Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning"

Transkript

1 Nettet som korpus ved flersproglig term- og vidensbearbejdning Henrik Selsøe Sørensen Handelshøjskolen i København Summary The web as a corpus for multilingual term and knowledge extraction has an important potential in cases where a translator or knowledge engineer needs to identify unknown equivalents. With the expansion of knowledge and parallel creation of new terms in practically all fields, the need to search for unknown equivalents occurs more and more frequently. It is a major barrier multilingual information exchange that relevant multi- or bilingual term repositories and even monolingual resources are usually updated long after new phenomena have been born and baptised. This paper discusses methods and tools for translation-oriented knowledge extraction from the uncontrolled mass of texts on the web. The main focus will be on ways of identifying candidate target language terms in cases where no clues are at hand. Subsequently, smart searches may be used to validate the degree of equivalence between source terms and candidate equivalents. The proposed method is referred to as "multilingual term and knowledge extraction through clustered searches". 1. Indledning Uanset hvor store ordbøger eller termbaser er, vil der altid være terminologi og viden som ikke er behandlet i dem. Det kan skyldes at denne viden er for ny eller for speciel eller begge dele. Ved viden forstår jeg i denne sammenhæng både begreber og termer samt begrebsrelationer i videste forstand, bl.a. ontologier eller brudstykker heraf. Fagsproglige oversættere og formidlere står meget ofte i den situation, at de forgæves har søgt efter fragmenteret viden, termer eller vidensstrukturer og prøver søgning på nettet for at få besvaret de spørgsmål, som de traditionelle kilder ikke kunne bruges til at besvare. I denne artikel forsøger jeg at kikke systematisk på metoder til vidensindsamling på nettet med særligt henblik på, hvordan man ikke alene finder og ekstraherer énsproglig viden, men også bryder gennem en sprogbarriere og skaffer sig materiale til to- eller flersproglig vidensbearbejdning og efterfølgende kvalitetsvurdering af resultaterne. 2. Ensproget term- og vidensindsamling 18

2 Første led i en term- og vidensindsamling er typisk en søgning efter en eller flere termer på ens eget modersmål eller, hvis man oversætter, på kildesproget. Formålet er at finde definitioner og begrebsrelationer samt fraseologi og evt. belæg for brug af stilistiske varianter. Situationen kan være, at man er usikker på ens egen viden, på om den er opdateret, eller opdager, at man er stillet over for noget nyt. Hvis opslagsværker på papir eller i elektronisk form 1 og søgning i nationale korpora 2 ikke har givet tilfredsstillende resultater, er det naturligt at prøve at søge på nettet ved hjælp af en søgemaskine, typisk Google. Andre søgemaskiner kan også være relevante, men i det følgende nævner jeg Google som en alsidig repræsentant for alle søgemaskiner 3. Årsagen til, at mange begynder på papir eller en cd-rom er, ud over tradition og vane, at der jo her er tale om kilder, hvor viden på forhånd er ekstraheret og bearbejdet af eksperter, hvis troværdighed er veletableret. Ethvert kvalitetsarbejde inden for term- og vidensbearbejdning er meget tidskrævende, og derfor vil det naturligvis være en fordel, hvis man kan få eller købe sig til noget eksisterende. Færdigbearbejdede resultater i form af definitioner og begrebssystemer eller ontologier under en eller anden form er imidlertid en mangelvare inden for mange hurtigt ekspanderende vidensområder. Se Evidence Network (2002) for eksempler hentet fra det samfundsvidenskabelige område. Selv i de tilfælde, hvor den fagsproglige medarbejder øjensynlig har fundet det søgte på papir, elektronisk eller på anden måde i bearbejdet form, kan det være relevant at tjekke den dagsaktuelle situation i det store ukontrollerede korpus ved hjælp af Google. Det, man kan ønske at finde belæg for i denne situation, hvor der stadig blot er tale om vidensindsamling på ét sprog, er typisk: a) brug af en given term inden for det relevante vidensområde b) fraseologi c) synonymer / varianter: frekvensanalyse d) synonymer / varianter: stil- og kontekstafhængighed 1 Fx EU's store termdatabase Eurodicautom: < >. 2 Danmark, Korpus 2000: < > Norge, Tekstlaboratoriet: < > Sverige, Språkbanken: < > England, British National Corpus: < >. 3 En god portal med en vis "varedeklaration" til de forskellige søgemaskiner findes på < >. 19

3 e) forekomst i tekster (fx som genvej til at finde tekster, der angriber samme emne fra en anden synsvinkel). Metoder til at foretage denne vidensindsamling eller til at verificere og evt. opdatere kendt viden beskrives i forbindelse med præsentation af eksempler i afsnit 4 nedenfor. Har man ved hjælp af Google fundet forekomster af relevante termer i en eller flere tekster, som jo godt kan være lange tekster, skal der afsættes tid til at læse eller analysere teksterne. Den fremsynede fagsprogsmedarbejder vil formentlig, hvis teksten er relevant og kvalitetsmæssigt egnet til det, ønske at ekstrahere termer og viden med henblik på lagring i en term- og vidensbase, hvor også ensproglig vidensbearbejdning tillægges værdi, bl.a. fordi vidensdeling herved muliggøres. Der findes gode sprogteknologiske redskaber til at effektivisere denne monolingvale proces, og et par af disse redskaber skal nævnes kort. WebCorp 4 giver mulighed for gratis og on-line at få lavet en enkel frekvensanalyse af en web-adresse og ikke mindst at kombinere en Google-søgning med en konkordansfunktion. WordSmith Tools 5 tilbyder det samme plus flere avancerede faciliteter specielt skræddersyet til engelsk. Hvis der ønskes en egentlig term- og vidensekstraktion fra en større tekstmængde, anbefales System Quirk Language Engineering Workbench 6 til engelske tekster. Systemet udvikles dog også til andre sprog end engelsk, men arbejder stadig monolingvalt. Software kan downloades gratis fra det angivne site. Denne såkaldte Language Engineering Workbench indeholder forskellige redskaber, først og fremmest Tracker, som er et vidensindsamlingsredskab, der kan finjusteres alt efter ens personlige behov, og som derefter kan køre i baggrunden og scanne nettet for tekster indeholdende ønsket terminologi. Når ens personligt indsamlede korpus er hentet ned fra nettet, kan en stribe Quirkredskaber bruges til at identificere fagtermer, hvorefter en ny scanning med Tracker kan iværksættes med udgangspunkt i de identificerede termer. Metoden 4 WebCorp: < >. 5 WordSmith Tools: < >. 6 System Quirk Language Engineering Workbench: < >. 20

4 og redskaberne er bl.a. dokumenteret i forbindelse med termvalidering (Ahmad, Gillam 1997, Ahmad, Rogers 2001). Til analyse af franske tekster findes bl.a. Intex 7, som også er et meget omfattende og kraftfuldt redskab udarbejdet af Laboratoire d'automatique Documentaire et Linguistique. Skal Intex anvendes, forudsætter det en aftale med ophavsmændene om brug til forskningsformål. Resultater af ensproget term- og vidensindsamling kan sammenfattes som en identifikation af fragmenteret viden og eventuelt sammenhængende vidensstrukturer i løbende tekst og en efterfølgende bearbejdning inklusive etablering af begrebsrelationer. Normalt vil etableringen af begrebsrelationer ske ved at indføje ny fragmenteret viden i eksisterende vidensstrukturer i en term- og vidensbase. De fragmenter, som identificeres i løbende tekst, leverer ofte betydningsfulde data om, hvorledes fragmenterne spiller sammen med andre fragmenter i den dynamiske kommunikationsproces. Når de enkelte fragmenter og deres kontekst derimod er indfanget, bearbejdet og lagret i en database, antager de i databasen en statisk karakter. Samspillet mellem de blandede vidensfragmenter i det dynamiske tekstunivers og de samme fragmenters pladser i statiske strukturer er udgangspunkt for den klyngemetode, som foreslås anvendt. 3. Flersproget vidensbearbejdning Når man beskræftiger sig med fagsproglig oversættelse og formidling på tværs af sproggrænser, er vidensindsamling og -bearbejdning på ét sprog som regel den mindste af udfordringerne. Interessante problemer, som kan være svære at løse, opstår, når viden og termer indsamlet på ét sprog skal holdes sammen med ækvivalenter på målsproget. I mange tilfælde eksisterer der ækvivalenter, blot har ingen endnu identificeret og bearbejdet dem i en to- eller flersproget database. I andre tilfælde findes ækvivalenterne slet ikke, og i disse tilfælde er det måske specielt vigtigt ved hælp af en flersproglig ækvivalensundersøgelse at skaffe sig belæg for erkendelsen af den manglende ækvivalens. Først herefter kan en løsning på det deraf følgende formidlingsproblem findes. For den, der skal løse et oversættelsesproblem her og nu, som har søgt forgæves i ordbøger etc., er det oplagt at benytte nettet. Hvis der ikke kan findes et troværdigt færdigbearbejdet svar i en on-line termliste her, må man dels selv at 7 Intex: < >. 21

5 prøve at identificere nogle sproglige data og lave den tværsproglige bearbejdning på stedet. Samtidig hermed foretages bevidst eller ubevidst den nødvendige kildevurdering. Studiet af redskaber og metoder til at udføre disse processer uden at råde over kontrollerede korpora er et nyt og spændende forskningsområde, som forener informations- og sprogvidenskab, og som er blevet aktuelt i takt med, at flere og flere tekster er tilgængelige som et kæmpestort ukontrolleret korpus på nettet. Kontrollerede korpora er tekstsamlinger sammensat ud fra et eller flere kriterier, som ofte går ud på at gøre samlingerne repræsentative. Flersprogede kontrollerede korpora kan være parallelle eller sammenlignelige. Ved parallelle korpora forstås samlinger af oversatte tekster, der i princippet er helt ækvivalente. Med hensyn til sammenlignelige tekster, benyttes Fungs definition: tekster med en emnemæssig og funktionel lighed mere end en oversættelsesmæssig ækvivalens (Fung 1998). Fung benytter i sin forskning manuelt fundne sammenlignelige - også kaldet ikke-parallelle korpora - for gennem statistiske metoder at søge at identificere oversættelsesækvivalenter med henblik på at udarbejde ordbøger til maskinoversættelse. Der er en udbredt interesse for ikke kun at studere termer og disses kollokationer i møjsommeligt sammenstillede bilingvale parallelle korpora (Picchi and Peters 1998) men også for at studere metoder til først at finde mere eller mindre sammenlignelige korpora fra nettet og derefter benytte disse, som altså må betegnes som kontrollerede korpora, til at udtrække flersprogede ordbogs- og termdata (Grefenstette and Kilgarriff (Eds.) Forthcoming). Inden for området tværsproglig informationssøgning arbejder Adriani og van Rijsbergen (1999) med ad statistisk vej at måle lighed mellem termer i et forsøg på at disambiguere bilingvale ordbøgers forskellige betydninger. De ønsker at effektivisere det, de kalder dictionary-based cross-language information retrieval (CLIR) method. Selv om endemålet i alle de nævnte tilfælde ligesom i mit er fremstilling af bilingvale eller multilingvale ordbøger / termbaser og afklaring af ækvivalensforhold, så adskiller den nedenfor beskrevne klyngestrategi sig fra de nævnte tilgange ved at angribe ikke-sammenlignelige korpora uden først at gøre forsøg på at parallellisere dem. Klyngestrategiens formål er udfylde et specifikt videnshul på den anden side af en sproggrænse gennem søgning i nettets ukontrollerede tekstmængder af svingende kvalitet efter udvalgte klynger af kendte ækvivalenser. Hensigten er så præcist som muligt at skyde sig ind på relevant tekstmateriale, som efter 22

6 bearbejdning kan forsyne fagsprogsoversætteren eller fagsprogsformidleren med data til at lukke videnshullet, samtidig med at der finder en kvalitetssikring sted. De klassiske strategier, som oversættere og andre sprogformidlere benytter til at krydse sprogbarrieren, vil kan kort beskrives som trin 1 og 2 i nedenstående oversigt. Strategier 1) Klassisk informations- og dokumentationssøgning (I&D) a) Opslag i to- eller flersprogede opslagsværker Kan ske på papir eller i elektronisk form. Omfatter søgning efter mulige over- og underbegreber samt synonymer. Lykkes det at få et svar, skal dette ofte verificeres, og til det formål er strategierne 1b) og 3) velegnede. Såfremt klassisk I&D ikke giver et tilfredsstillende og pålideligt svar, prøves naturligvis en af de følgende stategier. b) Systematisk søgning efter ukendt term på målsproget. Når to- eller flersprogede opslagsværker ikke giver svar, søges fragmenteret eller struktureret viden identificeret på målsproget fx gennem systematisk gennemgang af en ontologi eller tesaurus eller opslag i kilder på papir som fx artikler og bøger med gode indekser etc. Af andre muligheder for systematisk at fremsøge terminologiske data i ensproget materiale kan nævnes den indlysende strategi, der går ud på fx at søge firmaspecifik terminologi på et fremmedsprog ved at besøge det pågældende firmas hjemmeside på det relevante lands sprog - eller læse i firmaets eget dokumentationsmateriale på det pågældende sprog. Mulighederne er utallige og velkendte og alle er selvfølgelig ikke nævnt her. 2) Trial and error Har strategi 1a) og 1b) ikke givet resultater, kan der laves en hypotese om, hvad den ækvivalente term på målsproget kunne være, og hypotesen skal naturligvis derefter verificeres nøje gennem klassisk I&D eller søgning i kontrollerede eller ukontrollerede korpora på målsproget, herunder også søgninger på nettet. 3) Klyngestrategi Der tages udgangspunkt i en tekst på kildesproget, der indeholder den eller de termer, til hvilke det ikke er lykkedes at finde ækvivalenter på 23

7 målsproget. I denne tekst identificeres et mindre antal andre termer, hvis ækvivalenter allerede kendes på målsproget, og som samtidig er centrale i forhold til det hovedemne, teksten behandler. Ved hjælp af en klynge af disse målsprogsækvivalenter, foretages søgning efter en sammenlignelig tekst på målsproget, og den eller de fundne tekster analyseres for at søge at identificere den ækvivalent, der ikke kunne opspores ad anden vej. Trin 3 er den såkaldte klyngestrategi, som jeg arbejder med at forfine, således at søgning efter ukendte ækvivalenter i nettets milliarder af tekster kan effektiviseres. Klyngestrategien udspringer af en pragmatisk funderet hypotese om, at en god del af de (faglige) emner, som er genstand for tekstuel kommunikation i ét sprogområde også er det i de fleste øvrige sprogområder, og at det derfor efter al sandsynlighed er muligt at finde en sammenlignelig tekst. Den offentligt tilgængelige tekstmængde på nettet inden for langt de fleste vidensområder, også de fagsproglige, antages inden for de større sprog i hvert fald at være rimeligt repræsentativ, så længe man ikke bevæger sig ned på et meget specialiseret niveau (Grefenstette 2001), samtidig med at andre sprog end engelsk bliver bedre og bedre repræsenteret. Når der er fundet en eller flere sammenlignelige målsprogstekster ved hjælp af klyngestrategien, som beskrives nærmere nedenfor, er der en vis sandsynlighed for i denne eller disse at kunne a) identificere den ukendte ækvivalent b) finde grundlag for at antage, at der ikke findes nogen ækvivalent c) finde links i direkte eller overført forstand til nye kilder, som kan analyseres og evt. føre til den ukendte ækvivalent. Det er klart, at der langtfra i alle tilfælde eksisterer ækvivalenser, men det kan klyngestrategien også kaste lys over; der er som bekendt tre muligheder: - termen / begrebet har en fuld ækvivalent - termen / begrebet har en delvis ækvivalent - termen / begrebet har ingen ækvivalent. 24

8 Grundlaget for klyngestrategiens operationer, som forbinder det dynamiske tekstunivers og den statiske viden, kan fremstilles skematisk som i figur 1-3. Udgangspunktet er den statiske viden, som kan gøres til genstand for vidensmodellering og lagres i en term- og vidensbase eller i form af en ontologi, jf. i figur 1 underliggende begrebssystem. Når en tekst konstitueres, hentes enkeltfragmenter af statisk viden frem og blandes dynamisk i teksten, hvor de danner et som regel unikt mønster, der bestemmes alene af forfatterens kommunikationshensigt. Dette mønster skitseres grafisk i figur 1 som begreber repræsenteret i tekst. Såfremt ækvivalenten til term 1.1 i figur 1 ikke kendes på målsproget, starter oversætteren eller terminologen med at identificere en klynge centrale termer, fx 3.1 og 3.3, for hvilke ækvivalenterne 3,1' og 3.3' er kendt på målsproget, jf. figur 2. Formålet er ved hjælp af en søgning efter disse ækvivalenter at opspore en potentiel sammenlignelig tekst på målsproget, som ud over den samme 25

9 klynge af dynamisk sammenbragte termer også kunne indeholde ækvivalenten 1.1'. Findes der slet ikke nogen brugbar tekst på målsproget, kan det enten være fordi 3,1' eller 3.3' er en forkert ækvivalent, eller fordi klyngen er blevet for stor og kravene til målsprogsteksten dermed for skrappe. I så fald forsøges med henholdsvis en ændret klynge og en reduceret klynge. Findes der for mange svar, tilføjes der yderligere termer til klyngen. Fundne tekster skal naturligvis vurderes nøje med hensyn til kildens kvalitet Hvis det efter gentagne forsøg ikke giver resultat, findes 1.1' måske ikke på målsproget. En sådan konklusion er det naturligvis risikabelt at drage uden yderligere undersøgelser, som kunne gå ud på at forfølge links og spor i forbindelse med de fundne målsprogstekster. Der kan være tale om links til andre sites eller om spor i form af navne, lovparagraffer etc. Sådanne spor kunne også føre til andre tekster, der kan indeholde den ukendte ækvivalent. Lykkes det imidlertid at identificere ækvivalenten 1.1' (se figur 3), kvalitetsvurderes den gennem søgning efter præcis denne term på nettet, og fundene vurderes med hensyn til kilde, frekvens etc. Når den fundne term er bekræftet, kan denne i bedste fald lede til en statisk kilde, der behandler den som del af et begrebssystem. Strategien illustreres nedenfor med et eksempel på konkret anvendelse. 4. Eksempel Udgangspunktet er en fransk økonomisk tekst, hvori termen servitude pour dettes indgår: 26

10 Dimension raciale de la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants 8 [ ] Les trafiquants cherchent généralement à exercer un contrôle sur l'identité légale de la victime en lui confisquant son passeport ou ses papiers. Son entrée ou son séjour dans le pays de destination est généralement illégal, ce qui la met dans une situation de dépendance accrue à l'égard des c. Le système de la servitude pour dettes est largement utilisé. Il permet de contrôler les victimes et de tirer indéfiniment profit de leur travail. Le recours à la force physique, aux brutalités et à l'intimidation est fréquemment signalé. [ ] Ingen af strategiens første to trin har givet en ækvivalent til termen på engelsk og dansk. Termen kan ikke slås op, og trial and error-oversættelse har ikke givet resultater. En Google-søgning efter servitude pour dettes har givet godt 800 forekomster, og gennemlæsning af nogle af konteksterne har givet en ide om, hvad termen dækker, omend der ikke er fundet nogen egentlig definition. Opgaven går nu ud på at finde en engelsk og en dansk ækvivalent ved hjælp af klyngestrategien. Engelsk først, idet det antages at være lettere at komme fra engelsk til dansk end fra fransk til dansk. I første forsøg vælges fra teksten en klynge bestående af fire termer, hvis oversættelse til engelsk ikke volder problemer: trafiquants, dettes, pays, og destination og derefter laves en Google-søgning på de engelske ækvivalenter smugglers debts countr* destination. Formålet er at finde en sammenlignelig tekst på engelsk, som kunne kaste lys over, hvad ækvivalenten på engelsk til servitude pour dettes er. Hvis de først valgte termer ikke giver det ønskede resultat, udskiftes de én efter én indtil et brugbart resultat er opnået - fx kunne passeport anvendes, men termer fra andre afsnit i teksten er selvfølgelig også kandidater. Resultatet blev faktisk godt allerede i første forsøg, idet der kun blev fundet to websider, og den første af disse viste sig at indeholde et bud på den eftersøgte ækvivalent. En søgning på debt i denne tekst førte hen til tekstafsnittet: Human trafficking on the rise 9 8 Citeret fra: < >. 9 Citeret fra: < >. 27

11 In many countries in South Asia and Central and South America, millions are living in conditions of debt bondage -- tied to their employers by unpayable debts. Via engelsk var det derefter muligt at finde noget dansk tekstmateriale via 4 ækvivalenter på dansk, men ingen af disse tekster indeholdt, hvad der skulle vise sig at hedde gældsslaveri. En reduktion af klyngen til kun at omfatte menneskesmugling og gæld førte til nogle tekster, der også indeholdt gældsslaveri. Yderligere analyser bragte potentielle synonymer frem på alle tre sprog, se figur 4. En første gennemgang af et udvalg af de i figur 4 viste fund indikerer, at både mennesker og lande kan være gældsslaver, men at det oftest er mennesker, særligt kvinder og børn. På dansk gives definitionen Gældsslaveri, dvs. at man stiller sin egen eller en af én afhængig persons arbejdsydelse som sikkerhed for gæld. 10 Til det videre arbejde med ækvivalensverificering og bearbejdning af begrebssystemer benyttes primært klassisk I&D men evt. igen klyngestrategien. I en tekst som den følgende findes allerede fragmenter til den videre bearbejdning (fremhævet med fed): 10 < >. 28

12 Frekvensoversigt forekomster fundet ved hjælp af Google servitude pour dette 245 servitude pour dettes 804 esclavage pour dette 26 esclavage pour dettes 75 debt bondage 7860 debt slavery 1990 debt servitude 426 bonded labour bonded labor gældsslaveri 796 gældsbinding 4 gældsbundet arbejde 2 Figur 4 Frekvensanalyse med Google Debt Bondage - Possible Solutions The impression given by much of the information presented to the Working Group about bonded labour by Anti-Slavery International over the past 25 years is that we are an organisation which monitors violations of international standards on this form of slavery, referred to by international organisations variously as debt slavery, servile status, or a form of forced labour. Consequently we give the impression of being preoccupied primarily with abuses and with cases where States are failing to prevent abuse and to implement their own standards and laws. 11 I hvilken grad der er større eller mindre betydningsforskelle mellem de fundne kandidater på de enkelte sprog, må undersøges nærmere, men diskuteres ikke her. Det har blot været meningen at illustrere de første resultater tilvejebragt ved

13 hjælp af klyngestrategien i en situation, hvor man helt manglede en ækvivalent, men hvor man efter noget arbejde kan ende med at stå med en tresproget bearbejdning af overbegrebet slaveri i moderne tid. Oversætteren kan ved hjælp af klyngemetoden ret hurtigt sikre sig, at den fundne ækvivalent er anvendelig i en given kontekst og fortsætte med sin oversættelse. Til gengæld kræver en egentlig vidensbearbejdning som den skitserede naturligvis betydelig mere tid. Foretages der en seriøs definitionsjagt og flersproglig bearbejdning, bør resultatet naturligvis gemmes i en term- og vidensbase. 5. Konklusion Målet på langt sigt er at tilvejebringe en samling redskaber og metoder, som kan fungere som en term- og vidensbase on demand, hvor den kontrastive behandling foretages på stedet med nettets tekster som råmateriale. Disse redskaber og metoder skulle give fagsprogsmedarbejderen (der stilles i sagens natur store kompetencekrav til brugeren) mulighed for, når behovet opstår, effektivt at: ekstrahere flersproget relevant term- og vidensmateriale fra nettets ukontrollerede tekstmængder udvinde flersproget viden fra dette materiale ved hjælp af egen kompetence og pragmatisk tilgang verificere produktet og lagre det på en måde, så det kan deles med andre. Jeg ser dette som et attraktivt supplement til de mange forsøg, der gøres på at etablere afbalancerede og repræsentative kontrollerede korpora, hvoraf de flersprogede kan være enten parallelle eller sammenlignelige. Disse korpora er anvendelige i mange sammenhænge, men for fagsprogsoversætteren eller fagsprogsformidleren har de som oftest én stor fejl: de indeholder ikke lige den viden eller de termer, der var brug for i en given situation. 30

14 Bibliografi I) Artikler Adriani, Mirna & van Rijsbergen, C.J. (1999) Term Similarity-Based Query Expansion for Cross-Language Information Retrieval. In: Proceedings of Research and Advanced Technology for Digital Libraries, Third European Conference, ECDL'99. Paris: Springer Verlag Ahmad, Khurshid & Rogers, Margaret A. (2001) Corpus Linguistics and Terminology Extraction. In: Sue-Ellen Wright & Gerhard Budin (Eds.) Handbook of Terminology Management (Volume 2). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company Fung, Pascale (1998) A statistical view of bilingual lexicon extraction: From parallel corpora to nonparallel corpora. In David Farwell, Laurie Gerber & Eduard Hovy (Eds.). Machine Translation and the Information Soup. Third Conference of the Association for Machine Translation in the Americas. Berlin: Springer Grefenstette, Gregory (1998) The Problem of Cross-Language Information Retrieval. In: Grefenstette, Gregory (Ed.) Cross-language information retrieval. Boston: Kluwer Academic Publishers Grefenstette, Gregory & Kilgarriff, Adam (Eds.) Forthcoming. Web as Corpus. Special Issue of Computational Linguistics. URL < >. Picchi, Eugenio & Peters, Carol (1998) Cross Language Information Retrieval: A System for Comparable Corpus Querying. In Grefenstette, Gregory (Ed.) Cross-language information retrieval. Boston: Kluwer Academic Publishers Wagner, Andreas (2000) Enriching a lexical semantic net with selectional preferences by means of statistical corpus analysis. In: Proceedings of the ECAI-2000 Workshop on Ontology Learning, Berlin, August URL < > II) Internet Ahmad, Khurshid & Gillam, Lee (1997) The Interval Validation ToolKIT. URL < >. Evidence Network (2002) Searching in the Social Sciences. URL < >. Grefenstette, Gregory (2001) Multilinguality in the in the Web. Search Engines: Diversity and Controversy. The Sixth Search Engine Meeting, April 9-10, 2001, Boston, Massachusetts. URL < >. Sørensen, H. Selsøe (2002) 'Find Enhance Store Share Information'. TNP2 Workshop on New Learning Environments, AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l Europe). Abstract og PowerPoint-præsentation publiceret på < >. 31

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College

Søgning i EBSCO. Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED. Business Source Premier * e-book Community College 1 Søgning i EBSCO Ebsco baserne omfatter: CINAHL * PsycInfo * AMED Business Source Premier * e-book Community College ebook Collection * Political Science Complete ebook Community College Collection ERIC

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island

DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island DiaSketching og afterminologisering hvornår er en term en term? Nordterm 2005 9. - 12. juni 2005 Reykjavik, Island Jakob Halskov (jh.id@cbs.dk) Dept. of Computational Linguistics Copenhagen Business School

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen

Hans-Peder Kromann. Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN. Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen Hans-Peder Kromann 103 Base b11: FAGSPROGSBIBLIOGRAFIEN Sprogbiblioteket, HERMES on-line katalog, Handelshøjskolen i København En fyldig bibliografi er et nyttigt redskab også for fagsprogsforskere, som

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

29-09-09. Diskursrelationer

29-09-09. Diskursrelationer Diskursrelationer Diskursrelationer Diskurs = sammenhæng af udsagn, idéer, definitioner e.l. som udgør kernen i fx en samtale el. et ræsonnement; (DDO) Diskursrelationer Diskurs = sammenhæng af udsagn,

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning

isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning isearch Testsamling til evaluering af integreret søgning Marianne Lykke, Peter Ingwersen, Birger Larsen, Haakon Lund og Toine Bogers DEFF projekt 2008-2009 Dagens emner Projektets formål og problemstilling

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene

117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene 117 idéer til skriftligt arbejde i naturfagene Program Hvem er vi? Hvem er I? Sprog og naturvidenskab Lærerens redskabskasse Elevens redskabskasse 3 workshops (1 time, prøv det hele eller nørd) Feedback

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016

Frederikke Bækhøj Ulv Aarhus Universitet, Business and Social Science Februar 2016 Bilag 1-4 Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse af den primære brugergruppes brug af MultiTerm Respondent 1 1. Hvad bruger du MultiTerm til i forbindelse med dit arbejde? Svar: Når kolleger spørger efter en

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb)

En svensk version af dette dokument kan hentes her: http://itu.dk/ people/hagerman/riktlinjer.pdf (500 kb) Denne guide er skrevet til folk, som laver hjemmesider med Øresundsregionen som målgruppe. Hvilket sprog skal man skrive på dansk eller svensk, eller måske engelsk? Hvordan kommunikerer man mest effektivt

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Gert Engel og Bertha Toft

Gert Engel og Bertha Toft 24 TERMINOLOGI OG MASKINOVERSÆTTELSE 1 Gert Engel og Bertha Toft Abstract In this paper, which was originally presented at the Elsnet Bullet Course in Terminology Management in Bergen in 1998, we discuss

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Eksporter referencer til RefWorks

Eksporter referencer til RefWorks Eksporter referencer til RefWorks Indhold PubMed... 2 Cinahl... 4 Ovid databaser (Embase og PsycINFO)... 5 Web of Science... 6 Cochrane Library... 7 Bibliotek.dk... 9 Google scholar... 10 Direkte fra tidsskrifters

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende)

EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) EKSEMPEL PÅ UDFYLDT SØGEPROTOKOL (ikke nødvendigvis udtømmende) Problemstilling: Baggrund for problemstilling: Konkret forskningsspørgsmål/problemformulering: Hvordan fungerer gruppearbejdet på videregående

Læs mere

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring

Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Spørgsmål om ophavsret den islandske erfaring Sigrún Helgadóttir Árni Magnússon instituttet for islandske studier Leksikografisk afdeling Spåkteknologisk infrastruktur Nordiskt seminarium vid Wallenberg

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS)

Authors: Katja Gjevnøe Andersen & Majken Gjevnøe Andersen. MA: Cand.ling.merc. (interpreter, French) Institution: Copenhagen Business School (CBS) Anvendelsen af infinitte verbalformer i franske og danske SugarTexts samt ækvivalerende udtryk i danske SugarTexts [The use of infinite verb forms in French and Danish SugarTexts and equivalent expressions

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII - generelle tendenser Bente Maegaard Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII Hvor: Santiago de Compostela, Galicia, 18-22 sep. 2001 MT Summit deltagere

Læs mere

Business Source Premier EBSCO

Business Source Premier EBSCO Få viden til at vælge VIA University College Dato: 8. juni 2015 Ref.: Robin Milner Business Source Premier EBSCO Indhold Om Business Source Premier Søgning Advanced Search Basic Search Thesaurus Søgehistorie

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012 WikiMedia Commons Gratis lyd, billeder og video Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Wikimedia Commons?...4 Hvad med?...4 Hvorfor bruge Wikimedia Commons?...4 Problemstillinger?...4 Overblik...5

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi

Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen. Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af flere forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Nancy L. Underwood Center for Sprogteknologi Integration af forskellige værktøjer i oversættelsesprocessen Hvorfor? Oversigt Hvordan?

Læs mere

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester

NB: Tilmeldingen til valgfaget gælder for 5. og 6. semester Sprog og jura Semester: Efteråret 2003 og foråret 2004 NB: Studerende, der har været på udlandsophold i 5. semester, tilbydes et opsamlingsforløb i sprog og jura i foråret 2004. De som ønsker at benytte

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL

RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL RESUME TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER SOM VÆRKTØJ TIL JURIDISK OVERSÆTTELSE. KRITISK VURDERING AF ANVENDELIGHEDEN AF TRANSLATION MEMORY-SYSTEMER TIL OVERSÆTTELSE AF SELSKABSRETLIG DOKUMENTATION. I den foreliggende

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale

Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR. Vedr. offentligt udbud af rammeaftale Senest opdateret: 21. november 2016 SPØRGSMÅL OG SVAR Vedr. offentligt udbud af rammeaftale på levering af en-da/da-en oversættelsesarbejde til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Bedømmelse af de nye prøver

Bedømmelse af de nye prøver Bedømmelse af de nye prøver Delprøve 1 Vejledende opgave 1, fransk stx 6 multiple choice opgaver (opg. 1,2,3,5,6,9) 4 kombinationsopgaver (4,7,8,12) 3 formuleringsopgaver (10,11,13) 1 indsætning/bøjnings-opgave

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director

CLARIN-DK Status. info.clarin.dk. Bente Maegaard. National Coordinator Vice Executive Director CLARIN-DK Status info.clarin.dk Bente Maegaard National Coordinator Vice Executive Director bmaegaard@hum.ku.dk Danish funding scheme First Danish CLARIN funding 2008-2011 - Research infrastructure funds

Læs mere

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 Krav til informationssøgning jf. ny vejledning Eleverne skal have et vidtgående kendskab til relevante hjemmesider og portaler, således de

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema

Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema Vejledning til udfyldelse af online ansøgningsskema University of Queensland Higher Research Degrees 1 Start your UQ Application Log ind via https://apply.uq.edu.au Du skal nu lave en ny profil ( account

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Gratis fotos og cliparts

Gratis fotos og cliparts Gratis fotos og cliparts Pep dine produktioner op! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvorfor lede efter gratis fotos og clipart?...4 Licenser?...4 Gratis fotos på nettet...4 www.morguefile.com...4

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS)

Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Teknisk kommunikation og projektstyring (10 ECTS) Formålet med kurset er at sætte de studerende i stand til på højeste professionelle niveau at forfatte og oversætte centrale tekniske tekstgenrer mellem

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in IT and Language The 2007 Curriculum. Justeret 2010 Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i It og Sprog 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere