Terapi på internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Terapi på internettet"

Transkript

1 DIGITALT AF MORTEN FENGER Terapi på internettet Der er både muligheder og fordele ved internetbaseret terapi, fremgår det af denne artikel, som er en litteraturundersøgelse af internetbaseret terapi som behandlingsform. heriblandt deres eget program Moodgym. Deres undersøgelse viste, at både patienter og klinikere savnede viden om og vejledning i, hvilke programmer der var dokumenteret virksomme for hvilken lidelse, og hvordan programmerne kunne bruges mest hensigtsmæssigt af patienterne (3; 4). Den anden metaanalyse fandt 28 artikler, og heraf var 12 kvalificerede RCT-studier af internetbaseret kognitiv adfærdsterapi af depression og angst med i alt 2334 forsøgsdeltagere (5). Metaanalysen viste en moderat effekt af internetterapi på gennemsnitlig d=0.6 for alle studierne [1]. Ved opdeling af studierne i subgrupper fandt forfatterne, at behandlingen af angst (6 studier) viste en høj effekt (d=0.96), mens behandlingen af depression (5 studier) viste en lille ef- Computer- eller internetbaseret selvhjælpsterapi eller blot: internetbaseret terapi er et nyt værktøj i behandling af personer med psykiske problemer. I udlandet er en række internetbaserede terapiprogrammer, som tilbyder symptomlettelse og helbredelse, kommet på det kommercielle marked (1). I september 2006 barslede det engelske National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE, med en systematisk undersøgelse af nationale internetbaseret terapiprogrammer for depression og angst (2). Komiteen bag rapporten undersøgte materiale publiceret fra 1966 til marts 2004 og undersøgte i alt 20 relevante studier af fem internetbaseret terapiprogrammer i England. Komiteen fandt, at der var evidens for, at internetbaseret kognitiv adfærdsterapi med visse programmer var lige så effektiv som terapeutbaseret kognitiv adfærdsterapi, og at internetbaseret terapi var mere effektiv end standardbehandlingen i det engelske sundhedssystem. Man fandt også, at internetbaseret terapi sparede ressourcer. Komiteens generelle anbefaling var, at internetbaseret terapi burde indgå som mulighed i stepped care-behandlingsprogrammer. I rapportens konklusion ønskede komiteen dog flere velgennemførte undersøgelser (de så- kaldte RCT-studier = randomized controlled trials) af, hvilken effekt og rolle internetbaseret terapi kunne have inden for stepped care. Eksisterende undersøgelser Foruden NICE-rapporten er der lavet to andre metastudier af terapiprogrammer på internettet. Den første reviewartikel har undersøgt RCT-studier af effekt hos internetbaseret terapiprogrammer samt disse programmers tilgængelighed og brugervenlighed på internettet. Der blev identificeret i alt 24 RCTstudier som var udført for 16 forskellige internetbaserede terapiprogrammer (4 for depression, 4 for angst, 2 for alkoholmisbrug og 1 for henholdsvis skizofreni, stress, spiseforstyrrelse, søvnløshed, hovedpine og encopresis) (3; 4). Fem af programmerne var gratis og frit tilgængeligt på nettet. Forfatterne rapporterede, at størstedelen af studierne af internetprogrammerne viste en signifikant forskel mellem interventionsgruppe og kontrolgruppe i behandlingseffekt, men forfatterne gav desværre ikke konkrete tal for studiernes effektmål. Forfatternes ærinde var dernæst at se på brugervenligheden for de fem offentligt tilgængelige programmer og [1] Effekt af terapi beregnes ud fra Cohens formel for effektstørrelse, d= (meanpræ meanpost)/ (SDpræ2 +SDpost2)/2. En effektstørrelse under 0,5 betragtes som lille, mellem 0,5 og 0,8 betragtes som moderate, og over 0,8 betragtes som høj. 16 PSYKOLOG NYT Nr

2 fekt (d=0.32). Ved eksklusion af outliers i depressionsstudierne blev heterogeniteten mindsket, men effektstørrelse i de tilbageblevne studier var fortsat lav. Derfor prøvede forfatterne en ny opdeling, der differentierede mellem studier med ren internetterapi, og studier, der inkluderede en form for hjælp eller støtte undervejs, og her fandt forskerne en markant forskel. Studier (n=5), hvor internetterapien var suppleret med støtte i form af , telefonkontakt eller face to face -kontakt undervejs, fremviste en effektstørrelse på 1.00, mens studier (n=6) uden nogen form for støtte kun udviste en effektstørrelse på Forfatterne konkluderede, at internetbaseret terapi er en lovende terapiform, men at store metodologiske forskelle på studierne i selektionskriterier, type af internetterapi, varighed af eller antal timer anvendt med internetterapi samt graden af støtte til internetterapien begrænsede gyldigheden og generaliserbarheden af metaanalysestudiet. Behandlings kompliance De omtalte metaanalysestudier over internetbaseret terapi har ikke berørt spørgsmålet om manglende behand- lingskompli- ance. Inden for traditionel behandling har befolkningsundersøgelser i USA og Canada vist, at omkring % af personer, der modtager behandling for mentale lidelser, falder fra undervejs (6). Andre store undersøgelser fra specialklinikker og psykiatriske centre har vist, at % af patienterne aldrig møder op til deres første behandling (7; 8; 9). Det er derfor relevant at vide, hvordan internetbaseret terapi appellerer til patienterne, og om det er en anden Nr PSYKOLOG NYT 17

3 kategori af patienter, som henholdsvis fuldfører eller frafalder behandling. Tager vi fat på enkeltstudier over internetbaseret terapi med oplysninger omkring kompliance, finder vi flere studier udført af forskergrupper omkring Christensen (Moodgym/Australien), Farvolden (the Panic Program/ Canada) og Carl bring/anders son (unavngivet program/sverige) samt enkelte fritstående studier. I studiet af Christensen et al. med 525 deltagere med depression eller angst frafaldt 25,3 % af den aktive internetbaseret behandling, mens kun 10,7 % frafaldt kontrolgruppen med placebo opmærksomhedstræning (10). På trods af denne forskel mente forfatterne, at kompliancen var høj hos deres internetbehandlede patienter, idet de henviste til en anden undersøgelse, som fandt et frafald på mellem 37 og 54 % hos patienter i fysiske problemløsnings- eller psykoedukative grupper. Christensen et al. pegede på, at den høje kompliance kunne forklares med, at deres patienter var frivillige, og at de var veluddannede med gennemsnitlig 14,6 års (SD=2.4) skolegang (10). Farvolden et al. undersøgte spontane brugeres kompliance i internetbaseret terapi for angst (11). De fandt et meget pauvert resultat. Ud af 1161 spontane brugere fuldførte 13 % (152 brugere) tre sessioner, og kun 1 % (12 brugere) fuldførte samtlige 12 sessioner i internetterapien. Farvolden et al. pegede på, at brugerne udskrev og anvendte en pdf-fil af terapiens sessioner frem for at være på internettet, og at dette kunne være en mulig forklaring på den lave kompliance. Studier af Carlbring et al. har fokuseret på kompliancen i internetbaseret terapi i forhold til forskellige grader af støtte undervejs. Det samme internetbaserede terapiprogram blev anvendt på patienter med samme diagnosegruppe (socialfobi), og den eneste variable, der blev ændret, var tilstedeværelsen af professionel støtte. Carlbring et al. fandt, at 38 % af patienterne frafaldt internetterapien uden støtte (12), mens kun 7 % af patienterne frafaldt den internetbaserede terapi, som var fulgt op med og ugentlige telefonstøtte (13). Carlbring et al. har udført samme undersøgelse på patientgrupper med panikangst og depression med tilsvarende resultater. Tilsyneladende er rammerne for anvendelse af internetterapi meget væsentlig. I et tidligere studie af Christensen et al. blev der udført en sammenligning af behandlingseffekt hos spontane brugere og hos brugere, som var randomiseret til internetterapi. Ved start viste demografiske og kliniske data ingen signifikante forskelle mellem de to grupper, og begge grupper opnåede signifikant symptomreduktion for dem, der fuldførte. Men data på kompliance viste, at kun 15,6 % af de spontane brugere i forhold til 66 % af de randomiserede brugere fuldførte to eller flere moduler ud af terapiens i alt fem moduler (14). En artikel af Eysenbach har diskuteret årsager til frafald blandt brugere af internetterapi. Eysenbach opstillede en række faktorer, og heriblandt pegede han på brugervenlighed af programmet som en væsentlig og naturlig faktor, men i lige så høj grad pegede han på faktorer som feedback, påmindelse om deltagelse og personlig kontakt med en behandler (15). De ovennævnte studier konkluderede samstemmigt, at internetbaseret terapi med en eller anden form for støtte kunne anbefales for at reducere frafald. Fremtidige studier bør undersøge de specifikke aktive elementer i internetterapi samt betydningen af nonspecifikke faktorer i online-kontakt med en terapeut. Stepped care I Danmark lider anslået mellem og personer i Danmark af depression og angst, som den eksisterende kapacitet i primær og sekundær sundhedssektor ikke kan dække (16; 17). Forskere, klinikere og sundhedsinstitutioner peger på stepped care som en billig og effektiv måde at imødekomme det stigende behov for kvalificeret behandling på (18; 19). Ideen i stepped care er meget enkel: Patienter skal tilbydes den mindst restriktive, men virksomme behandling først og skal ved manglende effekt kunne træde op i behandlingshierarkiet til mere intensive-komplekse behandlingsformer (20). I kliniske studier eller metaanalysestudier har anvendelsen af stepped care for personer med angst og depression vist sig mere effektiv og med 18 PSYKOLOG NYT Nr

4 et signifikant mindre frafald end sædvanlig behandling (19; 21; 22) og et temanummer af Journal of consulting and clinical psychology fra 2000 (20) er der fire artikler, som hver især anviste stepped care-forløb for henholdsvis GAD, panikangst, spiseforstyrrelse og alkoholmisbrug. Med de gode effektresultater som internetbaseret terapi har vist, er der forbavsende få studier og artikler omkring internetbaseret terapi som del af et stepped care-program (20; 23-26). Det engelske National Institute for Health and Clinical Excellence anviser i deres stepped care-guidelines for depression og angst internetbaseret terapi som fuldgyldigt behandling (27). I Danmark nedsatte Sundhedsstyrelsen i 2005 to udvalg til at udarbejde lignende referenceprogram mer for depression og angst. Disse er publiceret november 2007, og referenceprogrammet for angst finder evidens for at anbefale internetterapi. Referenceprogrammet for depression glimrer ved dets fokus på medikamentel behandling og nedprioritering af evidensen for psykoterapi og andre former for behandling. Hvad mangler der? Der er evidens for, at internetbaseret terapi kan være lige så virkningsfuld som almindelige face to face -terapi, men der mangler undersøgelser fra kliniske populationer om, hvem der får optimalt udbytte af internetterapi, og hvem der får et mindre udbytte. Herunder en undersøgelse af, hvilke specifikke elementer og dynamiske processer i internetterapien der faciliterer bru gerens arbejde med sine vanskeligheder. Der mangler undersøgelser om årsager til svigtende behandlingskompliance, og hvilken slags støtte i internetterapien der bedst forebygger frafald. Ligeledes mangler der undersøgelser af, hvordan udformningen og anvendelsen af internetbaseret terapi kan blive en del af et stepped care-program, som både brugere og klinikere oplever som brugbart. Endelig mangler der viden om juridiske, økonomiske og etiske aspekter ved at tilbyde behandling over internettet. Brug for et videnscenter Internetbaseret psykoterapi har vist at have signifikant behandlingseffekt (5), og der er flere forskere, klinikere og institutioner, der anbefaler internetbaseret psykoterapi som en del af et stepped care-program (18; 19). Erfaringer fra udlandet viser, at der er mange private udbydere af computerterapi, men at dette marked er tvivlsomt med hensyn til kvalitet, gennemskuelighed, etiske og juridiske vilkår. Man kan forvente, at danske brugere af psykoterapeutiske ydelser vil løbe ind i lignende problemer. En nylig undersøgelse udført i flere EU-landet viste, at Danmark er det land, hvor Nr PSYKOLOG NYT 19

5 brugen af internet ligger højst, og ud af 1000 adspurgte danskere anvendte 60 % nettet med sundhedsformål for øje. Af disse 1000 angav 20 %, at sundhedsrelaterede hjemmesider havde givet dem mod på at ændre kost- og andre livsstilsvaner, og 3 % angav, at de på baggrund af information på hjemmesider selv havde ændret deres medicinindtag uden at forhøre sig hos den praktiserende læge først (28). En anden opgørelse viste, at brugen af konsultation hos egen læge er hastigt stigende på et år er det tredoblet fra ca i 2004 til i 2005, og i perioden januar-august 2006 er der allerede foretaget e- mailkonsultationer (28). Det ville derfor være af stor betydning at få etableret et videnscenter, som kunne indsamle og formidle viden om mentale sundhedsydelser på internettet og sørge for, at brugere og udbydere af mentale sundhedsydelser (læger, psykologer, hospitaler, sundhedscentre, psykoterapeutiske centre) fik tilbudt effektdokumentation og etiske-juridiske standarder inden for internetbaseret psykoterapi. Morten Fenger, cand.psych. Psykoterapeutisk Center Stolpegård Referencer (1) Recupero P.R., Rainey S.E. Characteristics of e-therapy web sites. J Clin Psychiatry 2006; 67(9): (2) Kaltenthaler E., Brazier J., De Nigris E., Tumur I., Ferriter M., Beverley C. et al. Computerised cognitive behaviour therapy for depression and anxiety update: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2006; 10(33): iii, xi-iii,168. (3) Griffiths K., Farrer L., Christensen H. Clickety-click: e-mental health train on track. Australas Psychiatry 2007; 15(2): (4) Griffiths K.M., Christensen H. Review of randomised controlled trials of Internet 20 PSYKOLOG NYT Nr

6 interventions for mental disorders and related conditions. Clinical Psychologist 2006; 10(1): (5) Spek V., Cuijpers P., Nyklicek I., Riper H., Keyzer J., Pop V. Internet-based cognitive behaviour therapy for symptoms of depression and anxiety: a meta-analysis. Psychol Med 2007; 37(3): (6) Edlund M.J., Wang P.S., Berglund P.A., Katz S.J., Lin E., Kessler R.C. Dropping out of mental health treatment: patterns and predictors among epidemiological survey respondents in the United States and Ontario. Am J Psychiatry 2002; 159(5): (7) Issakidis C., Andrews G. Pretreatment attrition and dropout in an outpatient clinic for anxiety disorders. Acta Psychiatr Scand 2004; 109(6): (8) Killaspy H., Banerjee S., King M., Lloyd M. Non-attendance at psychiatric outpatient clinics: communication and implications for primary care. Br J Gen Pract 1999; 49(448): (9) Lau M., Fenger M. Evaluering af psykoterapi af ikke-psykotiske tilstande. Upubliceret materiale. Psykoterapeutisk Center Stolpegård (10) Christensen H., Griffiths K.M., Jorm A.F. Delivering interventions for depres sion by using the internet: randomised controlled trial. BMJ 2004; 328(7434): 265. (11) Farvolden P., Denisoff E., Selby P., Bagby R.M., Rudy L. Usage and longitudinal effectiveness of a Web-based self-help cognitive behavioral therapy program for panic disorder. J Med Internet Res 2005; 7(1): e7. (12) Andersson G., Carlbring P., Holmstrom A., Sparthan E., Furmark T., Nilsson- Ihrfelt E. et al. Internet-based self-help with therapist feedback and in vivo group exposure for social phobia: a randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol 2006; 74(4): (13) Carlbring P., Gunnarsdottir M., Hedensjo.L, Andersson G., Ekselius L., Furmark T. Treatment of social phobia: randomised trial of internet-delivered cognitive-behavioural therapy with telephone support. Br J Psychiatry 2007; 190: (14) Christensen H., Griffiths K.M., Korten A.E., Brittliffe K., Groves C. A comparison of changes in anxiety and depression symptoms of spontaneous users and trial participants of a cognitive behavior therapy website. J Med Internet Res 2004; 6(4): e46. (15) Eysenbach G. The law of attrition. J Med Internet Res 2005; 7(1): e11. (16) Amtsrådsforeningen. Rapport fra udvalg om forskning i psykiatrien (17) Christensen M., Albæk J., Ankjær- Jensen A. Undersøgelse af angstsygdomme. Et bidrag til den eksisterende viden om organiseringen af de behandlings tilbud, der gives til personer, der lider af angstsygdomme (18) Andrews G., Titov N. Changing the face of mental health care through needsbased planning. Aust Health Rev 2007; 31 Suppl 1: S122-S128. (19) Hirai M., Clum G.A. A meta-analy tic study of self-help interventions for anxiety problems. Behav Ther 2006; 37(2): (20) Haaga D.A. Introduction to the special section on stepped care models in psychotherapy. J Consult Clin Psychol 2000; 68(4): (21) Araya R., Rojas G., Fritsch R., Gaete J., Rojas M., Simon G. et al. Treating depression in primary care in low-income women in Santiago, Chile: a randomised controlled trial. Lancet 2003; 361(9362): (22) Barlow J.H., Ellard D.R., Hainsworth J.M., Jones F.R., Fisher A. A review of self-management interventions for panic disorders, phobias and obsessive-compulsive disorders. Acta Psychiatr Scand 2005; 111(4): (23) Bower P., Gilbody S. Stepped care in psychological therapies: access, effectiveness and efficiency. Narrative literature review. Br J Psychiatry 2005; 186: (24) Davison G.C. Stepped care: doing more with less? J Consult Clin Psychol 2000; 68(4): (25) Pull C.B. Self-help Internet interventions for mental disorders. Curr Opin Psychiatry 2006; 19(1): (26) Scogin F.R, Hanson A., Welsh D. Self-administered treatment in steppedcare models of depression treatment. J Clin Psychol 2003; 59(3): (27) National Institute for Health and Clinical Excellence. Computerised cognitive behavioral therapy for depression and anxiety: Guidance National Institute for Health and Clinical Excellence. Guidance. Ref Type: Report. (28) Voss H., Ravn B.L. Danskernes brug af sundhedsydelser på internettet. Ugeskrift for Læger 2007 (169(24): (29) sundhed.dk. Flere læger tilbyder e-ydelser. sundhed.dk Electronic Citation. Nr PSYKOLOG NYT 21

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression

Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Erfaringer med anvendelsen af IT-løsninger i behandlingen af lettere angst og depression Hvad er der gjort? Og hvordan virker det? Kåre Jansbøl Anja Elkjær Rahbek Louise Herbild NOTAT / PROJEKT 3542 APRIL

Læs mere

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5)

Computerbaseret terapi til angst og depression. Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(5) Computerbaseret terapi til angst og depression en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT)

Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Internetbaseret selvhjælpsterapi (IBT) Forskning i psykoterapi og evidens for IBT - 4 dias Pilotstudie med FearFighter - 17 dias (Formål, baggrund, metode, resultater, konklusion) Forskning i IBT fremover

Læs mere

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression

Psykoterapi. for angstlidelser & unipolar depression illustrationer: lisbeth e. christensen Referenceprogrammer I slutningen af 2007 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen to referenceprogrammer om angstlidelser og unipolar depression hos voksne (Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

#!$%&'$(!)!$("*) ' %(! '%,.&&!$%

#!$%&'$(!)!$(*) ' %(! '%,.&&!$% !" #!$%&'$(!)!$("*) ' %(!!'(# +!&'$(!)% $"!'$",-'('$ '%,.&&!$% Nærværende projekt var medfinansieret af Fonden for Velfærdsteknologi (Anvendt Borgernær Teknologi) under finansministeriet (ansøgnings id

Læs mere

Nye veje for internetbaseret. IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen

Nye veje for internetbaseret. IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen IBT Af M. Fenger, N. Stald-Bolow og L. Jørgensen Nye veje for internetbaseret terapi Internetbaseret selvhjælpsterapi indgår som element i den nationale strategi for, hvordan sundhedsvæsen fremover skal

Læs mere

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse?

TTA-interventioner. Hvad kan man gøre for at få medarbejdere tilbage i arbejde og forblive i beskæftigelse? Hvi dbog om ment al thel br ed,sygef r aværog t i l bagevenden t i lar bej de Kapi t el5 TTAi nt er vent i oner.hvad kan man gør ef oratf åmedar bej der e t i l bageiar bej deog f or bl i vei beskæf t

Læs mere

Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse VIDENSKAB 1669 Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse Reservelæge Maja Larsen & professor Merete Nordentoft RESUME En systematisk gennemgang af litteraturen viser, at det er muligt at hjælpe

Læs mere

En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Effekten umiddelbart efter behandling

En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer. Effekten umiddelbart efter behandling Copenhagen stress treatment project En undersøgelse af effekten af to stressbehandlingsprogrammer Effekten umiddelbart efter behandling Indhold Forord 1. Formål og sammenfatning 2. Baggrund 3. Design 4.

Læs mere

SSRI og moderat depression

SSRI og moderat depression SSRI og moderat depression Er der evidens for brug af SSRI ved moderate depressioner? Et litteraturstudie Af: Vicky Andersen og Joan Vesterager Holm Indledning Depression er en sygdom man kan dø af! Hos

Læs mere

Psykologisk diabetesrådgivning online

Psykologisk diabetesrådgivning online Psykologisk diabetesrådgivning online Litteraturbaseret afklaring samt analyse af chatdialoger til afdækning af typiske psykologiske problemer Kjeld Bruun-Jensen, Agnete Hvidberg, Vibeke Uldall Wilhelmsen

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil

Psykisk sygdom og ændringer i livsstil en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk Psykisk sygdom og ændringer i livsstil af Merete Nordentoft Jesper Krogh Peter Lange Ane Moltke

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME

BEHANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME BEANDLING AF DEPRESSIONSSYGDOMME Kommentering af: Behandling af depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Volym 1-3. Statens beredning för medicinsk utvärdering 2005 Kommenterede udenlandske

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF MODERAT OG SVÆR BULIMI 2015 National Klinisk Retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Fokus på adoption. Når du stresser. Kom med på noderne

Hjælp til selvhjælp. Fokus på adoption. Når du stresser. Kom med på noderne 7. september 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 14 Hjælp til selvhjælp Der sker ting og sager online. Også i udviklingen af internetsbaseret selvhjælpsterapi Side 4 Når du stresser Har du huset at

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med senfølger efter seksuelle overgreb Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Et kulturelt dilemma. Terapi i cyberspace. Ansigt på en afvist. Kritisk åbenhed

Et kulturelt dilemma. Terapi i cyberspace. Ansigt på en afvist. Kritisk åbenhed 8. maj 2015 69. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Et kulturelt dilemma Mange unge kvinder med etnisk minoritetsbaggrund lever under modsætningsfyldte kulturelle vilkår. Det belaster. Side 4 Kritisk åbenhed

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi

Mindfulness. -baseret kognitiv terapi Mindfulness -baseret kognitiv terapi interessen for mindfulness i behandlingen af psykiske lidelser er i vækst. Ved tilbagevendende depression interesserer man sig særligt for mindfulness-baseret kognitiv

Læs mere

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015

Peer Review. Torleif Ruud, professor, Akershus universitetssykehus John Teilmann Larsen, overlæge, Odense Universitetshospital 14-04-2015 Høringssvar: National Klinisk Retningslinje for behandling af mennesker med skizofreni og komplekse forløb Vedvarende symptomer, misbrug eller mangelfuld behandlingstilknytning 1. Center for misbrugsbehandling

Læs mere

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014

VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007. Efteråret 2014 VEJLEDENDE BASISPENSUM I GRUNDFAG A: KLINISK PSYKOLOGI KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN 2007 Efteråret 2014 1. Abramowitz, J.S., Taylor, S. & McKay, D. (2009). Obsessive-compulsive Disorder. The Lancet,

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere