En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger"

Transkript

1 En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger

2 En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger UDARBEJDET AF JEPPE DECKER IVERSEN MARIANNE SABINSKY DTU Fødevareinstituttet Afdeling for Ernæring

3 En undersøgelse af mad- og måltidskulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger 1. udgave, juni 2011 Copyright: DTU Fødevareinstituttet Foto: Colourbox ISBN: Rapporten findes i elektronisk form på adressen: Fødevareinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Mørkhøj Bygade Søborg Tlf.: Fax

4 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning og konklusion... 4 Formål... 4 Hovedresultater og diskussion... 4 Konklusion... 6 English summary and conclusion... 7 Aim... 7 Main results and discussion... 7 Conclusion... 9 Kapitel Baggrund Formål Forskningsdesign og metode Metode Rekruttering af informanter Præsentation af undersøgelsens daginstitutioner Præcisering af mad- og måltidskultur og måltidspædagogik Analysemetode Kapitel Daginstitutioners mad- og måltidspolitikker Frokostmåltidets forberedelsesforløb Forberedelsen af frokostmåltidet i daginstitutioner med internt producerede madordninger Forberedelsen af frokostmåltidet i daginstitutioner med eksternt producerede madordninger Forberedelsen af frokostmåltidet i daginstitutioner med madpakkeordninger Spisesituationer i daginstitutioner mad- og måltidskultur under frokostmåltidet i daginstitutionerne. 27 Måltidets afslutning Kapitel Strukturelle og kulturelle udfordringer ved implementeringen af madordninger Behov for rådgivning om implementeringer af madordninger

5 Implementeringen af madordninger kræver ressourcer Implementeringen af madordninger indebærer kulturel forandringsparathed Perspektivering Potentielle initiativer til implementeringer af madordninger og fremme af mad- og måltidskulturer Referencer

6 Forord Denne rapport er udført af DTU Fødevareinstituttets Afdeling for Ernæring for Fødevarestyrelsen. Rapporten er finansieret af Fødevareministeriet, som en del af Fødevarestyrelsens projekt Alt om Kost, der har til formål at forbedre børn og unges kostvaner og give troværdig information om sund mad og ernæring til den almindelige danske befolkning ved bl.a. at fremme sund mad og måltider i daginstitutioner. Rapporten præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse om mad- og måltidskulturer i daginstitutioner. Undersøgelsens resultater baseres på deltagende observationsstudier af frokostmåltidet samt på fokusgruppeinterviews med pædagoger fra ni daginstitutioner med madordninger eller madpakkeordninger. Formålet med DTU Fødevareinstituttets forskningsindsatser er bl.a. at skabe dokumentationsgrundlag for at fremme sund mad og måltider i daginstitutioner og skoler. Formålet med denne rapport er at skabe forståelse for mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger ved at undersøge madordningens indflydelse på mad- og måltidskultur i daginstitutionen, pædagogers selvforståede rolle i forbindelse med frokostmåltidets spisesituation samt læringen om børnenes maddannelse. Gennem viden om mad- og måltidskulturer i daginstitutioner kan undersøgelsen således identificere muligheder og barrierer for at forbedre mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger. Forfatterne har bidraget med forskellige faglige kompetencer til indsamling, analyse og afrapportering af undersøgelsens datamateriale. Ph.d.-studerende Marianne Sabinsky og akademisk medarbejder, Ph.d. Anne Dahl Lassen har givet værdifulde kommentarer under projektets udarbejdelse, mens overassistent Anne Lise Christensen har stået for layout af rapporten. Herudover er det relevant at takke for den velvillighed, som undersøgelsens ni daginstitutioner har udvist ved at stille op til interviews. Denne indsats har skabt grundlaget for, at undersøgelsen kunne gennemføres. DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring, juni Inge Tetens Professor, Afdeling for Ernæring 3

7 Sammenfatning og konklusion Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvalitativ interviewundersøgelse, der har undersøgt mad- og måltidskulturen blandt daginstitutioner med forskellige madordninger. I undersøgelsen indgår ni daginstitutioner med internt eller eksternt producerede madordninger eller madpakkeordninger. Et forskningsdesign, der kombinerer observationsstudier af frokostmåltider i daginstitutioner og fokusgruppeinterviews med pædagoger, er medvirkende til, at rapporten undersøger daginstitutionelle mad- og måltidskulturer ud fra en helhedsorienteret forståelsesramme. Formål Formålet med rapporten er at beskrive mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger ved at skabe forståelse for frokostmåltidets forløb. Undersøgelsen er koncentreret omkring hovedemner som stemningen, samværet og sanseligheden omkring frokostmåltidet, pædagogers selvforståede rolle i forbindelse med frokostmåltidets spisesituation samt læringen om børnenes maddannelse. Tilsammen markerer disse hovedemner forskellige elementer, som bidrager til at skabe bestemte forskellige mad- og måltidskulturer i daginstitutioner. Hovedresultater og diskussion Samtlige ni daginstitutioner har udarbejdet mad- og måltidspolitikker med nedskrevne formuleringer af krav, ønsker, og holdninger til maden og måltiderne her. Imidlertid viser undersøgelsen, at pædagogerne fortrinsvist har kendskab til de ernæringsmæssige aspekter i daginstitutionens mad- og måltidspolitikker. Derimod kan mad- og måltidspolitikkens kulturelle aspekter ikke forklares med samme detaljeorienterede beskrivelser blandt pædagogerne. For de tre daginstitutioner med internt producerede madordninger har implementeringen af madordningen skabt bedre forudsætninger for at kombinere frokostmåltidet med måltidspædagogiske læringsprocesser. Pædagogerne forklarer, at implementeringen af madordningen har medført større overensstemmelser mellem daginstitutionens ønskede kulturelle mad- og måltidspolitik og frokostmåltidets praktiske mad- og måltidskultur. 4

8 Generelt har pædagogerne fra daginstitutioner med eksternt producerede madordninger begrænsede positive udtalelser om mad- og måltidskulturen. Implementeringen af madordningen har ifølge pædagogerne ikke skabt grundlag for forbedrede mad- og måltidskulturer, eftersom frokostmåltidets praktiske opgaver kræver ressourcer, som tager fokus fra frokostmåltidets mad- og måltidskultur. Desuden forklarer pædagogerne, at madens ernæringsmæssige kvalitet er mere ensformig, uinspirerende og mindre indbydende end forventet. Undersøgelsens seks daginstitutioner med madordninger har haft forskellige strukturelle og kulturelle udfordringer og problematikker i forbindelse med implementeringen af madordningen. Pædagogerne fra de seks daginstitutioner med madordninger forklarer, at manglende involvering i beslutningsprocessen omkring implementeringen af madordninger har skabt nogen modstand mod madordningen forud for implementeringsprocessen. Pædagogerne mener, at deres meninger er blevet nedprioriteret, og de føler sig underlagt et politisk beslutningsapparat, som er for virkelighedsfjernt til at vurdere daginstitutioners reelle behov. Nogle pædagoger fremhæver, at manglende viden om implementeringsprocessen har gjort overgangsfasen fra madpakkeordningen til madordningen besværlig. Indstillingen til madordningen blandt daginstitutionelle ledere viser sig i denne undersøgelse at være essentiel for pædagogernes holdninger til madordningen. Derfor kan ledelsesholdninger til implementeringen af madordningen være kulturelle barrierer for, at madordningen fungerer i praksis, ligesom lederne kan være katalysatorer for at udvikle positive holdninger til madordningen blandt pædagogerne. Undersøgelsens tre daginstitutioner med madpakkeordninger har forskellige strukturelle og kulturelle barrierer for ikke at erstatte madpakkeordningen med internt eller eksternt producerede madordninger. Pædagogerne forklarer, at daginstitutionerne har vurderet, at udbyttet ved at implementere madordninger ikke står mål med de ressourcer, som skal afsættes til at implementere madordningen. Sundhedsfremmende initiativer omkring frokostmåltidet bør fremhæve mad- og måltidskulturen som vigtig for børns maddannelse og forklare, at mad- og måltidskulturelle aspekter bør sidestilles med ernæringsmæssige aspekter i daginstitutionernes mad- og måltidspolitikker. Pædagoger har ansvaret for, at daginstitutionens mad- og måltidskultur er mangfoldig og for at motivere børnene til at spise sundt og udvikle deres maddannelse. Derfor kan sundhedsfremmende initiativer med fordel indeholde konkrete 5

9 forslag til at forbedre mad- og måltidskulturen i daginstitutionen, som pædagogerne kan anvende som retningslinjer og redskaber under frokostmåltidet i daginstitutionerne. Undersøgelsens seks daginstitutioner med madordninger har modtaget rådgivning om madens ernæringsmæssige kvalitet fra kommunerne og Fødevarestyrelsens Alt om Kost Rejseholdet. Rådgivningen fra Alt om Kost Rejseholdet har betydet, at daginstitutionerne har haft et kvalificeret grundlag for at højne madens ernæringsmæssige kvalitet. Derfor fremhæver hovedparten af pædagogerne fra undersøgelsens seks dagsinstitutioner med madordninger, at Alt om Kost Rejseholdet har leveret kompetent rådgivningsog vejledningsarbejde i forhold til at formulere daginstitutionens mad- og måltidspolitikker. For daginstitutionerne ville tilsvarende rådgivning omkring implementeringens praktiske omstændigheder have været relevant for at have et kvalificeret erfaringsgrundlag for at indføre madordningen. Herudover tyder undersøgelsen på, at ledelsesopbakningen til implementeringen af madordningen er bestemmende for pædagogernes holdninger til madordningen. Derfor kan initiativer om implementering af madordninger med fordel fokusere på, at daginstitutionelle ledere skal være kulturelle katalysatorer for at fremme implementering af madordningen i daginstitutionen. Konklusion På baggrund af undersøgelsens hovedfund synes mad- og måltidskulturer at have mest fordelagtige forudsætninger for at fungere i praksis i daginstitutioner med internt producerede madordninger. Daginstitutioner med internt producerede madordninger kan således integrere mad- og måltidskulturelle elementer som måltidspædagogikker før, under og efter frokostmåltidet, hvilket skaber positive stemninger og socialt samvær omkring måltidet. I daginstitutionerne, som har bevaret madpakkeordningen, har madog måltidskulturen gode forudsætninger for at fungere, når pædagogerne prioriterer mad- og måltidskulturen højt. Disse daginstitutioner har imidlertid ikke samme grundlag for at skabe mad- og måltidskulturer som daginstitutioner med internt producerede madordninger, eftersom madpakkerne ikke skaber samhørighed om måltidet, som når børnene får samme mad under frokostmåltidet. For daginstitutionerne med eksternt producerede madordninger har mad- og måltidskulturen ikke samme forudsætninger for at fungere, eftersom pædagogerne bruger mange ressourcer på praktiske opgaver i forbindelse med frokostmåltidet. Dette fjerner fokus fra mad- og måltidskulturen, som bliver nedprioriteret sammenlignet med daginstitutioner med internt producerede madordninger. 6

10 English summary and conclusion A study of the meal culture among day care centers with different meal schemes This report presents the results of a qualitative interview study concerning the meal culture among day care centres with different lunch meal schemes. The study is based on observation studies of lunch meals and focus group interviews with child care providers from nine day care centres with either internally or externally produced lunch meal schemes or lunchbox schemes. This research design means that lunch meal cultures in day care centres are examined from a holistic research perspective. Aim The aim of the report is to describe the lunch meal cultures in day care centres with different meal schemes by examining the lunch meal in different day care centres. The study focuses on issues such as the atmosphere, the togetherness and the sensuality of the lunch meal, the child care providers self-perceived role during the lunch meal and the educational aspects about the food- and meal culture. These aspects are identified as the main topics for creating certain lunch meal cultures in day care centres. Main results and discussion Within this qualitative interview-study, all of the nine day care centres have developed food- and meal politics with the purpose of having written formulations of requirements, desires and attitudes towards the food and the meals in the day care centre. However, the study shows that child care providers primarily are familiar with the nutritional contents of food- and meal policies. On the contrast, the child care providers cannot describe the cultural contents of the food- and meal policies with the same detail-oriented descriptions as the nutritional content. Among the three day care centres with internally produced lunch meal schemes, the implementation of the meal scheme has created better conditions for combining the lunch meal with teaching processes. Therefore, the child care providers explain that the implementation of the lunch meal scheme has resulted in greater coherence between the desired cultural meal policies and practical meal culture regarding the lunch meal. Generally, the child care providers from day care centers with externally produced meal schemes have limited positive opinions about the meal culture. The implementation of the lunch meal scheme, according 7

11 to the child care providers, has not created the basis for improved meal cultures, since the practical tasks around the lunch meal require resources that remove the attention from the meal culture. Furthermore, the child care providers also explain that the food's nutritional quality is more tedious, uninspiring and less inviting than expected. The 6 day care centers with internally or externally produced lunch meal schemes have experienced different structural and cultural challenges and issues associated with the implementation of the meal scheme. The child care providers from the six day care centers with meal schemes explain that the lack of involvement in the decision making about the implementation of meal schemes created an opposition attitude towards the meal scheme prior to the implementation process. Therefore, the child care providers believe that their opinions have been devaluated and they feel subjected to a policy decision device, which is too unrealistic to assess the real needs of day care centers. Furthermore, some child care providers highlights that the lack of knowledge about the implementation process has hampered the transition from lunchbox schemes for the meal scheme. The attitudes towards the meal scheme among the managers from the 9 day care centers are essential for the child care providers attitudes towards meal schemes. Therefore, management attitudes toward the implementation of the meal scheme can be cultural barriers for making the meal scheme work in practice, just as managers can be catalysts in developing positive attitudes towards meal schemes among the child care providers. The 3 day care centers with lunchbox schemes have different structural and cultural reasons in order not to replace the lunchbox scheme with either internally or externally meal schemes. The child care providers explained that the day care centers have estimated that the yields of implementing are not commensurate with the resources that are allocated during the implementation of a meal scheme. This qualitative study suggests that health promotion initiatives around lunch meals ought to emphasize the meal culture as important for children s educational understanding of food and eating, and that the food- and meal culture aspects should be treated equally with the nutritional content of food- and meal policies. Child care providers are responsible for the diversity of the meal culture in the day care center and they are motivators for children s development of healthily eating habits. Therefore, health promotion initiatives usefully can provide suggestions to improve food and food culture in day care centers, which child care providers can use as concrete guidelines and tools during the lunch meal in those facilities. 8

12 In addition, the study suggests that the management support for the implementation of the meal scheme is an important determinant for the child care providers attitudes toward the meal scheme. Therefore, the advice on implementing meal schemes can usefully focus on the day care center managers are to be cultural catalysts to promote the implementation of meals in day care centers. Conclusion Based on the study's main findings, the meal cultures appear to have the best conditions in day care centers with internally produced meal schemes. The day care centers with internally produced meal schemes can integrate meal pedagogies before, during and after the lunch meal and generate a positive atmosphere and socializing around the lunch meal. In day care centers with lunches brought from home, the meal culture has functional conditions when the child care providers prioritize the meal culture. However, these day care centers have not the same basis for a well-functional meal culture compared with day care centers with internally produced meal schemes, because the day care centers with lunches brought from home do not generate cohesion on the meal as when the children get the same food during the lunch meal. For day care centers with externally produced meal schemes, the meal culture has not the same ability to work while child care providers spend considerable resources on practical tasks in connection with the lunch meal. This removes the focus from the meal culture, which is given a lower priority compared with day care centers with internally produced lunch meal schemes. 9

13 Kapitel 1 Baggrund De seneste rapporter fra Den nationale undersøgelse af danskernes kostvaner og fysiske aktivitet konstaterer, at forkert sammensat kost og et lavt fysisk aktivitetsniveau fortsat er udbredt blandt de fleste befolkningsgrupper (Matthiessen et al 2009; Pedersen et al 2010). Heriblandt efterleves de Nordiske Næringsstofanbefalinger og Kostrådene ikke blandt mange danske 4-14-årige børn, som indtager for meget sukker og mættet fedt, mens indtaget af frugt og grønt samt kostfibre er for lavt (Pedersen et al 2010). Forekomsten af overvægt blandt danske børn er vokset markant over de seneste årtier, og mellem 5-15 pct. af førskolebørn samt pct. af skolebørn vurderes i dag som overvægtige (Mølgaard et al 2007; Matthiessen et al 2008). Forkerte kost- og aktivitetsvaner har således stor betydning for udbredelsen af folkesygdomme med flere kronisk sygdomsramte danskere som konsekvens (Matthiessen et al 2003; Mølgaard et al 2007). Derfor bør sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser fokusere på børns sundhedsadfærd, eftersom kost- og aktivitetsvaner etableres i barndommen, og har livslang indflydelse på sundheds- og livsstilsvaner i voksenlivet (Ovesen 2003; Hughes et al 2007; Freedman et al 2010). Heriblandt er sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsatser med fokus på børns kostvaner og fysisk aktivitet vigtige for at forebygge sygdomme som type 2 diabetes, hjerte-karsygdomme, forskellige kræftformer og overvægt. Derfor har opmærksomheden på madordninger i daginstitutioner været stigende de seneste år. Daginstitutioner er således arenaer for arbejdet med at fremme sunde kostvaner blandt børn, eftersom daginstitutionerne kan medvirke til at påvirke børns kostvaner med udbuddet af mad. Mange daginstitutioner har allerede indført sunde frokostmåltider, der enten produceres internt i institutionerne, af en ekstern udbyder eller som en kombination af ekstern og intern produktion. Heriblandt havde 81 af landets 98 kommuner vedtaget beslutninger om daginstitutionelle madordninger i slutningen af Derfor havde 2140 daginstitutioner indført madordninger i slutningen af 2010 således, at 328 vuggestuer, 498 børnehaver samt 1314 integrerede daginstitutioner havde madordninger på daværende tidspunkt (Heyn et al 2011). Gennem madordninger har daginstitutioner markant indflydelse på danske børns kostvaner, eftersom to tredjedele af danske børn under fem år er indskrevet i en landets 4500 daginstitutioner således, at børn får dækket mellem 45 og 70 pct. af energibehovet fra måltider i daginstitutionen (NNR 2004; 10

14 statistikbanken.dk 2010). Imidlertid har daginstitutionelle måltider ikke blot markant indflydelse på børns kostvaner. Måltidet omgives samtidigt af mad- og måltidskulturelle normer, som medvirker til at udvikle børnenes maddannelse (Hughes et al 2007). Daginstitutioner har formelle normer, hvor strukturelle rammer som faste, fleksible eller flydende spisetider har indflydelse på mad- og måltidskulturen i daginstitutionen (Freedman et al 2010). Desuden er børnenes deltagelse i praktiske opgaver som måltidets tilberedning eller bordopdækning, bordpladsordninger, børnenes selvstændighedsgrad (om børnene selv tager mad eller venter på tur) andre formelle normer, som prioriteres forskelligt i daginstitutionerne. Disse normer har indflydelse på mad- og måltidskulturen i daginstitutioner (Hughes et al 2007). Herudover indeholder daginstitutionelle måltider forskellige uformelle normer, hvor måltidspædagogikker, samvær, sanselighed samt stemning og atmosfære er betydningsfulde enkeltheder for måltidets mad- og måltidskultur (Sepp et al 2006; Larsen 2007). Gennem formelle og uformelle normer har daginstitutioner således forskellige måltidsrammer, som har indflydelse på børns maddannelse, læring og opdragelse. Derfor indeholder daginstitutionelle måltider forskellige læringselementer, hvor børnene har mulighed for at udvikle sunde kostvaner samt sociale, kulturelle, motoriske og sproglige kompetencer (Sepp et al 2006). Dermed er relationen mellem børnene og pædagogerne essentiel, eftersom holdninger, vaner, viden og samarbejde om kost og måltider blandt pædagoger udfoldes i praksis under måltidet. Derfor kan pædagogerne karakteriseres som rollemodeller for måltidets rammer, eftersom pædagogerne har vigtige funktioner for daginstitutionens mad- og måltidskultur (Sepp et al 2006). Formål Formålet med rapporten er at undersøge mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger. Derfor vil rapporten indsamle viden om daginstitutioners hverdagspraksisser med mad- og måltidskulturer ved at skabe forståelse for frokostmåltidets forløb i daginstitutioner ved at fokusere på måltidets formelle og uformelle normer og måltidspædagogikker. Derfor kan undersøgelsen anvendes som beslutningsredskab til forældrebestyrelser i daginstitutioner, som står over for at implementere en ny madordning eller daginstitutioner, som ønsker at optimere deres måltidsrammer. Herudover kan undersøgelsen anvendes som grundlag for kommunal og statslig myndighedsrådgivning i forhold til daginstitutionernes valg og implementering af madordninger. 11

15 Forskningsdesign og metode Undersøgelsen gennemføres som et komparativt case studie, der inddrager kvalitative forskningsmetodikker til at undersøge mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger. Derfor medvirker kombinationen af deltagende observationsstudier af daginstitutioners måltidsforløb og fokusgruppeinterviews med pædagoger til at skabe forståelse for mad- og måltidskulturer blandt daginstitutioner med forskellige madordninger. Metode Nærværende undersøgelse af mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger kan karakteriseres som et multipelt case studie, hvor ni daginstitutioner inddrages som cases, der skaber forståelse for mad- og måltidskulturer i daginstitutioner (Yin 2009). Overordnet er anvendelsen af multiple case studier baseret på at undersøge flere cases, så der opnås nuanceret viden om fællestræk og forskelligheder ved undersøgelsens temaer. Indledningsvist gennemføres case studiet af mad- og måltidskulturer i daginstitutioner som afgrænsede undersøgelser, som efterfølgende analyseres på tværs af undersøgelsens cases (de Vaus 2001). Der anvendes deltagende observationsstudier af frokostmåltidets forløb i daginstitutionerne samt fokusgruppeinterviews med pædagoger fra daginstitutionerne som dataindsamlingsmetode til at undersøge mad- og måltidskulturer i daginstitutioner som case studier. Den metodiske kombination af deltagende observationsstudier og fokusgruppeinterviews er valgt, fordi metoderne supplerer hinanden og skaber nuanceret forståelse for undersøgelsens hovedemner. Tilsammen kan undersøgelsens kombination af deltagende observationsstudier og fokusgruppeinterviews således identificere muligheder og barrierer for at forbedre mad- og måltidskulturer i daginstitutioner. Gennem deltagende observationsstudier afdækkes mad- og måltidskulturens normer og måltidspædagogiske praksisser under frokostmåltidets forløb i daginstitutionerne. Derfor anvendes deltagende observationsstudier til at observere hver daginstitutions måltidspædagogikker samt formelle og uformelle måltidsnormer for at undersøge, hvordan måltidets regler, stemning, sanselighed og fysiske rammer har indflydelse på mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger. Desuden har deltagende observationsstudier metodisk relevans, eftersom måltidets stemning, samvær og 12

16 trivsel samt pædagogers reelle adfærd observeres under frokostmåltidets forløb uafhængigt af mundtlige udsagn. Herudover anvendes undersøgelsens deltagende observationsstudier til at identificere relevante hovedemner, som kan undersøges nærmere gennem fokusgruppeinterviews med pædagoger fra undersøgelsens ni daginstitutioner. Derfor indsamler undersøgelsens fokusgruppeinterviews således bl.a. viden om pædagogers selvforståede rolle i forbindelse med frokostmåltidets spisesituation, læringen om børnenes maddannelse samt madordningens indflydelse på mad- og måltidskultur i daginstitutionen. Desuden vil interviewene give indblik i muligheder og barrierer for at skabe måltider, som er meningsfulde og har mad- og måltidskulturer, der understøtter børnenes udvikling af sunde kostvaner. De pædagogiske medarbejdere har således vigtige roller, eftersom deres holdninger, viden og samarbejde om kost og måltider udfoldes i praksis under måltidet, hvilket har indflydelse på børns motivation for at spise sunde måltider. Fokusgruppeinterviewets sociale interaktionsform sætter respondenter i stand til at formidle motiver, præferencer og holdninger til relevante hovedemner (Kvale 2001) og er relevante til at undersøge respondenters selverfarede hverdagspraksisser med eksempelvis mad- og måltidskulturer. Fokusgruppeinterviews er velegnede til at få deltagerne til at inspirere hinanden til at se nye dimensioner og være kritiske og konstruktive over for undersøgelsens emner. Fokusgruppeinterviewets åbne struktur medfører, at der kommer synspunkter på bordet, som på forhånd ikke har været til at forudse, identificere eller definere. Der vil foretages ét fokusgruppeinterview med 3-5 pædagoger fra hver af undersøgelsens ni daginstitutioner således, at der samlet foretages ni fokusgruppeinterviews. I praksis vil interviewene udføres ved at besøge de respektive daginstitutioner således, at interviewene foretages i respondenternes vante omgivelser. Indledningsvist gennemføres hvert case studie af mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger som selvstændige undersøgelser, som efterfølgende krydsanalyseres på tværs af de respektive cases således, at undersøgelsen skaber forståelse for fællestræk og forskelligheder ved relevante tematikker som bl.a. trivslen, stemningen, samværet og fællesskabet under måltidet i daginstitutionerne (de Vaus 2001; Yin 2009). Herudover er case studiet relevant som undersøgelsesdesign, eftersom det kan være en tilstrækkelig undersøgelse i sig selv, men undersøgelsesresultaterne vil samtidigt kunne anvendes som grundlag for videre forskning som eksempelvis en større kvantitativ undersøgelse af området. 13

17 Rekruttering af informanter Daginstitutionerne er rekrutteret efter foruddefinerede udvælgelseskriterier, som sikrer repræsentationen af relevante respondenter. Dette er afgørende for undersøgelsens konklusioner (Bryman 2008). Ulempen ved denne udvælgelsesmetode er, at undersøgelsesresultaterne ikke kan generaliseres. Derfor er undersøgelsen ikke repræsentativ i statistisk forstand, men det er heller ikke hensigten med kvalitative undersøgelser. I praksis vil undersøgelsen inddrage i alt ni daginstitutioner med forskellige madordninger, som fordeles således, at tre af institutionerne har internt producerede madordninger, tre institutioner har eksternt producerede madordninger, mens tre institutioner har madpakkeordninger. Disse daginstitutioner udvælges gennem en strategisk rekrutteringsproces, hvor udvælgelseskriterierne baseres på geografisk spredning, forskellige daginstitutionsstørrelser, børnenes alder samt forskellige madordningstyper. Gennem geografisk spredning vil undersøgelsen inddrage daginstitutioner fra hovedstadsområdet, Sjælland og Jylland for at undersøge, hvorvidt der eksisterer geografiske forskelligheder på tværs af daginstitutioner med forskellige madordninger. Desuden vil inddragelsen af forskellige institutionsstørrelser medvirke til at undersøge, hvorvidt institutionernes størrelser har indflydelse på mad- og måltidskulturen. Herudover vil undersøgelsen fokusere på daginstitutioner med børn i alderskategorien 3-6 år, eftersom denne alderskategori formodes at være deltagende i måltidsforløbet og refleksiv omkring maden sammenlignet med mindre børn fra eksempelvis vuggestuer. Dette indebærer samtidigt, at undersøgelsen afgrænses til at undersøge madordninger og mad- og måltidskulturer i børnehaver eller integrerede daginstitutioner med kombinationer af vuggestuer og børnehaver. Præsentation af undersøgelsens daginstitutioner Undersøgelsen inkluderer samlet ni daginstitutioner med henholdsvis internt eller eksternt producerede madordninger eller madpakkeordninger som case studier til at undersøge mad- og måltidskulturer i daginstitutioner med forskellige madordninger. Gennem nedenstående figur illustreres hver daginstitutions madordningstype, geografiske beliggenhed, antal børnehavebørn samt etableringstidspunktet for madordningen: Figur 1: Oversigt over undersøgelsens daginstitutioner 14

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner

Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & voksnes kostvaner Sociale forskelle Børns kostvaner, fysiske aktivitet og overvægt & Voksnes kostvaner Udarbejdet af: Margit Velsing

Læs mere

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik?

Maddannelse, madmod og madglæde. Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Litteraturstudie for Fødevarestyrelsen Maddannelse, madmod og madglæde Hvilken betydning har daginstitutioners madkultur og måltidspædagogik? Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Københavns Universitet

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ

Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup. Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Bachelorprojekt januar 2010 Ergoterapeutuddannelsen, Næstved, UCSJ Signe Frederiksen Svane og Trine Thyrrestrup Lifestyle Redesign i dansk ergoterapi - En kvalitativ undersøgelse af hvordan danske ergoterapeuter

Læs mere

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen

IT-governance i et strategisk forandrings- og ledelsesperspektiv Claus Borum Poulsen & Maria Baun Lauridsen 1 Abstract This report is a thesis that concludes our Master of Science in Information Technology in E- business. Within the area of strategic use of IT many managers fail to realize the importance of

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden

Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden Vold mod hjemløse - hjemløses oplevelser af vold på gaden 2007 Serap Erkan og projekt UDENFOR Foto: Hans K. Sørensen Fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2 4, 3. sal, 2200 København N Tlf.: +45 33 42 76

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration

Fedtafgiften. - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder. December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Fedtafgiften - en policy analyse af loven der kun overlevede 14 måneder December 2013 Roskilde Universitet Politik og Administration Albert Teilmann og Thomas Eriksen Vejleder: Kirsten Bregn Studiebeskrivelse

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave

Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Uddannelse i fængslerne Hvad siger de indsatte? En interviewundersøgelse 2. reviderede udgave Peter Damlund Koudahl Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet Juni 2010 for Direktoratet for

Læs mere

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice

Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Anbefalinger for udvikling af Den attraktive måltidsservice til ældre Udarbejdet af Anne Marie Beck Lise Bygholm Heidi Madsen og Jens

Læs mere

Modstand mod forandring i organisationer

Modstand mod forandring i organisationer Modstand mod forandring i organisationer Set i forhold til medarbejderreaktioner og ledelsens implementering af forandring Kandidatafhandling Grith Christensen Psykologisk Institut Årskortnr.: 19990863

Læs mere

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Mellem to stole - En institutionel netværksanalyse bottom-up af samarbejdet omkring et frivilligcenter

Læs mere

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI

Borger uden EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI BACHELORPROJEKT I ERGOTERAPI Borger uden bolig EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF HJEMLØSES HVERDAGSERFARINGER UDARBEJDET AF JETTE KAAE ROSENDAHL OG RACHEL MØLLER STUDIENUMMER ET29101 og et32118 STUDERENDE

Læs mere

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen

Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Via University College, Ernæring og sundhedsuddannelsen Udarbejdet af: Vejleder: Bodil Havelund Lykkegaard Marie Ernst Christensen Resumé: Dannelsen af barnets kostvaner i familier med lav socioøkonomisk

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Afdelingsleder: Susanne Nour Magnusson (ansvarlig for undersøgelsen)

Læs mere

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi

Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi Alt det jeg gør, bærer jo præg af ergoterapi En kvalitativ undersøgelse af det ergoterapeutiske bidrag i rehabiliteringen af unge med en spiseforstyrrelse Via University College Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

transfer mellem uddannelse og arbejde

transfer mellem uddannelse og arbejde transfer mellem uddannelse og arbejde V i d e n d e r v i r k e r Af Bjarne Wahlgren K ø b e n h a v n A u g u s t 2 0 0 9 Nationalt Center for Kompetenceudvikling drives af et konsortium under ledelse

Læs mere

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD

DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD DANSKERNES FORSTÅELSE AF DE OTTE KOSTRÅD INGE HUMMELSHØJ HANSEN, KRISTINA AACHMANN, LIISA LÄTHEENMÄKI OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 022 MAJ 2013 AARHUS AU UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER

Læs mere