Information om Klasse. Hadbjerg Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om 7.-9. Klasse. Hadbjerg Skole"

Transkript

1 Information om Klasse Hadbjerg Skole

2 Indholdsfortegnelse side klasse på Hadbjerg skole 3 Eleverne i Udskolingen 3 Lærerne i Udskolingen 4 Undervisningen 4 8. klasse 5 Forældresamarbejdet 6 Elevsamtalen 6 UU-Vejlederen 7 SSP samarbejde i Favrskov Kommune 8 FAGENE 9 Dansk 9 Matematik 9 Engelsk 10 Tysk 10 Fysik 12 Historie 12 Samfundsfag 13 Kristendom 13 Geografi 14 Biologi 14 Idræt 14 Kopiering fra nettet 15 Afsluttende prøver 16 Erhvervsklassen er også en mulighed 17 Valgfag 18 Projektopgaven 18 Terminsprøver 18 Terminskarakterer og ny karakterskala 19 Regler for Udskolingen 19 Sidste skoledag 20 Dimissionsfest 20 Bogaflevering 20 Skolen på nettet 20 Informationer 20 2

3 klasse på Hadbjerg skole Med dette hæfte håber vi på at give nuværende og kommende elever og forældre i skolens klasse et indtryk af, hvad det indebærer at være elev i Udskolingen på Hadbjerg skole. Med venlig hilsen Lærerne i Udskolingen og ledelsen på Hadbjerg skole Eleverne i Udskolingen Eleverne i Udskolingen bliver set på som unge mennesker. Unge mennesker som har brug for mere frihed, men også er i stand til at tage et større ansvar. Eleverne indgår i skolens fællesskab og er et positivt forbillede for skolens mindre elever. Eleverne i Udskolingen er selv med til at varetage deres egne interesser i fællesskab med lærerne. Dette sker i form af stormøder, hvor regler, værdier og samværet i Udskolingen er på dagsordenen. Endvidere bruger vi også stormøderne til at invitere gæstelærere, så eleverne kan møde samfundet udenfor skoleverden. 3

4 Lærerne i Udskolingen Lærerne i Udskolingen er der, fordi de har valgt det. Man vil derfor som elev i Udskolingen møde en broget blanding af yngre og ældre lærere, som har det til fælles, at de brænder for at undervise i Udskolingen. Både på det faglige plan, men også fordi samværet med de ældste elever har deres interesse. Lærerne i udskolingsfasen mødes jævnligt. Til disse møder arbejdes der bl.a. løbende med Udskolingens profil for hele tiden at være opmærksom på, hvordan vi kan skabe den bedst mulige skolegang for eleverne. Favrskov Kommune har et samarbejde med Århus Dag og Aftenseminarium, hvor lærerstuderende kommer i praktik. De fleste klasser vil opleve at undervisningen i perioder forestås af lærerstuderende. De lærerstuderende vil have udarbejdet en undervisningsplan i samarbejde med klassens egen lærer, og læreren vil indgå som vejleder sammen med praktikkoordinator og stadig have det overordnede ansvar. Undervisningen Undervisningen foregår det meste af året som planlagt undervisning i fag. Folkeskoleloven har fastlagt i hvilke fag, der skal undervises i klasse. Eleverne skal have mindst 28 lektioner ugentligt, men det er muligt for at få op til 30 timer ugentligt ved at vælge fag til. 4

5 8. klasse I 8. klasse modtager vi elever fra Voldum skole. På Hadbjerg Skole vægter vi meget at nye og gamle elever kommer til at føle sig som en sammentømret flok. I januar afholder skoleledelsen et elev- og forældremøde for de nye elever i de kommende 8. klasser. Mødet har til formål, at alle bliver godt informeret om, hvordan de næste to år vil forløbe. Når eleverne møder i august er der mulighed for at opbryde skemaet og lave aktiviteter med det formål, at man får lært hinanden at kende og blive rystet sammen, men samtidigt tages der også hul på det kommende skoleår, både i forhold til fag og samværet. 5

6 Forældresamarbejdet På Hadbjerg Skole vægter vi forældresamarbejdet højt. Lærere og forældre mødes mindst en gang om året. Første gang i starte af skoleåret, hvor lærerne præsenterer planerne for det kommende år, og forhold vedrørende klassen som helhed diskuteres. Der vælges et forældreråd, som sammen med lærerne bl.a. tager stilling til omfanget af fællesaktiviteter elever, forældre og lærere imellem. Skolebestyrelsen lægger vægt på, at der på alle trin er et forældreråd, som kan styrke arbejdet for sammenhold omkring klassen. Skolebestyrelsen har en repræsentant med til forældremøder i klassen, hvor der orienteres om bestyrelsens arbejde. Der udarbejdes en elevplan for den enkelte elev 1 gang om året. Ved skole/hjem samtalerne er det den enkelte elev, der er i centrum. I samtalen deltager eleven, forældrene og klasselærere. Samtalerne vil tage udgangspunkt i Elevplanen og det udbytte eleven får af undervisningen. Formålet er, at eleven bliver bevidst om sig selv og hans/hendes skolegang. Ofte vil samtalen munde ud i, at man laver konkrete aftaler og planer for, hvordan der følges op. Skole/hjem samtalerne suppleres efter behov med telefonisk kontakt. Hovedreglen er: Hellere en samtale for meget end en for lidt. Elevsamtalen Samtalen mellem den enkelte elev og lærer er et vigtigt element i undervisningen. Eleven kan få en personlig vejledning i, hvad der kan gøres bedre og hvordan. Det er som regel klasselæreren, der har samtaler med eleverne, men er der behov for det, inddrages andre lærere også. Ved samtalerne tages der udgangspunkt i elevens trivsel, faglighed og arbejdsindsats. Det er nemt at skabe venner på tværs af klasserne elev 9.klasse 6

7 UU-vejledning Til Hadbjerg Skole er tilknyttet en uddannelsesvejleder også kaldet UU-vejleder. UUvejlederen har sin base i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Favrskov, der varetager vejledningen om uddannelse og erhverv af kommunens børn og unge i alderen UU-vejlederen kan som regel træffes på skolen en dag om ugen, ellers kan UUvejlederen kontaktes pr. telefon eller mail se Formålet med UU-vejledningen er at støtte elevernes vejledningsproces/uddannelsesplanlægning i.f.t. at træffe et uddannelsesvalg i overensstemmelse med interesser, evner og muligheder. Vejledningen bygger videre på det fundament eleverne får i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering og skal iflg. lovgivningen have fokus på de elever, der har særlig brug for vejledning. Vejledningen foregår i samarbejde med skole, elev, forældre og UU-vejleder. Vejledning er et område, der har stor opmærksomhed fra politisk side, og det betyder også, at der lovgivningsmæssigt løbende kommer mange nye tiltag, som skal være med til at hjælpe eleverne til klarhed over deres valg af uddannelse. Vejledningstilbuddene er i 09/10: 8. klasse: Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne Foreløbig uddannelsesplan 9. klasse: Brobygning for uafklarede elever(elever, der ikke ved, hvilken uddannelse, de skal vælge efter 9. klasse) Praktik, der tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan fra 8.klasse Endelig uddannelsesplan, hvor der vælges 10. kl. eller ungdomsuddannelse. Desuden sker der løbende individuel og kollektiv vejledning i klasse.uu- Favrskov arrangerer også uddannelsesaften, hvor elever og forældre kan høre om forskellige ungdomsuddannelser. Se de aktuelle vejledningstilbud på og kontakt skolens UUvejleder, hvis der er spørgsmål af vejledningsmæssig karakter. 7

8 SSP SSP er et begreb der har eksisteret i mere end 25 år. SSP står for samarbejde imellem skole, socialforvaltning og politi. Formålet var og er at få et tættere tværfagligt samarbejde omkring de unge, med henblik på kriminalitets og misbrugsforebyggelse. Folkeskolerne i Favrskov har et tæt samarbejde, og har i fællesskab udarbejdet en årsplan, med aktiviteter som i særlig grad skal ruste eleverne til at modstå misbrug og kriminalitet og lære dem at tage ansvar for hinanden. Disse emner tages løbende op i undervisningen. På det årlige forældremøde vil den eksisterende Forældreaftale blive revideret. I løbet af 8. årgang vil der blive inviteret til en SSP-aften, hvor der vil være et oplæg, med efterfølgende debat. På skolerne følger vi Sundhedsstyrelsens anbefaling. Vi arbejder intenst på, at alkoholdebutalderen udsættes til det 16. år. På Hadbjerg Skoles hjemmeside, findes der et SSP faneblad, hvor man vil kunne finde nyttige oplysninger. 8

9 FAGENE Dansk Dansk er timemæssigt det største fag i folkeskolen. Derfor er det også et fag som gerne skulle fylde meget hos eleverne. Eleverne vil opleve, at undervisningen i Udskolingen peger mere og mere målrettet frem mod Folkeskolens Afgangsprøve, hvor eleverne skal prøves i læsning og retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig dansk. Eleverne vil opleve, at de kommer en del på banen i undervisningen. Arbejdet bliver mere selvstændigt, der skal diskuteres, opleves, undersøges osv. I det hele taget er danskfaget meget bredt, lige fra den mere traditionelle undervisning i diktat og stile, til produktion af kortfilm, skuespil og andre kreative fremstillingsformer. Matematik Undervisningen i matematik har undergået store forandringer de seneste år. Især elementer som: at problemformulere og beskrive fremgangsmåder og benytte eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer udgør nu en større del af undervisningen. Derudover vil IKT løbende blive benyttet som et værktøj i det daglige arbejde. I timerne er der fokus på den mundtlige matematik, men det skriftlige arbejde vil i høj grad også være synligt. Dette sker i form af en del hjemmearbejde i faget, både som forberedelse til timerne, og men også arbejdet med de faste afleveringsopgaver. 9

10 Der afsluttes efter 9. klasse med en skriftlig prøve dels i færdighedsregning dels i problemregning. Der gives to selvstændige karakterer. For tiden er der ingen mundtlig prøve. Engelsk I timerne lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde, hvor målet er at kunne samtale præcist og nuanceret. Der skal også i engelsk læses en del og afleveres skriftlige opgaver og laves øvelser, som støtter det daglige arbejde. Grammatik er grundlaget for et præcist sprog, så gennem både skriftlige og mundtlige øvelser vil regler for sprogets brug blive indarbejdet. Undervisningen foregår som hovedregel på engelsk for at træne den naturlige samtale og for at træne evnen til at forstå det, man hører. Lyttetræning foregår også gennem lyttetekster, musik og film. Indholdet i undervisningen søges afstemt efter elevernes interesser, men samtidig er der et krav om, at engelsktalende landes kultur skal behandles. Her er der mulighed for diskussioner om forskelligheder mellem andres og egen kultur og dermed meningsfulde samtaler. Efter 9. klasse er der mundtlig prøve i faget og en skriftlig prøve, hvis faget udtrækkes. Det er godt, at vi har stormøder elev 7. klasse Tysk (Tilbudsfag) Hvorfor vælge tysk? - Det er et dejligt lydret sprog og har en overskuelig og logisk grammatik!! - Vi er naboer til hele det tyske sprogområde med 90 millioner tysktalende mennesker. - Det er nødvendigt for dig, hvis du vil i gymnasiet eller på andre videregående uddannelser. 10

11 Indhold: Der arbejdes med rim & remser, sange, skuespil og andre mundtlige øvelser samt tekstlæsning og grammatiske og andre skriftlige øvelser. Mål: Folkeskolens Afgangsprøve. 11

12 Fysik Undervisningen i Fysik/kemi skal bibringe eleverne viden om fysiske og kemiske forhold i deres omverden. Eleverne skal også lære at udtænke og anvende naturligvidenskabelige arbejdsmetoder i praksis. Der arbejdes eksperimenterende i faget, men der vil også være en del, der skal tilegnes gennem læsning. Faget er en naturlig forlængelse af Natur/Teknik, som eleverne har stiftet bekendtskab med fra første til sjette klasse. Der afsluttes med en mundtlig prøve, hvor 4-6 elever går op samtidigt, men bliver Bedømt enkeltvis. Historie Undervisningen i historie er levende, fortællende og spørgende. Eleverne skal selv være med til at opleve og genfortælle historien. Det er vigtigt med almen historisk viden og en kronologiforståelse for danmarks- og verdenshistorien for at forstå vores nutidige og fremtidige verden. Undervisningen skal være med til, at give eleverne en fælles national og kulturel identitet. I udskolingen har vi frihed under ansvar elev i 9. klasse 12

13 Hadbjerg er en lille skole, hvor vi kommer hinanden ved elev 8. klasse Samfundsfag I samfundsfag får eleverne forståelse af det omgivende samfund både i forhold til deres egen dagligdag, men også nationalt og globalt. Undervisningen i samfundsfag er alsidig, og vi bruger bl.a. faglitteratur, aviser, film, IT og foredrag udefra. Undervisningen skal udover det faglige også ses som en hjælp og en udfordring til elevens egen holdninger og identitetsdannelse. Sammen med historie vægtes samfundsfag højt i projektopgaven. Kristendom Eleverne får i kristendomsundervisningen kendskab til centrale fortællinger i Det Gamle og Nye Testamente. Eleverne skal gennem undervisningen opleve, hvordan kristendommen har både direkte og indirekte indflydelse på dansk kultur. I kristendomsundervisningen beskæftiger eleverne sig også med andre religioner såsom som islam, buddhisme og 13

14 nyreligiøse retninger. I kristendomsundervisningen i Udskolingen er der plads til meningsforskelle og gode diskussioner. Geografi I geografi skal eleverne tilegne sig en viden om Danmarks og andre landes geografi herunder kendskab til vigtige nationale og globale navne og begreber, og en almen grund- og paratviden om det samfund og den kultur eleverne er en del af. Undervisnings mål er at fremme elevernes forståelse for fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement og selvstændig stillingtagen til problemer vedrørende naturgrundlag, ressourcer og den kulturskatte omverden. Biologi I biologi skal eleverne tilegne sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der vil derfor blive arbejdet både teoretisk og praktisk. Faget er et prøvefag. Prøven afvikles elektronisk. Idræt Undervisningen på dette niveau vil inddrage eleverne mere aktivt i planlægning og gennemførelse af timerne. Det er både spændende og udfordrende at tilrettelægge undervisningen for kammeraterne, så det, man selv går op i, ses og opleves af andre. I idræt lægges der vægt på de gode oplevelser med fysisk aktivitet, så lysten til motion bevares også i voksenlivet. Der gives årskarakter i faget. 14

15 I udskolingen er der 3 fælles aktivitetsdage i løbet af året, for eleverne i gl. Hadsten Kommune. 7. årgang har et O-løb, 8. årgang Street-basket turnering og 9. årgang en Volley-turnering. Forventninger til faget idræt. - At man møder til tiden - At man er ærlig - At man har egnet idrætstøj /sko og håndklæde med. - At man deltager aktivt i undervisningen - At man har kontaktbog med såfremt man skal fritages (Når man er fritaget har man ikke fri, men overværer undervisningen, og hjælper evt. til med at tælle point el. lign.) - At man stiller krav til sig selv og hinanden - At man føler ansvar overfor skolen, skolens inventar og hinanden. - At man går i bad efter timen Der er altid nogen at snakke med elev 9. klasse Kopiering fra nettet Det er vigtigt, at man ikke tager andres tekster og udgiver for sine egne. Hvis man gør det - ved f.eks. at kopiere en stil eller en anden form for opgave - betragtes det som en ubesvaret opgave, og den kan derfor ikke vurderes. Hjemmet underrettes, hvis problemet opstår 15

16 Afsluttende prøver Prøvefagene i 9. klasse Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Bundne prøver: Dansk - to prøver 1. én mundlig prøve 2. én skriftlig prøve, som består af skriftlig fremstilling, retstavning og en læseprøve matematik - en prøve engelsk -en prøve fysik/kemi - en prøve. Prøver til udtræk Der trækkes en prøve inden for hver af fagblokkene: 1. naturfag (biologi og geografi) 2. humanistiske fag (engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag og tilbudsfagene tysk og fransk). Valgfag En elev kan vælge at indstille sig til folkeskolens afgangsprøver, hvis eleven har afsluttet undervisningen i det pågældende skoleår. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 3, og gælder for følgende valgfag: Tysk Hjemkundskab. 16

17 Erhvervsklassen er også en mulighed Erhvervsklassen er en alternativ skoleform for elever i klasse, som af mange forskellige grunde ikke trives i skolen. Eleverne får tilbudt undervisning i erhvervsklassen, som er bygget op omkring følgende 2 områder: 1. Undervisningen på skolen mandag og torsdag fra kl fredag fra Praktik tirsdag og onsdag. Eleven er tilknyttet forskellige praktiksteder i perioder af ca. 10 uger ad gangen. Arbejdet er ulønnet. Undervisningen på skolen tilpasses den enkelte elevs faglige niveau, og sigter ikke direkte mod Folkeskolens Afgangsprøve. Derudover forsøges at give eleverne nogle arbejdsvaner, oplysninger og viden om samfundet, som de direkte kan bruge i deres hverdag. Den skiftende praktik giver eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige arbejdspladser, jobs og arbejds-funktioner samt andre erhvervs- og uddannelsesforhold, der kan støtte dem i deres erhvervsvalg. Formålet med undervisning og praktik er: - at give eleverne en positiv oplevelse af skolen - at de alligevel kan klare opgaverne - at de kan samarbejde med andre, og at de ikke afviser teoretisk - indlæring. Det forventes at eleverne, for at være i klassen, skal kunne: - Overholde aftaler. - Møde til tiden. - Være motiveret for alternativ undervisning i grundfagene. - Være indstillet på, at det at gå i Erhvervsklassenen består af undervisning og praktik. - Cykle til den arbejdsplads, hvor arbejdspraktikken foregår. 17

18 Valgfag På Hadbjerg Skole vægter vi valgfag højt, og vi har gennem tiden afprøvet forskellige ordninger for at tilgodese både eleverne og forskellige fag. Den nuværende ordning bygger på, at alle elever skal have et valgfag én gang om ugen, hvor de møder elever fra de andre udskolingsklasser (7. 9. klasse) og nogle anderledes fag. Valgfagene kan være kreative, fysiske, boglige osv. Hvert år udbydes der en række valgfag og de fag, som får flest tilmeldinger bliver oprettet. Som elev kan du selv være med til at præge valgfagene, både ved at snakke med lærerne om fag, du kunne tænke dig, bliver oprettet, men også ved at være aktiv i valgfagstimerne og kommer med forslag til undervisningen. Hvert år evaluerer lærerne og ledelsen valgfagene og måske sker der ændringer. Årets valgfag bliver præsenteret i foråret på et stormøde og vælges inden det kommende skoleår. Det er fedt, at vi har mange forskellige valgfag elev 7. klasse Valgfag 2009: Fransk, Hjemkundskab, Boldspil og Film og medier. Projektopgaven I 9. klasse udarbejder eleverne en projektopgave, hvor der afsættes en uge til forløbet. I projektopgaven skal man bl.a. kunne bruge forskellige fags færdigheder, arbejde selvstædigt og problemløsende, tænke kreativt etc. Udskolingen på Hadbjerg Skole sørger for at arbejde med projektopgaven i både 7. og 8. klasse, så eleverne er godt forberedte på den i 9. klasse. Eleverne får en udtalelse for projektopgaven og en karakter, hvis de ønsker det. Terminsprøver Eleverne har to fastlagte terminsprøver inden afgangsprøven i 9. kl. Terminsprøverne afholdes første gang i 8. klasse og anden gang i 9. klasse. Terminsprøverne består af: Læsning, skriftlig fremstilling, retskrivning, matematik problemregning og færdighedsregning. 18

19 Terminskarakterer og ny karakterskala Der gives terminskarakterer 3 gange om året, 1. november, 1. marts og 1. juni. Karakterer viser elevernes standpunkt på det pågældende tidspunkt. Karaktererne gives efter den nye skala. Regler for Udskolingen Det forventes, at du på skolevejen og på skolen opfører dig på en sådan måde, at det er rart for alle at være på skolen. Hatte, huer, jakker, må ikke bæres i undervisningen de skal hænge på gangen. Mobiltelefonen befinder sig i tasken/lommen i lydløs eller i slukket tilstand. Hvis mobilen benyttes uden aftale med læreren, inddrages den af læreren og afleveres på kontoret. Brødboden: ingen elever går i boden, før det ringer. Computere: der er kun brug af IT i frikvarterer eller efter skoletid efter aftale med navngiven lærer. Brug af andre lokaler: efter brug af andre klasselokaler/steder rydder man ordentlig op efter sig. Dukseordning: hver klasse har to dukse, som sørger for at feje, sætte stole op, tørre tavle af osv. Spisning i klasserne: de første 10 minutter af spisefrikvarteret opholder man sig i klassen. Lærerværelset og pædagogisk værksted er elevfrit område. Indeophold fra uge 43 til påskeferien. Lærere og gårdvagter har ret til at give enkelte elever eller klasser udeophold, såfremt gældende regler ikke overholdes. 19

20 Sidste skoledag - 9. årgang sidste almindelige skoledag Det er blevet en tradition på Hadbjerg Skole, at 9. årgang planlægger en temadag med deltagelse af alle elever. Dagen starter med fælles morgenkaffe for lærere og 9. årgang, og derefter er der gang i masser af aktiviteter rundt om på skolens område. Efter en pause samles hele skolen i gymnastiksalen til 9. årgangs underholdning. Dimissionsfest Der afholdes dimissionsfest for 9. årgang mandag aften i den sidste uge inden sommerferien. Det er et festligt arrangement, hvor 8. årgang står for borddækning og pyntning af salen. Denne aften vil bestå af: sange, taler, overrækkelse af prøvebeviser, lidt spiseligt og noget underholdning. Bogaflevering 9. årgang skal aflevere alle deres bøger på skolens bibliotek, på et nærmere fastsat tidspunkt inden sommerferien. Skolen på nettet Skolenporten finder du på: Fra skoleporten kan man gå ind på ElevIntra og ForældreIntra. Eleverne kan bruge ElevIntra til at transportere - opbevare opgaver, finde hjælp til opgaver og kommunikation mellem lærer og elev. For forældrene vil ForældreIntra i stor udstrækning kunne erstatte kontaktbogen, og her vil man også kunne hente oplysninger om skolen og kommunikere med de andre forældre. Informationer Hadbjerg Skole Bavnehøjvej 135 Hadbjerg 8370 Hadsten Tlf.: Fax: Udarbejdet den

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

Indholdsplan 2013-14

Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan 2013-14 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2013-14 Indholdsfortegnelse: Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE I 2015 2016 Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelserne

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014)

Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole, skoleåret 2013 2014,(juli. 2014) Indholdsplan for Galtrup Musik og Idrætsefterskole skoleåret 2013 2014 1 Indholdsfortegnelse: Galtrup Musik og Idrætsefterskole i forhold til Bekendtgørelse af lov om Musik og Idrætsefterskoler, nr. 822

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Indholdsplan 2014-2015

Indholdsplan 2014-2015 Indholdsplan 2014-2015 Forstander: Birgith Dahl Rasmussen [ 1 ] Indholdsfortegnelse Skema 2014-15... 3 Årsplan 2014-15... 3 Skolens formål, værdigrundlag og målsætning... 4 Uddybning af de enkelte punkter...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere