Information om Klasse. Hadbjerg Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole"

Transkript

1 Information om Klasse Hadbjerg Skole

2 Indholdsfortegnelse side klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6 Elevsamtalen 6 UU-Vejlederen 7 SSP samarbejde i Favrskov Kommune 8 FAGENE 9 Dansk 9 Matematik 9 Engelsk 10 Tysk 10 Fysik 12 Historie 12 Samfundsfag 13 Kristendom 13 Geografi 14 Biologi 14 Idræt 14 Kopiering fra nettet 15 Afsluttende prøver 16 Erhvervsklassen er også en mulighed 17 Valgfag 18 Projektopgaven 18 Terminsprøver 18 Terminskarakterer og ny karakterskala 19 Regler for Udskolingen 19 Sidste skoledag 20 Dimissionsfest 20 Bogaflevering 20 Skolen på nettet 20 Informationer 20 2

3 klasse på Hadbjerg skole Med dette hæfte håber vi på at give nuværende og kommende elever og forældre i skolens klasse et indtryk af, hvad det indebærer at være elev i Udskolingen på Hadbjerg skole. Med venlig hilsen Lærerne i Udskolingen og ledelsen på Hadbjerg skole Eleverne i Udskolingen Eleverne i Udskolingen bliver set på som unge mennesker. Unge mennesker som har brug for mere frihed, men også er i stand til at tage et større ansvar. Eleverne indgår i skolens fællesskab og er et positivt forbillede for skolens mindre elever. Eleverne i Udskolingen er selv med til at varetage deres egne interesser i fællesskab med lærerne. Dette sker i form af stormøder, hvor regler, værdier og samværet i Udskolingen er på dagsordenen. Endvidere bruger vi også stormøderne til at invitere gæstelærere, så eleverne kan møde samfundet udenfor skoleverden. 3

4 Lærerne i Udskolingen Lærerne i Udskolingen er der, fordi de har valgt det. Man vil derfor som elev i Udskolingen møde en broget blanding af yngre og ældre lærere, som har det til fælles, at de brænder for at undervise i Udskolingen. Både på det faglige plan, men også fordi samværet med de ældste elever har deres interesse. Lærerne i udskolingsfasen mødes jævnligt. Til disse møder arbejdes der bl.a. løbende med Udskolingens profil for hele tiden at være opmærksom på, hvordan vi kan skabe den bedst mulige skolegang for eleverne. Favrskov Kommune har et samarbejde med Århus Dag og Aftenseminarium, hvor lærerstuderende kommer i praktik. De fleste klasser vil opleve at undervisningen i perioder forestås af lærerstuderende. De lærerstuderende vil have udarbejdet en undervisningsplan i samarbejde med klassens egen lærer, og læreren vil indgå som vejleder sammen med praktikkoordinator og stadig have det overordnede ansvar. Undervisningen Undervisningen foregår det meste af året som planlagt undervisning i fag. Folkeskoleloven har fastlagt i hvilke fag, der skal undervises i klasse. Eleverne skal have mindst 28 lektioner ugentligt, men det er muligt for at få op til 30 timer ugentligt ved at vælge fag til. 4

5 8. klasse I 8. klasse modtager vi elever fra Voldum skole. På Hadbjerg Skole vægter vi meget at nye og gamle elever kommer til at føle sig som en sammentømret flok. I januar afholder skoleledelsen et elev- og forældremøde for de nye elever i de kommende 8. klasser. Mødet har til formål, at alle bliver godt informeret om, hvordan de næste to år vil forløbe. Når eleverne møder i august er der mulighed for at opbryde skemaet og lave aktiviteter med det formål, at man får lært hinanden at kende og blive rystet sammen, men samtidigt tages der også hul på det kommende skoleår, både i forhold til fag og samværet. 5

6 Forældresamarbejdet På Hadbjerg Skole vægter vi forældresamarbejdet højt. Lærere og forældre mødes mindst en gang om året. Første gang i starte af skoleåret, hvor lærerne præsenterer planerne for det kommende år, og forhold vedrørende klassen som helhed diskuteres. Der vælges et forældreråd, som sammen med lærerne bl.a. tager stilling til omfanget af fællesaktiviteter elever, forældre og lærere imellem. Skolebestyrelsen lægger vægt på, at der på alle trin er et forældreråd, som kan styrke arbejdet for sammenhold omkring klassen. Skolebestyrelsen har en repræsentant med til forældremøder i klassen, hvor der orienteres om bestyrelsens arbejde. Der udarbejdes en elevplan for den enkelte elev 1 gang om året. Ved skole/hjem samtalerne er det den enkelte elev, der er i centrum. I samtalen deltager eleven, forældrene og klasselærere. Samtalerne vil tage udgangspunkt i Elevplanen og det udbytte eleven får af undervisningen. Formålet er, at eleven bliver bevidst om sig selv og hans/hendes skolegang. Ofte vil samtalen munde ud i, at man laver konkrete aftaler og planer for, hvordan der følges op. Skole/hjem samtalerne suppleres efter behov med telefonisk kontakt. Hovedreglen er: Hellere en samtale for meget end en for lidt. Elevsamtalen Samtalen mellem den enkelte elev og lærer er et vigtigt element i undervisningen. Eleven kan få en personlig vejledning i, hvad der kan gøres bedre og hvordan. Det er som regel klasselæreren, der har samtaler med eleverne, men er der behov for det, inddrages andre lærere også. Ved samtalerne tages der udgangspunkt i elevens trivsel, faglighed og arbejdsindsats. Det er nemt at skabe venner på tværs af klasserne elev 9.klasse 6

7 UU-vejledning Til Hadbjerg Skole er tilknyttet en uddannelsesvejleder også kaldet UU-vejleder. UUvejlederen har sin base i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov, der varetager vejledningen om uddannelse og erhverv af kommunens børn og unge i alderen UU-vejlederen kan som regel træffes på skolen en dag om ugen, ellers kan UUvejlederen kontaktes pr. telefon eller mail se Formålet med UU-vejledningen er at støtte elevernes vejledningsproces/uddannelsesplanlægning i.f.t. at træffe et uddannelsesvalg i overensstemmelse med interesser, evner og muligheder. Vejledningen bygger videre på det fundament eleverne får i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering og skal iflg. lovgivningen have fokus på de elever, der har særlig brug for vejledning. Vejledningen foregår i samarbejde med skole, elev, forældre og UU-vejleder. Vejledning er et område, der har stor opmærksomhed fra politisk side, og det betyder også, at der lovgivningsmæssigt løbende kommer mange nye tiltag, som skal være med til at hjælpe eleverne til klarhed over deres valg af uddannelse. Vejledningstilbuddene er i 09/10: 8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne Foreløbig uddannelsesplan 9. klasse: Brobygning for uafklarede elever(elever, der ikke ved, hvilken uddannelse, de skal vælge efter 9. klasse) Praktik, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan fra 8.klasse Endelig uddannelsesplan, hvor der vælges 10. kl. eller ungdomsuddannelse. Desuden sker der løbende individuel og kollektiv vejledning i klasse.uu- Favrskov arrangerer også uddannelsesaften, hvor elever og forældre kan høre om forskellige ungdomsuddannelser. Se de aktuelle vejledningstilbud på og kontakt skolens UUvejleder, hvis der er spørgsmål af vejledningsmæssig karakter. 7

8 SSP SSP er et begreb der har eksisteret i mere end 25 år. SSP står for samarbejde imellem skole, socialforvaltning og politi. Formålet var og er at få et tættere tværfagligt samarbejde omkring de unge, med henblik på kriminalitets og misbrugsforebyggelse. Folkeskolerne i Favrskov har et tæt samarbejde, og har i fællesskab udarbejdet en årsplan, med aktiviteter som i særlig grad skal ruste eleverne til at modstå misbrug og kriminalitet og lære dem at tage ansvar for hinanden. Disse emner tages løbende op i undervisningen. På det årlige forældremøde vil den eksisterende Forældreaftale blive revideret. I løbet af 8. årgang vil der blive inviteret til en SSP-aften, hvor der vil være et oplæg, med efterfølgende debat. På skolerne følger vi Sundhedsstyrelsens anbefaling. Vi arbejder intenst på, at alkoholdebutalderen udsættes til det 16. år. På Hadbjerg Skoles hjemmeside, findes der et SSP faneblad, hvor man vil kunne finde nyttige oplysninger. 8

9 FAGENE Dansk Dansk er timemæssigt det største fag i folkeskolen. Derfor er det også et fag som gerne skulle fylde meget hos eleverne. Eleverne vil opleve, at undervisningen i Udskolingen peger mere og mere målrettet frem mod Folkeskolens Afgangsprøve, hvor eleverne skal prøves i læsning og retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk. Eleverne vil opleve, at de kommer en del på banen i undervisningen. Arbejdet bliver mere selvstændigt, der skal diskuteres, opleves, undersøges osv. I det hele taget er danskfaget meget bredt, lige fra den mere traditionelle undervisning i diktat og stile, til produktion af kortfilm, skuespil og andre kreative fremstillingsformer. Matematik Undervisningen i matematik har undergået store forandringer de seneste år. Især elementer som: at problemformulere og beskrive fremgangsmåder og benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer udgør nu en større del af undervisningen. Derudover vil IKT løbende blive benyttet som et værktøj i det daglige arbejde. I timerne er der fokus på den mundtlige matematik, men det skriftlige arbejde vil i høj grad også være synligt. Dette sker i form af en del hjemmearbejde i faget, både som forberedelse til timerne, og men også arbejdet med de faste afleveringsopgaver. 9

10 Der afsluttes efter 9. klasse med en skriftlig prøve dels i færdighedsregning dels i problemregning. Der gives to selvstændige karakterer. For tiden er der ingen mundtlig prøve. Engelsk I timerne lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde, hvor målet er at kunne samtale præcist og nuanceret. Der skal også i engelsk læses en del og afleveres skriftlige opgaver og laves øvelser, som støtter det daglige arbejde. Grammatik er grundlaget for et præcist sprog, så gennem både skriftlige og mundtlige øvelser vil regler for sprogets brug blive indarbejdet. Undervisningen foregår som hovedregel på engelsk for at træne den naturlige samtale og for at træne evnen til at forstå det, man hører. Lyttetræning foregår også gennem lyttetekster, musik og film. Indholdet i undervisningen søges afstemt efter elevernes interesser, men samtidig er der et krav om, at engelsktalende landes kultur skal behandles. Her er der mulighed for diskussioner om forskelligheder mellem andres og egen kultur og dermed meningsfulde samtaler. Efter 9. klasse er der mundtlig prøve i faget og en skriftlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det er godt, at vi har stormøder elev 7. klasse Tysk (Tilbudsfag) Hvorfor vælge tysk? - Det er et dejligt lydret sprog og har en overskuelig og logisk grammatik!! - Vi er naboer til hele det tyske sprogområde med 90 millioner tysktalende mennesker. - Det er nødvendigt for dig, hvis du vil i gymnasiet eller på andre videregående uddannelser. 10

11 Indhold: Der arbejdes med rim & remser, sange, skuespil og andre mundtlige øvelser samt tekstlæsning og grammatiske og andre skriftlige øvelser. Mål: Folkeskolens Afgangsprøve. 11

12 Fysik Undervisningen i Fysik/kemi skal bibringe eleverne viden om fysiske og kemiske forhold i deres omverden. Eleverne skal også lære at udtænke og anvende naturligvidenskabelige arbejdsmetoder i praksis. Der arbejdes eksperimenterende i faget, men der vil også være en del, der skal tilegnes gennem læsning. Faget er en naturlig forlængelse af Natur/Teknik, som eleverne har stiftet bekendtskab med fra første til sjette klasse. Der afsluttes med en mundtlig prøve, hvor 4-6 elever går op samtidigt, men bliver Bedømt enkeltvis. Historie Undervisningen i historie er levende, fortællende og spørgende. Eleverne skal selv være med til at opleve og genfortælle historien. Det er vigtigt med almen historisk viden og en kronologiforståelse for danmarks- og verdenshistorien for at forstå vores nutidige og fremtidige verden. Undervisningen skal være med til, at give eleverne en fælles national og kulturel identitet. I udskolingen har vi frihed under ansvar elev i 9. klasse 12

13 Hadbjerg er en lille skole, hvor vi kommer hinanden ved elev 8. klasse Samfundsfag I samfundsfag får eleverne forståelse af det omgivende samfund både i forhold til deres egen dagligdag, men også nationalt og globalt. Undervisningen i samfundsfag er alsidig, og vi bruger bl.a. faglitteratur, aviser, film, IT og foredrag udefra. Undervisningen skal udover det faglige også ses som en hjælp og en udfordring til elevens egen holdninger og identitetsdannelse. Sammen med historie vægtes samfundsfag højt i projektopgaven. Kristendom Eleverne får i kristendomsundervisningen kendskab til centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente. Eleverne skal gennem undervisningen opleve, hvordan kristendommen har både direkte og indirekte indflydelse på dansk kultur. I kristendomsundervisningen beskæftiger eleverne sig også med andre religioner såsom som islam, buddhisme og 13

14 nyreligiøse retninger. I kristendomsundervisningen i Udskolingen er der plads til meningsforskelle og gode diskussioner. Geografi I geografi skal eleverne tilegne sig en viden om Danmarks og andre landes geografi herunder kendskab til vigtige nationale og globale navne og begreber, og en almen grund- og paratviden om det samfund og den kultur eleverne er en del af. Undervisnings mål er at fremme elevernes forståelse for fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement og selvstændig stillingtagen til problemer vedrørende naturgrundlag, ressourcer og den kulturskatte omverden. Biologi I biologi skal eleverne tilegne sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der vil derfor blive arbejdet både teoretisk og praktisk. Faget er et prøvefag. Prøven afvikles elektronisk. Idræt Undervisningen på dette niveau vil inddrage eleverne mere aktivt i planlægning og gennemførelse af timerne. Det er både spændende og udfordrende at tilrettelægge undervisningen for kammeraterne, så det, man selv går op i, ses og opleves af andre. I idræt lægges der vægt på de gode oplevelser med fysisk aktivitet, så lysten til motion bevares også i voksenlivet. Der gives årskarakter i faget. 14

15 I udskolingen er der 3 fælles aktivitetsdage i løbet af året, for eleverne i gl. Hadsten Kommune. 7. årgang har et O-løb, 8. årgang Street-basket turnering og 9. årgang en Volley-turnering. Forventninger til faget idræt. - At man møder til tiden - At man er ærlig - At man har egnet idrætstøj /sko og håndklæde med. - At man deltager aktivt i undervisningen - At man har kontaktbog med såfremt man skal fritages (Når man er fritaget har man ikke fri, men overværer undervisningen, og hjælper evt. til med at tælle point el. lign.) - At man stiller krav til sig selv og hinanden - At man føler ansvar overfor skolen, skolens inventar og hinanden. - At man går i bad efter timen Der er altid nogen at snakke med elev 9. klasse Kopiering fra nettet Det er vigtigt, at man ikke tager andres tekster og udgiver for sine egne. Hvis man gør det - ved f.eks. at kopiere en stil eller en anden form for opgave - betragtes det som en ubesvaret opgave, og den kan derfor ikke vurderes. Hjemmet underrettes, hvis problemet opstår 15

16 Afsluttende prøver Prøvefagene i 9. klasse Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Bundne prøver: Dansk - to prøver 1. én mundlig prøve 2. én skriftlig prøve, som består af skriftlig fremstilling, retstavning og en læseprøve matematik - en prøve engelsk -en prøve fysik/kemi - en prøve. Prøver til udtræk Der trækkes en prøve inden for hver af fagblokkene: 1. naturfag (biologi og geografi) 2. humanistiske fag (engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag og tilbudsfagene tysk og fransk). Valgfag En elev kan vælge at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver, hvis eleven har afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 3, og gælder for følgende valgfag: Tysk Hjemkundskab. 16

17 Erhvervsklassen er også en mulighed Erhvervsklassen er en alternativ skoleform for elever i klasse, som af mange forskellige grunde ikke trives i skolen. Eleverne får tilbudt undervisning i erhvervsklassen, som er bygget op omkring følgende 2 områder: 1. Undervisningen på skolen mandag og torsdag fra kl fredag fra Praktik tirsdag og onsdag. Eleven er tilknyttet forskellige praktiksteder i perioder af ca. 10 uger ad gangen. Arbejdet er ulønnet. Undervisningen på skolen tilpasses den enkelte elevs faglige niveau, og sigter ikke direkte mod Folkeskolens Afgangsprøve. Derudover forsøges at give eleverne nogle arbejdsvaner, oplysninger og viden om samfundet, som de direkte kan bruge i deres hverdag. Den skiftende praktik giver eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige arbejdspladser, jobs og arbejds-funktioner samt andre erhvervs- og uddannelsesforhold, der kan støtte dem i deres erhvervsvalg. Formålet med undervisning og praktik er: - at give eleverne en positiv oplevelse af skolen - at de alligevel kan klare opgaverne - at de kan samarbejde med andre, og at de ikke afviser teoretisk - indlæring. Det forventes at eleverne, for at være i klassen, skal kunne: - Overholde aftaler. - Møde til tiden. - Være motiveret for alternativ undervisning i grundfagene. - Være indstillet på, at det at gå i Erhvervsklassenen består af undervisning og praktik. - Cykle til den arbejdsplads, hvor arbejdspraktikken foregår. 17

18 Valgfag På Hadbjerg Skole vægter vi valgfag højt, og vi har gennem tiden afprøvet forskellige ordninger for at tilgodese både eleverne og forskellige fag. Den nuværende ordning bygger på, at alle elever skal have et valgfag én gang om ugen, hvor de møder elever fra de andre udskolingsklasser (7. 9. klasse) og nogle anderledes fag. Valgfagene kan være kreative, fysiske, boglige osv. Hvert år udbydes der en række valgfag og de fag, som får flest tilmeldinger bliver oprettet. Som elev kan du selv være med til at præge valgfagene, både ved at snakke med lærerne om fag, du kunne tænke dig, bliver oprettet, men også ved at være aktiv i valgfagstimerne og kommer med forslag til undervisningen. Hvert år evaluerer lærerne og ledelsen valgfagene og måske sker der ændringer. Årets valgfag bliver præsenteret i foråret på et stormøde og vælges inden det kommende skoleår. Det er fedt, at vi har mange forskellige valgfag elev 7. klasse Valgfag 2009: Fransk, Hjemkundskab, Boldspil og Film og medier. Projektopgaven I 9. klasse udarbejder eleverne en projektopgave, hvor der afsættes en uge til forløbet. I projektopgaven skal man bl.a. kunne bruge forskellige fags færdigheder, arbejde selvstædigt og problemløsende, tænke kreativt etc. Udskolingen på Hadbjerg Skole sørger for at arbejde med projektopgaven i både 7. og 8. klasse, så eleverne er godt forberedte på den i 9. klasse. Eleverne får en udtalelse for projektopgaven og en karakter, hvis de ønsker det. Terminsprøver Eleverne har to fastlagte terminsprøver inden afgangsprøven i 9. kl. Terminsprøverne afholdes første gang i 8. klasse og anden gang i 9. klasse. Terminsprøverne består af: Læsning, skriftlig fremstilling, retskrivning, matematik problemregning og færdighedsregning. 18

19 Terminskarakterer og ny karakterskala Der gives terminskarakterer 3 gange om året, 1. november, 1. marts og 1. juni. Karakterer viser elevernes standpunkt på det pågældende tidspunkt. Karaktererne gives efter den nye skala. Regler for Udskolingen Det forventes, at du på skolevejen og på skolen opfører dig på en sådan måde, at det er rart for alle at være på skolen. Hatte, huer, jakker, må ikke bæres i undervisningen de skal hænge på gangen. Mobiltelefonen befinder sig i tasken/lommen i lydløs eller i slukket tilstand. Hvis mobilen benyttes uden aftale med læreren, inddrages den af læreren og afleveres på kontoret. Brødboden: ingen elever går i boden, før det ringer. Computere: der er kun brug af IT i frikvarterer eller efter skoletid efter aftale med navngiven lærer. Brug af andre lokaler: efter brug af andre klasselokaler/steder rydder man ordentlig op efter sig. Dukseordning: hver klasse har to dukse, som sørger for at feje, sætte stole op, tørre tavle af osv. Spisning i klasserne: de første 10 minutter af spisefrikvarteret opholder man sig i klassen. Lærerværelset og pædagogisk værksted er elevfrit område. Indeophold fra uge 43 til påskeferien. Lærere og gårdvagter har ret til at give enkelte elever eller klasser udeophold, såfremt gældende regler ikke overholdes. 19

20 Sidste skoledag - 9. årgang sidste almindelige skoledag Det er blevet en tradition på Hadbjerg Skole, at 9. årgang planlægger en temadag med deltagelse af alle elever. Dagen starter med fælles morgenkaffe for lærere og 9. årgang, og derefter er der gang i masser af aktiviteter rundt om på skolens område. Efter en pause samles hele skolen i gymnastiksalen til 9. årgangs underholdning. Dimissionsfest Der afholdes dimissionsfest for 9. årgang mandag aften i den sidste uge inden sommerferien. Det er et festligt arrangement, hvor 8. årgang står for borddækning og pyntning af salen. Denne aften vil bestå af: sange, taler, overrækkelse af prøvebeviser, lidt spiseligt og noget underholdning. Bogaflevering 9. årgang skal aflevere alle deres bøger på skolens bibliotek, på et nærmere fastsat tidspunkt inden sommerferien. Skolen på nettet Skolenporten finder du på: Fra skoleporten kan man gå ind på ElevIntra og ForældreIntra. Eleverne kan bruge ElevIntra til at transportere - opbevare opgaver, finde hjælp til opgaver og kommunikation mellem lærer og elev. For forældrene vil ForældreIntra i stor udstrækning kunne erstatte kontaktbogen, og her vil man også kunne hente oplysninger om skolen og kommunikere med de andre forældre. Informationer Hadbjerg Skole Bavnehøjvej 135 Hadbjerg 8370 Hadsten Tlf.: Fax: Udarbejdet den

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15

Evaluering af Davidskolens samlede undervisning 2014-15 Årets evaluering af skolens samlede undervisning har flg. indhold: 1. Karakterer side 1 - Evaluering 1. - 2. kl side 2 - Evaluering 3. - 6. kl. side 3 - Evaluering 7. - 9. kl. side 4 2. IT-hverdag 2014-15

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler.

Folkeskolereformen har kun indirekte betydning for frie grundskoler. Det er nyttigt at vide, hvad de gode kolleger i folkeskolen arbejder med, og det er klogt jævnligt at sammenholde egen virksomhed med andre grundskolers tilsvarende at få repeteret egne mål og midler.

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse

10. klasse. på Tingagerskolen. - et godt udgangspunkt! skolen 10. klasse 10. klasse på Tingagerskolen rbejde I sama msngdo u d e m skolen 10. klasse - et godt udgangspunkt! Er du klar til 10. klasse? Faglige udfordringer Kompetent uddannelsesvejledning Oplevelser for livet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Gymnasieforberedende Experimentarium

Gymnasieforberedende Experimentarium Idræt Friluftsliv Gymnasieforberedende Studietur Ansvar Experimentarium Medie Afklaring Velkommen Du er snart færdig med 9. klasse og står over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere