækvivalenter med henblik på at udarbejde ordbøger til maskinoversættelse. Der er en udbredt interesse for ikke kun at studere termer og disses kollokationer i møjsommeligt sammenstillede bilingvale parallelle korpora (Picchi and Peters 1998) men også for at studere metoder til først at finde mere eller mindre sammenlignelige korpora fra nettet og derefter benytte disse, som altså må betegnes som kontrollerede korpora, til at udtrække flersprogede ordbogs- og termdata (Grefenstette and Kilgarriff (Eds.) Forthcoming). Inden for området tværsproglig informationssøgning arbejder Adriani og van Rijsbergen (1999) med ad statistisk vej at måle lighed mellem termer i et forsøg på at disambiguere bilingvale ordbøgers forskellige betydninger. De ønsker at effektivisere det, de kalder dictionary-based cross-language information retrieval (CLIR) method. Selv om endemålet i alle de nævnte tilfælde ligesom i mit er fremstilling af bilingvale eller multilingvale ordbøger / termbaser og afklaring af ækvivalensforhold, så adskiller den nedenfor beskrevne klyngestrategi sig fra de nævnte tilgange ved at angribe ikke-sammenlignelige korpora uden først at gøre forsøg på at parallellisere dem. Klyngestrategiens formål er udfylde et specifikt videnshul på den anden side af en sproggrænse gennem søgning i nettets ukontrollerede tekstmængder af svingende kvalitet efter udvalgte klynger af kendte ækvivalenser. Hensigten er så præcist som muligt at skyde sig ind på relevant tekstmateriale, som efter 22

6 bearbejdning kan forsyne fagsprogsoversætteren eller fagsprogsformidleren med data til at lukke videnshullet, samtidig med at der finder en kvalitetssikring sted. De klassiske strategier, som oversættere og andre sprogformidlere benytter til at krydse sprogbarrieren, vil kan kort beskrives som trin 1 og 2 i nedenstående oversigt. Strategier 1) Klassisk informations- og dokumentationssøgning (I&D) a) Opslag i to- eller flersprogede opslagsværker Kan ske på papir eller i elektronisk form. Omfatter søgning efter mulige over- og underbegreber samt synonymer. Lykkes det at få et svar, skal dette ofte verificeres, og til det formål er strategierne 1b) og 3) velegnede. Såfremt klassisk I&D ikke giver et tilfredsstillende og pålideligt svar, prøves naturligvis en af de følgende stategier. b) Systematisk søgning efter ukendt term på målsproget. Når to- eller flersprogede opslagsværker ikke giver svar, søges fragmenteret eller struktureret viden identificeret på målsproget fx gennem systematisk gennemgang af en ontologi eller tesaurus eller opslag i kilder på papir som fx artikler og bøger med gode indekser etc. Af andre muligheder for systematisk at fremsøge terminologiske data i ensproget materiale kan nævnes den indlysende strategi, der går ud på fx at søge firmaspecifik terminologi på et fremmedsprog ved at besøge det pågældende firmas hjemmeside på det relevante lands sprog - eller læse i firmaets eget dokumentationsmateriale på det pågældende sprog. Mulighederne er utallige og velkendte og alle er selvfølgelig ikke nævnt her. 2) Trial and error Har strategi 1a) og 1b) ikke givet resultater, kan der laves en hypotese om, hvad den ækvivalente term på målsproget kunne være, og hypotesen skal naturligvis derefter verificeres nøje gennem klassisk I&D eller søgning i kontrollerede eller ukontrollerede korpora på målsproget, herunder også søgninger på nettet. 3) Klyngestrategi Der tages udgangspunkt i en tekst på kildesproget, der indeholder den eller de termer, til hvilke det ikke er lykkedes at finde ækvivalenter på 23

7 målsproget. I denne tekst identificeres et mindre antal andre termer, hvis ækvivalenter allerede kendes på målsproget, og som samtidig er centrale i forhold til det hovedemne, teksten behandler. Ved hjælp af en klynge af disse målsprogsækvivalenter, foretages søgning efter en sammenlignelig tekst på målsproget, og den eller de fundne tekster analyseres for at søge at identificere den ækvivalent, der ikke kunne opspores ad anden vej. Trin 3 er den såkaldte klyngestrategi, som jeg arbejder med at forfine, således at søgning efter ukendte ækvivalenter i nettets milliarder af tekster kan effektiviseres. Klyngestrategien udspringer af en pragmatisk funderet hypotese om, at en god del af de (faglige) emner, som er genstand for tekstuel kommunikation i ét sprogområde også er det i de fleste øvrige sprogområder, og at det derfor efter al sandsynlighed er muligt at finde en sammenlignelig tekst. Den offentligt tilgængelige tekstmængde på nettet inden for langt de fleste vidensområder, også de fagsproglige, antages inden for de større sprog i hvert fald at være rimeligt repræsentativ, så længe man ikke bevæger sig ned på et meget specialiseret niveau (Grefenstette 2001), samtidig med at andre sprog end engelsk bliver bedre og bedre repræsenteret. Når der er fundet en eller flere sammenlignelige målsprogstekster ved hjælp af klyngestrategien, som beskrives nærmere nedenfor, er der en vis sandsynlighed for i denne eller disse at kunne a) identificere den ukendte ækvivalent b) finde grundlag for at antage, at der ikke findes nogen ækvivalent c) finde links i direkte eller overført forstand til nye kilder, som kan analyseres og evt. føre til den ukendte ækvivalent. Det er klart, at der langtfra i alle tilfælde eksisterer ækvivalenser, men det kan klyngestrategien også kaste lys over; der er som bekendt tre muligheder: - termen / begrebet har en fuld ækvivalent - termen / begrebet har en delvis ækvivalent - termen / begrebet har ingen ækvivalent. 24

8 Grundlaget for klyngestrategiens operationer, som forbinder det dynamiske tekstunivers og den statiske viden, kan fremstilles skematisk som i figur 1-3. Udgangspunktet er den statiske viden, som kan gøres til genstand for vidensmodellering og lagres i en term- og vidensbase eller i form af en ontologi, jf. i figur 1 underliggende begrebssystem. Når en tekst konstitueres, hentes enkeltfragmenter af statisk viden frem og blandes dynamisk i teksten, hvor de danner et som regel unikt mønster, der bestemmes alene af forfatterens kommunikationshensigt. Dette mønster skitseres grafisk i figur 1 som begreber repræsenteret i tekst. Såfremt ækvivalenten til term 1.1 i figur 1 ikke kendes på målsproget, starter oversætteren eller terminologen med at identificere en klynge centrale termer, fx 3.1 og 3.3, for hvilke ækvivalenterne 3,1' og 3.3' er kendt på målsproget, jf. figur 2. Formålet er ved hjælp af en søgning efter disse ækvivalenter at opspore en potentiel sammenlignelig tekst på målsproget, som ud over den samme 25

9 klynge af dynamisk sammenbragte termer også kunne indeholde ækvivalenten 1.1'. Findes der slet ikke nogen brugbar tekst på målsproget, kan det enten være fordi 3,1' eller 3.3' er en forkert ækvivalent, eller fordi klyngen er blevet for stor og kravene til målsprogsteksten dermed for skrappe. I så fald forsøges med henholdsvis en ændret klynge og en reduceret klynge. Findes der for mange svar, tilføjes der yderligere termer til klyngen. Fundne tekster skal naturligvis vurderes nøje med hensyn til kildens kvalitet Hvis det efter gentagne forsøg ikke giver resultat, findes 1.1' måske ikke på målsproget. En sådan konklusion er det naturligvis risikabelt at drage uden yderligere undersøgelser, som kunne gå ud på at forfølge links og spor i forbindelse med de fundne målsprogstekster. Der kan være tale om links til andre sites eller om spor i form af navne, lovparagraffer etc. Sådanne spor kunne også føre til andre tekster, der kan indeholde den ukendte ækvivalent. Lykkes det imidlertid at identificere ækvivalenten 1.1' (se figur 3), kvalitetsvurderes den gennem søgning efter præcis denne term på nettet, og fundene vurderes med hensyn til kilde, frekvens etc. Når den fundne term er bekræftet, kan denne i bedste fald lede til en statisk kilde, der behandler den som del af et begrebssystem. Strategien illustreres nedenfor med et eksempel på konkret anvendelse. 4. Eksempel Udgangspunktet er en fransk økonomisk tekst, hvori termen servitude pour dettes indgår: 26

10 Dimension raciale de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 8 [ ] Les trafiquants cherchent généralement à exercer un contrôle sur l'identité légale de la victime en lui confisquant son passeport ou ses papiers. Son entrée ou son séjour dans le pays de destination est généralement illégal, ce qui la met dans une situation de dépendance accrue à l'égard des c. Le système de la servitude pour dettes est largement utilisé. Il permet de contrôler les victimes et de tirer indéfiniment profit de leur travail. Le recours à la force physique, aux brutalités et à l'intimidation est fréquemment signalé. [ ] Ingen af strategiens første to trin har givet en ækvivalent til termen på engelsk og dansk. Termen kan ikke slås op, og trial and error-oversættelse har ikke givet resultater. En Google-søgning efter servitude pour dettes har givet godt 800 forekomster, og gennemlæsning af nogle af konteksterne har givet en ide om, hvad termen dækker, omend der ikke er fundet nogen egentlig definition. Opgaven går nu ud på at finde en engelsk og en dansk ækvivalent ved hjælp af klyngestrategien. Engelsk først, idet det antages at være lettere at komme fra engelsk til dansk end fra fransk til dansk. I første forsøg vælges fra teksten en klynge bestående af fire termer, hvis oversættelse til engelsk ikke volder problemer: trafiquants, dettes, pays, og destination og derefter laves en Google-søgning på de engelske ækvivalenter smugglers debts countr* destination. Formålet er at finde en sammenlignelig tekst på engelsk, som kunne kaste lys over, hvad ækvivalenten på engelsk til servitude pour dettes er. Hvis de først valgte termer ikke giver det ønskede resultat, udskiftes de én efter én indtil et brugbart resultat er opnået - fx kunne passeport anvendes, men termer fra andre afsnit i teksten er selvfølgelig også kandidater. Resultatet blev faktisk godt allerede i første forsøg, idet der kun blev fundet to websider, og den første af disse viste sig at indeholde et bud på den eftersøgte ækvivalent. En søgning på debt i denne tekst førte hen til tekstafsnittet: Human trafficking on the rise 9 8 Citeret fra: < >. 9 Citeret fra: < >. 27

11 In many countries in South Asia and Central and South America, millions are living in conditions of debt bondage -- tied to their employers by unpayable debts. Via engelsk var det derefter muligt at finde noget dansk tekstmateriale via 4 ækvivalenter på dansk, men ingen af disse tekster indeholdt, hvad der skulle vise sig at hedde gældsslaveri. En reduktion af klyngen til kun at omfatte menneskesmugling og gæld førte til nogle tekster, der også indeholdt gældsslaveri. Yderligere analyser bragte potentielle synonymer frem på alle tre sprog, se figur 4. En første gennemgang af et udvalg af de i figur 4 viste fund indikerer, at både mennesker og lande kan være gældsslaver, men at det oftest er mennesker, særligt kvinder og børn. På dansk gives definitionen Gældsslaveri, dvs. at man stiller sin egen eller en af én afhængig persons arbejdsydelse som sikkerhed for gæld. 10 Til det videre arbejde med ækvivalensverificering og bearbejdning af begrebssystemer benyttes primært klassisk I&D men evt. igen klyngestrategien. I en tekst som den følgende findes allerede fragmenter til den videre bearbejdning (fremhævet med fed): 10 < >. 28

12 Frekvensoversigt forekomster fundet ved hjælp af Google servitude pour dette 245 servitude pour dettes 804 esclavage pour dette 26 esclavage pour dettes 75 debt bondage 7860 debt slavery 1990 debt servitude 426 bonded labour bonded labor gældsslaveri 796 gældsbinding 4 gældsbundet arbejde 2 Figur 4 Frekvensanalyse med Google Debt Bondage - Possible Solutions The impression given by much of the information presented to the Working Group about bonded labour by Anti-Slavery International over the past 25 years is that we are an organisation which monitors violations of international standards on this form of slavery, referred to by international organisations variously as debt slavery, servile status, or a form of forced labour. Consequently we give the impression of being preoccupied primarily with abuses and with cases where States are failing to prevent abuse and to implement their own standards and laws. 11 I hvilken grad der er større eller mindre betydningsforskelle mellem de fundne kandidater på de enkelte sprog, må undersøges nærmere, men diskuteres ikke her. Det har blot været meningen at illustrere de første resultater tilvejebragt ved

13 hjælp af klyngestrategien i en situation, hvor man helt manglede en ækvivalent, men hvor man efter noget arbejde kan ende med at stå med en tresproget bearbejdning af overbegrebet slaveri i moderne tid. Oversætteren kan ved hjælp af klyngemetoden ret hurtigt sikre sig, at den fundne ækvivalent er anvendelig i en given kontekst og fortsætte med sin oversættelse. Til gengæld kræver en egentlig vidensbearbejdning som den skitserede naturligvis betydelig mere tid. Foretages der en seriøs definitionsjagt og flersproglig bearbejdning, bør resultatet naturligvis gemmes i en term- og vidensbase. 5. Konklusion Målet på langt sigt er at tilvejebringe en samling redskaber og metoder, som kan fungere som en term- og vidensbase on demand, hvor den kontrastive behandling foretages på stedet med nettets tekster som råmateriale. Disse redskaber og metoder skulle give fagsprogsmedarbejderen (der stilles i sagens natur store kompetencekrav til brugeren) mulighed for, når behovet opstår, effektivt at: ekstrahere flersproget relevant term- og vidensmateriale fra nettets ukontrollerede tekstmængder udvinde flersproget viden fra dette materiale ved hjælp af egen kompetence og pragmatisk tilgang verificere produktet og lagre det på en måde, så det kan deles med andre. Jeg ser dette som et attraktivt supplement til de mange forsøg, der gøres på at etablere afbalancerede og repræsentative kontrollerede korpora, hvoraf de flersprogede kan være enten parallelle eller sammenlignelige. Disse korpora er anvendelige i mange sammenhænge, men for fagsprogsoversætteren eller fagsprogsformidleren har de som oftest én stor fejl: de indeholder ikke lige den viden eller de termer, der var brug for i en given situation. 30

14 Bibliografi I) Artikler Adriani, Mirna & van Rijsbergen, C.J. (1999) Term Similarity-Based Query Expansion for Cross-Language Information Retrieval. In: Proceedings of Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Third European Conference, ECDL'99. Paris: Springer Verlag Ahmad, Khurshid & Rogers, Margaret A. (2001) Corpus Linguistics and Terminology Extraction. In: Sue-Ellen Wright & Gerhard Budin (Eds.) Handbook of Terminology Management (Volume 2). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Fung, Pascale (1998) A statistical view of bilingual lexicon extraction: From parallel corpora to nonparallel corpora. In David Farwell, Laurie Gerber & Eduard Hovy (Eds.). Machine Translation and the Information Soup. Third Conference of the Association for Machine Translation in the Americas. Berlin: Springer Grefenstette, Gregory (1998) The Problem of Cross-Language Information Retrieval. In: Grefenstette, Gregory (Ed.) Cross-language information retrieval. Boston: Kluwer Academic Publishers Grefenstette, Gregory & Kilgarriff, Adam (Eds.) Forthcoming. Web as Corpus. Special Issue of Computational Linguistics. URL < >. Picchi, Eugenio & Peters, Carol (1998) Cross Language Information Retrieval: A System for Comparable Corpus Querying. In Grefenstette, Gregory (Ed.) Cross-language information retrieval. Boston: Kluwer Academic Publishers Wagner, Andreas (2000) Enriching a lexical semantic net with selectional preferences by means of statistical corpus analysis. In: Proceedings of the ECAI-2000 Workshop on Ontology Learning, Berlin, August URL < > II) Internet Ahmad, Khurshid & Gillam, Lee (1997) The Interval Validation ToolKIT. URL < >. Evidence Network (2002) Searching in the Social Sciences. URL < >. Grefenstette, Gregory (2001) Multilinguality in the in the Web. Search Engines: Diversity and Controversy. The Sixth Search Engine Meeting, April 9-10, 2001, Boston, Massachusetts. URL < >. Sørensen, H. Selsøe (2002) 'Find Enhance Store Share Information'. TNP2 Workshop on New Learning Environments, AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). Abstract og PowerPoint-præsentation publiceret på < >. 31

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter

Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Informationsmanagement - for den tekniske oversætter Siderne her skal forstås som et noteapparat, der i ganske kort form indeholder nogle for det meste alment accepterede holdninger til de temaer, som

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII - generelle tendenser Bente Maegaard Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII Hvor: Santiago de Compostela, Galicia, 18-22 sep. 2001 MT Summit deltagere

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

http://ecolore.leeds.ac.uk

http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Lokalisering af eindhold I dag er størstedelen af al information 'digital'. Alle de hjælpetekster vi ser på en computerskærm

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program

Dias 1. Dias 2. Dias 3. Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis. Faglig Baggrund. Program Dias 1 Løsningsfokuseret Systemisk Samtale og stammebehandling teori og praksis Logopæd og faglig konsulent Tine Egebjerg 2. Nordiske konference om stammen og løbsk tale Bergen, Norge, maj 2011 Dias 2

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Find hjælp til dine. oversættelser på www

Find hjælp til dine. oversættelser på www Find hjælp til dine Intro oversættelser på www 5. april 2006 kl. 10-15 Annemette Wenzel DANTERMcentret Søgning, oversættelsesværktøjer og opslagsværker på nettet Indhold Søgning på nettet Browsere Søgemaskiner

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk LinkedIn som karriereredskab Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk Program og forventninger Hvad er LinkedIn og hvorfor LinkedIn? Nu går vi på LinkedIn Din profil, headline, summary, kontakter m.m. Pause Grupper,

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

Bilag 2. Formidling i 2002

Bilag 2. Formidling i 2002 Bilag 2 Formidling i 2002 Publikationsliste 2002 Andreasen, T., P. A. Jensen, J. F. Nilsson, P. Paggio, B. S. Pedersen, H. E. Thomsen: OntoQuery: Ontology-based Querying of Texts, in J. Karlgren (ed.),

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet

Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide Vi deler ikke bare viden fordi det er en god ide heller ikke i vidensamfundet af adjunkt Karina Skovvang Christensen, ksc@pnbukh.com, Aarhus Universitet

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

EndNote. Berit Elisabeth Alving

EndNote. Berit Elisabeth Alving EndNote Berit Elisabeth Alving Agenda 1. Referencehåndteringsværktøjer 2. Kom i gang med EndNote 3. Tilføje referencer til biblioteket 4. Tilknyt filer 5. Dubletter 6. Groups, Group sets og Smart groups

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution Sprogteknologiske komponenter i ontologi og søgning Bolette Sandford Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen, Bart Jongejan Center for Sprogteknologi, KU VID-projektets mission at foretage

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Digital Marketing Strategi

Digital Marketing Strategi Digital Marketing Strategi Strategi Demografi Konkurrence SEO Sociale medier Content marketing SEM Email marketing Test og mål Forfattet af Lars Niehues Møllebro Side 1 af 11 Strategi Hvor befinder mit

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

LinkedIn for professsionelle

LinkedIn for professsionelle LinkedIn for professsionelle Salg, markedsføring, rekruttering og networking Dato: august 2012 Ole Bach Andersen 53% af LinkedIns omsætning er salg af rekrutterings- og employer branding-løsninger 27%

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 11/12 Institution Handelsskkolen Silkeobrg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Engelsk niveau

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere